Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-019-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.12.3-019-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony przez Konferencję Przewodniczących zgodnie z art. 137 Regulaminu na posiedzeniu w czwartek, dnia 20 stycznia 2011 r., po konsultacjach z grupami politycznymi. Zaproponowano następujące zmiany: Punkt 1.: Po przedstawieniu przeze mnie oświadczenia w sprawie uznania przez Unię Europejską faktu ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej kolejnymi punktami będą: wystąpienie Rady, wystąpienie Komisji oraz tura mówców w imieniu grup politycznych na temat ludobójstwa Romów. Punkt 2.: Tytuł debaty na temat sytuacji w Tunezji zostaje zmieniony w sposób następujący: Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji, Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w regionie Morza Śródziemnego, w szczególności w Tunezji i Egipcie. Punkt 3.: Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi rezolucji w sprawie Tunezji odbędzie się jutro, tak jak przewidziano. Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi rezolucji w sprawie Egiptu odbędzie się w czasie II lutowej sesji miesięcznej w Strasburgu. Punkt 4.: Debata na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie rosnących cen żywności zostaje odroczona na drugą lutową sesję miesięczną. Zostaje ona zastąpiona oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie powołania członków wyższej kadry kierowniczej Europejskich Urzędów Nadzoru, po którym nastąpi tura mówców z grup politycznych. Chciałbym Państwa poinformować, że sprawozdanie pana Speroni na temat wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Tamás Deutscha zostanie przedstawione w czasie przeznaczonym na głosowanie."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání vypracovaný Konferencí předsedů po konzultaci s politickými skupinami na zasedání ze čtvrtka 20. ledna 2011 podle článku 137 jednacího řádu. Byly k němu navrženy tyto změny: Bod 1: Poté, co učiním prohlášení o uznání genocidy Romů za druhé světové války vyjádřeném ze strany Evropské unie, vystoupí s prohlášením o genocidě Romů Rada, Komise a jeden řečník za každou politickou skupinu. Bod 2: Název plánované rozpravy o situaci v Tunisku bude změněn takto: „Prohlášení místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v zemích Středomoří, zejména v Tunisku a Egyptě“. Bod 3: Hlasování o návrzích usnesení o Tunisku se bude konat zítra, jak bylo stanoveno. Hlasování o návrzích usnesení o Egyptě se bude konat během druhého únorového dílčího zasedání ve Štrasburku. Bod 4: Rozprava o prohlášeních Rady a Komise o rostoucích cenách potravin bude odložena na druhé únorové dílčí zasedání. Bude nahrazena prohlášeními Rady a Komise o jmenování vedoucích pracovníků evropských orgánů dohledu; po prohlášeních vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu. Chtěl bych informovat poslance, že Speroniho zpráva o žádosti, aby byl poslanec Evropského parlamentu Tamás Deutsch zbaven imunity, bude prezentována během hlasování."@cs1
"− Den endelige version af udkastet til dagsorden, som Formandskonferencen efter samråd med de politiske grupper har udarbejdet på sit møde torsdag den 20. januar 2011 i henhold til forretningsordenens artikel 137, er blevet omdelt. Der er foreslået følgende ændringer: Punkt 1: Efter min erklæring om EU's anerkendelse af folkedrabet på romaer under Anden Verdenskrig følger indlæg af Rådet og Kommissionen og en talerrunde med de politiske grupper om folkedrabet på romaerne. Punkt 2: Titlen på forhandlingen om situationen i Tunesien vil blive ændret som følger: "Redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Middelhavsområdet, særlig i Tunesien og Egypten". Punkt 3: Afstemningen om beslutningsforslag om Tunesien vil som planlagt finde sted i morgen. Afstemningen om beslutningsforslag om Egypten vil finde sted under februar II-mødeperioden i Strasbourg. Punkt 4: Forhandlingen om Rådets og Kommissionens redegørelser om stigende fødevarepriser vil blive udsat til februar II-mødeperioden. Den bliver erstattet af Rådets og Kommissionens redegørelser om udnævnelser af ledende medarbejdere i ESA efterfulgt af en talerrunde med de politiske grupper. Jeg vil gerne oplyse medlemmerne om, at betænkningen af Francesco Enrico Speroni om en anmodning om ophævelse af Tamás Deutschs immunitet vil blive opført direkte under afstemningstiden."@da2
"− Die endgültige Version des Entwurfs für die Tagesordnung, wie sie bei der Sitzung der Konferenz der Präsidenten am Donnerstag, dem 20. Januar 2011, gemäß Artikel 137 der Geschäftsordnung nach ihrer Beratung mit den Fraktionen erstellt wurde, ist verteilt worden. Zu diesem Entwurf wurden folgende Änderungen beantragt: Punkt 1: Nachdem ich eine Erklärung über die Anerkennung durch die EU des Völkermords an den Roma im Zweiten Weltkrieg abgegeben habe, werden die nächsten Punkte wie folgt sein: Stellungnahmen des Rates, der Kommission und einer Rednerrunde der Fraktionssprecher über den Völkermord an den Roma. Punkt 2: Der Titel der Debatte über die Lage in Tunesien wird wie folgt geändert: „Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Lage im Mittelmeerraum, insbesondere in Tunesien und Ägypten“. Punkt 3: Die Abstimmung über die Entschließungsanträge über Tunesien findet wie geplant morgen statt. Die Abstimmung über die Entschließungsanträge über Ägypten findet auf der zweiten Februar-Sitzungsperiode in Straßburg statt. Punkt 4: Die Debatte über die Erklärung des Rates und der Kommission über steigende Lebensmittelpreise wird auf die zweite Februar-Sitzungsperiode verschoben. Sie wird mit Erklärungen des Rates und der Kommission zu den Ernennungen von ESA-Führungskräften ersetzt, auf die eine Rednerrunde der Fraktionssprecher folgt. Ich möchte die Abgeordneten darüber informieren, dass der Speroni-Bericht über den Antrag auf Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Tamás Deutsch während der Abstimmung vorgestellt wird."@de9
"− Η τελική έκδοση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης, όπως καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων μετά από διαβούλευση με τις πολιτικές Ομάδες κατά τη συνεδρίασή της τής Πέμπτης, 20 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κανονισμού, έχει διανεμηθεί. Έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Σημείο 1: Αφού προβώ σε δήλωση για την αναγνώριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα επόμενα σημεία θα έχουν ως εξής: δήλωση του Συμβουλίου, δήλωση της Επιτροπής και ένας γύρος ομιλιών από εκπροσώπους των πολιτικών Ομάδων σχετικά με τη γενοκτονία των Ρομά. Σημείο 2: Ο τίτλος της συζήτησης για την κατάσταση στην Τυνησία θα τροποποιηθεί ως εξής: «Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο, και ειδικότερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο». Σημείο 3: Η ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την Τυνησία θα διεξαχθεί αύριο, όπως είχε προγραμματιστεί. Η ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την Αίγυπτο θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Σημείο 4: Η συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την άνοδο των τιμών των τροφίμων θα αναβληθεί για τη δεύτερη περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου. Θα αντικατασταθεί από τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους διορισμούς των ανώτερων διοικητικών στελεχών της ΕΕΑ ακολουθούμενες από έναν γύρο ομιλιών από εκπροσώπους των πολιτικών Ομάδων. Θα ήθελα να ενημερώσω τους βουλευτές ότι η έκθεση Speroni σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΕΚ Tamas Deutsch θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της ώρας των ψηφοφοριών."@el10
"− The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents after consulting the political groups at its meeting of Thursday, 20 January 2011 pursuant to Rule 137 of the Rules of Procedure has been distributed. The following amendments have been proposed: Item 1: After I have made a statement on the European Union’s recognition of the Roma genocide during World War II, the next items will be as follows: a statement by the Council, a statement by the Commission and a round of speakers from the political groups on the Roma genocide. Item 2: The title of the debate on the situation in Tunisia will be amended as follows: ‘Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the situation in the Mediterranean, in particular in Tunisia and Egypt’. Item 3: The vote on motions for resolutions on Tunisia will take place tomorrow, as scheduled. The vote on motions for resolutions on Egypt will take place during the second February part-session in Strasbourg. Item 4: The debate on the Council and Commission statements on rising food prices will be postponed until the second February part-session. It will be replaced with statements by the Council and the Commission on the appointments of ESA senior executives, followed by a round of speakers from the political groups. I would like to inform Members that the Speroni report on the request for waiver of the immunity of MEP Tamás Deutsch will be presented during voting time."@en4
"− Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes con el acuerdo de los grupos políticos en su reunión del jueves, 20 de enero de 2011, en virtud del artículo 137 del Reglamento. Se han propuesto las siguientes modificaciones: Punto 1: Después de mi intervención sobre el reconocimiento por la UE del genocidio de la población gitana durante la Segunda Guerra Mundial, el próximo punto será el siguiente: una intervención del Consejo, una intervención de la Comisión y una ronda de oradores de los grupos políticos sobre el genocidio de los ciudadanos romaníes. Punto 2: El título del debate sobre la situación en Túnez se modifica como sigue: «Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en el Mediterráneo, en particular en Túnez y Egipto». Punto 3: La votación de las propuestas de resolución sobre Túnez tendrá lugar, con arreglo a lo previsto, mañana. La votación de las propuestas de resolución sobre Egipto tendrá lugar durante el período parcial de sesiones de febrero II en Estrasburgo. Punto 4: El debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la subida de los precios de los alimentos se aplazará hasta el período parcial de sesiones de febrero II. En su lugar tendrán lugar las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el nombramiento de los altos cargos directivos de la AES, seguidas de una ronda de oradores de los grupos políticos. Quiero informar a Sus Señorías de que el informe de Francesco Enrico Speroni sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Tamás Deutsch se presentará en el turno de votaciones."@es21
"− Neljapäeval, 20. jaanuaril 2011 esimeeste konverentsil kodukorra artikli 137 kohaselt koostatud lõplik päevakorra projekt on välja jagatud. Esitati järgmised muudatusettepanekud. 1. punkt: pärast seda, kui olen teinud avalduse Euroopa Liidu Teise maailmasõja aegse romade genotsiidi tunnistamise kohta, on päevakord järgmine: nõukogu avaldus, komisjoni avaldus ja fraktsioonide liikmete sõnavõtud romade genotsiidi kohta. 2. punkt: Tuneesia olukorda käsitleva arutelu teemat muudetakse järgmiselt: „komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel olukorrast Vahemere piirkonnas, eriti Tuneesias ja Egiptuses.” 3. punkt: hääletamine Tuneesia olukorda käsitlevate resolutsiooni ettepanekute üle toimub homme, nagu kavandatud. Hääletamine Egiptuse olukorda käsitlevate resolutsiooni ettepanekute üle toimub 2. veebruari osaistungjärgul Strasbourgis. 4. punkt: arutelu toidu hinna tõusu käsitlevate nõukogu ja komisjoni avalduste üle lükatakse edasi kuni 2. veebruaril toimuva osaistungjärguni. See asendatakse nõukogu ja komisjoni avaldustega Euroopa järelevalveasutuste tippjuhtide ametisse nimetamise kohta, millele järgnevad fraktsioonide liikmete sõnavõtud. Sooviksin teavitada parlamendiliikmeid sellest, et hääletamise ajal esitatakse Speroni raport Euroopa Parlamendi liikme Tamás Deutschi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta."@et5
"− Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 137 artiklan mukaisesti torstaina 20. tammikuuta 2011 pidetyssä kokouksessa poliittisten ryhmien kuulemisen jälkeen laadittu lopullinen esityslistaluonnos on jaettu. Siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia: Kohta 1: Annan julkilausuman romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustamisesta EU:ssa, ja sen jälkeen seuraavat kohdat ovat neuvoston julkilausuma, komission julkilausuma ja poliittisten ryhmien romanien kansanmurhaa koskevat puheenvuorot. Kohta 2: Tunisian tilannetta koskevan keskustelun otsikkoa muutetaan seuraavasti: "Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Välimeren alueen ja erityisesti Tunisian ja Egyptin tilanteesta". Kohta 3: Äänestys Tunisiaa koskevista päätöslauselmaesityksistä toimitetaan suunnitellusti huomenna. Äänestys Egyptiä koskevista päätöslauselmaesityksistä toimitetaan helmikuun toisella istuntojaksolla Strasbourgissa. Kohta 4: Keskustelu elintarvikkeiden hintojen nousua koskevista neuvoston ja komission julkilausumista siirretään helmikuun toiselle istuntojaksolle. Sen sijasta käydään keskustelu EVV:n puheenjohtajien nimityksiä koskevista neuvoston ja komission julkilausumista. Julkilausumia seuraa poliittisten ryhmien puhujakierros. Haluaisin ilmoittaa jäsenille, että Speronin mietintö Tamás Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä esitellään äänestysten aikana."@fi7
"− Le projet définitif de l’ordre du jour tel qu’il a été établi par la Conférence des présidents après consultation des groupes politiques lors de sa réunion du jeudi 20 janvier 2011, conformément à l’article 137 du règlement intérieur, a été distribué. Les modifications suivantes ont été proposées: Point 1: ma déclaration sur la reconnaissance du génocide des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale sera suivie des points suivants: une intervention du Conseil, une intervention de la Commission et un tour des orateurs des groupes politiques concernant le génocide des Roms. Point 2: le titre du débat sur la situation en Tunisie sera modifié comme suit: «Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la situation en Méditerranée, en particulier en Tunisie et en Égypte». Point3: le vote sur les propositions de résolution concernant la Tunisie aura lieu demain comme prévu. Le vote sur les propositions de résolution concernant l’Égypte aura lieu pendant la deuxième session plénière de février à Strasbourg. Point 4: le débat sur les déclarations du Conseil et de la Commission concernant l’augmentation des prix des denrées alimentaires sera reporté à la deuxième session plénière de février. Il sera remplacé par les déclarations du Conseil et de la Commission sur la nomination des dirigeants de l’ASE, suivies d’un tour des orateurs des groupes politiques. Je voudrais signaler aux députés que le rapport Speroni sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député européen Tamás Deutsch sera présenté pendant l’heure des votes."@fr8
"Az Elnökök Értekezlete által a képviselőcsoportokkal való konzultációt követően a 2011. január 20-i, csütörtöki ülésén az eljárási szabályzat 137. pontjának megfelelően összeállított napirendtervezet végleges változata kiosztásra került. A következő módosításokat indítványozták: 1. pont: Miután nyilatkozatot teszek a második világháború alatti roma népirtás EU általi elismeréséről, a következő pontok kerülnek sorra: a Tanács nyilatkozata, a Bizottság nyilatkozata és a képviselőcsoportok felszólalásai a roma népirtásról. 2. pont: A tunéziai helyzetről szóló vita címe az alábbiak szerint módosul: „A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a földközi-tengeri térségben, különösen Tunéziában és Egyiptomban kialakult helyzetről”. 3. pont: A Tunéziáról szóló állásfoglalási indítványokra vonatkozó szavazásra az ügyrend szerint holnap kerül sor. Az Egyiptomról szóló állásfoglalási indítványokra vonatkozó szavazásra a II. februári strasbourgi ülésen kerül sor. 4. pont: A Tanácsnak és a Bizottságnak az élelmiszerárak növekedéséről szóló nyilatkozataival kapcsolatos vitát a II. februári ülésre halasztjuk. Ehelyett a Tanácsnak és a Bizottságnak az európai felügyeleti hatóságok vezető tisztségviselőinek kinevezéséről szóló nyilatkozatairól folytatandó vitára kerül sor, amelyet a képviselőcsoportok felszólalásai követnek. Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselőket, hogy a Tamás Deutsch mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló Francesco Enrico Speroni-jelentés ismertetésére a szavazások órája során kerül sor."@hu11,11
"− La versione definitiva del progetto di ordine del giorno, elaborata dalla Conferenza dei presidenti dopo la consultazione con i gruppi politici alla riunione di giovedì 20 gennaio 2011, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento, è stata distribuita. Sono stati proposti i seguenti emendamenti: Punto 1: Dopo la mia dichiarazione sul riconoscimento da parte dell’Unione europea del genocidio dei rom durante la seconda guerra mondiale, i punti successivi saranno i seguenti: una dichiarazione del Consiglio, una dichiarazione della Commissione e un giro di interventi di oratori dei gruppi politici sul genocidio dei rom. Punto 2: Il titolo della discussione sulla situazione in Tunisia verrà modificato come segue: “Dichiarazione della Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla situazione del Mediterraneo, in particolare in Tunisia ed Egitto”. Punto 3: La votazione sulle proposte di risoluzioni concernenti la Tunisia si svolgerà domani, come da programma. La votazione sulle proposte di risoluzioni concernenti l’Egitto si svolgerà nel corso della seconda tornata di febbraio a Strasburgo. Punto 4: La discussione sulle dichiarazioni di Consiglio e Commissione circa l’incremento dei prezzi dei generi alimentari verrà rinviata alla seconda tornata di febbraio. Verrà sostituita dalle dichiarazioni di Consiglio e Commissione sulle nomine degli alti funzionari delle autorità europee di vigilanza, seguite da un giro di interventi di oratori dei gruppi politici. Vorrei informare gli onorevoli colleghi che la relazione Speroni concernente la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare dell’on. Deutsch verrà presentata durante il turno di votazioni."@it12
"− Išdalytas galutinis darbotvarkės projekto variantas, parengtas pasikonsultavus su frakcijomis 2011 m. sausio 20 d., ketvirtadienį, vykusiame Pirmininkų sueigos posėdyje pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnį. Pasiūlyti šie projekto pakeitimai: 1 punktas. Po mano pareiškimo dėl Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido pripažinimo ES darbas vyks tokia tvarka: Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl romų genocido, o vėliau žodis suteikiamas frakcijų atstovams. 2 punktas. Diskusijų dėl padėties Tunise pavadinimas keičiamas taip: „Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Viduržemio jūros regiono valstybėse, ypač Tunise ir Egipte“. 3 punktas. Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Tuniso vyks, kaip numatyta, rytoj. Per vasario mėn. II sesiją Strasbūre bus balsuojama dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Egipto. 4 punktas. Diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl didėjančių maisto kainų perkeliamos į vasario mėn. II sesiją. Šios diskusijos keičiamos diskusijomis dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl EPI vyresniųjų vadovų skyrimo, o vėliau žodis suteikiamas frakcijų atstovams. EP nariams norėčiau pranešti, kad F. E. Speroni pranešimą dėl prašymo atšaukti Europos Parlamento nario Tamáso Deutscho imunitetą išgirsime balsuoti skirtu laiku."@lt14
"− Jums ir izdalīta darba kārtības projekta gala versija, kas saskaņā ar Reglamenta 137. pantu izstrādāta Priekšsēdētāju konferences ceturtdien, 2011. gada 20. janvārī, notikušajā sēdē, apspriežoties ar politiskajām grupām. Tika ierosināti šādi grozījumi. 1. punkts. Nākamie punkti pēc mana paziņojuma par Otrā pasaules kara laikā īstenotā romu genocīda atzīšanu no Eiropas Savienības puses būs šādi: Padomes paziņojums, Komisijas paziņojums un politisko grupu pārstāvju uzstāšanās saistībā ar genocīdu pret romiem. 2. punkts. Situācijai Tunisijā veltīto debašu nosaukums tiks grozīts šādi: „Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par situāciju Vidusjūras reģionā, it īpaši Tunisijā un Ēģiptē”. 3. punkts. Balsošana attiecībā uz priekšlikumiem rezolūcijai par Tunisiju notiks rīt, kā paredzēts. Balsošana attiecībā uz priekšlikumiem rezolūcijai par Ēģipti notiks februāra II sesijā Strasbūrā. 4. punkts. Debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem saistībā ar pārtikas cenu pieaugumu tiks pārceltas uz februāra II sesiju. Tās tiks aizstātas ar Padomes un Komisijas paziņojumiem par Eiropas Uzraudzības iestādes augstākā līmeņa vadošo darbinieku iecelšanu; pēc tam uzstāsies politisko grupu pārstāvji. Es vēlos informēt deputātus, ka iepazīstināšana ar ziņojumu par pieprasījumu atcelt deputāta imunitāti notiks balsošanas laikā."@lv13
"Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony przez Konferencję Przewodniczących zgodnie z art. 137 Regulaminu na posiedzeniu w czwartek, dnia 20 stycznia 2011 r., po konsultacjach z grupami politycznymi. Zaproponowano następujące zmiany: Punkt 1.: Po przedstawieniu przeze mnie oświadczenia w sprawie uznania przez Unię Europejską faktu ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej kolejnymi punktami będą: wystąpienie Rady, wystąpienie Komisji oraz tura mówców w imieniu grup politycznych na temat ludobójstwa Romów. Punkt 2.: Tytuł debaty na temat sytuacji w Tunezji zostaje zmieniony w sposób następujący: Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji, Wysokiej Przedstawiciel Unii d.s. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w regionie Morza Śródziemnego, w szczególności w Tunezji i Egipcie. Punkt 3.: Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi rezolucji w sprawie Tunezji odbędzie się jutro, tak jak przewidziano. Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi rezolucji w sprawie Egiptu odbędzie się w czasie II lutowej sesji miesięcznej w Strasburgu. Punkt 4.: Debata na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie rosnących cen żywności zostaje odroczona na drugą lutową sesję miesięczną. Zostaje ona zastąpiona oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie powołania członków wyższej kadry kierowniczej Europejskich Urzędów Nadzoru, po którym nastąpi tura mówców z grup politycznych. Chciałbym Państwa poinformować, że sprawozdanie pana Speroni na temat wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Tamás Deutscha zostanie przedstawione w czasie przeznaczonym na głosowanie."@mt15
"− Aan de orde is de definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld na overleg met de fracties overeenkomstig artikel 137 van het Reglement tijdens haar vergadering van donderdag, 20 januari 2011. De volgende wijzigingen zijn voorgesteld: 1. Na mijn verklaring over de erkenning door de EU van de genocide op Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog komen de volgende punten aan de orde: een mededeling van de Raad, een mededeling van de Commissie en een sprekersronde van de fracties over de genocide op Roma. 2. De titel van het debat over de situatie in Tunesië wordt als volgt gewijzigd: "Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de toestand in het Middellandse-Zeegebied, met name in Tunesië en Egypte. 3. De stemming over de ontwerpresoluties betreffende Tunesië zal zoals gepland morgen plaatsvinden. De stemming over de ontwerpresoluties betreffende Egypte zal plaatsvinden in de vergaderperiode van februari II in Straatsburg. 4. Het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de stijgende voedselprijzen wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van februari II. Het wordt vervangen door een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de aanstelling van de hogere functionarissen van de Europese toezichthoudende autoriteiten, gevolgd door een sprekersronde van de fracties. Ik wil de leden erop wijzen dat het verslag-Speroni over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Tamás Deutsch direct onder de stemmingen wordt ingeschreven."@nl3
"− Foi distribuída a versão final do projecto de ordem do dia elaborado pela Conferência dos Presidentes, depois de consultar os grupos políticos, na sua reunião de quinta-feira, 20 de Janeiro de 2011, nos termos do artigo 137.º do Regimento. Foram propostas as seguintes alterações: Ponto 1: Depois de eu proferir uma declaração sobre o reconhecimento pela UE do genocídio dos romanichéis durante a Segunda Guerra Mundial, os próximos pontos serão os seguintes: uma declaração do Conselho, uma declaração da Comissão e uma ronda de intervenções dos grupos políticos sobre o genocídio dos romanichéis. Ponto 2: O título do debate sobre a situação na Tunísia será alterado, passando ter a seguinte redacção: "Declaração da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a situação no Mediterrâneo, em particular na Tunísia e no Egipto". Ponto 3: A votação das resoluções sobre a Tunísia terá lugar, como previsto, amanhã. A votação das propostas de resolução relativas ao Egipto terá lugar durante o segundo período de sessões de Fevereiro, em Estrasburgo. Ponto 4: O debate relativo às declarações do Conselho e da Comissão sobre o aumento do preço dos bens alimentares será transferido para o segundo período de sessões de Fevereiro. Este debate será substituído pelas declarações do Conselho e da Comissão sobre a nomeação de altos funcionários da ESA, a que se seguirá uma ronda de intervenções dos grupos políticos. Gostaria de informar os senhores deputados de que o relatório Speroni, sobre o pedido de levantamento da imunidade do deputado ao Parlamento Europeu Tamás Deutsch, será apresentado durante o período de votação."@pt17
"− A fost distribuită versiunea finală a proiectului de ordine de zi întocmit de Conferința președinților după consultarea cu grupurile politice la reuniunea sa de joi, 20 ianuarie 2011, în conformitate cu articolul 137 din Regulamentul de procedură. Au fost propuse următoarele amendamente: Punctul 1: După ce voi face o declarație referitoare la recunoașterea de către Uniunea Europeană a genocidului împotriva romilor din timpul celui de Al Doilea Război Mondial, următoarele puncte pe ordinea de zi vor fi: o declarație din partea Consiliului, o declarație din partea Comisiei și o serie de vorbitori din partea grupurilor politice cu privire la genocidul împotriva romilor. Punctul 2: Titlul dezbaterii privind situația din Tunisia va fi modificat după cum urmează: „Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Mediterana, în special din Tunisia și din Egipt”. Punctul 3: Votul privind propunerile de rezoluție referitoare la Tunisia va avea loc mâine, așa cum a fost prevăzut. Votul privind propunerile de rezoluție referitoare la Egipt va avea loc în timpul celei de a doua perioade de sesiune din februarie de la Strasbourg. Punctul 4: Dezbaterea privind declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la creșterea prețurilor produselor alimentare a fost amânată pentru cea de a doua perioadă de sesiune din februarie. Aceasta va fi înlocuită de o dezbatere privind declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la numirea directorilor executivi ai AES, urmate de o serie de vorbitori din partea grupurilor politice. Aș dori să informez deputații că raportul Speroni referitor la cererea de ridicare a imunității parlamentare a deputatului Tamás Deutsch va fi prezentat în timpul votării."@ro18
"Konečné znenie návrhu programu, ktorý po konzultácii s politickými skupinami navrhla Konferencia predsedov na svojom zasadnutí vo štvrtok 20. januára 2011 v súlade s článkom 137 rokovacieho poriadku, bolo rozdané. Boli navrhnuté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: Bod 1: Po mojom vyhlásení o uznaní genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny zo strany Európskej únie budú nasledovať tieto body: vyhlásenie Rady, vyhlásenie Komisie a kolo vystúpení rečníkov z jednotlivých politických skupín o genocíde Rómov. Bod 2: Názov rozpravy o situácii v Tunisku bude zmenený týmto spôsobom: „Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v oblasti Stredozemia, najmä v Tunisku a Egypte“. Bod 3: Hlasovanie o návrhoch uznesení o Tunisku sa uskutoční zajtra podľa plánu. Hlasovanie o návrhoch uznesení o Egypte sa uskutoční v priebehu druhej februárovej schôdze v Štrasburgu. Bod 4: Rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o rastúcich cenách potravín je odložená na druhú februárovú schôdzu. Namiesto nej sa uskutoční rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o vymenovaní riadiacich pracovníkoch ESA, po ktorých bude nasledovať kolo vystúpení rečníkov z jednotlivých politických skupín. Chcel by som poslancov informovať, že správa pána Speroniho o žiadosti o zbavenie imunity poslanca EP Tamása Deutscha bude prednesená počas hlasovania."@sk19
"− Razdeljena je bila zadnja različica osnutka dnevnega reda, in sicer po posvetovanju s političnimi skupinami na njihovi seji v četrtek, 20. januarja 2011, v skladu s členom 137 Poslovnika. Predlagane so bile naslednje spremembe: Točka 1: moji izjavi o priznanju Evropske unije glede genocida Romov med drugo svetovno vojno, bodo sledile naslednje točke: izjava Sveta, izjava Komisije in nastopi govornikov iz političnih skupin o genocidu Romov. Točka 2: naslov razprave o razmerah v Tuniziji se spremeni: „Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Sredozemlju, zlasti v Tuniziji in Egiptu.“ Točka 3: glasovanje o predlogih resolucij o Tuniziji bo potekajo jutri, kot je bilo načrtovano. Glasovanje o predlogih resolucij o Egiptu bo potekalo na drugem delnem zasedanju februarja v Strasbourgu. Točka 4: razprava o izjavah Sveta in Komisije o rastočih cenah hrane bo prestavljena do drugega delnega zasedanja v februarju. Nadomestile jo bodo izjave Sveta in Komisije o imenovanju vodstva Evropskega nadzornega organa, ki mu bodo sledili nastopi govornikov iz političnih skupin. Poslance želim obvestiti, da bo poročilo gospoda Speronija o zahtevi za odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Tamásu Deutschu, predstavljeno med časom za glasovanje."@sl20
"− Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som utarbetats vid talmanskonferensen enligt överenskommelse med de politiska grupperna vid sammanträdet torsdagen den 20 januari 2011 och i enlighet med artikel 137 i arbetsordningen har delats ut. Följande ändringar har föreslagits: Punkt 1: Efter det att jag gjort ett uttalande om EU:s erkännande av folkmordet på romer under andra världskriget följer dessa punkter: ett uttalande av rådet, ett uttalande av kommissionen och anföranden av talespersoner för de politiska grupperna om folkmordet på romer. Punkt 2: Rubriken för debatten om situationen i Tunisien ändras enligt följande: ”Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Medelhavsområdet, särskilt Tunisien och Egypten”. Punkt 3: Omröstningen om resolutionsförslagen om Tunisien äger rum i morgon, som planerat. Omröstningen om resolutionsförslagen om Egypten kommer att äga rum under den andra sammanträdesperioden i februari i Strasbourg. Punkt 4: Debatten om rådets och kommissionens uttalanden om de höjda livsmedelspriserna kommer att skjutas upp till den andra sammanträdesperioden i februari. Den kommer att ersättas med en debatt om rådets och kommissionens uttalanden om utnämningen av ESA:s högre chefer, följt av anföranden av talespersoner för de politiska grupperna. Jag vill meddela ledamöterna att ett betänkande av Francesco Enrico Speroni om kravet på upphävande av den parlamentariska immuniteten för parlamentsledamoten Tamás Deutsch kommer att föras upp under punkten omröstning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Arbetsplanen antogs)"22
"(Kolmapäev / Brüsseli osaistungjärk)"5
"(Neljapäev / Brüsseli osaistungjärk)"5
"(Onsdag/sammanträdesperiod i Bryssel):"22
"(Torsdag/sammanträdesperiod i Bryssel):"22
"/Περίοδος"10
"Fr. E. Speroni"13
"Jeudi/session plénière de Bruxelles:"8
"Mercredi/session plénière de Bruxelles:"8
"[Ceturtdienas/Briseles sesija]"13
"[Csütörtök/Brüsszeli ülés]:"11
"[Donnerstag/Sitzungsperiode Brüssel]:"9
"[Giovedì/Tornata di Bruxelles]:"12
"[Joi/perioada de sesiune de la Bruxelles]:"18
"[Keskiviikko/Brysselin istuntojakso]:"7
"[Ketvirtadienis / mėnesinė sesija Briuselyje]"14
"[Mercoledì/tornata di Bruxelles]:"12
"[Miercuri/perioada de sesiune de la Bruxelles]:"18
"[Mittwoch/Sitzungsperiode Brüssel]:"9
"[Onsdag/mødeperioden i Bruxelles]:"2
"[Período parcial de sesiones de Bruselas/jueves]:"21
"[Período parcial de sesiones de Bruselas/miércoles]:"21
"[Quarta-feira/Período de sessões de Bruxelas]:"17
"[Quinta-feira/Período de sessões de Bruxelas]:"17
"[Sreda/delno zasedanje v Bruslju]:"20
"[Streda/schôdza v Bruseli]:"19
"[Středa/dílčí zasedání v Bruselu]:"1
"[Szerda/Brüsszeli ülés]:"11
"[Thursday/Brussels part-session]:"4
"[Torsdag/mødeperioden i Bruxelles]:"2
"[Torstai/Brysselin istuntojakso]:"7
"[Trečiadienis / mėnesinė sesija Briuselyje]"14
"[Trešdienas/Briseles sesija]"13
"[Wednesday/Brussels part-session]:"4
"[Woensdag/vergaderperiode Brussel]:"3
"[donderdag/vergaderperiode Brussel]:"3
"[Četrtek/delno zasedanje v Bruslju]:"20
"[Čtvrtek/dílčí zasedání v Bruselu]:"1
"[Štvrtok/schôdza v Bruseli]:"19
"συνόδου Βρυξελλών"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph