Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-20-Speech-4-334-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110120.18.4-334-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die schlimmsten und blutigsten Regime waren die antireligiösen europäischen Regime der Jakobiner, der Nationalsozialisten und der Kommunisten. Deshalb ist es nicht hilfreich, wenn Frau Vergiat hier pauschal Religionen angreift. Aber Religionen werden leider für ideologische Zwecke missbraucht, und dagegen müssen wir kämpfen, und das ist z.B. in Pakistan der Fall. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, Pakistan wurde bei der Teilung von British-Indien aufgrund religiöser Kriterien geschaffen! Es hat ja keine Geschichte, sondern es wurde als Land der Muslime damals bei der Dekolonisierung von der Kolonialmacht geschaffen. Deshalb müssen wir Verständnis haben, dass es ein islamisches Land ist. Aber wir müssen klar dafür kämpfen, dass dieses Land tolerant organisiert wird, dass es die Religionsfreiheit und die Christen respektiert, als deren Fürsprecher wir als EU viel energischer auftreten müssen, als es bisher der Fall ist. Denn wer soll für die Christen in der Welt auftreten, wenn nicht wir Europäer?"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejodpornější a nejnásilnější režimy, které v Evropě známe, byly protináboženské režimy jakobínů, nacistů a komunistů. Z tohoto důvodu si nemyslím, že je užitečné, aby paní Vergiatová napadala tak radikálními slovy náboženství. Skutečností však zůstává, že náboženství jsou často zneužívána k ideologickým účelům, a proti tomu musíme bojovat. To je případ Pákistánu. Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že Pákistán byl vytvořen na základě náboženských kritérií při dělení Indie. Je to země, která nemá žádnou historii, ale byla zřízena jako muslimský stát britskými koloniálními silami v době, kdy se z tohoto území stahovaly. Proto bychom měli pochopit, že je to islámský stát. Musíme však trvat na tom, že tato země by měla být uspořádána na základě tolerance a že by měla být dodržována náboženská svoboda. S křesťany se musí jednat s větší úctou, než doposud, a EU musí ukázat větší rozhodnost ve své úloze hájit tuto skupinu. Ostatně, nezastane-li se Evropa světového křesťanstva, kdo to učiní?"@cs1
"Hr. formand! De mest hadefulde og voldelige regimer nogensinde var antireligiøse regimer som jakobinerne, nazisterne og kommunisterne i Europa. Jeg synes derfor ikke, det er særlig befordrende af fru Vergiat at angribe religioner i så radikale vendinger. Det er dog et faktum, at religioner ofte misbruges til ideologiske formål, og det er noget, vi skal bekæmpe. Det er f.eks. tilfældet i Pakistan. På den anden side skal vi huske på, at Pakistan blev oprettet på grundlag af religiøse kriterier, da Indien blev delt. Det er et land uden historie, men som blev oprettet som en muslimsk stat af den britiske kolonimagt, da de trak sig ud af regionen. Derfor skal vi forstå, at det er en islamisk stat. Men vi skal insistere på, at landet skal være tolerant og sikre trosfrihed. Kristne skal behandles med større respekt end hidtil, og EU skal udvise større beslutsomhed i sin rolle som fortaler for denne gruppe. For hvis Europa ikke forsvarer denne verdens kristne, hvem skal så?"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, τα πιο απεχθή και βίαια καθεστώτα που υπήρξαν ποτέ ήταν τα αντιθρησκευτικά καθεστώτα των Ιακωβίνων, των Ναζί και των Κομμουνιστών στην Ευρώπη. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να επιτίθεται η κ. Vergiat σε θρησκείες με τόσο απόλυτους όρους. Γεγονός παραμένει, ωστόσο, ότι οι θρησκείες συχνά γίνονται αντικείμενο κατάχρησης για ιδεολογικούς σκοπούς και αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Αυτό ισχύει και στο Πακιστάν, για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Πακιστάν δημιουργήθηκε σύμφωνα με θρησκευτικά κριτήρια όταν χωρίστηκε η Ινδία. Πρόκειται για μια χώρα χωρίς ιστορία, η οποία ιδρύθηκε ως μουσουλμανικό κράτος από τις βρετανικές αποικιοκρατικές δυνάμεις καθώς αποσύρονταν από την περιοχή. Γι’ αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για ένα ισλαμικό κράτος. Ωστόσο, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να οργανωθεί αυτή η χώρα σύμφωνα με τις αρχές της ανοχής και της τήρησης της θρησκευτικής ελευθερίας. Οι Χριστιανοί πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερο σεβασμό απ’ ό,τι μέχρι σήμερα και η ΕΕ πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερο σθένος στην ενίσχυση του ρόλου της ως υπερασπιστή αυτής της ομάδας. Εξάλλου, αν δεν υπερασπιστεί η Ευρώπη τους Χριστιανούς ανά τον κόσμο, ποιος θα το κάνει;"@el10
"Mr President, the most hateful and violent regimes ever known were the anti-religious regimes of the Jacobins, Nazis and Communists in Europe. For this reason, I do not think it is helpful for Mrs Vergiat to attack religions in such sweeping terms. The fact remains, however, that religions are often misused for ideological purposes, which is something that we need to combat. This is the case in Pakistan, for example. On the other hand, we must remember that Pakistan was created on the basis of religious criteria when India was partitioned. It is a country with no history, but was established as a Muslim state by the British colonial powers as they pulled out of the region. That is why we should understand that this is an Islamic state. However, we must insist that this country should be organised along tolerant lines and that religious freedom should be upheld. Christians must be treated with greater respect than has been the case to date and the EU needs to show greater vigour in stepping up to its role as an advocate for this group. After all, if Europe does not stand up for the world’s Christians, then who will?"@en4
"Señor Presidente, los regímenes más odiosos y violentos jamás conocidos fueron los regímenes antirreligiosos de los jacobinos, los nazis y los comunistas en Europa. Por esta razón, no creo que resulte de ayuda que la señora Vergiat ataque a las religiones con términos tan generalizadores. Sin embargo, el hecho sigue siendo que, a menudo, se hace un mal uso de las religiones con fines ideológicos, algo que tenemos que combatir. Este es el caso de Pakistán, por ejemplo. Por otro lado, debemos recordar que Pakistán se creó sobre la base de criterios religiosos cuando la India se dividió. Es un país que no tiene ninguna historia, sino que lo establecieron como un Estado musulmán las potencias coloniales británicas cuando se retiraron de la región. Por esa razón, deberíamos entender que se trata de un Estado islámico. Sin embargo, debemos insistir en que este país debería organizarse con arreglo a líneas tolerantes y que la libertad religiosa debería mantenerse. A los cristianos se los debe tratar con un mayor respeto del que se les ha tenido hasta la fecha y la UE tiene que mostrar un mayor vigor a la hora de estar a la altura de su papel como defensora de este grupo. Después de todo, si Europa no defiende a los cristianos del mundo, ¿quién lo hará entonces?"@es21
"Austatud juhataja! Teadaolevalt kõige vihatumad ja vägivaldsemad režiimid olid jakobiinide, natside ja kommunistide usuvastased režiimid Euroopas. Seetõttu ei ole minu arvates abi sellest, et Marie-Christine Vergiat ründab nii valimatult usundeid. Ent siiski tuleb tõdeda, et tihti kuritarvitatakse usundeid ideoloogilistel eesmärkidel. Selle vastu peame võitlema. Sellega on tegu näiteks Pakistanis. Teiselt poolt peame meeles pidama, et Pakistan on loodud Briti India jagunemisel usutunnistuse alusel. Riigil puudub kauge ajalugu, selle rajas moslemiriigina Briti koloniaalvõim piirkonnast lahkudes. Seetõttu peaksime mõistma, et tegemist on islamiriigiga. Ent me peame tungivalt nõudma, et selle riigi korraldus oleks salliv ja et usuvabadust toetataks. Kristlasi tuleb kohelda senisest suurema austusega ja EL peab kristlaste eestkõnelejana jõulisemalt välja astuma. Lõppude lõpuks, kui Euroopa ei kaitse maailma kristlasi, kes siis seda teeb?"@et5
"Arvoisa puhemies, kaikkein kauheimmat ja väkivaltaisimmat koskaan koetut järjestelmät olivat jakobiinien uskonnonvastaiset järjestelmät, natsivalta ja kommunismi Euroopassa. Tämän vuoksi katson, ettei jäsen Vergiatin kannata hyökätä uskontoja vastaan niin yleisluontoisin sanakääntein. On kuitenkin totta, että uskontoja väärinkäytetään usein ideologisiin tarkoitusperiin, ja tätä meidän on torjuttava. Tämä koskee esimerkiksi Pakistania. Toisaalta meidän on muistettava, että Pakistan perustettiin uskonnollisten kriteerien perusteella Intian jakautuessa. Se on valtio, jolla ei ole historiaa, vaan brittiläiset siirtomaavallat perustivat sen muslimivaltioksi vetäytyessään alueelta. Tämän vuoksi meidän on ymmärrettävä, että on kyse muslimivaltiosta. Meidän on kuitenkin korostettava sitä, että valtion on organisoiduttava suvaitsevaisesti ja että uskonnonvapautta on vaalittava. Kristittyjä on kunnioitettava enemmän kuin tähän mennessä, ja EU:n on osoitettava suurempaa tarmoa hoitaessaan tehtäväänsä tämän ryhmän puolestapuhujana. Loppujen lopuksi, jos Eurooppa ei puolusta maailman kristittyjä, niin kuka sen tekee?"@fi7
"Monsieur le Président, les régimes les plus terribles et sanguinaires de l’histoire ont été les régimes européens antireligieux des jacobins, des nazis et des communistes. C’est pourquoi les attaques en bloc de Mme Vergiat contre les religions ne servent à rien. Cependant, il demeure que les religions font malheureusement l’objet de détournements à des fins idéologiques, et nous devons lutter contre cela; c’est notamment le cas au Pakistan. Par ailleurs, il nous faut savoir que le Pakistan a été fondé sur des critères religieux lors de la partition de l’Inde. C’est un pays qui n’a pas d’histoire: il a été créé à titre d’État musulman par la puissance coloniale au moment de la décolonisation. Nous devons bien comprendre qu’il s’agit d’un État islamique. Cependant, nous devons lutter pour que ce pays s’organise dans la tolérance, pour que la liberté de religion soit respectée. Les chrétiens doivent être traités avec un plus grand respect que jusqu’à présent, et l’Union européenne doit faire preuve de plus de fermeté en jouant son rôle de défenseur de ce groupe. En effet, si l’Europe ne défend pas les chrétiens dans le monde qui donc le fera?"@fr8
"Elnök úr, Európában a valaha ismert leggyűlöletesebb, legerőszakosabb rendszerek a jakobinusok, a nácik és a kommunisták vallásellenes rendszerei voltak. Emiatt szerintem nem szerencsés, hogy Vergiat asszony ilyen merész kifejezésekkel támad neki a vallásoknak. Tény azonban, hogy a vallásokat gyakran ideológiai célokra használják fel, ami ellen küzdenünk kell. Ez a helyzet például Pakisztánban. Egyrészről emlékeznünk kell arra, hogy Pakisztánt India feldarabolásakor vallási kritériumok alapján hozták létre. Ennek az országnak nincs történelme, de a brit gyarmati erők muszlim államként alapították meg, amikor kivonultak a térségből. Ezért meg kell értenünk, hogy ez egy iszlám állam. Ugyanakkor azonban ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez az ország toleráns elvek mentén szerveződjön, a vallásszabadság fenntartásával. A keresztényekkel az eddiginél nagyobb tisztelettel kell bánni, az EU-nak pedig nyomatékosabban fel kell lépnie e csoport pártfogójaként. Végső soron, ha Európa nem áll ki a világ keresztényeiért, akkor ki fog?"@hu11
"Signor Presidente, in Europa, i regimi più odiosi e violenti della storia sono stati quelli anti-religiosi di giacobini, nazisti e comunisti. Per questo motivo, non ritengo utile che l’onorevole Vergiat attacchi le religioni con parole così drastiche. Ad ogni modo, le religioni sono spesso usate in modo scorretto per motivi ideologici, pratica che dobbiamo combattere. È il caso del Pakistan. Dobbiamo però ricordare che il Pakistan è stato creato sulla base di criteri religiosi durante la spartizione dell’India. È un paese senza storia, fondato come Stato musulmano dalle autorità coloniali britanniche mentre abbandonavano la regione. Per questo motivo dobbiamo comprendere che si tratta di uno Stato islamico. Questo paese, però, deve essere organizzato in base a principi di tolleranza e deve garantire la libertà di religione. I cristiani devono essere trattati con maggiore rispetto di quello ricevuto finora e l’Unione europea deve dimostrare maggiore forza nel ricoprire il proprio ruolo di difensore di questo gruppo. Perché se l’Europa non difende i cristiani nel mondo, chi lo farà?"@it12
"Pone pirmininke, antireliginiai jakobinų, nacistų ir komunistų režimai Europoje buvo didžiausios neapykantos kupini ir žiauriausi antireliginiai režimai. Dėl šios priežasties nemanau, kad M. C. Vergiat naudinga taip smarkiai pulti religijas. Vis dėlto religijomis dažnai piktnaudžiaujama ideologiniais tikslais, o šitai yra tai, su kuo turime kovoti. Taip atsitinka, pvz., Pakistane. Kita vertus, turime nepamiršti, kad Pakistanas buvo sukurtas remiantis religiniu matu, kai buvo padalinta Indija. Tai šalis, kuri neturi istorijos, tačiau traukdamasi iš šio regiono Didžiosios Britanijos kolonijinė valdžia ją įkūrė kaip musulmonų šalį. Štai kodėl turime neužmiršti, kad tai yra musulmonų valstybė. Vis dėlto privalome reikalauti, kad šią šalį vienytų tolerancija ir kad būtų puoselėjama religinė laisvė. Su krikščionimis turi būti elgiamasi su dar didesne pagarba nei buvo iki šiol, ir ES turi parodyti didesnę jėgą stiprindama savo, kaip šios grupės gynėjos, vaidmenį. Galiausiai jei Europa nestos ginti pasaulio krikščionių, tada kas tą padarys?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Naidīgākie un vardarbīgākie režīmi ir bijuši antireliģiskie jakobīņu, nacistu un komunistiskais režīms Eiropā. Tādēļ neuzskatu, ka ir lietderīgi kundzei tik raudulīgi uzbrukt reliģijām. Tomēr fakts ir tāds, ka reliģijas nereti izmanto ļaunprātīgi ideoloģiskiem mērķiem, pret ko mums ir jācīnās. Tāds piemērs ir arī Pakistānas gadījumā. Tomēr, no otras puses, mēs nedrīkstam aizmirst, ka Pakistānu izveidoja, pamatojoties uz reliģiskiem kritērijiem laikā, kad sadalījās Indija. Tā ir valsts bez vēstures, taču britu koloniālā lielvara, dodoties prom no tās, izveidoja to par musulmaņu valsti. Tādēļ mums jāsaprot, ka tā ir islāma valsts. Tomēr mums jāuzstāj, ka šī valsts jāorganizē saskaņā ar iecietības standartiem un ka jānodrošina reliģiskās pārliecības brīvība. Pret kristiešiem jāizturas ar lielāku cieņu, nekā līdz šim, un ES jāizrāda konkrētāka apņēmība, īstenojot tās uzdevumu atbalstīt šo grupu. Galu galā, ja Eiropa neatbalsta pasaules kristiešus, kas to darīs?"@lv13
"Herr Präsident! Die schlimmsten und blutigsten Regime waren die antireligiösen europäischen Regime der Jakobiner, der Nationalsozialisten und der Kommunisten. Deshalb ist es nicht hilfreich, wenn Frau Vergiat hier pauschal Religionen angreift. Aber Religionen werden leider für ideologische Zwecke missbraucht, und dagegen müssen wir kämpfen, und das ist z.B. in Pakistan der Fall. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, Pakistan wurde bei der Teilung von British-Indien aufgrund religiöser Kriterien geschaffen! Es hat ja keine Geschichte, sondern es wurde als Land der Muslime damals bei der Dekolonisierung von der Kolonialmacht geschaffen. Deshalb müssen wir Verständnis haben, dass es ein islamisches Land ist. Aber wir müssen klar dafür kämpfen, dass dieses Land tolerant organisiert wird, dass es die Religionsfreiheit und die Christen respektiert, als deren Fürsprecher wir als EU viel energischer auftreten müssen, als es bisher der Fall ist. Denn wer soll für die Christen in der Welt auftreten, wenn nicht wir Europäer?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de ergste en meest gewelddadige regimes waren de antireligieuze regimes van de Jakobijnen, de nazi's en de communisten in Europa. Het past daarom niet dat mevrouw Vergiat religies in algemene zin aanvalt. Het is echter een feit dat religies vaak worden misbruikt voor ideologische doeleinden, en daar moeten we tegen optreden. Dat is bijvoorbeeld in Pakistan het geval. Anderzijds moeten we niet vergeten dat Pakistan werd gesticht op religieuze gronden, bij de opdeling van Brits-Indië. Het is een land zonder geschiedenis, dat door de Britse koloniale macht werd gesticht als islamitische republiek toen het daar wegtrok. We moeten dus beseffen dat Pakistan een islamitisch land is. Tegelijkertijd moeten we erop aandringen dat dit land een tolerante grondslag krijgt en dat vrijheid van godsdienst wordt geëerbiedigd. Christenen moeten met meer respect dan voorheen behandeld worden en de EU moet daadkrachtiger optreden bij haar steun van deze groep. Want als Europa niet opstaat voor de christenen wereldwijd, wie dan wel?"@nl3
"Panie Przewodniczący! Najbardziej znienawidzone i brutalne reżimy, jakie znamy z historii, to antyreligijne reżimy jakobinów, nazistów i komunistów w Europie. Z tego powodu uważam, że w tej sytuacji nie będzie pomocny wyrażony w tak pochopnych słowach przez panią poseł Vergiat atak na religię. Pozostaje jednak faktem to, że religii często nadużywa się do celów ideologicznych, z czym należy walczyć. Tak jest, na przykład, w przypadku Pakistanu. Z drugiej strony, musimy pamiętać, że Pakistan powstał w oparciu o kryteria wyznaniowe na skutek podziału Indii. To wprawdzie kraj bez historii, ale utworzony jako państwo muzułmańskie, kiedy brytyjskie mocarstwo kolonialne wycofywało się z regionu. Dlatego powinniśmy zrozumieć, że jest to państwo islamskie. Musimy jednak nalegać na organizację tego państwa zgodnie z linią tolerancji i utrzymując wolność wyznania. Chrześcijanie muszą być traktowani z większym szacunkiem niż do tej pory, a UE musi bardziej energicznie nasilać działania w obronie tej grupy. W końcu jeśli Europa nie ujmie się za chrześcijanami na świecie, to kto to uczyni?"@pl16
"Herr Präsident! Die schlimmsten und blutigsten Regime waren die antireligiösen europäischen Regime der Jakobiner, der Nationalsozialisten und der Kommunisten. Deshalb ist es nicht hilfreich, wenn Frau Vergiat hier pauschal Religionen angreift. Aber Religionen werden leider für ideologische Zwecke missbraucht, und dagegen müssen wir kämpfen, und das ist z.B. in Pakistan der Fall. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, Pakistan wurde bei der Teilung von British-Indien aufgrund religiöser Kriterien geschaffen! Es hat ja keine Geschichte, sondern es wurde als Land der Muslime damals bei der Dekolonisierung von der Kolonialmacht geschaffen. Deshalb müssen wir Verständnis haben, dass es ein islamisches Land ist. Aber wir müssen klar dafür kämpfen, dass dieses Land tolerant organisiert wird, dass es die Religionsfreiheit und die Christen respektiert, als deren Fürsprecher wir als EU viel energischer auftreten müssen, als es bisher der Fall ist. Denn wer soll für die Christen in der Welt auftreten, wenn nicht wir Europäer?"@pt17
"Dle preşedinte, regimurile cele mai odioase şi mai violente cunoscute vreodată au fost regimurile antireligioase ale iacobinilor, naziştilor şi comuniştilor din Europa. Din acest motiv, nu cred că este de ajutor faptul că dna Vergiat atacă religiile în termeni atât de duri. Totuşi, este o realitate faptul că religiile sunt adesea utilizate greşit în scopuri ideologice, tendinţă pe care trebuie să o combatem. După cum este cazul Pakistanului, de exemplu. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că Pakistanul a fost creat pe baza unor criterii religioase, atunci când India a fost împărţită. Pakistanul este o ţară fără istorie, dar a fost creată ca stat musulman de forţele coloniale britanice la retragerea lor din regiune. De aceea ar trebui să înţelegem că este vorba de un stat islamic. Cu toate acestea, trebuie să insistăm asupra faptului că ţara ar trebui să se organizeze de-a lungul unor direcţii de toleranţă şi că libertatea de religie trebuie susţinută. Creştinii trebuie să fie trataţi cu mai mult respect decât până acum, iar UE trebuie să dea dovadă de mai multă fermitate în exercitarea rolului său de susţinător al acestui grup. La urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?"@ro18
"Gospod predsednik, najbolj sovražni in nasilni režimi kdajkoli so bili protiverski režimi jakobincev, nacistov in komunistov v Evropi. Zato menim, da ni v pomoč, če gospa Vergiat s tako odločnimi besedami napada vere. Vendar pa dejstvo ostaja, da se vere pogosto zlorablja za ideološke namene, kar je nekaj, proti čemur se moramo boriti. Tako je na primer v Pakistanu. Po drugi strani ne smemo pozabiti, da je bil Pakistan ustanovljen na podlagi verskih meril, ko je bila razdeljena Indija. Je država brez zgodovine, vendar pa so jo kot muslimansko državo ustanovile britanske kolonialne sile, ko so se umaknile iz regije. Zato moramo razumeti, da je to islamska država. Vendar pa moramo vztrajati pri tem, da je treba to državo organizirati v skladu s strpnimi zasnovami in da je treba ohraniti versko svobodo. Kristjane je treba bolj spoštovati kot doslej, EU pa mora pokazati več odločnosti pri uveljavljanju svoje vloge kot zagovornica te skupine. Kati če se Evropa ne bo zavzela za kristjane sveta, kdo se bo?"@sl20
"Herr talman! De mest hämndlystna och våldsamma regimerna någonsin var jakobinernas, nazisternas och kommunisternas antireligiösa regimer i Europa. Därför tror jag inte att det hjälper att Marie-Christine Vergiat attackerar religioner i så svepande ordalag. Faktum kvarstår dock att religioner ofta missbrukas för ideologiska ändamål, vilket vi måste bekämpa. Så är fallet i Pakistan, till exempel. Å andra sidan måste vi komma ihåg att Pakistan skapades på grundval av religiösa kriterier när Indien delades. Det är ett land utan historia, som skapades som en muslimsk stat av de brittiska kolonialmakterna när de lämnade området. Därför måste vi förstå att detta är en islamisk stat. Men vi måste kräva att detta land organiseras på toleranta grunder och att religionsfriheten upprätthålls. Kristna måste behandlas med större respekt än hittills och EU måste öka sitt arbete för att försvara denna grupp. Om Europa inte ställer upp för världens kristna, vem ska då göra det?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph