Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-430-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.23.3-430-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, la liberté de conscience est assurément une liberté essentielle. Dieu ne peut vouloir d’une adhésion contrainte. Cette liberté fut effroyablement persécutée par les régimes communistes. Il faut avoir le courage de dire aujourd’hui que ces violations sont essentiellement commises contre les chrétiens en pays d’islam. On condamne, à juste titre, les effroyables attentats qui sont le fait de fanatiques et on a raison. Mais il n’y a pas que les extrémistes. Dans nombre de pays à majorité musulmane, même réputés modérés, les chrétiens sont traités en citoyens de seconde zone. Les conversions au christianisme sont interdites voire punies de mort. Alors que, n’en déplaise à Mme Kiil-Nielsen, personne en Occident n’est empêché d’embrasser la religion musulmane s’il le souhaite. Dans les mêmes pays musulmans, toute critique de l’islam, réelle ou supposée, expose ses auteurs au même sort. La législation prétendant réprimer le blasphème doit en particulier être abrogée. Nous demandons particulièrement au Pakistan de revenir sur la condamnation d’une malheureuse femme accusée par ses voisines. En un mot comme en cent, nous ne pouvons nous contenter de bonnes paroles. Nous devons agir et faire savoir clairement à ces États que nos relations avec eux dépendent du respect qu’ils auront de la liberté de conscience."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, svoboda vyznání je rozhodně klíčovou svobodou. Bůh určitě nechce vynucenou víru. Tuto svobodu nehorázným způsobem porušovaly komunistické režimy. Nyní bychom měli mít odvahu se postavit a prohlásit, že k těmto porušením dochází především proti křesťanům v islámských zemích. Je pravda, že bychom měli odsoudit zločinné zabíjení, kterého se dopouštějí fanatici. Nejedná se však pouze o záležitost extremismu. V řadě zemí, kde většinu obyvatel tvoří muslimové, z nichž některé jsou dokonce považovány za umírněné, jsou křesťané považováni za občany druhé kategorie. Konverze ke křesťanství je zakázána, někde dokonce trestána smrtí. Ať už však paní Kiil-Nielsenová říká cokoli, na Západě nikdo lidem nebrání přestoupit na islám, pokud si tak přejí učinit. V týchž muslimských zemích může kdokoli, kdo skutečně nebo údajně kritizuje islám, čelit stejnému osudu. Zejména je třeba zrušit zákony usilující o potlačení rouhačství. Vyzýváme konkrétně Pákistán, aby zrušil rozsudek nebohé ženy, která byla obviněná svými sousedy. Můžeme mluvit, jak se nám zachce, ale pěkná slovíčka nestačí. Musíme konat a těmto státům jasně ukázat, že naše vztahy s nimi se odvíjejí od toho, zda jsou ochotny respektovat svobodu vyznání."@cs1
"Hr. formand! Samvittighedsfriheden er så afgjort en vital frihed. Gud ønsker ikke tvungen observans. Denne frihed blev krænket på grusomste vis af kommunistregimerne. Vi burde have mod til at rejse os i dag og sige, at dette misbrug primært udøves mod kristne i islamiske lande. Det er rigtigt, at vi bør fordømme de grusomme drab begået af fanatikere. Men det er imidlertid ikke kun et spørgsmål om ekstremisme. I flere lande, hvor størstedelen af befolkningen er muslimer, også lande, som menes at være moderate, behandles de kristne som andenrangsborgere. Det er forbudt at konvertere til kristendommen, og det kan endda medføre dødsstraf. I Vesten forhindres folk imidlertid ikke i at konvertere til islam, hvis de ønsker det, uanset hvad fru Kiil-Nielsen siger. I de selv samme muslimske lande kan enhver, som faktisk kritiserer eller menes at kritisere islam, lide samme skæbne. Især skal den lovgivning, der angiveligt har til formål at straffe blasfemi, ophæves. Vi opfordrer specifikt Pakistan til at omstøde den dom, som den stakkels kvinde, der blev anklaget af sine naboer, blev idømt. Vi kan tale så meget, vi vil, men de store ord er ikke nok. Vi skal handle og gøre det klart for disse stater, at vores forbindelser med dem afhænger af, hvorvidt de er villige til at respektere samvittighedsfriheden."@da2
"Herr Präsident, Gewissensfreiheit ist eindeutig eine bedeutende Freiheit. Gott kann keine erzwungene Anbetung wollen. Diese Freiheit wurde von den kommunistischen Regimes auf abscheuliche Weise verfolgt. Wir sollten den Mut haben, heute aufzustehen und zu sagen, dass diese Misshandlungen hauptsächlich gegen Christen in islamischen Ländern begangen werden. Es ist richtig, dass wir grausame Tötungen verurteilen sollten, die von Fanatikern begangen werden. Es geht jedoch nicht nur um Extremismus. In mehreren Ländern, in denen der Großteil der Bevölkerung moslemisch ist, sogar in einigen, die als gemäßigt angesehen werden, werden Christen als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse behandelt. Konvertierung zum Christentum ist verboten, oder es steht sogar die Todesstrafe darauf. Im Westen jedoch, egal was Frau Kiil-Nielsen sagt, werden Menschen nicht daran gehindert, zum Islam zu konvertieren, wenn sie das wünschen. In diesen selben moslemischen Ländern kann jeder, der den Islam tatsächlich oder angeblich kritisiert, das gleiche Schicksal erleiden. Insbesondere muss Gesetzgebung, die vorgeblich das Ziel hat, Blasphemie zu unterdrücken, abgeschafft werden. Wir rufen insbesondere Pakistan auf, die Verurteilung der armen Frau zu widerrufen, die von ihren Nachbarn angeklagt wurde. Wir können reden, so viel wir wollen, aber schöne Worte sind nicht genug. Wir müssen handeln und diesen Staaten deutlich machen, dass unsere Beziehungen mit ihnen davon abhängen, ob sie bereit sind, Gewissensfreiheit zu respektieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ελευθερία συνείδησης είναι ασφαλώς μία ζωτικής σημασίας ελευθερία. Ο Θεός δεν μπορεί να θέλει αναγκαστική υπακοή. Αυτή η ελευθερία τέθηκε υπό διωγμό με βάρβαρους τρόπους από τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ορθώσουμε το ανάστημά μας σήμερα και να πούμε ότι αυτή η κακομεταχείριση διαπράττεται κυρίως σε βάρος χριστιανών στις ισλαμικές χώρες. Είναι σωστό να καταδικάσουμε τις αποτρόπαιες δολοφονίες που διαπράττονται από φανατικούς. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ζήτημα εξτρεμισμού. Σε αρκετές χώρες όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, ακόμη και σε ορισμένες που θεωρούνται μετριοπαθείς, οι χριστιανοί αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η μεταστροφή στον χριστιανισμό απαγορεύεται ή τιμωρείται ακόμη και με θάνατο. Στη Δύση, ωστόσο, ό,τι και αν λέει η κ. Kiil-Nielsen, οι άνθρωποι δεν εμποδίζονται να μεταστραφούν στο Ισλάμ εφόσον το θέλουν. Στις ίδιες αυτές μουσουλμανικές χώρες, όποιος ασκήσει ή εικάζεται ότι άσκησε κριτική στο Ισλάμ μπορεί να έχει την ίδια τύχη. Ειδικότερα, η νομοθεσία η οποία υποτίθεται ότι αποσκοπεί στην πάταξη της βλασφημίας πρέπει να καταργηθεί. Ζητούμε ειδικά από το Πακιστάν να ακυρώσει την καταδίκη της κακόμοιρης γυναίκας που κατηγορήθηκε από τους γείτονές της. Μπορούμε να μιλάμε όσο θέλουμε, αλλά τα ωραία λόγια δεν αρκούν. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και να καταστήσουμε σαφές σε αυτά τα κράτη ότι οι σχέσεις μας με αυτά εξαρτώνται από το αν είναι διατεθειμένα να σεβαστούν την ελευθερία συνείδησης."@el10
"Mr President, freedom of conscience is most certainly a vital freedom. God cannot want forced observance. This freedom was persecuted in atrocious ways by the communist regimes. We should have the courage to stand up today and say that these abuses are primarily committed against Christians in Islamic countries. It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics. It is not only a matter of extremism, however. In several countries where the majority of the population are Muslim, even some that are seen as being moderate, Christians are treated as second-class citizens. Conversion to Christianity is forbidden or even punishable by death. In the West however, whatever Mrs Kiil-Nielsen may say, people are not prevented from converting to Islam if they so wish. In those same Muslim countries, anyone who actually or reportedly criticises Islam can face the same fate. In particular, legislation supposedly aimed at repressing blasphemy must be repealed. We specifically call on Pakistan to quash the conviction of the poor woman who was accused by her neighbours. We can talk as much as we want, but fine words are not enough. We must act and make it clear to these States that our relationships with them are dependent upon whether they are willing to respect freedom of conscience."@en4
"Señor Presidente, la libertad de conciencia es, sin lugar a duda, una libertad fundamental. Es inconcebible que Dios desee la práctica obligada de la religión. Esta libertad fue perseguida de forma atroz por los regímenes comunistas. Debemos tener la valentía de levantarnos hoy y decir que estos abusos contra las comunidades cristianas ocurren principalmente en países islámicos. Hacemos lo correcto al condenar los atroces asesinatos cometidos por fanáticos. Sin embargo, no se trata tan solo del extremismo. En algunos países donde la mayoría de la población es musulmana, incluso en aquellos considerados como moderados, los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase. La conversión al cristianismo está prohibida e incluso se castiga con la pena de muerte. En Occidente sin embargo, diga lo que diga la señora Kiil-Nielsen, cualquier ciudadano puede convertirse al islam, si así lo desea. En estos países musulmanes, toda persona que critique o se le acuse de criticar al Islam puede sufrir la misma suerte. En concreto, se debe abolir la legislación que supuestamente tiene como objetivo el suprimir la blasfemia. Instamos a Pakistán a anular la sentencia de una pobre mujer acusada por sus vecinos. Podemos hablar todo lo que queramos, pero las palabras elegantes no son suficientes. Hemos de actuar y dejar claro a estos Estados que nuestra relación con ellos depende de si están dispuestos a aceptar la libertad de conciencia."@es21
"Lugupeetud president! Südametunnistusevabadus on vaieldamatult väga oluline. Jumal ei saa tahta sunniviisilist uskumist. Kommunistlik kord piiras seda vabadust julmalt. Meil peaks jaguma julgust tõusta täna püsti ja öelda, et selline kuritarvitamine on suunatud peamiselt islamiriikide kristlaste vastu. On õige, kui mõistame hukka fanaatikute poolt toime pandud jõledad tapmised. Tegemist ei ole siiski ainult äärmusluse küsimusega. Mitmes riigis, kus suurema osa elanikkonnast moodustavad moslemid, ja isegi mõnes mõõdukaks peetavas riigis koheldakse kristlasi teisejärguliste kodanikena. Ristiusku astumine on keelatud või isegi surmanuhtlusega karistatav. Seevastu läänes – olenemata sellest, mida Nicole Kiil-Nielsen ütleb – ei takistata inimest islamiusku astumast, kui ta seda soovib. Just neis moslemiriikides võib sama saatus oodata igaüht, kes kritiseerib või väidetavalt kritiseerib islamit. Eelkõige tuleb tühistada õigusaktid, mille väidetav eesmärk on takistada jumalateotust. Kutsume konkreetselt Pakistani üles tühistama otsust, millega mõisteti süüdi vaene naine, keda süüdistasid tema naabrid. Võime rääkida nii palju, kui tahame, aga ilusatest sõnadest ei piisa. Peame tegutsema ja tegema neile riikidele selgeks, et meie suhted nendega sõltuvad sellest, kas nad on valmis austama südametunnistusevabadust."@et5
"Arvoisa puhemies, omantunnonvapaus on ehdottomasti olennainen vapaus. Jumala ei halua pakotettua palvontaa. Kommunistisissa järjestelmissä tätä vapautta vainottiin julmasti. Meillä pitäisi olla rohkeutta nousta nyt ylös ja sanoa, että nämä väärinkäytökset kohdistuvat pääasiassa kristittyihin muslimimaissa. On oikein, että tuomitsemme fanaatikkojen tekemät julmat surmat. Kyse ei ole kuitenkaan vain ääriliikkeistä. Monissa maissa, joissa väestön enemmistö on muslimeja, jopa maltillisina pidetyissä, kristittyjä kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Kääntyminen kristinuskoon on kiellettyä tai siitä rangaistaan jopa kuolemalla. Lännessä puolestaan, riippumatta siitä, mitä Nicole Kiil-Nielsen sanoo, ihmisiä ei estetä kääntymästä halutessaan islamiin. Noissa samoissa muslimimaissa kaikilla, jotka tosiasiassa tai väitetysti arvostelevat islamia, voi olla sama kohtalo. Erityisesti jumalanpilkan estämiseen oletettavasti tähtäävä lainsäädäntö on kumottava. Kehotamme erityisesti Pakistania käsittelemään uudelleen naapuriensa syyttämän onnettoman naisen tuomiota. Voimme puhua niin paljon kuin haluamme, mutta hienot sanat eivät riitä. Meidän on toimittava ja meidän on tehtävä selväksi näille valtioille, että suhteemme niiden kanssa riippuu siitä, ovatko ne halukkaita kunnioittamaan omantunnonvapautta."@fi7
"Elnök úr, a lelkiismereti szabadság bizonyosan a létfontosságú szabadságok egyike. Isten nem akarhatja, hogy kényszerből tiszteljék. A kommunista rendszerek kegyetlen módszerekkel üldözték ezt a szabadságot. Mára kell, hogy legyen annyi bátorságunk, hogy kiálljunk és kimondjuk, hogy ezeket a visszaéléseket elsősorban a keresztényekkel szemben követik el az iszlám országokban. Helyénvaló, hogy elítéljük a fanatikusok által elkövetett kegyetlen gyilkosságokat. Itt azonban nemcsak a szélsőségességről van szó. A keresztényeket sok olyan országban kezelik másodosztályú állampolgárként, ahol a népesség többsége muszlim, még néhány mérsékeltnek tekintett országban is. A kereszténységre való áttérés tilos, sőt, akár halálbüntetéssel is sújtható. Nyugaton azonban – bármit is mondana erre Kiil-Nielsen asszony – senkit nem akadályoznak meg az iszlám hitre való áttérésben, ha ez a szándéka. Ugyanezekben a muszlim országokban ugyanez a sors várhat azokra is, akik ténylegesen vagy állítólagosan bírálják az iszlámot. Az állítólag az istenkáromlás visszaszorítására irányuló törvényt vissza kell vonni. Külön felhívjuk Pakisztánt, hogy érvénytelenítse annak a szegény asszonynak az elítélését, akit a szomszédai vádoltak meg. Beszélhetünk, amennyit akarunk, de a szép szó nem elég. Cselekednünk kell, és világossá kell tennünk ezen államok felé, hogy a velük való kapcsolataink attól függenek, hogy hajlandóak-e tiszteletben tartani a lelkiismeret szabadságát."@hu11
"Signor Presidente, la libertà di coscienza è indubbiamente una libertà vitale. Dio non può desiderare un’osservanza obbligata. Questa libertà è stata minata in modi terribili dai regimi comunisti. Dovremmo avere il coraggio di alzarci oggi e dichiarare che queste violazioni vengono commesse per lo più contro i cristiani nei paesi islamici. È giusto condannare queste uccisioni terribili commesse da fanatici. Tuttavia, il problema non è solo l’estremismo. In svariati paesi, la cui popolazione è prevalentemente musulmana, persino in alcuni che vengono considerati moderati, i cristiani vengono trattati come cittadini di secondo livello. La conversione al cristianesimo è vietata o addirittura passibile di la pena di morte. In Occidente invece, a prescindere da quanto sostiene l’onorevole Kiil-Nielsen, non si impedisce ai cittadini di convertirsi all’islam laddove lo desiderino. In quegli stessi paesi musulmani, chiunque critichi apertamente l’islam o venga accusato di farlo può affrontare la stessa sorte. In particolare è necessario abrogare quelle norme che si prefiggono l’obiettivo di reprimere la blasfemia. Ci rivolgiamo espressamente al Pakistan affinché invalidi la condanna della povera donna accusata dai suoi vicini. Possiamo parlare ad oltranza, ma le belle parole non bastano. È necessario agire e chiarire a questi Stati che i nostri rapporti con loro dipendono dalla loro volontà di rispettare la libertà di coscienza."@it12
"Pone pirmininke, sąžinės laisvė neabejotinai yra labai svarbi laisvė. Dievas negali norėti, kad laikytumės tikėjimo įstatymų prievarta. Dėl šios laisvės žmones žiauriai persekiojo komunistiniai režimai. Šiandien turėtume drąsiai pasipriešinti ir pareikšti, kad islamo šalyse smurto išpuoliai pirmiausia vykdomi prieš krikščionis. Pritariu tam, kad turėtume pasmerkti žiaurias fanatikų įvykdytas žudynes. Tačiau kalbama ne vien tik apie ekstremizmą. Kai kuriose šalyse dauguma gyventojų yra musulmonai ir net būdami nuosaikių pažiūrų jie vertina krikščionis kaip antrarūšius piliečius. Atsivertimas į krikščionybę draudžiamas ar net už tai baudžiama mirties bausme. Tačiau Vakaruose, kad ir ką kalbėtų N. Kiil-Nielsen, žmonėms nedraudžiama atsiversti į islamą, jeigu jie to nori. Tose pačiose musulmoniškose šalyse kiekvieno, kuris iš tikrųjų, arba kaip manoma pagal turimą informaciją, kritikuoja islamą, gali ištikti toks pats likimas. Ypač turėtų būti panaikinti įstatymai, kuriais tariamai siekiama bausti už šventvagystę. Aiškiai raginame Pakistaną panaikinti vargšės moters, kurią apkaltino jos kaimynai, atžvilgiu priimtą kaltinamąjį nuosprendį. Galime kalbėti, kiek norime, bet vien gražių žodžių nepakanka. Privalome veikti ir aiškiai duoti suprasti šioms valstybėms, kad mūsų tarpusavio santykiai priklausys nuo to, ar jos yra pasiruošusios gerbti sąžinės laisvę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, apziņas brīvība pilnīgi noteikti ir ļoti svarīga brīvība. Dievam nav vajadzīga piespiedu godbijība. Jau komunistiskie režīmi drausmīgos veidos vajāja šo brīvību. Šodien mums ir jābūt drosmīgiem un jāpasaka, ka šīs nelikumības galvenokārt tiek veiktas pret kristiešiem islāma valstīs. Mums ir jānosoda fanātiķu veiktās zvēriskās slepkavības. Tomēr runa nav tikai par ekstrēmismu. Vairākās valstīs, kur vairums iedzīvotāju ir musulmaņi, kas tiek uzskatīti par mēreniem musulmaņiem, pret kristiešiem izturas kā pret otrās šķiras pilsoņiem. Pāriešana kristīgajā ticībā ir aizliegta vai pat sodāma ar nāvi. Turpretī Rietumu valstīs, lai ko kundze teiktu, cilvēkiem neliedz pāriet islāma ticībā, ja viņi to vēlas. Šajās musulmaņu zemēs ikviens, kas kritizē islāmu, var sagaidīt tādu pašu likteni. Likumi, kuru mērķis, domājams, ir apspiest zaimošanu, ir jāatceļ. Mēs it īpaši aicinām Pakistānu atcelt tās nabaga sievietes tiesāšanu, kuru apsūdzēja viņas kaimiņi. Mēs jau varam runāt, cik daudz vēlamies, bet ar skaistiem vārdiem neko nevaram panākt. Mums ir jārīkojas un šīm valstīm skaidri jāpasaka, ka mūsu attiecības ar tām būs atkarīgas no tā, vai tās būs gatavas ievērot apziņas brīvību."@lv13
"Monsieur le Président, la liberté de conscience est assurément une liberté essentielle. Dieu ne peut vouloir d'une adhésion contrainte. Cette liberté fut effroyablement persécutée par les régimes communistes. Il faut avoir le courage de dire aujourd'hui que ces violations sont essentiellement commises contre les chrétiens en pays d'islam. On condamne, à juste titre, les effroyables attentats qui sont le fait de fanatiques et on a raison. Mais il n'y a pas que les extrémistes. Dans nombre de pays à majorité musulmane, même réputés modérés, les chrétiens sont traités en citoyens de seconde zone. Les conversions au christianisme sont interdites voire punies de mort. Alors que, n'en déplaise à M Kiil-Nielsen, personne en Occident n'est empêché d'embrasser la religion musulmane s'il le souhaite. Dans les mêmes pays musulmans, toute critique de l'islam, réelle ou supposée, expose ses auteurs au même sort. La législation prétendant réprimer le blasphème doit en particulier être abrogée. Nous demandons particulièrement au Pakistan de revenir sur la condamnation d'une malheureuse femme accusée par ses voisines. En un mot comme en cent, nous ne pouvons nous contenter de bonnes paroles. Nous devons agir et faire savoir clairement à ces États que nos relations avec eux dépendent du respect qu'ils auront de la liberté de conscience."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het staat buiten kijf dat de vrijheid van geweten van essentieel belang is. God kan niet willen dat regels onder dwang worden nageleefd. Deze vrijheid werd wreed onderdrukt door de communistische regimes. We moeten de moed hebben om nu te zeggen dat voornamelijk christenen in islamitische landen het slachtoffer zijn van deze schendingen. We veroordelen terecht wrede moorden die worden gepleegd door fanatici. Het gaat echter niet alleen om extremisme. In meerdere landen waar de meerderheid van de bevolking moslim is, zelfs in enkele die als gematigd te boek staan, worden christenen als tweederangsburgers behandeld. Bekering tot het christendom is verboden of wordt zelfs bestraft met de dood. In het Westen echter wordt mensen niet belet zich te bekeren tot de islam als zij dit willen, ook al beweert mevrouw Kiil-Nielsen het tegendeel. In die islamitische landen kan iedereen die werkelijke of vermeende kritiek uit op de islam, worden getroffen door hetzelfde lot. Met name de wetgeving waarmee blasfemie zogenaamd aan banden wordt gelegd, moet worden afgeschaft. Wij doen met name een beroep op Pakistan om de veroordeling van die ongelukkige vrouw ongedaan te maken die werd beschuldigd door haar buren. We kunnen wel blijven praten, maar praatjes vullen nu eenmaal geen gaatjes. Wij moeten handelen en deze staten duidelijk maken dat onze betrekkingen met hen afhangen van hun bereidheid de vrijheid van geweten te eerbiedigen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Wolność sumienia jest niewątpliwie wolnością o istotnym znaczeniu. Bóg z pewnością nie chce wymuszonej czci. Reżimy komunistyczne w okrutny sposób naruszały tę wolność. Powinniśmy wykazać się odwagą, by stanąć i głośno powiedzieć, że nadużycia dotyczą głównie chrześcijan w krajach muzułmańskich. Słusznie jest, byśmy potępili potworne przestępstwa popełnianie przez fanatyków. Nie jest to jednak wyłącznie kwestia ekstremizmu. W kilku krajach, gdzie większość społeczeństwa stanowią muzułmanie, nawet ci o umiarkowanych poglądach, chrześcijan traktuje się jak obywateli drugiej kategorii. Nawrócenie się na chrześcijaństwo jest objęte zakazem lub nawet podlega karze śmierci. Na Zachodzie, niezależnie od tego, co mówi pani Kiil-Nielsen, obywatelom nie zabrania się przechodzenia na islam, jeśli tylko tego chcą. W tych samych krajach muzułmańskich każdego, kto naprawdę lub rzekomo krytykuję islam może spotkać ten sam los. W szczególności trzeba znieść przepisy prawa rzekomo mające na celu powstrzymywanie przed bluźnierstwem. Wzywamy Pakistan do unieważnienia wyroku wydanego na biedną kobietę oskarżoną przez sąsiadów. Możemy przemawiać do woli, ale piękne słowa nie wystarczą. Musimy działać i wyraźnie pokazać tym państwom, że nasze z nimi stosunki są zależne od ich chęci poszanowania wolności sumienia."@pl16
"Senhor Presidente, a liberdade de consciência é certamente uma liberdade fundamental. Deus não pode desejar uma adesão forçada. Esta liberdade foi barbaramente perseguida pelos regimes comunistas. Hoje, devemos ter a coragem de afirmar que os abusos em causa são sobretudo cometidos contra cristãos em países islâmicos. Condenamos justamente os atentados atrozes cometidos por fanáticos. Mas o que está em causa não é apenas o extremismo. Em vários países onde a maioria da população é muçulmana, nomeadamente, alguns que são considerados moderados, os cristãos são tratados como cidadãos de segunda classe. A conversão ao cristianismo é proibida ou mesmo punida com a pena de morte. Contudo, no Ocidente, independentemente do que a senhora deputada Kiil-Nielsen possa dizer, ninguém impede as pessoas de se converterem ao Islão. Nesses mesmos países muçulmanos, quem criticar o Islão, real ou supostamente, tem a sorte que referi. A legislação que pretende reprimir a blasfémia, em particular, deve ser revogada. Exortamos particularmente o Paquistão a anular a condenação de uma infeliz mulher acusada pelos vizinhos. Não nos podemos contentar em proferir palavras bonitas. Devemos agir e tornar claro a esses Estados que a nossa relação com eles depende do seu compromisso com o respeito pela liberdade de consciência."@pt17
"Dle Președinte, libertatea de conștiință este cu siguranță o libertate vitală. Dumnezeu nu poate dori respectarea forțată. Această libertate a fost persecutată cu cruzime de către regimurile comuniste. Ar trebui să avem curajul să ne ridicăm astăzi și să spunem că aceste abuzuri sunt în primul rând comise împotriva creștinilor din țările musulmane. Este corect ca noi să condamnăm crimele atroce comise de fanatici. Cu toate acestea, nu este doar o chestiune legată de extremism. În mai multe țări în care majoritatea populației este musulmană, chiar în unele care sunt considerate ca fiind moderate, creștinii sunt tratați drept cetățeni de categoria a doua. Convertirea la creștinism este interzisă sau chiar pedepsită cu moartea. În Occident însă, orice ar spune dna Kiil-Nielsen, oamenii nu sunt împiedicați să se convertească la Islam, dacă doresc acest lucru. În aceleași țări musulmane, orice persoană care critică Islamul sau despre care se spune că aduce critici Islamului se poate confrunta cu aceeași soartă. Mai precis, legislația care se presupune a urmări reprimarea blasfemiei trebuie să fie abrogată. Facem apel în mod special la adresa Pakistanului să anuleze condamnarea bietei femei care a fost acuzată de către vecinii săi. Putem vorbi cât de mult dorim, dar cuvintele frumoase nu sunt de ajuns. Trebuie să acționăm și să le explicăm clar acestor state că relațiile noastre cu ele depind de bunăvoința acestora de a respecta libertatea de conștiință."@ro18
"Sloboda svedomia je jednoznačne mimoriadne dôležitou slobodou. Boh si nemôže želať vynútenú poslušnosť. Komunistické režimy túto slobodu krvavo prenasledovali. Mali by sme mať odvahu postaviť sa dnes a povedať, že tieto neprávosti sa primárne páchajú proti kresťanom v islamských krajinách. Je správne odsúdiť krvavé atentáty, ktoré páchajú fanatici. Nie je to však len otázka extrémizmu. Vo viacerých krajinách, kde tvoria moslimovia väčšinu obyvateľstva, dokonca aj v tých, ktoré sú považované za umiernené, sa s kresťanmi zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie. Prestúpenie na kresťanstvo je zakázané, ba dokonca je trestané smrťou. Nech pani Kiilová-Nielsenová hovorí, čo chce, ale na Západe sa ľuďom nebráni, aby prestúpili na islam, ak si to želajú. V tých istých moslimských krajinách môže každého, kto skutočne alebo údajne kritizuje islam, postihnúť rovnaký osud. Je potrebné zrušiť najmä právne predpisy, ktoré sú údajne zamerané na potlačenie rúhačstva. Vyzývame konkrétne Pakistan, aby zrušil rozsudok nad úbohou ženou, ktorú obvinili jej susedia. Môžeme hovoriť, koľko len chceme, ale pekné slová nestačia. Musíme konať a jasne ukázať týmto štátom, že naše vzťahy s nimi závisia od toho, či sú ochotné rešpektovať slobodu svedomia."@sk19
"Gospod predsednik, svoboda vesti je brez dvoma neodtujljiva svoboščina. Bog gotovo ne mara spoštovanja pod prisilo. To svoboščino so v komunističnih režimih preganjali na najbolj surove načine. Zbrati moramo pogum in na glas povedati, da danes take zlorabe trpijo predvsem kristjani v islamskih državah. Prav je, da obsodimo surove poboje, ki jih izvajajo skrajneži. Pri tem pa ne gre le za vprašanje ekstremizma. V več državah, katerih večinsko prebivalstvo je muslimansko, celo v nekaterih, ki jih imamo za zmerne, kristjane obravnavajo kot drugorazredne državljane. Spreobrnitev v krščanstvo prepovedujejo ali celo kaznujejo s smrtjo. Na Zahodu pa, ne glede na to, kaj pravi gospa Kiil-Nielsen, ljudem ne preprečujemo spreobrnitve v islamsko vero, če tako želijo. V omenjenih islamskih državah lahko enaka usoda doleti tudi vsakogar, ki kritizira islam ali ga prijavijo, da je to počel. Odpraviti bi morali predvsem zakonodajo, ki naj bi preganjala bogokletstvo. Izrecno pozivamo Pakistan, naj prekliče obsodbo uboge ženske, ki so jo bogokletstva ovadili sosedje. Lahko bi sicer še precej govorili, ampak lepe besede same ne zadoščajo. Moramo ukrepati in tem državam jasno povedati, da so naši odnosi z njimi odvisni od tega, ali so pripravljene spoštovati svobodo vesti."@sl20
"Herr talman! Samvetsfrihet är sannerligen en viktig rättighet. Gud kan inte vilja ha gudstjänster under övervakning. Denna frihet ansattes på avskyvärda sätt i kommunistregimerna. Vi borde ha modet att stå upp i dag och säga att det främst är kristna i islamska länder som utsätts för ogärningarna. Vi ska fördöma det avskyvärda dödandet som fanatiker ligger bakom. Men det är inte bara en fråga om extremism. Kristna behandlas som andra klassens medborgare i många länder där majoriteten av befolkningen är muslimsk, även i länder som betraktas som moderata. Att konvertera till kristendomen är förbjudet och kan rentav straffas med döden. Men i väst är det så, oavsett vad Nicole Kiil-Nielsen, att folk inte hindras från att konvertera till islam om de så önskar. I samma muslimska länder kan vem som helst som kritiserar islam eller rapporteras ha gjort det möta samma öde. Lagstiftning som sägs vara till för att komma åt hädelse måste upphävas. Vi uppmanar särskilt Pakistan att ogiltigförklara domen mot den stackars kvinna som blev anklagad av sina grannar. Vi kan sitta och prata hur länge som helst, men vackra ord räcker inte långt. Vi måste agera och klargöra för dessa stater att våra förbindelser med dem är beroende av huruvida de är villiga att respektera samvetsfriheten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph