Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-515-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.25.3-515-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it was good to hear what the High Representative said and we fully agree with what she has said. It is very important that the European Union has been able to react to the failure of the Belarusian presidential elections. I wish we also had the courage to be as vigorous, firm and principled in the case of a country neighbouring Belarus, where suppression of the democratic opposition and violations of the rule of law and of human rights have also become commonplace. The deterioration of democracy in Russia might also be the very reason why the Kremlin has recognised the Belarusian presidential elections and described the violent repression as an ‘internal affair’ of Belarus. Such indifference to the appalling situation in Belarus is a significant sign of tendencies in Russia. The European Parliament has come up with a strong resolution that proposes targeted visa and economic sanctions against the criminal regime of Lukashenko. It is vital that the European Union stands united on this and that the Member States cease pursuing any bilateral initiatives with Lukashenko and his regime. We must suspend the Eastern Partnership and other cooperation until the political prisoners are released. At the same time, we must increase support to civil society, NGOs and independent media in Belarus in order to prepare them for the build-up of Belarus after the downfall of Lukashenko, which will hopefully take place by means of democratic elections. Therefore, Madam High Representative, I would like you to support calling for a pan-European forum on the future of Belarus."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, bylo příjemné poslouchat, co říká vysoká představitelka, a my s tím, co řekla, plně souhlasíme. Je velmi důležité, že Evropská unie dokázala na selhání běloruských prezidentských voleb reagovat. Kéž bychom také měli odvahu jednat tak rázně, pevně a zásadově v případě země, která s Běloruskem hraničí, kde se potlačování demokratické opozice a porušování zásad právního státu i lidských práv také stalo běžným jevem. Zhoršování demokracie v Rusku by také mohlo být pravým důvodem toho, proč Kreml prezidentské volby v Bělorusku uznal a násilné represe označil za „vnitřní záležitost“ Běloruska. Taková lhostejnost k otřesné situaci v Bělorusku je významným ukazatelem tendencí v Rusku. Evropský parlament přišel s radikálním usnesením, které vůči Lukašenkovu zločineckému režimu navrhuje cílené vízové a ekonomické sankce. Je důležité, aby při tom Evropská unie postupovala jednotně a aby členské státy přestaly rozvíjet bilaterální iniciativy s Lukašenkem a jeho režimem. Východní partnerství i jinou spolupráci musíme pozastavit, dokud nebudou političtí vězni propuštěni. Zároveň musíme zvýšit podporu občanské společnosti, nevládních organizací a nezávislých médií v Bělorusku, abychom je připravili na budování Běloruska po pádu Lukašenkova režimu, ke kterému doufejme dojde prostřednictvím demokratických voleb. A proto bych byla ráda, paní vysoká představitelko, kdybyste podpořila výzvu ke svolání celoevropského fóra o budoucnosti Běloruska."@cs1
"Hr. formand! Det var godt at høre, hvad den højtstående repræsentant sagde, og vi er fuldstændig enige i det, hun sagde. Det er meget vigtigt, at EU har været i stand til at reagere på det uheldige udfald af det belarussiske præsidentvalg. Jeg så gerne, at vi også havde modet til at være lige så kraftfulde, håndfaste og principfaste, når der er tale om et naboland til Belarus, hvor undertrykkelse af den demokratiske opposition og krænkelser af retsstatsprincippet og af menneskerettighederne også er blevet hverdagskost. Forværringen af demokratiets tilstand i Rusland kan også være selve grunden til, at Kreml har anerkendt det belarussiske præsidentvalg og beskrevet den voldelige undertrykkelse som et "indre anliggende" i Belarus. En sådan ligegyldighed over for den forfærdende situation i Belarus er et markant tegn på tendenserne i Rusland. Parlamentet er nået frem til en stærkt formuleret beslutning med forslag om målrettede visumsanktioner og økonomiske sanktioner over for Lukashenkos kriminelle regime. Det er af helt afgørende betydning, at EU står sammen i denne sag, og at medlemsstaterne holder op med at videreføre nogen bilaterale initiativer med Lukashenko og hans regime. Vi skal suspendere det østlige partnerskab og andre samarbejdsformer, indtil de politiske fanger er løsladt. Samtidig skal vi øge støtten til civilsamfundet, ngo'erne og de uafhængige medier i Belarus med henblik på at forberede dem på opbygningen af Belarus efter Lukashenkos fald, hvilket forhåbentlig kommer til at ske ved hjælp af demokratiske valg. Jeg vil derfor gerne bede den højtstående repræsentant støtte opfordringen til et paneuropæisk forum for fremtiden i Belarus."@da2
"Herr Präsident, es war erfreulich zu hören, was die Hohe Vertreterin sagte, und wir stimmen dem, was sie gesagt hat, voll und ganz zu. Es ist sehr wichtig, dass die Europäische Union auf die gescheiterten belarussischen Präsidentschaftswahlen reagieren konnte. Ich wünschte, wir hätten auch den Mut, in dem Fall eines Nachbarlandes von Belarus so energisch, entschlossen und von Grundsätzen geleitet zu sein, wo die Unterdrückung der demokratischen Opposition und Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte an der Tagesordnung sind. Die Verschlechterung der Demokratie in Russland kann möglicherweise auch genau der Grund sein, weshalb der Kreml die belarussischen Präsidentschaftswahlen anerkennt und die gewaltsame Unterdrückung als „innere Angelegenheit“ von Belarus bezeichnete. Eine solche Gleichgültigkeit gegenüber der schrecklichen Situation in Belarus ist ein bedeutendes Zeichen der Tendenzen in Russland. Das Europäische Parlament hat eine scharf formulierte Entschließung vorgelegt, in der gezielte Visa- und Wirtschaftssanktionen gegen das kriminelle Regime Lukaschenkos vorgesehen sind. Es ist äußerst wichtig, dass die Europäische Union bei diesem Thema Geschlossenheit zeigt und dass die Mitgliedstaaten es unterlassen, bilaterale Initiativen mit Lukaschenko und seinem Regime fortzuführen. Wir müssen die Östliche Partnerschaft und anderweitige Zusammenarbeit aussetzen, bis die politischen Gefangenen auf freiem Fuß sind. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Zivilgesellschaft, NRO und unabhängige Medien in Belarus stärker unterstützen, um sie auf den Aufbau von Belarus nach dem Niedergang Lukaschenkos vorzubereiten, zu dem es hoffentlich mittels demokratischer Wahlen kommen wird. Deshalb möchte ich, dass Sie, verehrte Hohe Vertreterin, die Forderung nach einem gesamteuropäischen Forum über die Zukunft von Belarus unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ομιλία της Υπάτης Εκπροσώπου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συμφωνούμε απολύτως με τις παρατηρήσεις της. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να αντιδράσει στην αποτυχία των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία. Εύχομαι να είχαμε επίσης το σθένος να επιδείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα, αυστηρότητα και προσήλωση στις αρχές μας και στην περίπτωση μιας χώρας που γειτνιάζει με τη Λευκορωσία, όπου η καταπίεση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν εξίσου σύνηθες φαινόμενο. Η υποβάθμιση της δημοκρατίας στη Ρωσία ενδέχεται επίσης να είναι ο λόγος για τον οποίο το Κρεμλίνο αναγνώρισε ακριβώς τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία και περιέγραψε τη βίαιη καταστολή ως «εσωτερική υπόθεση» της Λευκορωσίας. Αυτή η κατάφωρη αδιαφορία για την αποτρόπαιη κατάσταση στη Λευκορωσία είναι ιδιαίτερα ενδεικτική των τάσεων που επικρατούν στη Ρωσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε ένα ισχυρό ψήφισμα, το οποίο προτείνει στοχοθετημένες κυρώσεις όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και στοχοθετημένες οικονομικές κυρώσεις εις βάρος του εγκληματικού καθεστώτος του Lukashenko. Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη εν προκειμένω και τα κράτη μέλη να πάψουν να επιδιώκουν την ανάληψη διμερών πρωτοβουλιών με τον Lukashenko και το καθεστώς του. Πρέπει να αναστείλουμε την ανατολική εταιρική σχέση και οιαδήποτε άλλη συνεργασία έως ότου απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχύσουμε τη στήριξή μας προς την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Λευκορωσία, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους για την αναδιάρθρωση της Λευκορωσίας μετά την πτώση του Lukashenko, η οποία ευελπιστούμε να πραγματοποιηθεί μέσω δημοκρατικών εκλογών. Ως εκ τούτου, Υπάτη Εκπρόσωπε, θα ήθελα να υποστηρίξετε την έκκληση για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού φόρουμ σχετικά με το μέλλον της Λευκορωσίας."@el10
"Señor Presidente, ha sido satisfactorio escuchar las palabras de la Alta Representante y estamos completamente de acuerdo con ella. Es muy importante que la Unión Europea haya sido capaz de reaccionar ante el fracaso de las elecciones presidenciales de Belarús. Ojalá hubiésemos tenido la valentía de haber sido tan enérgicos, firmes y respetuosos con nuestros principios en el caso de un país vecino de Belarús, en el que la supresión de la oposición democrática, las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos humanos también han sido frecuentes. El deterioro de la situación en Rusia también podría ser el motivo por el que el Kremlin ha reconocido las elecciones presidenciales belorusas y ha descrito la violenta represión como un «asunto interno» de Belarús. Esta indiferencia ante la terrible situación de Belarús es sintomática de las tendencias de Rusia. El Parlamento Europeo ha presentado una resolución firme que propone sanciones selectivas, económicas y de concesión de visados, contra el régimen criminal de Lukashenko. Es crucial que la Unión Europea permanezca unida en este aspecto y que los Estados miembros pongan fin a cualquier iniciativa bilateral con Lukashenko y su régimen. Debemos suspender la Asociación Oriental y otras actividades de cooperación hasta que se produzca la liberación de los prisioneros políticos. Al mismo tiempo, debemos aumentar nuestro apoyo a la sociedad civil, las ONG y los medios de comunicación independientes en Belarús después de la caída de Lukashenko, que espero que tenga lugar mediante elecciones democráticas. Por lo tanto, señora Alta Representante, me gustaría que mostrase su apoyo instando a la creación de un foro paneuropeo sobre el futuro de Belarús."@es21
"Austatud juhataja! Hea oli kuulda kõrge esindaja mõtteid ja me nõustume nendega täielikult. On väga tähtis, et Euroopa Liit on suutnud reageerida Valgevene presidendivalimiste luhtumisele. Soovin, et meil oleks julgust olla sama jõuline, vankumatu ja põhimõttekindel ka Valgevene naaberriigi puhul, kus demokraatliku opositsiooni mahasurumisest ning õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste rikkumisest on saanud tavapärane nähtus. Demokraatia nõrgenemine Venemaal võib olla ka just see põhjus, miks Kreml on tunnustanud Valgevene presidendivalimisi ja nimetanud vägivaldseid repressioone Valgevene siseasjaks. Selline ükskõiksus kohutava olukorra vastu Valgevenes on tähelepanuväärne märk Venemaal valitsevatest suundumustest. Euroopa Parlament on koostanud tugeva resolutsiooni, milles tehakse ettepanek Lukašenka kuritegeliku režiimi suhtes rakendatavate sihipäraste viisa- ja majandussanktsioonide kohta. On ülioluline, et Euroopa Liit oleks selles küsimuses ühtne ja et liikmesriigid loobuksid kahepoolsetest ettevõtmistest Lukašenka ja tema režiimiga. Meil tuleb peatada kuni poliitvangide vabastamiseni idapartnerlus ja muu koostöö. Samal ajal peame suurendama toetust Valgevene kodanikuühiskonnale, vabaühendustele ja sõltumatule meediale, et valmistada neid ette Valgevene ülesehitamiseks pärast Lukašenka kukutamist, mis loodetavasti toimub demokraatlike valimiste abil. Seepärast, lugupeetud kõrge esindaja, soovin teie toetust ettepanekule kutsuda Valgevene tuleviku küsimuses kokku üleeuroopaline foorum."@et5
"Arvoisa puhemies, olimme tyytyväisiä siihen, mitä korkea edustaja sanoi, ja olemme täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. On hyvin tärkeää, että Euroopan unioni on pystynyt vastaamaan Valko-Venäjän presidentinvaalien epäonnistumiseen. Toivon, että meillä olisi myös rohkeutta olla yhtä pontevia, lujia ja periaatteellisia Valko-Venäjän naapurimaan osalta, maan, jossa demokraattisen opposition sorrosta ja oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien loukkauksista on myös tullut yleistä. Demokratian heikentyminen Venäjällä saattaa myös olla juuri se syy, miksi Kreml on tunnustanut Valko-Venäjän presidentinvaalit ja sanonut väkivaltaista sortoa Valko-Venäjän "sisäiseksi asiaksi". Tällainen välinpitämättömyys Valko-Venäjän kauhistuttavasta tilanteesta on merkityksellinen merkki suuntauksista Venäjällä. Euroopan parlamentti on laatinut voimakkaan päätöslauselman, jossa ehdotetaan Lukashenkon rikollista hallintoa vastaan suunnattuja viisumeihin ja talouteen liittyviä seuraamuksia. On olennaisen tärkeää, että Euroopan unioni pysyy tässä yhtenäisenä ja että jäsenvaltiot lakkaavat pyrkimästä kahdenvälisiin hankkeisiin Lukashenkon ja hänen hallintonsa kanssa. Meidän on lykättävä itäistä kumppanuutta ja muuta yhteistyötä, kunnes poliittiset vangit vapautetaan. Meidän on kuitenkin lisättävä tukeamme kansalaisyhteiskunnalle, kansalaisjärjestöille ja riippumattomille viestimille Valko-Venäjällä, jotta ne voivat valmistautua Valko-Venäjän rakentamiseen Lukashenkon kaaduttua, mikä toivottavasti tapahtuu demokraattisten vaalien avulla. Siksi, arvoisa puhemies, pyytäisin teitä tukemaan kehotusta järjestää paneurooppalainen foorumi Valko-Venäjän tulevaisuudesta."@fi7
"Monsieur le Président, il était bon d’écouter le discours de la haute représentante et nous marquons pleinement notre accord sur ce qu’elle a dit. Il est très important que l’Union européenne ait été capable de réagir à la faillite des élections présidentielles biélorusses. J’eusse espéré que nous aurions également le courage de nous montrer aussi résolus, fermes et infaillibles concernant le cas d’un pays voisin de la Biélorussie, où la suppression de l’opposition démocratique et les violations de l’état de droit et des droits de l’homme sont également devenues monnaie courante. La détérioration de la démocratie en Russie pourrait aussi bien être la raison pour laquelle le Kremlin a reconnu les élections présidentielles biélorusses et décrit la répression violente comme une «affaire intérieure» qui ne regarde que la Biélorussie. Une telle indifférence vis-à-vis de la situation épouvantable en Biélorussie est un signe significatif des tendances qui ont cours en Russie. Le Parlement européen a avancé une résolution forte qui propose des sanctions économiques ciblées et l’impossibilité d’obtenir des visas pour les membres du régime criminel de Loukachenko. Il importe que l’Union européenne s’exprime d’une seule voix et que les États membres interrompent toute initiative bilatérale avec Loukachenko et son régime. Nous devons suspendre le Partenariat oriental et toute autre forme de coopération jusqu’à la libération des prisonniers politiques. Dans le même temps, nous devons accroître notre soutien à la société civile, aux ONG et aux médias indépendants en Biélorussie, de manière à baliser le terrain en vue du rétablissement du pays après la chute de Loukachenko, laquelle résultera, espérons-le, de la tenue d’élections démocratiques. Par conséquent, Madame la Haute représentante, je voudrais que vous souteniez l’appel à un forum paneuropéen sur l’avenir de la Biélorussie."@fr8
"Elnök úr! Jó volt hallani, amit a főképviselő asszony mondott és teljes mértékben egyetértünk az elhangzottakkal. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió tudott reagálni a fehéroroszországi parlamenti választások kudarcára. Szeretném, ha ahhoz is vennénk magunknak a bátorságot, hogy ugyanilyen erőteljesek, határozottak és elvhűek legyünk egy Fehéroroszországgal szomszédos ország esetében is, ahol a demokratikus ellenzék elnyomása, valamint a jogállamiság és emberi jogok megsértése szintén megszokottá vált. Elképzelhető, hogy pontosan az oroszországi demokrácia helyzetének romlása az oka annak, hogy a Kreml elismerte a fehéroroszországi választásokat, és a tüntetések erőszakos elfojtását Fehéroroszország „belügyének” tekinti. A szörnyű fehéroroszországi helyzettel szemben tanúsított közöny egyértelmű jele az Oroszországban tapasztalható tendenciáknak. Az Európai Parlament egy határozott állásfoglalással állt elő, amely célzott vízum- és gazdasági szankciókat javasol Lukasenko bűnös rendszerével szemben. Létfontosságú, hogy az Európai Unió egy emberként lépjen fel ezzel kapcsolatosan, és a tagállamok a jövőben semmilyen kétoldalú kezdeményezést se folytassanak Lukasenkóval és rendszerével. A keleti partnerséget és minden más együttműködést egészen addig fel kell függesztenünk, amíg a politikai foglyokat szabadon nem engedik. Ugyanakkor növelnünk kell a fehérorosz civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek és független média támogatását annak érdekében, hogy felkészítsük őket Fehéroroszország felépítésére Lukasenko bukása után, amely remélhetőleg demokratikus választások útján fog bekövetkezni. Éppen ezért szeretném, főképviselő asszony, ha támogatná a Fehéroroszország jövőjével foglalkozó páneurópai fórumról szóló felhívást."@hu11
"Signor Presidente, siamo soddisfatti di quanto ha dichiarato l’Alto rappresentante e condividiamo pienamente le sue parole. È estremamente importante che l’Unione europea sia stata in grado di reagire al fallimento delle elezioni presidenziali in Bielorussia. Vorrei che avessimo anche il coraggio di essere così decisi, risoluti e fermi nei nostri principi nel caso di un paese confinante con la Bielorussia, ove la soppressione dell’opposizione democratica e le violazioni dello stato di diritto e dei diritti umani sono divenuti pure un fatto comune. Il deterioramento della democrazia in Russia potrebbe pure essere il vero motivo per cui il Cremlino ha riconosciuto le elezioni presidenziali in Bielorussia e descritto la violenta repressione come una ‘questione interna’ della Bielorussia. Tale indifferenza rispetto alla spaventosa situazione in Bielorussia è un eloquente segnale delle tendenze in Russia. Il Parlamento europeo ha presentato una forte risoluzione che propone visti mirati e sanzioni economiche contro il regime criminale di Lukashenko. È di vitale importanza che l’Unione europea sia unita sulla questione e che gli Stati membri cessino di perseguire qualunque iniziativa bilaterale con Lukashenko e il suo regime. Dobbiamo sospendere il partenariato orientale e le altre forme di cooperazione fino a quando non saranno stati rilasciati i prigionieri politici. Al contempo dobbiamo rafforzare il sostegno alla società civile, alle ONG, ai media indipendenti in Bielorussia, al fine di prepararli alla costruzione della Bielorussia dopo la caduta di Lukashenko, che mi auguro avvenga tramite elezioni democratiche. Pertanto, Alto rappresentante, intendo appoggiare la richiesta di un foro paneuropeo sul futuro della Bielorussia."@it12
"Pone pirmininke, buvo naudinga išgirsti vyriausiosios įgaliotinės nuomonę ir mes visiškai sutinkame su tuo, ką ji sakė. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga galėjo sureaguoti į Baltarusijos prezidento rinkimų nesėkmę. Norėčiau, kad būtume turėję drąsos būti tokiais stipriais, tvirtais ir principingais ir su kaimynine Baltarusijos valstybe, kur demokratiškos opozicijos nuslopinimas, teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių pažeidimai taip pat tapo kasdieniais dalykais. Blogėjanti demokratijos padėtis Rusijoje taip pat gali būti priežastis, kodėl Kremlius pripažino Baltarusijos prezidento rinkimus, o smurtines represijas pavadino Baltarusijos vidaus reikalu. Toks abejingumas pasibaisėtinai padėčiai Baltarusijoje yra reikšmingas Rusijoje vyraujančių tendencijų ženklas. Europos Parlamentas parengė griežtą rezoliuciją, kuria nusikalstamam Lukashenkos režimui siūloma taikyti vizų režimo ir ekonomines sankcijas. Labai svarbu, kad šiuo klausimu Europos Sąjunga būtų vieninga ir kad valstybės narės nustotų vykdyti bet kokias dvišales iniciatyvas su Lukashenka ir jo režimu. Kol nebus paleisti politiniai kaliniai privalome sustabdyti Baltarusijos narystę Rytų partnerystėje ir dalyvavimą kitose bendradarbiavimo iniciatyvose. Kartu privalome padidinti paramą pilietinei visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir nepriklausomai žiniasklaidai Baltarusijoje, kad parengtume jas Baltarusijos kūrimui po Lukashenkos režimo griūties, kuri, tikėkimės, įvyks demokratinių rinkimų būdu. Todėl, ponia vyriausioji įgaliotine, norėčiau, kad pritartumėte raginimui įsteigti visos Europos forumą dėl Baltarusijos ateities."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, bija prieks dzirdēt Augstās pārstāves teikto, un mēs pilnībā viņai piekrītam. Tas, ka Eiropas Savienība ir spējusi reaģēt uz neveiksmīgajām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, ir ļoti būtisks fakts. Kaut mēs spētu būt tikpat enerģiski, neatlaidīgi un principiāli arī pret Baltkrievijas kaimiņvalsti, kurā demokrātiskās opozīcijas apspiešana un tiesiskuma un cilvēktiesību pārkāpšana ir kļuvusi par ierastu praksi. Demokrātijas pavājināšanās Krievijā, iespējams, ir iemesls tam, ka Kremlis ir atzinis Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas un nodēvējis šo vardarbīgo apspiešanu par Baltkrievijas „iekšējo lietu”. Šāda vienaldzība pret nepieņemamo situāciju Baltkrievijā ir būtisks rādītājs, kas ļauj spriest par Krievijā vērojamajām tendencēm. Eiropas Parlaments ir izstrādājis pārliecinošu rezolūciju, kurā piedāvāts īstenot mērķtiecīgas vīzu un ekonomiskās sankcijas pret noziedzīgo režīmu. Svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu vienota nostāja šajā jautājumā un lai dalībvalstis pārtrauktu īstenot visas divpusējās iniciatīvas ar un viņa režīmu. Mums ir jāpārtrauc sadarbība Austrumu partnerības ietvaros un cita veida sadarbība, līdz tiks atbrīvoti visi politieslodzītie. Vienlaikus mums ir jāpalielina atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai, NVO un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijā, lai sagatavotu viņus Baltkrievijas attīstībai pēc režīma krišanas, kas, jācer, tiks panākta demokrātisku vēlēšanu ceļā. Tāpēc, Augstā pārstāve kundze, es vēlētos, lai jūs atbalstāt aicinājumu organizēt Eiropas mēroga forumu par Baltkrievijas nākotni."@lv13
"Mr President, it was good to hear what the High Representative said and we fully agree with what she has said. It is very important that the European Union has been able to react to the failure of the Belarusian presidential elections. I wish we also had the courage to be as vigorous, firm and principled in the case of a country neighbouring Belarus, where suppression of the democratic opposition and violations of the rule of law and of human rights have also become commonplace. The deterioration of democracy in Russia might also be the very reason why the Kremlin has recognised the Belarusian presidential elections and described the violent repression as an ‘internal affair’ of Belarus. Such indifference to the appalling situation in Belarus is a significant sign of tendencies in Russia. The European Parliament has come up with a strong resolution that proposes targeted visa and economic sanctions against the criminal regime of Lukashenko. It is vital that the European Union stands united on this and that the Member States cease pursuing any bilateral initiatives with Lukashenko and his regime. We must suspend the Eastern Partnership and other cooperation until the political prisoners are released. At the same time we must increase support to civil society, NGOs and independent media in Belarus in order to prepare them for the build-up of Belarus after the downfall of Lukashenko, which will hopefully take place by means of democratic elections. Therefore, Madam High Representative, I would like you to support calling for a pan-European forum on the future of Belarus."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is goed om te horen wat de hoge vertegenwoordiger heeft gezegd, en we zijn het volledig eens met wat zij heeft verteld. Het is erg belangrijk dat de Europese Unie in staat is geweest op de mislukking van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland te reageren. Ik zou wensen dat we ook de moed hadden om net zo krachtig, vastberaden en principieel met een buurland van Wit-Rusland om te gaan, waar de onderdrukking van de democratische oppositie en schendingen van de rechtsorde en de mensenrechten ook aan de orde van de dag zijn. De achteruitgang van de democratie in Rusland zou er ook de reden voor kunnen zijn waarom het Kremlin de Wit-Russische presidentsverkiezingen heeft erkend en de gewelddadige onderdrukking een “binnenlandse aangelegenheid” van Wit-Rusland heeft genoemd. Deze onverschilligheid ten opzichte van de schrijnende situatie in Wit-Rusland is illustratief voor de tendensen in Rusland. Het Europees Parlement heeft een krachtige resolutie op tafel gebracht waarin doelgerichte economische en visumsancties tegen het criminele regime van Loekasjenko worden voorgesteld. Het is van wezenlijk belang dat de Europese Unie hier een eendrachtig standpunt inneemt en dat de lidstaten ophouden met het nastreven van bilaterale initiatieven met Loekasjenko en zijn regime. We moeten het Oostelijk Partnerschap en alle andere vormen van samenwerking opschorten totdat de politieke gevangenen zijn vrijgelaten. Tegelijkertijd moeten we het maatschappelijk middenveld, de ngo’s en de onafhankelijke media in Wit-Rusland sterker ondersteunen om hen voor te bereiden op de opbouw van Wit-Rusland na de val van Loekasjenko. Een val die hopelijk door democratische verkiezingen zal plaatsvinden. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, ik zou u daarom willen verzoeken uw steun te verlenen aan een oproep tot een pan-Europees forum over de toekomst van Wit-Rusland."@nl3
"Panie Przewodniczący! Cieszę się ze słów pani wysokiej przedstawiciel. W pełni się z nimi zgadzamy. Bardzo ważne jest, że Unia Europejska zareagowała na porażkę, którą zakończyły się wybory prezydenckie na Białorusi. Życzyłabym sobie, abyśmy równie energicznie, stanowczo i pryncypialnie podchodzili do kraju, który graniczy z Białorusią i w którym na porządku dziennym tłumi się opozycję oraz dochodzi do naruszeń prawa i praw człowieka. Pogorszenie się stanu demokracji w Rosji może być głównym powodem, dla którego Kreml uznał białoruskie wybory prezydenckie, zaś brutalne represje określił jako „wewnętrzną sprawę” Białorusi. Obojętność wobec tej okropnej sytuacji na Białorusi jest wyraźną oznaką kierunku, w którym zmierza Rosja. W przygotowanej przez Parlament Europejski rezolucji zaproponowano zastosowanie wobec zbrodniczego reżimu Łukaszenki ukierunkowanych sankcji wizowych i gospodarczych. Niezwykle ważne jest, aby Unia Europejska mówiła w tej sprawie jednym głosem oraz by państwa członkowskie zaprzestały wszelkich inicjatyw dwustronnych z udziałem Łukaszenki i jego reżimu. Do momentu uwolnienia więźniów politycznych należy zawiesić Partnerstwo Wschodnie oraz wszelką inną współpracę. Jednocześnie musimy zwiększyć nasze wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i niezależnych mediów, aby przygotować je do odbudowy Białorusi po upadku Łukaszenki, który – mam nadzieję – nastąpi w drodze demokratycznych wyborów. Pani Wysoka Przedstawiciel! W tej sytuacji zwracam się do Pani o poparcie wezwania do zwołania ogólnoeuropejskiej konferencji na temat przyszłości Białorusi."@pl16
"Senhor Presidente, foi com agrado que ouvimos as declarações da senhora Alta Representante e estamos totalmente de acordo com o que foi dito na sua intervenção. É muito importante o facto de a União Europeia ter sido capaz de reagir ao fracasso das eleições presidenciais da Bielorússia. Oxalá tivéssemos tido a coragem de ser tão vigorosos, firmes e tão cheios de princípios no caso de um país vizinho da Bielorússia, no qual a supressão da oposição democrática e as violações do Estado de direito também se tornaram um lugar-comum. A deterioração da democracia na Rússia pode também ser a verdadeira razão pela qual o Kremlin reconheceu as eleições presidenciais bielorussas e se referiu à repressão violenta como sendo um “assunto interno” da Bielorússia. Uma tal indiferença face à situação chocante que se vive na Bielorússia constitui um sinal significativo das tendências da Rússia. O Parlamento Europeu emitiu uma resolução forte que propõe a adopção de sanções económicas e a nível de concessão de vistos contra o regime criminoso de Lukashenko. É vital que a União Europeia se mantenha unida em torno desta resolução e que os Estados-Membros se abstenham de promover iniciativas bilaterais com Lukashenko e o seu regime. Temos de suspender a Parceria Oriental e outras instâncias de cooperação até que todos os presos políticos sejam libertados. Em simultâneo, temos de aumentar o apoio à sociedade civil, às ONG e à imprensa independente da Bielorússia a fim de as prepararmos para a construção da Bielorússia depois da queda do Presidente Lukashenko, esperamos que por meios democráticos. Assim, Senhora Alta Representante, gostaria de que apoiasse a criação de um fórum pan-europeu sobre o futuro da Bielorússia."@pt17
"Dle Președinte, a fost bine să auzim ce a spus Înaltul Reprezentant și suntem complet de acord cu ce a zis. Este foarte important că Uniunea Europeană a putut reacționa la eșecul alegerilor prezidențiale bieloruse. Îmi doresc să fi avut curajul să fim la fel de viguroși, hotărâți și cu convingeri ferme în cazul unei țări vecine cu Belarus, unde reprimarea opoziției democrate și încălcarea statului de drept și a drepturilor omului au devenit, de asemenea, un lucru obișnuit. Deteriorarea democrației în Rusia ar putea, de asemenea, să fie motivul pentru care Kremlinul a recunoscut alegerile prezidențiale bieloruse și a descris represiunea violentă ca pe o „afacere internă” a Belarusului. O astfel de indiferență față de situația îngrozitoare din Belarus reprezintă un semn important care subliniază tendințele din Rusia. Parlamentul European a venit cu o rezoluție solidă care propune sancțiuni orientate spre regimul vizelor și economie împotriva regimului criminal al lui Lukashenko. Este vital ca Uniunea Europeană să rămână unită în această privință și ca statele membre să înceteze să urmărească inițiative bilaterale cu Lukashenko și regimul său. Trebuie să suspendăm Partenerul estic și alte colaborări până când prizonierii politici nu vor fi eliberați. În același timp, trebuie să ne sporim susținerea față de societatea civilă, ONG-uri și mass media independentă din Belarus pentru a le pregăti pentru construirea Belarusului după prăbușirea lui Lukashenko, care să sperăm că va avea loc prin intermediul unor alegeri democrate. Din aceste motive, doamnă Înalt Reprezentant, aș dori să susțineți apelul pentru un for paneuropean privind viitorul Belarusului."@ro18
"Radi sme si vypočuli pani vysokú predstaviteľku a plne súhlasíme s tým, čo povedala. Je veľmi dôležité, že Európska únia dokázala reagovať na zlyhanie bieloruských prezidentských volieb. Chcela by som, aby sme mali odvahu prejaviť také odhodlanie, dôraz a zásadovosť aj v prípade krajiny, ktorá susedí s Bieloruskom, v ktorej sa tiež stalo úplne bežným potláčanie demokratickej opozície a porušovanie zásad právneho štátu a ľudských práv. Narúšanie demokracie v Rusku môže byť tiež hlavným dôvodom, prečo Kremeľ uznal bieloruské prezidentské voľby a o násilnom potláčaní sa vyjadril ako o vnútornej záležitosti Bieloruska. Takáto ľahostajnosť voči otrasnej situácii v Bielorusku je zreteľným signálom tendencií v Rusku. Európsky parlament predložil dôrazné uznesenie, ktoré navrhuje vízové a hospodárske sankcie zamerané proti zločinnému Lukašenkovmu režimu. Je kľúčové, aby sa v tomto Európska únia zjednotila a aby sa členské štáty prestali usilovať o akékoľvek dvojstranné iniciatívy s Lukašenkom a jeho režimom. Do prepustenia politických väzňov musíme pozastaviť iniciatívu Východné partnerstvo a ostatnú spoluprácu. Zároveň musíme zvýšiť podporu občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a nezávislých médií v Bielorusku, aby sme ich pripravili na budovanie Bieloruska po Lukašenkovom páde, ku ktorému, dúfajme, dôjde prostredníctvom demokratických volieb. Preto by som bola rada, pani vysoká predstaviteľka, aby ste sa zasadili o celoeurópske fórum o budúcnosti Bieloruska."@sk19
"─ Gospod predsednik, besede visoke predstavnice so nas razveselile in v celoti se strinjamo z njimi. Zelo pomembno je, da se je Evropska unija znala odzvati na spodletele predsedniške volitve v Belorusiji. Upam, da bomo imeli tudi dovolj poguma za energično, odločno in načelno ravnanje v zvezi z državo, ki meji na Belorusijo, kjer so zatiranje demokratične opozicije in kršenje načel pravne države ter človekovih pravic že tudi vsakdanji pojavi. Morda je prav demokratični primanjkljaj v Rusiji razlog, da je Kremelj priznal izide beloruskih predsedniških volitev in označil nasilno represijo kot „notranjo zadevo“ Belorusije. Taka mlačnost ob nesprejemljivih razmerah v Belorusiji je pomemben znak smeri, v katero gre Rusija. Evropski parlament je sestavil odločno resolucijo, v kateri predlaga usmerjene vizumske in gospodarske sankcije proti Lukašenkovemu zločinskemu režimu. Evropska unija mora pri tem nastopati enotno in države članice se morajo vzdržati kakršnih koli dvostranskih pobud v zvezi z Lukašenkom in njegovim režimom. Zamrzniti moramo vzhodno partnerstvo in druge oblike sodelovanja, dokler ne bodo politični zaporniki izpuščeni. Obenem pa moramo okrepiti podporo civilni družbi, NVO in neodvisnim javnim občilom v Belorusiji, da jih bomo pripravili na gradnjo Belorusije po padcu Lukašenka, do katerega bodo, upajmo, pripeljale demokratične volitve. Zato, gospa visoka predstavnica, vas prosim, da podprete poziv k sklicu vseevropskega foruma o prihodnosti Belorusije."@sl20
"Herr talman! Det var skönt att höra vad den höga representanten sade och vi instämmer helt och hållet i det. Det är mycket viktigt att EU har kunnat reagera på bristerna i det vitryska presidentvalet. Jag önskar att vi även vågade vara lika kraftfulla, bestämda och principfasta när det gäller ett av Vitrysslands grannländer, där det också har blivit vardagsmat att kuva den demokratiska oppositionen och kränka rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Den försämrade demokratin i Ryssland kan också vara skälet till att Kreml har erkänt det vitryska presidentvalet och beskrivit det våldsamma förtrycket som en ”intern angelägenhet” i Vitryssland. Denna likgiltighet inför den förfärliga situationen i Vitryssland är ett tydligt tecken på dessa tendenser i Ryssland. Europaparlamentet har utarbetat en kraftfull resolution där man föreslår målinriktade åtgärder i form av skärpta viseringsregler och ekonomiska sanktioner mot Aleksandr Lukasjenkos brottsliga regim. Det är viktigt att EU står enat i detta och att medlemsstaterna slutar att driva eventuella bilaterala initiativ med Aleksandr Lukasjenko och hans regim. Vi måste ställa in det östliga partnerskapet och annat samarbete tills de politiska fångarna har släppts. Samtidigt måste vi utöka stödet till det civila samhället, icke-statliga organisationer och oberoende medier i Vitryssland för att förbereda dem på uppbyggnaden av Vitryssland efter Aleksandr Lukasjenkos avgång, som förhoppningsvis kommer att ske genom demokratiska val. Därför, Catherine Ashton, ber jag dig att stödja vårt krav på ett alleuropeiskt forum om Vitrysslands framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kristiina Ojuland,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph