Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-449-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.23.3-449-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, este debate es muy necesario, dados los recientes y graves sucesos que están afectando a la libertad religiosa e incluso a la vida de los cristianos. Me refiero, en particular, a lo sucedido principalmente en Pakistán, Iraq, Nigeria y Egipto. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge con gran amplitud la que llama «libertad religiosa» o «libertad de religión». Pese a ello, se trata, desgraciadamente, de un derecho poco respetado en algunos países. Incluso vemos ahora que la profesión del cristianismo puede costar la vida. La Unión Europea, señora Ashton, debe defender enérgicamente el derecho a la libertad religiosa en general, incorporarlo claramente a su acción exterior y reclamar respeto, libertad y seguridad para el grupo religioso más perseguido ahora en el mundo, la comunidad cristiana. Hay que exigir a todos los Gobiernos concernidos que hagan lo necesario para prevenir estos ataques y, cuando no resulte posible, detener y castigar a los culpables. Señorías, una seña de identidad europea es la libertad, que incluye la libertad religiosa, parte del núcleo esencial, señora Ashton, de los derechos humanos. Esta libertad es también un camino para la paz, como recordó Benedicto XVI en su mensaje del 1 de enero. Quiero subrayar, además, el papel esencial del cristianismo en la creación de la identidad europea. Sería, por ello, una triste paradoja que la Unión Europea no reclame en el mundo, con la mayor firmeza, la protección de los derechos más básicos de los cristianos y que no les ayude en lo posible. La resolución del Parlamento Europeo recoge fórmulas para una mejor defensa de la libertad religiosa en general y de la de los cristianos en particular. Celebro que el próximo Consejo de Asuntos Exteriores las estudie detenidamente y pediría, y termino, señor Presidente, que el próximo Consejo Europeo del 4 de febrero se pronuncie sobre estos graves sucesos, como por ejemplo hizo, con todo coraje, el Presidente Sarkozy."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vzhledem k nedávným závažným incidentům, které ohrozily náboženskou svobodu a dokonce i životy křesťanů, je dnešní rozprava nanejvýš potřebná. Mám na mysli zejména události, ke kterým došlo v Pákistánu, Iráku, Nigérii a Egyptě. Článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv velmi podrobně uvádí, co je míněno svobodou náboženského vyznání či náboženskou svobodou. Navzdory tomu se bohužel jedná o právo, které je v některých zemích dodržováno jen velmi málo. Nyní dokonce pozorujeme, že lidé hlásící se ke křesťanství mohou za svou víru zaplatit životem. Paní baronko Ashtonová, Evropská unie musí rozhodně hájit obecné právo na náboženskou svobodu, jasně ho začlenit do své vnější činnosti a vyžadovat respekt, svobodu a bezpečnost pro křesťanskou komunitu, v současnosti nejpronásledovanější náboženskou skupinu na světě. Musíme vyžadovat, aby všechny dotčené vlády učinily kroky nezbytné k prevenci těchto útoků, a pokud to není možné, aby zatkly a potrestaly osoby za ně zodpovědné. Dámy a pánové, paní baronko Ashtonová, svoboda je symbolem evropské identity a zahrnuje také náboženskou svobodu, která je součástí základní skupiny lidských práv. Tato svoboda je zároveň i cestou k míru, jak řekl papež Benedikt XVI ve svém poselství z 1. ledna. Rád bych rovněž poukázal na zásadní úlohu, kterou křesťanství hrálo při formování evropské identity. Bylo by proto smutným paradoxem, pokud by Evropská unie co nejrozhodněji nevyžadovala, aby svět chránil nejzákladnější práva křesťanů, a nepomáhala jim všude, kde může. Usnesení Evropského parlamentu stanovuje metody pro lepší ochranu náboženské svobody obecně a zejména pro ochranu svobody křesťanů. Vítám skutečnost, že nadcházející zasedání Rady pro zahraniční věci se jimi bude důkladně zabývat, a – už končím, pane předsedající – že příští zasedání Evropské rady dne 14. února se má k těmto závažným událostem vyjádřit, jako to například velmi odvážně učinil prezident Sarkozy."@cs1
"Hr. formand! Denne forhandling er meget tiltrængt i betragtning af de seneste alvorlige begivenheder, som vedrører de kristnes religionsfrihed og endda deres liv. Jeg tænker i særdeleshed på det, der er sket i især Pakistan, Irak, Nigeria og Egypten. I artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheder står der meget detaljeret om det, der kaldes religionsfrihed. Desuagtet er det desværre en rettighed, der står ringe respekt om i en række lande. Vi ser endog, at de, der bekender sig til den kristne tro, kan komme til at betale for det med deres liv. EU skal med hård hånd forsvare retten til religiøs frihed generelt, idet vi tydeligt skal indarbejde den i EU's optræden udadtil og kræve respekt, frihed og sikkerhed for de mennesker, der nu udgør den mest forfulgte religiøse gruppe i verden, dvs. de kristne trossamfund. Vi skal forlange, at alle de pågældende regeringer gør det fornødne for at hindre disse angreb, og når det ikke er muligt, at anholde og straffe de ansvarlige. Frihed er et symbol på europæisk identitet, og det omfatter religiøs frihed, der er del af det helt centrale element i menneskerettighederne. Denne frihed er også en vej til fred, sådan som pave Benedikt 16. sagde i sit budskab den 1. januar. Jeg vil også gerne fremhæve den helt afgørende rolle, som kristendommen spiller med hensyn til udformningen af den europæiske identitet. Det ville derfor være et trist paradoks, hvis EU ikke på det kraftigste forlanger, at verden beskytter de kristnes mest grundlæggende rettigheder og ikke hjælper dem dér, hvor man kan. I Parlamentets beslutning beskrives der metoder, hvormed man bedre kan forsvare religionsfriheden i almindelighed og de kristnes frihed i særdeleshed. Det glæder mig, at man på det kommende møde i Rådet for Udenrigsanliggender tager dette punkt op til nøje overvejelse, og – jeg er lige færdig nu, hr. formand – at man på det kommende møde i Rådet den 14. februar skal fremsætte en udtalelse om disse alvorlige begivenheder, ligesom f.eks. præsident Sarkozy så modigt gjorde."@da2
"Herr Präsident, diese Aussprache ist sehr nötig, wenn man die jüngsten ernsten Ereignisse in Betracht zieht, die die Religionsfreiheit und sogar das Leben von Christen beeinflussen. Ich beziehe mich insbesondere darauf, was hauptsächlich in Pakistan, dem Irak, Nigeria und Ägypten geschehen ist. Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stellt ausführlich dar, was sie unter Freiheit der Religion oder Religionsfreiheit versteht. Trotzdem ist dies leider ein Recht, das in einigen Ländern wenig geachtet wird. Wir erfahren jetzt sogar, dass diejenigen, die sich zum christlichen Glauben bekennen, dafür eventuell mit ihrem Leben bezahlen. Baroness Ashton, die Europäische Union muss das Recht der Religionsfreiheit allgemein konsequent verteidigen, indem sie sie eindeutig in ihre Außenmaßnahmen integriert und Respekt, Freiheit und Sicherheit für die inzwischen am stärksten verfolgte religiöse Gruppe der Welt fordert, die christliche Gemeinschaft. Wir müssen fordern, dass alle betroffen Regierungen das Erforderlich tun, um diese Angriffe zu verhindern, und wenn das nicht möglich ist, um die Verantwortlichen zu verhaften und zu bestrafen. Meine Damen und Herren, Baroness Ashton, die Freiheit ist ein Symbol der europäischen Identität und das umfasst die Religionsfreiheit, die ein Teil des Grundkerns der Menschenrechte ist. Diese Freiheit ist auch ein Weg zum Frieden, wie Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache am 1. Januar sagte. Ich möchte auch die entscheidende Rolle hervorheben, die das Christentum bei der Ausbildung der europäischen Identität gespielt hat. Es wäre daher ein trauriges Paradoxon, wenn die Europäische Union nicht so entschlossen wie möglich fordern würde, dass die Welt die grundlegendsten Rechte von Christen achtet, und ihnen nicht helfen würde, wo sie kann. Die Entschließung des Europäischen Parlaments führt Methoden für eine bessere Verteidigung der Religionsfreiheit und der Freiheit von Christen im Besonderen an. Ich begrüße die Tatsache, dass der bevorstehende Rat (Auswärtige Angelegenheiten) diese genau erwägen soll und – ich komme jetzt zum Ende, Herr Präsident – dass der bevorstehende Europäische Rat am 14. Februar seine Stellungnahme zu diesen ernsten Ereignissen abgeben wird, genauso wie das zum Beispiel Präsident Sarkozy mutig getan hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση είναι απολύτως απαραίτητη, δεδομένων των πρόσφατων σοβαρών γεγονότων που πλήττουν τη θρησκευτική ελευθερία, και ακόμη και τις ζωές των χριστιανών. Αναφέρομαι ειδικότερα στα όσα συνέβησαν κυρίως στο Πακιστάν, το Ιράκ, τη Νιγηρία και την Αίγυπτο. Το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα περιγράφει λεπτομερώς αυτό που αποκαλεί ελευθερία της θρησκείας ή θρησκευτική ελευθερία. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται, δυστυχώς, για ένα δικαίωμα που γίνεται ελάχιστα σεβαστό σε ορισμένες χώρες. Τώρα διαπιστώνουμε ακόμη και ότι όσοι διακηρύσσουν τη χριστιανική πίστη μπορεί να πληρώσουν και με την ίδια τους τη ζωή. Βαρόνη Ashton, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί σθεναρά το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία γενικά, ενσωματώνοντάς το ρητά στην εξωτερική της δράση και απαιτώντας σεβασμό, ελευθερία και ασφάλεια γι’ αυτήν τη θρησκευτική ομάδα που διώκεται πλέον περισσότερο από όλες στον κόσμο, τη χριστιανική κοινότητα. Πρέπει να απαιτήσουμε από όλες τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις να πράττουν ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέπουν αυτές τις επιθέσεις, και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, να συλλαμβάνουν και να τιμωρούν όσους είναι υπεύθυνοι. Κυρίες και κύριοι, βαρόνη Ashton, η ελευθερία είναι ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπου συμπεριλαμβάνεται η θρησκευτική ελευθερία, η οποία αποτελεί μέρος του βασικού πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η ελευθερία είναι επίσης ένας δρόμος προς την ειρήνη, όπως ανέφερε ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ στο μήνυμα του την 1η Ιανουαρίου. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τον ουσιαστικό ρόλο του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Θα ήταν, επομένως, ένα θλιβερό παράδοξο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτούσε όσο το δυνατόν πιο σθεναρά να προστατεύει ο κόσμος τα πλέον βασικά δικαιώματα των χριστιανών και αν δεν τους βοηθούσε όπου και αν βρίσκονται. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιγράφει μεθόδους για την καλύτερη υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας γενικότερα και της ελευθερίας των χριστιανών ειδικότερα. Επικροτώ το γεγονός ότι το επικείμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πρόκειται να τις εξετάσει προσεκτικά, και –ολοκληρώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε– ότι το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Φεβρουαρίου πρόκειται να εκφράσει τη γνώμη του γι’ αυτά τα σοβαρά γεγονότα, όπως ακριβώς έπραξε πολύ θαρραλέα ο πρόεδρος Sarkozy, για παράδειγμα."@el10
"Mr President, this debate is very necessary given the recent serious events that are affecting the religious freedom and even the lives of Christians. I am particularly referring to what has happened mainly in Pakistan, Iraq, Nigeria and Egypt. Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights sets out in great detail what it calls freedom of religion or religious freedom. Despite this, it is, unfortunately, a right that is little respected in some countries. We are now even seeing that those who profess the Christian faith can pay for it with their lives. Baroness Ashton, the European Union must robustly defend the right to religious freedom in general, clearly incorporating it into its external action and demanding respect, freedom and security for what is now the most persecuted religious group in the world, the Christian community. We must demand that all the governments concerned do what is necessary to prevent these attacks, and when that is not possible, to arrest and punish those responsible. Ladies and gentlemen, Baroness Ashton, freedom is a symbol of European identity, and that includes religious freedom, which is part of the basic core of human rights. That freedom is also a path to peace, as Pope Benedict XVI said in his message on 1 January. I would also like to highlight the essential role of Christianity in shaping the European identity. It would therefore be a sad paradox if the European Union did not demand as firmly as possible that the world protect the most basic rights of Christians and did not help them where it could. The European Parliament resolution sets out methods for better defending religious freedom in general and the freedom of Christians in particular. I welcome the fact that the forthcoming Foreign Affairs Council is to give them close consideration, and – I am finishing now, Mr President – that the forthcoming European Council on 14 February is to give its opinion on these serious events, just as, for example, President Sarkozy very courageously did."@en4
"Austatud juhataja! Arvestades hiljutisi tõsiseid sündmusi, mis mõjutavad usuvabadust ja isegi kristlaste elusid, on see arutelu väga vajalik. Pean silmas eelkõige seda, mis on juhtunud peamiselt Pakistanis, Iraagis, Nigeerias ja Egiptuses. Inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 18 on väga üksikasjalikult kirjeldatud, mida usuvabaduse all mõeldakse. Vaatamata sellele on kahjuks tegemist õigusega, mida mõnes riigis austatakse vähe. Nüüd näeme koguni, et kristlased võivad oma usu pärast elu kaotada. Paruness Ashton, Euroopa Liit peab kindlalt kaitsma üleüldist õigust usuvabadusele, lõimides selle selgelt oma välistegevusse ning nõudes austust, vabadust ja turvalisust kristlikule kogukonnale, mis on nüüd maailma kõige tagakiusatum usurühmitus. Me peame nõudma, et kõik asjaomased valitsused teeksid kõik mis vaja selliste rünnakute ärahoidmiseks ja kui see ei ole võimalik, siis vahistaksid nende rünnakute eest vastutavad isikud ja karistaksid neid. Austatud kolleegid, lugupeetud paruness Ashton! Vabadus on Euroopa identiteedi sümbol ja see hõlmab ka usuvabadust, mis kuulub inimõiguste põhituumikusse. See vabadus on ühtlasi tee rahu juurde, nagu ütles paavst Benedictus XVI oma 1. jaanuaril edastatud sõnumis. Ma soovin rõhutada ka kristluse olulist rolli Euroopa identiteedi kujunemisel. Seega oleks tegemist kurva vasturääkivusega, kui Euroopa Liit ei nõuaks võimalikult kindlalt, et maailm kaitseks kristlaste kõige põhilisemaid õigusi, ega aitaks neid seal, kus see võimalik on. Euroopa Parlamendi resolutsioonis esitatakse meetodid, kuidas paremini kaitsta üldiselt usuvabadust ja konkreetsemalt kristlaste vabadust. Mul on hea meel, et peatsel välisasjade nõukogu istungil saab neid meetodeid põhjalikult kaaluda ja – lugupeetud juhataja, ma hakkan juba lõpetama – et 14. veebruari kohtumisel esitab Euroopa Ülemkogu nende tõsiste sündmuste kohta oma arvamuse, nagu näiteks president Sarkozy seda väga julgelt tegi."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on hyvin tarpeellinen, kun otetaan huomioon viimeaikaiset vakavat tapahtumat, jotka vaikuttavat uskonvapauteen ja jopa kristittyjen elämään. Viittaan erityisesti siihen, mitä on tapahtunut pääasiassa Pakistanissa, Irakissa, Nigeriassa ja Egyptissä. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklassa esitetään erittäin yksityiskohtaisesti se, mitä sanotaan uskonnonvapaudeksi tai uskonvapaudeksi. Siitä huolimatta se on valitettavasti oikeus, jota kunnioitetaan vain vähän joissakin maissa. Nyt olemme jopa nähneet, että kristinuskoa harjoittavat saattavat joutua maksamaan siitä hengellään. Arvoisa korkea edustaja Ashton, Euroopan unionin on puolustettava vakaasti uskonnonvapautta yleisesti ja sisällytettävä se selkeästi ulkoiseen toimintaansa ja vaadittava kunnioitusta, vapautta ja turvallisuutta sille, mikä on nyt maailman vainotuin uskonnollinen ryhmä, kristilliselle yhteisölle. Meidän on vaadittava, että kaikki asianosaiset hallitukset tekevät kaiken tarpeellisen estääkseen nämä iskut, ja jos se ei ole mahdollista, pidättääkseen ja rangaistakseen vastuullisia. Hyvät kollegat, arvoisa varapuheenjohtaja Ashton, vapaus on eurooppalaisen identiteetin symboli, ja se sisältää uskonvapauden, joka on osa ihmisoikeuksien perusydintä. Tuo vapaus on myös tie rauhaan, kuten paavi Benediktus XVI sanoi viestissään 1. tammikuuta. Haluaisin myös korostaan kristinuskon olennaista asemaa eurooppalaisen identiteetin muokkaamisessa. Siksi olisi surullinen ristiriita, jos Euroopan unioni ei vaatisi mahdollisimman lujasti maailmaa suojelemaan kristittyjen perustavanlaatuisimpia oikeuksia eikä auttaisi heitä aina voidessaan. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa esitetään keinot, joilla uskonvapautta yleisesti ja kristittyjen vapautta erityisesti suojellaan paremmin. Suhtaudun siksi myönteisesti siihen, että tulevassa ulkoasiainneuvostossa niitä käsitellään tiiviisti ja – lopetan nyt, arvoisa puhemies – että tulevassa 14. helmikuuta järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa aiotaan antaa lausunto näistä vakavista tapahtumista aivan kuten esimerkiksi presidentti Sarkozy hyvin rohkeasti teki."@fi7
"Monsieur le Président, ce débat est particulièrement nécessaire vu les événements graves qui se sont déroulés récemment aux dépens de la liberté de religion et même de la vie des chrétiens. Je fais particulièrement référence à ce qu’il s’est produit principalement au Pakistan, en Irak, au Nigeria et en Égypte. La liberté de religion, ou liberté religieuse, est clairement définie à l’article 18 de la Déclaration universelle de droits de l’homme. Malgré cette consécration, c’est un droit qui est malheureusement peu respecté dans certains pays. Nous venons même de voir que ceux qui font profession de foi chrétienne peuvent le payer de leur vie. Madame Ashton, l’Union européenne doit défendre vigoureusement le droit à la liberté de religion en général, en l’intégrant clairement à son action extérieure et en exigeant le respect, la liberté et la sécurité de ce qui est maintenant le groupe religieux le plus persécuté au monde, à savoir la communauté chrétienne. Nous devons exiger de tous les gouvernements concernés qu’ils fassent le nécessaire pour empêcher ces attentats et, quand cela est impossible, pour arrêter et punir les coupables. Mesdames et Messieurs, Madame Ashton, la liberté est un symbole de l’identité européenne, et cela inclut la liberté de religion, l’un des éléments fondamentaux des droits de l’homme. Cette liberté est également un chemin vers la paix, comme le pape Benoît XVI l’a déclaré dans son message le 1er janvier. Je voudrais également insister sur le rôle essentiel du christianisme dans le façonnement de l’identité européenne. Il serait donc tristement paradoxal que l’Union européenne n’exige pas aussi fermement qu’il est possible de le faire que les droits les plus fondamentaux des chrétiens soient protégés partout dans le monde et qu’elle ne les soutienne pas là où elle le pourrait. La résolution du Parlement européen propose des méthodes pour mieux défendre la liberté de religion en général et la liberté des chrétiens en particulier. Je me réjouis du fait que le prochain Conseil «Affaires étrangères» les examinera de très près, et - je termine, Monsieur le Président - que le prochain Conseil européen du 14 février donnera son avis sur ces graves événements, comme le président Sarkozy, par exemple, l’a fait très courageusement."@fr8
"Elnök úr, erre a vitára nagy szükség van, tekintettel a közelmúlt súlyos eseményeire, amelyek a vallásszabadságra és a keresztények életére egyaránt kihatottak. Konkrétan arra szeretnék célozni, ami főként Pakisztánban, Irakban, Nigériában és Egyiptomban történt. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikke részletesen meghatározza, hogy mit ért a vallásszabadság vagy vallási szabadság alatt. Ennek ellenére néhány országban sajnos kevéssé tartják tiszteletben ezt a jogot. Most annak is szemtanúi lehettünk, hogy a keresztény hit követői az életükkel fizethetnek ezért. Ashton bárónő, az Európai Uniónak határozottan védelmeznie kell a vallásszabadsághoz való általános jogot, világosan be kell építenie a külső fellépéseibe és tiszteletet, szabadságot és biztonságot kell követelnie a világ aktuálisan leginkább üldözött vallási csoportja, a keresztény közösség számára. Követelnünk kell, hogy minden érintett kormány tegyen meg minden szükséges intézkedést e támadások megelőzése érdekében, és ha ez nem lehetséges, vegyék őrizetbe és büntessék meg a felelősöket. Hölgyeim és uraim, Ashton bárónő, a szabadság az európai identitás szimbóluma, és ebbe a vallásszabadság is beletartozik, amely része az alapvető emberi jogoknak. Ez a szabadság egyben a békéhez vezető út, mint azt XVI. Benedek pápa január 1-jei üzenetében mondta. Szeretném kiemelni továbbá a kereszténység meghatározó szerepét az európai identitás kialakításában. Szomorú paradoxon lenne tehát, ha az Európai Unió nem követelné a lehető leghatározottabban, hogy a világ védje meg a keresztények legalapvetőbb jogait, és nem segítené őket, ahol tudja. Az Európai Parlament állásfoglalása megnevezi a módszereket, hogy hogyan lehet jobban védelmezni a vallásszabadságot úgy általában és konkrétan a keresztények szabadságát. Örülök annak, hogy a Külügyek Tanácsának elkövetkező ülése gondosabban meg fogja vizsgálni ezeket, és – máris befejezem, elnök úr – hogy az Európai Tanács most következő, február 14-i ülése véleményt fog mondani ezekről a súlyos eseményekről, amint azt például Sarkozy elnök úr nagyon bátran meg is tette."@hu11
"Signor Presidente, il presente dibattito è necessario in considerazione dei recenti gravi eventi che hanno attentato alla libertà religiosa e perfino alle vite dei cristiani. Faccio riferimento nello specifico a quanto accaduto principalmente in Pakistan, Iraq, Nigeria ed Egitto. L’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo definisce nel dettaglio la libertà di religione o libertà religiosa. Ciononostante, sfortunatamente, si tratta di un diritto poco rispettato in alcuni paesi. Stiamo addirittura costatando che quanti professano la fede cristiana possono pagare con la propria vita questa scelta. Baronessa Ashton, l’Unione europea deve difendere con coraggio il diritto alla libertà religiosa in generale, includendolo esplicitamente nelle sue azioni esterne e pretendendo il rispetto, la libertà e la sicurezza per i gruppi religiosi più perseguitati al mondo, ovvero la comunità cristiana. Dobbiamo richiedere che tutti i governi coinvolti facciano quanto è necessario per prevenire questi attacchi e, laddove non sia possibile, arrestino e puniscano i responsabili. Onorevoli deputati, Baronessa Ashton, la libertà è simbolo dell’identità europea, il che include la libertà religiosa, che è parte dei diritti umani di base. Suddetta libertà rappresenta anche un cammino verso la pace, come dichiarato da Papa Benedetto XVI nel suo messaggio del 1 gennaio. Vorrei inoltre sottolineare il ruolo essenziale della cristianità nel plasmare l’identità europea. Sarebbe dunque un triste paradosso che l’Unione europea non richiedesse con la massima fermezza che i diritti basilari dei cristiani vengano rispettati in tutto il mondo e non contribuisse, laddove possibile, a che ciò avvenga. La risoluzione del Parlamento europeo definisce i metodi per difendere al meglio la libertà religiosa in generale e la libertà dei cristiani nel particolare. Accolgo con favore il fatto che il prossimo Consiglio “Affari esteri” si occuperà da vicino delle suddette questioni e – mi appresto a concludere, signor Presidente – che il prossimo Consiglio europeo del 14 febbraio esprimerà la propria opinione su questi gravi eventi, come già fatto ad esempio dal Presidente Sarkozy."@it12
"Pone pirmininke, šios diskusijos labai būtinos atsižvelgiant į rimtus pastarojo meto įvykius, susijusius su krikščionių religijos laisvės varžymu ir net jų žudymu. Pirmiausia kalbu apie įvykius Pakistane, Irake, Nigerijoje ir Egipte. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnyje pateikta labai išsami religijos ar religinės laisvės apibrėžtis. Nepaisant to, kai kuriose šalyse ši teisė, deja, mažai gerbiama. Dabar net matome, kad tie, kas išpažįsta krikščionybę, gali sumokėti už tai savo gyvybe. Baroniene C. Ashton, Europos Sąjunga privalo tvirtai ginti religijos laisvę apskritai, aiškiai įtraukti ją į savo išorės veiklą ir reikalauti užtikrinti šiuo metu labiausiai persekiojamai religinei grupei pasaulyje, t. y. krikščionių bendruomenei, pagarbą, laisvę ir saugumą. Privalome reikalauti, kad visų susijusių šalių vyriausybės imtųsi būtinų priemonių, kad tokiems išpuoliams būtų užkirstas kelias, o kai tai neįmanoma, suimti ir nubausti tuos, kas juos įvykdė. Ponios ir ponai, baroniene C. Ashton, laisvė yra europinės tapatybės simbolis ir ši laisvė apima religinę laisvę, kuri yra viena iš pagrindinių teisių. Ši laisvė taip pat yra kelias į taiką, kaip pasakė popiežius Benediktas XVI savo pranešime sausio 1 d. Taip pat norėčiau pabrėžti labai svarbų krikščionybės vaidmenį formuojant europinę tapatybę. Todėl būtų liūdna ir paradoksalu, jeigu Europos Sąjunga kuo tvirčiau nereikalautų, kad pasaulis apsaugotų pačias pagrindines krikščionių teises, ir nesuteiktų jiems pagalbos tais atvejais, kai tai padaryti galėtų. Europos Parlamento rezoliucijoje išdėstomi veiksmingesni būdai ginti religijos laisvę apskritai ir krikščionių laisvę konkrečiai. Palankiai vertinu tai, kad ateinančiame Užsienio reikalų tarybos susitikime šiuos klausimus planuojama nuodugniau aptarti ir – jau baigiu, pone pirmininke – kad ateinančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuris vyks vasario 14 d., Taryba pateiks savo nuomonę dėl šių rimtų įvykių, kaip tai labai drąsiai padarė, pvz., prezidentas N. Sarkozy."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šīs debates ir ļoti vajadzīgas, ņemot vērā nesenos nopietnos notikumus, kuri ir ietekmējuši reliģijas brīvību un pat kristiešu dzīves. Es it īpaši to attiecinu uz notikumiem galvenokārt Pakistānā, Irākā, Nigērijā un Ēģiptē. Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pantā ļoti sīki ir izklāstīts, kas ir tiesības uz reliģijas brīvību jeb reliģiskās pārliecības brīvību. Tomēr tās diemžēl ir tiesības, ko dažās valstīs ievēro ļoti maz. Mēs tagad redzam, ka tie, kas praktizē kristīgo ticību, var par to pat samaksāt ar savu dzīvību. Baronese Eiropas Savienībai ir stingri jāaizsargā tiesības uz reliģijas brīvību, tās skaidri iekļaujot savā ārējās darbības politikā un pieprasot ievērot brīvību un drošību attiecībā uz tagad visvairāk vajāto reliģisko grupu pasaulē — kristiešu kopienu. Mums ir jāprasa visām iesaistītajām valdībām darīt to, kas vajadzīgs, lai novērstu šos uzbrukumus, bet ja tas nav iespējams, — lai arestētu un sodītu vainīgos. Dāmas un kungi, baronese brīvība ir Eiropas identitātes simbols, un tas attiecas arī uz reliģijas brīvību, kas ir daļa no cilvēktiesību būtības. Šī brīvība ir arī ceļš uz mieru, kā pāvests Benedikts XVI teica savā 1. janvāra vēstījumā. Es arī gribētu uzsvērt, cik būtiska nozīme ir kristietībai Eiropas identitātes veidošanā. Tāpēc būtu skumjš paradokss, ja Eiropas Savienība pēc iespējas stingrāk nepieprasītu pasaulei aizstāvēt viselementārākās kristiešu tiesības un nepalīdzētu viņiem, kur vien tas ir iespējams. Eiropas Parlamenta rezolūcija izklāsta metodes, kā labāk aizstāvēt reliģijas brīvību kopumā un it īpaši kristiešu brīvību. Es atzinīgi vērtēju faktu, ka nākamajai Ārlietu padomei ir uzdots tās rūpīgi apsvērt un ka — es tagad beidzu, priekšsēdētāja kungs — nākamajai Eiropadomes sanāksmei 14. februārī būs jāizsaka savi atzinumi par šiem svarīgajiem notikumiem tieši tā, kā to ļoti drosmīgi izdarīja, piemēram, prezidents ."@lv13
"Señor Presidente, este debate es muy necesario, dados los recientes y graves sucesos que están afectando a la libertad religiosa e incluso a la vida de los cristianos. Me refiero, en particular, a lo sucedido principalmente en Pakistán, Iraq, Nigeria y Egipto. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge con gran amplitud la que llama «libertad religiosa» o «libertad de religión». Pese a ello, se trata, desgraciadamente, de un derecho poco respetado en algunos países. Incluso vemos ahora que la profesión del cristianismo puede costar la vida. La Unión Europea, señora Ashton, debe defender enérgicamente el derecho a la libertad religiosa en general, incorporarlo claramente a su acción exterior y reclamar respeto, libertad y seguridad para el grupo religioso más perseguido ahora en el mundo, la comunidad cristiana. Hay que exigir a todos los Gobiernos concernidos que hagan lo necesario para prevenir estos ataques y, cuando no resulte posible, detener y castigar a los culpables. Señorías, una seña de identidad europea es la libertad, que incluye la libertad religiosa, parte del núcleo esencial, señora Ashton, de los derechos humanos. Esta libertad es también un camino para la paz, como recordó Benedicto XVI en su mensaje del 1 de enero. Quiero subrayar, además, el papel esencial del cristianismo en la creación de la identidad europea. Sería, por ello, una triste paradoja que la Unión Europea no reclame en el mundo, con la mayor firmeza, la protección de los derechos más básicos de los cristianos y que no les ayude en lo posible. La resolución del Parlamento Europeo recoge fórmulas para una mejor defensa de la libertad religiosa en general y de la de los cristianos en particular. Celebro que el próximo Consejo de Asuntos Exteriores las estudie detenidamente y pediría, y termino, señor Presidente, que el próximo Consejo Europeo del 4 de febrero se pronuncie sobre estos graves sucesos, como por ejemplo hizo, con todo coraje, el Presidente Sarkozy."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit debat is buitengewoon noodzakelijk gezien de recente ernstige gebeurtenissen die de godsdienstvrijheid en zelfs de levens van christenen treffen. Ik doel in het bijzonder op wat er overwegend in Pakistan, Irak, Nigeria en Egypte is gebeurd. Artikel 18 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens gaat uitgebreid in op wat er wordt verstaan onder vrijheid van godsdienst. Desondanks wordt dit recht in sommige landen helaas nauwelijks gerespecteerd. We moeten nu zelfs toezien hoe degenen die hun christelijk geloof belijden, het gevaar lopen daarvoor met hun leven te moeten betalen. De Europese Unie, mevrouw Ashton, moet het recht op vrijheid van godsdienst in het algemeen met kracht verdedigen, duidelijk opnemen in haar externe optreden en eerbiediging, vrijheid en veiligheid eisen voor de op dit moment meest vervolgde religieuze groepering ter wereld, de gemeenschap van christenen. We moeten eisen dat alle betrokken regeringen doen wat nodig is om dit soort aanslagen te voorkomen, en waar dat niet mogelijk is, de verantwoordelijken aan te houden en te straffen. Geachte afgevaardigden, vrijheid staat mede symbool voor de Europese identiteit, en daartoe behoort ook de vrijheid van godsdienst, die tot de wezenlijke kern van de mensenrechten behoort. Die vrijheid vormt tevens een weg naar vrede, zoals paus Benedictus XVI zei in zijn nieuwjaarsboodschap. Voorts wil ik wijzen op de essentiële rol van het christendom in de totstandbrenging van de Europese identiteit. Het zou daarom een trieste paradox zijn als de Europese Unie het naliet met de grootste stelligheid op te komen voor de bescherming van de meest fundamentele rechten van de christenen en hen zoveel mogelijk de helpende hand te reiken. De resolutie van het Europees Parlement beschrijft methoden voor een betere verdediging van godsdienstvrijheid in het algemeen en de vrijheid van christenen in het bijzonder. Ik verwelkom het feit dat de komende Raad Buitenlandse Zaken er aandacht aan zal schenken en – daarmee sluit ik af, mijnheer de Voorzitter - dat de komende Europese Raad op 14 februari zich zal uitspreken over deze ernstige gebeurtenissen, in navolging van het moedige voorbeeld van president Sarkozy."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przedmiotowa debata jest niezbędna, jeśli wziąć pod uwagę niedawne poważne wydarzenia wpływające na wolność wyznania, a nawet na życie chrześcijan. Nawiązuję tu szczególnie do wydarzeń, jakie miały miejsce głównie w Pakistanie, Iraku, Nigerii i Egipcie. W art. 18 Powszechnej deklaracji praw człowieka szczegółowo opisano wolność wyznania lub inaczej wolność religii. Wbrew temu artykułowi, niestety, w niektórych krajach wolność wyznania jest słabo przestrzegana. Obecnie widzimy nawet, że chrześcijanie mogą swoją wiarę przypłacić życiem. Pani Baronesso Ashton! Unia Europejska musi zdecydowanie bronić ogólnego prawa do wolności wyznania, wyraźnie uwzględniając je w swoich działaniach zewnętrznych, a także żądając zapewnienia obecnie najmocniej prześladowanej grupie wyznaniowej na świecie, wspólnocie chrześcijańskiej, szacunku, wolności i bezpieczeństwa. Musimy zażądać, aby odnośne rządy zrobiły, co należy, w celu powstrzymania tych ataków, a gdy to nie będzie możliwe, aby aresztowały i karały sprawców. Panie i Panowie, Pani Baronesso Ashton! Wolność, w tym wolność wyznania, która jest częścią podstawowych praw człowieka, stanowi symbol tożsamości europejskiej. Ta wolność jest także drogą ku pokojowi, jak powiedział papież Benedykt XVI w orędziu z 1 stycznia. Chciałbym także podkreślić zasadniczą rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu tożsamości europejskiej. W związku z tym, jeśli Unia Europejska nie zażąda zdecydowanie, aby świat chronił najbardziej podstawowe prawa chrześcijan i jeśli im w miarę możliwości nie pomoże, to będziemy mieć do czynienia ze smutnym paradoksem. Parlament Europejski w swojej rezolucji przedstawia metody lepszej ochrony ogólnej wolności wyznania, a szczególnie wolności chrześcijan. Cieszę się, że najbliższa Rada Spraw Zagranicznych szczegółowo zajmie się tą kwestią i – już kończę, Panie Przewodniczący – że zaplanowana na 14 lutego Rada Europejska wyda opinię na temat tych poważnych wydarzeń, co już bardzo odważnie zrobił, na przykład, pan prezydent Sarkozy."@pl16
"Senhor Presidente, este debate é muito necessário em virtude da gravidade dos acontecimentos recentes que têm posto em causa a liberdade religiosa e até as vidas dos cristãos. Refiro-me em particular ao ocorrido no Paquistão, no Iraque, na Nigéria e no Egipto. O artigo 18.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem define pormenorizadamente a liberdade de religião. Não obstante, e infelizmente, é um direito muito pouco respeitado em alguns países. Constamos actualmente que aqueles que professam a fé cristã podem pagar com as suas vidas. Senhora Baronesa Ashton, a União Europeia deve defender energicamente o direito à liberdade de religião em geral, incorporá-lo claramente na sua acção externa e exigir respeito, liberdade e segurança para aquele que é o grupo religioso mais perseguido no mundo actual – a comunidade cristã. Devemos exigir que todos os governos em causa façam o que for necessário para impedir estes ataques e, quando tal não for possível, para deter e punir os responsáveis. Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Alta Representante, a liberdade é um símbolo identitário da Europa e inclui a liberdade religiosa, que faz parte do núcleo essencial dos direitos humanos. Essa liberdade é também uma via para a paz, tal como o Papa Bento XVI afirmou na sua mensagem de 1 de Janeiro. Gostaria ainda de sublinhar o papel fundamental do cristianismo na formação da identidade europeia. Seria, portanto, um triste paradoxo se a União Europeia não exigisse com a maior firmeza a protecção dos direitos mais básicos dos cristãos no mundo e não os ajudasse em tudo o que fosse possível. A resolução do Parlamento Europeu define métodos para melhor se defender a liberdade religiosa em geral e a liberdade dos cristãos em particular. Congratulo-me com o facto de o próximo Conselho “Negócios Estrangeiros” os ir estudar aprofundadamente e – termino, Senhor Presidente – de o Conselho Europeu de 14 de Fevereiro se ir pronunciar sobre estes acontecimentos graves, tal como fez, por exemplo, com toda a coragem, o Presidente Sarkozy."@pt17
"Dle președinte, această dezbatere este foarte necesară, având în vedere recentele evenimente grave care afectează libertatea religioasă și chiar viețile creștinilor. Mă refer cu precădere la ceea ce s-a întâmplat în Pakistan, Irak, Nigeria și Egipt. Articolul 18 din Declarația universală a drepturilor omului stabilește în detaliu ceea ce definește ca libertatea religiei sau libertatea religioasă. Din păcate, în ciuda acestui fapt, acesta este un drept care este puțin respectat în unele țări. Putem observa că cei care împărtășesc credința creștină pot plăti cu viața pentru aceasta. Baroneasă Ashton, Uniunea Europeană trebuie să apere ferm dreptul la libertatea religioasă în general, încorporându-l clar în acțiunile sale externe și solicitând respect, libertate și securitate pentru grupul care în prezent este cel mai persecutat din punct de vedere religios din lume, comunitatea creștină. Trebuie să solicităm ca toate guvernele în cauză să facă tot ceea ce este necesar pentru a preveni aceste atacuri, iar atunci când nu este posibil, să îi aresteze și să îi pedepsească pe cei responsabili. Doamnelor și domnilor, baroneasă Ashton, libertatea este un simbol al identității europene și acesta include libertatea religioasă, care este parte din nucleul de bază al drepturilor omului. Această libertate este, de asemenea, calea către pace, după cum a transmis Papa Benedict al XVI-lea în mesajul său de la 1 ianuarie. De asemenea, aș dori să evidențiez rolul esențial al creștinismului în formarea identității europene. Prin urmare, ar fi un paradox trist dacă Uniunea Europeană nu ar solicita cât se poate de ferm ca lumea să protejeze drepturile cele mai de bază ale creștinilor și să nu îi ajute atunci când este posibil. Rezoluția Parlamentului European stabilește metode pentru a apăra mai bine libertatea religioasă, în general, și libertatea creștinilor, în special. Salut faptul că viitorul Consiliul Afaceri Externe le va lua în considerare îndeaproape și - închei acum, dle președinte - salut faptul că viitorul Consiliu European din 14 februarie își va da avizul cu privire la aceste evenimente grave, la fel cum a făcut-o într-o manieră foarte curajoasă, de exemplu, președintele Sarkozy."@ro18
"Táto rozprava je veľmi potrebná vzhľadom na nedávne závažné udalosti, ktoré ovplyvňujú náboženskú slobodu a dokonca aj životy kresťanov. Poukazujem najmä na to, čo sa stalo predovšetkým v Pakistane, Iraku, Nigérii a Egypte. Článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv veľmi podrobne vymedzuje slobodu náboženského vyznania alebo náboženskú slobodu. Napriek tomu je to, žiaľ, právo, ktoré sa v niektorých krajinách dodržiava len málo. Teraz dokonca vidíme, že ľudia, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru, za to môžu zaplatiť svojím životom. Pani barónka Ashtonová, Európska únia musí rozhodne brániť právo na náboženskú slobodu vo všeobecnosti, musí ju jednoznačne zahrnúť do vonkajších opatrení a požadovať rešpektovanie, slobodu a bezpečnosť kresťanského spoločenstva, ktoré je dnes najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Musíme žiadať, aby všetky vlády, ktorých sa to týka, urobili všetko potrebné pre to, aby zabránili týmto útokom, a ak to nie je možné, aby zadržali a potrestali zodpovedných páchateľov. Dámy a páni, pani barónka Ashtonová, sloboda je symbolom európskej identity a to zahŕňa náboženskú slobodu, ktorá je súčasťou základného súboru ľudských práv. Táto sloboda je aj cestou k mieru, ako to povedal vo svojom posolstve z 1. januára pápež Benedikt XVI. Chcel by som tiež zdôrazniť zásadnú úlohu kresťanstva pri vytváraní európskej identity. Bolo by preto smutným paradoxom, keby Európska únia čo najrozhodnejšie nepožadovala, aby svet chránil najzákladnejšie práva kresťanov, a keby im nepomohla všade tam, kde je to možné. Uznesenie Európskeho parlamentu stanovuje metódy, ako lepšie chrániť náboženskú slobodu vo všeobecnosti a najmä slobodu kresťanov. Vítam skutočnosť, že na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre zahraničné veci sa im bude venovať patričná pozornosť a – už končím, pán predsedajúci – že na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady 14. februára sa vyjadrí stanovisko k týmto závažným udalostiam, ako to veľmi odvážne urobil napríklad prezident Sarkozy."@sk19
"Gospod predsednik, glede na dogodke v zadnjem času, ki ogrožajo svobodo veroizpovedi ali celo življenja kristjanov, je naša razprava nujna. V mislih imam predvsem dogodke v Pakistanu, Iraku, Nigeriji in Egiptu. Člen 18 Splošne deklaracije o človekovih pravicah zelo podrobno ureja pojem, ki ga imenuje svobodo veroizpovedi oziroma versko svobodo. Kljub temu pa ta pravica v nekaterih državah ne uživa velikega spoštovanja. Zdaj se dogaja celo to, da lahko kristjani pripadnost svoji veri plačajo z življenjem. Baronica Ashton, Evropska unija mora odločno braniti splošno pravico do svobode veroizpovedi, to obrambo mora jasno vgraditi v svoje zunanje delovanje in zahtevati mora spoštovanje, svobodo in varnost za versko skupnost, ki je danes najbolj preganjana na svetu, to je za krščansko skupnost. Od vseh vlad moramo zahtevati, da take napade preprečijo, če to ni mogoče, pa, da odgovorne primejo in kaznujejo. Gospe in gospodje, baronica Ashton, svoboda je simbol evropske identitete, zajema pa tudi versko svobodo, ki spada v samo jedro človekovih pravic. Svoboda je tudi pot k miru, kot je rekel papež Benedikt XVI. v svoji poslanici 1. januarja. Rad bi izpostavil tudi vlogo krščanstva pri oblikovanju evropske identitete. Žalosten paradoks bi torej bil, če Evropska unija ne bi najodločneje zahtevala od sveta zaščite osnovnih pravic kristjanov in le-tem pomagala, kjer jim lahko. Resolucija Evropskega parlamenta našteva načine za učinkovitejšo obrambo verske svobode na splošno in še zlasti svobode kristjanov. Pozdravljam namero, da jih bo bližajoči se Svet za zunanje zadeve podrobneje preučil ─ že zaključujem, gospod predsednik ─ in da bo Evropski svet dne 14. februarja izrazil mnenje o teh resnih dogodkih, kot ga je že zelo pogumno izrazil predsednik Sarkozy."@sl20
"Herr talman! Den här debatten måste med nödvändighet ägnas de allvarliga händelser som är ett angrepp på de kristnas religionsfrihet och till och med deras liv. Jag avser speciellt det som hänt i Pakistan, Irak, Nigeria och Egypten. I artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna anges mycket utförligt vad som avses med religionsfrihet. Trots detta är religionsfrihet en dåligt respekterad rättighet i vissa länder. Vi får nu se hur de som bekänner sig till den kristna tron kan få plikta med sina liv. Catherine Ashton! EU måste kraftfullt försvara rätten till religionsfrihet i allmänhet och tydligt införliva detta i sina yttre åtgärder och kräva respekt, frihet och säkerhet för det kristna samfundet, som nu är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Vi måste kräva att alla berörda regeringar gör vad som behövs för att förebygga angrepp, och när det inte är möjligt arrestera och straffa de ansvariga. Friheten är en symbol för den europeiska identiteten och här ingår religionsfrihet, som är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Frihet är också en väg till fred, som påve Benedictus XVI sade i sitt tal den 1 januari. Jag vill också understryka kristendomens viktiga roll för att forma vår europeiska identitet. Det skulle därför vara en olycklig paradox om Europeiska unionen inte så bestämt som möjligt kräver att världen skyddar de kristnas mest grundläggande rättigheter och hjälper dem där detta är möjligt. I Europaparlamentets resolution anges metoder för att bättre försvara religionsfriheten i allmänhet och de kristnas religionsfrihet i synnerhet. Jag välkomnar att utrikesrådet noggrant kommer att överväga detta och – jag ska sluta nu, herr talman – att Europeiska rådet den 14 februari kommer att framföra sin mening om de här allvarliga händelserna, på samma sätt som t.ex. president Nicolas Sarkozy så modigt gjort."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph