Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-20-Speech-4-316-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110120.18.4-316-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the murder of Governor Salmaan Taseer is not only a private tragedy but a tragedy for democracy in Pakistan. All the deplorable incidents and cases that have been outlined in the resolution altogether constitute an intimidating sign of Pakistani society’s reluctance to move towards secularisation, and of the rise of religious extremism. How can Pakistan even call itself a democracy when the freedom of religion that is granted by the constitution is completely ignored by applying the blasphemy laws, to which the late Salmaan Taseer was so opposed. I would like the European Union to consider the ramifications of the application of such inhumane laws on relations with Pakistan. Pakistan would benefit in many aspects by repealing the blasphemy laws and revoking the penalties that have been based on those laws. I also would expect the government of Pakistan to reinforce the measures that have been taken to fight the spread of violent extremism. Violence causes violence and I am quite confident that Pakistan cannot afford the escalation of a full-scale civil war with extremist groupings such as the Taliban."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vražda guvernéra Salmána Tasíra není jen soukromou tragédií, ale je to tragédie pro demokracii v Pákistánu. Všechny politováníhodné incidenty a případy zmíněné v usnesení představují společně hrůzostrašné znamení, že pákistánská společnost není ochotna pokročit k sekularizaci a že extremismus narůstá. Jak si jen Pákistán může říkat demokracie, když je náboženská svoboda, kterou zaručuje ústava, naprosto přehlížena a uplatňují se zákony o rouhání, proti nimž se tak důrazně stavěl již uvedený Salmán Tasír? Chtěla bych, aby Evropská unie ve vztazích s Pákistánem zvážila následky uplatňování takových nelidských zákonů. Zrušení zákonů o rouhání a trestů, které byly uděleny na základě těchto zákonů, by Pákistánu v mnoha ohledech prospělo. Očekávala bych také, že pákistánská vláda posílí opatření, která byla přijata s cílem bojovat proti šíření násilného extremismu. Násilí plodí násilí a já jsem naprosto přesvědčena, že Pákistán si nemůže dovolit stupňování skutečné občanské války s extrémistickými skupinami, jako je Taliban."@cs1
"Hr. formand! Mordet på guvernør Salmaan Taseer er ikke kun en privat tragedie, men en tragedie for demokratiet i Pakistan. Alle de beklagelige hændelser og sager, som er beskrevet i beslutningen, udgør samlet set et foruroligende tegn på det pakistanske samfunds ulyst til at gå i retning af mere sekularisering og på den øgede religiøse ekstremisme. Hvordan kan Pakistan tillade sig at kalde sig et demokrati, når den i forfatningen knæsatte religionsfrihed trædes under fode med anvendelsen af blasfemilovene, som den afdøde Salmaan Taseer var så stor modstander af. Jeg vil bede EU overveje følgerne af anvendelsen af så umenneskelige love for forbindelserne til Pakistan. Pakistan vil i mange henseender drage fordel af at ophæve blasfemilovene og omgøre domme, der er afsagt på grundlag af disse love. Jeg forventer også, at regeringen i Pakistan styrker de foranstaltninger, der skal træffes i kampen mod udbredelsen af voldelig ekstremisme. Vold avler vold, og jeg er overbevist om, at Pakistan ikke har råd til at lade situationen eskalere til en omfattende borgerkrig med ekstremistgrupper såsom Taliban."@da2
"Herr Präsident! Die Ermordung von Gouverneur Salmaan Taseer ist nicht nur eine private Tragödie, sondern auch eine Tragödie für die Demokratie in Pakistan. All die bedauerlichen Ereignisse und Fälle, die in der Entschließung insgesamt behandelt worden sind, stellen ein furchterregendes Indiz für den Widerwillen der pakistanischen Gesellschaft dar, die Säkularisierung voranzutreiben sowie für die Zunahme des religiösen Extremismus. Wie kann Pakistan sich überhaupt eine Demokratie nennen, wenn die durch die Verfassung garantierte Religionsfreiheit durch die Anwendung der Blasphemiegesetze, die der verstorbene Salmaan Taseer abgelehnt hat, vollkommen ignoriert wird. Ich würde mir wünschen, dass die Europäische Union über die Auswirkungen der Anwendung solcher unmenschlichen Gesetze auf die Beziehungen zu Pakistan nachdenken würde. Pakistan würde in vielerlei Hinsicht von der Aufhebung der Blasphemiegesetze und der auf der Grundlage dieser Gesetze verhängten Strafen profitieren. Ich würde außerdem von der pakistanischen Regierung erwarten, dass sie die Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des gewalttätigen Extremismus verstärkt. Gewalt erzeugt neue Gewalt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Pakistan sich die Eskalation eines offenen Bürgerkriegs mit extremistischen Gruppierungen wie den Taliban nicht leisten kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η δολοφονία του Κυβερνήτη Salmaan Taseer δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική τραγωδία αλλά και μια τραγωδία για τη δημοκρατία στο Πακιστάν. Όλα τα λυπηρά περιστατικά και οι υποθέσεις που περιγράφονται στο ψήφισμα συνιστούν ένα απειλητικό δείγμα της απροθυμίας της πακιστανικής κοινωνίας να προχωρήσει προς την κοσμικότητα και της αύξησης του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Πώς μπορεί το Πακιστάν να αυτοαποκαλείται δημοκρατία όταν η θρησκευτική ελευθερία που προβλέπεται από το σύνταγμα αγνοείται πλήρως με την εφαρμογή των νόμων περί βλασφημίας, στους οποίους ήταν τόσο αντίθετος ο αείμνηστος Salmaan Taseer; Θα ήθελα να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις έμμεσες συνέπειες της εφαρμογής αυτών των απάνθρωπων νόμων στις σχέσεις με το Πακιστάν. Το Πακιστάν θα αντλούσε οφέλη από πολλές απόψεις αν καταργούσε τους νόμους περί βλασφημίας και αν ανακαλούσε τις ποινές που βασίστηκαν σε αυτούς τους νόμους. Επίσης, θα περίμενα από την κυβέρνηση του Πακιστάν να ενισχύσει τα μέτρα που ελήφθησαν για να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του βίαιου εξτρεμισμού. Η βία προκαλεί βία και είμαι βέβαιη ότι το Πακιστάν δεν έχει περιθώριο για την κλιμάκωση ενός εμφυλίου πολέμου πλήρους κλίμακας με ομάδες εξτρεμιστών όπως οι Ταλιμπάν."@el10
"Señor Presidente, el asesinato del Gobernador Salmaan Taseer no es solo una tragedia personal sino una tragedia para la democracia en Pakistán. Todos los casos e incidentes lamentables que se han esbozado en la resolución constituyen en conjunto un indicio amedrentador de la renuencia de la sociedad pakistaní a avanzar hacia la laicización, y del aumento del extremismo religioso. ¿Cómo puede Pakistán denominarse siquiera una democracia cuando la libertad de religión que otorga la Constitución se ignora completamente aplicando una legislación relativa a la blasfemia, a la que tanto se oponía el difunto Salmaan Taseer? Quisiera que la Unión Europea considerase las repercusiones de la aplicación de una legislación tan inhumana en las relaciones con Pakistán. Este país se vería beneficiado en muchos aspectos si revocase la legislación relativa a la blasfemia y las penas que se han basado en dicha legislación. Yo también esperaría del gobierno de Pakistán que reforzarse las medidas que se han tomado para luchar contra la propagación del extremismo violento. La violencia provoca violencia y estoy bastante segura de que Pakistán no puede permitirse la escalada de una guerra civil declarada con agrupaciones extremistas como los talibanes."@es21
"Austatud juhataja! Kuberner Salmaan Taseeri mõrv ei ole ainult isiklik tragöödia, vaid tragöödia Pakistani demokraatia jaoks. Kõik resolutsioonis kirjeldatud kahetsusväärsed intsidendid ja juhtumid on hirmutav märk Pakistani ühiskonna vastumeelsusest liikuda ilmalikkuse poole ning usulise ekstremismi kasvust. Kuidas saab Pakistan end üldse demokraatlikuks riigiks nimetada, kui kohaldades jumalateotuse seadusi, mille vastu lahkunud Salmaan Taseer seisis, eiratakse täielikult põhiseadusega antud usuvabadust? Sooviksin, et Euroopa Liit hindaks selliste ebainimlike seaduste kohaldamise tagajärgi suhetele Pakistaniga. Pakistanile tooks jumalateotuse seaduste kehtetuks tunnistamine ja nende alusel määratud karistuste tühistamine kasu mitmes mõttes. Samuti ootan Pakistani valitsuselt vägivaldse ekstremismi leviku vastases võitluses võetud meetmete tugevdamist. Vägivald põhjustab vägivalda ja olen üsna kindel, et Pakistan ei saa endale lubada seda, et puhkeks laialdane kodusõda Talibani-suguste äärmusrühmitustega."@et5
"Arvoisa puhemies, kuvernööri Salmaan Taseerin murha ei ole vain yksityinen murhenäytelmä, vaan Pakistanin demokratiaa koskeva murhenäytelmä. Kaikki valitettavat välikohtaukset ja tapaukset, joita päätöslauselmassa kuvataan, muodostavat yhdessä huolestuttavan merkin Pakistanin yhteiskunnan haluttomuudesta siirtyä kohti maallisuutta sekä uskonnollisen ääriliikehdinnän lisääntymisestä. Kuinka Pakistan voi edes kutsua itseään demokratiaksi, kun perustuslain takaamaa uskonnonvapautta ei oteta lainkaan huomioon sovellettaessa jumalanpilkkalakeja, joita edesmennyt Salmaan Taseer kovasti vastusti. Toivoisin Euroopan unionin harkitsevan seuraamuksia näin epäinhimillisen lainsäädännön soveltamisesta suhteissaan Pakistaniin. Pakistan hyötyisi monin tavoin jumalanpilkkalakien kumoamisesta ja niihin perustuvien tuomioiden perumisesta. Odotan Pakistanin hallituksen myös voimistavan toimenpiteitä, joita se on toteuttanut väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjumiseksi. Väkivallasta seuraa väkivaltaa, ja olen suhteellisen varma siitä, ettei Pakistanilla ole varaa sallia täysimittaisen sisällissodan eskaloitumista Talebanin kaltaisten ääriliikkeiden kanssa."@fi7
"Monsieur le Président, l’assassinat du gouverneur Salman Taseer est non seulement une tragédie privée, mais c’est aussi une tragédie pour la démocratie pakistanaise. Tous les incidents et affaires regrettables relevés dans la résolution sont des signaux inquiétants de la réticence de la société pakistanaise à aller vers la sécularisation, et de la montée de l’extrémisme religieux. Comment le Pakistan peut-il même se targuer d’être une démocratie alors que la liberté de religion inscrite dans la Constitution est complètement ignorée dans l’application de la loi interdisant le blasphème, à laquelle feu M. Taseer était si opposé? Je voudrais inviter l’Union européenne à réfléchir aux implications de l’application de lois aussi inhumaines pour ses relations avec le Pakistan. À maints égards, le Pakistan aurait beaucoup à gagner de l’abrogation de la loi interdisant le blasphème et de la levée des peines prononcées sur la base de ces lois. J’espère également que le gouvernement du Pakistan renforcera les mesures qui ont été prises pour lutter contre la progression de la violence extrémiste. La violence engendre la violence, et je suis persuadée que le Pakistan ne peut se permettre l’escalade d’une guerre civile totale avec des groupes extrémistes comme les talibans."@fr8
"Elnök úr, Szalmán Taszír kormányzó meggyilkolása nemcsak magánemberként tragédia, hanem a pakisztáni demokrácia szempontjából is. Az állásfoglalásban felvázolt sajnálatos incidensek és esetek összességében fenyegetően jelzik a pakisztáni társadalom vonakodását a világiasság felé való elmozdulástól és a vallási szélsőségesség fokozódását. Hogyan nevezheti magát Pakisztán demokráciának, amikor az alkotmányban garantált vallásszabadságot teljességgel semmibe veszik az istenkáromlásról szóló törvény alkalmazásával, amelyet az elhunyt Szalmán Taszír olyannyira ellenzett? Szeretném, ha az Európai Unió mérlegelné, hogy az ilyen embertelen törvények alkalmazása milyen irányba viszi a Pakisztánnal való kapcsolatokat. Pakisztánnak sok szempontból kedvezne az istenkáromlásról szóló törvények hatályon kívül helyezése és az említett törvények alapján kiszabott büntetések visszavonása. Azt is elvárnám a pakisztáni kormánytól, hogy erősítse meg az erőszakos szélsőségesség terjedése ellen hozott intézkedéseket. Az erőszak erőszakot szül, abban pedig meglehetősen biztos vagyok, hogy Pakisztán nem engedheti meg magának egy átfogó polgárháború kibontakozását az olyan szélsőséges csoportosulásokkal, mint a Talibán."@hu11
"Signor Presidente, l’omicidio del governatore Salmaan Taseer non costituisce soltanto un dramma personale, bensì una tragedia per l’intera democrazia pakistana. Tutti gli episodi riprovevoli presentati nella risoluzione rappresentano un inquietante segnale della riluttanza della società pakistana a intraprendere la strada della secolarizzazione, nonché della crescita dell’estremismo religioso. Come può il Pakistan definirsi una democrazia se la libertà di religione dalla sancita nella costituzione è totalmente ignorata con l’applicazione delle leggi sulla blasfemia, alle quali Salmaan Taseer si opponeva saldamente? Invito l’Unione europea a prendere in considerazione le conseguenze dell’applicazione di queste leggi disumane sulle relazioni con il Pakistan. Il Pakistan otterrebbe grandi vantaggi abrogando le leggi sulla blasfemia e annullando le relative condanne. Il governo pakistano dovrebbe, inoltre, consolidare le misure adottate per contrastare l’estremismo violento. La violenza genera violenza e sono convinta che il Pakistan non possa gestire l’escalation di una guerra civile con gruppi estremisti quali i talebani."@it12
"Pone pirmininke, gubernatoriaus Salmaano Taseero nužudymas yra ne tik privati tragedija, bet ir demokratijos Pakistane tragedija. Visi apgailėtini incidentai ir atvejai, išdėstyti rezoliucijoje, yra bauginantis Pakistano visuomenės nenoro artėti sekuliarizmo link ir religinio ekstremizmo didėjimo ženklas. Kaip Pakistanas gali netgi vadinti save demokratija, kai Konstitucijos suteikta religijos laisvė visiškai ignoruojama, taikant šventvagystės teisės aktus, kuriems taip priešinosi velionis Salmaan Taseer. Norėčiau, kad Europos Sąjunga apsvarstytų tokių nežmoniškų teisės aktų taikymo pasekmes kalbant apie santykius su Pakistanu. Pakistanas, panaikindamas šventvagystės teisės aktus ir tais teisės aktais grindžiamas bausmes, turėtų naudos daugeliu aspektų. Taip pat tikėčiausi, kad Pakistano vyriausybė sustiprins priemones, kurių imamasi kovojant su žiauraus ekstremizmo plitimu. Smurtas sukelia smurtą ir aš esu visiškai įsitikinusi, kad Pakistanas negali sau leisti įsivelti į visuotinį pilietinį karą su ekstremistų grupuotėmis, tokiomis kaip Talibanas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Gubernatora noslepkavošana nav tikai privāta traģēdija, bet ir arī Pakistānas demokrātijas traģēdija. Visi rezolūcijā izklāstītie notikumi un gadījumi, par kuriem jāpauž nožēla, norāda uz satraucošu faktu, proti, ka Pakistānas sabiedrība nevēlas virzīties uz sekulārismu un ka tajā pieaug reliģiskais ekstrēmisms. Kā gan Pakistāna var sevi saukt par demokrātiju, ja reliģiskās pārliecības brīvība, kas noteikta tās konstitūcijā, tiek pilnībā ignorēta, jo tiek piemēroti tiesību akti par zaimošanu, pret kuriem iestājās nelaiķis . Es vēlos, lai Eiropas Savienība apsver ar šādu necilvēcīgu tiesību aktu piemērošanu saistītos sarežģījumus attiecībās ar Pakistānu. Pakistāna daudzējādā ziņā būtu ieguvēja, ja atceltu tiesību aktus par zaimošanu un sodus, kas ir šo tiesību aktu pamatā. Es arī paredzu, ka Pakistānas valdība pastiprinās pasākumus, kas ieviesti, lai cīnītos pret ekstrēmisma izplatīšanos. Vardarbība izraisa vardarbību, un esmu pārliecināta, ka Pakistāna nevar atļauties visaptveroša pilsoņu kara saasināšanos ar tādiem ekstrēmistu grupējumiem kā ."@lv13
"Mr President, the murder of Governor Salmaan Taseer is not only a private tragedy but a tragedy for democracy in Pakistan. All the deplorable incidents and cases that have been outlined in the resolution altogether constitute an intimidating sign of Pakistani society’s reluctance to move towards secularisation, and of the rise of religious extremism. How can Pakistan even call itself a democracy when the freedom of religion that is granted by the constitution is completely ignored by applying the blasphemy laws, to which the late Salmaan Taseer was so opposed. I would like the European Union to consider the ramifications of the application of such inhumane laws on relations with Pakistan. Pakistan would benefit in many aspects by repealing the blasphemy laws and revoking the penalties that have been based on those laws. I also would expect the Government of Pakistan to reinforce the measures that have been taken to fight the spread of violent extremism. Violence causes violence and I am quite confident that Pakistan cannot afford the escalation of a full-scale civil war with extremist groupings such as the Taliban."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de moord op gouverneur Salmaan Taseer is niet alleen een persoonlijke tragedie maar ook een tragedie voor de democratie in Pakistan. Alle betreurenswaardige incidenten en kwesties die in de resolutie worden beschreven, vormen met elkaar een intimiderend teken dat de Pakistaanse samenleving aarzelt bij het streven naar secularisering en dat het religieus extremisme toeneemt. Hoe kan Pakistan zichzelf ook maar een democratie noemen als de door de grondwet gewaarborgde godsdienstvrijheid volledig wordt genegeerd door de toepassing van de blasfemiewetten, waartegen wijlen Salmaan Taseer zich zo heeft verzet. Ik wil graag dat de Europese Unie nadenkt over de implicaties van de toepassing van zulke inhumane wetten voor de betrekkingen met Pakistan. Het zou in vele opzichten beter zijn voor Pakistan als het de blasfemiewetten introk en de straffen die op die wetten zijn gebaseerd herriep. Daarnaast zou de regering van Pakistan de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van gewelddadig extremisme tegen te gaan, moeten intensiveren. Geweld roept geweld op en ik ben er volledig van overtuigd dat Pakistan zich de escalatie naar een totale burgeroorlog met extremistische groeperingen zoals de Taliban niet kan permitteren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zamordowanie gubernatora Salmaana Taseera jest nie tylko prywatną tragedią, to tragedia demokracji w Pakistanie. Wszystkie razem te godne ubolewania incydenty i przypadki, które zostały opisane w rezolucji, stanowią budzącą grozę oznakę niechęci społeczeństwa pakistańskiego do pójścia w kierunku sekularyzacji i są oznaką szerzenia się religijnego ekstremizmu. Jak Pakistan może mienić się demokracją, kiedy wolność wyznania zagwarantowana w konstytucji jest kompletnie ignorowana przez stosowanie ustaw o bluźnierstwie, którym tak bardzo sprzeciwiał się zmarły Salmaan Taseer? Chciałabym, żeby Unia Europejska uwzględniła konsekwencje stosowania takich nieludzkich praw w stosunkach z Pakistanem. Ten kraj skorzystałby pod wieloma względami z uchylenia ustaw o bluźnierstwie i ze zniesienia kar nałożonych w oparciu o te ustawy. Oczekiwałabym także, by rząd Pakistanu wzmocnił środki podjęte w celu zwalczania rozprzestrzeniającego się gwałtownego ekstremizmu. Przemoc rodzi przemoc, i jestem całkiem przekonana, że Pakistan nie może zezwalać na eskalację walki z grupami ekstremistów, takich jak talibowie, w pełną wojnę domową."@pl16
"Mr President, the murder of Governor Salmaan Taseer is not only a private tragedy but a tragedy for democracy in Pakistan. All the deplorable incidents and cases that have been outlined in the resolution altogether constitute an intimidating sign of Pakistani society’s reluctance to move towards secularisation, and of the rise of religious extremism. How can Pakistan even call itself a democracy when the freedom of religion that is granted by the constitution is completely ignored by applying the blasphemy laws, to which the late Salmaan Taseer was so opposed. I would like the European Union to consider the ramifications of the application of such inhumane laws on relations with Pakistan. Pakistan would benefit in many aspects by repealing the blasphemy laws and revoking the penalties that have been based on those laws. I also would expect the Government of Pakistan to reinforce the measures that have been taken to fight the spread of violent extremism. Violence causes violence and I am quite confident that Pakistan cannot afford the escalation of a full-scale civil war with extremist groupings such as the Taliban."@pt17
"Dle preşedinte, asasinarea guvernatorului Salmaan Taseer nu este doar o tragedie personală, ci şi o tragedie pentru democraţia din Pakistan. Toate incidentele şi cazurile deplorabile menţionate în rezoluţie constituie un semnal intimidant al refuzului societăţii pakistaneze de a se orienta către laicizare şi al intensificării extremismului religios. Cum poate Pakistanul să se numească o democraţie atunci când libertatea de religie acordată prin Constituţie este ignorată complet prin aplicarea legii referitoare la blasfemie, căreia Salmaan Taseer i s-a opus. Aş dori ca Uniunea Europeană să analizeze implicaţiile pentru relaţiile cu Pakistanul a aplicării unei legi atât de inumane. Pakistanul ar avea multe avantaje dacă ar abroga legile referitoare la blasfemie şi ar revoca pedepsele acordate pe baza acestora. De asemenea, aş dori ca guvernul pakistanez să consolideze măsurile adoptate pentru a combate răspândirea extremismului violent. Violenţa generează violenţă şi sunt foarte sigură că Pakistanul nu îşi poate permite o agravare a situaţiei până la un adevărat război civil cu grupările extremiste precum talibanii."@ro18
"Vražda guvernéra Salmána Tasíra nie je len súkromnou tragédiou, ale aj tragédiou demokracie v Pakistane. Všetky odsúdeniahodné incidenty a prípady, ktoré boli spomenuté v uznesení, sú odstrašujúcim príkladom neochoty pakistanskej spoločnosti prejsť na sekularizáciu, ako aj nárastu náboženského extrémizmu. Ako sa môže Pakistan nazývať demokraciou, keď pri uplatňovaní zákonov o rúhaní, proti ktorým sa postavil Salmán Tasír, úplne ignoruje slobodu náboženského vyznania, ktorú zaručuje ústava? Bola by som rada, keby Európska únia zvážila dôsledky uplatňovania týchto nehumánnych zákonov vo svojich vzťahoch s Pakistanom. Pre Pakistan by zrušenie zákonov o rúhaní bolo v mnohých aspektoch prínosom, čo by viedlo k zrušeniu sankcií uložených na základe týchto zákonov. Takisto očakávam, že pakistanská vláda zintenzívni opatrenia prijaté na boj proti šíreniu násilného extrémizmu. Násilie vyvoláva ďalšie násilie a som presvedčená, že Pakistan si nemôže dovoliť rozsiahlu občiansku vojnu s extrémistickými zoskupeniami, ako je Taliban."@sk19
"Gospod predsednik, umor guvernerja Salmana Taserja ni samo zasebna tragedija, ampak tragedija za demokracijo v Pakistanu. Vsi obžalovanja vredni incidenti in primeri, ki so bili omenjeni v resoluciji, vsi skupaj predstavljajo zastrašujoč znak oklevanja pakistanske družbe, da bi se premaknila k posvetnosti, in povečevanje verskega ekstremizma. Kako se lahko Pakistan imenuje demokracija, če se popolnoma ignorira svobodo vere, ki jo zagotavlja ustava, z uporabo zakonov o bogokletju, ki jim je nasprotoval Salman Taser. Želim, da Evropska unija razmisli o posledicah tako nečloveških zakonov v odnosih s Pakistanom. Pakistan bi v več pogledih imel koristi od odprave zakonov o bogokletju in razveljavitvi kazni, ki so bile utemeljene na teh zakonih. Pričakovala bi tudi, da vlada Pakistana okrepi ukrepe, ki so bili sprejeti v boju proti širjenju nasilnega ekstremizma. Nasilje povzroča nasilje in precej prepričana sem, da si Pakistan ne more privoščiti stopnjevanja državljanske vojne v polnem obsegu z ekstremističnimi skupinami, kakršna so talibani."@sl20
"Herr talman! Mordet på guvernör Salmaan Taseer är inte bara en privat tragedi utan en tragedi för demokratin i Pakistan. Alla de beklagliga incidenter och fall som har beskrivits i resolutionen utgör tillsammans ett förskräckande tecken på det pakistanska samhällets ovilja att gå mot sekularisering och framväxten av religiös extremism. Hur kan Pakistan över huvud taget kalla sig demokratiskt när den religionsfrihet som fastställs i konstitutionen fullständigt ignoreras genom tillämpningen av de hädelselagar som Salmaan Taseer var så kritisk mot? Jag vill att EU ska överväga hur tillämpningen av dessa omänskliga lagar ska påverka förbindelserna med Pakistan. Pakistan skulle ha många fördelar av att upphäva hädelselagarna och annullera de straff som har utdömts på grundval av dessa lagar. Jag väntar mig också att Pakistans regering ska förstärka de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa utbredningen av våldsam extremism. Våld föder våld och jag är helt säker på att Pakistan inte har råd med en upptrappning till ett inbördeskrig i full skala med extrema grupperingar som talibanerna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph