Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-20-Speech-4-046-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110120.3.4-046-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me concentrate on paragraph 90 of this report, which states that competition in agricultural production is a precondition for lower prices for consumers in EU countries. A bit of it is true, but I am afraid it misses the point completely. We are having a debate among ourselves, and in particular groups in this Parliament, about what is happening to the agricultural markets and why there is not fair transmission of the final price that we, as consumers, pay for food to those who produce the food. It is a very serious problem at a time when we are reforming agricultural policy, threatening to cut the budget for agriculture and not looking at the imperfections in this marketplace. So the report should say much more about that. The Commission is urged to look at competition in the agro-industrial sector: yes, please, and look at it too in the retail sector but then stop looking and do something about it! We are great at talking in this House, but we are not so good at action. I have one other point in relation to competition. I make some complaints to the Commission on behalf of constituents. The small person gets no hearing against the state, and I would like the Commission to take this back: that there are some complaints which I, as a Member, have not ..."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych se zaměřila na bod 90 této zprávy, v němž se uvádí, že hospodářská soutěž v zemědělské výrobě je základní podmínkou nižších cen pro spotřebitele v evropských zemích. Něco pravdy na tom je, ale obávám se, že pointa je někde úplně jinde. Mezi sebou a zejména v různých skupinách v tomto Parlamentu diskutujeme o tom, co se děje se zemědělskými trhy a proč nedochází ke spravedlivému přenosu konečné ceny, kterou my, jako spotřebitelé, platíme za potraviny těm, kdo potraviny vyrábějí. Jde o velmi vážný problém v době, kdy reformujeme zemědělskou politiku, hrozíme, že snížíme rozpočet pro zemědělství bez ohledu na nedostatky tohoto trhu. Zpráva by o tom tedy měla podat více informací. Od Komise naléhavě žádáme, aby se zabývala hospodářskou soutěží v zemědělsko-potravinářském odvětví. Ano prosím, a podívejte se na to i v maloobchodě, ale pak už se přestaňte dívat a něco s tím udělejte! Moc dobře nám jde hovořit tady ve sněmovně, ale má-li dojít k činům, už tak dobří nejsme. Mám ještě jednu věc k hospodářské soutěži. Jménem voličů mám ke Komisi několik stížností. Obyčejného člověka stát nevyslechne a já bych chtěla, aby se k tomu Komise vrátila: je několik stížností, které jsem já jako poslankyně ne…"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne fokusere på afsnit 90 i denne betænkning, hvor der står, at konkurrence inden for landbrugsproduktion er en forudsætning for lavere priser for forbrugerne i europæiske lande. Dette er delvist korrekt, men jeg er bange for, at den rammer helt ved siden af målet. Vi har haft en intern debat, og navnlig i grupper her i Parlamentet, om, hvad der sker med landbrugsmarkederne, og hvorfor der ikke sker en retfærdig overførsel af den slutpris, som vi som forbrugere betaler for maden til dem, der producerer maden. Dette er et meget alvorligt problem på et tidspunkt, hvor vi er i gang med en reform af landbrugspolitikken, varsler nedskæringer i landbrugsbudgettet og ikke ser på manglerne ved dette marked. Betænkningen bør derfor indeholde mange flere oplysninger om dette. Kommissionen opfordres til at kigge på konkurrencen i landbrugsfødevareindustrien samt i detailsektoren og derefter holde op med at kigge og gøre noget ved sagen! Vi er dygtige til at tale her i Parlamentet, men vi er ikke så gode til at handle. Jeg har endnu et punkt vedrørende konkurrence. Jeg har nogle klager til Kommissionen på vegne af mine vælgere. Manden på gaden bliver ikke hørt i forhold til staten, og jeg ser gerne, at Kommissionen genovervejer dette: at der er nogle klager, som jeg som medlem ikke har…"@da2
"Herr Präsident! Ich möchte meinen Schwerpunkt auf Absatz 90 dieses Berichts legen, welcher besagt, dass der Wettbewerb bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen eine Voraussetzung für niedrigere Verbraucherpreise in den EU-Staaten ist. Das ist zum Teil wahr, aber ich befürchte, das Ziel wird vollkommen verfehlt. Wir debattieren unter uns und in bestimmten Fraktionen dieses Parlaments, was auf den Agrarmärkten passiert und warum es keine faire Weitergabe des Endpreises gibt, den wir als Verbraucher für Nahrungsmittel denjenigen zahlen, die diese Lebensmittel erzeugen. Es ist ein sehr ernstes Problem zu einer Zeit, in der wir die Agrarpolitik reformieren, Kürzungen im Haushaltsplan für Landwirtschaft androhen und nicht die Unzulänglichkeiten dieses Marktes betrachten. Daher sollte der Bericht viel mehr darüber sagen. Die Kommission wird dringend aufgefordert, den Wettbewerb in der Agrarindustrie zu betrachten: Ja, bitte tun Sie das und betrachten Sie dabei auch den Einzelhandel, aber hören Sie dann auf zu schauen und werden Sie aktiv! Wir können in diesem Haus großartig reden, aber wir sind nicht so gut bei den Taten. Ich möchte noch etwas zum Wettbewerb sagen. Ich richte im Namen der Wähler einige Beschwerden an die Kommission. Der kleine Bürger wird beim Staat nicht gehört, und ich möchte, dass die Kommission das zurücknimmt: dass es einige Beschwerden gibt, welche ich als ein Mitglied des Parlaments nicht ..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εστιάσω στην παράγραφο 90 αυτής της έκθεσης, η οποία αναφέρει ότι ο ανταγωνισμός στη γεωργική παραγωγή αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές στις χώρες της ΕΕ. Αυτό είναι εν μέρει ακριβές, αλλά φοβάμαι ότι δεν καλύπτει εντελώς όλες τις σημαντικές παραμέτρους. Έχουμε μεταξύ μας μια συζήτηση, και σε συγκεκριμένες ομάδες σε αυτό το Κοινοβούλιο, σχετικά με το τι συμβαίνει στις γεωργικές αγορές και γιατί δεν υπάρχει δίκαιη μεταφορά της τελικής τιμής την οποία, εμείς, ως καταναλωτές, πληρώνουμε για τρόφιμα σε αυτούς οι οποίοι παράγουν αυτά τα τρόφιμα. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια περίοδο όπου μεταρρυθμίζουμε τη γεωργική πολιτική, απειλώντας να περικόψουμε τον προϋπολογισμό για τη γεωργία και μην κοιτάζοντας τις ατέλειες σε αυτή την αγορά. Για αυτό η έκθεση θα έπρεπε να λέγει πολλά περισσότερα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή παροτρύνεται να εξετάσει τον ανταγωνισμό στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής: ναι, παρακαλώ, και να τον εξετάσετε και τον τομέα του λιανεμπορίου αλλά στη συνέχεια πάψτε να κοιτάζετε και κάνετε κάτι σχετικά με αυτό! Είμαστε σπουδαίοι στα λόγια σε αυτό το Σώμα, αλλά όχι τόσο καλοί στη δράση. Έχω να κάνω μια ακόμη επισήμανση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Υποβάλω ορισμένες καταγγελίες στην Επιτροπή εξ ονόματος των ψηφοφόρων. Ο ασήμαντος πολίτης δεν εισακούεται έναντι του κράτους, και θα ήθελα η Επιτροπή αυτό να το σημειώσει: ότι υπάρχουν ορισμένες καταγγελίες τις οποίες εγώ, ως βουλευτής, δεν έχω ..."@el10
"Señor Presidente, si me lo permite me concentraré en el apartado 90 de este informe, que afirma que la competencia en la producción agrícola constituye una condición previa para reducir los precios para los consumidores de los países europeos. En parte, esto es cierto, pero me temo que no aborda el meollo de la cuestión en absoluto. Estamos debatiendo entre nosotros, y en grupos concretos de este Parlamento, lo que está aconteciendo en los mercados agrícolas y los motivos por los que no se produce una transmisión justa del precio final que, como consumidores, pagamos por los alimentos a los productores de los mismos. En un momento en el que estamos reformando la política agrícola, se trata de un problema muy grave que amenaza con recortar el presupuesto de la agricultura ignorando las deficiencias de este mercado. Por este motivo, el informe debería ser más exhaustivo sobre este tema. Se insta a la Comisión a que considere la competencia en el sector agroindustrial: analícela, por favor, y analice también el sector minorista, pero después deje de analizar y haga algo al respecto. En esta Cámara se nos da muy bien hablar, pero no somos tan buenos a la hora de pasar a la acción. Tengo otro comentario relativo a la competencia. Formulo quejas a la Comisión en nombre de los electores. Las personas de a pie no obtienen audiencias contra el Estado, y quisiera que la Comisión retirase lo siguiente: que hay ciertas quejas que yo, como diputada, no he…"@es21
"Lugupeetud juhataja! Lubage mul keskenduda raporti lõikele 90, milles märgitakse, et konkurents põllumajandusliku tootmise valdkonnas on eeltingimus Euroopa riikide tarbijatele madalamate hindade tagamisele. Osaliselt vastab see tõele, kuid mulle tundub, et see läheb asja mõttest täiesti mööda. Me peame omavahelisi ja eelkõige Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahelisi arutelusid selle üle, mis toimub põllumajandusturgudel ja miks ei kandu lõpphind, mida meie, tarbijad, toidu eest maksame, õiglaselt üle neile, kes toitu toodavad. See on ülimalt tõsine probleem ajal, mil me reformime põllumajanduspoliitikat, ähvardame kärpida põllumajanduse eelarvet ja vaatame mööda turu puudustest. Niisiis tuleks seda raportis palju põhjalikumalt käsitleda. Komisjonilt nõutakse, et ta uuriks konkurentsi agrotööstussektoris. Jah, palun, ja uurige seda ka jaesektoris, kuid seejärel lõpetage see uurimine ja võtke ometi midagi ette! Rääkimine tuleb meil Euroopa Parlamendis hästi välja, kuid sama ei saa öelda tegude kohta. Mul on veel üks mõte konkurentsi kohta. Esitan komisjonile valijate nimel mõne kaebuse. Tavainimest ei kuula riik iialgi ja ma soovin, et komisjon tunnistaks järgmist: on mõni kaebus, mida mina kui parlamendiliige ei ole..."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan keskittyä mietinnön 90 kohtaan, jossa todetaan, että maataloustuotannon alan kilpailu on matalampien kuluttajahintojen edellytys EU:n jäsenvaltioissa. Tämä on osittain totta, mutta pelkäänpä, että tärkein jää huomaamatta. Käymme keskenämme ja tämän parlamentin eri ryhmien välillä keskustelua siitä, mitä maatalousmarkkinoille on tapahtumassa ja miksi loppuhintaa, jonka me kuluttajat maksamme elintarvikkeista niiden tuottajille, ei välitetä oikeudenmukaisesti. Tämä on erittäin vakava ongelma aikana, jona uudistamme maatalouspolitiikkaa ja jona uhkaamme leikata maatalouden talousarviota ja jätämme huomiotta markkinoiden puutteet. Kertomuksessa olisi käsiteltävä tätä tarkemmin. Komissiota kehotetaan tarkastelemaan kilpailua maatalousteollisuuden alalla: kyllä kiitos, ja tarkastelkaa sitä myös vähittäismyynnin alalla, mutta lopettakaa sitten tarkastelu ja tarttukaa toimeen! Olemme hyviä puhumaan tästä parlamentissa, mutta emme ole yhtä hyviä toimimaan. Haluan esittää myös toisen huomautuksen kilpailusta. Valitan komissiolle muutamasta asiasta vaalipiirini asukkaiden puolesta. Pienellä ihmisellä ei ole paljoa sanavaltaa valtiota vastaan, ja haluaisin kertoa komissiolle eräästä asiasta: on esitetty valituksia, joita minä parlamentin jäsenenä en ole..."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi de me concentrer sur le paragraphe 90 de ce rapport, qui déclare que la concurrence en matière de production agricole est une condition préalable de la baisse des prix pour les consommateurs des pays européens. C’est en partie vrai, mais je pense que ce point de vue passe complètement à côté de l’essentiel. Nous avons un débat entre nous, et au sein des différents groupes de ce Parlement, sur ce qui se passe sur les marchés agricoles et sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas de transmission équitable du prix final qu’en tant que consommateurs, nous payons pour les denrées alimentaires à ceux qui les produisent. C’est un problème très grave à l’heure où nous réformons la politique agricole, en menaçant de réduire le budget alloué à l’agriculture et en n’analysant pas les imperfections dont ce marché est entaché. Le rapport devrait donc en dire bien plus long. La Commission est invitée à analyser la concurrence dans le secteur agro-industriel: oui, s’il vous plaît, et analysez-là aussi dans le secteur du détail, mais ensuite, arrêtez d’analyser et faites quelque chose! On parle beaucoup dans cette Assemblée, mais on n’agit guère. J’ai une autre remarque à formuler concernant la concurrence. Je transmets les plaintes de mes électeurs à la Commission. Les petites gens ne sont pas entendues par l’État et je voudrais que la Commission reprenne ceci: il existe plusieurs plaintes qu’en tant que députée, je n’ai pas..."@fr8
"Elnök úr, engedjék meg, hogy a jelentés 90. pontjára koncentráljak, amelyben az áll, hogy a mezőgazdasági termelésben megvalósuló verseny az előfeltétele annak, hogy az Európai Unió országaiban csökkenjenek a fogyasztó árak. Van ebben némi igazság, de attól tartok, szem elől téveszti a lényeget. Közöttünk, és különösen az egyes parlamenti képviselőcsoportok között arról folyik a vita, hogy mi történik a mezőgazdasági piacokon, és miért nem jut el tisztességes módon az általunk fizetett végfogyasztói ár az élelmiszerek termelőihez. Nagyon súlyos probléma ez most, az agrárpolitikai reform idején, amikor a mezőgazdasági költségvetés csökkenése fenyeget, mert nem veszik figyelembe ennek a piacnak a működési hiányosságait. Ezért a jelentésben sokkal többet kéne írni erről. Sürgetjük, hogy a Bizottság vizsgálja meg a versenyt az agráripari ágazatban: igen, legyenek szívesek, továbbá vizsgálják meg a kiskereskedelemben is, aztán viszont ne csak nézzenek, hanem tegyenek valamit az érdekében! Beszélni remekül tudunk itt, a tisztelt Házban, ám a cselekvésben már nem vagyunk olyan jók. Még egy észrevételem van a versennyel kapcsolatban. Választóim nevében néhány reklamációt szeretnék közölni a Bizottsággal. A kisember állam elleni panaszát nem hallgatják meg, és szeretném a Bizottság tudomására hozni, hogy vannak olyan panaszok, amelyeket én képviselőként nem ..."@hu11
"Signor Presidente, vorrei soffermarmi sul paragrafo 90 della relazione, in cui si legge che la concorrenza nella produzione agricola è una condizione preliminare per ridurre i prezzi al consumo nei paesi europei. Ritengo che questa affermazione sia parzialmente vera, ma che non colga decisamente il punto. Stiamo discutendo tra noi, e in particolare tra i gruppi in questa Camera di quanto sta accadendo ai mercati agricoli, sui motivi per cui non è presente un’equa trasmissione del prezzo finale che noi, in quanto consumatori, paghiamo ai produttori per i prodotti alimentari. Si tratta di un problema molto grave, in un momento in cui stiamo riformando la politica agricola, minacciando di ridurre il bilancio per l'agricoltura e tralasciando le imperfezioni di questo mercato. La relazione dovrebbe dunque approfondire ulteriormente la questione. La Commissione è invitata a esaminare la concorrenza nel settore agroindustriale: sì, per favore, si proceda a questa analisi anche nell'ambito del settore della vendita al dettaglio ma in seguito si smetta di pensare interrompano le valutazioni e si passi ai fatti! Siamo molto bravi a parlare in questa Assemblea, ma non tanto a passare all’azione. Ho un'altra considerazione da aggiungere in merito alla concorrenza e vorrei riferire alla Commissione alcune lamentele formulate dai miei elettori. I normali cittadini non hanno la possibilità di far ascoltare la propria voce contro lo Stato e chiedo alla Commissione di occuparsi di questo problema: vi sono alcune lamentele che, in quanto deputato, non ho ..."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau sutelkti dėmesį į ataskaitos 90 dalį, kurioje rašoma, kad konkurencija žemės ūkio gamybos sektoriuje – tai žemesnių kainų ES valstybių vartotojams prielaida. Nedidelė joje nurodyta dalis teisinga, tačiau bijau, kad liko visiškai nesuprasta esmė. Čia ir konkrečiose šio Parlamento frakcijose kalbamės apie tai, kas vyksta žemės ūkio rinkose ir kodėl nesąžiningai perkeliama kaina, kurią mes, vartotojai, mokame už maisto produktus tiems, kurie juos gamina. Tai labai rimta problema, kuri kyla mums pertvarkant žemės ūkį ir nekreipiant dėmesio į šios rinkos netobulumus. Taigi ataskaitoje turėtų būti apie tai daugiau parašyta. Komisija turėtų pažvelgti į konkurenciją žemės ūkio gamybos ir pramonės sektoriuje: taip, prašom pažvelgti į šią problemą ir mažmeniniame sektoriuje, o paskui liaukitės spoksoję ir imkitės veiksmų! Puikiai kalbame šiame Parlamente, tačiau veikiame ne taip gerai. Noriu pasakyti dar vieną dalyką dėl konkurencijos. Rinkėjų vardu pateikiau Komisijai keletą skundų. Paprastas žmogus neturi galimybės dalyvauti teismo posėdyje prieš valstybę, todėl norėčiau, kad Komisija išklausytų šiuos žodžius: yra skundų, kuriuos aš, kaip Parlamento narė, ne..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pievērsties šā ziņojuma 90. punktam, kurā ir minēts, ka Eiropas valstīs konkurence lauksaimnieciskajā ražošanā ir viens no zemāku patēriņa cenu priekšnoteikumiem. Daļēji tā ir taisnība, tomēr baidos, ka šis apgalvojums ir nevietā. Šeit debates norisinās mūsu starpā, proti, starp Parlamenta politiskajām grupām par to, kas notiek lauksaimniecības tirgū un kādēļ tajā nenotiek taisnīgas tādu galīgo cenu izmaiņas, kuras mēs kā patērētāji maksājam pārtikas produktu ražotājiem. Tā ir ļoti nopietna problēma laikā, kad mēs īstenojam lauksaimniecības politikas reformu, draudot samazināt šai nozarei atvēlēto budžetu, nevis cenšoties rast nepilnības konkrētajā tirgū. Šā iemesla dēļ ziņojumā minēto jautājumu vajadzēja aplūkot padziļināti. Komisija tiek mudināta rūpīgāk izpētīt konkurenci agrorūpniecības nozarē. Lūdzu, pētiet to, un izpētiet arī mazumtirdzniecības nozari, bet, kad būsiet beiguši pētīt, sāciet rīkoties! Mums šajā Parlamentā labi padodas runāšana, diemžēl ar darbiem ir citādi. Kas attiecas uz konkurenci, tad es vēlos izklāstīt vēl vienu jautājumu. Es gribētu minēt dažas savu vēlētāju sūdzības Komisijai. Vienkāršos iedzīvotājus valdība neuzklausa, tādēļ es vēlos, lai Komisija tos atbalstītu, jo ir dažas sūdzības, kuras es kā deputāte neesmu..."@lv13
"Mr President, let me concentrate on paragraph 90 of this report, which states that competition in agricultural production is a precondition for lower prices for consumers in EU countries. A bit of it is true but I am afraid it misses the point completely. We are having a debate among ourselves, and in particular groups in this Parliament, about what is happening to the agricultural markets and why there is not fair transmission of the final price that we, as consumers, pay for food to those who produce the food. It is a very serious problem at a time when we are reforming agricultural policy, threatening to cut the budget for agriculture and not looking at the imperfections in this marketplace. So the report should say much more about that. The Commission is urged to look at competition in the agro-industrial sector: yes, please, and look at it too in the retail sector but then stop looking and do something about it! We are great at talking in this House but we are not so good at action. I have one other point in relation to competition. I make some complaints to the Commission on behalf of constituents. The small person gets no hearing against the state, and I would like the Commission to take this back: that there are some complaints which I, as a Member, have not ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag specifiek ingaan op paragraaf 90 van dit verslag, waarin wordt gesteld dat concurrentie in de landbouwproductie een voorwaarde is voor lagere prijzen voor de consumenten in Europese landen. Dat is voor een deel waar, maar ik vrees dat hier volledig wordt voorbijgegaan aan waar het eigenlijk om gaat. We debatteren met elkaar en in bepaalde fracties in dit Parlement over wat er gebeurt op de landbouwmarkten en waarom er geen eerlijke prijstransmissie plaatsvindt naar de uiteindelijke prijs die wij, als consumenten, betalen voor voedsel aan diegenen die het voedsel produceren. Dit is een zeer ernstig probleem in een tijd waarin we het landbouwbeleid hervormen, in de landbouwbegroting dreigen te snoeien en niet kijken naar de onvolkomenheden van deze markt. Het verslag zou daar dus veel meer over moeten zeggen. De Commissie wordt aangespoord toezicht te houden op de mededinging in de agro-industriële sector: ja, doet u dat alstublieft, en doe dat ook in de detailhandel, maar ga dan over tot actie en blijf niet alleen toezien! We zijn in dit Parlement heel goed in praten, maar met actie hebben we meer moeite. Ik heb nog één ander punt dat verband houdt met concurrentie. Ik dien namens kiezers klachten in bij de Commissie. De gewone burger krijgt geen gehoor bij de overheid, en ik zou dit aan de Commissie willen meegeven: er zijn bepaalde klachten die ik, als lid van het Parlement, niet heb ..."@nl3
"Panie Przewodniczący! Skoncentruję się na ust. 90 przedmiotowego sprawozdania, który mówi, że konkurencja w sektorze produkcji rolnej stanowi warunek wstępny dla niższych cen dla konsumentów w krajach europejskich. Jest w tym część prawdy, ale obawiam się, że nie o to chodzi. Prowadzimy między sobą i w poszczególnych grupach w Parlamencie debatę na temat tego, co dzieje się na rynkach rolnych i dlaczego nie ma uczciwej transmisji ceny końcowej, jaką my, konsumenci, płacimy za żywność tym, którzy ją wytwarzają. To problem bardzo poważny dla reformy polityki rolnej. Problem ten wiąże się bowiem z cięciami w budżecie rolnictwa i z nieprzykładaniem wagi do niedoskonałości tego rynku. Dlatego w przedmiotowym sprawozdaniu powinno być znacznie więcej uwag na ten temat. W przedmiotowym sprawozdaniu wzywa się Komisję, by przyjrzała się konkurencji w sektorze rolno-przemysłowym. Tak, niech przyjrzy się sektorowi rolno-przemysłowemu i jeszcze sektorowi detalicznemu, ale potem niech przestanie się przyglądać i niech coś z tym zrobi! Dobrze nam w tym Parlamencie wychodzi mówienie, ale z działaniem jest już gorzej. Jeszcze jedna uwaga na temat konkurencji. Mam do przekazania Komisji pewne skargi w imieniu wyborców. Zwykły człowiek nie ma posłuchu w państwie, dlatego chciałabym, aby Komisja przekazała to dalej: są pewne skargi, których jako poseł do PE nie ..."@pl16
"Mr President, let me concentrate on paragraph 90 of this report, which states that competition in agricultural production is a precondition for lower prices for consumers in EU countries. A bit of it is true but I am afraid it misses the point completely. We are having a debate among ourselves, and in particular groups in this Parliament, about what is happening to the agricultural markets and why there is not fair transmission of the final price that we, as consumers, pay for food to those who produce the food. It is a very serious problem at a time when we are reforming agricultural policy, threatening to cut the budget for agriculture and not looking at the imperfections in this marketplace. So the report should say much more about that. The Commission is urged to look at competition in the agro-industrial sector: yes, please, and look at it too in the retail sector but then stop looking and do something about it! We are great at talking in this House but we are not so good at action. I have one other point in relation to competition. I make some complaints to the Commission on behalf of constituents. The small person gets no hearing against the state, and I would like the Commission to take this back: that there are some complaints which I, as a Member, have not ..."@pt17
"Dle preşedinte, permiteţi-mi să mă concentrez asupra punctului 90 al acestui raport, potrivit căruia concurenţa în domeniul producţiei agricole reprezintă o condiţie prealabilă pentru preţuri mai mici pentru consumatorii din ţările UE. Acest lucru este parţial adevărat, însă mă tem că se abate complet de la subiect. Dezbatem între noi şi în anumite grupuri din acest Parlament despre ceea ce se întâmplă pe pieţele agricole şi de ce nu există o transmitere echitabilă a preţului final pe care noi, în calitate de consumatori, îl plătim pentru alimente celor care le produc. Aceasta este o problemă foarte gravă în situaţia în care reformăm politica agricole, ameninţăm cu reducerea bugetului pentru agricultură şi nu ne uităm la imperfecţiunile acestei pieţe. Prin urmare, raportul ar trebui să ofere mai multe detalii despre acestea. I se solicită Comisiei să analizeze concurenţa din sectorul agroindustrial: da, vă rugăm, şi analizaţi-o şi în sectorul comerţului cu amănuntul, apoi treceţi mai departe şi faceţi ceva în acest sens! Suntem buni la vorbit în această Cameră, însă nu prea suntem buni la acţiune. Mai am o remarcă de făcut în ceea ce priveşte concurenţa. Am de adresat unele reclamaţii Comisiei în numele alegătorilor. Omul de rând nu beneficiază de audieri împotriva statului şi aş dori ca următoarele aspecte să fie avute în vedere de către Comisie: există unele plângeri pe care eu, în calitate de deputat, nu..."@ro18
"Chcela by som sa zamerať na odsek 90 tejto správy, v ktorom sa hovorí, že konkurencia v poľnohospodárskej výrobe je predpokladom nižších cien v krajinách EÚ. Je v tom trochu pravdy, obávam sa však, že podstata tu úplne uniká. Vedieme medzi sebou, konkrétne skupiny v tomto Parlamente, diskusiu o tom, čo sa deje s poľnohospodárskymi trhmi a prečo nedochádza k spravodlivému presunu konečnej ceny, ktorú ako spotrebitelia platíme za potraviny, k tým, ktorí potraviny produkujú. Je to veľmi vážny problém v čase, keď uskutočňujeme reformu poľnohospodárskej politiky, v rámci ktorej hrozí zníženie rozpočtu na poľnohospodárstvo, namiesto toho, aby sme sa pozreli na nedokonalosti na trhu. Takže správa by sa mala venovať tejto problematike oveľa viac. Správa vyzýva Komisiu, aby preskúmala hospodársku súťaž v agropriemyselnom sektore: áno, prosím, a preskúmajte ju aj v maloobchodnom sektore, ale potom prestaňte skúmať a začnite s tým niečo robiť! V tomto Parlamente sme dobrí v rečnení, ale v činoch až takí dobrí nie sme. V súvislosti s hospodárskou súťažou mám ešte jednu poznámku. Predkladám Komisii sťažnosti v mene voličov. Malého človeka si štát nevypočuje, pričom chcem, aby Komisia vzala späť nasledovné: že je niekoľko sťažností, ktoré som ako poslankyňa ne..."@sk19
"Gospod predsednik, dovolite mi, da se osredotočim na odstavek 90 tega poročila, ki navaja, da je konkurenca v kmetijski proizvodnji osnovni pogoj za nižje cene za potrošnike v državah EU. Delno je to res, vendar pa se bojim, da je zgrešeno bistvo. O tem, kaj se dogaja s kmetijskimi trgi in zakaj ni poštenega posredovanja končne cene, ki jo kot potrošniki plačamo za hrano tistim, ki jo proizvajajo, razpravljamo drug z drugim in v nekaterih skupinah v Parlamentu. To je zelo resen problem v času, ko preoblikujemo kmetijsko politiko, ki grozi z zmanjšanjem proračuna za kmetijstvo in neupoštevanjem pomanjkljivosti na tem trgu. Zato bi moralo poročilo povedati precej več o tem. Komisijo se poziva, naj se podrobneje osredotoči na konkurenco v kmetijskopredelovalnem sektorju: da, prosim, naj se nanjo podrobneje osredotoči tudi v maloprodajnem sektorju, toda potem naj se neha osredotočati in naj nekaj stori! V Parlamentu smo dobri v govorjenju, vendar ne prav dobri v ukrepanju. V zvezi s konkurenco imam še eno pripombo. Komisiji v imenu volivcev posredujem nekaj pritožb. Posamezniki niso deležni zaslišanja proti državi in hočem, da Komisija to prekliče: da je nekaj pritožb, ki jih kot poslanka nisem ..."@sl20
"Herr talman! Låt mig koncentrera mig på punkt 90 i betänkandet som anger att konkurrens inom jordbruksproduktionen är en förutsättning för lägre priser för EU:s konsumenter. Detta är delvis sant, men jag är rädd för att man inte alls har förstått saker och ting. Vi diskuterar nu sinsemellan, och i vissa parlamentsgrupper, vad som håller på att hända med jordbruksmarknaderna och varför det inte finns något rättvist system för fastställandet av det slutpris som vi, i egenskap av konsumenter, betalar för livsmedel till dem som producerar livsmedlen. Det är ett mycket allvarligt problem i en tid då vi håller på att reformera jordbrukspolitiken, hotar att göra nedskärningar i jordbruksbudgeten och inte tar hänsyn till bristerna på denna marknad. Betänkandet bör alltså säga mycket mer om detta. Kommissionen uppmanas studera konkurrensen inom den agroindustriella sektorn. Ja, snälla gör detta och studera den även närmare inom detaljhandelssektorn, men gör sedan inte fler studier utan gör något åt saken! Vi är jättebra på att prata i detta parlament, men vi är inte lika bra på att skrida till handling. Jag vill kommentera en annan sak när det gäller konkurrensen. Jag framförde några klagomål till kommissionen å några av mina väljares vägnar. Den lilla människan har inget att säga till om gentemot staten, och jag vill att kommissionen tar tillbaka en sak, nämligen att det finns vissa klagomål som jag, i egenskap av ledamot, inte har ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph