Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-032-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.13.3-032-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eine wirklich wichtige Stunde, weil wir heute erstmalig im Europäischen Parlament der Opfer des Holocaust der Roma und Sinti gedenken. Lassen Sie mich mit dem Abschiedsbrief beginnen, den ein vierzehnjähriger Junge, Robert Reinhard, 1943 vor seiner Deportation aus einem deutschen Kinderheim nach Auschwitz schrieb. Er schrieb: „Ich habe meine Eltern wiedergefunden. Wir sind auf dem Transport in das Konzentrationslager. Ich habe mich innerlich soweit durchgerungen, dass ich den Tod ertragen kann. Ich danke noch einmal für alles, dass Sie mir erwiesen. Grüße an alle, auf Wiedersehen im Himmel. Euer Robert.“ Dieser Junge kam, wie 500 000 andere Roma und Sinti, nicht zurück, und obwohl Roma und Sinti gemeinsam mit Juden zu den ersten Opfern fabrikmäßiger Massentötungen wurden, ist heute – 66 Jahre danach – die volle Wahrheit darüber unausgesprochen. Auch die Mittäterschaft der Mehrheitsgesellschaft wird oftmals vertuscht. Wir brauchen die ganze Wahrheit über dieses Kapitel der Geschichte. Der Holocaust an Roma und Sinti muss als Menschheitsverbrechen geahndet und anerkannt werden, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt. Die Vorurteile gegenüber diesen Menschen müssen wir mit Leidenschaft bekämpfen. Rassistischen Anfeindungen und auch Gewalttaten, wie sie beispielsweise vorletztes Jahr in Ungarn stattfanden, müssen wir Einhalt gebieten, und zwar mit Zivilcourage. Freiheit und Gleichheit und Solidarität sind kein Privileg Einzelner, sondern das Recht Aller, denn die Menschen- und Bürgerrechte sind unteilbar."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedo, dámy a pánové, toto je skutečně významná chvíle, protože si dnes poprvé v Evropském parlamentu připomínáme romské a sintské oběti holocaustu. Dovolte mi začít dopisem na rozloučenou, který napsal čtrnáctiletý chlapec, Robert Reinhard, v roce 1943 před deportací do Osvětimi z německého dětského útulku. Napsal: „Znovu jsem našel rodiče. Jsme teď v transportu do koncentračního tábora. Tolik jsem pátral uvnitř své duše, že již nyní dokážu čelit smrti. Děkuji vám ještě jednou za všechno, co jste pro mě udělali. Zdravím vás všechny. Uvidíme se v nebi. Robert.“ Jako 500 000 dalších Romů a Sintů se tento mladý chlapec nikdy nevrátil, a přestože Romové a Sintové, společně s Židy, byli prvními oběťmi masového zabíjení v továrnách na smrt, dnes – 66 let poté – zůstává celá pravda o tom, co se dělo, nadále nevyřčena. Společná vina většinové společnosti se také často úmyslně přehlíží. Potřebujeme celou pravdu o této kapitole dějin. Romové a Sintové musí být pomstěni a holocaust uznán jako zločin proti lidskosti, aby se zajistilo, že se již nikdy nebude moci opakovat. Musíme se zápalem bojovat, abychom vykořenili předsudky vůči těmto lidem. Musíme skoncovat s rasovou nenávistí a rovněž s násilím, jaké jsme například viděli předloni v Maďarsku, a měli bychom tak činit s odvahou našich přesvědčení. Svoboda, rovnost a solidarita nejsou výsadou několika vyvolených, nýbrž právem všech, protože lidská práva a občanská práva nelze oddělit."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Dette er et virkelig vigtigt øjeblik, fordi vi i dag for første gang i Parlamentet mindes de romaer og sintier, der blev ofre for Holocaust. Lad mig begynde med et afskedsbrev skrevet af den 14-årige dreng Robert Reinhard i 1943, før han blev deporteret til Auschwitz fra et tysk børnehjem. Han skrev: "Jeg har fundet mine forældre igen. Vi bliver transporteret til en koncentrationslejr. Efter en lang ransagelse af min sjæl er jeg nået til det punkt, hvor jeg kan se døden i øjnene. Tak igen for alt, hvad I har gjort for mig. Hilsener til alle. Vi ses i himlen. Robert." Ligesom 500 000 andre romaer og sintier kom denne dreng aldrig tilbage, og selv om romaer og sintier sammen med jøderne blev de første ofre for samlebåndsmassakren, kender vi i dag 66 år senere stadig ikke den fulde sandhed. Flertalssamfundets fælles skyld skøjter man også ofte hen over. Vi har brug for at kende hele sandheden ved dette kapitel i historien. Romaer og sintier må hævnes, og Holocaust anerkendes som en forbrydelse mod menneskeheden for at sikre, at den aldrig forekommer igen. Vi må kæmpe med ildhu for at fjerne fordommene over for dette folk. Vi må sætte en stopper for racehad og vold som f.eks. det, der foregik forrige år i Ungarn, og vi bør gøre det med overbevisningens mod. Frihed, lighed og solidaritet er ikke et privilegium for de få, men en ret for alle, fordi menneskerettigheder og borgerrettigheder er udelelige."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική στιγμή διότι σήμερα, για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τιμούμε τους Ρομά και τους Sinti που έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το αποχαιρετιστήριο γράμμα που έγραψε ένα δεκατετράχρονο αγόρι, ο Robert Reinhard, το 1943 πριν από την απέλασή του στο Άουσβιτς από ένα ίδρυμα για παιδιά στη Γερμανία. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξαναβρήκα τους γονείς μου. Μας μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μετά από πολλή ενδοσκόπηση έχω φτάσει στο σημείο να μπορώ να αντιμετωπίσω τον θάνατο. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα όσα έχετε κάνει για εμένα. Χαιρετισμούς σε όλους σας. Θα σας δω στον ουρανό. Robert». Όπως και 500.000 ακόμη Ρομά και Sinti, αυτό το αγόρι δεν επέστρεψε ποτέ, και μολονότι οι Ρομά και οι Sinti, μαζί με τους Εβραίους, ήταν τα πρώτα θύματα της μαζικής θανάτωσης, σήμερα –66 χρόνια μετά– εξακολουθεί να μην έχει αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια για το τι συνέβη. Συχνά συγκαλύπτεται επίσης η κοινή ενοχή της κοινωνίας της πλειονότητας. Χρειαζόμαστε ολόκληρη την αλήθεια σχετικά με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας. Πρέπει να πάρουμε εκδίκηση για τους Ρομά και τους Sinti και το Ολοκαύτωμα να αναγνωριστεί ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να συμβεί ποτέ ξανά. Πρέπει να αγωνιστούμε ένθερμα για την εξάλειψη των προκαταλήψεων εναντίον αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να θέσουμε τέλος στο φυλετικό μίσος, αλλά και στη βία, όπως φάνηκε πρόπερσι στην Ουγγαρία για παράδειγμα, πρέπει δε να το πράξουμε αυτό με το θάρρος της γνώμης μας. Η ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη δεν αποτελούν προνόμιο κάποιων λίγων αλλά δικαίωμα για όλους, διότι τα ανθρώπινα και τα ατομικά δικαιώματα είναι αδιαίρετα."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, this is a really important moment, because today, for the first time in the European Parliament, we are commemorating the Roma and Sinti victims of the Holocaust. Let me start by with a farewell letter written by a 14-year-old boy, Robert Reinhard, in 1943 before his deportation to Auschwitz from a German children’s home. He wrote: ‘I have found my parents again. We are being transported to the concentration camp. After much soul-searching I have reached the point where I can face death. Thank you once again for everything that you have done for me. Greetings to you all. See you in heaven. Robert.’ Like 500 000 other Roma and Sinti, this young boy never came back, and although the Roma and Sinti, together with the Jews, were the first victims of production line killing, today – 66 years on – the full truth of what happened remains untold. The joint culpability of the majority society is also often glossed over. We need the whole truth about this chapter of history. The Roma and Sinti must be avenged and the Holocaust recognised as a crime against humanity, to ensure that it can never happen again. We must fight fervently to eradicate the prejudice against these people. We must put an end to racial hatred as well as violence, as seen the year before last in Hungary for example, and we should do this with the courage of our convictions. Freedom, equality and solidarity are not the privilege of a few, but a right for all, because human rights and civil rights are indivisible."@en4
"Señor Presidente, Señorías, este es un momento importantísimo, porque hoy, por primera vez en el Parlamento Europeo, estamos conmemorando a las víctimas gitanas y sinti del Holocausto. Permítanme empezar con una carta de despedida escrita en 1943 por un chico de 14 años, Robert Reinhard, tras ser deportado a Auschwitz desde un orfanato alemán. En su carta decía: «He vuelto a encontrar a mis padres. Nos llevan al campo de concentración. Después de reflexionar profundamente durante largo tiempo he llegado al punto en el que puedo enfrentarme a la muerte. Gracias de nuevo por todo lo que habéis hecho por mí. Saludos a todos. Nos vemos en el cielo. Robert.» Al igual que otros 500 000 gitanos y sinti, este joven nunca volvió, y aunque los gitanos y los sinti, junto con los judíos, fueron las primeras víctimas de las líneas de producción industrial de la muerte, hoy —66 años después— sigue sin saberse toda la verdad de lo ocurrido. A menudo, también la complicidad de la sociedad mayoritaria se pasa por alto. Debemos saber toda la verdad sobre este capítulo de la historia. Los gitanos y los sinti deben ser vengados y el Holocausto debe reconocerse como un crimen contra la humanidad para garantizar que no ocurra de nuevo. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar los prejuicios contra estas poblaciones. Debemos poner fin al odio racial y a la violencia, como vimos hace dos años en Hungría, por ejemplo, y debemos hacerlo con la valentía implícita en nuestras convicciones. La libertad, la igualdad y la solidaridad no son privilegio de unos cuantos, sino derecho de todos, porque los derechos humanos y los derechos civiles son indivisibles."@es21
". Austatud president! Head kolleegid! See on tõesti tähtis hetk, sest täna mälestame Euroopa Parlamendis esimest korda romadest ja sintedest holokausti ohvreid. Lubage mul alustada kirjaga, mille kirjutas 14aastane poiss Robert Reinhard 1943. aastal enne tema deporteerimist Saksa lastekodust Auschwitzi. Ta kirjutas: „Ma leidsin oma vanemad uuesti üles. Meid viiakse koonduslaagrisse. Pärast pikka enesesse süüvimist olen jõudnud sinnamaani, et olen surmaks valmis. Palju tänu veel kord kõige eest, mida te minu heaks tegite! Tervisi kõigile! Kohtumiseni taevas! Robert”. Nagu veel 500 000 romat ja sintet, ei tulnud ka see poiss enam tagasi, ning ehkki romad ja sinted koos juutidega olid tapmiskonveieri esimesed ohvrid, ei ole täna – 66 aastat hiljem – ikka veel räägitud täit tõde sellest, mis juhtus. Samuti libisetakse tihti üle ka ühiskonna enamiku ühisest süüst. Me vajame kogu tõde selle ajaloo peatüki kohta. Et see kunagi enam ei juhtuks, tuleb romade ja sintede eest kätte maksta ja tunnistada holokaust inimsusevastaseks kuriteoks. Peame vihaselt võitlema selle nimel, et juurida välja selle rahva vastased eelarvamused. Peame lõpetama rassilise vihkamise ja vägivalla, mis ilmnes näiteks üle-eelmisel aastal Ungaris, ning peame seda tegema vaprusega, mille annavad meile meie veendumused. Vabadus, võrdsus ja solidaarsus ei ole mõnede eesõigus, vaid kõigi õigus, sest inimõigused ja kodanikuõigused on lahutamatud."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tämä on todella tärkeä hetki, koska me Euroopan parlamentissa muistamme tänään ensimmäisen kerran holokaustin romani- ja sintiuhreja. Haluan aloittaa jäähyväiskirjeellä, jonka 14-vuotias poika Robert Reinhard kirjoitti vuonna 1943, ennen kuin hänet karkotettiin saksalaisesta lastenkodista Auschwitziin. Hän kirjoitti näin: "Olen löytänyt vanhempani uudelleen. Meidät kuljetetaan keskitysleiriin. Olen tutkinut sieluani niin paljon, että pystyn kohtaamaan kuoleman. Kiitos vielä kerran kaikesta, mitä te olette tehneet hyväkseni. Terveisiä teille kaikille. Nähdään taivaassa. Robert." Tämä poika ei 500 000 muun romanin ja sintin tavoin koskaan palannut takaisin, ja vaikka romanit ja sintit olivat juutalaisten lisäksi tehdasmaisen joukkomurhan ensimmäisiä uhreja, täyttä totuutta tapahtumista ei ole vieläkään kerrottu, vaikka niistä on kulunut 66 vuotta. Yhteiskunnan enemmistön rikoskumppanuutta myös peitellään usein. Meidän on saatava kuulla koko totuus tästä historiamme luvusta. Romanien ja sintien holokaustista on rangaistava ja se on tunnustettava ihmiskunnan vastaiseksi rikokseksi, jotta varmistetaan, että sitä ei voi koskaan enää tapahtua. Meidän on taisteltava kiihkeästi näitä ihmisiä kohtaan tunnettujen ennakkoluulojen kitkemiseksi. Meidän on saatava loppumaan rotuviha ja väkivalta, jota nähtiin esimerkiksi viime vuonna Unkarissa, ja meillä pitää olla kansalaisrohkeutta toteuttaa se. Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus eivät ole vain harvojen etuoikeuksia vaan kaikkien oikeuksia, koska ihmisoikeudet ja kansalaisoikeudet ovat jakamattomia."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce moment est crucial parce que, pour la première fois au sein du Parlement européen, nous commémorons aujourd’hui l’holocauste des Roms et des Sinti. Permettez-moi de commencer par la lettre d’adieu que Robert Reinhard, un adolescent de 14 ans d’un orphelinat allemand, a écrite en 1943 avant sa déportation à Auschwitz. Il écrivait: «J’ai retrouvé mes parents. Nous sommes transférés vers un camp de concentration. Au terme d’un examen de conscience scrupuleux, je suis parvenu à affronter la mort. Je vous remercie une fois encore de tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous embrasse tous. Nous nous retrouverons au ciel. Robert.» Comme les 500 000 autres Roms et Sinti, ce jeune garçon n’est jamais revenu et, bien que ces peuples, à l’instar des Juifs, aient été les premières victimes de la chaîne de production meurtrière, aujourd’hui – 66 ans plus tard – la vérité n’est toujours pas rétablie. Le silence dissimule souvent la culpabilité partagée de la majeure partie de la société. La vérité doit éclater sur ce chapitre de l’histoire. Il est indispensable de venger les Roms et les Sinti et de reconnaître l’holocauste comme un crime contre l’humanité afin de veiller à ce que de telles exactions ne se reproduisent jamais plus. Nous devons lutter de toutes nos forces contre les préjudices dont souffrent ces personnes. Nous devons mettre un terme à la haine raciale et à la violence dont nous avons été les témoins l’an dernier encore en Hongrie, et nous devrions, pour ce faire, avoir le courage de défendre nos convictions. La liberté, l’égalité et la solidarité ne sont pas l’apanage d’une minorité, mais constituent un droit universel parce que les droits de l’homme et les droits civiques sont indivisibles."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, ez valóban jelentős pillanat, mert ma, az Európai Parlamentben első ízben emlékezünk meg a holokauszt roma és szintó áldozatairól. Hadd kezdjem egy tizennégy éves fiú, Robert Reinhard búcsúlevelével, amit 1943-ban auschwitzi deportálása előtt írt egy német gyermekotthonból. Ezt írta: „Újra megtaláltam a szüleimet. Elszállítanak a koncentrációs táborba. A lelkiismeretem megvizsgáltam, és elértem azt, hogy szembe tudok nézni a halállal. Köszönök még egyszer mindent, amit tettek értem. Üdvözlök mindenkit. Találkozunk a mennyországban. Robert.” Ötszázezer más romához és szintóhoz hasonlóan ez a fiatal fiú sem tért vissza, és bár a romák és a szintók a zsidókkal együtt az első áldozatai voltak a tömegmészárlásnak, ma, 66 évvel később még mindig nem hangzott el a teljes igazság a történtekről. A többségi társadalom közös vétkessége felett gyakran átsiklunk. Ismernünk kell a teljes igazságot a történelem e fejezetéről. A romákért és a szintókért elégtételt kell venni, a holokausztot pedig emberiesség elleni bűntettként kell elismerni annak érdekében, hogy soha többé ne történjen meg. Kitartóan kell küzdenünk, hogy eltöröljük az e néppel szembeni előítéleteket. Véget kell vetnünk a fajgyűlöletnek és az erőszaknak, amit tavalyelőtt például Magyarországon láthattunk, és meggyőződésünk bátorságával kell ezt tennünk. A szabadság, egyenlőség és szolidaritás nem néhányak előjoga, hanem mindnyájunké, mert az emberi jogok és a polgári jogok oszthatatlanok."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, questo è un momento veramente importante, in quanto oggi, per la prima volta nella storia del Parlamento europeo, commemoriamo i rom e i sinti vittima dell’olocausto. Vorrei iniziare da una lettera d’addio scritta nel 1943 da un ragazzino quattordicenne, Robert Reinhard, prima di essere deportato ad Auschwitz da un orfanotrofio tedesco. Scriveva: “Ho ritrovato i miei genitori. Ci stanno portando nel campo di concentramento. Dopo tanti tormenti interiori, ho raggiunto il punto in cui posso affrontare la morte. Vi ringrazio ancora per tutto quello che avete fatto per me. Vi saluto tutti. Ci rivediamo in paradiso. Robert”. Come altri 500 000 rom e sinti, questo ragazzino non tornò mai più a casa, e benché i rom e i sinti, insieme agli ebrei, siano state le prime vittime delle uccisioni di massa, oggi – 66 anni dopo – non è ancora emersa tutta la verità su quanto realmente accaduto. Si tende spesso a sorvolare anche sulla colpevolezza della società di maggioranza. Dobbiamo conoscere tutta la verità su questo capitolo della nostra storia. I rom e i sinti vanno vendicati e l’olocausto riconosciuto come crimine contro l’umanità, per assicurarci che non accada mai più. Dobbiamo batterci con determinazione per sradicare i pregiudizi contro queste persone. Dobbiamo porre fine all’odio razziale e alla violenza, come abbiamo constatato ad esempio due anni fa in Ungheria, e dovremmo farlo col coraggio delle nostre convinzioni. Libertà, uguaglianza e solidarietà non sono una prerogativa di pochi, ma un diritto per tutti, perché i diritti umani e i diritti civili sono indivisibili."@it12
". Pone pirmininke, ponios ir ponai, ši akimirka labai svarbi, nes šiandien – Europos Parlamente pirmą kartą – pagerbiame per holokaustą žuvusių romų ir sintų atminimą. Pradėdama kalbą, norėčiau paskaityti atsisveikinimo laišką, kurį paliko keturiolikmetis berniukas, Robert Reinhard, iš vienų Vokietijos vaikų namų siunčiamas į Aušvicą. Jis rašė: „Vėl susitikau su tėvais. Mus gabena į koncentracijos stovyklą. Gerai iš vidaus ištyręs save, pagaliau esu pasirengęs sutikti mirtį. Dar kartą dėkoju už viską, ką dėl manęs padarėte. Linkėjimai jums visiems. Iki susitikimo danguje. Robertas“. Kaip ir kiti 500 tūkst. romų ir sintų, šis berniukas niekad negrįžo, ir nors romai ir sintai – kartu su žydais – tapo pirmosiomis žudynių konvejerio aukomis, šiandien, praėjus 66 metams, visa tiesa apie tuos įvykius dar neatskleista. Taip pat dažnai vengiama atvirai pripažinti bendrą visuomenės daugumos kaltę. Turime žinoti visą tiesą apie šį istorijos tarpsnį. Už romų ir sintų skriaudas būtina pareikalauti atsakomybės, o jų holokaustą reikia pripažinti nusikaltimu prieš žmoniją, siekiant užtikrinti, kad tai niekada nepasikartotų. Turime uoliai stengtis galutinai įveikti išankstinį nusistatymą šių žmonių atžvilgiu. Būtina panaikinti rasinę neapykantą ir prievartą, pvz., užpernai pasireiškusias Vengrijoje. Tai turėtume daryti drąsiai laikydamiesi savo įsitikinimų. Laisvė, lygybė ir solidarumas – ne keleto privilegija, bet visų teisė, nes žmogaus teisės ir piliečių teisės neatskiriamos vienos nuo kitų."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, jo šodien pirmo reizi Eiropas Parlamentā mēs pieminam romu un sinti holokausta upurus. Atļaujiet man sākumā nolasīt atvadu vēstuli, ko 1943. gadā rakstījis 14. gadu vecais Roberts Reinhards pirms deportācijas no Vācijas bērnu nama uz Aušvices koncentrācijas nometni. Viņš raksta: „Esmu atkal atradis savus vecākus. Mūs ved uz koncentrācijas nometni. Pēc ilgām pārdomām esmu nonācis pie atziņas, ka varu stāties nāves priekšā. Vēlreiz pateicos par visu, ko esat darījuši manā labā. Sveicieni jums visiem! Uz tikšanos debesīs! Roberts.” Šis zēns, tāpat kā 500 000 pārējo romu un sinti, vairs nekad neatgriezās, un, lai gan romi un sinti kopā ar ebrejiem bija pirmie masu slepkavību upuri, šodien, pēc 66 gadiem, vēl nav pateikta visa patiesība par tā laika notikumiem. Bieži vien netiek pieminēta sabiedrības vairākuma kopējā līdzatbildība. Mums jāzina visa patiesība par šo vēstures posmu. Romu un sinti holokausts jāatzīst par noziegumu pret cilvēci, lai nodrošinātu, kas tas vairs nekad nevarētu atkārtoties. Mums dedzīgi jācīnās, lai izskaustu aizspriedumus pret šiem cilvēkiem. Mums jāizbeidz rasu naids un vardarbība, kādu pirms diviem gadiem redzējām, piemēram, Ungārijā, un tas jādara drosmīgi un ar pārliecību. Brīvība, vienlīdzība un solidaritāte nav tikai atsevišķu cilvēku privilēģija, bet tiesības, kas pienākas visiem, jo cilvēktiesības un pilsoņu tiesības ir nedalāmas."@lv13
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eine wirklich wichtige Stunde, weil wir heute erstmalig im Europäischen Parlament der Opfer des Holocaust der Roma und Sinti gedenken. Lassen Sie mich mit dem Abschiedsbrief beginnen, den ein vierzehnjähriger Junge, Robert Reinhard, 1943 vor seiner Deportation aus einem deutschen Kinderheim nach Auschwitz schrieb. Er schrieb: „Ich habe meine Eltern wiedergefunden. Wir sind auf dem Transport in das Konzentrationslager. Ich habe mich innerlich soweit durchgerungen, dass ich den Tod ertragen kann. Ich danke noch einmal für alles, das Sie mir erwiesen. Grüße an alle, auf Wiedersehen im Himmel. Euer Robert.“ Dieser Junge kam, wie 500 000 andere Roma und Sinti, nicht zurück, und obwohl Roma und Sinti gemeinsam mit Juden zu den ersten Opfern fabrikmäßiger Massentötungen wurden, ist heute – 66 Jahre danach – die volle Wahrheit darüber unausgesprochen. Auch die Mittäterschaft der Mehrheitsgesellschaft wird oftmals vertuscht. Wir brauchen die ganze Wahrheit über dieses Kapitel der Geschichte. Der Holocaust an Roma und Sinti muss als Menschheitsverbrechen geahndet und anerkannt werden, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt. Die Vorurteile gegenüber diesen Menschen müssen wir mit Leidenschaft bekämpfen. Rassistischen Anfeindungen und auch Gewalttaten, wie sie beispielsweise vorletztes Jahr in Ungarn stattfanden, müssen wir Einhalt gebieten, und zwar mit Zivilcourage. Freiheit und Gleichheit und Solidarität sind kein Privileg Einzelner, sondern das Recht Aller, denn die Menschen- und Bürgerrechte sind unteilbar."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit is een zeer belangrijk moment, omdat we vandaag voor de eerste keer in het Europees Parlement de Roma- en Sinti-slachtoffers van de Holocaust gedenken. Ik wil graag beginnen met de afscheidsbrief die een veertienjarige jongen, Robert Reinhard, in 1943 voor zijn deportatie vanuit een Duits kindertehuis naar Auschwitz schreef. Hij schreef: "Ik heb mijn ouders teruggevonden. We worden naar het concentratiekamp getransporteerd. Ik ben zo met mezelf in het reine gekomen dat ik de dood kan verdragen. Ik dank u nogmaals voor alles wat u voor mij hebt gedaan. De groeten aan iedereen en tot ziens in de hemel. Uw Robert." Deze jongen kwam, net als 500 000 andere Roma en Sinti, niet terug en hoewel Roma en Sinti samen met de Joden tot de eerste slachtoffers van de genocide behoorden, is nu – 66 jaar na dato – de volledige waarheid hierover nog niet verteld. Ook de medeplichtigheid van de reguliere samenleving wordt vaak verdoezeld. De hele waarheid over dit hoofdstuk in de geschiedenis moet boven tafel komen. De genocide op Roma en Sinti moet als een misdrijf tegen de menselijkheid erkend en bestraft worden, om te voorkomen dat deze geschiedenis zich herhaalt. We moeten een intense strijd voeren tegen de vooroordelen tegen deze mensen. Racistische bejegeningen en gewelddaden, zoals zich bijvoorbeeld twee jaar geleden in Hongarije hebben voorgedaan, moeten we een halt toeroepen, en wel met de moed om voor onze eigen overtuiging uit te komen. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn geen privileges van een enkeling, maar rechten van iedereen, want mensen- en burgerrechten zijn ondeelbaar."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! To naprawdę ważny moment, ponieważ dziś, po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim, wspominamy ofiary Holocaustu wśród Romów i Sinti. Pragnę zacząć od listu pożegnalnego napisanego przez 14-letniego chłopca, Roberta Reinharda, w 1943 roku, przed wywiezieniem go do Auschwitz z niemieckiego domu dziecka. Napisał on: „Znów odnalazłem swoich rodziców. Wiozą nas do obozu koncentracyjnego. Po długich rozmyślaniach doszedłem do takiego punktu, w którym mogę spojrzeć śmierci w oczy. Dziękuję Wam raz jeszcze za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia w niebie. Robert.” Ten młody chłopak, podobnie jak 500 tysięcy innych Romów i Sinti, nigdy nie wrócił i chociaż Romowie i Sinti razem z Żydami byli pierwszymi ofiarami przemysłowego zabijania, to dziś – 66 lat później – cała prawda o tym co się stało pozostaje nieopowiedziana. Często również przemilcza się wspólną odpowiedzialność społeczeństwa większościowego . Potrzebujemy całej prawdy na temat tego rozdziału historii. Romowie i Sinti muszą zostać pomszczeni, a Holocaust uznany za zbrodnię przeciwko ludzkości by zagwarantować, że więcej się już nie powtórzy. Musimy z zapałem walczyć o to, by wykorzenić uprzedzenia wobec tych ludzi. Musimy położyć kres nienawiści rasowej i przemocy, którą mogliśmy, dla przykładu, zaobserwować w zeszłym roku na Węgrzech. Powinniśmy to zrobić silni odwagą naszych przekonań. Wolność, równość i solidarność to nie przywilej nielicznych, ale prawo wszystkich, ponieważ prawa człowieka i prawa obywatelskie są nierozerwalnie ze sobą związane."@pl16
". Senhor Presidente, caros Colegas, este é um momento realmente importante, porque hoje, pela primeira vez no Parlamento Europeu, homenageamos as vítimas romanichéis e sinti do Holocausto. Permitam-me que comece por uma carta de despedida escrita por um rapaz de 14 anos, Robert Reinhard, em 1943, antes da sua deportação para Auschwitz a partir de um lar de acolhimento de crianças da Alemanha. Escreveu o seguinte: "Encontrei novamente os meus pais. Estamos a ser transportados para o campo de concentração. Depois de muita reflexão, cheguei a um ponto em que consigo enfrentar a morte. Obrigado mais uma vez por tudo o que fizeram por mim. Saudações a todos. Vemo-nos no Céu. Robert." Tal como 500 000 outros romanichéis e sinti, este jovem rapaz nunca regressou, e apesar de os romanichéis e os sinti, em conjunto com os judeus, terem sido as primeiras vítimas das mortes em massa, hoje – decorridos 66 anos – a verdade completa do que sucedeu permanece por contar. A culpa conjunta da sociedade maioritária é também muitas vezes encoberta. Precisamos de toda a verdade sobre este capítulo da história. Os romanichéis e os sinti têm de ser desagravados e o Holocausto tem de ser reconhecido como um crime contra a Humanidade, para que nunca se repita. É necessário combater fervorosamente o preconceito contra estas populações. Temos de pôr fim ao ódio racial, bem como à violência racial, a que assistimos há dois anos na Hungria, por exemplo, e devemos fazê-lo com a coragem das nossas convicções. A liberdade, a igualdade e solidariedade não são um privilégio de alguns, mas um direito de todos, porque os direitos humanos e os direitos civis são indivisíveis."@pt17
". Domnule Președinte, doamnelor și domnilor, acesta este un moment cu adevărat important, deoarece astăzi comemorăm, pentru prima dată în Parlamentul European, victimele de etnie romă și Sinti ale holocaustului. Permiteți-mi să încep cu o scrisoare de rămas bun scrisă de un băiat de 14 ani, Robert Reinhard, în 1943, înainte de a fi deportat la Auschwitz dintr-o casă de copii germană. A scris așa: „Mi-am regăsit părinții. Suntem transportați în lagărul de concentrare. După îndelungate reflecții, am ajuns la punctul în care pot să înfrunt moartea. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Salutări tuturor. Ne vom revedea în rai. Robert.” La fel ca alți 500 000 de romi și Sinti, acest băiat nu s-a întors niciodată și, deși romii și Sinti, împreună cu evreii, au fost primele victime ale uciderii în masă, astăzi – 66 de ani mai târziu – adevărul complet despre ceea ce s-a întâmplat rămâne nespus. Vina comună a unei mari părți din societate este, de asemenea, adesea tratată superficial. Avem nevoie de întregul adevăr cu privire la acest capitol al istoriei. Romii și Sinti trebuie răzbunați, iar holocaustul trebuie recunoscut drept crimă împotriva umanității, pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla din nou. Trebuie să luptăm aprig pentru a eradica prejudecățile împotriva acestor oameni. Trebuie să punem capăt urii rasiale, precum și violenței, așa cum am văzut în anul precedent în Ungaria, de exemplu, și trebuie să facem acest lucru cu curajul convingerilor noastre. Libertatea, egalitatea și solidaritatea nu sunt privilegiul unora, ci un drept al tuturor, deoarece drepturile omului și drepturile civile sunt indivizibile."@ro18
"Toto je skutočne významná chvíľa, pretože dnes si v Európskom parlamente po prvý raz pripomíname obete holokaustu z radov Rómov a Sintov. Dovoľte mi začať rozlúčkovým listom, ktorý napísal 14-ročný chlapec Robert Reinhard v roku 1943 pred svojou deportáciou do Osvienčimu z detského domova v Nemecku. Napísal: „Opäť som našiel svojich rodičov. Prevážajú nás do koncentračného tábora. Po dlhom sebaskúmaní som dospel do bodu, keď môžem čeliť smrti. Ešte raz vám ďakujem za všetko, čo ste pre mňa urobili. Všetkých pozdravujem. Uvidíme sa v nebi. Robert.“ Tento mladý chlapec sa rovnako ako 500 000 ďalších Rómov a Sintov nikdy nevrátil a napriek tomu, že Rómovia a Sintovia boli spolu so židmi prvými obeťami hromadného vyvražďovania, dnes – o 66 rokov neskôr – zostáva nevypovedaná celá pravda o tom, čo sa stalo. Často sa ignoruje aj kolektívna vina väčšinovej spoločnosti. Potrebujeme vedieť celú pravdu o tejto kapitole dejín. Aby sme zabezpečili, že sa to nikdy nezopakuje, je namieste odplata za Rómov a Sintov a je potrebné uznať holokaust ako zločin proti ľudskosti. Musíme zápalisto bojovať za odstránenie predsudkov voči týmto ľuďom. Musíme skoncovať s rasovou neznášanlivosťou aj s násilím, napríklad takými, aké sme videli predminulý rok v Maďarsku, a mali by sme odvážne konať podľa svojho presvedčenia. Sloboda, rovnosť a solidarita nie sú výsadou niekoľkých vyvolených, ale právom pre všetkých, pretože ľudské práva a občianske práva sú nedeliteľné."@sk19,19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, to je res pomemben trenutek, saj se danes v Evropskem parlamentu prvič spominjamo romskih in sintskih žrtev holokavsta. Dovolite mi, da začnem s poslovilnim pismom štirinajst letnega dečka Roberta Reinharda, ki ga je napisal leta 1943, preden so ga iz nemškega otroškega doma deportirali v Auschwitz. Napisal je: „Spet sem našel svoje starše. Peljejo nas v koncentracijsko taborišče. Precej sem razmišljal in končno dosegel točko, ko se lahko soočim s smrtjo. Še enkrat hvala za vse, kar ste storili zame. Vse skupaj vas pozdravljam. Se vidimo v nebesih. Robert. “ Tako kot 500 000 drugih Romov in Sintov se tudi ta deček ni nikoli vrnil; čeprav so bili Romi in Sinti poleg Judov prve žrtve ubijanja po tekočem traku, celotna resnica o tem, kar se je zgodilo, do danes – 66 let pozneje – še vedno ni prišla na dan. Pogosto se prikriva tudi skupna krivda večinske družbe. Potrebujemo vso resnico o tem poglavju zgodovine. Romi in Sinti morajo biti maščevani, holokavst pa priznan kot zločin proti človeštvu, če želimo zagotoviti, da se to ne bo več nikoli zgodilo. Trdno se moramo boriti, da izkoreninimo predsodek pred temi ljudmi. Odpraviti moramo tako rasno sovraštvo kot nasilje, ki smo mu bili na primer priča predlani na Madžarskem, to pa moramo storiti s pogumom, ki ga kažejo naša prepričanja. Svoboda, enakost in solidarnost niso samo privilegij nekaterih, temveč pravica za vse, saj so človekove in državljanske pravice nedeljive."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Det här är en mycket viktig händelse när vi för första gången i parlamentet uppmärksammar minnet av de romska och sintiska offren för förintelsen. Låt mig inleda med att återge vad som står i ett avskedsbrev skrivet av en 14-årig pojke, Robert Reinhard, 1943, innan han fördes till Auschwitz från ett barnhem i Tyskland: ”Jag har återfunnit mina föräldrar. Vi ska föras till koncentrationslägret. Efter en hel del själsligt sökande har jag blivit redo att möta döden. Tack återigen för allt ni har gjort för mig. Varma hälsningar till er alla. Vi ses i himlen. Robert.” I likhet med 500 000 andra romer och sinter kom den här unga pojken aldrig tillbaka, och även om romerna, sinterna och judarna var massmordens första offer känner vi ännu i dag – 66 år senare – inte till hela sanningen om vad som verkligen hände. Majoritetssamhällets gemensamma skuld slätas också många gånger över. Vi måste ta reda på hela sanningen om det här kapitlet i vår historia. För romer och sinter måste rättvisa skipas och förintelsen måste erkännas som ett brott mot mänskligheten för att se till att det aldrig händer igen. Vi måste anstränga oss till vårt yttersta för att utplåna fördomarna mot dessa folk. Vi måste få ett slut på rashatet och våldet som vi till exempel såg prov på i Ungern förrförra året, och vi ska göra detta med modet från vår övertygelse. Frihet, jämlikhet och solidaritet är inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla därför att mänskliga rättigheter och civila rättigheter är odelbara."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph