Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-20-Speech-4-015-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110120.3.4-015-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, I would like to congratulate the rapporteur. We have worked in tandem (me being last year’s rapporteur), and that brings me to my first point. It strikes me about these annual debates on competition policy that there is a very friendly and polite exchange of views, and then the Commission just carries on with business as usual because the Commission has the exclusive powers in this area. I think, at a time where we are discussing economic governance for the European Union, that should change. The European Parliament should have a much bigger role in shaping competition policies, and I therefore urge the Commission to follow, in particular, recommendations 3 and 4, and really seriously report back to the European Parliament about its recommendations. Secondly, in my view, a report should be more than a mere summary of actions taken. It should be an analysis of the impact of the competition policies, and that is currently lacking. You say that you will do one on the temporary State aid framework because that is your priority, but we have been calling for such analyses for years: on green recovery, on State aid to innovation, on State aid to public services. That is long overdue, so I would ask the Commission to do more in-depth analysis. Finally, I would urgently reiterate the calls we have been making – for years now – for a sector inquiry into online advertising and search engines. This is really long overdue, and I would like to hear from the Commission when they intend to conduct such an inquiry."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, úvodem bych chtěla poblahopřát zpravodaji. Pracovali jsme v tandemu (já jsem byla zpravodajkou v loňském roce) a to mne přivádí k prvnímu bodu. Na těchto každoročních rozpravách o politice hospodářské soutěže mne překvapuje velmi přátelská a zdvořilá výměna názorů a pak Komise postupuje svým obvyklým způsobem, neboť právě ona má v této oblasti výhradní pravomoci. Myslím si, že by se to mělo změnit zároveň s tím, jak diskutujeme o hospodářském řízení Evropské unie. Evropský parlament by měl zastávat při přípravě politik hospodářské soutěže mnohem větší úlohu, a proto naléhavě žádám Komisi, aby se řídila především doporučením 3 a 4 a Evropskému parlamentu skutečně poskytovala zpětnou vazbu týkající se jeho doporučení. Zadruhé, zpráva by měla být podle mého názoru více než pouhý souhrnný přehled podniknutých kroků. Měla by jít o analýzu dopadu politik hospodářské soutěže, a to v současné době ve zprávě chybí. Říkáte, že provedete analýzu týkající se dočasného rámce státní podpory, neboť je to vaše priorita, ale my po takové analýze voláme mnoho let: o ekologické obnově, o státní podpoře inovací, o státní podpoře veřejných služeb. Lhůta již dávno vypršela, a tak bych chtěla požádat Komisi, aby provedla hlubší analýzu. Nakonec bych chtěla naléhavě zopakovat naše již dlouholeté výzvy k provedení odvětvového průzkumu týkajícího se on-line inzerce a vyhledávačů. Zpoždění je tu skutečně velké a já bych chtěla od Komise slyšet, kdy má v úmyslu provést takový průzkum."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil indlede med at komplimentere ordføreren. Vi har arbejdet sammen (da jeg var ordfører sidste år), hvilket bringer mig til min første kommentar. Jeg har lagt mærke til, at der under disse årlige forhandlinger om konkurrencepolitikken foregår en udveksling af synspunkter i en meget venlig og høflig tone, hvorefter Kommissionen blot fortsætter, som den plejer, fordi den har enekompetence på dette område. Dette bør ændres, nu hvor vi drøfter økonomisk ledelse i forbindelse med EU. Europa-Parlamentet bør have en langt større rolle i udformningen af konkurrencepolitik, og derfor vil jeg opfordre Kommissionen til især at følge anbefaling 3 og 4 og tage rapporteringen tilbage til Europa-Parlamentet om dens anbefalinger meget alvorligt. For det andet bør en beretning i mine øjne være mere end blot en sammenfatning af de tiltag, der er gennemført. Den bør indeholde en analyse af konkurrencepolitikkernes virkning, hvilket mangler på nuværende tidspunkt. De siger, at De vil udarbejde en beretning om den midlertidige statsstøtteramme, da det er Deres prioritet, men vi har i årevis bedt om sådanne analyser: om grøn konjunkturopgang, om statsstøtte til innovation og om statsstøtte til offentlige tjenester. Det har taget alt for lang tid, så jeg vil bede Kommissionen om at foretage mere dybdegående analyser. Endelig vil jeg indtrængende gentage de opfordringer – som vi har fremsat i årevis – til at gennemføre en sektorundersøgelse af onlinereklamer og søgemaskiner. Det skulle have været gjort for længe siden, og jeg vil gerne bede kommissæren oplyse, hvornår de agter at foretage en sådan undersøgelse."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich dem Berichterstatter gratulieren. Wir haben zusammengearbeitet (ich war im letzten Jahr der Berichterstatter), und das führt mich zu meinem ersten Punkt. Mir fällt auf, dass es in diesen jährlichen Debatten über Wettbewerbspolitik einen sehr freundlichen und höflichen Meinungsaustausch gibt, und dann arbeitet die Kommission weiter als sei nichts gewesen, denn die Kommission hat in diesem Bereich ausschließliche Zuständigkeit. Ich denke, in einer Zeit, in der wir eine wirtschaftliche Governance für die Europäische Union diskutieren, sollte sich das ändern. Das Europäische Parlament sollte eine viel größere Rolle bei der Gestaltung der Wettbewerbspolitik haben, und daher dränge ich die Kommission, besonders die Empfehlungen 3 und 4 zu befolgen und dem Europäischen Parlament ernsthafte Rückmeldungen zu seinen Empfehlungen zu geben. Zweitens bin ich der Ansicht, dass ein Bericht mehr umfassen sollte, als eine einfache Sammlung von durchzuführenden Maßnahmen. Er sollte eine Analyse der Auswirkungen der Wettbewerbspolitik sein, und diese fehlt gegenwärtig. Sie sagen, dass Sie eine Analyse des vorübergehenden Rahmens für Staatshilfe durchführen werden, denn das ist Ihre Priorität, aber wir rufen seit Jahren zu solchen Analysen auf: Analysen der grünen Konjunktur, der staatlichen Beihilfe für Innovation, der staatlichen Hilfe für öffentliche Dienstleistungen. Das ist längst überfällig, und daher bitte ich die Kommission, mehr gründliche Analysen durchzuführen. Schließlich möcht ich dringend noch einmal – wir fordern das jetzt seit Jahren – zu einer sektorspezifischen Untersuchung von Internetwerbung und Suchmaschinen aufrufen. Das ist wirklich lange überfällig, und ich möchte gerne von der Kommission erfahren, wann sie beabsichtigen, solch eine Untersuchung durchzuführen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Έχουμε εργαστεί παράλληλα (εγώ ήμουν η εισηγήτρια του περασμένου έτους), και αυτό με φέρνει στην πρώτη επισήμανσή μου. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει με αυτές τις ετήσιες συζητήσεις σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού είναι ότι υπάρχει μια πολύ φιλική και ευγενική ανταλλαγή απόψεων, και στη συνέχεια η Επιτροπή συνεχίζει απλά το έργο της ως συνήθως σαν να μην μεσολάβησε τίποτε επειδή η Επιτροπή έχει τις αποκλειστικές εξουσίες σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω, ότι, σε μια περίοδο όπου συζητούμε σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να αλλάξει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών ανταγωνισμού, και συνεπώς παροτρύνω την Επιτροπή να ακολουθήσει ειδικότερα τις συστάσεις 3 και 4, και να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συστάσεις του αυτές. Δεύτερον, κατά την άποψή μου, μια έκθεση πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από απλή σύνοψη των δράσεων που αναλαμβάνονται. Μια έκθεση πρέπει να είναι ανάλυση του αντικτύπου των πολιτικών ανταγωνισμού, και αυτό αυτή τη στιγμή λείπει. Λέτε ότι θα εκπονήσετε μια έκθεση για το πλαίσιο των προσωρινών κρατικών ενισχύσεων επειδή αυτή είναι η προτεραιότητά σας, αλλά, επί σειρά ετών, ζητούμε πολύ περισσότερες τέτοιες αναλύσεις: για την πράσινη ανάκαμψη, για τις κρατικές ενισχύσεις στην καινοτομία, για τις κρατικές ενισχύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή έχει ήδη καθυστερήσει πολύ, για αυτό θα ζητούσα από την Επιτροπή να εκπονήσει ενδελεχή ανάλυση. Τέλος, θα επαναλάβω μετ’ επιτάσεως τις εκκλήσεις στις οποίες έχουμε ήδη προβεί –επί χρόνια τώρα– για μια τομεακή έρευνα για την επιγραμμική διαφήμιση και τις μηχανές αναζήτησης. Αυτή έχει πραγματικά καθυστερήσει πολύ, και θα ήθελα να ακούσω από την Επιτροπή πότε προτίθεται να διεξαγάγει μια τέτοια έρευνα."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente. Hemos trabajado conjuntamente (ya que yo fui la ponente del año pasado), y ello me lleva a mi primer punto. Me asombra que en estos debates anuales sobre política de competencia se produzca un intercambio de opiniones tan amable y amistoso y después la Comisión siga su rutina habitual so pretexto de tener competencias exclusivas en este ámbito. Mi opinión es que, en un momento en el que estamos debatiendo la gobernanza económica para la Unión Europea, esto debe cambiar. El Parlamento Europeo debe desempeñar un papel mucho más significativo a la hora de dar forma a las políticas de competencia, y por ello insto a la Comisión a que siga, concretamente, las recomendaciones 3 y 4 e informe seriamente al Parlamento Europeo sobre sus recomendaciones. En segundo lugar, en mi opinión, un informe debe ser algo más que un mero resumen de las medidas adoptadas. Debe analizar la repercusión de las políticas de competencia, algo que no hace en la actualidad. Dicen que elaborarán un análisis sobre el marco temporal relativo a las ayudas estatales porque es su prioridad, pero llevamos años pidiendo estos análisis: sobre la «recuperación verde», sobre las ayudas estatales a la innovación, sobre las ayudas estatales a los servicios públicos. Se debían haber elaborado hace mucho tiempo, por lo que pido a la Comisión que lleve a cabo análisis más exhaustivos. Por último, reitero con carácter urgente los llamamientos que hemos hecho —desde hace ya años— a realizar investigaciones sectoriales sobre la publicidad en línea y los motores de búsqueda. Hace mucho tiempo que son necesarias, y me gustaría que la Comisión indicara cuándo tiene previsto realizar dichas investigaciones."@es21
". – Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin tunnustada raportööri. Oleme töötanud tandemina (mina olin raportöör eelmisel aastal) ja see toobki mind minu esimese mõtte juurde. Iga-aastastes konkurentsipoliitika aruteludes hämmastab mind see, et nende käigus toimub ülimalt sõbralik ja viisakas arvamuste vahetus, aga seejärel jätkab komisjon oma tavapärast tegevust, sest tal on selles valdkonnas ainupädevus. Mina leian, et ajal, mil me arutame Euroopa Liidu majanduse juhtimist, peab see muutuma. Euroopa Parlamendil peaks konkurentsipoliitika kujundamisel olema palju suurem kaal. Seepärast kutsun komisjoni üles järgima eelkõige soovitusi 3 ja 4 ning teavitama Euroopa Parlamenti põhjalikult selle soovituste järgimisest. Teiseks peaks aruanne minu arvates sisaldama enamat kui lihtsalt kokkuvõtet võetud meetmetest. See peaks olema konkurentsipoliitika mõju analüüs, kuid praegu seda tehtud ei ole. Ütlete, et teete analüüsi riigiabi meetmete ajutise raamistiku kohta, sest see on teie eelisvaldkond, kuid meie oleme sedalaadi analüüse nõudnud juba aastaid: keskkonnasäästliku elavdamise, uuendustegevusele antava riigiabi ja avalike teenuste eest antava riigiabi kohta. Oleme neid juba ammu oodanud, nii et paluksin komisjonil teha põhjalikum analüüs. Lõpuks kordan tungivalt nüüdseks juba aastaid esitatud üleskutset uurida veebireklaami ja otsingumootorite sektorit. Sellega on tõepoolest kaua viivitatud ja ma tahaksin komisjonilt kuulda, millal see uuring kavatsetakse läbi viia."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää. Olemme tehneet töitä yhdessä – olinhan viime vuonna esittelijänä. Tästä pääsenkin ensimmäiseen huomautukseeni. Yllätyn näissä kilpailupolitiikasta käytävissä vuotuissa keskusteluissa siitä, että mielipiteitä vaihdetaan varsin ystävällisesti ja kohteliaasti, mutta komissio kuitenkin jatkaa toimintaansa samaan malliin, koska komissiolla on tällä alalla yksinomaiset toimivaltuudet. Uskon, että kun nyt keskustelemme Euroopan unionin taloushallinnosta, tilanteen on muututtava. Euroopan parlamentilla olisi oltava paljon suurempi asema kilpailupolitiikan laatimisessa. Siksi kehotan komissiota noudattamaan etenkin kolmatta ja neljättä suositusta ja esittämään Euroopan parlamentille sen jälkeen vakavissaan oman suosituksensa. Lisäksi katson, että mietinnön pitäisi olla muutakin kuin vain pelkkä tiivistelmä toteutetuista toimenpiteistä. Sen pitäisi olla analyysi kilpailupolitiikan vaikutuksesta, ja juuri se nykyisestä mietinnöstä puuttuu. Te sanotte, että te teette analyysin väliaikaisen valtiontuen puitteissa, koska se on painopistealanne, mutta olemme pyytäneet tällaisia analyysejä jo vuosien ajan – vihreästä elvytyksestä, innovointiin osoitettavasta valtiontuesta ja julkisille palveluille osoitettavasta valtiontuesta. Analyysi olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, joten pyydän komissiota tekemään syvällisemmän analyysin asiasta. Lopuksi toistan kiireellisesti pyynnöt, joita olemme – jo vuosien ajan – esittäneet verkkomarkkinointia ja hakukoneita koskevasta alakohtaisesta tutkimuksesta. Tutkimus olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Haluaisinkin kuulla komissiolta, milloin tällainen tutkimus aiotaan tehdä."@fi7
"Monsieur le Président, avant toute chose, je tiens à féliciter le rapporteur. Nous avons travaillé en tandem (puisque j’étais la rapporteure l’année dernière), ce qui m’amène à ma première remarque. Ce qui me frappe avec ces débats annuels sur la politique de concurrence, c’est que nous avons un échange de vues très amical et très poli, puis la Commission continue comme si de rien n’était, parce que c’est la Commission qui a le pouvoir exclusif dans ce domaine. À l’heure où nous discutons de la gouvernance économique pour l’Union européenne, je pense que cela doit changer. Le Parlement européen devrait avoir un rôle bien plus grand dans l’élaboration des politiques de concurrence et j’invite dès lors la Commission à suivre, en particulier, les recommandations 3 et 4 et à présenter un rapport vraiment sérieux au Parlement européen sur ses recommandations. Deuxièmement, un rapport devrait à mon sens être bien plus qu’un simple résumé des actions prises. Il devrait constituer une analyse de l’incidence des politiques de concurrence, ce qui fait actuellement défaut. Vous dites que vous en présenterez un sur le cadre temporaire pour les aides d’État, parce que c’est votre priorité, mais nous réclamons des analyses de ce genre depuis des années: sur la relance verte, sur les aides d’État à l’innovation, sur les aides d’États aux services publics. Elles se font attendre et je demanderai par conséquent à la Commission de procéder à une analyse plus approfondie. Enfin, je voudrais réitérer de toute urgence les demandes que nous formulons – depuis des années maintenant – en vue d’une enquête sectorielle sur la publicité en ligne et les moteurs de recherche. Nous l’attendons depuis vraiment longtemps et je voudrais que la Commission nous dise quand elle entend procéder à cette enquête."@fr8
"Elnök úr, először is gratulálni szeretnék az előadónak. Tandemben dolgoztunk (én voltam a tavalyi előadó), ezzel kapcsolatos az első mondandóm. Nekem úgy tűnik, hogy ezek az évenkénti versenypolitikai viták rendkívül barátságos és udvarias eszmecserék, amelyeket követően a Bizottság egyszerűen folytatja a szokásos tevékenységét, a Bizottság ugyanis kizárólagos illetékességgel rendelkezik ezen a területen. Azt gondolom, hogy most, amikor az Európai Unió gazdaságirányításáról folytatunk vitát változtatni kéne ezen. Az Európai Parlamentnek sokkal nagyobb szerepet kellene játszania a versenypolitika alakításában, ennélfogva szorgalmazom, hogy az Európai Bizottság különösen a 3. és 4. ajánlást tartsa be, és valóban komoly beszámolót adjon az Európai Parlamentnek az ajánlások végrehajtásáról. Másodszor, meglátásom szerint egy jelentésnek nem egyszerűen csak a meghozott intézkedéseket kéne összefoglalnia, hanem ennél többről kellene szólnia. Elemzést kellene adnia a versenypolitika hatásáról, ez ugyanis jelenleg hiányzik. Önök azt mondják, hogy készítenek egyet az ideiglenes állami támogatási keretről, mivel ezt prioritásnak tekintik, miközben már évek óta sürgetjük az ilyen elemzéseket a következő témákról: zöld fellendülés, állami innovációs támogatások, a közszolgáltatások állami támogatása. Ez már régóta esedékes, arra kérem tehát a Bizottságot, hogy végezzen mélyrehatóbb elemzést. Végezetül, szeretném nyomatékosan megismételni – immár évek óta rendszeresen elmondott – felhívásunkat, hogy induljon ágazati vizsgálat az online reklámok és a keresőmotorok ügyében. Ez valóban régóta esedékes, és szeretném, ha a Bizottság közölné, mikor szándékozik lefolytatni egy ilyen vizsgálat."@hu11
"Signor Presidente, vorrei in primo luogo congratularmi con il relatore, con cui ho cooperato in qualità di relatore per lo scorso anno, il che mi conduce al mio primo punto. Mi colpisce che, benché queste discussioni annuali sulla politica di concorrenza siano caratterizzate da uno scambio di opinioni amichevole e tranquillo, poi la Commissione, che detiene poteri esclusivi in materia, continui ad agire come al solito. In un momento in cui si discute di governance economica per l’Unione europea, ritengo che questa situazione debba cambiare. Il Parlamento europeo dovrebbe rivestire un ruolo di maggiore importanza nella definizione delle politiche di concorrenza e invito dunque la Commissione a seguire, in particolare, le raccomandazioni 3 e 4 e a riferire seriamente in materia dinanzi a questa Assemblea. In secondo luogo, ritengo che una relazione non debba limitarsi a enumerare le azioni prese, ma debba fornire un'analisi dell'impatto delle politiche di concorrenza e, allo stadio attuale, non ve n'è traccia. Avete ribadito più volte l'intenzione di presentare un testo sul quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato, che rappresenta una delle vostre priorità, ma è pur vero che da anni richiediamo siano condotte analisi simili in materia di ripresa verde, di aiuti di Stato all’innovazione e ai servizi pubblici. Il tempo è ormai abbondantemente scaduto e chiedo alla Commissione di condurre delle analisi più approfondite. Desidero, infine, ribadire con insistenza le richieste, avanzate ormai da anni, riguardo a indagini settoriali sulla pubblicità on line e sui motori di ricerca: le attendiamo ormai da molto tempo e vorrei capire quando la Commissione ha intenzione di condurle."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją. Darniai dirbome kartu (buvau praėjusiųjų metų pranešėja), tad norėčiau aptarti pirmąjį savo klausimą. Šios metinės diskusijos apie konkurencijos politiką mane stebina dėl to, kad labai draugiškai ir mandagiai reiškiame savo nuomones, o paskui Komisija paprasčiausiai toliau tęsia savo įprastinę veiklą, nes šioje srityje turi išimtinius įgaliojimus. Manau, kai diskutuosime apie Europos Sąjungos ekonomikos valdyseną, ši padėtis turėtų pasikeisti. Europos Parlamentas turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį formuojant konkurencijos politiką ir todėl raginu Komisiją visų pirma vadovautis 3 ir 4 rekomendacijomis ir iš tikrųjų rimtai atsiskaityti Europos Parlamentui dėl savo rekomendacijų. Antra, mano nuomone, ataskaitoje turėtų būti pateikta daugiau informacijos nei paprasčiausia veiksmų santrauka. Ji turėtų apimti konkurencijos politikos poveikio analizę, o jos šiuo metu trūksta. Sakote, kad parengsite analizę dėl laikinosios valstybės pagalbos sistemos, nes toks jūsų prioritetas, tačiau tokios analizės reikalavome jau ne vienus metus: dėl aplinkos gaivinimo, valstybės pagalbos inovacijoms, taip pat valstybės pagalbos viešosioms paslaugoms. Jau seniai reikėjo tai padaryti, todėl prašyčiau Komisiją atlikti išsamesnę analizę. Galiausiai būtinai pakartosiu jau keletą metų mūsų teiktus reikalavimus dėl reklamos internete ir ieškos sistemų sektoriaus tyrimo. Jau iš tikrųjų seniai reikėjo jį atlikti ir norėčiau paklausti Komisijos, kada ji planuoja tokį tyrimą atlikti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pirmkārt es vēlos apsveikt referentu. Mēs esam veikuši līdzīgu darbu, jo es biju referente pagājušajā gadā. Šajās gadskārtējās debatēs par konkurences politiku mani nepatīkami pārsteidz tas, ka, lai gan viedokļu apmaiņa norit ļoti draudzīgi un pieklājīgi, Komisija turpina apspriest uzņēmējdarbību kā ierasts, jo tai šajā jomā ir ekskluzīvas pilnvaras. Manuprāt, tas notiek tieši tajā laikā, kad mēs apspriežam ES ekonomikas pārvaldību, kuru vajadzētu mainīt. Eiropas Parlamenta lomai konkurences politikas veidošanā vajadzētu būt daudz lielākai, tādēļ es aicinu Komisiju ievērot jo īpaši 3. un 4. ieteikumu un konkrēti ziņot par tiem Eiropas Parlamentam. Otrkārt, uzskatu, ka ziņojumam ir jābūt kaut kam vairāk, nekā tikai kopsavilkumam par veiktajiem pasākumiem. Tajā ir jābūt ietvertai analīzei par konkurences politikas ietekmi, kuras šajā gadījumā trūkst. Jūs apgalvojāt, ka tāda tiks veikta attiecībā uz pagaidu valsts atbalsta sistēmu, jo tā ir jūsu prioritāte, bet mēs jau gadiem esam aicinājuši veikt analīzi par „zaļajiem” ekonomikas atveseļošanās pasākumiem, inovācijām, kā arī sabiedrisko pakalpojumu veicināšanai piešķirtā valsts atbalsta efektivitāti. Tas bija sen, tādēļ es vēlos aicināt Komisiju veikt padziļinātu analīzi. Visbeidzot, es vēlos atkārtot jau iepriekš izteiktos aicinājumus, kas tiek minēti jau gadiem ilgi, veikt nozaru izpēti tiešsaistes reklāmas un meklētājprogrammu jomā. Es vēlos, lai Komisija atbild, kad tā ir paredzējusi veikt šādu izpēti."@lv13
"Mr President, first of all I would like to congratulate the rapporteur. We have worked in tandem (me being last year’s rapporteur), and that brings me to my first point. It strikes me about these annual debates on competition policy that there is a very friendly and polite exchange of views, and then the Commission just carries on with business as usual because the Commission has the exclusive powers in this area. I think, at a time where we are discussing economic governance for the European Union, that should change. The European Parliament should have a much bigger role in shaping competition policies, and I therefore urge the Commission to follow, in particular, recommendations 3 and 4 and really seriously report back to the European Parliament about its recommendations. Secondly, in my view a report should be more than a mere summary of actions taken. It should be an analysis of the impact of the competition policies, and that is currently lacking. You say that you will do one on the temporary state aid framework because that is your priority, but we have been calling for such analyses for years: on green recovery, on state aid to innovation, on state aid to public services. That is long overdue, so I would ask the Commission to do more in-depth analysis. Finally I would urgently reiterate the calls we have been making – for years now – for a sector inquiry into online advertising and search engines. This is really long overdue, and I would like to hear from the Commission when they intend to conduct such an inquiry."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil in de eerste plaats de rapporteur gelukwensen. We hebben samengewerkt (omdat ik vorig jaar rapporteur was voor dit dossier) en dat brengt mij bij mijn eerste punt. Wat me opvalt bij deze jaarlijkse debatten over het mededingingsbeleid is dat er heel vriendelijk en beleefd standpunten worden uitgewisseld, en vervolgens gaat de Commissie gewoon door met waar ze mee bezig was omdat de Commissie op dit terrein over exclusieve bevoegdheden beschikt. Ik vind dat dit, in een tijd waarin we discussiëren over economisch bestuur voor de Europese Unie, moet veranderen. Het Europees Parlement zou een veel grotere rol moeten spelen bij het vormgeven van het mededingingsbeleid, en ik dring er dan ook bij de Commissie op aan dat zij met name aanbeveling 3 en 4 opvolgt en echt serieus verslag aan het Parlement uitbrengt over het gevolg dat zij aan zijn aanbevelingen heeft gegeven. Mijn tweede punt is dat een verslag mijns inziens meer moet inhouden dan alleen maar een samenvatting van de stappen die ondernomen zijn. Het zou een analyse moeten bevatten van het effect van het mededingingsbeleid, en daar schort het op dit moment aan. U zegt dat u een analyse zult uitvoeren over de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun omdat dat uw prioriteit is, maar wij roepen al jaren om dergelijke analysen: van ‘groen herstel’, van staatssteun voor innovatie, van staatssteun voor openbare diensten. Die hadden er allang moeten zijn, en ik verzoek de Commissie dan ook diepgaandere analysen te verrichten. Tot slot wil ik andermaal met klem wijzen op onze verzoeken om sectoronderzoek naar online-adverteren en zoekmachines – iets waartoe we nu al jaren oproepen. Dit had echt al lang geleden moeten gebeuren, en ik zou graag van de Commissie horen wanneer zij een dergelijk onderzoek denkt te gaan uitvoeren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chcę pogratulować sprawozdawcy. Pracowaliśmy niejako w tandemie (ponieważ w ubiegłym roku ja byłam sprawozdawczynią), z którego to faktu wynika moja pierwsza uwaga. W tych corocznych debatach na temat polityki konkurencji uderza mnie, że po przyjaznej i uprzejmej wymianie poglądów Komisja dalej prowadzi swe działania bez zmian, ponieważ Komisja ma wyłączne uprawnienia w tym obszarze. Uważam, że teraz, kiedy rozmawiamy o zarządzaniu gospodarczym w UE, to powinno się zmienić. Parlament Europejski powinien odgrywać znacznie większą rolę w kształtowaniu polityki konkurencji, dlatego nakłaniam Komisję, by zastosowała się szczególnie do zalecenia 3 i 4 oraz by naprawdę poważnie zdawała Parlamentowi Europejskiemu sprawę ze sposobu realizacji jego zaleceń. Po drugie, moim zdaniem sprawozdanie powinno być czymś więcej niż tylko podsumowaniem podjętych działań. Powinno być analizą wpływu polityki konkurencji, którego to elementu w tym sprawozdaniu brakuje. Mówicie, że dokonacie analizy tymczasowych ram pomocy państwa, gdyż jest to wasz priorytet na ten rok, ale od lat wzywamy do takich analiz w odniesieniu do „ekologicznego programu ożywienia gospodarczego”, do pomocy państwa w zakresie innowacji, do pomocy państwa w zakresie usług użyteczności publicznej. Czekamy na nie od dawna, dlatego proszę Komisję o więcej dogłębnych analiz. Kończąc, ponawiam kierowane do Komisji od lat apele o badania sektorowe w obszarze reklam online i wyszukiwarek. Czekamy na nie od dawna, dlatego chcę usłyszeć od Komisji, kiedy zamierza takie badania przeprowadzić."@pl16
"Mr President, first of all I would like to congratulate the rapporteur. We have worked in tandem (me being last year’s rapporteur), and that brings me to my first point. It strikes me about these annual debates on competition policy that there is a very friendly and polite exchange of views, and then the Commission just carries on with business as usual because the Commission has the exclusive powers in this area. I think, at a time where we are discussing economic governance for the European Union, that should change. The European Parliament should have a much bigger role in shaping competition policies, and I therefore urge the Commission to follow, in particular, recommendations 3 and 4 and really seriously report back to the European Parliament about its recommendations. Secondly, in my view a report should be more than a mere summary of actions taken. It should be an analysis of the impact of the competition policies, and that is currently lacking. You say that you will do one on the temporary state aid framework because that is your priority, but we have been calling for such analyses for years: on green recovery, on state aid to innovation, on state aid to public services. That is long overdue, so I would ask the Commission to do more in-depth analysis. Finally I would urgently reiterate the calls we have been making – for years now – for a sector inquiry into online advertising and search engines. This is really long overdue, and I would like to hear from the Commission when they intend to conduct such an inquiry."@pt17
"Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să îl felicit pe raportor. Am lucrat în tandem (eu fiind raportorul de anul trecut), iar acest lucru mă aduce la primul meu punct. Mă uimeşte faptul că în tipul acestor dezbateri anuale privind politica în domeniul concurenţei există un schimb foarte prietenos şi politicos de opinii, apoi Comisia pur şi simplu îşi continuă activitatea ca de obicei, întrucât are competenţe exclusive în acest domeniu. Cred că într-un moment în care discutăm despre guvernanţa economică pentru Uniunea Europeană, acest lucru ar trebui să se schimbe. Parlamentul European ar trebui să aibă un rol mult mai important în elaborarea politicilor în domeniul concurenţei şi îndemn, prin urmare, Comisia să urmeze în special recomandările 3 şi 4 şi să raporteze cu seriozitate Parlamentului European cu privire la recomandările sale. În al doilea rând, în opinia mea, un raport ar trebui să fie mai mult decât un simplu rezumat al acţiunilor întreprinse. Ar trebui să fie o analiză a impactului politicilor în domeniul concurenţei, care în prezent lipseşte. Afirmaţi că veţi elabora o analiză privind cadrul temporar de ajutor de stat pentru că aceasta este prioritatea dvs., însă solicităm astfel de analize de ani de zile: privind redresarea ecologică, privind ajutorul de stat pentru inovare, privind ajutorul de stat pentru serviciile publice. Aceasta este aşteptată de mult timp, aşa că aş solicita Comisiei să facă o analiză mai detaliată. În cele din urmă, aş reitera urgent apelurile pe care le facem – de ani întregi deja – în vederea realizării unei anchete sectoriale privind publicitatea online şi motoarele de căutare. Aceasta este necesară de mult timp şi aş dori să-mi spună Comisia când intenţionează să desfăşoare o astfel de anchetă."@ro18
"V prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi. Pracovali sme v tandeme (keďže ja som bola spravodajkyňou minulý rok), čo ma privádza k môjmu prvému bodu. Tieto každoročné rozpravy o politike hospodárskej súťaže sa podľa mňa vyznačujú tým, že prebehne veľmi priateľská a slušná výmena názorov a potom Komisia jednoducho robí to isté, čo robila aj predtým, lebo má v tejto oblasti výlučné právomoci. Myslím si, že toto by sa v čase, keď diskutujeme o hospodárskom riadení Európskej únie, malo zmeniť. Európsky parlament by mal zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu vo formovaní politiky hospodárskej súťaže, a preto Komisiu vyzývam, aby sa riadila zvlášť odporúčaniami 3 a 4 a skutočne seriózne podala Európskemu parlamentu následnú správu o jeho odporúčaniach. Po druhé, myslím si, že správa by mala byť viac než len zhrnutím podniknutých krokov. Mala by byť analýzou vplyvu politík hospodárskej súťaže, čo teraz chýba. Hovoríte, že vykonáte jednu analýzu, konkrétne analýzu dočasného rámca štátnej pomoci, pretože to je vaša priorita, lenže my takéto analýzy požadujeme už roky: analýzu ekologickej obnovy, štátnej pomoci inováciám, štátnej pomoci verejným službám. To je už stará záležitosť, takže by som chcela Komisiu požiadať, aby uskutočnila hlbšiu analýzu. Na záver by som chcela znovu naliehavo vyzvať na odvetvový výskum v oblasti reklamy na internete a vyhľadávačov – na čo vyzývame už roky. Na toto sa čaká skutočne už veľmi dlho, preto by som chcela od Komisie počuť, kedy zamýšľa takýto výskum uskutočniť."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi čestitala poročevalcu. Sodelovala sva (jaz sem namreč lanskoletna poročevalka), kar me pripelje k moji prvi pripombi. Glede teh letnih razprav o politiki konkurence me čudi, da imamo zelo prijateljsko in vljudno izmenjavo mnenj, potem pa Komisija kar nadaljuje po svoje, saj ima na tem področju izključne pristojnosti. Menim, da se mora to spremeniti v času, ko razpravljamo o gospodarskem upravljanju Evropske unije. Evropski parlament bi moral imeti precej večjo vlogo pri oblikovanju politike konkurence, zato Komisijo pozivam, naj upošteva predvsem priporočili 3 in 4 in naj čisto resno poroča Evropskemu parlamentu o priporočilih. Drugič, menim, da mora biti poročilo več kot povzetek sprejetih ukrepov. Biti mora analiza vpliva politike konkurence, česar pa trenutno ni. Pravite, da boste opravili analizo začasnega okvira za državno pomoč, ker je to vaša prednostna naloga, vendar pa smo k takšni analizi pozivali več let: o zelenem okrevanju, o državni pomoči za inovacije, o državni pomoči za javne storitve. To je že dolgo potrebno, zato bi Komisijo prosila, naj izvede bolj poglobljeno analizo. Nazadnje bi nujno ponovila to, k čemur smo pozivali – leta dolgo –, in sicer k raziskavi spletnega oglaševanja in brskalnikov v celotnem sektorju. Ta je resnično že dolgo potrebna, zato bi rada, da Komisija pove, kdaj namerava izvesti takšno raziskavo."@sl20
"Herr talman! För det första vill jag gratulera föredraganden. Vi har arbetat sida vid sida (eftersom jag var föredragande förra året), och detta för mig till min första punkt. Jag tycker att diskussionerna i dessa årliga debatter om konkurrenspolitiken är mycket vänskapliga och artiga, och sedan fortsätter kommissionen bara som den alltid har gjort eftersom den har exklusiv behörighet på detta område. Jag tycker att det borde bli en ändring på detta i en tid då vi diskuterar den ekonomiska styrningen av Europeiska unionen. Europaparlamentet borde ha en mycket större roll vid utformandet av konkurrenspolitiken. Jag uppmanar därför kommissionen att följa i synnerhet rekommendationerna 3 och 4 och verkligen rapportera tillbaka till Europaparlamentet när det gäller rekommendationerna. För det andra anser jag att ett betänkande bör vara mer än bara en sammanfattning över de åtgärder som vidtas. Det bör analysera konkurrenspolitikens effekter, vilket nu inte är fallet. Ni säger att ni kommer att göra en analys av den tillfälliga statsstödsramen eftersom det är er prioritering. Vi har dock i flera år begärt sådana analyser om grön återhämtning, statsstöd till innovation och statsstöd till tjänster i allmänhetens intresse. Det är mycket efterlängtat, så jag ber kommissionen att göra fler ingående analyser. Avslutningsvis vill jag med kraft upprepa de krav som vi – nu i flera års tid – har ställt på branschutredningar om onlinereklam och sökmotorer. Detta är verkligen mycket efterlängtat, och jag vill höra när kommissionen tänker göra dessa utredningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph