Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-594-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.27.3-594-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señora Ministra Secretaria de Estado, le damos la bienvenida a esta Cámara, que ha sido suya, y pensamos que, aunque esta materia no ha sido de su conocimiento, se toma interés por este paquete de asilo ―que ha sido un motivo de impulso en la Presidencia belga―, para que la Presidencia húngara realmente le dé un impulso también y, aunque algunas de sus competencias no sean las que aquí se han nombrado, sí es cierto que, desde la Presidencia, puede actuar para que la Comisión pueda tener todos los datos que necesite en esta materia. Conocemos la dificultad de la recogida de estos datos por parte de la Comisión y por parte del Consejo, ya que hay Estados miembros que no están dispuestos a facilitarlos, quizá porque no han hecho un estudio de las consecuencias que tendría mejorar los procedimientos para adjudicar el estatuto de refugiado o el de protección internacional. Pero quizá estos Estados miembros no consideran que la unificación de estos procedimientos mejoraría la calidad de la primera estancia ―como aquí se ha dicho― y disminuiría los recursos que actualmente se presentan y que tienen que ser gestionados por los Estados miembros que hoy más demandas de asilo reciben. Quizá esto no se ha resaltado suficientemente. El efecto que produce la diversidad de procedimientos es que algunos Estados miembros soportan en mayor medida que otros estas demanda de asilo. La propuesta de la Comisión, al mejorar estos procedimientos, evitaría una gran cantidad de recursos y los movimientos secundarios, con lo que el coste de un sistema común de asilo sería menor unificando los procedimientos y evitando los gastos de acogida. Porque estamos hablando, no tanto del coste de estos procedimientos sino, sobre todo, en el fondo, del coste de no tener un sistema común de asilo. Actualmente tenemos varios miles de demandantes de asilo en las fronteras europeas procedentes de las guerras de Afganistán, de Iraq y de los Estados fallidos o sin control, como Somalia o Sudán. Cuando hablamos de estos costes, no tenemos en cuenta los costes humanos que está suponiendo tener a estos demandantes en centros de detención, durante varios meses, sin las garantías necesarias, sin ni siquiera las garantías que tienen nuestros delincuentes, y sin ningún tipo de asistencia mientras los comisionados para los refugiados deciden qué tipo de estatuto conceden o no conceden. Tampoco tenemos en cuenta los costes humanos de todos aquellos que tienen protección subsidiaria durante años y permanecen en estos campamentos por el único delito de haber huido de guerras y de haber llegado en embarcaciones y de estar obligados a dejar su huella digital. El delito que han cometido es no tener dinero en origen para coger un avión y presentarse en los aeropuertos. ¿Ha pensado el Consejo que aligerar esos procedimientos evitaría no solo estas tragedias, sino el coste que está suponiendo para algunos Estados miembros el mantenimiento de esta situación?"@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní Győriová, vítejte v této sněmovně, která byla vaší sněmovnou, a myslíme si, že i když toto není téma, o kterém byste bývala měla znalosti, zajímáte se o tento azylový balíček, který prosazovalo belgické předsednictví, aby maďarské předsednictví mohlo udělat totéž. I když některé z vašich pravomocí nejsou těmi, o kterých zde byla zmínka, může předsednictví konat, aby zajistilo, že Komise bude mít k tomuto tématu informace, které potřebuje. Jsme si vědomi, jak obtížné je pro Komisi a Radu tyto údaje shromažďovat, neboť existují členské státy, které nejsou připraveny je poskytovat, snad proto, že nevypracovaly studii ohledně důsledků zlepšování postupů při rozhodování o udělení postavení uprchlíka nebo statusu mezinárodní ochrany. Možná tyto členské státy nezvažují, že standardizace těchto postupů by zlepšila kvalitu prvního období – jak zde bylo dnes řečeno – a snížila by počet odvolání, která jsou dosud podávána a musí být členskými státy, jež žádost o azyl obdrží, dnes vyřizována. Možná to nebylo dostatečně vysvětleno. Důsledkem rozdílných postupů je to, že některé členské státy se s žádostmi o azyl vyrovnávají lépe než jiné. Zlepšením těchto postupů by návrh Komise umožnil uspořit značné množství zdrojů a vyhnout se druhotnému pohybu žadatelů, a proto by náklady na společný azylový systém byly menší díky standardizaci řízení a úspoře pobytových nákladů. Hovoříme nejen o nákladech na řízení, ale, což je důležitější a zásadnější, o nákladech v případě, že nebude žádný společný azylový systém. V současnosti máme na hranicích Evropy několik tisíc žadatelů o azyl z válek v Afghánistánu a Iráku a ze států, které se zhroutily nebo se vymkly zpod kontroly, jako je Somálsko nebo Súdán. Hovoříme-li o těchto nákladech, nebereme v úvahu lidské náklady spojené s držením žadatelů po několik měsíců ve střediscích pro zadržování osob bez nezbytných garancí, nebo dokonce garancí, které mají naší věznění pachatelé trestné činnosti, a bez jakékoli pomoci, zatímco komise pro uprchlíky rozhodují, zda jim udělit status a jakého druhu. Nebereme v úvahu ani lidské náklady na ty, kdo po léta požívají status podpůrné ochrany a zůstávají v táborech, když jediným jejich zločinem je to, že uprchli před válkou a připluli na člunech a museli poskytnout své otisky prstů. Jejich zločinem je to, že nemají peníze, aby sedli na letadlo a vystoupili na letišti. Zvážila Rada, že urychlení tohoto řízení by zamezilo nejen těmto tragédiím, ale také nákladům pro některé členské státy spojeným se zvládáním této situace?"@cs1
"Hr. formand! Velkommen til Parlamentet, som De jo har haft sæde i, fru Győri, og vi tror, at De, selv om det ikke er et emne, De har haft kendskab til, udviser interesse for denne asylpakke, som var noget, det belgiske formandskab drev fremad, således at det ungarske formandskab gør det samme. Selv om nogle af Deres kompetenceområder ikke er dem, der er blevet nævnt her, kan formandskabet handle for at sikre, at Kommissionen har alle de oplysninger, den har brug for i denne henseende. Vi er godt klar over, hvor vanskeligt det er for Kommissionen og Rådet at indsamle disse data, da der er medlemsstater, som ikke er indstillet på at give dem, muligvis fordi de ikke har foretaget en undersøgelse med hensyn til konsekvenserne af at forbedre procedurerne for beslutninger om personers flygtningestatus eller berettigelse til international beskyttelse. Måske mener medlemsstaterne ikke, at en harmonisering af disse procedurer vil forbedre kvaliteten af beslutningerne i første instans – som tidligere nævnt her i dag – og nedbringe antallet af de appelsager, der på nuværende tidspunkt indledes, og som skal håndteres af de medlemsstater, der modtager asylansøgningerne i dag. Det er muligvis ikke blevet fremhævet i tilstrækkelig grad. Virkningen af de mange forskelligartede procedurer er, at en række medlemsstater er bedre til at håndtere asylansøgninger end andre. Ved at forbedre disse procedurer ville man med Kommissionens forslag undgå at bruge en masse ressourcer og undgå sekundære strømme af asylansøgninger, og udgifterne til det fælles asylsystem ville derfor være mindre ved at harmonisere procedurerne og undgå omkostninger til modtagelse. Vi taler ikke alene om udgifterne ved disse procedurer, men nok så vigtigt og i bund og grund om udgifterne ved ikke at have et fælles asylsystem. Vi har i øjeblikket flere tusinde asylansøgere, som står ved Europas grænser og er flygtet fra krigene i Afghanistan og Irak og stater, der er brudt sammen eller er uden kontrol, som f.eks. Somalia eller Sudan. Når vi taler om disse omkostninger, tager vi ikke højde for de menneskelige omkostninger, der er forbundet med at have ansøgerne i interneringscentre i adskillige måneder uden de fornødne retsgarantier eller endog de garantier, vores forbrydere har, og uden nogen bistand overhovedet, mens flygtningekomitéerne træffer afgørelse om, hvorvidt der kan tildeles flygtningestatus eller ej og hvilken type. Vi tager heller ikke højde for de menneskelige omkostninger for dem, der får subsidiær beskyttelse i årevis og bliver boende i lejrene, når deres eneste forbrydelse er, at de er flygtet fra krige og er kommet hertil i både, og de er tvunget til at give deres fingeraftryk. Deres forbrydelse er, at de ikke har haft penge nok til at tage et fly og melde sig i vores lufthavne. Har Rådet tænkt over, at man ved at gøre disse procedurer hurtigere vil kunne hindre ikke alene disse tragedier, men også udgifterne i en række medlemsstater til fastholdelse af denne situation?"@da2
"Herr Präsident, Frau Győri, willkommen in diesem Plenum, in dem sie ja früher auch waren. Wir haben den Eindruck, dass Sie sich, obwohl das kein Thema ist, für das Sie Expertin sind, für das Asylpaket interessieren, das durch den belgischen Ratsvorsitz gefördert worden ist, damit der ungarische Ratsvorsitz das Gleiche tun kann. Obwohl manches von dem, was hier erwähnt wurde, nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt, kann der Ratsvorsitz dennoch gewährleisten, dass die Kommission alle Informationen hat, die sie zu diesem Thema benötigt. Wir wissen, wie schwierig es für die Kommission und den Rat ist, an diese Daten zu gelangen, da es Mitgliedstaaten gibt, die sie nicht bereitstellen wollen, was vielleicht daran liegt, dass sie keine Untersuchung über die Folgen einer Verbesserung des Verfahrens zur Bestimmung des Status von Flüchtlingen oder internationalem Schutz durchgeführt haben. Vielleicht sind die Mitgliedstaaten nicht der Ansicht, dass eine Standardisierung dieser Verfahren die Qualität der ersten Instanz verbessern würde – wie hier heute schon gesagt worden ist – und die Zahl der Berufungsverfahren, die derzeit eingereicht werden und von dem Mitgliedstaaten, die heute Asylanträge erhalten, bearbeitet werden müssen, reduzieren würde. Vielleicht ist das nicht genug betont worden. Die große Bandbreite der Verfahren führt dazu, dass einige Mitgliedstaaten besser mit Asylanträgen fertig werden als andere. Durch eine Verbesserung dieser Verfahren würde der Vorschlag der Kommission den Einsatz einer beträchtlichen Menge an Ressourcen und Sekundärbewegungen verhindern und somit würden die Kosten für das gemeinsame Asylsystem durch eine Standardisierung der Verfahren und die Vermeidung von Unterbringungskosten gesenkt. Wir reden nicht über die Kosten dieser Verfahren, sondern über die Kosten, die entstehen, wenn es kein gemeinsames Asylsystem gibt, was noch wichtiger und wesentlicher ist. Derzeit gibt es an den europäischen Grenzen mehrere tausend Asylbewerber aus den Kriegen in Afghanistan und dem Irak sowie Staaten, die zusammengebrochen sind oder außer Kontrolle geraten sind, so wie Somalia oder der Sudan. Wenn wir über diese Kosten sprechen, berücksichtigen wir nicht die menschlichen Kosten, die bei der mehrmonatigen Inhaftierung der Bewerber in Haftanstalten ohne notwendige Garantien oder etwa Garantien, die unsere Straftäter haben, und ohne jegliche Unterstützung entstehen, während die Flüchtlingskommissionen darüber entscheiden, ob sie einen Status und welchen Status sie erhalten. Wir berücksichtigen auch nicht die menschlichen Kosten derjenigen, die seit Jahren subsidiären Schutz erhalten und in den Lagern bleiben, obwohl ihr einziges Verbrechen darin besteht, vor Kriegen geflohen und in Booten angekommen zu sein, und gezwungen werden, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Ihr Verbrechen besteht darin, nicht das Geld für einen Flug zu haben und sich an einem Flughafen zu stellen. Hat es der Rat in Betracht gezogen, dass eine Beschleunigung dieser Verfahren nicht nur diese Tragödien, sondern auch die Kosten der Mitgliedstaaten verhindern würde, die entstehen, wenn diese Situation bestehen bleibt?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, καλωσορίσατε στο Σώμα, στο οποίο ανήκατε και εσείς, και φρονούμε πως, μολονότι το υπό συζήτηση θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο των δικών σας γνώσεων, εκδηλώνετε ενδιαφέρον για την εν λόγω δέσμη μέτρων για το άσυλο, την οποία προωθούσε ουσιαστικά η βελγική Προεδρία ώστε να λάβει εν συνεχεία τη σκυτάλη η ουγγρική Προεδρία. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες από τις αρμοδιότητές σας δεν ανταποκρίνονται σε αυτές που αναφέρθηκαν εδώ, η Προεδρία μπορεί να ενεργήσει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλισθεί ότι η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται επί του συγκεκριμένου θέματος. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών που παρουσιάζει η συλλογή αυτών των στοιχείων για την Επιτροπή και το Συμβούλιο, διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να τα παράσχουν, ενδεχομένως επειδή δεν έχουν εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της βελτίωσης των διαδικασιών για τη λήψη απόφασης επί της χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα ή διεθνούς προστασίας. Ίσως τα κράτη μέλη δεν θεωρούν ότι η τυποποίηση των εν λόγω διαδικασιών θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της πρώτης περιόδου –όπως επισημάνθηκε σήμερα εδώ– και να μειώσει τον αριθμό των προσφυγών που κατατίθενται επί του παρόντος και τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν τα κράτη μέλη που δέχονται σήμερα αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Μπορεί αυτό το σημείο να μην υπογραμμίσθηκε επαρκώς. Το διαφοροποιημένο φάσμα διαδικασιών έχει ως συνέπεια ορισμένα κράτη μέλη να χειρίζονται καλύτερα από κάποια άλλα τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Μέσω της βελτίωσης αυτών των διαδικασιών, η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να αποφύγει τη χρήση σημαντικού αριθμού πόρων και δευτερογενών κινήσεων και, συνεπώς, θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος του κοινού συστήματος ασύλου, χάρη στην τυποποίηση των διαδικασιών και την αποφυγή των δαπανών υποδοχής. Το θέμα της συζήτησής μας δεν είναι μόνο το κόστος των εν λόγω διαδικασιών, αλλά, ακόμα σημαντικότερο και ουσιώδες, το θέμα του κόστους του να μην διαθέτουμε κοινό σύστημα ασύλου. Επί του παρόντος, καταμετρούμε αρκετές χιλιάδες αιτούντες άσυλο στα σύνορα της Ευρώπης από τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, καθώς και από κράτη τα οποία έχουν καταρρεύσει ή στα οποία η κατάσταση έχει τεθεί εκτός ελέγχου, όπως η Σομαλία ή το Σουδάν. Όταν συζητούμε το αντίστοιχο κόστος, δεν λαμβάνουμε υπόψη το ανθρώπινο κόστος της κράτησης των αιτούντων σε κέντρα κράτησης επί αρκετούς μήνες, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις, ακόμα δε και χωρίς τις εγγυήσεις που παρέχονται στους εγκληματίες στις χώρες μας, και απουσία παροχής οιασδήποτε μορφής συνδρομής, ενώ οι επιτροπές προσφύγων αποφασίζουν εάν θα τους χορηγηθεί ή όχι καθεστώς πρόσφυγα και υπό ποία μορφή. Ομοίως, δεν λαμβάνουμε υπόψη ούτε το ανθρώπινο κόστος για τα άτομα που τελούν υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας επί σειρά ετών και παραμένουν στους καταυλισμούς –ενώ το μοναδικό έγκλημα που διέπραξαν είναι το γεγονός ότι διέφυγαν από εμπόλεμες καταστάσεις και έφθασαν στην Ευρώπη με πλοιάρια– και αναγκάζονται να δίνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Το έγκλημα που διέπραξαν είναι ότι δεν είχαν τα χρήματα να αγοράσουν αεροπορικό εισιτήριο και να παρουσιάσουν τα έγγραφά τους στο αεροδρόμιο. Έχει αναλογιστεί το Συμβούλιο ότι η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών δεν θα απέτρεπε μόνο ανάλογες τραγωδίες, αλλά και το κόστος της διατήρησης αυτής της κατάστασης για ορισμένα κράτη μέλη;"@el10
"Mr President, Mrs Győri, welcome to this House, which has been yours, and we think that, although this is not a subject that you have had knowledge of, you are taking an interest in this asylum package, which was something that the Belgian Presidency was driving forward, in order for the Hungarian Presidency to do the same. Although some of your competences are not those that have been mentioned here, the Presidency can act to ensure that the Commission has all the information it needs on this subject. We are aware of how difficult it is for the Commission and the Council to collect this data, as there are Member States that are not prepared to provide it, perhaps because they have not conducted a study as to the consequences of improving the procedures for deciding on refugee or international protection status. Perhaps the Member States do not consider that standardising these procedures would improve the quality of the first period – as has been said here today – and would reduce the number of appeals currently being lodged that have to be managed by the Member States that receive asylum applications today. Perhaps this has not been highlighted sufficiently. The effect of the diverse range of procedures is that some Member States cope better than others with asylum applications. By improving these procedures, the Commission’s proposal would avoid the use of a significant amount of resources and secondary movements and therefore, the cost of the common asylum system would be less by standardising the procedures and avoiding hosting costs. We are not only talking about the cost of these procedures but, more importantly and essentially, about the cost of not having a common asylum system. We currently have several thousand asylum applicants at Europe’s borders from the wars in Afghanistan and Iraq and states that have collapsed or are out of control, such as Somalia or Sudan. When we talk about these costs, we do not take into account the human costs of keeping the applicants in detention centres for several months without the necessary guarantees, or even the guarantees that our criminals have, and with no assistance whatsoever, while the refugee commissions decide whether or not to grant them status and what type. Neither do we take into account the human costs of those who have subsidiary protection for years and remain in the camps when their only crime is having fled wars and arrived on boats, and being obliged to give their fingerprints. Their crime is not having had the money to catch a plane and present themselves at the airports. Has the Council considered that making these procedures quicker would prevent not only these tragedies, but also the cost to some Member States of maintaining that situation?"@en4
"Lugupeetud juhataja! Austatud Enikő Győri, tere tulemast teile kodusesse Euroopa Parlamenti! Kuigi tegemist ei ole teemaga, mis oleks teile väga tuttav, usume, et tunnete selle varjupaigapakme vastu huvi. See on pake, mida edendas eesistujariik Belgia, et eesistujariik Ungari saaks teha sama. Ehkki mõned teie pädevusvaldkonnad ei lange kokku siin nimetatutega, saab eesistuja tegutseda selle nimel, et tagada komisjonile kogu antud teemal vajalik teave. Me teame, kui keeruline on komisjonil ja nõukogul neid andmeid koguda, kuna leidub liikmesriike, kes ei ole valmis neid esitama – vahest sellepärast, et nad ei ole uurinud, milliseid tagajärgi toob kaasa pagulasseisundi või rahvusvahelise kaitse andmise üle otsustamise menetluse täiustamine. Võib-olla ei arvesta liikmesriigid sellega, et nende menetluste ühtlustamine parandaks – nagu on siin ka täna öeldud – esimese etapi kvaliteeti ja vähendaks nende esitatavate edasikaebuste arvu, millega peavad tegelema praegu varjupaigataotlusi saavad liikmesriigid. Vahest ei ole seda piisavalt rõhutatud. Erinevate menetluste tagajärjel saavad mõned liikmesriigid varjupaigataotlustega paremini hakkama kui teised. Neid menetlusi täiustades hoitaks komisjoni ettepanekuga ära märkimisväärse hulga vahendite kasutamine ja teistesse liikmesriikidesse edasiliikumine ning seepärast oleks menetluste ühtlustamise ja majutuskulude vältimise korral ühise varjupaigasüsteemi kulud väiksemad. Me ei räägi vaid nende menetlustega seotud kuludest, vaid – mis veelgi tähtsam – kuludest, mis tekivad siis, kui meil ei ole ühist varjupaigasüsteemi. Euroopa piiridel on praegu sadu varjupaigataotlejaid, kes tulevad Afganistani ja Iraagi sõjapiirkondadest ning riikidest, mis on kokku varisenud või väljunud kontrolli alt, näiteks Somaaliast ja Sudaanist. Rääkides nendest kuludest, ei võta me arvesse inimestega seonduvaid kulusid, mis tekivad taotlejate kuudepikkusel hoidmisel kinnipidamiskeskustes, kus neile ei anta vajalikke tagatisi – isegi mitte neid tagatisi, mida me pakume oma kurjategijatele – ja mingitki abi, seni kuni pagulasküsimuste komisjon langetab otsust, kas anda neile staatus ja mis liiki see peaks olema. Me ei arvesta ka nende inimestega seotud kulusid, kellel on aastaid täiendav kaitse ning kes jäävad laagritesse ja on sunnitud andma oma sõrmejälgi, kuigi nende ainus kuritegu on see, et nad pagesid sõja eest ja saabusid paadiga. Nende süü seisneb selles, et neil ei olnud lennukiga sõitmiseks ja end lennujaamas ülesandmiseks raha. Kas nõukogu on mõelnud sellele, et nende menetluste kiirendamine mitte üksnes ei hoiaks ära need tragöödiad, vaid ka kulud, mis kaasnevad mõnele liikmesriigile selle olukorra säilitamisega?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Györi, tervetuloa tähän parlamenttiin, joka on ollut teidän, ja me ajattelemme sitä, vaikka tämä ei ole asia, jonka olisitte tuntenut, te vastaatte tästä turvapaikkapaketista, josta puheenjohtajavaltio Belgia edisti, jotta puheenjohtajavaltio Unkari tekisi samoin. Vaikka jotkin toimivaltuuksistanne eivät ole niitä, jotka on mainittu täällä, puheenjohtajavaltio voi toimia varmistaakseen, että komissiolla on kaikki tiedot, jotka se tästä aiheesta tarvitsee. Olemme tietoisia siitä, miten vaikeaa komission ja neuvoston on kerätä näitä tietoja, koska jotkin jäsenvaltiot eivät ole valmiita sitä antamaan, ehkä siksi, että ne eivät ole tehneet tutkimusta seurauksista, joita johtuu niiden menettelyjen parantamisesta, joissa päätetään pakolaisstatuksen tai kansainvälisen suojelun antamisesta. Ehkä jäsenvaltiot eivät katso, että näiden menettelyjen yhtenäistäminen parantaisi ensimmäisen jakson laatua – kuten täällä on tänään sanottu – tai että se vähentäisi niiden tällä hetkellä esitettyjen vetoomusten määrää, jotka on hoidettava jäsenvaltioissa, jotka nyt saavat turvapaikkahakemuksia. Ehkä sitä ei ole korostettu riittävästi. Erilaisten menettelyjen vaikutus on se, että jotkin jäsenvaltiot selviävät muita paremmin turvapaikkahakemuksista. Näitä menettelyjä parantamalla komission ehdotuksella vältettäisiin resurssien ja toissijaisten toimien huomattava käyttö ja siten yhteisen turvapaikkajärjestelmän kustannukset olisivat pienemmät menettelyjen yhtenäistämisen ja majoituskustannusten vähentämisen takia. Emme puhu vain näiden menettelyjen kustannuksista vaan etenkin ja erityisesti kustannuksista, jos yhteistä turvapaikkajärjestelmää ei olisi. Meillä on tällä hetkellä EU:n rajoilla monia tuhansia turvapaikanhakijoita Afganistanin ja Irakin sodista ja valtioista, jotka ovat romahtaneet tai ovat sekasorrossa, kuten Somalia ja Sudan. Kun puhumme näistä kustannuksista, emme ota huomioon inhimillisiä kustannuksia hakijoiden pitämisestä säilöönottokeskuksissa monia kuukausia ilman tarvittavia takuita tai jopa ilman takuita, joita rikollisillamme on, ja ilman mitään apua, kun pakolaiskomiteat päättävät, myönnetäänkö status vai ei ja jos myönnetään, millainen. Emme myöskään ota huomioon niitä koskevia inhimillisiä kustannuksia, joilla on vuosien ajan toissijainen suojelu ja jotka pysyvät leireillä, kun heidän ainoa rikoksensa on ollut sodan pakeneminen ja saapuminen veneellä ja pakottaminen antamaan sormenjäljet. Heidän rikoksensa on ollut se, että heillä ei ole ollut rahaa tulla lentokoneella ja esittäytyä lentoasemalla. Onko neuvosto miettinyt sitä, että näiden menettelyjen nopeuttamisella ehkäistäisiin nämä murhenäytelmät ja sen lisäksi vähennettäisiin joidenkin jäsenvaltioiden kustannuksia kyseisen tilanteen ylläpitämisestä?"@fi7
"Monsieur le Président, Madame Győri, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce Parlement, qui a été le vôtre, et nous pensons que, bien que vous n’ ayez pas d’expérience sur ce sujet, vous ne manquez pas de vous intéresser à ce paquet asile, que la Présidence belge a fait avancer, afin de permettre à la Présidence hongroise d’en faire autant. Même si certaines de vos compétences diffèrent de celles qui ont été mentionnées ici, il ne fait aucun doute que la Présidence peut faire en sorte que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires sur le sujet. Nous savons à quel point il est difficile pour la Commission et le Conseil de collecter ces données, étant donné que certains États membres ne sont pas disposés à les fournir, peut-être parce qu’ils n’ont mené aucune étude sur les conséquences qu’entraînerait l’amélioration des procédures d’octroi du statut de réfugié ou de la protection internationale. Peut-être ces États membres considèrent-ils que l’harmonisation de ces procédures n’améliorerait pas la qualité de la première instance - comme cela a été dit ici aujourd’hui – et ne réduirait pas le nombre d’appels actuellement présentés que doivent gérés les États membres chargés de traiter les demandes d’asile. Peut-être cela n’a-t-il pas été suffisamment souligné. Étant donné la diversité des procédures, certains États membres gèrent mieux que d’autres les demandes d’asile. En améliorant ces procédures, la proposition de la Commission permettrait d’épargner de nombreuses ressources et de limiter les mouvements secondaires. Le coût du régime d’asile européen commun en serait donc réduit, puisqu’il harmoniserait les procédures et réduirait les coûts de l’accueil. Il ne s’agit pas uniquement de parler du coût de ces procédures, mais, plus fondamentalement, du coût engendré par l’absence de régime d’asile européen commun. Plusieurs milliers de demandeurs d’asile attendent actuellement aux frontières de l’Europe. Ceux-ci proviennent de pays en guerre comme l’Afghanistan et l’Irak ou d’États en déliquescence comme la Somalie ou le Soudan. Lorsque nous parlons de ces coûts, nous ne prenons pas en considération les coûts humains que suppose le maintien des demandeurs dans des centres de rétention pendant plusieurs mois, sans les garanties nécessaires, pas même celles dont jouissent nos détenus, et sans aucune sorte d’assistance, pendant que les commissions de réfugiés décident du statut qu’il convient ou non de leur accorder. Nous oublions également de prendre en considération les coûts humains de tous ceux qui jouissent de la protection subsidiaire pendant des années et séjournent dans des camps, alors que leur seul crime a été de fuir la guerre et d’être arrivés sur des bateaux, et d’avoir été contraints de donner leurs empreintes digitales. Leur crime est de ne pas avoir eu l’argent pour prendre un avion et se présenter aux aéroports. Le Conseil s’est-il rendu compte qu’en accélérant ces procédures, il éviterait ces tragédies et ferait épargner aux États membres le coût lié au maintien de cette situation?"@fr8
"Elnök úr, Győri asszony, üdvözöljük a tisztelt Házban, amely az Öné is! Úgy gondoljuk, hogy noha ez nem olyan téma, amelyben igen járatos lehetne, de érdeklődést mutat a belga elnökség által erőteljesen szorgalmazott menedékjogi csomag iránt annak érdekében, hogy a magyar elnökség átvehesse a stafétabotot. Noha hatáskörei nem teljesen fedik le az itt említetteket, az elnökség felléphet annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság e témában hozzájuthasson minden szükséges információhoz. Tudatában vagyunk annak, milyen nehéz is a Bizottság és a Tanács számára az adatgyűjtés, hiszen akadnak tagállamok, amelyek nem hajlandók adatszolgáltatásra. Talán, mert még nem vizsgálták meg annak következményeit, hogy mivel is jár a menekült vagy nemzetközi védelmet élvező státuszról szóló döntési eljárás javítása. Talán a tagállamok nem úgy gondolkodnak, hogy – amint erre ma már történt utalás – e folyamatok egységesítése javít majd az elsőfokú eljárás minőségén és a most benyújtottakhoz képest mérsékli azoknak a fellebbezési kérelmeknek számát, amelyeket a menedékjog iránti kérelmeket ma átvevő tagállamoknak kell kezelniük. Talán mindez nem megfelelően került kiemelésre. Az eljárások igencsak nagyfokú változatosságának hatása az, hogy egyes tagállamok könnyebben megbirkóznak a menedékjog iránti kérelmekkel, mint mások. Az eljárások minőségének javításával, a Bizottság javaslata elkerülhetővé tenné jelentős források igénybevételét és kiegészítő lépések megtételét, miáltal az eljárások összehangolásával és az elszállásolási költségek elkerülésével a közös menedékjogi rendszer költségei mérsékelhetők lehetnek. Mi nem pusztán ezeknek az eljárásoknak a költségeiről ejtünk szót, de még fontosabb és meghatározóbb, hogy annak költségeiről is, ha nem rendelkezünk közös menedékjogi rendszerrel. Európa határainál jelenleg sok ezer menedékkérő várakozik, akik olyan háborús területről érkeztek, mint Afganisztán és Irak, olyan államokból jöttek, amelyek vagy széthullottak vagy ellenőrizhetetlenek, mint Szomália vagy Szudán. Amikor ezekről a költségekről beszélünk, nem vesszük figyelembe annak humán költségeit, hogy a kérvényezőket a szükséges garanciák nélkül hosszú hónapokra fogolytáborokban tartjuk. Ők talán olyan garanciákkal sem rendelkeznek, mint amelyeket saját bűnözőinknek megadunk. Semmiféle segítséget sem kapnak, és eközben a menekültekkel foglalkozó bizottságok döntenek arról, hogy megkapják-e a menekültstátuszt, és ha igen, annak melyik típusát. Ugyancsak nem vesszük figyelembe azok humán költségeit, akik éveken keresztül korlátozott védelemben részesülnek és a táborokban élnek, noha bűnük mindössze az, hogy elmenekültek a háború elől, csónakokkal érkeztek, és kötelezően leveszik ujjlenyomataikat. Bűnük csak az, hogy nem rendelkeztek pénzzel ahhoz, hogy repülőre üljenek és repülőtéren jelentkezzenek. Átgondolta-e a Tanács, hogy az eljárások felgyorsításával nemcsak e tragédiák válnak megelőzhetővé, de egyes tagállamokban a helyzet fenntartásának költségei is mérséklődhetnek?"@hu11
"Signor Presidente, signora Ministro Győri, le porgiamo il benvenuto in quest’Aula che è stata anche la sua e pensiamo che, benché questa materia non rientri nelle sue competenze, meriti il suo interesse affinché questo pacchetto sull’asilo voluto dalla Presidenza belga riceva un ulteriore impulso anche durante la Presidenza ungherese. Sebbene alcune delle sue competenze non rientrino tra quelle nominate qui, di certo la Presidenza potrà fare in modo che la Commissione ottenga tutti i dati di cui necessita in questo ambito. Ci rendiamo conto delle difficoltà che la Commissione e il Consiglio incontrano nella raccolta di questi dati, perché vi sono Stati membri che non sono disposti a fornirli, forse perché non hanno condotto alcuno studio sulle ricadute di un miglioramento delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato o di tutela internazionale. Forse gli Stati membri non credono che un’armonizzazione di questi procedimenti migliorerebbe la qualità delle decisioni di prima istanza, come abbiamo prospettato qui, e ridurrebbe il numero degli appelli che gli Stati membri devono gestire nell’ambito delle procedure di asilo. Forse questo aspetto non è stato sottolineato a sufficienza. Le disparità esistenti implicano che alcuni Stati membri gestiscono le domande di asilo meglio di altri. La proposta della Commissione, volta a migliorare questi procedimenti, ridurrebbe i costi e il numero di movimenti secondari, sicché il costo del sistema comune di asilo risulterebbe inferiore grazie all’uniformazione dei procedimenti e all’eliminazione delle spese di accoglienza. In realtà non stiamo parlando tanto del costo di questi procedimenti, quanto sopra tutto del costo di non possedere un sistema di asilo comune.Al momento abbiamo diverse migliaia di richiedenti asilo alle frontiere europee in seguito alle guerre in Afghanistan e Irak o al collasso e allo stato di anarchia di paesi come la Somalia o il Sudan. Nel parlare di tali costi non teniamo conto dei costi umani necessari a tenere i richiedenti in centri di detenzione per svariati mesi senza le garanzie necessarie – neppure quelle che altrimenti concediamo ai nostri delinquenti – e nessun tipo di assistenza, mentre le commissioni per i rifugiati decidono se e quale status garantire loro. Tanto meno teniamo conto dei costi umani di chi è sottoposto a una tutela supplementare per tutti gli anni di permanenza nei centri, colpevole soltanto di essere sfuggito alla guerra, di essere arrivato in barconi e di essere stato obbligato a lasciare le proprie impronte digitali. Il loro crimine è stato di non avere abbastanza denaro per prendere un aereo e presentarsi in un aeroporto. Ha riflettuto il Consiglio sul fatto che accelerando questi procedimenti si eviterebbero questi drammi e il costo che alcuni Stati membri devono sostenere per mantenere questa situazione?"@it12
"Pone pirmininke, ponia E. Győri, malonu jus matyti šiame Parlamente, kurio narė anksčiau buvote; manome, kad nors jūsų darbas ir nebuvo susijęs su prieglobsčio paketu, tačiau jūs juo domitės; Tarybai pirmininkaujanti Belgija stūmė jį pirmyn, tikėdamasi, kad ir pirmininkaujanti Vengrija tai darys. Nors kai kurios jūsų kompetencijos sritys nesutampa su tuo, kas čia šiandien buvo paminėta, pirmininkaujanti šalis gali užtikrinti, kad Komisija turėtų visą reikalingą informaciją šia tema. Žinome, kaip Komisijai ir Tarybai sunku rinkti šiuos duomenis, nes kai kurios valstybės narės nėra pasirengusios juos pateikti, kadangi neatliko padarinių, susijusių su sprendimų dėl pabėgėlio ir tarptautinės apsaugos statuso priėmimo procedūrų gerinimu, tyrimų. Gal valstybės narės nemano, kad suvienodinus šias procedūras pagerėtų pirmojo laikotarpio kokybė, kaip šiandien buvo kalbėta, ir sumažėtų šiuo metu pateikiamų apeliacijų, kurias prieglobsčio prašymus gavusios valstybės narės turi tvarkyti, skaičius. Galbūt tai nepakankamai nušviesta. Dėl skirtingos procedūrų apimties kai kurios valstybės narės greičiau sutvarko prieglobsčio prašymus. Patobulinus šias procedūras Komisijos pasiūlymui įgyvendinti reikės mažiau lėšų ir bus mažiau antrinių veiksmų, todėl bendros prieglobsčio sistemos išlaidos būtų mažesnės suvienodinus procedūras ir išvengus prieglobos išlaidų. Kalbame ne tik apie šių procedūrų sąnaudas, bet (o tai yra svarbiau ir net svarbiausia) ir apie bendros prieglobsčio sistemos neturėjimo kainą. Šiuo metu prieglobsčio yra paprašę keli tūkstančiai Europos pasienyje esančių žmonių, bėgančių nuo karų Afganistane ir Irake ir iš valstybių, kurios sužlugo arba yra nevaldomos, pvz., Somalio ar Sudano. Kai kalbame apie minėtas sąnaudas, neatsižvelgiame į žmogiškuosius nuostolius, kai prašytojai kelis mėnesius gyvena sulaikymo centruose neturėdami būtinų garantijų, bent tokių, kokias turi kalinami nusikaltėliai, negaudami jokios pagalbos, o pabėgėlių reikalų komisijos sprendžia, ar suteikti jiems statusą ir kokį. Neatsižvelgiame ir į žmogiškuosius nuostolius tų, kuriems ne vieni metai taikoma papildoma apsauga ir kurie laikomi stovyklose, nors vienintelis jų nusikaltimas tas, kad pabėgo nuo karų, atplaukė laivais ir yra priversti duoti pirštų atspaudus. Jie nusikalto tuo, kad neturėjo pinigų lėktuvui ir neatvyko į oro uostus. Ar Taryba pagalvojo, kad paspartinus šias procedūras būtų išvengta ne tik minėtų tragedijų, bet ir išlaidų, kurias patiria šioje padėtyje atsidūrusios kai kurios valstybės narės?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kundze! Esiet sveicināta šajā sēžu zālē, kura ir bijusi arī jūsējā, un, lai gan jums par šo tematu nebija zināšanu, mūsuprāt, jūs izrādāt interesi par šo patvēruma paketi, lai Ungārijas prezidentūra turpinātu virzīt uz priekšu Beļģijas prezidentūras iesākto darbu. Lai gan atsevišķi šeit minētie jautājumi nav jūsu kompetencē, prezidentūra var panākt, lai Komisija iegūst visu tai vajadzīgo informāciju par šo jautājumu. Mēs zinām, cik Komisijai un Padomei ir grūti apkopot šos datus, jo atsevišķas dalībvalstis nav gatavas tos sniegt, iespējams, tāpēc, ka nav veikušas pētījumu par sekām, ko radīs uzlabojumi lēmumu pieņemšanas procedūrās par bēgļa vai starptautiski aizsargātas personas statusa piešķiršanu. Iespējams, dalībvalstis neuzskata, ka šo procedūru standartizēšana varētu — kā šodien jau tika minēts — uzlabot procedūras pirmā posma kvalitāti un samazināt patlaban iesniegto pārsūdzību skaitu, kuras šobrīd jāizskata dalībvalstīm, kas saņem patvēruma pieteikumus. Iespējams, tas nav ticis pietiekami uzsvērts. Procedūru dažādības rezultāts ir tāds, ka atsevišķām dalībvalstīm ar patvēruma pieteikumu izskatīšanu veicas labāk nekā citām. Komisijas priekšlikumā teikts, ka procedūru uzlabojumi novērstu ievērojama resursu daudzuma izmantošanu un tālāku pārvietošanu, un tādā veidā, standartizējot procedūras un izvairoties no uzņemšanas izmaksām, tiktu samazinātas kopējas patvēruma sistēmas radītās izmaksas. Mēs runājam ne tikai par šādu procedūru izmaksām, bet, kas ir vēl svarīgāk, par izmaksām, ko rada kopējas patvēruma sistēmas trūkums. Patlaban pie Eiropas robežām gaida vairāki tūkstoši cilvēku, kuri pieprasa patvērumu no kara Afganistānā un Irākā, kā arī no valstīm, kas ir sabrukušas vai kurās valda haoss, piemēram, Somālijas vai Sudānas. Runājot par šādām izmaksām, mēs neņemam vērā ietekmi, ko uz kandidātiem atstāj atrašanās bēgļu aizturēšanas centros — vairāku mēnešu garumā viņiem netiek sniegtas vajadzīgās garantijas vai pat tādas garantijas, kas tiek nodrošinātas mūsu kriminālnoziedzniekiem; viņi nesaņem arī nekādu palīdzību līdz brīdim, kad bēgļu jautājumu komisijas ir izlēmušas, vai piešķirt šiem cilvēkiem statusu un kāds būs šī statusa veids. Mēs neņemam vērā arī to, ko piedzīvo cilvēki, kuriem vairākus gadus tiek piemērota papildu aizsardzība, nākas uzturēties nometnēs un tiek pieprasīts sniegt pirkstu nospiedumus, lai gan viņu vienīgais noziegums ir bēgšana no kara un ierašanās pie mums ar laivām. Viņu noziegums ir tas, ka viņiem nebija pietiekami daudz naudas, lai atlidotu ar lidmašīnu un pieteiktos lidostās. Vai Padome ir padomājusi par to, ka šo procedūru paātrināšana novērstu ne tikai šādas traģēdijas, bet arī izmaksas, kas atsevišķām dalībvalstīm rodas par šīs situācijas saglabāšanu?"@lv13
"Señor Presidente, señora Ministra Secretaria de Estado, le damos la bienvenida a esta Cámara, que ha sido suya, y pensamos que, aunque esta materia no ha sido de su conocimiento, se toma interés por este paquete de asilo ―que ha sido un motivo de impulso en la Presidencia belga―, para que la Presidencia húngara realmente le dé un impulso también y, aunque algunas de sus competencias no sean las que aquí se han nombrado, sí es cierto que, desde la Presidencia, puede actuar para que la Comisión pueda tener todos los datos que necesite en esta materia. Conocemos la dificultad de la recogida de estos datos por parte de la Comisión y por parte del Consejo, ya que hay Estados miembros que no están dispuestos a facilitarlos, quizá porque no han hecho un estudio de las consecuencias que tendría mejorar los procedimientos para adjudicar el estatuto de refugiado o el de protección internacional. Pero quizá estos Estados miembros no consideran que la unificación de estos procedimientos mejoraría la calidad de la primera estancia ―como aquí se ha dicho― y disminuiría los recursos que actualmente se presentan y que tienen que ser gestionados por los Estados miembros que hoy más demandas de asilo reciben. Quizá esto no se ha resaltado suficientemente. El efecto que produce la diversidad de procedimientos es que algunos Estados miembros soportan en mayor medida que otros estas demanda de asilo. La propuesta de la Comisión, al mejorar estos procedimientos, evitaría una gran cantidad de recursos y los movimientos secundarios, con lo que el coste de un sistema común de asilo sería menor unificando los procedimientos y evitando los gastos de acogida. Porque estamos hablando, no tanto del coste de estos procedimientos sino, sobre todo, en el fondo, del coste de no tener un sistema común de asilo. Actualmente tenemos varios miles de demandantes de asilo en las fronteras europeas procedentes de las guerras de Afganistán, de Iraq y de los Estados fallidos o sin control, como Somalia o Sudán. Cuando hablamos de estos costes, no tenemos en cuenta los costes humanos que está suponiendo tener a estos demandantes en centros de detención, durante varios meses, sin las garantías necesarias, sin ni siquiera las garantías que tienen nuestros delincuentes, y sin ningún tipo de asistencia mientras los comisionados para los refugiados deciden qué tipo de estatuto conceden o no conceden. Tampoco tenemos en cuenta los costes humanos de todos aquellos que tienen protección subsidiaria durante años y permanecen en estos campamentos por el único delito de haber huido de guerras y de haber llegado en embarcaciones y de estar obligados a dejar su huella digital. El delito que han cometido es no tener dinero en origen para coger un avión y presentarse en los aeropuertos. ¿Ha pensado el Consejo que aligerar esos procedimientos evitaría no solo estas tragedias, sino el coste que está suponiendo para algunos Estados miembros el mantenimiento de esta situación?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Győri, welkom in dit Huis, waarvan uzelf deel uit hebt gemaakt. Wij menen dat, hoewel dit niet een onderwerp is waarvan u eerder kennis hebt gehad, u belangstelling hebt voor dit asielpakket en dat het Hongaarse voorzitterschap de lijn van het Belgische voorzitterschap kan doortrekken en speciale aandacht aan deze kwestie kan schenken. Hoewel sommige van uw bevoegdheden niet overeenkomen met wat hier is genoemd, kan het voorzitterschap wel de stappen nemen om ervoor te zorgen dat de Commissie beschikt over alle informatie die zij nodig heeft over dit onderwerp. Wij beseffen hoe moeilijk het is voor de Commissie en de Raad om deze gegevens te verzamelen, aangezien er lidstaten zijn die niet bereid zijn die te verstrekken, misschien omdat zij geen onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen van het verbeteren van de procedures voor de besluitvorming over vluchtelingen- of internationalebeschermingsstatus. Misschien zijn de lidstaten niet van mening dat normalisering van deze procedures de kwaliteit van de eerste periode ten goede zou komen – zoals hier vandaag is gezegd – en ertoe zou leiden dat er minder aanvragen hoeven worden beheerd door de lidstaten die op dit moment asielaanvragen ontvangen. Misschien is hier onvoldoende op gewezen. Vanwege de uiteenlopende procedures zijn sommige lidstaten beter in staat tot een adequaat beheer van asielaanvragen dan andere. Het Commissievoorstel houdt een verbetering van deze procedures in, omdat het beroep op middelen en de secundaire stromen aanzienlijk afnemen en derhalve ook de kosten van het gemeenschappelijk asielstelsel. Dat is mogelijk dankzij de normalisering van de procedures en vermijding van opvangkosten. We hebben het in feite niet alleen over de kosten van deze procedures, maar bovenal over de kosten van het ontbreken van een gemeenschappelijk asielstelsel. Op dit moment hebben we te maken met enkele duizenden asielzoekers aan de Europese grenzen afkomstig uit de oorlogsgebieden in Afghanistan, Irak en stuurloze staten als Somalië of Sudan. Wanneer we het hebben over deze kosten, houden we geen rekening met de humanitaire prijs die inherent is aan een systeem waarbij asielzoekers maandenlang in detentiecentra verblijven, zonder de nodige garanties, zelfs zonder de garanties die onze misdadigers hebben, en zonder enige vorm van bijstand, terwijl de vluchtelingencommissies beslissen of zij wel of niet in aanmerking komen voor een verblijfsstatus en zo ja, welke status dat is. Evenmin houden we rekening met de humanitaire prijs die moet worden betaald door degenen die jarenlang subsidiaire bescherming hebben en in die centra moeten blijven, terwijl het enige 'misdrijf' dat zij hebben begaan is dat zij zijn gevlucht voor de oorlog en per boot zijn aangekomen, en hun vingerafdruk moeten afstaan. Het 'misdrijf' dat zij hebben begaan, is dat zij bij vertrek geen geld hadden om een vliegtuig te nemen en op een luchthaven aan te komen. Heeft de Raad erbij stilgestaan dat een versnelling van deze procedures niet alleen dit soort tragedies zou vermijden, maar ook de kosten die sommige lidstaten momenteel maken om die situatie in stand te houden?"@nl3
"Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca Győri! Witamy w tym Parlamencie, w którym Pani także zasiadała, i myślimy, że chociaż nie jest to temat, o którym Pani mogła wiedzieć, to interesuje się Pani pakietem dotyczącym azylu; prezydencja belgijska prowadziła nad nim prace, aby prezydencja węgierska mogła robić to samo. Chociaż niektóre spośród Pani kompetencji nie należą do wymienionych tutaj, prezydencja może działać tak, by sprawić, że Komisja będzie mieć na ten temat wszystkie informacje, jakich potrzebuje. Jesteśmy świadomi tego, jak trudno jest Komisji i Radzie zbierać te dane, ponieważ są państwa członkowskie niegotowe by je przedstawić, prawdopodobnie dlatego, że nie przeprowadziły one żadnej analizy dotyczącej skutków usprawnienia procedur podejmowania decyzji w sprawie przyznawania statusu uchodźcy bądź ochrony międzynarodowej. Być może państwa członkowskie nie uważają, że standaryzacja tych procedur może pomóc w poprawie jakości w pierwszym okresie – jak już dziś tu mówiono – i że doprowadzi do spadku liczby obecnie składanych odwołań, którymi będą musiały zajmować się te państwa członkowskie otrzymujące dziś wnioski o azyl. Być może ta kwestia nie została dostatecznie naświetlona. Efekt zróżnicowania zakresu procedur jest taki, że niektóre państwa członkowskie radzą sobie z wnioskami o azyl lepiej, niż inne. Ulepszenie tych procedur sprawi, że dzięki wnioskowi Komisji możliwe będzie uniknięcie wykorzystywania znaczących zasobów i wtórnemu przemieszczaniu się. Stąd też koszty wspólnego systemu azylowego będą niższe w efekcie wprowadzenia standaryzacji procedur i uniknięcia kosztów po stronie gospodarzy. Mówimy nie tylko o koszcie tych procedur, ale też – co bardziej ważniejsze – o kosztach braku wspólnego systemu azylowego. Obecnie na granicach Europy mamy kilka tysięcy osób ubiegających się o azyl w związku z wojnami w Afganistanie i Iraku oraz z państw, które załamały się lub znalazły się poza kontrolą, takich jak Somalia lub Sudan. Gdy mówimy o tych kosztach, nie bierzemy pod uwagę kosztów w wymiarze ludzkim związanych z kilkumiesięcznym przetrzymywaniem wnioskodawców w ośrodkach zatrzymania bez niezbędnych gwarancji, choćby takich gwarancji, jakie mają nasi przestępcy, i bez żadnej pomocy, podczas gdy komisje do spraw uchodźców decydują o tym, czy mają przyznać im status, a jeśli tak to jaki. Nie bierzemy też pod uwagę kosztów w wymiarze ludzkim, jakie ponoszą osoby objęte przez całe lata ochroną uzupełniającą i pozostające w obozach, podczas gdy ich jedyną winą jest to, że uciekły przed wojnami i przybyły na łodziach; ludzie ci mają przy tym obowiązek pozostawienia odcisków palców. Ich wina polega na tym, że nie mieli pieniędzy, by złapać samolot i przedstawić się na lotniskach. Czy Rada wzięła pod rozwagę to, że przyśpieszenie procedur mogłoby nie tylko zapobiec tym tragediom, ale też oszczędziłoby niektórym państwom członkowskim kosztów utrzymywania takiej sytuacji?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Győri, bem-vinda a esta Casa, que já foi sua; pensamos que, embora estejamos a debater um tema do qual não tem conhecimento, a senhora mostra interesse neste pacote de asilo, que a Presidência belga procurou fazer avançar para que a Presidência húngara fizesse o mesmo. Embora algumas das suas competências não sejam as que foram aqui referidas, a Presidência pode diligenciar para que a Comissão obtenha todas as informações de que necessita nesta matéria. Temos perfeita consciência das dificuldades que a Comissão e o Conselho têm para coligirem estes dados, dado que alguns Estados-Membros não estão aptos a fornecê-las, talvez por ainda não terem realizado estudos quanto às consequências financeiras do aperfeiçoamento dos procedimentos para a decisão da concessão do estatuo de refugiado ou de protecção internacional. É possível que os Estados-Membros considerem que a normalização destes procedimentos não contribui nem para o aumento da qualidade da primeira fase — como já aqui referido — nem para a redução do número de recursos interpostos e que tem de ser geridos pelos Estados-Membros que recebem actualmente pedidos de asilo. Talvez não se tenha insistido muito neste ponto. Em resultado desta diversidade de procedimentos, alguns Estados-Membros conseguem lidar melhor do que outros com os pedidos de asilo. Ao introduzir melhorias nestes procedimentos, a proposta da Comissão poderia evitar a utilização de um volume significativo de recursos e movimentos secundários; assim, a harmonização dos procedimentos e a redução dos encargos de acolhimento conduziriam a uma diminuição do custo do sistema comum de asilo. O que está em debate não é apenas o custo destes procedimentos, mas também um outro aspecto mais importante e essencial, que é o preço a pagar pela falta de um sistema comum de asilo, Actualmente há vários milhares de requerentes de asilo às fronteiras da Europa provenientes das guerras no Afeganistão e no Iraque ou de Estados falhados ou que escapam ao controlo das autoridades, como a Somália ou o Sudão. Quando falamos destes custos, não estamos a levar em linha de conta os custos humanos resultantes da manutenção dos requerentes em centros de detenção durante vários meses sem as devidas garantias, nem mesmo com as garantias que damos aos nossos criminosos, sem qualquer tipo de assistência, enquanto as comissões decidem se devem ou não conceder-lhes um estatuto e de que tipo. Também não levamos em linha de conta os custos humanos com aqueles que usufruem de protecção subsidiária durante anos e que permanecem nos campos, quando o único crime que cometeram foi terem fugido de guerras e chegado de barco, e que são obrigados a tirar impressões digitais. Cometeram o crime de não terem tido dinheiro suficiente para apanharem um avião e de não se terem apresentado num aeroporto. Será que o Conselho teve em conta que, ao tornar estes procedimentos mais céleres, podia evitar não só estas tragédias mas também o custo em que incorrem alguns Estados-Membros com a manutenção desta situação?"@pt17
"Dle președinte, dnă Győri, bine ați venit în acest Parlament care v-a aparținut și credem că, deși acesta nu este un subiect despre care ați avut cunoștință, sunteți interesată de acest pachet privind azilul care a constituit un aspect dezvoltat de președinția belgiană pentru ca Președinția maghiară să facă același lucru. Deși unele dintre competențele dvs. nu sunt cele care au fost menționate aici, Președinția poate acționa pentru a se asigura că Comisia dispune de toate informațiile de care are nevoie pe această temă. Suntem conștienți că este dificil pentru Comisie și Consiliu să colecteze aceste date, deoarece există state membre care nu sunt pregătite să le furnizeze, probabil pentru că nu au efectuat un studiu cu privire la consecințele îmbunătățirii procedurilor prin care se decide statutul de refugiat sau de protecție internațională. Poate că statele membre nu consideră că standardizarea acestor proceduri ar îmbunătăți calitatea primei perioade - după cum s-a spus astăzi aici - și ar reduce numărul recursurilor depuse în prezent, care trebuie să fie gestionate de către statele membre care primesc cererile de azil în prezent. Poate că acest lucru nu a fost evidențiat suficient. Efectul diversității procedurilor este acela că unele state membre fac față mai bine decât altele la cererile de azil. Propunerea Comisiei, de îmbunătățire a acestor proceduri, ar evita utilizarea unui volum semnificativ de resurse și mișcările secundare și, prin urmare, costul sistemului comun de azil ar fi mai mic prin standardizarea procedurilor și evitarea costurilor de primire. Nu vorbim doar despre costul acestor proceduri, ci, mai important și în esență, despre costul de a nu avea un sistem comun de azil. Avem în prezent mai multe mii de solicitanți de azil la frontierele Europei ca urmare a războaielor din Afganistan și Irak și din state care s-au prăbușit sau nu pot fi controlate, cum ar fi Somalia sau Sudan. Când vorbim despre aceste costuri, nu luăm în considerare costurile umane implicate de ținerea solicitanților în centrele de detenție timp de mai multe luni, fără garanțiile necesare, chiar fără garanțiile pe care le au infractorii noștri, și fără niciun fel de asistență, în timp ce comisiile pentru refugiați decid dacă să le acorde sau nu un statut și care este tipul acestuia. Nu luăm în considerare nici costurile umane ale celor care beneficiază de protecție suplimentară timp de ani de zile și rămân în tabere, deși unica lor crimă este că au fugit de războaie și au călătorit cu bărcile, fiind obligați să își dea amprentele. Crima lor este că nu au avut bani să ia un avion și să se prezinte la aeroporturi. A luat Consiliul în considerare faptul că accelerarea acestor proceduri ar evita nu numai aceste tragedii, ci și costul suportat de unele state membre pentru menținerea acestei situații?"@ro18
"Vážená pani Győriová, vitajte v tomto Parlamente, ktorého ste poslankyňou. Sme presvedčení, že − hoci nejde o niečo, o čom by ste vedeli − sa o tento azylový balík, ktorý presadzovalo belgické predsedníctvo, zaujímate s cieľom, aby v tom pokračovalo aj maďarské predsedníctvo. Hoci niektoré z vašich právomocí nezodpovedajú tým, ktoré tu boli spomenuté, predsedníctvo sa môže snažiť zabezpečiť, aby Komisia mala všetky informácie, ktoré v tejto veci potrebuje. Uvedomujeme si, aké ťažké je pre Komisiu a Radu zozbierať tieto údaje, pretože niektoré členské štáty nie sú pripravené ich poskytnúť možno preto, lebo neuskutočnili štúdiu týkajúcu sa dôsledkov zlepšenia postupov pri rozhodovaní o udelení postavenia utečenca alebo medzinárodnej ochrany. Členské štáty si možno nemyslia, že štandardizácia týchto postupov by zvýšila kvalitu prvej fázy – ako tu dnes bolo povedané – a znížila počet podávaných odvolaní, ktoré musia vyriešiť členské štáty, ktoré v súčasnosti prijímajú žiadosti o azyl. Toto sa azda dostatočne nezdôraznilo. Následkom rozmanitých postupov niektoré členské štáty zvládajú riešenie žiadostí o azyl lepšie ako druhé. Návrh Komisie by zlepšením týchto postupov zabránil využívaniu značného množstva prostriedkov a sekundárnym presunom, a tak by znížil náklady na spoločný azylový systém prostredníctvom štandardizácie postupov a odstránením nákladov hostiteľa. Nehovoríme iba o nákladoch na tieto postupy, ale, čo je podstatnejšie, o nákladoch na chýbajúci spoločný azylový systém. V súčasnosti máme na európskych hraniciach tisíce žiadateľov o azyl prichádzajúcich z vojny v Afganistane a vojny v Iraku a zo štátov, ktoré sa zrútili alebo sú v stave bezvládia, ako je napríklad Somálsko alebo Sudán. Keď hovoríme o týchto nákladoch, neberieme do úvahy ľudské obete súvisiace s niekoľkomesačným zadržiavaním žiadateľov v záchytných centrách bez potrebných záruk alebo dokonca bez záruk, ktoré majú k dispozícii naši zločinci, a bez akejkoľvek pomoci v období, keď komisie pre utečencov rozhodujú o tom, či im udeliť alebo neudeliť postavenie utečenca, a ak áno, akého typu. Neberieme do úvahy ani ľudské obete osôb, ktoré majú roky subsidiárnu ochranu a zostávajú v táboroch, pričom ich jediným trestným činom je, že utiekli pred vojnou a prišli na člnoch, pričom sú povinní poskytnúť odtlačky prstov. Ich zločinom je to, že nemali peniaze na to, aby sadli na lietadlo a preukázali svoju totožnosť na letisku. Zamyslela sa Komisia nad tým, že urýchlenie týchto postupov by zabránilo nielen týmto tragédiám, ale aj vzniku nákladov niektorých členských štátov na zachovávanie tohto stavu?"@sk19
"Gospod predsednik, gospa Győri, dobrodošli v tem parlamentu, ki je bil tudi vaš, in menimo, da se, čeprav to ni tema, ki bi jo poznali, zanimate za ta azilni sveženj, nekaj, za kar si je prizadevalo belgijsko predsedstvo, da bi madžarsko predsedstvo storilo enako. Čeprav nekatere od vaših pristojnosti niso tiste, ki so bile tu omenjene, lahko Parlament ukrepa, da bi zagotovil, da bo imela Komisija vse informacije, ki jih potrebuje glede te teme. Zavedamo se, kako težko je za Komisijo in Svet zbiranje teh podatkov, saj jih nekatere države članice niso pripravljene zagotoviti, morda, ker niso izvedle študije glede posledic izboljšanja postopkov za odločanje glede statusa begunca ali mednarodne zaščite. Morda države članice menijo, da bo standardizacija teh postopkov izboljšala kakovost prvega obdobja – kakor je bilo tu že povedano – in zmanjšala število pritožb, ki so zdaj vloženi in jih morajo upravljati države članice, ki danes prejemajo prošnje za azil. Morda to ni bilo dovolj izpostavljeno. Učinek raznovrstnega razpona postopkov je, da nekatere države članice bolje obvladujejo prošnje za azil kot druge. Z izboljšanjem teh postopkov bi se predlog Komisije izognil uporabi znatne količine virov in drugotnih gibanj in zato bi bili stroški skupnega azilnega sistema manjši s standardizacijo postopkov in izogibanjem stroškov za gostitelja. Ne govorimo o stroških teh postopkov, ampak pomembneje in tehtneje o stroških tega, da ni skupnega azilnega sistema. Zdaj imamo na evropskih mejah več tisoč prosilcev za azil zaradi vojn v Afganistanu in Iraku ter držav, ki so se sesule ali pa so izgubile nadzor, kot sta Somalija ali Sudan. Ko govorimo o teh stroških, ne upoštevamo človeških stroškov večmesečnega zadrževanja prosilcev v centrih za pridržanje brez potrebnih jamstev ali celo jamstev, ki jih imajo naši zločinci, in brez vsakršne pomoči, medtem ko se odbori za begunce odločajo, ali jim bodo dodelili status ali ne in kakšen bo. Prav tako ne upoštevamo človeških stroškov tistih, ki imajo več let subsidiarno zaščito in ostajajo v začasnih bivališčih, ko je njihov edini zločin ta, da so pobegnili pred vojnami in prispeli na čolnih in so dolžni dati prstne odtise. Njihov zločin je, da niso imeli denarja, da bi šli na letalo in se predstavili na letališčih. Ali je Svet pomislil, da pospešitev teh postopkov ne bi le preprečila te tragedije, ampak tudi stroške nekaterim državam članicam za vzdrževanje tega položaja?"@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar dig, Enikő Györi, till denna kammare som har varit din. Vi anser att även om detta är ett ämne som du inte har haft kunskap om så har du intresserat dig för detta asylpaket, som det belgiska ordförandeskapet drev framåt, för att det ungerska ordförandeskapet skulle kunna fortsätta att göra detsamma. Även om några av dina kompetensområden inte har nämnts här, kan ordförandeskapet verka för att kommissionen ska ha all den information den behöver om detta ämne. Vi är medvetna om hur svårt det är för kommissionen och rådet att samla in dessa uppgifter, eftersom det finns medlemsstater som inte är beredda att tillhandahålla dem. Det kanske beror på att de inte har gjort en undersökning om följderna av att förbättra förfarandena för beslut om flyktingstatus eller internationell skyddsstatus. Medlemsstaterna kanske inte anser att en standardisering av dessa förfaranden skulle förbättra kvaliteten i det första skedet – vilket har nämnts här i dag – och minska antalet överklaganden som lämnas in och som måste förvaltas av de medlemsstater som för närvarande tar emot asylansökningar. Resultatet av de många olika förfarandena är att vissa medlemsstater hanterar asylansökningar bättre än andra. Genom att förbättra dessa förfaranden skulle man med kommissionens förslag undvika användningen av en stor mängd resurser och de sekundära förflyttningarna, och därmed skulle kostnaderna för det gemensamma asylsystemet bli lägre genom att standardisera förfarandena och undvika kostnader för mottagning. Vi talar inte bara om kostnaderna för dessa förfaranden, utan huvudsakligen om kostnaden för att inte ha ett gemensamt asylsystem. Vi har för närvarande flera tusen asylsökande vid Europas gränser från krigen i Afghanistan och Irak och från stater som har kollapsat eller är utom kontroll, som Somalia och Sudan. När vi talar om dessa kostnader tar vi inte hänsyn till de mänskliga kostnaderna för att hålla asylsökande i flyktingförläggningar i flera månader utan nödvändiga garantier – eller ens de garantier som våra brottslingar har – och utan hjälp överhuvudtaget, medan beslutar huruvida man ska bevilja dem status och av vilken typ. Vi tar inte heller hänsyn till de mänskliga kostnaderna för dem som har subsidiärt skydd i flera år och som blir kvar i förläggningarna, när deras enda brott är att ha flytt krig, kommit med båtar och varit tvungna att lämna sina fingeravtryck. Deras brott är att inte ha haft råd att ta ett plan och infinna sig vid flygplatserna. Har rådet tänkt på att om man gör dessa förfaranden snabbare skulle man förhindra inte bara dessa tragedier, utan också kostnaderna för vissa medlemsstater att upprätthålla denna situation?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Det kanske inte har lyfts fram tillräckligt."22
"Det kanske inte har lyfts fram tillräckligt. Det kanske inte har lyfts fram tillräckligt."22
"flyktingkommittéerna"22
"flyktingkommittéerna flyktingkommittéerna"22
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph