Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-026-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.13.3-026-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, a few days ago we commemorated Holocaust Remembrance Day in the European Parliament together with Holocaust survivors. On behalf of the Commission, I highly appreciate the fact that today we are commemorating the Roma genocide victims as well. After visits to Oswiecim, Yad Vashem or the Holocaust Museum in Washington DC, you are always shocked by the inhumanity of the Holocaust perpetrators. Those of you who visited the Children’s Pavilion in Jerusalem would agree with me that you leave the pavilion shaken and you cannot believe that such events were possible in Europe and only 60 or 70 years ago. Therefore we have to speak about this. We have to teach our children about this sad story because, as we know, history has a tendency to repeat itself. So we must make absolutely sure that this horror will be remembered and never repeated. Let us all fight together the ghosts of the past. History has taught us a bitter lesson in what racial hatred and intolerance can do. The European Union is therefore built on fundamental rights and values, which include the protection of minorities, the principle of free movement and the prohibition of discrimination, and all these apply in full to Roma. It is unacceptable that, in the 21st century, Roma people still have to face discrimination on the basis of their ethnic origin. Too many Roma are still victims of racism, discrimination and social exclusion. Too many Roma children are still on the streets instead of going to school. Too many Roma are still denied fair chances in the labour market and too many Roma women are still victims of violence and exploitation. The inclusion of Roma is a priority for the EU and it requires the commitment and joint efforts of national and local authorities, civil society and EU institutions. For its part, the Commission is deeply committed to improving the situation of Roma people and, in particular, their social and economic integration. We have been working continually to these ends: this is a longstanding and long-term commitment for us. However, we have to acknowledge that responsibility for Roma integration lies primarily with the Member States and that is why, in the communication we adopted last year, we provided them with a concrete list of actions for making their Roma integration policies more effective. This was the first-ever policy document dedicated specifically to Roma. However, our assessment shows that further serious work needs to be done in the Member States to improve the effectiveness of their policies for Roma integration. That is why, in April, in close cooperation with the Hungarian Presidency, the Commission will adopt a European framework for national Roma integration strategies, which will make proposals for tackling Roma exclusion. To conclude, at this solemn moment let me emphasise again, on behalf of the Commission, the importance of protecting fundamental rights in Europe and ensuring the harmonious integration of all into society. It is very important to make sure that history definitely never will repeat itself."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedo, před několika dny jsme si v Evropském parlamentu připomněli Den památky holocaustu společně s těmi, kdo holocaust přežili. Jménem Komise si vysoce cením skutečnosti, že si dnes připomínáme také oběti genocidy Romů. Po návštěvách Osvětimi, památníku Yad Vashem či Muzea Holocaustu ve Washingtonu DC je člověk vždy šokován krutostí a nelidskostí pachatelů zločinů holocaustu. Ti z vás, kteří navštívili Dětský pavilon v Jeruzalémě, by se mnou souhlasili v tom, že z tohoto místa odcházíte otřeseni a nemůžete uvěřit, že takové věci se mohly dít v Evropě a před pouhými 60 či 70 lety. Musíme proto o těchto věcech mluvit. Musíme o tomto smutném příběhu poučit naše děti, protože, jak víme, historie má tendenci se opakovat. Musíme se tedy postarat o absolutní jistotu, že se na tyto hrůzy nezapomene a nebudou se nikdy opakovat. Bojujme všichni společně s přízraky minulosti. Historie nám udělila hořkou lekci o tom, co může způsobit rasová nenávist a netolerance. Evropská unie je proto vybudována na základních právech a hodnotách, k nimž patří ochrana menšin, zásada volného pohybu a zákaz diskriminace, přičemž se všechny plně vztahují na Romy. Je nepřijatelné, aby v 21. století Romové stále museli čelit diskriminaci kvůli svému etnickému původu. Příliš mnoho Romů je stále obětí rasismu, diskriminace a sociálního vyloučení. Příliš mnoho romských dětí je stále na ulicích namísto toho, aby chodily do školy. Příliš velkému počtu Romů jsou stále upírány spravedlivé šance na trhu práce a příliš mnoho romských žen je stále obětí násilí a zneužívání. Začleňování Romů je pro EU prioritou a vyžaduje odhodlání a společné úsilí vnitrostátních a místních orgánů, občanské společnosti a orgánů EU. Konkrétně Komise je pevně odhodlána zlepšovat situaci Romů, především pak jejich sociální a ekonomickou integraci. S tímto cílem nepřetržitě pracujeme: je to pro nás dlouhodobý závazek. Přesto je třeba uznat, že odpovědnost za integraci Romů nesou především členské státy, a právě proto jsme jim ve sdělení, jež jsme přijali loni, poskytli konkrétní seznam opatření pro zefektivnění jejich politik pro integraci Romů. Šlo o vůbec první politický dokument věnovaný specificky Romům. Naše hodnocení však ukazují, že v členských státech je zapotřebí odvést další náročnou práci, aby se zlepšila účinnost jejich politik pro integraci Romů. Z tohoto důvodu v dubnu, v úzké spolupráci s maďarským předsednictvím, přijme Komise Evropský rámec pro národní strategie integrace Romů, který bude obsahovat návrhy pro řešení vyloučení Romů. Na závěr, v této slavnostní chvíli, mi dovolte jménem Komise znovu zdůraznit důležitost ochrany základních práv v Evropě a zajišťování harmonické integrace všech lidí do společnosti. Je velice důležité zajistit, aby se historie definitivně již nikdy neopakovala."@cs1
"Hr. formand! For nogle få dage siden mindedes vi Holocaust på mindedagen herfor her i Parlamentet sammen med en række overlevende. På vegne af Kommissionen sætter jeg stor pris på, at vi i dag mindes ofrene for folkedrabet på romaerne også. Efter besøg i Oswiecim, Yad Vashem eller Holocaust-museet i Washington DC er man altid chokeret over den umenneskelighed, som Holocaust-forbryderne udviste. De, der besøgte børnenes pavillon i Jerusalem, vil være enige med mig i, at vi forlod pavillonen rystede og ude at stand til at fatte, at disse hændelser var mulige i Europa og for kun 60-70 år siden. Derfor må vi tale om det. Vi må lære vores børn om denne sørgelige historie, fordi vi jo ved, at historien har en tendens til at gentage sig. Så vi må være helt sikre på, at denne grusomhed bliver husket og aldrig gentaget. Lad os sammen bekæmpe fortidens spøgelse. Vi har høstet en bitter lære af historien om, hvad racehad og intolerance kan udløse. EU er derfor bygget på grundlæggende rettigheder og værdier, som inkluderer beskyttelse af mindretal, princippet om fri bevægelighed og forbud mod diskrimination, og som gælder fuldt ud for romaerne. Det er uacceptabelt, at romaerne i det 21. århundrede stadig diskrimineres på grund af deres etniske oprindelse. Alt for mange romaer er stadig ofre for racisme, diskrimination og social udstødelse. Alt for mange romabørn er stadig at finde på gadehjørnerne i stedet for i klasseværelserne. Alt for mange romaer nægtes stadig en fair chance på arbejdsmarkedet, og alt for mange romakvinder er stadig ofre for vold og udnyttelse. Inklusionen af romaerne er en prioritet for EU, som kræver engagement og en fælles indsats af de nationale og lokale myndigheder, civilsamfundet og EU-institutionerne. For sin del er Kommissionen dybt engageret i at forbedre situationen for romaerne og navnlig deres sociale og økonomiske integration. Vi har arbejdet løbende med disse mål. Det er et gammelt engagement, og vi har det fortsat som en langsigtet prioritet. Imidlertid må vi erkende, at ansvaret for romaintegrationen primært ligger hos medlemsstaterne, og derfor gav vi dem i den meddelelse, vi vedtog sidste år, en konkret liste over tiltag til forbedring af deres nationale integrationspolitikker for romaerne. Det var det første politiske dokument nogensinde, der var specielt helliget romaerne. Imidlertid viser vores vurdering, at der skal lægges et yderligere stykke seriøst arbejde i medlemsstaterne for at få en bedre effektivitet i deres romaintegrationspolitikker. Derfor vil Kommissionen i april i tæt samarbejde med det ungarske formandskab vedtage en europæisk ramme for de nationale romaintegrationspolitikker, som vil indeholde forslag til håndtering af udstødelsen af romaer. Lad mig for at runde af i denne højtidelige stund på Kommissionens vegne atter understrege betydningen af at beskytte de grundlæggende rettigheder i Europa og sikre en harmonisk integration af alle i samfundet. Det er meget vigtigt at sikre, at historien bestemt aldrig gentager sig."@da2
"Herr Präsident, vor wenigen Tagen begingen wir im Europäischen Parlament zusammen mit Überlebenden des Holocausts den Holocaust-Gedenktag. Im Namen der Kommission schätze auch ich die Tatsache sehr, dass wir heute der Opfer des Völkermordes an den Roma gedenken. Nach Besuchen in Oswiecim, Yad Vashem oder dem Holocaust-Museum in Washington, D.C. ist man jedes Mal über die Unmenschlichkeit der Holocaustverbrecher schockiert. Diejenigen von Ihnen, die den Kinder-Gedenk-Pavillon in Jerusalem besucht haben, würden mir zustimmen, dass Sie beim Verlassen des Pavillons darüber erschüttert sind und kaum glauben können, dass so etwas vor nur 60 oder 70 Jahren in Europa möglich war. Deshalb müssen wir darüber reden. Wir müssen unseren Kindern von dieser traurigen Geschichte erzählen, weil wir wissen, dass sich Geschichte wiederholen kann. Also müssen wir absolut sicherstellen, dass man sich dieser Gräueltaten erinnert und sie nie mehr wiederholt werden. Lassen Sie uns zusammen die Geister der Vergangenheit bekämpfen. Die Geschichte hat uns eine schreckliche Lektion erteilt, was Rassenhass und Intoleranz anrichten können. Die Europäische Union gründet sich daher auf Grundrechte und Grundwerte, wozu der Schutz von Minderheiten, der Grundsatz der Freizügigkeit und das Diskriminierungsverbot gehören, und die alle voll und ganz für die Roma gelten. Es darf nicht akzeptiert werden, dass die Roma im 21. Jahrhundert immer noch aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert werden. Zu viele Roma sind immer noch Opfer von Rassismus, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung. Zu viele Roma-Kinder sind immer noch auf der Straße statt in der Schule. Zu viele Roma sind auf dem Arbeitsmarkt immer noch nicht gleichberechtigt, und zu viele Roma-Frauen sind immer noch Opfer von Gewalt und Ausbeutung. Die Eingliederung der Roma ist eine Priorität für die EU und sie erfordert das Engagement und gemeinsame Bemühungen nationaler und lokaler Behörden, der Zivilgesellschaft und der Gemeinschaftsorgane. Die Kommission tritt ihrerseits entschieden für die Verbesserung der Situation der Roma und insbesondere für ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration ein. Wir haben kontinuierlich an diesen Zielen gearbeitet: das ist eine langjährige und langfristige Verpflichtung unsererseits. Wir müssen jedoch erkennen, dass die Verantwortung für die Integration der Roma hauptsächlich bei den Mitgliedstaaten liegt, und daher haben wir ihnen in der Mitteilung, die wir letztes Jahr verabschiedet haben, eine Liste konkreter Aktivitäten an die Hand gegeben, damit sie ihre Strategien zur Integration der Roma effektiver gestalten können. Das war das allererste, speziell den Roma gewidmete, politische Dokument. Unser Gutachten zeigt allerdings, dass in den Mitgliedstaaten weitere ernsthafte Arbeit zu tun ist, um die Effektivität ihrer Strategien für die Integration der Roma zu verbessern. Daher wird die Kommission im April in enger Zusammenarbeit mit dem ungarischen Ratsvorsitz das europäische Rahmenwerk für nationale Integrationsstrategien der Roma verabschieden, in dem Vorschläge zur Behebung der Ausgrenzung der Roma gemacht werden. Lassen Sie mich abschließend in diesem feierlichen Augenblick nochmals im Namen der Kommission die Wichtigkeit des Schutzes der Grundrechte in Europa und der Sicherstellung der harmonischen Integration aller in die Gesellschaft betonen. Es ist sehr wichtig, sicherzustellen, dass sich Geschichte definitiv niemals wiederholen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες εορτάσαμε την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Εξ ονόματος της Επιτροπής, εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα τιμούμε και τα θύματα της γενοκτονίας των Ρομά. Μετά από επισκέψεις στο Oswiecim, το Yad Vashem ή το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον, μένεις πάντα άναυδος με την απανθρωπιά των δραστών του Ολοκαυτώματος. Όσοι από εσάς έχετε επισκεφθεί το «Περίπτερο των Παιδιών» στην Ιερουσαλήμ θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι φύγατε από το περίπτερο ταραγμένοι και δεν μπορούσατε να πιστέψετε ότι τέτοια γεγονότα ήταν δυνατά στην Ευρώπη, και μάλιστα μόλις 60 ή 70 χρόνια πριν. Ως εκ τούτου, πρέπει να μιλήσουμε για αυτό. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας τη θλιβερή αυτή ιστορία διότι, όπως γνωρίζουμε, η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται. Γι’ αυτό και πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η φρίκη αυτή θα παραμείνει στη μνήμη και δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Ας πολεμήσουμε όλοι μαζί τα φαντάσματα του παρελθόντος. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ένα πικρό μάθημα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το φυλετικό μίσος και η αδιαλλαξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται ως εκ τούτου σε θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες που περιλαμβάνουν την προστασία των μειονοτήτων, την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και την απαγόρευση των διακρίσεων, και όλα αυτά ισχύουν πλήρως για τους Ρομά. Είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα οι Ρομά να εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις με βάση την εθνοτική τους καταγωγή. Πάρα πολλοί Ρομά εξακολουθούν να αποτελούν θύματα ρατσισμού, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού. Πάρα πολλά παιδιά Ρομά εξακολουθούν να είναι στους δρόμους αντί να πηγαίνουν σχολείο. Πάρα πολλοί Ρομά εξακολουθούν να στερούνται δίκαιων ευκαιριών στην αγορά εργασίας και πάρα πολλές γυναίκες Ρομά εξακολουθούν να πέφτουν θύματα βίας και εκμετάλλευσης. Η ένταξη των Ρομά αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και απαιτεί τη δέσμευση και τις κοινές προσπάθειες των εθνικών και τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Από την πλευρά της, η Επιτροπή είναι βαθύτατα προσηλωμένη στη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και, ειδικότερα, στην κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση. Εργαζόμαστε συνεχώς για τους σκοπούς αυτούς: αυτό αποτελεί για μας μακροχρόνια και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ευθύνη για την ενσωμάτωση των Ρομά εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη και για τον λόγο αυτόν, στην ανακοίνωση που εγκρίθηκε πέρυσι, τούς παρασχέθηκε συγκεκριμένος κατάλογος δράσεων ώστε να καταστούν οι πολιτικές ένταξης των Ρομά αποτελεσματικότερες. Ήταν το πρώτο έγγραφο πολιτικής στην ιστορία που αφορούσε συγκεκριμένα τους Ρομά. Ωστόσο, η εκτίμησή μας καταδεικνύει ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω σοβαρό έργο στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών τους για την ένταξη των Ρομά. Για τον λόγο αυτόν, τον Απρίλιο, σε στενή συνεργασία με την ουγγρική Προεδρία, η Επιτροπή θα εγκρίνει ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, το οποίο θα υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού των Ρομά. Εν κατακλείδι, αυτήν την επίσημη στιγμή επιτρέψτε μου να τονίσω και πάλι, εξ ονόματος της Επιτροπής, τη σημασία της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και της διασφάλισης της αρμονικής ένταξης όλων στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ιστορία οπωσδήποτε δεν θα επαναληφθεί ποτέ."@el10
"Señor Presidente, hace unos días conmemoramos el Día de la Memoria del Holocausto en el Parlamento Europeo junto con algunos supervivientes del Holocausto. En nombre de la Comisión, aprecio enormemente que hoy también estemos recordando a las víctimas del genocidio gitano. Después de visitar Oświęcim, Yad Vashem o el Museo del Holocausto en Washington DC, uno siempre se queda perplejo ante la inhumanidad de los culpables del Holocausto. Aquellos de ustedes que hayan visitado el Pabellón en Memoria de los Niños en Jerusalén coincidirán conmigo en que uno abandona el pabellón temblando y no da crédito a que dichos eventos tuvieran lugar en Europa tan solo hace 60 o 70 años. Y por ese motivo tenemos que hablar de ello. Tenemos que contarles a nuestros hijos esta triste historia, porque como sabemos, la Historia tiende a repetirse. Así que debemos asegurarnos plenamente de que este horror sea recordado y no vuelva a repetirse. Luchemos juntos contra los fantasmas del pasado. La Historia nos ha enseñado una amarga lección sobre lo que el odio racial y la intolerancia pueden hacer. Los cimientos de la Unión Europea son los valores y los derechos fundamentales, que incluyen la protección de las minorías, el principio de libre circulación y la prohibición de la discriminación, y todo ello se aplica plenamente a la población gitana. Es inadmisible que, en el siglo XXI, la población gitana todavía tenga que enfrentarse a la discriminación por motivos de su origen étnico. Demasiados gitanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación y la exclusión social. Demasiados niños gitanos todavía están en la calle en lugar de ir al colegio. Demasiados gitanos carecen de oportunidades equitativas en el mercado laboral y demasiadas gitanas siguen siendo víctimas de violencia y explotación. La inclusión de los gitanos es una prioridad para la UE y necesita del compromiso y de los esfuerzos conjuntos de las autoridades locales y nacionales, de la sociedad civil y de las instituciones de la UE. Por su parte, la Comisión está firmemente comprometida a mejorar la situación de la población gitana, y concretamente, su integración social y económica. Hemos trabajado continuamente para lograr estos objetivos: para nosotros se trata de un compromiso a largo plazo que iniciamos hace tiempo. No obstante, debemos reconocer que la responsabilidad en torno a la integración de los gitanos corresponde principalmente a los Estados miembros, y por ese motivo, en la comunicación que aprobamos el pasado año, les ofrecimos una lista de medidas concretas encaminadas a incrementar la eficacia de sus políticas de integración para la población gitana. Esta comunicación fue el primer documento de política dedicado de manera específica a la población gitana. No obstante, nuestra evaluación demuestra que es necesario realizar una labor más intensa en los Estados miembros para mejorar la eficacia de sus políticas de integración de la población gitana. Por ese motivo, en estrecha colaboración con la Presidencia húngara, la Comisión aprobará en el mes de abril un marco europeo para las estrategias nacionales de integración de la población gitana, que incluirá propuestas para atajar la exclusión de esta población. Para concluir, permítanme en este solemne momento volver a hacer hincapié, en nombre de la Comisión, en la importancia de proteger los derechos fundamentales en Europa y de garantizar la integración armoniosa de todos en la sociedad. Es muy importante asegurarse de que la historia nunca se vuelva a repetir."@es21
"Austatud president! Mõne päeva eest tähistasime me Euroopa Parlamendis holokausti mälestuspäeva koos holokaustis ellujäänutega. Komisjoni nimel hindan väga kõrgelt seda, et täna mälestame ka romade genotsiidi ohvreid. Pärast Oswiecimi, Yad Vashemi või Washingtoni Holokausti muuseumi külastamist tabab inimest alati šokk selle täideviijate ebainimlikkuse tõttu. Need teie hulgast, kes on külastanud Jeruusalemmas asuvat laste paviljoni, nõustuvad minuga, et sealt väljudes on inimene oimetu ja ei suuda uskuda, et sellised sündmused olid võimalikud Euroopas ja ainult 60 või 70 aastat tagasi. Seepärast peame sellest rääkima. Peame oma lastele seda kurba lugu jutustama, sest, nagu teame, kipub ajalugu korduma. Seega peame kindlasti tagama, et neid õudusi mäletatakse ja kunagi enam ei korrata. Võidelgem kõik ühiselt mineviku vaimude vastu! Ajalugu on andnud meile kibeda õppetunni sellest, mida võivad teha rassiline vihkamine ja sallimatus. Seepärast on Euroopa Liit rajatud põhiõigustele ja väärtustele, mille hulka kuulub vähemuste kaitse, vaba liikumise põhimõte ja diskrimineerimise keeld ja kõik need kehtivad täielikult ka romade suhtes. Pole vastuvõetav, et 21. sajandil peavad romad ikka veel taluma diskrimineerimist nende rahvusliku päritolu tõttu. Liiga paljud romad on endiselt rassismi, diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse ohvrid. Liiga paljud roma lapsed on kooliskäimise asemel ikka veel tänavatel. Liiga paljudelt romadelt on endiselt võetud õiglased võimalused tööturul ja liiga palju roma naised on endiselt vägivalla ja ärakasutamise ohvrid. Romade kaasamine on ELi prioriteet ja see nõuab riiklike ja kohalike asutuste, kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide pühendumust ja ühiseid jõupingutusi. Komisjon omalt poolt on sügavalt pühendunud romade olukorra parandamisele ja eriti nende sotsiaalsele ja majanduslikule kaasamisele. Me oleme selles suunas pidevalt tööd teinud: see on meie jaoks kauakestev ja pikaajaline kurss. Siiski peame tunnistama, et vastutus romade kaasamise eest lasub peamiselt liikmesriikidel ja seetõttu esitasime eelmisel aastal vastu võetud teatises konkreetese loetelu meetmetest, mille kaudu nad peaksid oma romade kaasamise poliitikat tulemuslikumaks muutma. See oli üldse esimene konkreetselt romadele pühendatud poliitikadokument. Siiski näitab meie hinnang, et liikmesriikides tuleb veel tõsiselt töötada romade kaasamise poliitika tulemuslikkuse tõstmiseks. Seetõttu võtab komisjon aprillis tihedas koostöös eesistujariik Ungariga vastu riiklike romade kaasamise strateegiate Euroopa raamistiku, milles esitatakse ettepanekud romade tõrjutusega võitlemiseks. Ja lõpuks, sel pühalikul hetkel lubage mul uuesti komisjoni nimel rõhutada, kui tähtis on kaitsta Euroopas põhiõigusi ja tagada kõigi harmooniline kaasamine ühiskonda. On väga tähtis tagada, et ajalugu kunagi ei korduks."@et5
"Arvoisa puhemies, vietimme Euroopan parlamentissa muutama päivä sitten holokaustin muistopäivää yhdessä joukkomurhasta eloonjääneiden kanssa. Kerron komission puolesta, että me arvostamme suuresti myös romanien joukkomurhan uhrien muistamista. Oswiecimissa, Yad Vashemissa tai Washington DC:ssä sijaitsevassa holokaustimuseossa käytyään on aina järkyttynyt juutalaisten joukkomurhan tekijöiden epäinhimillisyydestä. Ne, jotka ovat käyneet Jerusalemissa lasten paviljongissa, ovat varmasti samaa mieltä kanssani siitä, että sieltä poistuu järkyttyneenä eikä voi uskoa, että tällaiset tapahtumat olivat mahdollisia Euroopassa vain 60–70 vuotta sitten. Siksi meidän on puhuttava tästä. Meidän on kerrottava tästä surullisesta asiasta lapsillemme, koska historialla on taipumuksena toistaa itseään, kuten tiedämme. Siksi meidän on ehdottomasti varmistettava, että tämä kammottava asia muistetaan eikä se koskaan toistu. Meidän on kaikkien yhdessä torjuttava menneisyyden haamut. Historia on opettanut meille karvaasti, mitä rotuviha ja suvaitsemattomuus voivat saada aikaan. Euroopan unionin perustana ovat siksi perusoikeudet ja arvot, joihin kuuluvat vähemmistöjen suojeleminen, vapaan liikkuvuuden periaate ja syrjinnän kieltäminen, ja kaikki nämä koskevat kaikilta osin romaneja. On mahdotonta hyväksyä sitä, että romanit kohtaavat yhä 2000-luvulla syrjintää etnisen alkuperänsä vuoksi. Liian monet romanit ovat yhä rasismin, syrjinnän ja syrjäytymisen uhreja. Liian monet romanilapset oleilevat yhä kaduilla koulun käymisen sijaan. Liian monilta romaneilta evätään yhä oikeudenmukaiset mahdollisuudet työmarkkinoilla, ja liian monet romaninaiset ovat yhä väkivallan ja hyväksikäytön uhreja. Romanien osallistaminen on EU:n yksi painopisteistä, ja se edellyttää kansallisten ja paikallisten viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja EU:n toimielimien sitoutumista asiaan sekä niiden yhteisiä toimia. Komissio on puolestaan hyvin sitoutunut parantamaan romaniväestön tilannetta ja erityisesti heidän sosiaalista ja taloudellista integrointiaan. Me olemme tehneet jatkuvasti töitä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi: tämä on meille pitkäaikainen sitoumus. Meidän on kuitenkin tunnustettava, että vastuu romanien integroimisesta on ensisijaisesti jäsenvaltioilla, ja siksi me esitimme niille viime vuonna antamassamme tiedonannossa luettelon käytännön toimista, joilla ne voivat tehostaa romanien integrointipolitiikkaansa. Se oli kaikkien aikojen ensimmäinen erityisesti romanien asialle omistettu valmisteluasiakirja. Meidän arviointimme kuitenkin osoittaa, että jäsenvaltioissa on vielä paljon tehtävää romanien integrointipolitiikan tehostamiseksi. Siksi komissio laatii huhtikuussa tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa romanien kansallisia integrointistrategioita koskevan EU:n puitekehyksen, jossa tehdään ehdotuksia romanien syrjäytymisen torjumiseksi. Lopuksi haluan tänä juhlavana hetkenä korostaa komission puolesta vielä kerran sitä, miten tärkeää Euroopassa on suojella perusoikeuksia ja varmistaa kaikkien sopuisa integroituminen yhteiskuntaan. On erittäin tärkeää varmistaa, että historia ei missään tapauksessa toista itseään."@fi7
"Monsieur le Président, il y a quelques jours, nous avons célébré au Parlement européen la journée commémorative de l’holocauste en présence des rescapés. Au nom de la Commission, je salue la décision de commémorer de même aujourd’hui le génocide des Roms. Quiconque se rend à Auschwitz, à Yad Vashem ou au Musée mémorial de l’Holocauste à Washington DC, est toujours frappé par la barbarie des instigateurs de l’holocauste. Ceux d’entre vous qui ont visité le pavillon des enfants à Jérusalem reconnaîtront comme moi que l’on quitte cet endroit profondément bouleversé et qu’il est difficile de croire que de tels événements se sont déroulés en Europe il y a 60 ou 70 ans à peine. C’est pourquoi nous devons en parler. Il nous appartient d’enseigner à nos enfants cette triste histoire parce que, comme nous le savons, l’histoire a tendance à se répéter. Nous nous devons de veiller à ce que ces horreurs ne tombent pas dans l’oubli et qu’elles ne se reproduisent jamais. Unissons-nous pour combattre les fantômes du passé. L’histoire nous a enseigné la triste leçon des effets de la haine raciale et de l’intolérance. C’est pourquoi l’Union européenne est bâtie sur des valeurs et des droits fondamentaux qui englobent la protection des minorités, le principe de libre circulation et l’interdiction de discrimination qui, tous, s’appliquent pleinement aux Roms. Il est inadmissible qu’au XXIe siècle, le peuple rom demeure confronté à la discrimination en raison de son origine ethnique. Trop de Roms restent victimes de racisme, de discrimination et d’exclusion sociale. Trop d’enfants roms courent encore les rues plutôt que de fréquenter l’école. Trop peu de Roms bénéficient de l’égalité des chances sur le marché du travail et trop de femmes roms souffrent encore de violence et d’exploitation. L’inclusion des Roms est prioritaire pour l’UE et elle nécessite l’engagement et les efforts conjoints des autorités locales et nationales, de la société civile et des institutions européennes. La Commission, pour sa part, s’est engagée résolument à améliorer la situation du peuple rom et, en particulier, à favoriser son intégration économique et sociale. Nous avons travaillé sans relâche dans ce but: cet engagement à long terme n’est pas nouveau pour nous. Nous devons toutefois concéder que les États membres sont les premiers responsables de l’intégration des Roms et c’est pourquoi, dans la communication adoptée l’an dernier, nous leur avons proposé une liste de mesures concrètes pour les aider à rendre leurs politiques d’intégration des Roms plus effectives. Cette communication est la première note consacrée spécifiquement aux Roms. Toutefois, notre évaluation reflète la nécessité, pour les États membres, de poursuivre sérieusement leurs efforts en vue d’améliorer l’efficacité de leurs politiques d’intégration des Roms. C’est pourquoi, en avril, la Commission adoptera, en étroite collaboration avec la Présidence hongroise, un cadre européen pour les stratégies nationales d’intégration des Roms qui comprendra des propositions de réflexion sur l’exclusion des Roms. En conclusion, permettez-moi, en ce moment solennel, de souligner une fois encore, au nom de la Commission, qu’il importe de protéger les droits fondamentaux en Europe et d’assurer l’intégration harmonieuse de tous les citoyens à la société. Il est essentiel de veiller à ce que l’histoire ne se reproduise jamais."@fr8
"Elnök úr, néhány nappal ezelőtt tartottuk a holokauszt-emléknapot az Európai Parlamentben a holokauszt túlélőivel együtt. A Bizottság nevében rendkívül nagyra értékelem, hogy ma megemlékezünk a roma népirtás áldozatairól is. Az Oswiecimben, Yad Vashemben vagy a washingtoni Holocaust Museumban tett látogatást követően az embert megrázza a holokauszt elkövetőinek embertelensége. Akik jártak a jeruzsálemi Children’s Pavilionban, bizonyára egyetértenek velem abban, hogy a látogató döbbenten távozik, és nem tudja elhinni, hogy ezek az események alig 60 vagy 70 évvel ezelőtt megtörténhettek Európában. Ezért beszélnünk kell erről. Meg kell tanítani gyermekeinket erre a szomorú történetre, mert, amint tudjuk, a történelem hajlamos önmagát ismételni. Ezért feltétlenül biztosítanunk kell, hogy ez a szörnyűség ne merüljön feledésbe és soha ne ismétlődjön meg. Küzdjünk együtt a múlt kísérteteivel! A történelem keserű leckét adott arról, mire képes a fajgyűlölet és az intolerancia. Az Európai Unió ezért alapvető jogokra és értékekre épül, amelyek magukba foglalják a kisebbségek védelmét, a szabad mozgás elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, amelyek teljes mértékben vonatkoznak a romákra. Elfogadhatatlan, hogy a 21. században a romáknak etnikai származásuk miatt még mindig hátrányos megkülönböztetéssel kell szembenézniük. Túlságosan is sok roma esik a rasszizmus, a hátrányos megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés áldozatául. Túlságosan is sok roma gyermek még mindig az utcákon van, ahelyett, hogy iskolába járna. Túlságosan is sok romától tagadják meg a munkaerőpiacon az egyenlő esélyt, és túlságosan is sok roma nő esik az erőszak és kizsákmányolás áldozatául. A romák integrációja az EU prioritásai közé tartozik, amelyhez a nemzeti és helyi hatóságok, a civil társadalom és az uniós intézmények elkötelezettségére és közös erőfeszítésére van szükség. A Bizottság a maga részéről mélyen elkötelezett a romák helyzetének javítása mellett, különösen ami társadalmi és gazdasági integrációjukat illeti. Folytonosan e célok megvalósítása érdekében munkálkodunk: ez számunkra régi keletű és hosszú távú elkötelezettséget jelent. El kell ismernünk azonban, hogy a roma integráció elsősorban a tagállamok felelőssége, és ez az oka, hogy a tavaly elfogadott közleményünkben konkrét intézkedések listáját tettük közre a romaintegrációs politika hatékonyabbá tétele érdekében. Ez volt az első kifejezetten a romákról szóló politikai dokumentum. Értékelésünk azonban azt mutatja, hogy a tagállamokban további komoly munkára van szükség a romaintegrációs politikák hatékonyságának növelése érdekében. Ezért áprilisban, a magyar elnökséggel folytatott szoros együttműködés során a Bizottság elfogadja a nemzeti romaintegrációs stratégiák európai keretrendszerét, amely javaslatokat tesz a roma kirekesztéssel szembeni fellépésre. Végezetül e szomorú percben a Bizottság nevében hadd hangsúlyozzam ismét az alapvető jogok védelmének és a társadalomba való harmonikus integráció biztosításának jelentőségét Európában. Rendkívül fontos biztosítani, hogy a történelem soha ne ismételhesse önmagát."@hu11
"Signor Presidente, qualche giorno fa abbiamo commemorato qui al Parlamento europeo la giornata della memoria con alcuni sopravvissuti dell’olocausto. A nome della Commissione, vi esprimo la mia soddisfazione per il fatto che oggi commemoriamo anche il genocidio delle vittime rom. Se si visita Oswiecim, Yad Vashem o l’Holocaust Museum di Washington DC, si rimane scioccati dalla crudeltà dei fautori dell’olocausto. Chi di voi ha visitato il padiglione dei bambini a Gerusalemme converrà con me che si esce da questo padiglione estremamente scossi e che non si riesce a capacitarsi che tali eventi si siano verificati in Europa e solamente 60-70 anni fa. Di conseguenza, dobbiamo parlare di queste cose. Dobbiamo raccontare ai nostri bambini questa storia triste in quanto, come sappiamo, la storia ha la tendenza a ripetersi. Occorre pertanto accertarsi nella maniera più assoluta che questo orrore venga ricordato e mai più ripetuto. Combattiamo tutti insieme i fantasmi del passato! La storia ci ha trasmesso una lezione amara su quello che possono fare l’odio razziale e l’intolleranza. L’Unione europea poggia pertanto su diritti e valori fondamentali, sul principio della libera circolazione e sul divieto delle discriminazioni, norme che si applicano tutte anche ai rom. è inaccettabile che, nel XXI secolo, il popolo rom debba ancora subire discriminazioni per la propria appartenenza etnica. Troppi rom sono oggi ancora vittima di razzismo, discriminazioni ed esclusione sociale. Troppi bambini rom sono ancora per strada invece di frequentare la scuola. A troppi rom vengono ancora negate le pari opportunità sul mercato del lavoro, e troppe donne rom sono tuttora vittima di violenza e sfruttamento. L’inclusione dei rom è una priorità per l’UE ed esige l’impegno e gli sforzi congiunti delle autorità nazionali e locali, della società civile e delle istituzioni comunitarie. Da parte sua, la Commissione è fortemente motivata a migliorare la situazione del popolo rom e, in particolare, la sua integrazione sociale ed economica. Ci impegniamo con costanza per conseguire tali obiettivi: il nostro impegno è di lunga data e a lungo termine. Dobbiamo tuttavia riconoscere che la responsabilità dell’integrazione dei rom spetta principalmente agli Stati membri ed è per questo che, nella comunicazione da noi adottata lo scorso anno, abbiamo fornito loro un elenco concreto di azioni per rendere più incisive le loro politiche di integrazione dei rom. Si è trattato del primissimo documento di politica dedicato specificamente ai rom. La nostra valutazione mostra tuttavia che i paesi membri devono impegnarsi ulteriormente e con serietà per migliorare l’efficacia delle loro politiche a favore dell’integrazione dei rom. Per tale ragione, in aprile, la Commissione, in stretta cooperazione con la presidenza ungherese, adotterà un quadro europeo per le strategie nazionali tese all’integrazione dei rom, in cui verranno formulate proposte per combattere l’esclusione dei rom. In conclusione, colgo la solennità di questo momento per sottolineare ancora una volta, a nome della Commissione, l’importanza di proteggere i diritti fondamentali in Europa e di garantire l’integrazione armoniosa di tutti i cittadini nella società. è molto importante avere la certezza che la storia non si ripeterà."@it12
"Pone pirmininke, prieš keletą dienų Europos Parlamente kartu su holokaustą pergyvenusiais žmonėmis minėjome Holokausto atminimo dieną. Komisijos vardu labai džiaugiuosi, kad šiandien minime ir romų genocido aukų atminimą. Apsilankius Osvencime, Jad Vašeme ar Vašingtono (Kolumbijos apygardos) Holokausto muziejuje, visada sukrečia holokausto nusikaltėlių nežmoniškumas. Apsilankiusieji Jeruzalės Jad Vašemo muziejaus Vaikų paviljone sutiktų, kad iš paviljono išeini sukrėstas ir negalėdamas patikėti, jog tai galėjo vykti Europoje ir vos prieš 60 ar 70 metų. Taigi reikia apie tai kalbėti. Turime pasakoti savo vaikams apie šiuos skaudžius įvykius, nes, kaip žinome, istorija linkusi kartotis. Todėl turime visiškai užtikrinti, kad žmonės atmintų šiuos baisumus ir niekada jų nepakartotų. Imkime ir kartu nugalėkime praeities šmėklas. Istorija mums skaudžiai parodė, kur gali nuvesti rasinė neapykanta ar nepakantumas. Todėl Europos Sąjungos pamatą sudarančios pagrindinės teisės ir vertybės, tarp jų mažumų apsauga, judėjimo laisvės principas, diskriminacijos draudimas, visokeriopai taikytinos ir romams. Nepriimtina, kad XXI a. romai vis dar diskriminuojami dėl savo tautinės kilmės. Pernelyg daug romų iki šiol susiduria su rasizmu, diskriminacija, socialine atskirtimi. Pernelyg daug romų tautybės vaikų leidžia laiką gatvėje, užuot ėję į mokyklą. Pernelyg daug romų, kuriems darbo rinkoje dar nesuteikiamos lygios galimybės. Pernelyg daug romų moterų tebepatiria prievartą, išnaudojimą. Romų įtrauktis – ES prioritetas, o jam įgyvendinti būtinos atkaklios ir bendros nacionalinių ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės ir ES institucijų pastangos. Savo ruožtu Komisija pasiryžusi gerinti romų tautybės žmonių padėtį, visų pirma, skatindama socialinę ir ekonominę jų integraciją. Nuosekliai siekiame šiuos tikslus įgyvendinti: tai tęstinis ir ilgalaikis mūsų uždavinys. Tačiau turime pripažinti, kad už romų integraciją visų pirma atsakingos valstybės narės. Štai kodėl praėjusiais metais mūsų patvirtintame komunikate pateiktas konkrečių veiksmų sąrašas, padėsiantis valstybėms narėms vykdyti veiksmingesnę romų integracijos politiką. Tai pirmasis specialiai romams skirtas politikos dokumentas. Vis dėlto, remiantis mūsų vertinimu, valstybėms narėms reikia toliau rimtai dirbti siekiant didinti romų integracijai skirtos savo politikos veiksmingumą. Dėl to balandžio mėn. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Tarybai pirmininkaujančia Vengrija, patvirtins ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą, kuriame bus pateikta pasiūlymų, kaip mažinti romų atskirtį. Baigdamas kalbą, šią iškilmingą akimirką norėčiau dar kartą Komisijos vardu pabrėžti būtinybę Europoje užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą ir darnią visų žmonių integraciją į visuomenę. Labai svarbu pasirūpinti, kad istorija nieku gyvu nepasikartotų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pirms dažām dienām Eiropas Parlaments kopā ar holokaustā izdzīvojušajiem atzīmēja Holokausta upuru piemiņas dienu. Komisijas vārdā es izsaku atzinību, ka šodien mēs pieminām arī romu genocīda upurus. Apmeklējot Aušvici, memoriālu „Yad Vashem” vai holokausta muzeju Vašingtonā, jūs vienmēr būsiet satriekti par holokausta izpildītāju necilvēcību. Tie, kas ir apmeklējuši Bērnu memoriālu Jeruzalemē, piekritīs man, ja teikšu, ka jūs atstājat šo vietu satriekti un nespējat noticēt, ka kaut kas tāds Eiropā bijis iespējams tikai pirms 60 vai 70 gadiem. Tādēļ mums par to jārunā. Mums jāstāsta saviem bērniem par šo drūmo vēstures posmu, jo mēs zinām, ka vēsture mēdz atkārtoties. Tādēļ mums jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka šie šausminošie notikumi netiks aizmirsti un nekad vairs neatkārtosies. Kopīgiem spēkiem cīnīsimies pret pagātnes rēgiem! Vēsture mums devusi rūgtu mācību par to, pie kā var novest rasu naids un neiecietība. Tādēļ Eiropas Savienības pamatu veido pamattiesības un pamatvērtības, kas ietver mazākumtautību aizsardzību, brīvas pārvietošanās principu un diskriminācijas aizliegumu, un tas pilnībā attiecas arī uz romiem. Ir nepieņemami, ka 21. gadsimtā romu tautības cilvēkiem joprojām nākas saskarties ar diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ. Pārāk daudz romu vēl aizvien ir rasisma, diskriminācijas un sociālās atstumtības upuri. Pārāk daudz romu izcelsmes bērnu joprojām atrodas uz ielas, nevis apmeklē skolu. Pārāk daudz romu joprojām tiek liegtas taisnīgas iespējas darba tirgū un pārāk daudz sieviešu vēl aizvien cieš no vardarbības un ekspluatācijas. Romu iekļaušana ir Eiropas Savienības prioritāte, un tas uzliek saistības un prasa kopīgus centienus no valsts un vietējā līmeņa iestāžu, pilsoniskās sabiedrības un ES iestāžu puses. Komisija šajā ziņā ir cieši apņēmusies uzlabot romu situāciju, īpaši viņu sociālo un ekonomisko integrāciju. Mēs pie tā strādājam nepārtraukti. Mums tas nozīmē ilglaicīgas saistības. Tomēr mums jāatzīst, ka atbildība par romu integrāciju galvenokārt gulstas uz dalībvalstu pleciem, un tāpēc pagājušajā gadā pieņemtajā paziņojumā mēs sniedzām konkrētu pasākumu sarakstu, lai vairotu romu integrācijas politikas efektivitāti. Tas ir pirmais politikas dokuments, kas īpaši veltīts romiem. Tomēr mūsu izvērtējums liecina, ka turpmāk jāveic nopietns darbs dalībvalstīs, lai uzlabotu romu integrācijas politikas efektivitāti. Tādēļ Komisija, cieši sadarbojoties ar Ungārijas prezidentūru, aprīlī pieņems Eiropas programmu dalībvalstu stratēģijām romu integrācijas jautājumā, kurās tiks ietverti priekšlikumi romu atstumtības problēmas risināšanai. Nobeigumā šajā nopietnajā brīdī ļaujiet man Komisijas vārdā vēlreiz uzsvērt visu šo cilvēku saskanīgas integrēšanas sabiedrībā un pamattiesību aizsardzības nozīmību Eiropā. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai vēsture vairs nekad neatkārtotos."@lv13
"Mr President, a few days ago we commemorated Holocaust Remembrance Day in the European Parliament together with Holocaust survivors. On behalf of the Commission, I highly appreciate the fact that today we are commemorating the Roma genocide victims as well. After visits to Oswiecim, Yad Vashem or the Holocaust Museum in Washington DC, you are always shocked by the inhumanity of the Holocaust perpetrators. Those of you who visited the Children’s Pavilion in Jerusalem would agree with me that you leave the pavilion shaken and you cannot believe that such events were possible in Europe and only 60 or 70 years ago. Therefore we have to speak about this. We have to teach our children about this sad story because, as we know, history has a tendency to repeat itself. So we must make absolutely sure that this horror will be remembered and never repeated. Let us all fight together the ghosts of the past. History has taught us a bitter lesson in what racial hatred and intolerance can do. The European Union is therefore built on fundamental rights and values, which include the protection of minorities, the principle of free movement and the prohibition of discrimination, and all these apply in full to Roma. It is unacceptable that, in the 21st century, Roma people still have to face discrimination on the basis of their ethnic origin. Too many Roma are still victims of racism, discrimination and social exclusion. Too many Roma children are still on the streets instead of going to school. Too many Roma are still denied fair chances in the labour market and too many Roma women are still victims of violence and exploitation. The inclusion of Roma is a priority for the EU and it requires the commitment and joint efforts of national and local authorities, civil society and EU institutions. For its part, the Commission is deeply committed to improving the situation of Roma people and, in particular, their social and economic integration. We have been working continually to these ends: this is a longstanding and long-term commitment for us. However, we have to acknowledge that responsibility for Roma integration lies primarily with the Member States and that is why, in the communication we adopted last year, we provided them with a concrete list of actions for making their Roma integration policies more effective. This was the first-ever policy document dedicated specifically to Roma. However, our assessment shows that further serious work needs to be done in the Member States to improve the effectiveness of their policies for Roma integration. That is why, in April, in close cooperation with the Hungarian Presidency, the Commission will adopt a European framework for national Roma integration strategies, which will make proposals for tackling Roma exclusion. To conclude, at this solemn moment let me emphasise again, on behalf of the Commission, the importance of protecting fundamental rights in Europe and ensuring the harmonious integration of all into society. It is very important to make sure that history definitely never will repeat itself."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, enkele dagen geleden hebben wij in het Europees Parlement samen met overlevenden van de Holocaust stilgestaan bij de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Namens de Commissie deel ik u mee dat wij het zeer waarderen dat we vandaag tevens de slachtoffers van de genocide op Roma herdenken. Iedereen die een bezoek heeft gebracht aan Auschwitz, Yad Vashem of het Holocaust-museum in Washington DC is geschokt door het onmenselijke gedrag van de daders van de Holocaust. Diegenen van u die ooit het Kinderpaviljoen in Jeruzalem hebben bezocht, zullen net als ik dit paviljoen ontdaan hebben verlaten. Het is niet te geloven dat dit soort gebeurtenissen zestig of zeventig jaar geleden in Europa mogelijk waren. Daarom moeten we erover spreken. We moeten dit trieste verhaal aan onze kinderen vertellen, want de geschiedenis heeft, zoals we weten, de neiging om zich te herhalen. Daarom dienen we er absoluut voor te zorgen dat deze gruwelen niet worden vergeten en zich nooit zullen herhalen. Laten we allemaal strijden tegen de geesten van het verleden. De geschiedenis heeft ons bittere lessen geleerd over het leed dat rassenhaat en onverdraagzaamheid teweeg kunnen brengen. Daarom is de Europese Unie opgebouwd op fundamentele rechten en waarden, waaronder de bescherming van minderheden, het beginsel van vrij verkeer en het verbod op discriminatie. Dit geldt allemaal ook voor Roma. Het is onacceptabel dat Roma in de eenentwintigste eeuw nog steeds gediscrimineerd worden op grond van hun etnische afkomst. Te veel Roma worden nog steeds het slachtoffer van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting. Te veel Roma-kinderen brengen hun tijd door op straat in plaats van op school. Te veel Roma krijgen nog steeds geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt en te veel Roma-vrouwen worden nog steeds het slachtoffer van geweld en uitbuiting. De insluiting van Roma is een prioriteit voor de EU. Daarvoor zijn de inzet en gezamenlijke inspanningen van de nationale en lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en EU-instellingen nodig. De Commissie spant zich in voor de verbetering van de situatie van Roma en richt zich daarbij in het bijzonder op hun sociale en economische integratie. Wij werken voortdurend aan de verwezenlijking van dit langetermijndoel, dat wij al geruime tijd geleden hebben vastgesteld. Erkend moet echter worden dat de verantwoordelijkheid voor de integratie van Roma in eerste instantie bij de lidstaten berust. Daarom hebben wij in onze mededeling van vorig jaar de lidstaten een concrete lijst gegeven met acties waarmee ze een effectiever beleid kunnen voeren ten aanzien van de integratie van Roma. Dit was ons eerste beleidsdocument dat specifiek op Roma was gericht. Uit onze evaluatie blijkt echter dat er in de lidstaten nog veel moet gebeuren om de effectiviteit van hun beleid ten aanzien van de integratie van Roma te verbeteren. Daarom zal de Commissie in april in nauwe samenwerking met het Hongaarse voorzitterschap een Europees kader voor nationale strategieën voor integratie van Roma vaststellen. Daarin zullen voorstellen worden gedaan om uitsluiting van Roma tegen te gaan. Tot slot wil ik op dit plechtige moment namens de Commissie nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om de grondrechten in Europa te beschermen en zorg te dragen voor een harmonieuze integratie van alle burgers in de samenleving. We moeten beslist voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przed kilkoma dniami wspólnie z ocalonymi z Holocaustu obchodziliśmy w Parlamencie Europejskim Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. W imieniu Komisji pragnę wyrazić duże zadowolenie z faktu, że dziś upamiętniamy także ofiary ludobójstwa Romów. Po wizytach w Oświęcimiu, Yad Vashem czy Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, zawsze szokuje bestialstwo sprawców Holocaustu. Ci, którzy odwiedzili Pawilon Dzieci w Jerozolimie zgodzą się ze mną, że z tego pawilonu wychodzi się wstrząśniętym i nie można uwierzyć, że takie rzeczy były możliwe w Europie i to 60 lub 70 lat temu. Dlatego też musimy o tym mówić. Musimy uczyć nasze dzieci o tej smutnej historii ponieważ, jak wiemy, historia lubi się powtarzać. Musimy więc zyskać absolutną pewność, że te straszne czasy pozostaną w pamięci i że więcej się nie powtórzą. Walczmy wspólnie z upiorami przeszłości. Historia udzieliła nam gorzkiej lekcji o tym, co potrafią uczynić nienawiść rasowa i nietolerancja. Dlatego też Unia Europejska opiera się na zasadniczych prawach i wartościach, które obejmują ochronę mniejszości, zasadę swobodnego przepływu i zakaz dyskryminacji to wszystko w pełni dotyczy Romów. To nie do przyjęcia, że w XXI wieku Romowie wciąż narażeni są na dyskryminację z uwagi na pochodzenie etniczne. Zbyt wielu Romów pada dziś ofiarą rasizmu, dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Zbyt wiele romskich dzieci wciąż pozostaje na ulicach, zamiast iść do szkoły. Zbyt wielu Romom nadal odmawia się uczciwych szans na rynku pracy i zbyt wiele romskich kobiet wciąż jest ofiarami przemocy i wyzysku. Integracja Romów to dla UE priorytet, który wymaga zaangażowania i wspólnych wysiłków władz państwowych i lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego i unijnych instytucji. Ze swej strony Komisja jest bardzo oddana sprawie polepszenia sytuacji Romów, a w szczególności ich integracji społecznej i gospodarczej. Cały czas pracujemy nad realizacją tych zamierzeń: Jest to dla nas stałe i długoterminowe zobowiązanie. Musimy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za integrację Romów spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich i dlatego w przyjętym przez nas w zeszłym roku komunikacie przedstawiliśmy im skonkretyzowaną listę działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizowanych przez nie polityk integracji Romów. To był w ogóle pierwszy w historii dokument polityczny poświęcony wyłącznie Romom. Z naszej oceny wynika jednak, że w państwach członkowskich potrzeba włożyć jeszcze wiele pracy w poprawę skuteczności realizowanych polityk na rzecz integracji Romów. Dlatego też w kwietniu, w bliskiej współpracy z prezydencją węgierską, Komisja przyjmie europejskie ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów, w których znajdą się propozycje sposobów przeciwdziałania wykluczeniu Romów. Na zakończenie, w tej uroczystej chwili pragnę jeszcze raz w imieniu Komisji podkreślić, jak bardzo ważna jest ochrona praw podstawowych w Europie i zapewnienie harmonijnej integracji wszystkich ze społeczeństwem. To bardzo ważne, by zyskać absolutną pewność, że historia na pewno nigdy się nie powtórzy."@pl16
"Senhor Presidente, há alguns dias, celebrámos o Dia de Recordação do Holocausto no parlamento Europeu, em conjunto com sobreviventes do Holocausto. Em nome da Comissão, valorizo bastante o facto de hoje estarmos a homenagear também as vítimas do genocídio dos romanichéis. Depois de visitar Oswiecim, Yad Vashem ou o Museu do Holocausto em Washington DC, ficamos sempre chocados com a desumanidade dos autores do Holocausto. Os senhores deputados que visitaram o Pavilhão das Crianças em Jerusalém concordarão comigo que saímos do local abalados e sem conseguir acreditar que tais acontecimentos tenham sido possíveis na Europa há apenas 60 ou 70 anos. Por conseguinte, temos de falar sobre este assunto. Temos de contar aos nossos filhos esta narrativa triste porque, como sabemos, a história tem tendência a repetir-se. É absolutamente imperativo que este horror seja recordado e nunca se repita. Devemos lutar em conjunto contra os fantasmas do passado. A história deu-nos uma lição amarga sobre o que o ódio racial e a intolerância podem fazer. A União Europeia assenta, portanto, em direitos e valores fundamentais, que incluem a protecção das minorias, o princípio da livre circulação e a proibição da discriminação, e todos se aplicam plenamente aos romanichéis. É inaceitável que, no século XXI, esta população ainda tenha de enfrentar discriminação com base na sua origem étnica. Ainda há demasiados romanichéis vítimas de racismo, discriminação e exclusão social. Ainda há demasiadas crianças romanichéis nas ruas em vez de frequentarem a escola. Ainda são negadas a demasiados romanichéis oportunidades justas e ainda há demasiadas mulheres romanichéis vítimas de violência e exploração. A inclusão deste povo é uma prioridade para a UE e exige o compromisso e os esforços conjuntos de autoridades nacionais e locais, sociedade civil e instituições da UE. Pela sua parte, a Comissão está profundamente empenhada em melhorar a situação dos romanichéis e, em particular, a sua integração social e económica. Temos trabalhado continuamente para que isto aconteça: este é um compromisso duradouro e de longo prazo. Contudo, temos de reconhecer que a responsabilidade pela integração dos romanichéis é primordialmente dos Estados-Membros e foi por isso que, na comunicação que adoptámos no ano passado, lhes disponibilizámos uma lista concreta de medidas para tornar as suas políticas de integração dos romanichéis mais eficazes. Este foi o primeiro documento político de sempre dedicado especificamente aos romanichéis. Porém, a nossa avaliação mostra que é necessário desenvolver mais trabalho sério nos Estados-Membros para melhorar a eficácia das políticas de integração dos romanichéis. Será por isso que, em Abril, em estreita cooperação com a Presidência húngara, a Comissão irá adoptar um quadro europeu para estratégias nacionais de integração dos romanichéis, que fará propostas para fazer face à sua exclusão. Para concluir, neste momento solene, permitam-me que saliente mais uma vez, em nome da Comissão, a importância de proteger os direitos fundamentais e zelar pela integração harmoniosa de todos na sociedade. É muito importante assegurar decididamente que a história nunca se repita."@pt17
"Domnule Președinte, în urmă cu câteva zile am onorat Ziua Comemorării Holocaustului în Parlamentul European împreună cu supraviețuitorii holocaustului. În numele Comisiei, apreciez foarte mult că astăzi comemorăm și victimele genocidului împotriva romilor. După vizite la Oswiecim, Yad Vashem sau la Muzeul Holocaustului din Washington DC, ne șochează întotdeauna lipsa de umanitate a responsabililor pentru holocaust. Acei dintre dvs. care ați vizitat Pavilionul Copiilor din Ierusalim ați părăsit cu siguranță pavilionul zguduiți și nu ați putut crede că aceste evenimente au fost posibile în Europa în urmă cu doar 60 sau 70 de ani. Prin urmare, trebuie să vorbim despre acest lucru. Trebuie să le spunem copiilor noștri această poveste tristă deoarece, după cum știm, istoria are tendința de a se repeta. Așadar, trebuie să ne asigurăm că ne vom aminti de această grozăvie și că nu o vom mai repeta. Ce-ar fi dacă am lupta împreună împotriva fantomelor din trecut? Istoria ne-a învățat o lecție amară cu privire la ceea ce pot face ura rasială și intoleranța. Prin urmare, Uniunea Europeană este construită pe valori și drepturi fundamentale, printre care protecția minorităților, principiul liberei circulații și interzicerea discriminării, și toate acestea se aplică pe deplin romilor. Este inacceptabil că, în secolul 21, romii continuă să fie discriminați pe motive de origine etnică. Prea mulți romi continuă să fie victime ale rasismului, discriminării și excluziunii sociale. Prea mulți copii romi se află încă pe străzi în loc să meargă la școală. Prea multor romi continuă să li se nege șanse corecte pe piața muncii și prea multe femei de etnie romă continuă să fie victime ale violenței și exploatării. Incluziunea romilor este o prioritate pentru UE și necesită angajamentul și eforturile comune ale autorităților naționale și locale, societății civile și instituțiilor UE. În ceea ce o privește, Comisia este pe deplin devotată îmbunătățirii situației romilor și, mai ales, integrării lor sociale și economice. Am lucrat în permanență în acest scop: acesta este un angajament de durată și pe termen lung pentru noi. Totuși, trebuie să recunoaștem că responsabilitatea pentru integrarea romilor aparține în principal statelor membre și, din acest motiv, în comunicarea pe care am adoptat-o anul trecut, le-am furnizat o listă concretă de măsuri menite să le eficientizeze politicile de integrare a romilor. Acesta a fost primul document politic consacrat în mod concret romilor. Totuși, evaluarea noastră arată că statele membre trebuie să continue să ia măsuri serioase pentru a îmbunătăți eficiența politicilor lor privind integrarea romilor. Din acest motiv, în luna aprilie, în strânsă colaborare cu Președinția ungară, Comisia va adopta un cadru european pentru strategiile naționale de integrare a romilor, care va face propuneri pentru combaterea excluziunii romilor. În încheiere, cu ocazia acestui moment solemn, permiteți-mi să subliniez din nou, în numele Comisiei, importanța protejării drepturilor fundamentale în Europa și garantarea integrării armonioase a tuturor în societate. Este foarte important să ne asigurăm că istoria nu se va mai repeta în mod cert."@ro18
"Pred pár dňami sme si v Európskom parlamente spolu s tými, ktorí prežili holokaust, pripomenuli Pamätný deň holokaustu. V mene Komisie vysoko oceňujem to, že si dnes pripomíname aj obete genocídy Rómov. Po návšteve Osvienčimu, pamätníku Jad Vašem alebo Múzea holokaustu vo Washingtone je človek vždy šokovaný neľudskosťou páchateľov holokaustu. Tí z vás, ktorí navštívili detský pavilón v Jeruzaleme, by so mnou súhlasili v tom, že človek z pavilónu odchádza otrasený a nemôže uveriť, že sa to mohlo stať v Európe, a to iba pred 60 či 70 rokmi. Musíme preto o tom hovoriť. Svoje deti musíme o tejto smutnej časti dejín poučiť, pretože, ako vieme, história sa často opakuje. Musíme preto skutočne zabezpečiť, aby sme na tieto hrozby nikdy nezabudli a aby sa nikdy nezopakovali. Bojujme všetci spolu proti duchom minulosti. História nám uštedrila trpké ponaučenie o tom, čo môže spôsobiť rasová nenávisť a neznášanlivosť. Európska únia je preto vybudovaná na základných právach a hodnotách, medzi ktoré patrí ochrana menšín, zásada voľného pohybu a zákaz diskriminácie, pričom všetky tieto práva a hodnoty sa v plnej miere vzťahujú na Rómov. Je neprijateľné, aby Rómovia v 21. storočí ešte stále museli čeliť diskriminácii na základe svojho etnického pôvodu. Priveľa Rómov je ešte stále obeťou rasizmu, diskriminácie a sociálneho vylúčenia. Priveľa rómskych detí je ešte stále na ulici namiesto toho, aby chodili do školy. Príliš veľkému počtu Rómov sa ešte stále upierajú spravodlivé príležitosti na trhu práce a priveľa rómskych žien je ešte stále obeťou násilia a vykorisťovania. Začlenenie Rómov je prioritou EÚ a vyžaduje si záväzok a spoločné úsilie vnútroštátnych a miestnych orgánov, občianskej spoločnosti a inštitúcií EÚ. Komisia je hlboko oddaná cieľu zlepšiť situáciu Rómov, a najmä ich sociálnu a hospodársku integráciu. Na týchto cieľoch vytrvalo pracujeme: ide o náš trvalý a dlhodobý záväzok. Musíme však uznať, že zodpovednosť za integráciu Rómov nesú v prvom rade členské štáty, a preto sme im v oznámení, ktoré sme prijali minulý rok, poskytli konkrétny zoznam krokov, ktoré by mohli zefektívniť ich politiky v oblasti integrácie Rómov. Išlo o úplne prvý politický dokument venovaný výslovne Rómom. Naše hodnotenie však ukazuje, že v členských štátoch je potrebné pokračovať v dôležitej práci, ktorou by sa zlepšila efektivita ich politík v oblasti integrácie Rómov. Z tohto dôvodu v apríli v úzkej spolupráci s maďarským predsedníctvom prijme európsky rámec pre vnútroštátne stratégie v oblasti integrácie Rómov, ktorý bude obsahovať návrhy na boj proti vylúčeniu Rómov. Na záver mi v tejto slávnostnej chvíli dovoľte v mene Komisie znova zdôrazniť význam ochrany základných práv v Európe a zabezpečenia harmonickej integrácie všetkých občanov do spoločnosti. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa história skutočne už nikdy nezopakovala."@sk19
". Gospod predsednik, pred nekaj dnevi smo v Evropskem parlamentu skupaj s preživelimi v holokavstu obeležili dan spomina na holokavst. V imenu Komisije naj povem, da močno cenim dejstvo, da se danes spominjamo tudi romske žrtve genocida. Na obiskih v Oswiecimu, Jad Vašemu ali Muzeju holokavsta v Washingtonu vas lahko nečlovečnost storilcev holokavsta vsakokrat znova pretrese. Tisti, ki ste obiskali otroški paviljon v Jeruzalemu, se boste strinjali z mano, da iz paviljona odhajate pretreseni in da ne morete verjeti, da so takšne stvari bile možne v Evropi in to samo pred 60 ali 70 leti. Zato moramo o tem govoriti. To žalostno zgodbo moramo povedati našim otrokom, saj vemo, da je zgodovina nagnjena k ponavljanju. Zato moramo zagotovo poskrbeti, da se ta groza ne bo pozabila in da se ne bo nikdar več ponovila. Združimo moči v boju proti duhovom preteklosti. Zgodovina nas uči grenkih lekcij o tem, česa vse sta zmožna rasno sovraštvo in nestrpnost. Evropska unija zato temelji na temeljnih pravicah in vrednotah, ki vključujejo tudi zaščito manjšin, načelo prostega gibanja in prepoved diskriminacije, vse to pa v celoti velja tudi za Rome. Nesprejemljivo je, da se Romi v 21. stoletju še vedno soočajo z diskriminacijo na podlagi svojega etničnega izvora. Preveč Romov je še vedno žrtev rasizma, diskriminacije in socialne izključenosti. Preveč romskih otrok še vedno živi na ulici, namesto da bi hodili v šolo. Preveč Romov še vedno nima pravih možnosti na trgu dela in preveč romskih žensk še vedno trpi nasilje in izkoriščanje. Vključevanje Romov je prednostna naloga za EU in zahteva zaveze in skupna prizadevanja nacionalnih in lokalnih organov, civilne družbe in institucij EU. Komisija pa se močno zavzema za izboljšanje položaja Romov in zlasti njihovo socialno in gospodarsko vključevanje. Za to smo si ves čas prizadevali: to nam predstavlja dolgotrajno in dolgoročno zavezo. Vendar pa moramo priznati, da odgovornost za vključevanje Romov leži predvsem na strani držav članic, zato smo jim v sporočilu, ki smo ga sprejeli lansko leto, posredovali konkreten seznam ukrepov, s pomočjo katerih lahko njihove politike vključevanja Romov postanejo učinkovitejše. To je bil prvi politični dokument doslej, ki je bil posebej namenjen Romom. Ocenjujemo pa, da si bodo države članice morale še naprej resno prizadevati, da izboljšajo učinkovitost svojih politik na področju vključevanja Romov. Zato bo Komisija aprila v tesnem sodelovanju z madžarskim predsedstvom sprejela evropski okvir o nacionalnih strategijah za vključevanje Romov, v katerem bodo vsebovani predlogi za reševanje izključenosti Romov. Za konec mi v tem svečanem trenutku dovolite, da v imenu Komisije ponovno poudarim pomen zaščite temeljnih pravic v Evropi in zagotavljanja usklajenega vključevanje vseh posameznikov v družbo. Zelo pomembno je, da zagotovimo, da se zgodovina prav res nikoli več ne bo ponovila."@sl20
"Herr talman! För några dagar sedan firade vi minnesdagen av förintelsen i parlamentet tillsammans med överlevande från förintelsen. Från kommissionens sida vill jag säga att jag sätter ett stort värde på att vi i dag även uppmärksammar minnet av folkmordet på romer. När man besöker Auschwitz, museet Yad Vashem eller Förintelsemuseet i Washington blir man alltid bestört över hur omänskliga förintelsens förövare var. De av er som besökt Children’s Pavilion i Jerusalem håller troligen med mig om att man är skakad när man lämnar paviljongen, och det är svårt att förstå att dessa händelser faktiskt ägde rum i Europa för bara omkring 60 70 år sedan. Därför måste vi tala om det här. Vi måste prata med våra barn om denna sorgliga del av vår historia eftersom vi vet att historien har en tendens att upprepa sig. Så vi måste göra allt vi kan för att se till att detta fasansfulla blir ihågkommet och aldrig upprepas. Tillsammans ska vi se till att aldrig glömma och aldrig återupprepa vår mörka historia. Historien har lärt oss en hård läxa om vad hat och intolerans kan leda till. EU bygger därför på grundläggande rättigheter och värden, som bland annat omfattar skydd av minoriteter, principen om fri rörlighet och förbud mot diskriminering, och alla dessa gäller till fullo även för romer. Det är oacceptabelt att det romska folket fortfarande på 2000-talet måste utstå diskriminering på grund av sitt etniska ursprung. Alldeles för många romer utsätts alltjämt för rasism, diskriminering och social utestängning. Alldeles för många romska barn tillbringar fortfarande sin tid på gatan i stället för att gå i skolan. Alldeles för många romer nekas än i dag en rättvis chans på arbetsmarkanden och alldeles för många romska kvinnor är alltjämt offer för våld och utnyttjande. Integreringen av romer är en prioritet för EU som kräver gemensamma insatser och engagemang från nationella och lokala myndigheter, det civila samhället och EU:s institutioner. Kommissionen är för sin del fast besluten att förbättra situationen för det romska folket och i synnerhet främja deras sociala och ekonomiska integration. Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå detta, och för oss är det ett mångårigt och långsiktigt åtagande. Vi ska dock medge att ansvaret för romernas integration i första hand ligger hos medlemsstaterna, och därför har vi genom det meddelande som antogs förra året försett dem med en konkret lista över åtgärder för att göra deras strategier för romernas integration mer effektiva. Detta är det första policydokumentet någonsin som bara avser det romska folket. Enligt vår bedömning måste dock medlemsstaterna anstränga sig ännu hårdare för att göra strategierna för romernas integration ännu mer effektiva. Därför kommer kommissionen i nära samarbete med det ungerska ordförandeskapet i april att anta en europeisk ram för nationella strategier för integrering av romer som innehåller förslag som ska bidra till att hantera situationen med social utestängning av romer. Sammanfattningsvis vill jag i denna allvarliga stund återigen på kommissionens vägnar betona vikten av att skydda grundläggande rättigheter i Europa och värna om en harmonisk integrering av alla i samhället. Det är mycket viktigt att se till att historien aldrig upprepar sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Maroš Šefčovič,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph