Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-028-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.13.3-028-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahme, und ich danke auch dem Ratspräsidenten und dem Vizepräsidenten der Kommission. Ich möchte all jenen danken, die diese Stunde angeregt haben – von meiner Fraktion vor allem auch Kinga Göncz. Wie Sie heute gesagt haben, Herr Präsident, ist die Vernichtung der Roma oft in den Hintergrund gedrängt worden, wenn wir von der Vernichtung der Juden gesprochen haben. Aber es sind eben auch andere den nationalsozialistischen Gräueltaten zum Opfer gefallen. Ich erwähne hier auch die Homosexuellen, wie Sie das, Herr Präsident, in einem anderen Zusammenhang heute auch getan haben. Ich stimme mit der Ratspräsidentin und auch mit meiner Vorrednerin überein: Das beste Gedenken ist, wenn wir gleichzeitig an die Zukunft denken. Wir können ja heute nicht zufrieden sein mit der Situation der Roma auf unserem Kontinent. Noch immer werden sie diskriminiert, noch immer gibt es Vorurteile. Wenn sich jetzt ein Land überlegt, wieder zum Namen „Zigeuner“ zurückzukehren, um nicht „Roma“ zu verwenden, damit keine Verwechslungen entstehen, dann will ich das jetzt gar nicht kritisieren, sondern nur anmerken, dass der Kampf gegen die Vorurteile, der Kampf gegen die Diskriminierung wichtig wäre, und nicht die Anpassung an die Diskriminierung, indem man einen Namen ändert. Seit Jahren beschäftigen wir uns in diesem Parlament mit der Roma-Frage, und noch immer müssen wir – auch bei unseren Besuchen in den verschiedenen Ländern – feststellen, dass es noch immer sehr große Probleme gibt, dass der Zyklus von Diskriminierung und Benachteiligung noch immer nicht unterbrochen worden ist und dass viele Kinder heute noch immer in separaten Schulen unterrichtet werden. Daher bin ich auch sehr dankbar, dass die ungarische Ratspräsidentschaft dieses Thema aufgegriffen hat. Bei allen Differenzen, die wir haben, Frau Ratspräsidentin: In dieser Frage werden wir hoffentlich gemeinsam einen großen Erfolg erzielen. Unsere Fraktion steht seit einiger Zeit unter Vermittlung von Martin Schulz mit Günter Grass, dem deutschen Schriftsteller, in Verbindung, der auch eine Roma-Stiftung gegründet hat. Günter Grass hat einmal gesagt: „Sie, die Romani, in ihrem permanenten Zustand der Zerstreuung, sind – genau gesehen – Europäer in jenem Sinn, den wir, gefangen in nationaler Enge, vor Augen haben sollten, wenn sich das vereinte Europa nicht zu einem bürokratischen Verwaltungs- und übermächtigen Wirtschaftskoloss entwickeln soll. Zumindest dieses Eine, ihre grenzüberschreitende Mobilität, haben uns die so genannten Zigeuner voraus. Sie sollten sich zu allererst durch einen Europa-Pass ausweisen dürfen, der ihnen von Rumänien bis Portugal das Bleiberecht garantiert.“ (Zitatende) Wir sollten die Bedingungen schaffen, dass sich alle Roma dort zuhause fühlen, wo sie zuhause sind. Wir sollten auch die Bedingungen schaffen, dass sie in ganz Europa frei reisen können, ohne wieder ausgewiesen zu werden. Wenn wir das einmal erleben, dann haben wir wirklich viel für die Roma getan, und dann haben wir überwunden, was die Nazis so furchtbar angerichtet haben durch den Holocaust an den Roma in der Zeit des Zweiten Weltkrieges."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedo, děkuji vám za vaše prohlášení a rád bych poděkoval také úřadující předsedkyni Rady a místopředsedovi Komise. Chtěl bych poděkovat všem, kdo dali podnět k této naší rozpravě – z mé skupiny především paní Gönczové. Jak jste dnes řekl, pane předsedo, vyhlazování Romů bylo často odsouváno do pozadí, když se mluvilo o vyhlazování Židů. Byly zde však i další oběti národněsocialistických zvěrstev. V tomto kontextu bych také rád zmínil homosexuály, jak jste dnes již také učinil, pane předsedo, v jiné souvislosti. Souhlasím s úřadující předsedkyní Rady a také s předchozí řečnicí, že nejlepší formou oslavy památky je, když současně také přemýšlíme o budoucnosti. S dnešní situací Romů na našem kontinentě nemůžeme být spokojeni. Stále čelí diskriminaci a předsudky stále existují. Jestliže určitá země nyní zvažuje návrat k používání jména „Cikáni“ namísto označení „Romové“, aby se předešlo veškerým záměnám, pak to určitě nebudu kritizovat; pouze chci říci, že důležitý je boj proti předsudkům a boj proti diskriminaci, a ne sklánění se před diskriminací změnou jména. O otázce Romů v tomto Parlamentu diskutujeme již roky a musíme připustit – i při našich návštěvách do různých zemí – že jsou zde stále velmi závažné problémy, že kruh diskriminace a znevýhodňování stále ještě nebyl prolomen a že mnoho dětí se i dnes stále učí v oddělených školách. Jsem proto také velice vděčný maďarskému předsednictví, že se tohoto tématu chopilo. Navzdory všem těm názorovým rozdílům, které mezi námi jsou, paní Győriová, v této záležitosti doufejme společně dosáhneme významného úspěchu. Naše skupina je již po nějaký čas prostřednictvím pana Schulze v kontaktu s Günterem Grassem, německým spisovatelem, který také založil nadaci pro Romy. Günter Grass jednou řekl: „Vy, Romové, ve vašem permanentním stavu místní rozptýlenosti jste – přesně řečeno – Evropany ve smyslu, který bychom my, uvězněni v poutech našich národností, měli mít na paměti, nemá-li se sjednocená Evropa vyvinout v byrokratický, administrativní a všemocný hospodářský kolos. Alespoň v tomto jednom ohledu, s tou jejich přeshraniční mobilitou, jsou lidé, jimž říkáme Cikáni, daleko před námi. Mělo by jim být ze všeho nejdříve umožněno prokazovat svou totožnost evropským pasem, který jim zaručí právo zdržovat se kdekoli od Rumunska až po Portugalsko.“ (konec citátu) Měli bychom vytvořit podmínky, díky nimž se budou Romové cítit doma tam, kde žijí. Měli bychom rovněž vytvořit takové podmínky, které jim umožní svobodně cestovat po celé Evropě, aniž by byli opakovaně deportováni. Až konečně uvidíme, že se tak děje, pak jsme skutečně udělali pro Romy hodně, a pak jsme učinily ty otřesné věci, které nacisté Romům udělali během holocaustu za druhé světové války, věcí minulosti."@cs1
"Hr. formand! Tak for Deres udtalelse, og jeg vil også gerne takke formanden for Rådet og næstformanden i Kommissionen. Jeg vil gerne takke alle, der har foreslået denne forhandling, og fra min gruppe især fru Göncz. Som jeg sagde i dag, har udslettelsen af romaerne ofte været skubbet i baggrunden, når vi har talt om udslettelsen af jøderne. Imidlertid var der også andre ofre for de nationalsocialistiske uhyrligheder. I denne forbindelse vil jeg også gerne nævne de homoseksuelle, som allerede er blevet nævnt af formanden i en anden sammenhæng. Jeg er enig med formanden for Rådet og også med den foregående taler i, at den bedste måde at mindes på er, at vi også tænker på fremtiden. Vi kan ikke være tilfredse med den situation, som romaerne på vores kontinent står i i dag. De diskrimineres fortsat, og fordommene blomstrer videre. Når et land nu overvejer at gå tilbage til udtrykket sigøjnere i stedet for at bruge ordet romaer for at undgå forvirring, vil jeg bestemt ikke kritisere det, men blot sige, at kampen mod fordommene og kampen mod diskrimination er det, der tæller, og ikke at man bøjer sig for diskriminationen ved at skifte navn. Vi har drøftet romaspørgsmålet her i Parlamentet i årevis, og vi må indrømme – selv på vores besøg i de forskellige lande – at der stadig er meget store problemer, at den onde cirkel med diskrimination og dårlige vilkår stadig ikke er brudt, og at mange børn i dag stadig undervises i separate skoler. Jeg er derfor også meget taknemmelig for, at det ungarske formandskab tager emnet op. Trods alle vores meningsforskelle i denne sag vil vi forhåbentlig sammen opnå stor succes. Vores gruppe har gennem hr. Schulz for noget tid siden været i kontakt med den tyske forfatter Günter Grass, som også har oprettet en romafond. Günter Grass sagde engang til romaerne, at de i deres permanente tilstand af spredthed strengt taget var europæere på en måde, som vi andre, der var indespærret i hver vores nationalitet, burde huske på, hvis det forenede Europa ikke skulle udvikle sig til en bureaukratisk, administrativ og almægtig økonomisk kolos. I hvert fald i denne ene henseende var dette folk, som vi kaldte sigøjnere, foran os andre med deres grænseoverskridende mobilitet. De burde efter Günter Grass' mening først og fremmest have lov til at bevise deres identitet med et europæisk pas, som garanterede dem retten til at opholde sig hvor som helst fra Rumænien til Portugal. Vi bør skabe de betingelser, der får alle romaer til at føle sig hjemme, uanset hvor de bor. Vi bør også skabe betingelser, der giver dem mulighed for at rejse frit i hele Europa uden at blive deporteret igen. Når vi endelig ser det ske, vil vi virkelig have gjort meget for romaerne, og så vil vi have omskabt de forfærdelige ting, som nazisterne gjorde mod romaerne i Holocaust under anden verdenskrig, til hændelser, der hører fortiden til."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας, θα ήθελα δε να ευχαριστήσω επίσης την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι πρότειναν τη διεξαγωγή της συζήτησης αυτής –από την Ομάδα μου ειδικότερα την κ. Goncz. Όπως αναφέρατε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, η εξόντωση των Ρομά έμπαινε συχνά σε δεύτερη μοίρα όταν μιλούσαμε σχετικά με την εξόντωση των Εβραίων. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλα θύματα των φρικαλεοτήτων των εθνικοσοσιαλιστών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα επίσης να αναφέρω τους ομοφυλόφιλους, όπως πράξατε και εσείς σήμερα σε διαφορετικό πλαίσιο, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου, καθώς και με την προηγούμενη ομιλήτρια, ότι η καλύτερη εκδήλωση μνήμης είναι όταν σκεφτόμαστε και το μέλλον. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση των Ρομά στην ήπειρό μας σήμερα. Συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις και εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις. Όταν μια χώρα εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ονομασία «τσιγγάνοι» αντί να χρησιμοποιεί την ονομασία «Ρομά» προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση, τότε σίγουρα δεν θα το επικρίνω αυτό, θα δηλώσω μόνο ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων και όχι το να υποκύπτουμε στις διακρίσεις αλλάζοντας ένα όνομα. Συζητούμε το θέμα των Ρομά στο Σώμα εδώ και χρόνια και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι –ακόμη και κατά τις επισκέψεις μας στις διάφορες χώρες– εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, ότι ο κύκλος των διακρίσεων και των αποκλεισμών δεν έχει ακόμη διαρραγεί και ότι πολλά παιδιά σήμερα εξακολουθούν να διδάσκονται σε ξεχωριστά σχολεία. Επομένως, είμαι πολύ ευγνώμων προς την ουγγρική Προεδρία για την ανάληψη πρωτοβουλίας επί του θέματος. Παρ’ όλες τις διαφορές απόψεων που έχουμε, κυρία Győri, στο θέμα αυτό θα επιτύχουμε, ελπίζω, ένα σπουδαίο αποτέλεσμα μαζί. Η Ομάδα μας βρίσκεται εδώ και καιρό σε επαφή, μέσω του κ. Schulz, με τον Gunter Grass, τον γερμανό συγγραφέα ο οποίος έχει επίσης δημιουργήσει ένα ίδρυμα για τους Ρομά. Ο Gunter Grass δήλωσε κάποτε: «Εσείς, οι Ρομά, στη μόνιμη κατάσταση διασποράς σας είστε –στην κυριολεξία– Ευρωπαίοι υπό μια έννοια που εμείς, φυλακισμένοι στον περιορισμό των εθνικοτήτων μας, θα έπρεπε να έχουμε κατά νου ώστε η ενωμένη Ευρώπη να μην εξελιχθεί σε έναν γραφειοκρατικό διοικητικό και παντοδύναμο οικονομικό κολοσσό. Από αυτήν τουλάχιστον την άποψη, με τη διασυνοριακή τους κινητικότητα, οι άνθρωποι που αποκαλούμε τσιγγάνους προηγούνται από εμάς. Θα πρέπει, καταρχάς, να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο που θα τους εγγυάται το δικαίωμα διαμονής σε οποιοδήποτε σημείο από τη Ρουμανία έως την Πορτογαλία». (τέλος της παράθεσης) Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα κάνουν όλους τους Ρομά να αισθάνονται άνετα εκεί όπου ζουν. Οφείλουμε επίσης να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς τον κίνδυνο να απελαθούν και πάλι. Όταν τελικά συμβεί αυτό, τότε πραγματικά θα έχουμε κάνει πολλά για τους Ρομά και τότε θα έχουμε αφήσει πίσω στο παρελθόν όσα φοβερά διέπραξαν οι Ναζί κατά των Ρομά με το Ολοκαύτωμα στη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου."@el10
". Mr President, thank you for your statement, and I would also like to thank the President-in-Office of the Council and the Vice-President of the Commission. I would like to thank all those who suggested we have this debate – from my group, Mrs Göncz in particular. As you said today, Mr President, the extermination of the Roma has often been pushed into the background when talking about the extermination of the Jews. However, there were also other victims of the National Socialist atrocities. In this context, I would also like to mention the homosexuals, as you have also done today in a different context, Mr President. I agree with the President-in-Office of the Council and also with the previous speaker that the best form of commemoration is when we also think about the future. We cannot be satisfied with the situation of the Roma on our continent today. They are still discriminated against and prejudices still exist. When a country is now considering reverting back to the name ‘gypsies’ instead of using the name ‘Roma’ in order to avoid any confusion, then I will certainly not criticise that, only to say that the fight against the prejudices and the fight against discrimination is what is important and not bowing to the discrimination by changing a name. We have been debating the issue of the Roma in this Parliament for years, and we have to admit – even on our visits to the various countries – that there are still very major problems, that the cycle of discrimination and disadvantage has still not been broken and that many children are today still being taught in separate schools. I am therefore also very grateful to the Hungarian Presidency for taking up this subject. Despite all the differences of opinion that we have, Mrs Győri, on this matter we will hopefully achieve a major success together. Our group has for some time been in contact, through Mr Schulz, with Günter Grass, the German writer, who has also set up a Roma foundation. Günter Grass once said: ‘You, the Romani, in your permanent state of dispersal are – strictly speaking – Europeans in a sense that we, imprisoned in the confinement of our nationalities, ought to bear in mind if the united Europe is not to develop into a bureaucratic administrative and all-powerful economic colossus. At least in this one respect, with their cross-border mobility, the people we call gypsies are ahead of us. They should, first of all, be allowed to prove their identity with a European passport that guarantees them the right to stay anywhere from Romania to Portugal.’ (end of quote) We ought to create the conditions that make all Roma feel at home where they live. We ought also to create the conditions that allow them to travel freely throughout Europe without being deported again. When we finally see this happen then we really will have done a great deal for the Roma, and then we will have made the terrible things that the Nazis did to the Roma through the Holocaust during the Second World War a thing of the past."@en4
"Señor Presidente, gracias por su declaración, y gracias también a la Presidenta en ejercicio del Consejo y al Vicepresidente de la Comisión. Quiero dar las gracias a todos los que sugirieron que celebráramos este debate: de mi Grupo, a la señora Göncz especialmente. Como ha dicho hoy, señor Presidente, la exterminación de la población gitana se ha relegado con frecuencia a un segundo plano al hablar sobre la exterminación de los judíos. Sin embargo, también hubo otras víctimas de las atrocidades nacional socialistas. En este contexto, también quiero mencionar a los homosexuales, como también lo ha hecho usted, señor Presidente, aunque en un contexto distinto. Coincido con la Presidenta en ejercicio del Consejo y también con la oradora anterior en que el mejor modo de conmemorar algo es cuando también pensamos en el futuro. No podemos estar satisfechos con la situación actual de la población gitana en nuestro continente. Siguen estando discriminados y sigue habiendo prejuicios contra ellos. Cuando un país está considerando volver a utilizar el nombre de «gitanos» en lugar de utilizar la denominación «romaní» para que no haya confusión alguna, no voy a criticarlo, solo para decir que lo importante es la lucha contra los prejuicios y la lucha contra la discriminación y no ceder a la discriminación mediante el uso de un nombre. Llevamos años debatiendo la cuestión de la población gitana en este Parlamento, y tenemos que admitir —incluso en nuestras visitas a los distintos países— que sigue habiendo problemas considerables, que el ciclo de discriminación y desventaja todavía no se ha roto y que muchos niños siguen recibiendo su educación en escuelas separadas. Por ello, le estoy muy agradecido a la Presidencia húngara por haber abordado este tema. A pesar de las distintas opiniones que podamos tener, señora Győri, es de esperar que en este asunto logremos un gran éxito juntos. Nuestro grupo lleva un tiempo manteniendo contactos, a través del señor Schulz, con el escritor alemán Günter Grass, que también ha creado una fundación gitana. Este escritor dijo una vez: «Vosotros, los gitanos, en vuestro estado permanente de dispersión sois —en sentido estricto— europeos en un sentido en el que nosotros, atrapados en la cárcel de nuestras nacionalidades, deberíamos tener en cuenta si la Europa unida no se convierte en un coloso burocrático administrativo y económico todopoderoso. Al menos en este aspecto de movilidad transfronteriza, las personas a las que llamamos gitanos están por delante de nosotros. En primer lugar, debe permitírseles que demuestren su identidad con un pasaporte europeo que les garantice el derecho a residir en cualquier lugar, desde Rumanía hasta Portugal». (fin de la cita) Debemos crear unas condiciones que hagan que toda la población gitana se sienta en casa allá donde viva. También debemos crear unas condiciones que les permitan desplazarse libremente en el territorio europeo sin ser deportados de nuevo. Cuando esto sea, por fin, una realidad, entonces habremos hecho algo grande para la población gitana, y entonces habremos conseguido que las atrocidades que el régimen nazi cometió contra la población gitana en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, pertenezcan al pasado."@es21
". Austatud president! Tänan teid avalduse eest ja samuti sooviksin tänada nõukogu eesistujat ja Euroopa Komisjoni asepresidenti. Sooviksin tänada meie fraktsioonist kõiki, kes selleks aruteluks ettepaneku tegid, eriti Kinga Gönczi. Nagu te, austatud president, täna ütlesite, on romade hävitamine juutide hävitamisest rääkides tihti tagaplaanile tõrjutud. Siiski oli natsionaalsotsialistide metsikustel ka muid ohvreid. Siinkohal sooviksin samuti nimetada homoseksuaale, nagu teie, austatud president, küll teistsuguses kontekstis täna samuti tegite. Ma nõustun nõukogu eesistuja ja ka eelmise esinejaga selles, et parim viis mälestada on mõelda samal ajal tulevikule. Me ei saa olla rahul romade tänase olukorraga Euroopa mandril. Neid diskrimineeritakse endiselt ja eelarvamused on siiani alles. Kui mõni riik kaalub praegu segaduste vältimiseks tagasipöördumist nime mustlased juurde, selle asemel et kasutada nime romad, siis mina seda kindlasti ei kritiseeri. Ütlen ainult, et tähtis on võidelda eelarvamuste ja diskrimineerimisega ja mitte anda nime muutmise kaudu diskrimineerimisele järele. Me oleme romade küsimust siin parlamendis aastaid arutanud ja peame tunnistama – isegi pärast meie külaskäike eri riikidesse –, et probleemid on endiselt väga suured, et diskrimineerimise ja vaesuse nõiaringi ei ole murtud ja et ka täna õpivad paljud lapsed endiselt eraldi koolides. Seepärast olen väga tänulik ka eesistujariik Ungarile selle teema esiletõstmise eest. Vaatamata kõigile eriarvamustele, mis meil selles küsimuses Kinga Gyoriga on, saavutame üheskoos loodetavasti suurt edu. Meie fraktsioon on Martin Schulzi kaudu mõnda aega suhelnud Saksa kirjaniku Günter Grassiga, kes on muu hulgas loonud ka romade sihtasutuse. Günter Grass on kunagi öelnud: „Teie, romad, olete oma pidevas laialipaisatuses – rangelt võttes – eurooplased selles mõttes, mida meie, vangistatuna oma kodakondsuste piiridesse, peaksime meeles pidama, kui me ei soovi, et ühendatud Euroopa muutuks bürokraatlikuks, administratiivseks ja kõikvõimsaks majanduslikuks kolossiks. Vähemalt selles mõttes on inimesed, keda meie nimetame mustlasteks, oma piiriülese liikuvusega meist ees. Eelkõige tuleks neil lubada tõestada oma isikut Euroopa passi abil, mis tagaks neile õiguse peatuda ükskõik kus Rumeeniast Portugalini.”. Peaksime looma sellised tingimused, et kõik romad tunneksid end koduselt seal, kus nad elavad. Peaksime ka looma tingimused, mis võimaldavad neil kogu Euroopas vabalt reisida, ilma et neid uuesti deporteeritaks. Kui see lõpuks juhtub, siis oleme romade jaoks tõesti palju ära teinud ja siis oleme natside Teise maailmasõja ajal holokausti kaudu romade kallal toime pandud kohutavad teod lõplikult minevikku saatnud."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän teitä julkilausumastanne ja haluaisin kiittää myös neuvoston puheenjohtajaa ja komission varapuheenjohtajaa. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ehdottivat tämän keskustelun käymistä – minun ryhmästäni erityisesti Kinga Göncziä. Kuten te, arvoisa puhemies, sanoitte tänään, romanien joukkotuho on jäänyt taka-alalle, kun on puhuttu juutalaisten joukkotuhosta. Kansallissosialistien julmuuksilla oli kuitenkin muitakin uhreja. Tässä yhteydessä haluaisin mainita myös homoseksuaalit, kuten tekin, hyvä puhemies, teitte tänään toisessa yhteydessä. Olen neuvoston puheenjohtajan ja edellisen puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että paras tapa muistaa on ajatella myös tulevaisuutta. Me emme voi olla tyytyväisiä romanien tämänhetkiseen tilanteeseen maanosassamme. Heitä syrjitään edelleen, ja ennakkoluuloja on yhä olemassa. Kun yhdessä maassa harkitaan nyt sekaannusten välttämiseksi nimityksen "mustalaiset" palauttamista käyttöön "romanien" tilalle, en todella halua arvostella sitä vaan sanoa vain, että tärkeää on ennakkoluulojen ja syrjinnän torjuminen eikä syrjintään sopeutuminen nimeä vaihtamalla. Me olemme keskustelleet romanien asiasta tässä parlamentissa jo vuosia, ja meidän on myönnettävä – myös vieraillessamme eri maissa – että meillä on vielä hyvin suuria ongelmia, syrjinnän ja epäkohtien kierre ei vieläkään ole katkennut ja monia lapsia opetetaan yhä erillisissä kouluissa. Siksi olen myös hyvin kiitollinen puheenjohtajavaltio Unkarille siitä, että se on tuonut tämän aiheen esiin. Kaikista tähän asiaan liittyvistä mielipide-eroistamme huolimatta, puheenjohtaja Győri, saavutamme toivottavasti yhdessä paljon menestystä. Meidän ryhmämme on ollut jonkin aikaa Martin Schulzin kautta yhteydessä saksalaiseen kirjailijaan Günter Grassiin, joka on myös perustanut romanisäätiön. Günter Grass sanoi kerran: "Te romanit olette pysyvässä hajaantumisen tilassanne – tarkasti ottaen – eurooppalaisia siinä mielessä kuin meidän, jotka olemme kansallisuuksiemme rajoittuneisuuden vankeja, pitäisi muistaa, jotta yhdentyneestä Euroopasta ei kehity byrokraattista, hallinnollista ja kaikkivoipaa talousjättiä. Ainakin tässä suhteessa ihmiset, joita me kutsumme mustalaisiksi, ovat rajat ylittävässä liikkuvuudessaan meitä edellä. Heille pitäisi ennen kaikkea sallia henkilöllisyyden todistaminen EU-passilla, joka takaa heille oikeuden oleskella missä tahansa Romaniasta Portugaliin." (lainauksen loppu) Meidän pitäisi luoda olosuhteet, joissa kaikki romanit tuntevat olevansa kotona missä tahansa he sitten ovatkin. Meidän pitäisi myös luoda olosuhteet, jotka sallivat heidän matkustavan vapaasti kaikkialla Euroopassa ilman, että heidät toistuvasti karkotetaan. Kun tämä lopulta toteutuu, olemme todella tehneet paljon romanien hyväksi, ja silloin olemme onnistuneet siirtämään natsien romaneille toisen maailmansodan holokaustin aikana tekemät kauheudet menneisyyteen."@fi7
". Monsieur le Président, je vous remercie pour votre déclaration et je voudrais également remercier la présidente en exercice du Conseil et le vice-président de la Commission. Je voudrais remercier de même les initiateurs de ce débat − en particulier Mme Göncz, membre de mon groupe. Comme vous l’avez souligné aujourd’hui, Monsieur le Président, l’extermination des Roms a souvent été reléguée au second plan, après l’holocauste juif. La communauté rom a pourtant, elle aussi, souffert des atrocités du mouvement national socialiste. Par ailleurs, je voudrais évoquer aussi les homosexuels comme vous l’avez fait vous-même, Monsieur le Président, dans un autre contexte. À l’instar de la présidente en exercice du Conseil et de l’oratrice précédente, je pense que la meilleure façon de commémorer le passé consiste à penser au futur. Nous ne pouvons pas cautionner la situation actuelle des Roms sur notre continent. Ces derniers continuent d’être discriminés et les préjugés persistent à leur égard. Lorsqu’un pays envisage de réintroduire le terme «tsigane» plutôt que d’utiliser le nom «Rom» sous prétexte d’éviter toute confusion, je ne m’insurge certes pas contre cette suggestion, mais je tiens toutefois à souligner qu’il est bien plus important de combattre les préjugés et la discrimination que de cautionner cette dernière par un changement de nom. Pendant de nombreuses années, le Parlement européen s’est penché sur la question des Roms et force est de constater − même lors de nos visites dans les différents pays – qu’il subsiste beaucoup de problèmes graves, que la discrimination et les désagréments persistent et que de nombreux enfants fréquentent aujourd’hui encore des établissements scolaires différents. C’est pourquoi je remercie la Présidence hongroise de se pencher sur cette question. Malgré les nombreuses opinions divergentes sur ce sujet, Madame Győri, nous espérons sincèrement trouver une solution. Pendant un certain temps, M. Schulz a permis à notre groupe d’entrer en contact avec l’écrivain allemand Günter Grass, qui a créé une fondation pour les Roms. Ce dernier a déclaré un jour: «Vous les Roms, malgré votre diaspora, vous êtes des Européens au sens strict du terme, ce genre d’Européens sur lesquels nous, qui sommes enfermés dans le carcan de nos nationalités, devrions prendre exemple afin d’éviter que l’Europe ne devienne une institution bureaucratique et administrative gigantesque, économiquement toute puissante. À cet égard au moins, le peuple que nous qualifions de tsigane nous devance largement par sa mobilité transfrontalière. Il faudrait fournir à ces personnes un passeport européen qui leur permet de prouver leur nationalité et qui leur assure le droit de se déplacer librement, de la Roumanie au Portugal.» (Fin de citation) Il nous appartient de créer les conditions qui permettraient à tous les Roms de se sentir chez eux où qu’ils aillent. Nous devrions prendre des mesures qui leur assurent le droit de voyager librement sur le continent européen sans risquer à nouveau la déportation. Lorsque nous aurons enfin réalisé cet objectif, nous aurons alors vraiment agi dans l’intérêt des Roms et nous pourrons oublier à jamais les épreuves terribles que les nazis ont infligées à ce peuple pendant l’holocauste de la Seconde Guerre mondiale."@fr8
"Elnök úr, köszönöm a nyilatkozatát, és szeretnék köszönetet mondani a Tanács hivatalban lévő elnökének és a Bizottság alelnökének is. Szeretném megköszönni mindnyájuknak, akik javasolták e vitát – különösen képviselőcsoportomból Göncz asszonynak. Ahogy ma elmondta, elnök úr, a roma népirtás gyakran háttérbe szorul, amikor a zsidó népirtásról beszélünk. A nemzetiszocialista rémtetteknek azonban voltak más áldozatai is. E helyen szeretném megemlíteni a homoszexuálisokat, ahogyan egy másik kontextusban az elnök úr is tette. Egyetértek a Tanács hivatalban lévő elnökével és az előző felszólalóval abban, hogy a megemlékezés legjobb formája, ha a jövőre is gondolunk. Nem elégedhetünk meg a romák mai helyzetével kontinensünkön. Még mindig hátrányosan megkülönböztetik őket, és még mindig léteznek előítéletek. Ha egy egyik ország fontolóra veszi a „cigányok” elnevezéshez való visszatérést a „romák” elnevezés helyett a tévedések kiküszöbölése miatt, akkor azt természetesen nem kritizálom, csupán azt mondom, hogy az előítéletek és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem a fontos, és az, hogy az elnevezés megváltoztatásával ne hajoljunk meg a hátrányos megkülönböztetés előtt. Évek óta napirendre kerül a romák ügye a tisztelt Házban, és el kell ismernünk – a különböző országokban tett látogatásaink kapcsán is – hogy még mindig igen jelentős problémák tapasztalhatók, hogy a diszkrimináció és a hátrányos helyzet kora még mindig nem járt le, és ma is sok gyermek tanul külön iskolákban. Ezért nagyon hálás vagyok a magyar elnökségnek, hogy e témát felvetette. Véleménykülönbségeink ellenére, Győri asszony, ebben az ügyben remélhetőleg együtt nagy sikereket fogunk elérni. Képviselőcsoportunk Schulz úr révén egy ideje kapcsolatban van Günter Grass-szal, a német íróval, aki elindított egy roma alapítványt. Günter Grass egyszer ezt mondta: „Ti, a romák, állandó szétszórtságotokban – szigorúan véve – európaiak vagytok egy olyan értelemben, amit nekünk, akik nemzetiségünk zárkájába vagyunk zárva, szem előtt kell tartanunk, ha az egyesült Európát nem akarjuk bürokratikus, adminisztratív és teljhatalmú gazdasági kolosszussá tenni. Legalábbis ebben az egy tekintetben, a határokat átlépő szabad mozgásukban a cigánynak nevezett nép előttünk jár. Elsősorban meg kellene engedni nekik, hogy személyazonosságukat európai útlevéllel igazolják, ami garantálja, hogy Romániától Portugáliáig bárhol megszállhassanak.” (idézet vége) Meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, amelyek mellett minden roma otthon érezheti magát ott, ahol él. Létre kell hoznunk a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy szabadon utazhassanak Európában anélkül, hogy újra kitelepítsék őket. Ha ez végül megtörténik, akkor sokat tettünk a romákért, és akkor a náciknak a második világháború holokausztja során a romákkal szemben elkövetett szörnyű tettei a múltba vesznek."@hu11
". Signor Presidente, grazie della dichiarazione, e vorrei anche ringraziare la Presidente in carica del Consiglio e il Vicepresidente della Commissione. Vorrei inoltre esprimere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno suggerito l’idea di questa discussione – nel mio gruppo, l’onorevole Göncz in particolare. Come ha dichiarato poc’anzi, signor Presidente, lo sterminio dei rom è spesso finito sullo sfondo delle discussioni concernenti lo sterminio degli ebrei. Tuttavia, le atrocità del nazionalsocialismo hanno mietuto anche altre vittime. In questo contesto, vorrei ricordare anche gli omosessuali, come ha fatto anche lei oggi in un contesto diverso, signor Presidente. Convengo col Presidente in carica del Consiglio e anche con l’oratore che l’ha preceduto che la forma migliore di commemorazione consiste nel pensare contemporaneamente anche al futuro. Non possiamo dichiararci soddisfatti della situazione attuale dei rom nel nostro continente. Sono ancora vittima di discriminazioni e i pregiudizi sopravvivono ancora. Il fatto che ci sia un paese che sta valutando se riprendere il termine “zingari” invece di utilizzare l’aggettivo “rom” per evitare confusioni non suscita in me alcuna critica, ma vorrei soltanto precisare sono la lotta contro i pregiudizi e la lotta contro la discriminazione ad essere importanti, e non l’adeguamento alla discriminazione mediante l’utilizzo di un altro termine. è da anni che trattiamo la questione dei rom in questo Parlamento e dobbiamo ammettere che – persino nelle nostre visite nei vari paesi – sussistono ancora problemi ingenti, che il circolo vizioso della discriminazione e dei disagi non è ancora stato spezzato e che molti bambini oggi frequentano ancora scuole separate. Pertanto, sono anche molto grato alla presidenza ungherese per aver affrontato questo tema. Malgrado tutte le nostre divergenze di opinione, Presidente Győri, speriamo che su questo tema riusciremo a conseguire risultati importanti insieme. Tramite l’onorevole Schulz, il nostro gruppo è da qualche tempo in contatto con Günter Grass, lo scrittore tedesco, che ha anche istituito una fondazione per i rom. Günter Grass una volta ha affermato: “Voi rom, nel vostro stato permanente di dispersione, siete europei – nel significato più stretto del termine – in un senso che noi, imprigionati nell’isolamento delle nostre nazionalità, dovremmo tenere bene a mente se l’Europa unita non vuole diventare un colosso amministrativo burocratico ed economicamente onnipotente. Per lo meno sotto questo punto di vista, le persone che noi chiamiamo zingari, con la loro mobilità transfrontaliera, sono più avanti di noi. Dovrebbero in primo luogo avere la possibilità di dimostrare la loro identità con un passaporto europeo che assicuri loro il diritto di risiedere ovunque, dalla Romania al Portogallo”. (fine della citazione) Dovremmo creare condizioni tali da far sentire i rom a casa ovunque risiedano. Dovremmo inoltre creare le condizioni per permettere loro di spostarsi liberamente in tutta Europa senza subire ulteriori deportazioni. Quando ciò accadrà avremo veramente fatto molto per i rom e avremo consegnato al passato le cose terribili che i nazisti hanno fatto ai rom nell’olocausto della seconda guerra mondiale."@it12
". Pone pirmininke, dėkingas jums už pareiškimą, taip pat norėčiau padėkoti einančiai Tarybos pirmininko pareigas ir Komisijos pirmininko pavaduotojui. Dėkoju visiems, kurie pasiūlė surengti šias diskusijas, ypač Kingai Göncz iš savo frakcijos. Kaip šiandien, pone pirmininke, sakėte, svarstant žydų genocido klausimą, romų genocidas dažnai likdavo nustumtas į šešėlį. Tačiau būta ir kitų nacionalsocialistų žvėriškumo aukų. Čia norėčiau paminėti homoseksualus – apie juos, pone pirmininke, taip pat šiandien užsiminėte, kalbėdamas kita tema. Pritariu Tarybos pirmininko pareigas einančios E. Győri ir ką tik kalbėjusios L. Járóka nuomonei, kad geriausias būdas pagerbti atminimą – mąstyti ir apie ateitį. Dabartinė romų padėtis mūsų žemyne visai nedžiugina. Šios tautybės žmonės vis dar diskriminuojami, tebegyvuoja išankstinis nusistatymas jų atžvilgiu. Tikrai nekritikuoju šalies, svarstančios galimybę, siekiant išvengti painiavos, romus, kaip anksčiau, vadinti „čigonais“, tik noriu priminti, kad visų svarbiausia kovoti su išankstiniu nusistatymu ir diskriminacija – pakeistas pavadinimas neturėtų reikšti, kad kova su diskriminacija pralaimėta. Romų klausimas Europos Parlamente svarstomas ne vienus metus, tačiau tenka pripažinti (netgi lankantis įvairiose valstybėse), kad tebėra labai rimtų problemų, kad romai vis dar diskriminuojami, laikomi prastesniais ir kad daugelis jų vaikų iki šiol mokomi atskirose mokyklose. Todėl ir aš esu labai dėkingas Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai, kad ėmėsi šio klausimo. Su juo susijusios mūsų nuomonės, ponia E. Győri, skiriasi, tačiau tikiuosi, kad bendros mūsų pastangos bus labai sėkmingos. Mūsų frakcija kurį laiką bendravo (per M. Schulzą) su Günteriu Grassu, vokiečių rašytoju, įkūrusiu romams skirtą fondą. Kartą Günter Grass pasakė štai ką: „Jūs, romai, nuolat gyvendami išsibarstę, – iš esmės kalbant – esate europiečiai tokia prasme, kurią mums, įkalintiems savo tautybių ankštume, vertėtų turėti omenyje, kad vieninga Europa netaptų biurokratijos, administracijos ir visagalės ekonomikos milžine. Bent jau šiuo vienu atžvilgiu žmonės, kuriuos vadiname čigonais, dėl tarpvalstybinio savo judumo pranašesni už mus. Pirmiausia reikia pasirūpinti, kad šie žmonės galėtų patvirtinti savo tapatybę pateikdami Europos pasą, užtikrinantį teisę gyventi bet kurioje vietoje, nuo Rumunijos iki Portugalijos“. (citatos pabaiga) Turime sudaryti sąlygas visiems romų tautybės žmonėms gerai jaustis savo gyvenamojoje vietoje. Taip pat turime pasirūpinti, kad jie galėtų laisvai, negresiant deportacijai, keliauti po Europą. Kai tai galų gale įvyks, tada iš tikrųjų būsime dėl romų nemažai nuveikę ir tada per Antrąjį pasaulinį karą romams nacių padarytos holokausto baisybės nueis į praeitį."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, paldies par jūsu paziņojumu, un es vēlos pateikties arī Padomes priekšsēdētājai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam. Es gribētu pateikties visiem tiem, kuri ierosināja šīs debates, īpaši pateicoties kundzei manas grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, kā jūs šodien minējāt, romu iznīcināšana bieži tiek pavirzīta otrajā plānā, kad runājam par ebreju iznīcināšanu. Tomēr bija vēl arī citi nacionālsociālistiskā režīma zvērību upuri. Šajā saistībā es gribētu minēt arī homoseksuāļus, kā jūs jau to šodien pieminējāt citā kontekstā, priekšsēdētāja kungs. Es piekrītu Padomes priekšsēdētājas teiktajam un arī iepriekšējai runātājai, ka labākais veids, kā pieminēt upurus, ir domāt arī nākotnes perspektīvā. Mēs nevaram būt apmierināti ar romu pašreizējo situāciju mūsu kontinentā. Viņi joprojām tiek diskriminēti, un attiecībā uz viņiem vēl arvien valda aizspriedumi. Ja kāda valsts nolūkā izvairīties no pārpratumiem apsver atgriešanos pie apzīmējuma “čigāni” lietošanas vārda “romi” vietā, es to nepavisam nekritizēju, tikai vēlos piebilst, ka svarīga ir aizspriedumu un diskriminācijas izskaušana, nevis tikai nosaukuma maiņa diskriminācijas novēršanas vārdā. Romu jautājums Parlamentā tiek apspriests jau gadiem ilgi, un mums jāatzīst — pat esot vizītēs dažādās valstīs —, ka vēl arvien pastāv lielas problēmas, ka diskriminācijas un sociālās atstumšanas cikls joprojām nav pārtraukts un ka daudziem bērniem joprojām jāapmeklē atsevišķas skolas. Tādēļ es arī esmu pateicīgs Ungārijas prezidentūrai par šā jautājuma izvirzīšanu. kundze, cerams, ka par spīti mūsu dažādajiem uzskatiem mēs gūsim ievērojamus panākumus. Mūsu grupa ar kunga starpniecību kādu laiku sazinājās ar vācu rakstnieku Ginteru Grasu, kurš ir arī nodibinājis „Fondu romu tautai”. Ginters Grass reiz teica: „Jūs, romi, pastāvīgi būdami izkliedēti, patiesībā esat eiropieši tādā nozīmē, kas mums, savu valstu robežās iesprostotajiem, būtu jāņem vērā, ja negribam, lai Eiropa veidotos par birokrātiski administratīvu un visvarenu ekonomikas gigantu. Vismaz šajā vienā — viņu pārrobežu mobilitātes — aspektā cilvēki, kurus mēs dēvējam par čigāniem, ir soli mums priekšā. Viņiem, pirmkārt, jāļauj pierādīt savu identitāti, izmantojot Eiropas pasi, kas garantē tiesības uzturēties jebkurā valstī no Rumānijas līdz pat Portugālei.” (citāta beigas) Mums jārada apstākļi, kas ļautu romiem justies kā mājās visur, kur viņi dzīvo. Mums jārada arī tādi apstākļi, kas ļautu viņiem brīvi ceļot Eiropā, nebaidoties no kārtējās izraidīšanas. Tad, kad mēs beidzot redzēsim, ka tas ir īstenojies, mēs patiesi būsim paveikuši daudz romu labā, un tad mēs varēsim atstāt pagātnei briesmu darbus, ko nacisti pastrādāja ar romu tautu Otrā pasaules kara laikā."@lv13
"Herr Präsident! Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahme, und ich danke auch dem Ratspräsidenten und dem Vizepräsidenten der Kommission. Ich möchte all jenen danken, die diese Stunde angeregt haben – von meiner Fraktion vor allem auch Kinga Göncz. Wie Sie heute gesagt haben, Herr Präsident, ist die Vernichtung der Roma oft in den Hintergrund gedrängt worden, wenn wir von der Vernichtung der Juden gesprochen haben. Aber es sind eben auch andere den nationalsozialistischen Gräueltaten zum Opfer gefallen. Ich erwähne hier auch die Homosexuellen, wie Sie das, Herr Präsident, in einem anderen Zusammenhang heute auch getan haben. Ich stimme mit der Ratspräsidentin und auch mit meiner Vorrednerin überein: Das beste Gedenken ist, wenn wir gleichzeitig an die Zukunft denken. Wir können ja heute nicht zufrieden sein mit der Situation der Roma auf unserem Kontinent. Noch immer werden sie diskriminiert, noch immer gibt es Vorurteile. Wenn sich jetzt ein Land überlegt, wieder zum Namen „Zigeuner“ zurückzukehren, um nicht „Roma“ zu verwenden, damit keine Verwechslungen entstehen, dann will ich das jetzt gar nicht kritisieren, sondern nur anmerken, dass der Kampf gegen die Vorurteile, der Kampf gegen die Diskriminierung wichtig wäre, und nicht die Anpassung an die Diskriminierung, indem man einen Namen ändert. Seit Jahren beschäftigen wir uns in diesem Parlament mit der Roma-Frage, und noch immer müssen wir – auch bei unseren Besuchen in den verschiedenen Ländern – feststellen, dass es noch immer sehr große Probleme gibt, dass der Zyklus von Diskriminierung und Benachteiligung noch immer nicht unterbrochen worden ist und dass viele Kinder heute noch immer in separaten Schulen unterrichtet werden. Daher bin ich auch sehr dankbar, dass die ungarische Ratspräsidentschaft dieses Thema aufgegriffen hat. Bei allen Differenzen, die wir haben, Frau Ratspräsidentin: In dieser Frage werden wir hoffentlich gemeinsam einen großen Erfolg erzielen. Unsere Fraktion steht seit einiger Zeit unter Vermittlung von Martin Schulz mit Günter Grass, dem deutschen Schriftsteller, in Verbindung, der auch eine Roma-Stiftung gegründet hat. Günter Grass hat einmal gesagt: „Sie, die Romani, in ihrem permanenten Zustand der Zerstreuung, sind – genau gesehen – Europäer in jenem Sinn, den wir, gefangen in nationaler Enge, vor Augen haben sollten, wenn sich das vereinte Europa nicht zu einem bürokratischen Verwaltungs- und übermächtigen Wirtschaftskoloss entwickeln soll. Zumindest dieses Eine, ihre grenzüberschreitende Mobilität, haben uns die so genannten Zigeuner voraus. Sie sollten sich zu allererst durch einen Europa-Pass ausweisen dürfen, der ihnen von Rumänien bis Portugal das Bleiberecht garantiert.“ (Zitatende) Wir sollten die Bedingungen schaffen, dass sich alle Roma dort zuhause fühlen, wo sie zuhause sind. Wir sollten auch die Bedingungen schaffen, dass sie in ganz Europa frei reisen können, ohne wieder ausgewiesen zu werden. Wenn wir das einmal erleben, dann haben wir wirklich viel für die Roma getan, und dann haben wir überwunden, was die Nazis so furchtbar angerichtet haben durch den Holocaust an den Roma in der Zeit des Zweiten Weltkrieges."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik dank u voor uw verklaring en ik dank ook de fungerend voorzitter van de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie. Ik wil iedereen bedanken die heeft aangedrongen op dit debat – van mijn fractie vooral ook mevrouw Göncz. Zoals u vandaag hebt gezegd, mijnheer de Voorzitter, wordt de genocide op de Roma vaak naar de achtergrond verdrongen wanneer we het over de genocide op de joden hadden. Ook anderen zijn echter het slachtoffer van de nationaalsocialistische gruweldaden geworden. Ik verwijs hier ook naar homoseksuelen, zoals u dat, Voorzitter, vandaag ook in een ander verband hebt gedaan. Ik ben het eens met de fungerend voorzitter van de Raad en met de vorige spreekster. We kunnen dit het best gedenken als we tegelijkertijd aan de toekomst denken. We kunnen momenteel niet tevreden zijn met de situatie van de Roma op ons continent. Ze worden nog steeds gediscrimineerd en er bestaan nog steeds vooroordelen. Als nu een land overweegt de naam ‘zigeuners’ opnieuw in te voeren en niet meer het woord ‘Roma’ te gebruiken, opdat er geen verwarring ontstaat, dan wil ik daar nu helemaal geen kritiek op leveren, maar ik wil wel opmerken dat het belangrijk is te strijden tegen vooroordelen en te strijden tegen discriminatie en niet te buigen voor discriminatie door een naam te veranderen. We houden ons hier in het Parlement al jaren met het Roma-vraagstuk bezig en nog steeds moeten we vaststellen – ook bij onze bezoeken in de verschillende landen – dat er nog steeds zeer grote problemen zijn, dat de cirkel van discriminatie en achterstelling nog steeds niet doorbroken is en dat veel kinderen nu nog steeds naar aparte scholen gaan. Daarom ben ik ook zeer dankbaar dat het Hongaars voorzitterschap van de Raad dit thema heeft opgepakt. Hoewel we op veel punten van mening verschillen, mevrouw de voorzitter van de Raad, zullen we met betrekking tot dit vraagstuk hopelijk samen veel succes boeken. Onze fractie heeft sinds enige tijd via Martin Schulz contact met Günter Grass, de Duitse schrijver die ook een Roma-stichting heeft opgericht. Günter Grass heeft een keer gezegd: "Zij, de Roma, zijn in hun permanente staat van diaspora – eigenlijk – Europeanen in dezelfde zin als die wij, gevangen in onze nationale bekrompenheid, voor ogen moeten houden indien we willen voorkomen dat het verenigd Europa zich ontwikkelt tot een bureaucratische bestuurskolos en oppermachtige economische kolos. Ten minste dit ene, deze grensoverschrijdende mobiliteit, hebben de zogenaamde zigeuners op ons voor. Het zou allereerst mogelijk moeten zijn dat zij zich legitimeren met een Europees paspoort dat hun van Roemenië tot Portugal verblijfsrecht garandeert." (einde citaat) Wij moeten de voorwaarden creëren waaronder alle Roma zich thuis kunnen voelen waar ze thuis zijn. We moeten er ook de voorwaarden voor creëren dat ze in heel Europa vrij kunnen reizen, zonder dat ze weer worden uitgewezen. Als we dat eenmaal hebben geregeld, dan hebben we werkelijk veel voor de Roma gedaan en dan zijn we de verschrikkelijke dingen die de nazi’s de Roma in de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben aangedaan, te boven gekomen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Dziękuję za Pana deklarację; ja chciałbym również podziękować urzędującej przewodniczącej Rady i wiceprzewodniczącemu Komisji. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy proponowali zorganizowanie dzisiejszej debaty, a z mojej grupy w szczególności pani poseł Göncz. Jak Pan to dziś powiedział, Panie Przewodniczący, eksterminacja Romów często była spychana na dalszy plan, gdy była mowa o eksterminacji Żydów. Były jednak także i inne ofiary okrucieństw popełnianych przez narodowych socjalistów. W tym kontekście chciałbym również wspomnieć o homoseksualistach, co również Pan, Panie Przewodniczący, uczynił przy innej okazji. Zgadzam się z urzędującą przewodniczącą Rady, a także z przedmówczynią, że najlepszym sposobem upamiętnienia jest także myślenie o przyszłości. Obecna sytuacja Romów zamieszkujących nasz kontynent nie może nas cieszyć. Nadal są oni dyskryminowani i nadal istnieją uprzedzenia. Gdy pewien kraj rozważa obecnie powrót do nazwy „Cyganie” zamiast używania nazwy „Romowie”, aby uniknąć wszelkich pomyłek, to oczywiście nie będę tego krytykować – chciałbym tylko powiedzieć, że walka z uprzedzeniami i dyskryminacją jest ważna, nie zaś czynienie ukłonu w kierunku dyskryminacji poprzez zmianę nazwy. Od lat dyskutujemy w tym Parlamencie nad sprawą Romów i musimy przyznać – nawet w trakcie naszych wizyt w różnych krajach – że wciąż istnieją bardzo poważne trudności, że krąg dyskryminacji i gorszych szans jeszcze nie został przerwany i że wiele dzieci uczy się dziś nadal w oddzielnych szkołach. Z tego powodu jestem bardzo wdzięczny także i prezydencji węgierskiej za podjęcie tego tematu. Pomimo wszystkich istniejących między nami różnic zdań, Pani Przewodnicząca Győri, mam nadzieję, że w tej sprawie wspólnie odniesiemy znaczący sukces. Nasza grupa od jakiegoś czasu jest w kontakcie, poprzez posła Schulza, z niemieckim pisarzem Günterem Grassem, który również założył fundację na rzecz Romów. Günter Grass powiedział kiedyś: „Wy, Romowie, w stanie waszego permanentnego rozproszenia, jesteście – mówiąc ściśle – Europejczykami w takim sensie, że my, uwięzieni przez ograniczenia, jakie narzuca nam nasza narodowość, powinniśmy pamiętać, że zjednoczona Europa nie ma wyrosnąć na biurokratyczno-administracyjnego i wszechpotężnego kolosa gospodarczego. Przynajmniej w tym jednym aspekcie, ze swoją nieznającą granic mobilnością, ludzie, których nazywamy Cyganami, wyprzedzają nas. Powinni oni w pierwszym rzędzie mieć możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą europejskiego paszportu, który będzie gwarantować im prawo do pobytu gdziekolwiek – na całym obszarze od Rumunii po Portugalię.” (koniec cytatu) Powinniśmy stworzyć takie warunki, które pozwolą wszystkim Romom czuć się jak u siebie tam, gdzie mieszkają. Powinniśmy również stworzyć takie warunki, które pozwolą im na swobodne poruszanie się po Europie i uchronią przed ponownymi deportacjami. Kiedy wreszcie tak się stanie, będziemy mogli mieć świadomość, że zrobiliśmy dla Romów bardzo wiele; w ten sposób dzięki nam okrucieństwa, jakie naziści zgotowali Romom poprzez Holocaust w czasie drugiej wojny światowej, przejdą do przeszłości."@pl16
". Senhor Presidente, obrigado pela sua declaração; gostaria também de agradecer à Senhora Presidente em exercício do Conselho e ao senhor Vice-Presidente da Comissão. Quero agradecer a todos os que sugeriram a realização deste debate – no meu grupo, em particular, a senhora deputada Göncz. Como o senhor referiu hoje, Senhor Presidente, o extermínio dos romanichéis é muitas vezes colocado em segundo plano quando se fala sobre o extermínio dos judeus. Contudo, houve também outras vítimas das atrocidades do Nacional-Socialismo. Neste quadro, eu mencionaria também os homossexuais, como o senhor fez também hoje num contexto diferente, Senhor Presidente. Concordo com a Senhora Presidente em exercício do Conselho e também com o orador anterior quando afirmam que a melhor forma de homenagem é pensar no futuro. Não podemos estar satisfeitos com a situação actual dos romanichéis no nosso continente. Ainda são discriminados e ainda existem preconceitos. Quando um país pondera neste momento voltar à designação de "ciganos" em vez "romanichéis" a fim de evitar qualquer confusão, não criticarei certamente essa atitude, mas direi apenas que o mais importante é o combate aos preconceitos e a luta contra a discriminação, não a cedência à discriminação alterando um nome. Há anos que debatemos a questão dos romanichéis neste Parlamento, e temos de admitir – mesmo nas nossas visitas às várias comissões – que ainda existem grandes problemas, que o ciclo da discriminação e do desfavorecimento ainda não foi interrompido e que muitas crianças ainda são hoje ensinadas em escolas separadas. Estou, portanto, muito grato à Presidência húngara por abordar este assunto. Apesar de todas as diferenças de opinião que temos, Senhora Deputada Győri, sobre esta questão, espero que alcancemos um êxito importante em conjunto. O nosso grupo está há algum tempo em contacto, através do senhor deputado Schulz, com Günter Grass, o escritor alemão, que também criou uma fundação para os romanichéis. Günter Grass disse uma vez o seguinte: "Vocês, os romanichéis, no vosso estado de dispersão permanente, são – em rigor – europeus num sentido que nós, presos na reclusão das nossas nacionalidades, devemos ter em mente para que a Europa unida não se transforme num todo-poderoso colosso burocrático administrativo e económico. Pelo menos neste contexto, com a sua mobilidade transfronteiras, a população a que chamamos cigana está à nossa frente. Deve ser-lhes permitido, em primeiro lugar, provar a sua identidade através de um passaporte europeu que lhes assegure o direito de permanecer em qualquer lugar da Roménia a Portugal" (fim de citação). Devemos criar condições para que todos os romanichéis se sintam em casa onde residirem. Devemos igualmente criar condições que lhes permitam viajar livremente em toda a Europa sem serem deportados novamente. Quando isso finalmente acontecer, teremos efectivamente feito muito pelos romanichéis e teremos colocado no passado os actos terríveis que os nazis perpetraram contra os romanichéis ao longo do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial."@pt17
". Domnule Președinte, vă mulțumesc pentru declarația dvs. și aș dori să le mulțumesc, de asemenea, președintei în exercițiu a Consiliului și vicepreședintelui Comisiei. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au sugerat să organizăm această dezbatere – din grupul meu, îndeosebi doamnei Göncz. După cum ați afirmat astăzi, domnule Președinte, exterminarea romilor a fost lăsată adesea în plan secundar când s-a vorbit despre exterminarea evreilor. Cu toate acestea, au existat și alte victime ale atrocităților național socialiste. În acest context, aș dori să menționez și homosexualii, așa cum ați făcut-o și dvs. astăzi într-un alt context, domnule Președinte. Sunt de acord cu președinta în exercițiu a Consiliului și cu vorbitorul anterior în ceea ce privește faptul că cea mai bună formă de comemorare implică să ne gândim și la viitor. Nu putem fi mulțumiți de situația romilor pe continentul nostru astăzi. Aceștia continuă să fie discriminați și continuă să existe prejudecăți. Dacă o țară are în vedere să treacă înapoi la denumirea de „țigani” în loc să folosească denumirea de „romi” pentru a evita confuziile, atunci nu voi critica acest lucru, însă voi spune că ceea ce contează este lupta împotriva discriminării și nu să ne plecăm în fața discriminării prin schimbarea unei denumiri. Dezbatem problema romilor în acest Parlament de ani de zile și trebuie să recunoaștem – chiar și cu ocazia vizitelor noastre în diverse țări – că există încă probleme grave, că ciclul discriminării și dezavantajării nu a fost întrerupt încă și că, în prezent, numeroși copii continuă să învețe în școli separate. Prin urmare, sunt recunoscător și Președinției ungare pentru că a abordat acest subiect. În ciuda tuturor diferențelor de opinie pe care le avem, doamnă Győri, sper că vom obține un succes de proporții împreună cu privire la această chestiune. Grupul nostru este de ceva timp în legătură, prin intermediul domnului Schulz, cu Günter Grass, scriitorul german care a înființat și o fundație pentru romi. Günter Grass a afirmat cândva: „Voi, romii, în starea voastră permanentă de împrăștiere, sunteți – strict vorbind – europeni într-un sens pe care noi, îngrădiți în limitele cetățeniilor noastre, ar trebui să-l avem în vedere dacă vrem ca Europa unită să nu se transforme într-un colos economic și administrativ atotputernic și birocratic. Cel puțin în această privință, prin mobilitatea lor transfrontalieră, oamenii pe care îi numim țigani se află înaintea noastră. Ar trebui, în primul rând, să li se permită să-și dovedească identitatea cu un pașaport european care le garantează dreptul de ședere oriunde, din România până în Portugalia.” (sfârșitul citatului) Ar trebui să creăm condițiile necesare pentru ca romii să se simtă acasă acolo unde locuiesc. Ar trebui, de asemenea, să creăm condițiile care le permit să călătorească liber pretutindeni în Europa fără a fi deportați din nou. Când vom asista, în cele din urmă, la realizarea tuturor acestor lucruri, vom fi făcut foarte multe pentru romi și abia atunci vom putea să lăsăm în trecut lucrurile îngrozitoare pe care le-au făcut naziștii romilor prin holocaustul din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial."@ro18
"Vážený pán predseda, ďakujem vám za vyhlásenie. Tiež by som chcel poďakovať úradujúcej predsedníčke Rady a podpredsedovi Komisie. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí navrhovali túto rozpravu – z našej skupiny predovšetkým pani Gönczovej. Ako ste dnes uviedli, pán predseda, keď hovoríme o vyhladzovaní židov, vyhladzovanie Rómov sa často dostáva na okraj záujmu. Existovali však aj ďalšie obete nacistických zverstiev. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť aj homosexuálov, o ktorých ste sa dnes zmienili v inom kontexte, pán predseda. Súhlasím s úradujúcou predsedníčkou Rady a tiež s predchádzajúcou rečníčkou v tom, že najvhodnejšou formou, ako si tieto udalosti pripomínať, je myslieť na budúcnosť. So súčasným postavením Rómov na našom kontinente nemôžeme byť spokojní. Ešte stále sú diskriminovaní a ešte stále existujú predsudky. Keď teraz určitá krajina zvažuje, že s cieľom zabrániť všetkým nejasnostiam sa vráti k pomenovaniu „Cigáni“ namiesto používania pomenovania „Rómovia“, potom to určite nebudem kritizovať, chcem len poznamenať, že dôležitý je boj proti predsudkom a boj proti diskriminácii a nie prispôsobenie sa diskriminácii zmenou pomenovania. O rómskej otázke vedieme v tomto Parlamente rozpravu už dlhé roky a musíme priznať – dokonca aj pri svojich návštevách v rozličných krajinách –, že ešte stále existujú veľmi veľké problémy, že cyklus diskriminácie a znevýhodňovania ešte stále nebol prelomený a že veľa detí dnes ešte stále navštevuje oddelené školy. Som preto veľmi vďačný maďarskému predsedníctvu za to, že sa touto problematikou zaoberá. Napriek všetkým našim názorovým rozdielom, pani Győriová, v tejto veci, dúfajme, dosiahneme spoločne významný úspech. Naša skupina bola istú dobu prostredníctvom pána Schulza v kontakte s nemeckým spisovateľom Günterom Grassom, ktorý tiež vytvoril nadáciu venovanú Rómom a rómskej otázke. Günter Grass raz povedal: „Vy Rómovia v trvalom stave rozptýlenia ste – prísne vzaté – Európanmi v tom zmysle, ktorý by sme my, uväznení v hraniciach svojich národností, mali mať na pamäti, ak sa zo zjednotenej Európy nemá vyvinúť byrokratický administratívny a všemocný hospodársky kolos. Prinajmenšom v tomto jednom ohľade, svojou cezhraničnou mobilitou, nás ľudia, ktorých voláme Cigáni, predstihli. V prvom rade by mali mať možnosť preukazovať svoju totožnosť európskym pasom, ktorý im zaručí právo zdržiavať sa kdekoľvek od Rumunska až po Portugalsko.“ (Koniec citátu.) Mali by sme vytvoriť podmienky, za ktorých sa budú všetci Rómovia cítiť doma tam, kde žijú. Tiež by sme mali vytvoriť podmienky, ktoré by im umožnili voľne cestovať po celej Európe bez toho, aby boli zase deportovaní. Keď sa táto predstava konečne naplní, potom sme skutočne urobili veľký kus práce pre Rómov a potom sa strašné veci, ktoré nacisti napáchali na Rómoch holokaustom počas druhej svetovej vojny, stanú minulosťou."@sk19
". Gospod predsednik, hvala za vašo izjavo: zahvaliti pa bi se želel tudi predsedujoči Sveta in podpredsedniku Komisije. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki so predlagali to razpravo – v moji skupini predvsem gospe Göncz. Gospod predsednik, kot ste rekli danes, se iztrebljanje Romov pogosto potiska v ozadje, ko govorimo o iztrebljanju Judov. Obstajale pa so tudi druge žrtve grozodejstev nacionalsocialistov. Tu želim omeniti tudi homoseksualce, kar ste danes storili tudi vi, gospod predsednik, v drugačnem smislu. Strinjam se s predsedujočo Sveta in tudi s predhodno govornico, da je najboljši način počastitve spomina tisti, pri katerem razmišljamo tudi o prihodnosti. Z današnjim položajem Romov na naši celini ne moremo biti zadovoljni. Romi so še vedno žrtve diskriminacije in predsodki še vedno obstajajo. Ko se država danes vrača k uporabi izraza „cigani“ namesto „Romi“, da bi se izognila kakršni koli nejasnosti, potem tega zagotovo ne bom kritiziral; pomembno je, da se borimo proti predsodkom in diskriminaciji, in da se uklanjamo diskriminaciji s spreminjanjem izrazov. O vprašanju Romov v tem parlamentu razpravljamo že več let in moramo priznati – tudi ob naših obiskih v različnih državah –, da obstajajo še zelo veliko problemi, da se krog diskriminacije in prikrajšanosti še ni razbil in da mnogi otroci danes še vedno hodijo v ločene šole. Zato sem zelo hvaležen madžarskemu predsedstvu, da se je lotilo te teme. Upam, gospa Győri, da bomo kljub vsem našim razhajanjem uspeli skupaj doseči velik uspeh. Naša skupina je že prek gospoda Schulza že nekaj časa v stiku z Günterjem Grassom, nemškim pisateljem, ki je ustanovil tudi fundacijo za Rome. Günter Grass je nekoč dejal: „Vi, Romi, ste v svojem večnem stanju selitve strogo rečeno Evropejci na način, ki ga moramo mi, ki smo ujeti v okvire naših narodnosti, upoštevati, če nočemo, da bi se enotna Evropa spremenila v birokratskega, upravnega in vsemogočno gospodarskega velikana. Ljudje, ki jim pravimo cigani, nas prehitevajo vsaj v tem smislu, v svoji čezmejni mobilnosti. Predvsem bi jim morali omogočiti, da dokažejo svojo identiteto z evropskim potnim listom, ki jim bo zagotavljal pravico do bivanja kjer koli od Romunije do Portugalske.“ (konec navedka) Ustvariti moramo pogoje, v katerih se bodo vsi Romi počutili doma tam, kjer živijo. Ustvariti moramo tudi pogoje, ki jim bodo omogočili, da bodo prosto potovali po Evropi brez strahu pred ponovnim izgonom. Ko se bo to končno zgodilo, potem bomo za Rome zares storili veliko, vse strahotne stvari, ki so jih nacisti storili Romom v holokavstu med drugo svetovno vojno, pa bomo lahko šele takrat zapisali preteklosti."@sl20
". Herr talman! Tack för uttalandet. Tack också till rådets ordförande och kommissionens vice ordförande. Jag vill även tacka alla de som föreslog att vi skulle ha den här debatten – i synnerhet Kinga Göncz från min egen grupp. Jag instämmer i det talmannen sade tidigare i dag om att förintelsen av romer har hamnat i skuggan av judeförintelsen, men det nationalsocialistiska partiet utsatte även andra grupper för liknande grymheter. Här vill jag nämna de homosexuella som du, Jerzy Buzek, redan nämnt i ett annat sammanhang. Jag håller med rådets ordförande och föregående talare om att det bästa sättet att uppmärksamma minnet av en händelse är att samtidigt tänka framåt. Vi kan knappast känna oss nöjda med situationen för romer i dagens Europa. De diskrimineras alltjämt och fördomarna lever kvar. Nu när ett land överväger att återigen börja använda namnet ”zigenare” i stället för romer för att undvika eventuella missförstånd tänker jag visserligen inte kritisera detta utan endast påpeka att det är kampen mot fördomar och diskriminering som är viktig, inte att böja sig för diskrimineringen genom att byta ett namn. I åratal har vi diskuterat frågan om romer i parlamentet, och vi måste medge – till och med i samband med våra egna besök till de olika länderna – att problemen fortfarande är mycket omfattande. Den onda cirkeln av diskriminering är inte bruten och många barn undervisas än i dag i separata skolor. Därför är jag mycket tacksam över att det ungerska ordförandeskapet tar upp denna fråga. Enikő Győri, trots alla våra meningsskiljaktigheter i frågan ska vi förhoppningsvis tillsammans kunna uppnå ett lyckat resultat. För en tid sedan kom vår grupp, genom Martin Schulz, i kontakt med den tyske författaren Günter Grass som även har inrättat en stiftelse för romer. Günter Grass har sagt att romerna, som ständigt lever utspridda, egentligen är européer på ett sätt som vi andra, som begränsas av bundenheten till ett medborgarskap, bör komma ihåg om det skulle visa sig att det enade Europa faktiskt inte utvecklar sig till en byråkratisk, administrativ och allsmäktig ekonomisk koloss. Det folk vi kallar zigenare är i alla fall steget före oss när det gäller den gränsöverskridande rörligheten. Günter Grass menar också att de i första hand bör ha rätt att kunna bevisa sin identitet genom ett europeiskt pass som gör att de får slå sig ned var de vill från Rumänien till Portugal. Vi måste se till att skapa förutsättningar för att alla romer ska känna sig hemma där de bor. Vi måste också se till att det finns möjligheter för dem att resa fritt i Europa utan att deporteras igen. När vi har lyckats med detta har vi gjort en hel del för romerna. Då kan vi också säga att de hemska saker som nazisterna gjorde mot romerna under förintelsen under andra världskriget tillhör det förflutna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph