Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-02-02-Speech-3-007-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110202.3.3-007-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Chciałbym podać Państwu pięć informacji i uwag wstępnych. Pierwsza uwaga dotyczy sytuacji w regionie Morza Śródziemnego, która bardzo dynamicznie się zmienia, o czym wszyscy wiemy. Parlament Europejski był i jest gotowy towarzyszyć demokratycznym przemianom zapoczątkowanym przez samych obywateli; naszych europejskich sąsiadów. Debatując dziś na temat Tunezji, dyskutujemy o kraju partnerskim, który wszedł już na drogę ku prawdziwej demokracji. Właśnie przed chwilą spotkałem się z ministrem spraw zagranicznych Tunezji. Było ze mną także pięciu koleżanek i kolegów – posłów do Parlamentu Europejskiego. Sytuacja w Egipcie jest inna, a kierunek nieodwracalnych już zmian bardziej niepewny. Te zmiany nie mogą jednak stracić swojej dynamiki. Jedno dla obu krajów jest wspólne: wszystkie demokratyczne siły muszą pilnie podjąć wysiłek reform politycznych, a następnie reform ekonomicznych i społecznych. Trzeba także przygotować wolne i demokratyczne wybory, tak by wołanie ludzi o demokrację nie pozostało bez pozytywnej odpowiedzi. My także musimy dać sygnał – i zrobimy to w czasie tej sesji, zarówno dzisiaj, jak i jutro w głosowaniu – że dla Unii Europejskiej demokracja w krajach sąsiedzkich jest tak samo ważna; jak ich stabilność. Nie ma wyboru pomiędzy demokracją i stabilnością, obydwa elementy są niezbędne. Druga sprawa: dnia 20 stycznia br. minęła 20. rocznica łotewskiej „krwawej niedzieli” – tak brzmi historyczna nazwa tego dnia. Wtedy właśnie prosowieckie odziały OMON-u zaatakowały strategiczne budynki w stolicy świeżo odrodzonego państwa. Broniąc na barykadach niepodległości Łotwy, śmierć poniosło 7 osób, a wiele zostało rannych. Dnia 29 stycznia br. po urągającym międzynarodowym standardom procesie powieszono w Iranie obywatelkę Holandii, a więc i obywatelkę Unii Europejskiej, panią Sarah Bahrami. Wzywam władze irańskie do wyjaśnienia postawionych pani Bahrami zarzutów i przebiegu niejasnej procedury sądowej. Unia Europejska stoi na stanowisku, że kara śmierci nigdy nie może być traktowana jako akt sprawiedliwości. Dnia 26 stycznia br. w Ugandzie zamordowano Davida Kato – obrońcę prawa człowieka i działacza obywatelskiego. Wzywam władze Ugandy do ujęcia sprawców tego mordu. Wszyscy ubolewamy, że homoseksualizm jest w dalszym ciągu utożsamiany w tym kraju z przestępstwem. Wreszcie ostania z informacji: w związku z dzisiejszą debatą dotyczącą przygotowań do Rady Europejskiej w dniu 4 lutego pragnę Państwa poinformować, że 8 lutego, czyli w przyszłym tygodniu, odbędzie się otwarte dla wszystkich posłów posiedzenie Konferencji Przewodniczących. Gościem tej szczególnej Konferencji Przewodniczących będzie przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, który zreferuje wyniki piątkowego szczytu zgodnie z traktatem lizbońskim, który takie sprawozdanie przewiduje."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Rád bych přednesl pět zpráv formou předběžných poznámek. Nejprve bych se chtěl dotknout situace ve Středomoří, jež se, jak všichni víme, velmi rychle mění. Evropský parlament byl a je připraven poskytnout podporu demokratickým změnám iniciovaným samotnými občany, kteří jsou našimi evropskými sousedy. Až se dnes bude konat naše rozprava o Tunisku, budeme diskutovat o partnerské zemi, která již podnikla první kroky na cestě směrem ke skutečné demokracii. Jen před krátkou chvílí jsem se setkal s tuniským ministrem zahraničí a doprovázelo mě pět dalších poslanců Evropského parlamentu. Situace v Egyptě je odlišná a je méně jisté, jakým směrem se ubírají nyní již nevratné změny. Tyto změny však nesmí ztratit svůj impuls. Obě země mají společnou jednu věc: všechny demokratické síly naléhavě potřebují vyvinout maximální úsilí s cílem provést politické reformy a následně reformy hospodářské a sociální. Potřebují rovněž položit základy pro svobodné a demokratické volby, tak, aby volání lidí po demokracii nezůstalo bez odezvy. Musíme také uvést ve známost – a učiníme tak během tohoto dílčího zasedání, dnes i zítra v průběhu hlasování – že demokracie v sousedních zemích je pro Evropskou unii stejně důležitá jako jejich stabilita. Mezi demokracií a stabilitou si nemáme vybírat – obě jsou bezpodmínečně nutné. Druhou záležitostí je, že 20. ledna 2011 bylo 20. výročí tzv. krvavé neděle v Lotyšsku, jak je tento den historicky znám. Tohoto dne prosovětské jednotky tzv. černých baretů napadly strategické budovy v hlavním městě nově obrozeného státu. Sedm lidí přišlo o život na barikádách při obraně lotyšské nezávislosti a mnoho jich bylo zraněno. Dne 29. ledna 2011, po soudním procesu, který byl veřejnou urážkou mezinárodních standardů, byla v Íránu oběšena občanka Nizozemska, a tedy i EU, Zahra Bahrámíová. Chtěl bych vyzvat íránské orgány, aby objasnily obvinění vznesená proti paní Bahrámíové i neprůhledné soudní řízení. Evropská unie zastává stanovisko, že trest smrti nelze nikdy považovat za akt spravedlnosti. 26. ledna 2011 byl v Ugandě zavražděn David Kato, obránce lidských práv a aktivista za občanská práva. Vyzývám ugandské orgány, aby dopadly pachatele tohoto zločinu. Hluboce litujeme skutečnosti, že homosexualita se v této zemi stále považuje za trestný čin. A konečně moje poslední zpráva: v souvislosti s dnešní rozpravou o přípravách na zasedání Evropské rady 4. února bych vás rád informoval, že 8. února, jinými slovy příští týden, se bude konat schůze Konference předsedů otevřená pro všechny členy Parlamentu. Pan Van Rompuy, předseda Evropské rady, bude hostem na této zvláštní schůzi, kde představí závěry pátečního summitu v souladu s Lisabonskou smlouvou, která stanoví, že předseda nám o takovýchto záležitostech bude referovat."@cs1
"− Jeg vil gerne fortælle fem nyheder her i mine indledende bemærkninger. Først vil jeg gerne komme ind på situationen i Middelhavet, som jo ændrer sig hurtigt. Parlamentet var og er rede til at støtte de demokratiske forandringer, som er igangsat af borgerne selv – Europas naboer. I dagens forhandling om Tunesien vil vi drøfte et partnerland, som allerede har taget de første skridt på vejen til ægte demokrati. For blot kort tid siden mødtes jeg med Tunesiens udenrigsminister, og jeg var ledsaget af fem andre parlamentsmedlemmer. Situationen i Egypten er anderledes, og det er mindre sikkert, hvilken retning forandringerne tager, men de er allerede uafvendelige. Disse forandringer må imidlertid ikke miste deres fremdrift. De to lande har én ting til fælles, nemlig at alle demokratiske kræfter må forenes i en fælles indsats for at fremtvinge politiske reformer og sidenhen økonomiske og sociale reformer. De skal også støbe fundamentet til frie og demokratiske valg, så befolkningens krav om demokrati kan imødekommes. Vi må også fortælle – og det vil vi gøre i denne mødeperiode, både i dag og i morgen i afstemningstiden – at demokrati i nabolandene er lige så vigtigt for EU som stabiliteten i disse lande. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men både og. Det næste punkt er, at den 20. januar 2011 var 20-års-dagen for den blodige søndag i Letland, som dagen historisk er kommet til at hedde. Den dag angreb de prosovjetiske OMON-enheder de strategiske bygninger i den nyligt genopståede stats hovedstad. Syv personer mistede livet på barrikaderne under forsvaret af Letlands uafhængighed, og mange blev såret. Den 29. januar 2011 efter en retssag, som var en fornærmelse mod internationale standarder, blev den nederlandske statsborger og derfor EU-borger Zahra Bahrami hængt i Iran. Jeg vil henvende mig til de iranske myndigheder for at få klarlagt de anklager, der er rettet mod fru Bahrami, og den uigennemsigtige retsprocedure. EU har den holdning, at dødsstraf aldrig kan anses for en retfærdig handling. Den 26. januar 2011 blev borger- og menneskerettighedsforkæmperen David Kato myrdet i Uganda. Jeg vil henvende mig til de ugandiske myndigheder for at få oplyst, hvem der har begået denne forbrydelse. Vi beklager alle det forhold, at homoseksualitet fortsat anses for at være en kriminel handling i det land. Endelig er der den nyhed, at jeg i forbindelse med dagens forhandling om forberedelserne til Rådets møde den 4. februar gerne vil informere Dem om, at formandskonferencen den 8. februar, det vil sige i næste uge, holder et møde, som er åbent for alle parlamentsmedlemmer. Det Europæiske Råds formand Herman Van Rompuy vil gæste dette særlige møde og præsentere konklusionerne fra fredagens topmøde i overensstemmelse med Lissabontraktaten, hvorefter formanden skal aflægge beretning for os om disse anliggender."@da2
"− Ich möchte hierzu fünf Neuigkeiten in Form von Vorbemerkungen weitergeben. Zunächst möchte ich kurz auf die Lage im Mittelmeerraum eingehen, die sich, wie wir alle wissen, rasch verändert. Das Europäische Parlament war und ist bereit dazu, die demokratischen Veränderungen zu unterstützen, die von den Bürgerinnen und Bürgern, unseren europäischen Nachbarn, selbst initiiert wurden. Wenn wir heute unsere Debatte über Tunesien abhalten, werden wir über ein Partnerland sprechen, das bereits die ersten Schritte auf dem Weg zu echter Demokratie gemacht hat. Erst vor kurzem traf ich den tunesischen Außenminister, und fünf andere Mitglieder des Europäischen Parlaments begleiteten mich dabei. Die Lage in Ägypten ist anders, und es ist weniger sicher, in welche Richtung die Veränderungen gehen werden, die bereits irreversibel sind. Diese Änderungen dürfen jedoch ihre Dynamik nicht verlieren. Beide Länder haben eine Gemeinsamkeit: alle demokratischen Kräfte müssen dringend jede Anstrengung auf sich nehmen, politische Reformen und anschließend wirtschaftliche und soziale Reformen durchzuführen. Außerdem müssen sie das Fundament für freie und demokratische Wahlen legen, damit die Forderungen der Menschen nach Demokratie nicht unbeantwortet bleiben. Wir müssen auch bekanntmachen – und wir werden das während dieser Sitzungsperiode sowohl heute als auch morgen während der Abstimmung tun –, dass der Europäischen Union die Demokratie in ihren Nachbarländern genauso wichtig ist wie deren Stabilität. Wir können nicht zwischen Demokratie und Stabilität wählen; beide sind unerlässlich. Die zweite Sache ist, dass der 20. Januar 2011 der 20. Jahrestag des lettischen „Blutsonntags“ ist, wie der Tag historisch genannt wird. An diesem Tag griffen die prosowjetischen OMON-Einheiten strategisch wichtige Gebäude in der Hauptstadt des erneut wiedergeborenen Staates an. Sieben Menschen verloren bei der Verteidigung der lettischen Unabhängigkeit ihr Leben auf den Barrikaden, und viele wurden verletzt. Am 29. Januar 2011 wurde die Niederländerin und demnach EU-Bürgerin Zahra Bahrami nach einer Gerichtsverhandlung, die nach internationalen Normen eine Beleidigung war, im Iran gehängt. Ich fordere von den iranischen Behörden, die Anklagepunkte, die gegen Frau Bahrami erhoben wurden, und das undurchsichtige Gerichtsverfahren offen zu legen. Die Europäische Union vertritt den Standpunkt, dass die Todesstrafe niemals als ein Akt der Gerechtigkeit angesehen werden kann. Am 26. Januar 2011 wurde David Kato, ein Verfechter der Menschenrechte und Bürgerrechtler, in Uganda ermordet. Ich fordere, dass die ugandischen Behörden die Straftäter festnehmen. Wir alle bedauern die Tatsache, dass Homosexualität in diesem Land weiterhin als Verbrechen angesehen wird. Schließlich meine letzte Neuigkeit: in Verbindung mit der heutigen Debatte über die Vorbereitung für den Europäischen Rat am 4. Februar möchte ich Sie darüber informieren, dass am 8. Februar bzw. nächste Woche ein Treffen der Konferenz der Präsidenten stattfinden wird, an dem alle Mitglieder des Parlaments teilnehmen können. Herr Van Rompuy, der Präsident des Europäischen Rats, wird auf diesem Sondertreffen Gast sein, wenn er die Schlussfolgerungen des Gipfels am Freitag gemäß dem Vertrag von Lissabon vorstellen wird, die besagen, dass der Präsident uns über solche Angelegenheiten informieren muss."@de9
"− Θα ήθελα να ανακοινώσω πέντε διαφορετικές ειδήσεις εν είδει προκαταρκτικών παρατηρήσεων. Θα ήθελα καταρχάς να θίξω την κατάσταση στη Μεσόγειο, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, μεταβάλλεται πολύ γρήγορα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν και είναι έτοιμο να παράσχει τη στήριξή του στις δημοκρατικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι είναι οι ευρωπαίοι γείτονές μας. Όταν διεξαγάγουμε τη σημερινή μας συζήτηση για την Τυνησία, θα συζητήσουμε σχετικά με μια χώρα εταίρο η οποία έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα στην πορεία προς την πραγματική δημοκρατία. Μόλις πριν από λίγο καιρό, συνάντησα τον υπουργό Εξωτερικών της Τυνησίας, συνοδευόμουν δε από πέντε ακόμη μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάσταση είναι διαφορετική στην Αίγυπτο, είναι δε λιγότερο βέβαιη η κατεύθυνση που ακολουθούν οι αλλαγές, οι οποίες είναι ήδη αμετάκλητες. Οι αλλαγές αυτές δεν πρέπει ωστόσο να χάσουν την ορμή τους. Οι δύο χώρες έχουν ένα κοινό στοιχείο: όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει επειγόντως να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να προβούν σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, και στη συνέχεια σε οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει επίσης να θέσουν τα θεμέλια για ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, έτσι ώστε τα αιτήματα του λαού για δημοκρατία να μην μείνουν χωρίς ανταπόκριση. Πρέπει επίσης να καταστεί γνωστό –και θα το πράξουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου, τόσο σήμερα όσο και αύριο την ώρα των ψηφοφοριών– ότι η δημοκρατία στις γειτονικές χώρες είναι εξίσου σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σταθερότητά τους. Δεν τίθεται θέμα επιλογής ανάμεσα στη δημοκρατία και τη σταθερότητα: και οι δύο έχουν επιτακτική σημασία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι στις 20 Ιανουαρίου 2011 ήταν η 20ή επέτειος της «Αιματηρής Κυριακής» της Λετονίας, όπως είναι ιστορικά γνωστή η ημέρα αυτή. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, οι φιλοσοβιετικές μονάδες OMON επιτέθηκαν σε στρατηγικά κτήρια της πρωτεύουσας του νεοσύστατου κράτους. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα οδοφράγματα υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία της Λετονίας και πολλοί τραυματίστηκαν. Στις 29 Ιανουαρίου 2011, μετά από δίκη που συνιστούσε προσβολή για τα διεθνή πρότυπα, η ολλανδή και ως εκ τούτου πολίτης της ΕΕ Zahra Bahrami απαγχονίστηκε στο Ιράν. Καλώ τις ιρανικές αρχές να αποσαφηνίσουν τις κατηγορίες που απευθύνθηκαν εναντίον της κ. Bahrami, καθώς και την αδιαφανή δικαστική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι της άποψης ότι η θανατική ποινή δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως πράξη δικαιοσύνης. Στις 26 Ιανουαρίου 2011, ο David Kato, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστής των πολιτικών δικαιωμάτων, δολοφονήθηκε στην Ουγκάντα. Καλώ τις αρχές της Ουγκάντα να συλλάβουν τους δράστες αυτού του εγκλήματος. Λυπούμαστε όλοι για το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να θεωρείται έγκλημα στη χώρα αυτή. Τέλος, η τελευταία είδησή μου: σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 8 Φεβρουαρίου, με άλλα λόγια την επόμενη εβδομάδα, θα λάβει χώρα συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων η οποία θα είναι ανοικτή σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Σε αυτήν την ειδική συνεδρίαση έχει προσκληθεί ο κ. Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οπότε και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Παρασκευής σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ορίζει ότι ο Πρόεδρος υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα θέματα αυτά σε εμάς."@el10
"− I would like to pass on five pieces of news by way of preliminary remarks. I would firstly like to touch on the situation in the Mediterranean, which, as we all know, is changing very rapidly. The European Parliament was and is ready to lend its support to democratic changes initiated by the citizens themselves, who are our European neighbours. When we hold our debate today on Tunisia, we will be discussing a partner country which has already taken the first steps on the path towards true democracy. Just a short while ago, I met the Tunisian Foreign Affairs Minister, and I was accompanied by five other Members of the European Parliament. The situation in Egypt is different, and it is less certain which direction is being taken by the changes, which are already irreversible. These changes must not lose their momentum, however. Both countries have one thing in common: all the democratic forces urgently need to make every effort to undertake political reforms, and subsequently economic and social reforms. They also need to lay the groundwork for free and democratic elections, so that the people’s demands for democracy do not go unanswered. We must also make it known – and we will do this during this part-session, both today and tomorrow during voting time – that democracy in neighbouring countries is just as important to the European Union as their stability. There is no choice between democracy and stability; both are imperative. The second matter is that 20 January 2011 was the 20th anniversary of the Latvian ‘Bloody Sunday’, as the day is historically known. On this day, the pro-Soviet OMON units attacked strategic buildings in the capital of the newly-reborn state. Seven people lost their lives on the barricades defending Latvian independence, and many were injured. On 29 January 2011, after a trial which was an affront to international standards, the Dutch and therefore EU citizen Zahra Bahrami was hanged in Iran. I would call on the Iranian authorities to clarify the charges made against Mrs Bahrami, and the opaque judicial procedure. The European Union holds the position that the death penalty can never be regarded as an act of justice. On 26 January 2011, David Kato, a defender of human rights and civil rights activist, was murdered in Uganda. I would call on the Ugandan authorities to apprehend the perpetrators of this crime. We all deplore the fact that homosexuality continues to be regarded as a crime in this country. Finally, my last piece of news: in connection with today’s debate on preparation for the European Council on 4 February, I would like to inform you that on 8 February, or in other words next week, a meeting of the Conference of Presidents will take place that is open to all Members of Parliament. Mr Van Rompuy, President of the European Council, will be a guest at this special meeting, when he will present the conclusions of Friday’s summit in accordance with the Treaty of Lisbon, which states that the President shall report on such matters to us."@en4
"− Quisiera comunicarles cinco noticias a modo de observaciones preliminares. En primer lugar, me gustaría abordar la situación en el Mediterráneo, que como todos sabemos, está cambiando con gran rapidez. El Parlamento Europeo estaba y está dispuesto a prestar su apoyo a los cambios democráticos iniciados por los propios ciudadanos, que son nuestros vecinos europeos. Cuando hoy celebremos nuestro debate sobre Túnez, debatiremos sobre un país socio que ya ha dado los primeros pasos hacia la verdadera democracia. Hace poco me reuní con el Ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, y me acompañaron otros cinco diputados al Parlamento Europeo. La situación en Egipto es distinta, y no está tan claro el rumbo que van a tomar los cambios, que ya son irreversibles. No obstante, estos cambios no deben perder su fuerza. Los dos países tienen algo en común: todas las fuerzas democráticas deben unirse urgentemente para realizar todos los esfuerzos posibles por llevar a cabo reformas políticas, y posteriormente, reformas económicas y sociales. También deben sentar las bases para unas elecciones libres y democráticas, para que las reivindicaciones de democracia de los ciudadanos no queden sin respuesta. También debemos afirmar —y lo haremos durante este período parcial de sesiones, tanto hoy como mañana, durante el turno de votaciones— que la democracia en los países vecinos tiene la misma importancia para la Unión Europea que su estabilidad. No debe elegirse entre democracia y estabilidad: ambas son imperativas. La segunda cuestión es que el 20 de enero de 2011 Letonia conmemoró el 20º aniversario del «domingo sangriento», como se conoce este día histórico. Este día, los ejércitos OMON favorables al régimen soviético atacaron edificios estratégicos de la capital del recién inaugurado estado. Siete personas perdieron la vida en las barricadas que defendían la independencia de Letonia, y otras muchas resultaron heridas. El 29 de enero de 2011, tras un juicio que representó una afrenta para las normas internacionales, la ciudadana de nacionalidad neerlandesa —y, por tanto, ciudadana de la UE— Sahra Bahrami fue colgada en Irán. Pido a las autoridades de Irán que expliquen los cargos que se le imputaban a la señora Bahrami y el opaco procedimiento judicial. La posición de la Unión Europea es que la pena de muerte nunca puede considerarse un acto de justicia. El 26 de enero de 2011, David Kato, un defensor de los derechos humanos y activista pro derechos civiles, fue asesinado en Uganda. Hago un llamamiento a las autoridades ugandesas para que detengan a los culpables de este crimen. Todos condenamos el hecho de que la homosexualidad siga considerándose delito en este país. Para terminar, la última noticia: en relación con el debate de hoy sobre los preparativos para el Consejo Europeo que se celebrará el 4 de febrero, quiero informarles de que el 8 de febrero, es decir, la próxima semana, se celebrará una reunión de la Conferencia de Presidentes abierta a todos los diputados al Parlamento. El señor Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, asistirá a esta reunión especial en calidad de invitado, y presentará las conclusiones de la cumbre del viernes de conformidad con el Tratado de Lisboa, que dispone que el Presidente nos informe de dichas cuestiones."@es21
"− Soovin sissejuhatava märkuse korras peatuda viiel teemal. Esiteks sooviksin peatuda olukorral Vahemere piirkonnas, mis muutub – nagu me kõik teame – väga kiiresti. Euroopa Parlament oli ja on valmis toetama demokraatlikke muutusi, mille on algatanud kodanikud ise; kodanikud, kes on meie Euroopa naabrid. Kui arutame täna Tuneesia küsimust, siis räägime partnerriigist, kes on juba astunud esimesed sammud teel tõelise demokraatia poole. Hiljuti kohtusin Tuneesia välisministriga ja minuga olid koos veel viis Euroopa Parlamendi liiget. Olukord Egiptuses on erinev ja ei ole nii kindel, millise suuna juba pöördumatuks muutunud muutused võtavad. Siiski ei tohi kaduda nende muutuste hoog. Mõlemal riigil on üks ühine joon: kõik demokraatlikud jõud peavad kindlasti kõvasti pingutama poliitiliste reformide ja pärast seda majanduslike ja sotsiaalsete reformide teostamiseks. Tuleb luua ka eeldused vabadeks ja demokraatlikeks valimisteks, nii et rahva nõudmised demokraatia järele ei jääks vastuseta. Peame samuti välja ütlema – ja teeme ka seda selle osaistungjärgu käigus hääletamise ajal nii täna kui ka homme –, et demokraatia naaberriikides on Euroopa Liidule niisama tähtis kui nende stabiilsus. Ei ole olemas valikut demokraatia ja stabiilsuse vahel; mõlemad on möödapääsmatult vajalikud. Järgmiseks soovin meenutada, et 20. jaanuaril 2011. aastal oli Läti ajaloos Verise Pühapäevana tuntud sündmuse 20. aastapäev. Sel päeval ründasid nõukogudemeelsed OMONi üksused äsja taassündinud riigi pealinna strateegilisi hooneid. Seitse inimest kaotas barrikaadidel Läti sõltumatust kaitstes oma elu ja paljud said vigastada. 29. jaanuaril 2011. aastal, pärast kohtuprotsessi, mis oli solvanguks rahvusvahelistele standarditele, poodi Iraanis Madalmaade ja seega ELi kodanik Zahra Bahrami. Kutsun Iraani ametivõime üles andma selgitusi Zahra Bahramile esitatud süüdistuste ja läbipaistmatu kohtumenetluse kohta. Euroopa Liit on seisukohal, et surmanuhtlust ei saa kunagi pidada õiglaseks karistuseks. 26. jaanuaril 2011. aastal mõrvati Ugandas inimõiguste kaitsja ja kodanikuõiguste aktivist David Kato. Kutsun Uganda ametivõime üles selle kuriteo sooritajaid tabama. Me kõik peame sügavalt kahetsusväärseks asjaolu, et homoseksuaalsus on selles riigis endiselt kriminaliseeritud. Lõpuks minu viimane uudis: mis puudutab tänast arutelu 4. veebruaril toimuva Euroopa Ülemkogu ettevalmistamise kohta, soovin teile teatada, et 8. veebruaril ehk järgmisel nädalal toimub esimeeste konverentsi koosolek, mis on kõigile parlamendiliikmetele avatud. Herman Van Rompuy, Euroopa Ülemkogu eesistuja, on selle erilise koosoleku külaline ja ta tutvustab reedese tippkohtumise järeldusi vastavalt Lissaboni lepingule, milles on sätestatud, et eesistuja teavitab meid sellistest asjadest."@et5
"− Haluaisin kertoa viisi uutista alustavina huomautuksina. Ensinnäkin käsittelen Välimeren tilannetta, joka muuttuu hyvin nopeasti, kuten me kaikki tiedämme. Euroopan parlamentti oli ja on valmis antamaan tukensa kansalaisten eli meidän eurooppalaisten naapureidemme itsensä käynnistämille demokraattisille muutoksille. Kun keskustelemme tänään Tunisiasta, keskustelemme kumppanimaasta, joka on jo siirtynyt polulle kohti todellista demokratiaa. Vain vähän aikaa sitten tapasin viiden muun Euroopan parlamentin jäsenen kanssa Tunisian ulkoministerin. Egyptin tilanne on erilainen, ja on epävarmempaa, mihin suuntaan sitä vievät muutokset, jotka ovat jo peruuttamattomia. Näitä muutoksia on kuitenkin jatkettava. Näillä kahdella maalla on yksi yhdistävä tekijä: kaikkien demokraattisten voimien on pikaisesti pyrittävä kaikin tavoin tekemään ensin poliittisia uudistuksia ja sitten taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia. Niiden on myös luotava perusta vapaille ja demokraattisille vaaleille, niin että ihmisten demokratiavaatimuksiin varmasti vastataan. Meidän on myös tehtävä tiettäväksi – minkä myös teemme tällä istuntojaksolla sekä tämänpäiväisen että huomisen äänestyksen aikana – että naapurimaiden demokratia on Euroopan unionille aivan yhtä tärkeää kuin niiden vakaus. Demokratiaa ja vakautta ei voida asettaa vastakkain, koska kumpikin on välttämätöntä. Toinen asia on se, että 20. tammikuuta 2011 oli Latvian historiallisesti "verisunnuntaina" tunnetun päivän 20. vuosipäivä. Tuona päivänä entisen Neuvostoliiton OMON-yksiköt hyökkäsivät juuri syntyneen valtion pääkaupungin strategisiin rakennuksiin. Latvian itsenäisyyttä puolustavilla barrikadeilla kuoli seitsemän ihmistä ja useita loukkaantui. Alankomaalainen ja siten EU:n kansalainen Zahra Bahrami hirtettiin Iranissa 29. tammikuuta 2011 kansainvälisten normien vastaisen oikeudenkäynnin jälkeen. Vaadin Iranin viranomaisia antamaan selvityksen Zahra Bahramia vastaan esitetyistä syytteistä ja vaikeaselkoisesta oikeudenkäynnistä. Euroopan unioni on sitä mieltä, että kuolemanrangaistusta ei voida koskaan pitää oikeudenmukaisena tekona. Ihmisoikeuksien puolustaja ja kansalaisoikeusaktivisti David Kato murhattiin Ugandassa 26. tammikuuta 2011. Vaadin Ugandan viranomaisia pidättämään tämän rikoksen tekijät. Me kaikki tuomitsemme sen, että homoseksuaalisuutta pidetään tässä maassa edelleen rikoksena. Lopuksi viimeinen uutiseni: Liittyen Eurooppa-neuvoston 4. helmikuuta pidettävän kokouksen valmistelua koskevaan tämänpäiväiseen keskusteluun haluan ilmoittaa teille, että 8. helmikuuta eli ensi viikolla pidetään puheenjohtajakokous, joka on kaikille parlamentin jäsenille avoin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy on vieraana tässä erityiskokouksessa, jossa hän esittelee perjantain huippukokouksen päätelmät noudattaen Lissabonin sopimusta, jonka mukaan puheenjohtajan on annettava meille näistä asioista kertomus."@fi7
"− Je voudrais vous faire part de cinq informations en guise de remarques préliminaires. Je voudrais tout d’abord me pencher sur la situation en Méditerranée qui, comme vous le savez, évolue très rapidement. Le Parlement européen s’est montré et reste disposé à soutenir les changements démocratiques lancés directement par les citoyens, qui sont nos voisins. Aujourd’hui, au cours de notre débat sur la Tunisie, nous discuterons d’un pays partenaire qui a déjà fait les premiers pas vers une véritable démocratie. Très récemment, j’ai rencontré, en présence de cinq autres députés européens, le ministre tunisien des affaires étrangères. La situation en Égypte est différente et l’orientation des changements opérés, déjà irréversibles, est moins évidente. Ces derniers doivent toutefois conserver toute leur intensité. Le même constat s’impose pour les deux pays: toutes les forces démocratiques doivent déployer les efforts nécessaires au lancement des réformes politiques et, à leur suite, des réformes économiques et sociales. Ces forces doivent aussi ouvrir la voie à des élections libres et démocratiques afin de satisfaire les espoirs de démocratie de la population. En outre, la démocratie dans les pays voisins revêt autant d’importance pour l’Union européenne que la stabilité de ces derniers; il nous appartient de le faire comprendre – et nous nous y emploierons aujourd’hui et demain pendant l’heure des votes de la session plénière. Aucun choix n’est possible entre la démocratie et la stabilité: toutes deux sont indispensables. Le deuxième sujet concerne la célébration, le 20 janvier 2011, du vingtième anniversaire du «dimanche sanglant» de Lettonie, journée historiquement mémorable. Ce jour-là, les unités prosoviétiques OMON ont attaqué des bâtiments stratégiques de la capitale de ce jeune État renaissant. Sept personnes ont péri sur les barricades en défendant l’indépendance de la Lettonie et de nombreux blessés ont été recensés. Le 29 janvier 2011, à l’issue d’un procès qui s’est déroulé au mépris des normes internationales, la ressortissante néerlandaise, donc européenne, Zahra Bahrami a été pendue en Iran. Je voudrais demander aux autorités iraniennes de nous éclairer sur les charges retenues contre Mme Bahrami et sur les dessous de la procédure judiciaire. L’Union européenne estime que la peine de mort ne peut, en aucun cas, être considérée comme un acte de justice. Le 26 janvier 2011, David Kato, un défenseur des droits de l’homme qui militait en faveur des droits civiques, a été assassiné en Ouganda. Je voudrais exhorter les autorités ougandaises à appréhender les meurtriers. Nous déplorons tous le fait que l’homosexualité reste considérée comme un crime dans ce pays. J’en arrive à ma dernière information: dans le cadre du débat d’aujourd’hui sur la préparation du Conseil européen du 4 février, je voudrais préciser que le 8 février, autrement dit la semaine prochaine, la Conférence des présidents se réunira en présence de tous les députés. M. Van Rompuy, président du Conseil européen, sera invité à cette réunion spéciale au cours de laquelle il présentera les conclusions du sommet de vendredi, conformément au traité de Lisbonne qui précise l’obligation du président de nous présenter un rapport sur ces matières."@fr8
"Előzetes megjegyzések keretében öt hírt szeretnék közölni. Először is szeretnék említést tenni a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről, ahol, amint mindnyájan tudjuk, gyors változások mennek végbe. Az Európai Parlament készen állt és most is készen áll arra, hogy az állampolgárok által kezdeményezett demokratikus változásokat támogassa, akik európai szomszédaink. Amikor ma vitát tartunk Tunéziáról, egy olyan partnerországról fogunk beszélni, amely már megtette a valódi demokrácia felé vezető első lépéseket. Nemrégiben találkozóm volt a tunéziai külügyminiszterrel, amelyre az Európai Parlament öt képviselője is elkísért. Egyiptomban más a helyzet, és kevésbé bizonyos, hogy a már visszafordíthatatlan változások milyen irányt vesznek. E változásoknak azonban nem szabad veszíteniük lendületükből. A két országban van egy közös vonás: minden demokratikus erőnek sürgősen meg kell tenni valamennyi erőfeszítést annak érdekében, hogy politikai reformokat, majd ezt követően gazdasági és társadalmi reformokat kezdeményezzen. Le kell rakniuk a szabad és demokratikus választások alapjait is, hogy az emberek demokrácia iránti vágya teljesüljön. Emellett azt is ki kell nyilvánítanunk – amire ezen ülés során ma, illetve holnap a szavazások órája során sort kerítünk – hogy a szomszédos országok demokráciája ugyanolyan fontos az Európai Unió számára, mint a stabilitásuk. Nem lehet választani a demokrácia és a stabilitás között, mivel mindkettő alapvető fontosságú. A második ügy a lettországi történelembe „véres vasárnapként” bevonult nap 2011. január 20-ai 20. évfordulójával kapcsolatos. E napon a szovjetbarát OMON egységek megtámadták az újból megalakult állam fővárosának stratégiai épületeit. Hét ember vesztette életét a barikádokon a lett függetlenség védelmében, és többen megsebesültek. 2011. január 29-én, a nemzetközi eljárásokat sértő pert követően a holland, tehát egyben uniós állampolgárt, Zahra Bahramit felakasztották Iránban. Felszólítom az iráni hatóságokat, hogy tisztázzák a Zahra Bahrami ellen felhozott vádakat és az átláthatatlan bírósági eljárást. Az Európai Unió azon az állásponton van, hogy a halálbüntetés nem tekinthető igazságszolgáltatási eljárásnak. 2011. január 26-án David Katót, az emberjogi és polgárjogi aktivistát meggyilkolták Ugandában. Felszólítom az ugandai hatóságokat, hogy fogják el a bűncselekmény elkövetőit. Helytelenítjük, hogy a homoszexualitás továbbra is bűncselekménynek számít ezen országban. Végül az utolsó hír, a február 4-i Európai Tanácsra való előkészületről szóló mai vitával kapcsolatban szeretném tájékoztatni Önöket, hogy február 8-án, azaz jövő héten megrendezésre kerül az Elnökök Értekezlete, amelyen valamennyi európai parlamenti képviselő részt vehet. Van Rompuy úr, az Európai Tanács elnöke lesz a vendég e rendkívüli értekezleten, ahol ismerteti a pénteki csúcstalálkozó következtetéseit a Lisszaboni Szerződéssel összhangban, amely kimondja, hogy az elnök ezen ügyekben köteles tájékoztatni a Parlamentet."@hu11
"− Le osservazioni preliminari che vorrei comunicarvi consistono in cinque notizie. Mi preme innanzi tutto accennare alla situazione nel Mediterraneo che, come tutti sappiamo, è interessata da cambiamenti molto rapidi. Il Parlamento europeo era ed è pronto a offrire il proprio sostegno ai cambiamenti democratici avviati dagli stessi cittadini, che sono nostri vicini europei. Quando oggi terremo la nostra discussione sulla Tunisia, parleremo di un paese partner che ha già compiuto i primi passi sulla via che conduce alla vera democrazia. Poco fa, accompagnato da altri cinque europarlamentari, ho incontrato il ministro degli Esteri tunisino. La situazione in Egitto è diversa, e non è ancora chiaro quale direzione intraprenderanno i cambiamenti, che sono già irreversibili. Tuttavia, tali cambiamenti non devono perdere di slancio. Entrambi i paesi hanno una cosa in comune: tutte le forze democratiche devono compiere con urgenza ogni sforzo possibile per intraprendere riforme politiche, seguite da riforme economiche e sociali. Devono inoltre gettare le basi per indire elezioni libere e democratiche, affinché le ambizioni democratiche del loro popolo trovino una risposta adeguata. Dobbiamo inoltre ribadire con chiarezza – e lo faremo durante questa tornata, sia oggi sia domani durante il turno di votazioni – che per l’Unione europea la democrazia nei paesi limitrofi è altrettanto importante della loro stabilità. Democrazia e stabilità non sono due scelte alternative, sono entrambe imprescindibili. La seconda questione è che il 20 gennaio 2011 ricorreva il ventesimo anniversario della “domenica di sangue” lettone, per riportare la definizione storica di tale giornata. Il 20 gennaio di 20 anni fa, le unità filosovietiche OMON sferrarono un attacco contro edifici strategici della capitale dello Stato appena riproclamato. Sette persone persero la vita nelle barricate erette per difendere l’indipendenza della Lettonia, e si contarono molti feriti. Il 29 gennaio 2011, in seguito a un processo che ha rappresentato un affronto per gli standard internazionali, è stata impiccata in Iran la cittadina olandese e pertanto comunitaria Zahra Bahrami. Invito le autorità iraniane a fare chiarezza sui capi d’accusa rivolti a Zahra Bahrami e sulla procedura giudiziaria poco trasparente. La posizione dell’Unione europea è che la pena capitale non può mai essere considerata un atto di giustizia. Il 26 gennaio 2011 è stato ucciso in Uganda David Kato, un difensore dei diritti umani e attivista nel campo dei diritti civili. Chiedo alle autorità ugandesi di arrestare i responsabili di questo reato. Deploriamo all’unanimità il fatto che in questo paese l’omosessualità continui a essere considerato un reato. L’ultima notizia che vorrei comunicarvi è la seguente: in relazione alla discussione odierna in preparazione al Consiglio europeo del 4 febbraio, mi preme informarvi che l’8 febbraio, vale a dire la prossima settimana, avrà luogo una Conferenza dei presidenti aperta a tutti gli europarlamentari. Van Rompuy, il Presidente del Consiglio europeo, sarà ospite di questa riunione speciale e presenterà le conclusioni del vertice di venerdì ai sensi del trattato di Lisbona, che sancisce che il Presidente ha l’obbligo di riferire al Parlamento su tali questioni."@it12
"− Išsakydamas pradines pastabas, norėčiau perduoti penkias naujienas. Pirmiausia norėčiau užsiminti apie padėtį Viduržemio jūros regione – visi žinome, kad ji kinta labai sparčiai. Europos Parlamentas buvo ir tebėra pasirengęs remti kaimyninėse Europos valstybėse pačių piliečių pradėtus demokratinius pokyčius. Šiandien svarstydami Tuniso klausimą, kalbėsime apie šalį partnerę, kuri jau žengė pirmuosius žingsnius tikros demokratijos linkme. Visai neseniai susitikau su Tuniso užsienio reikalų ministru, kartu su manimi buvo dar penki Europos Parlamento nariai. Egipto padėtis kitokia − ten vykstančių dabar jau negrįžtamų pokyčių kryptis ne tokia aiški. Vis dėlto šie pokyčiai neturėtų prarasti pagreičio. Abi valstybės panašios vienu atžvilgiu: visos demokratinės jėgos turi nedelsdamos visokeriopai stengtis vykdyti politines, vėliau ir ekonomines bei socialines reformas. Be to, šiose valstybėse reikia sudaryti sąlygas laisviems demokratiškiems rinkimams, siekiant patenkinti žmonių išreikštą demokratijos poreikį. Taip pat turime parodyti – tai ir darysime per šią mėnesinę sesiją, šiandien ir rytoj balsuodami – kad demokratijai kaimyninėse šalyse Europos Sąjunga teikia tiek pat svarbos, kiek ir jų stabilumui. Demokratija ir stabilumas − ne alternatyvos, nei vieno, nei kito atsisakyti negalima. Antra naujiena tokia, kad 2011 m. sausio 20 d. dvidešimtą kartą minėjome įvykius, Latvijos istorijoje vadinamus Kruvinuoju sekmadieniu. Tą dieną ką tik atgimusios valstybės sostinėje Sovietų Sąjungai tarnaujantys OMON’o padaliniai puolė strateginės reikšmės pastatus. Septyni žmonės žuvo barikadose gindami Latvijos nepriklausomybę, daugybė gynėjų buvo sužeista. 2011 m. sausio 29 d. Irane po teismo proceso, per kurį visiškai nepaisyta tarptautinių standartų, pakarta Olandijos, taigi ir ES, pilietė Zahra Barhami. Raginčiau Irano valdžios institucijas paaiškinti Z. Barhami pareikštus kaltinimus ir miglotą teisminę procedūrą. Europos Sąjunga vadovaujasi nuostata, kad mirties bausmė jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma teisingumo išraiška. 2011 m. sausio 26 d. Ugandoje nužudytas veiklus žmogaus ir piliečių teisių gynėjas David Kato. Raginčiau Ugandos valdžios institucijas patraukti baudžiamojon atsakomybėn šio nusikaltimo vykdytojus. Visiems mums nepriimtina, kad šioje valstybėje homoseksualumas tebėra laikomas nusikaltimu. Pagaliau paskutinė naujiena: šiandien diskutuosime apie pasirengimą 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui, todėl norėčiau jums pranešti, kad vasario 8 d., kitaip tariant, kitą savaitę, vyks Pirmininkų sueigos posėdis, kuriame gali dalyvauti visi EP nariai. Į šį specialų susitikimą atvyks Europos Vadovų Tarybos pirmininkas H. van Rompuy. Jis pristatys penktadienį vyksiančio susitikimo išvadas, nes Lisabonos sutartyje nustatyta, kad Pirmininkas mums praneša apie tokius reikalus."@lt14
"− Ievadā es vēlētos jums pateikt piecas jaunas ziņas. Vispirms par situāciju Vidusjūras reģionā, kura, kā zināms, mainās ļoti strauji. Eiropas Parlaments gan agrāk, gan tagad ir gatavs atbalstīt demokrātiskās pārmaiņas, ko aizsākuši pilsoņi no Eiropas kaimiņvalstīm. Šodienas debatēs par Tunisiju mēs diskutēsim par partnervalsti, kas jau veikusi pirmos soļus patiesas demokrātijas virzienā. Pirms neilga laika man kopā ar vēl pieciem Eiropas Parlamenta deputātiem bija tikšanās ar Tunisijas ārlietu ministru. Ēģiptē situācija ir citādāka, un nav īstas skaidrības, kādā virzienā noritēs pārmaiņas, kuras jau ir neatgriezeniskas. Tomēr šīm pārmaiņām nevajadzētu zaudēt savu dinamismu. Abām valstīm ir viena kopīga iezīme — visiem demokrātiskajiem spēkiem steidzami jādara viss iespējamais, lai sāktu politiskās reformas un pēc tam arī ekonomikas un sociālās reformas. Tiem arī jāsagatavo pamats brīvām un demokrātiskām vēlēšanām, lai tautas prasība nodrošināt demokrātiju nepaliktu bez atbildes. Mums arī jāapliecina — un mēs to darīsim šodien šajā sesijā un arī rīt balsošanas laikā —, ka Eiropas Savienības skatījumā demokrātijai kaimiņvalstīs ir tikpat liela nozīme kā šo valstu stabilitātei. Nevar izdarīt izvēli starp demokrātiju un stabilitāti; abi nosacījumi ir būtiski. Kā otro ziņu minēšu, ka 2011. gada 20. janvārī tika atzīmēta Latvijas “Asiņainās svētdienas” (šīs dienas vēsturiski zināmais nosaukums) 20. gadadiena. Šajā dienā Padomju Savienībai lojālās OMON vienības ieņēma stratēģiski nozīmīgas ēkas neatkarību atguvušās valsts galvaspilsētā. Aizsargājot Latvijas neatkarību, barikādēs dzīvību zaudēja septiņi cilvēki un daudzi tika ievainoti. Pēc tiesas procesa, kas bija pretrunā starptautiskajiem standartiem, 2011. gada 29. janvārī Irānā tika pakārta Nīderlandes, tātad arī ES pilsone . Es aicināšu Irānas varas iestādes sniegt paskaidrojumu par kundzei izvirzīto apsūdzību un neskaidro tiesas procesu. Eiropas Savienība uzskata, ka nāves sods nekad nevar būt traktējams kā taisnīgs. Ugandā 2011. gada 26. janvārī tika nogalināts cilvēktiesību aizstāvis un aktīvists . Es aicināšu Ugandas varas iestādes saukt pie atbildības šā nozieguma vaininiekus. Mēs paužam nožēlu, ka šajā valstī homoseksuālitāte joprojām tiek uzskatīta par noziegumu. Visbeidzot, pēdējā ziņa. Saistībā ar šodienas debatēm par gatavošanos Eiropadomes 4. februāra sanāksmei es vēlētos jūs informēt, ka 8. februārī, tas ir, nākamnedēļ, notiks Priekšsēdētāju konference, kurā var piedalīties visi Parlamenta deputāti. Šīs īpašās sanāksmes viesis būs Eiropadomes priekšsēdētājs . Viņš iepazīstinās ar piektdien notikušās augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem saskaņā ar Lisabonas līgumu, kurā paredzēts, ka priekšsēdētājam jāsniedz šāds ziņojums."@lv13
"Chciałbym podać Państwu pięć informacji i uwag wstępnych. Pierwsza uwaga dotyczy sytuacji w regionie Morza Śródziemnego, która bardzo dynamicznie się zmienia, o czym wszyscy wiemy. Parlament Europejski był i jest gotowy towarzyszyć demokratycznym przemianom zapoczątkowanym przez samych obywateli; naszych europejskich sąsiadów. Debatując dziś na temat Tunezji, dyskutujemy o kraju partnerskim, który wszedł już na drogę ku prawdziwej demokracji. Właśnie przed chwilą spotkałem się z ministrem spraw zagranicznych Tunezji. Było ze mną także pięciu koleżanek i kolegów – posłów do Parlamentu Europejskiego. Sytuacja w Egipcie jest inna, a kierunek nieodwracalnych już zmian bardziej niepewny. Te zmiany nie mogą jednak stracić swojej dynamiki. Jedno dla obu krajów jest wspólne: wszystkie demokratyczne siły muszą pilnie podjąć wysiłek reform politycznych, a następnie reform ekonomicznych i społecznych. Trzeba także przygotować wolne i demokratyczne wybory, tak by wołanie ludzi o demokrację nie pozostało bez pozytywnej odpowiedzi. My także musimy dać sygnał – i zrobimy to w czasie tej sesji, zarówno dzisiaj, jak i jutro w głosowaniu – że dla Unii Europejskiej demokracja w krajach sąsiedzkich jest tak samo ważna; jak ich stabilność. Nie ma wyboru pomiędzy demokracją i stabilnością, obydwa elementy są niezbędne. Druga sprawa: dnia 20 stycznia br. minęła 20. rocznica łotewskiej „krwawej niedzieli” – tak brzmi historyczna nazwa tego dnia. Wtedy właśnie prosowieckie odziały OMON-u zaatakowały strategiczne budynki w stolicy świeżo odrodzonego państwa. Broniąc na barykadach niepodległości Łotwy, śmierć poniosło 7 osób, a wiele zostało rannych. Dnia 29 stycznia br. po urągającym międzynarodowym standardom procesie powieszono w Iranie obywatelkę Holandii, a więc i obywatelkę Unii Europejskiej, panią Sarah Bahrami. Wzywam władze irańskie do wyjaśnienia postawionych pani Bahrami zarzutów i przebiegu niejasnej procedury sądowej. Unia Europejska stoi na stanowisku, że kara śmierci nigdy nie może być traktowana jako akt sprawiedliwości. Dnia 26 stycznia br. w Ugandzie zamordowano Davida Kato – obrońcę prawa człowieka i działacza obywatelskiego. Wzywam władze Ugandy do ujęcia sprawców tego mordu. Wszyscy ubolewamy, że homoseksualizm jest w dalszym ciągu utożsamiany w tym kraju z przestępstwem. Wreszcie ostania informacji: w związku z dzisiejszą debatą dotyczącą przygotowań do Rady Europejskiej w dniu 4 lutego pragnę Państwa poinformować, że 8 lutego, czyli w przyszłym tygodniu, odbędzie się otwarte dla wszystkich posłów posiedzenie Konferencji Przewodniczących. Gościem tej szczególnej Konferencji Przewodniczących będzie przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, który zreferuje wyniki piątkowego szczytu zgodnie z traktatem lizbońskim, który takie sprawozdanie przewiduje."@mt15
"Bij wijze van inleiding zou ik vijf feiten onder de aandacht willen brengen. Allereerst zou ik nader willen ingaan op de situatie in het Middellandse Zeegebied die – zoals we allemaal weten – zeer snel verandert. Het Europees Parlement was en is nog steeds bereid om steun te verlenen aan het democratiseringsproces dat door de burgers zelf, dus door onze Europese buren, in gang is gezet. Wij voeren vandaag een debat over Tunesië, een partnerland dat de eerste stappen op weg naar een echte democratie al heeft gezet. Samen met vijf andere leden van het Europees Parlement heb ik zojuist een ontmoeting gehad met de Tunesische minister van Buitenlandse Zaken. De situatie in Egypte is anders. Het is veel minder zeker in welke richting de veranderingen – die nu al onomkeerbaar zijn – zullen gaan. Het elan van deze veranderingen mag echter niet verloren gaan. Beide landen hebben één ding gemeen: het is de hoogste tijd dat alle democratische krachten werk maken van politieke hervormingen en vervolgens van economische en sociale hervormingen. Zij dienen eveneens de weg vrij te maken voor vrije en democratische verkiezingen, om ervoor te zorgen dat de roep van het volk om democratie niet onbeantwoord blijft. Wij moeten eveneens duidelijk maken – en dat zullen we tijdens deze vergadering doen, zowel vandaag als morgen bij de stemming – dat democratie in onze buurlanden voor de Europese Unie even belangrijk is als stabiliteit. We kunnen onmogelijk kiezen tussen democratie en stabiliteit. Beide elementen zijn van essentieel belang. Ten tweede werd in Letland op 20 januari laatstleden de twintigste verjaardag herdacht van de gebeurtenis die de geschiedenis is ingegaan als "bloedige zondag" – de dag waarop pro-Russische OMON-troepen strategische gebouwen aanvielen in de hoofdstad van de staat die pas opnieuw het levenslicht had gezien. Zeven burgers kwamen om het leven toen ze op de barricaden de Letse onafhankelijkheid verdedigden en een groot aantal mensen raakte gewond. Op 29 januari 2011 werd, na een proces waarbij de geldende internationale normen met voeten werden getreden, in Iran de Nederlandse Sahra Bahrami, dus een EU-burger, opgehangen. Ik dring er bij de Iraanse autoriteiten op aan om de beschuldigingen aan het adres van mevrouw Bahrami toe te lichten, net als de ondoorzichtige gerechtelijke procedure. De Europese Unie is van oordeel dat de doodstraf nooit als een daad van rechtvaardigheid kan worden beschouwd. David Kato, een mensenrechten- en burgerrechtenactivist, werd op 26 januari 2011 vermoord in Oeganda. Ik zou de Oegandese regering willen oproepen om de moordenaars van David Kato te arresteren. Wij betreuren allemaal dat homoseksualiteit in dit land nog altijd als een misdaad wordt beschouwd. Ik zou willen afsluiten met de volgende opmerking. Naar aanleiding van het debat van vandaag over de voorbereiding van de Europese Raad van 4 februari zou ik u willen meedelen dat er op 8 februari, dus volgende week, een vergadering van de Conferentie van voorzitters zal plaatsvinden waaraan alle leden van het Parlement kunnen deelnemen. De heer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, zal tijdens deze speciale Conferentie van voorzitters onze gast zijn. Hij zal de conclusies van de top van vrijdag toelichten, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon, waarin staat dat de voorzitter van de Europese Raad over dergelijke kwesties verslag uitbrengt aan het Parlement."@nl3
"− Gostaria de vos transmitir cinco notícias sob a forma de observações preliminares. Começaria, em primeiro lugar, por abordar a situação no Mediterrâneo, que, como todos sabemos, se está a alterar muito rapidamente. O Parlamento Europeu estava e está disposto a prestar o seu apoio às mudanças democráticas iniciadas pelos próprios cidadãos, que são vizinhos da Europa. Quando realizarmos o nosso debate de hoje sobre a Tunísia, discutiremos um país parceiro que já deu os primeiros passos no caminho para uma verdadeira democracia. Há muito pouco tempo, encontrei-me com o Ministro dos Negócios Estrangeiros tunisino, acompanhado por cinco outros deputados ao Parlamento Europeu. A situação no Egipto é diferente, sendo menos certo o caminho seguido pelas mudanças, que já são irreversíveis. Contudo, estas alterações não podem perder o seu ímpeto. Os dois países têm um aspecto em comum: todas as forças democráticas precisam urgentemente de envidar todos os esforços para empreender reformas políticas e, posteriormente, reformas económicas e sociais. Necessitam também de criar uma base para eleições livres e democráticas, para que os apelos da população à democracia não fiquem sem resposta. Temos igualmente de declarar – e fá-lo-emos durante este período de sessões, hoje e amanhã, no período de votação – que a democracia nos países vizinhos é tão importante para a União Europeia como a sua estabilidade. Não há uma escolha entre democracia e estabilidade, ambas são imperativas. A segunda questão é o facto de 20 de Janeiro de 2011 ter sido o 20.º aniversário do "Domingo Sangrento" na Letónia, como o dia ficou historicamente conhecido. Nesta data, as unidades OMON pro-soviéticas atacaram edifícios estratégicos na capital do Estado que tinha acabado de renascer. Sete pessoas perderam a vida nas barricadas a defender a independência letã, e muitas ficaram feridas. Em 29 de Janeiro de 2011, após um julgamento que foi uma afronta às normas internacionais, a cidadã neerlandesa e, consequentemente, cidadã da UE Zahra Bahrami foi enforcada no Irão. Eu apelaria às autoridades iranianas para que clarifiquem as acusações imputadas à senhora Bahrami e o procedimento judicial pouco transparente. A União Europeia defende a posição de que a pena de morte nunca pode ser encarada como um acto de justiça. Em 26 de Janeiro de 2011, David Kato, um defensor dos direitos humanos e activista dos direitos civis foi assassinado no Uganda. Quero solicitar às autoridades do Uganda que detenham os autores deste crime. Todos deploramos o facto de a homossexualidade continuar a ser encarada como um crime neste país. Finalmente, a última notícia: no contexto do debate de hoje sobre a preparação do Conselho Europeu de 4 de Fevereiro, gostaria de vos informar que, em 8 de Fevereiro ou, por outras palavras, na próxima semana, terá lugar uma reunião da Conferência dos Presidentes aberta a todos os deputados ao Parlamento. O Presidente do Conselho Europeu Van Rompuy será convidado desta reunião especial, em que apresentará as conclusões da cimeira de sexta-feira em conformidade com o Tratado de Lisboa, que declara que o Presidente nos deve informar sobre questões dessa natureza."@pt17
"− Aș dori să vă împărtășesc cinci noutăți ca observații preliminare. Aș dori, în primul rând, să abordez situația din Mediterană, care, după cum știm cu toții, se schimbă foarte repede. Parlamentul European a fost și este pregătit să acorde sprijin schimbărilor democratice inițiate chiar de cetățeni, care sunt vecinii noștri europeni. Astăzi, când vom organiza dezbaterea referitoare la Tunisia, vom discuta despre o țară parteneră care a făcut deja primii pași pe drumul spre o democrație veritabilă. Cu puțin timp în urmă, m-am întâlnit cu ministrul tunisian al afacerilor externe și am fost însoțit de cinci alți deputați în Parlamentul European. Situația din Egipt este diferită și nu putem ști cu siguranță în ce direcție se îndreaptă aceste schimbări, care sunt deja ireversibile. Totuși, aceste schimbări nu trebuie să-și piardă elanul. Ambele țări au în comun un aspect: toate forțele democratice trebuie să depună urgent eforturi pentru a înfăptui reforme politice și, ulterior, reforme economice și sociale. Trebuie, de asemenea, să pună bazele unor alegeri libere și democratice, astfel încât să se răspundă cererilor de democrație ale oamenilor. Trebuie, de asemenea, să menționăm – și o vom face în timpul acestei perioade de sesiune, atât astăzi, cât și mâine, în cadrul timpului afectat votului – că democrația din țările învecinate este la fel de importantă pentru Uniunea Europeană ca stabilitatea acestora. Nu putem să alegem între democrație și stabilitate; ambele sunt imperative. A doua chestiune se referă la faptul că, la 20 ianuarie 2011, Letonia a comemorat cea de-a 20-a aniversare a „duminicii sângeroase”, așa cum este denumită această zi în cărțile de istorie. La această dată, unitățile OMON pro-sovietice au atacat clădiri strategice din capitala statului care abia renăscuse. Șapte persoane și-au pierdut viața pe baricade și multe altele au fost rănite apărând independența Letoniei. La 29 ianuarie 2011, după un proces care a fost un afront adus standardelor internaționale, Zahra Bahrami, de cetățenie olandeză, și deci europeană, a fost spânzurată în Iran. Îndemn autoritățile iraniene să lămurească acuzațiile aduse doamnei Bahrami și procedura judiciară opacă. Uniunea Europeană consideră că pedeapsa cu moartea nu poate fi considerată niciodată un act de justiție. La 26 ianuarie 2011, David Kato, militant pentru drepturile omului și activist în domeniul drepturilor civile, a fost asasinat în Uganda. Îndemn autoritățile ugandeze să-i aresteze pe autorii acestei crime. Dezaprobăm cu toții faptul că homosexualitatea continuă să fie considerată infracțiune în această țară. În cele din urmă, ultima mea știre: cu privire la dezbaterea de astăzi referitoare la pregătirea pentru Consiliul European din 4 februarie, aș dori să vă informez că, la 8 februarie, sau, cu alte cuvinte, săptămâna viitoare, va avea loc o reuniune a Conferinței președinților la care vor avea acces toți deputații. Domnul Van Rompuy, președintele Consiliului European, va fi oaspete la această reuniune specială, în cadrul căreia va prezenta concluziile summitului de vineri în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, care prevede că președintele trebuie să ne raporteze cu privire la aceste chestiuni."@ro18
"− Prostredníctvom úvodných pripomienok by som chcel predniesť päť nových vecí. Najskôr by som sa chcel zmieniť o situácii v oblasti Stredozemia, ktorá sa, ako všetci vieme, veľmi rýchlo mení. Európsky parlament bol a je pripravený podporiť demokratické zmeny iniciované samotnými občanmi, ktorí sú našimi európskymi susedmi. Pri dnešnej rozprave o Tunisku budeme diskutovať o partnerskej krajine, ktorá už podnikla prvé kroky na ceste k skutočnej demokracii. Iba pred chvíľou som sa v sprievode piatich ďalších poslancov Európskeho parlamentu stretol s tuniským ministrom zahraničných vecí. Situácia v Egypte je odlišná a nie je ľahké predpovedať, akým smerom sa uberú zmeny, ktoré sú už teraz nezvratné. Tieto zmeny však nesmú stratiť svoju dynamiku. Obe krajiny majú jedno spoločné: všetky demokratické sily musia bezodkladne urobiť všetko možné, aby podnikli politické reformy a následne aj hospodárske a sociálne reformy. Musia tiež pripraviť pôdu pre slobodné a demokratické voľby, aby požiadavka občanov na nastolenie demokracie nezostala bez odpovede. Tiež musíme otvorene deklarovať – a urobíme to počas tejto schôdze dnes aj zajtra počas hlasovania –, že demokracia v susedných krajinách je pre Európsku úniu rovnako dôležitá ako ich stabilita. Na výber nie je buď demokracia, alebo stabilita; životne dôležité sú obe. Po druhé, 20. januára 2011 sme si pripomenuli 20. výročie historickej udalosti známej pod názvom lotyšská „krvavá nedeľa“. V tento deň prosovietske jednotky OMON zaútočili na strategické budovy v hlavnom meste práve obnoveného štátu. Pri obrane lotyšskej nezávislosti prišlo o život sedem ľudí a mnohí ľudia utrpeli zranenia. 29. januára 2011, po súdnom procese, ktorý bol urážkou medzinárodných noriem, bola v Iráne obesená holandská občianka, a teda aj občianka EÚ, Zahrá Bahrámíová. Chcel by som iránske orgány vyzvať, aby objasnili obvinenia vznesené proti pani Bahrámíovej a tiež netransparentné súdne konanie. Európska únia zastáva názor, že trest smrti nemožno nikdy považovať za akt spravodlivosti. 26. januára 2011 bol v Ugande zavraždený obhajca ľudských práv a aktivista v oblasti občianskych práv David Kato. Chcel by som ugandské orgány vyzvať, aby zadržali páchateľov tohto zločinu. Všetci odsudzujeme skutočnosť, že v tejto krajine sa homosexualita ešte stále považuje za trestný čin. A napokon posledná novinka: v súvislosti s dnešnou rozpravou o príprave Európskej rady, ktorá sa bude konať 4. februára, by som vás chcel informovať, že 8. februára − alebo, inak povedané, na budúci týždeň − sa uskutoční Konferencia predsedov, na ktorú majú prístup všetci poslanci Európskeho parlamentu. Predseda Európskej rady pán Van Rompuy bude hosťom na tomto osobitnom stretnutí, na ktorom predstaví závery piatkového samitu v súlade s Lisabonskou zmluvou, podľa ktorej nám má predseda podávať správy o takýchto záležitostiach."@sk19
"− V okviru uvodnih pripomb bi vam želel posredovati pet novic. Najprej bi rad spregovoril o razmerah v Sredozemlju, ki se, kot vsi vemo, zelo hitro spreminjajo. Evropski parlament je bil in je še vedno pripravljen podpreti demokratske spremembe, ki jih sprožajo sami državljani, ki so tudi naši evropski sosedi. Na današnji razpravi o Tuniziji bomo govorili o državi partnerki, ki je že naredila prve korake na poti k pravi demokraciji. Pred kratkim sem se skupaj s petimi drugimi poslanci Evropskega parlamenta sestal s tunizijskim ministrom za zunanje zadeve. Razmere v Egiptu so drugačne in ni mogoče gotovo reči, v katero smer gredo spremembe, ki jih že ni več možno preklicati. Vendar pa te spremembe ne smejo izgubiti zagona. Obe državi imata eno skupno stvar: vse demokratične sile morajo nujno storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi izvedle politične reforme, nato pa še gospodarske in socialne reforme. Postaviti morajo tudi temelje za svobodne in demokratične volitve, da zahteve ljudi po demokraciji ne bi ostale brez odgovora. Poleg tega moramo tudi jasno povedati – in to bomo storili na tem delnem zasedanju, tako danes in jutri v času glasovanja –, da je demokracija v sosednjih državah za Evropsko unijo prav tako pomembna kot njihova stabilnost. Med demokracijo in stabilnostjo ni mogoče izbirati; obe sta nujno potrebni. Druga zadeva je, da je bila 20. januarja 2011 20. obletnica latvijske „krvave nedelje“, kot se je ta dan zapisal v zgodovini. Na ta dan so prosovjetske enote OMON napadle strateške zgradbe v prestolnici novorojene države. Na barikadah je izgubilo življenje sedem ljudi, ki so branili latvijsko neodvisnost, mnogi pa so bili ranjeni. 29. januarja 2011 je bila po sojenju, ki je predstavljalo razžalitev mednarodnih standardov, v Iranu obešena nizozemska državljanka, torej državljanka EU, Zahra Bahrami. Iranske oblasti bi pozval, naj pojasnijo obtožbe, s katerimi so bremenili gospo Bahrami, ter nejasen sodni postopek. Stališče Evropske unije je, da smrtna kazen ne more nikdar veljati za pravično. 26. januarja 2011 je bil v Ugandi umorjen David Kato, zagovornik človekovih pravic in borec za državljanske pravice. Ugandske oblasti bi pozval, da odvzamejo prostost storilcem tega zločina. Vsi skupaj obsojamo dejstvo, da homoseksualnost v tej državi še vedno velja za zločin. In na koncu še zadnje novice: v zvezi z današnjo razprava o pripravah na zasedanje Evropskega sveta, ki bo 4. februarja, bi vas želel obvestiti, da bo 8. februarja, torej naslednji teden, potekala seja konference predsednikov, ki bo odprta za vse poslance Parlamenta. Gost te posebne seje bo gospod Van Rompuy, predsednik Evropskega sveta, ki bo predstavil sklepe petkovega vrha v skladu z Lizbonsko pogodbo, po kateri nam o takšnih zadevah mora poročati predsednik."@sl20
"− Jag skulle vilja börja med att förmedla fem nyheter. Först vill jag nämna situationen i Medelhavet. Som alla vet förändras den mycket snabbt. Parlamentet var och är redo att stödja demokratiska förändringar på initiativ av medborgarna, som ju är våra europeiska grannar. I dagens debatt om Tunisien kommer vi att diskutera ett partnerland som redan har tagit de första stegen mot en fullständig demokrati. För en kort tid sedan träffade jag Tunisiens utrikesminister i sällskap av fem andra parlamentsledamöter. Situationen i Egypten är annorlunda, och det är mindre säkert i vilken riktning de redan oåterkalleliga förändringarna kommer att gå. Dessa förändringar får dock inte tappa fart. Båda länderna har en sak gemensamt. Alla demokratiska krafter måste omedelbart göra allt i sin makt för att genomföra politiska reformer och därefter även ekonomiska och sociala reformer. Dessutom måste de lägga grunden för fria och demokratiska val, så att folkets krav på demokrati inte förblir ouppfyllt. Vi måste också göra klart – och det kommer vi att göra under den här sammanträdesperioden, både i dag och i morgon i samband med omröstningen – att grannländernas demokrati är lika viktig för EU som deras stabilitet. Det går inte att välja mellan demokrati och stabilitet; båda är nödvändiga. För det andra vill jag påminna om att det den 20 januari 2011 var tjugo år sedan den så kallade lettiska blodiga söndagen inträffade. Det var dagen då prosovjetiska Omon-trupper anföll strategiska byggnader i den nyligen pånyttfödda statens huvudstad. Sju människor miste livet och många skadades på barrikaderna som rests för att försvara Lettlands självständighet. Efter en rättegång som med internationella mått mätt var en ren skymf hängdes den holländska och tillika europeiska medborgaren Zahra Bahrami i Iran den 29 januari 2011. Jag uppmanar de iranska myndigheterna att redogöra för anklagelserna mot Zahra Bahrami och förklara det tvivelaktiga juridiska förfarandet. EU anser att dödsstraffet aldrig kan ses som en rättshandling. Den 26 januari 2011 mördades människorättsförsvararen och samhällsaktivisten David Kato i Uganda. Jag vill uppmana de ugandiska myndigheterna att gripa de som är skyldiga till detta brott. Vi fördömer alla att homosexualitet alltjämt betraktas som ett brott i detta land. Till slut vill jag också i samband med dagens debatt om förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 4 februari informera er om att talmanskonferensen kommer att hålla ett sammanträde öppet för samtliga ledamöter den 8 februari. Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy är gäst vid detta extra möte då han kommer att redogöra för slutsatserna från fredagens toppmöte i enlighet med Lissabonfördraget, som fastställer att ordföranden ska rapportera till oss i sådana frågor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph