Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-20-Speech-4-242-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110120.14.4-242-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I voted for the joint resolution on Belarus, being one of its initiators on behalf of the PPE Group. The resolution addresses in a clear and unambiguous way the tragic situation in Belarus, created by its dictator, Lukashenko, since 19 December 2010. Therefore, I would like to stress paragraph 15, which invites the EU Member States not to weaken EU joint actions with bilateral initiatives that could undermine the credibility and effectiveness of the European approach. Also, I see not holding the 2014 World Ice Hockey Championships in Minsk as being one of the most efficient levers in the proposal for exerting influence on the Belarus authorities to abandon their repressive politics."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro usnesení o Bělorusku, neboť jsem jedním z jeho iniciátorů za skupinu PPE. Usnesení se jasně a jednoznačně zabývá tragickou situací v Bělorusku, kterou 19. prosince 2010 způsobil běloruský diktátor Lukašenko. Proto bych chtěl zdůraznit bod 15, který vyzývá členské státy EU, aby neoslabovaly společný postup EU bilaterálními iniciativami, které by mohly podkopat důvěryhodnost a účinnost evropského přístupu. Myslím si rovněž, že jeden z nejúčinnějších nástrojů v návrhu jak vyvíjet tlak na běloruské úřady, aby skoncovaly se svou represivní politikou, je nepořádat mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2014 v Minsku."@cs1
"(EN) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om Belarus som en af initiativtagerne i PPE-Gruppen. I beslutningen behandler man på en klar og utvetydig måde den tragiske situation i Belarus, som landets diktator, Lukashenko, har skabt siden den 19. december 2010. Derfor vil jeg gerne fremhæve punkt 15, hvori EU's medlemsstater opfordres til ikke at svække EU's fælles foranstaltninger gennem bilaterale initiativer, der kan undergrave troværdigheden og effektiviteten af den europæiske fremgangsmåde. Og jeg betragter ikke afholdelsen af VM i ishockey i 2014 i Minsk som en af de mest effektive løftestænger i forslaget om at udøve indflydelse på de belarussiske myndigheder for at få dem til at opgive deres repressive politik."@da2
"Ich habe als einer der Initiatoren im Namen der PPE-Fraktion für die gemeinsame Entschließung über Belarus gestimmt. Die Entschließung stellt die tragische Situation in Belarus, die vom Diktator dieses Landes, Lukaschenko, am 19. Dezember 2010 ausgelöst wurde, auf klare und eindeutige Weise dar. Daher möchte ich Absatz 15 hervorheben, der die Mitgliedstaaten der EU dazu auffordert, die gemeinsamen Handlungen der Europäische Union nicht durch bilaterale Initiativen zu kompromittieren, die die Glaubwürdigkeit und Effektivität der europäischen Vorgehensweise unterminieren könnten. Außerdem betrachte die Möglichkeit, die Eishockey-Weltmeisterschaften 2014 nicht in Minsk abzuhalten, als eines der wirksamsten Druckmittel, die belarussischen Behörden dazu zu bringen, ihre Politik der Unterdrückung aufzugeben."@de9
"Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα για τη Λευκορωσία, καθώς είμαι ένας από τους πρωτεργάτες του εξ ονόματος της Ομάδας PPE. Το ψήφισμα αναφέρεται με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο στην τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λευκορωσία από τον δικτάτορα της χώρας Lukashenko από τις 19 Δεκεμβρίου 2010. Επομένως, θα ήθελα να δώσω έμφαση στην παράγραφο 15 που καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην αποδυναμώσουν την κοινή δράση της ΕΕ με διμερείς πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής προσέγγισης Επίσης, θεωρώ τη μη διεξαγωγή του παγκόσμιου πρωταθλήματος χόκεϊ επί πάγου το 2014 στο Minsk ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα της πρότασης για την άσκηση επιρροής στις αρχές της Λευκορωσίας προκειμένου να εγκαταλείψει τις κατασταλτικές πολιτικές της."@el10
"He votado a favor de la resolución común en Belarús y soy uno de sus promotores en nombre del Grupo PPE. La resolución aborda de manera clara e inequívoca la situación de Belarús, creada por su dictador, Lukashenko, desde el día 19 de diciembre de 2010. Por consiguiente, me gustaría hacer hincapié en el apartado 15, que invita a los Estados miembros de la UE a no debilitar las acciones comunes de la UE con iniciativas bilaterales que podrían socavar la credibilidad y la eficacia del enfoque europeo. Asimismo, considero que el hecho de no celebrar los campeonatos del mundo de hockey sobre hielo de 2014 en Minsk constituye uno de los resortes más eficientes de la propuesta para ejercer influencia en las autoridades de Belarús a fin de que abandonen su política represiva."@es21
"Ma hääletasin Valgevenet käsitleva resolutsiooni poolt, olles üks selle algatajatest rahvapartei fraktsiooni nimel. Resolutsioonis käsitletakse selgelt ja üheselt mõistetavalt Valgevenes alates 19. detsembrist 2010 valitsevat traagilist olukorda, mille on tekitanud Valgevene diktaator Lukašenka. Seetõttu tahaksin ma rõhutada lõiget 15, milles kutsutakse ELi liikmesriike üles mitte nõrgestama ELi ühismeetmeid kahepoolsete algatustega, mis võivad õõnestada Euroopa põhimõtete usaldusväärsust ja tulemuslikkust. Samuti leian, et ettepanek mitte korraldada 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistlusi Minskis oleks üks tõhusamaid mõjutusvahendeid, mille abil saab avaldada Valgevene ametivõimudele survet repressiivsest poliitikast loobumiseks."@et5
"Äänestin Valko-Venäjää koskevan yhteisen päätöslauselman puolesta, koska olen yksi PPE-ryhmän aloitteen tekijöistä. Päätöslauselmassa tarkastellaan selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla Valko-Venäjän traagista tilannetta, jonka on aiheuttanut sen diktaattori Lukashenko, alkaen 19. joulukuuta 2010. Haluan tämän vuoksi painottaa 15 kohtaa, jonka mukaan luotetaan siihen, että Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät heikennä unionin toimia sellaisilla kahdenvälisillä aloitteilla, jotka vaarantavat yhteisen ulkopolitiikan uskottavuuden ja tehokkuuden Katson myös, että vuoden 2014 jääkiekon MM-kisoja ei pidä järjestää Minskissä, koska tämä on yksi ehdotuksen tehokkaimmista tavoista vaikuttaa Valko-Venäjän viranomaisiin, jotta nämä luopuisivat sortopolitiikastaan."@fi7
"J’ai voté pour la résolution commune sur la Biélorussie puisque j’en ai été un des initiateurs au nom du groupe PPE. La résolution s’attaque de façon claire et sans ambiguïté à la tragique situation créée en Biélorussie par le dictateur Loukachenko depuis le 19 décembre 2010. C’est pourquoi je voudrais attirer l’attention sur le paragraphe 15 qui invite les États membres de l’Union européenne à ne pas affaiblir l’action commune de l’Union en prenant avec le régime biélorusse des initiatives bilatérales de nature à compromettre la crédibilité et l’efficacité de l’approche européenne. A mon avis, ne pas organiser les championnats du monde de hockey à Minsk en 2014 sera un des moyens les plus efficaces de faire pression sur les autorités de Biélorussie afin qu’elles renoncent à leur politique de répression."@fr8
"A Fehéroroszországról szóló közös állásfoglalás mellett szavaztam, az Európai Néppárt nevében annak egyik kezdeményezője vagyok. Az állásfoglalás egyértelmű és határozott módon foglalkozik a Fehéroroszországban fennálló tragikus helyzettel, amelyet az ottani diktátor, Lukasenko idézett elő 2010. december 19-e óta. Szeretném kiemelni éppen ezért a 15. bekezdést, amely arra kéri az uniós tagállamokat, hogy ne gyengítsék az uniós fellépést azzal, hogy kétoldalú kezdeményezésekbe bocsátkoznak a fehérorosz rezsimmel, ami aláásná az európai külpolitika hitelét és hatékonyságát. Úgy látom továbbá, hogy az, ha a 2014-es jégkorong-világbajnokságot nem Minszkben rendezik, a javaslat egyik leghatékonyabb eszköze arra, hogy befolyást gyakoroljanak a fehérorosz hatóságokra, hogy vessenek véget elnyomó politikájuknak. ."@hu11
"Ho votato a favore della risoluzione comune sulla Bielorussia, essendo fra i suoi promotori a nome del gruppo del PPE. La risoluzione affronta in maniera chiara e univoca la tragica situazione in Bielorussia, instaurata dal suo dittatore Lukashenko dal 19 dicembre 2010. A tale proposito desidero sottolineare il paragrafo 15, che invita gli Stati membri a non indebolire l’azione comune dell’Unione con iniziative bilaterali che potrebbero minare la credibilità e l’efficacia dell’approccio europeo. Ritengo inoltre che non tenere il campionato mondiale di hockey su ghiaccio del 2014 a Minsk costituisca uno degli elementi più efficaci contenuti nella proposta per far leva sulle autorità bielorusse affinché abbandonino le proprie politiche repressive."@it12
"Balsavau už bendrą rezoliuciją dėl Baltarusijos ir buvau vienas jos iniciatorių PPE frakcijos vardu. Rezoliucijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nagrinėjama tragiška Baltarusijos padėtis, kurią lėmė jos diktatoriaus A. Lukashenko veiksmai nuo 2010 m. gruodžio 19 d. Taigi norėčiau pabrėžti 15 dalį, kurioje ES valstybės narės raginamos nesilpninti ES veiksmų dvišalėmis iniciatyvomis, kurios galėtų pakenkti Europos užsienio politikos patikimumui ir veiksmingumui. Be to, atsisakymas rengti 2014 m. Pasaulio ledo ritulio čempionatą Minske, mano manymu, yra vienas veiksmingiausių svertų, kuriais siūloma daryti įtaką Baltarusijos valdžios institucijoms, kad jos atsisakytų savo represijų politikos."@lt14
"Es balsojumā atbalstīju kopīgo rezolūciju par Baltkrieviju, un PPE grupas vārdā esmu viens no tās ierosinātājiem. Rezolūcijā skaidri un nepārprotami tiek izklāstīta traģiskā situācija Baltkrievijā, ko kopš 2010. gada 19. decembra izraisījis tās diktators . Tāpēc vēlos uzsvērt 15. punktu, kurā ES dalībvalstis aicina nesamazināt ES kopējās darbības ar divpusējām iniciatīvām, kas varētu apdraudēt Eiropas pieejas ticamību un efektivitāti. Tāpat uzskatu, ka 2014. gada Pasaules Hokeja čempionāta neorganizēšana Minskā varētu būt viens no efektīvākajiem instrumentiem priekšlikumā, lai ietekmētu Baltkrievijas iestādes atteikties no to represīvās politikas."@lv13
"I voted for the joint resolution on Belarus, being one of its initiators on behalf of the PPE group. The resolution addresses in a clear and unambiguous way the tragic situation in Belarus, created by its dictator Lukashenka, since 19 December 2010. Therefore, I would like to stress paragraph 15, which invites the EU Member States not to weaken EU joint actions with bilateral initiatives that could undermine the credibility and effectiveness of the European approach. Also, I see not holding the 2014 World Ice Hockey Championships in Minsk as being one of the most efficient levers in the proposal for exerting influence on the Belarus authorities to abandon their repressive politics."@mt15
"Ik heb als een van de initiatiefnemers namens de PPE-Fractie vóór de gezamenlijke ontwerpresolutie over Belarus gestemd. De resolutie spreekt zich in heldere, ondubbelzinnige bewoordingen uit over de tragische situatie in Belarus, die dictator Loekasjenko sinds 19 december 2010 heeft veroorzaakt. Daarom wil ik paragraaf 15 benadrukken, waarin de EU-lidstaten worden verzocht het EU-optreden niet te ontkrachten door middel van bilaterale initiatieven met het Belarussische regime die de geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het Europees buitenlands beleid ondermijnen. Daarnaast beschouw ik het niet houden van het Wereldkampioenschap ijshockey in 2014 in Minsk als een van de doeltreffendste pressiemiddelen in het voorstel om de Belarussische autoriteiten zover te krijgen dat ze hun onderdrukkingsbeleid laten varen."@nl3
"Głosowałem za przyjęciem wspólnej rezolucji w sprawie Białorusi, której jestem jednym z inicjatorów z ramienia grupy PPE. W rezolucji jasno i jednoznacznie ustosunkowano się do tragicznej sytuacji na Białorusi, sprowokowanej przez jej dyktatora – Łukaszenkę – po dniu 19 grudnia 2010 r. Dlatego chciałbym szczególną uwagę zwrócić na jej pkt 15, w którym wyrażono oczekiwanie, że państwa członkowskie UE nie będą osłabiać działań UE, podejmując dwustronne inicjatywy z udziałem reżimu białoruskiego, podważającymi wiarygodność i skuteczność europejskiej polityki zagranicznej. Myślę również, że wstrzymanie organizacji planowanych na 2014 rok mistrzostw świata w hokeju na lodzie jest jedną z najskuteczniejszych metod wywierania na białoruskie władze nacisków w celu zaprzestania stosowania przez nie represji."@pl16
"I voted for the joint resolution on Belarus, being one of its initiators on behalf of the PPE group. The resolution addresses in a clear and unambiguous way the tragic situation in Belarus, created by its dictator Lukashenka, since 19 December 2010. Therefore, I would like to stress paragraph 15, which invites the EU Member States not to weaken EU joint actions with bilateral initiatives that could undermine the credibility and effectiveness of the European approach. Also, I see not holding the 2014 World Ice Hockey Championships in Minsk as being one of the most efficient levers in the proposal for exerting influence on the Belarus authorities to abandon their repressive politics."@pt17
"Am votat pentru rezoluţia comună privind Belarus, fiind unul dintre iniţiatorii acesteia, în numele Grupului PPE. Rezoluţia abordează în mod clar şi neambiguu situaţia tragică din Belarus, creată de dictatorul său, Lukaşenko, începând cu 19 decembrie 2010. Prin urmare, aş dori să subliniez alineatul (15), în care statele membre ale UE sunt invitate să nu atenueze acţiunile comune ale UE prin iniţiative bilaterale care ar putea submina credibilitatea şi eficacitatea abordării europene. De asemenea, consider că neorganizarea Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă din 2014 la Minsk este una dintre cele mai eficiente elemente din propunere, în scopul influenţării autorităţilor din Belarus să renunţe la politica represivă."@ro18
"Hlasoval som za spoločné uznesenie o Bielorusku, pretože som jeden z jej iniciátorov v mene poslaneckého klubu PPE. Uznesenie sa jasným a jednoznačným spôsobom zaoberá tragickou situáciou v Bielorusku po 19. decembri 2010, ktorú spôsobil jeho diktátor Lukašenko. Chcem preto upozorniť na odsek 15, ktorý vyzýva členské štáty EÚ, aby neoslabovali spoločnú činnosť EÚ dvojstrannými iniciatívami, ktoré by mohli narušiť dôveryhodnosť a efektívnosť európskeho prístupu. Možnosť neuskutočniť majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2014 v Minsku považujem za jednu z najúčinnejších pák v rámci návrhu na vyvinutie nátlaku na bieloruské orgány, aby skončili s represívnou politikou."@sk19
". ─ Kot eden od pobudnikov skupne resolucije o Belorusiji v imenu skupine PPE sem seveda glasoval zanjo. Resolucija jasno in nedvoumno obravnava tragične razmere v Belorusiji po 19. decembru 2010, za katere je odgovoren diktator Lukašenko. Rad bi posebej izpostavil točko 15, ki poziva države članice, naj ne oslabijo ukrepov EU z dvostranskimi pobudami z beloruskim režimom, saj bi to spodkopalo verodostojnost in učinkovitost evropske zunanje politike. Prav tako menim, da bi lahko bila odpoved svetovnega prvenstva v hokeju leta 2014 v Minsku eden od najučinkovitejših vzvodov iz predloga, s katerim bi beloruske oblasti prisilili k opustitvi represivne politike."@sl20
"Som en av initiativtagarna för PPE-gruppen röstade jag för den gemensamma resolutionen om Vitryssland. I resolutionen behandlas tydligt och entydigt den tragiska situationen i Vitryssland, som skapats av diktatorn Aleksander Lukasjenko sedan den 19 december 2010. Därför vill jag framhålla punkt 15, där EU:s medlemsstater uppmanas att inte försvaga EU:s gemensamma insatser genom bilaterala initiativ som skulle kunna undergräva den europeiska hållningens trovärdighet och effektivitet. Att inte hålla världsmästerskapen i ishockey 2014 i Vitryssland ser jag också som ett av de mest effektiva påtryckningsmedlen i förslaget för att få de vitryska myndigheterna att upphöra med sin repressiva politik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,2,13,4,21,9,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph