Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-425-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.23.3-425-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, religious conviction is an individual matter with a different meaning to different people. The role of the state is to protect all citizens, regardless of their conviction, and to allow them to freely associate and express themselves across the world. A glance at our world today shows a very bleak picture: from the Bahá’i in Iran to Copts in Egypt, from the use of blasphemy laws in Pakistan to the attacks on Christians or places of worship in Iraq and Nigeria. Today, we highlight the increased violence against Christians specifically, which provides a reason for great concern. It is incredibly painful that people attack and get attacked, both in the name of religion, and people of all faiths are victims. It is unacceptable to see that some individuals, extremists, choose to use violence and even terrorism and do so in the name of god or in the name of a religion, claiming thereby to speak on behalf of others or even seeking to be above the law and thus associating countless innocent people with this violence. But let us not be mistaken. By giving the extremists more credit than they deserve, by accepting the link between religion and terrorism, we disqualify the majority of believers who, in the diverse ways in which they do, practice their faith peacefully. Terrorism is political and terrorism is a crime. Religion can never be a credible or acceptable reason to use violence or to breach human rights. Too often this does happen, not only through violence, but also in limiting freedom of expression such as through the abuse of blasphemy laws. Religion or conviction should never be a reason for people to live in fear and the European Parliament rightly speaks out against the extremist acts against Christians and supports those who condemn this extremism."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, náboženské přesvědčení je individuální záležitostí, která má pro každého jiný význam. Úlohou státu je ochraňovat všechny občany bez ohledu na jejich přesvědčení a umožnit jim svobodně se shromažďovat a projevovat se po celém světě. Rozhlédneme-li se však dnes po světě, spatříme neradostný obraz: od íránského Bahá‘i po Kopty v Egyptě, od uplatňování zákonů o rouhání v Pákistánu po útoky proti křesťanům či bohoslužebným budovám v Iráku a Nigérii. Dnes poukazujeme konkrétně na nárůst násilí proti křesťanům, který je důvodem k vážným obavám. Neuvěřitelně bolestivé je, že lidé napadají jiné a naopak jsou napadáni, přičemž obojí se děje ve jménu náboženství a oběťmi jsou lidé všech vír. Je nepřípustné sledovat, jak někteří jednotlivci, extrémisté, používají násilí či dokonce terorismus a činí tak ve jménu božím či ve jménu náboženství, a tím tvrdí, že jednají za ostatní, nebo se dokonce chtějí stavět nad zákon, čímž s tímto násilím spojují nespočetné množství nevinných lidí. Nenechme se však zmýlit. Tím, že extrémistům poskytneme více sluchu, než si zaslouží, tím, že přijmeme spojení mezi náboženstvím a terorismem, hodíme do stejného pytle většinu věřících, kteří svými nejrozličnějšími způsoby praktikují svou víru mírumilovně. Terorismus je politický a je to zločin. Náboženství nesmí nikdy být důvěryhodnou či přijatelnou záminkou k použití násilí či k porušování lidských práv. K tomu dochází až příliš často, a to nejen formou násilí, ale i prostřednictvím omezování svobody projevu, ke kterému dochází například zneužíváním zákonů o rouhání. Náboženství či přesvědčení by nikdy neměly být důvodem, aby lidé žili ve strachu, a Evropský parlament se správně vyjadřuje proti extrémistickým činům páchaným na křesťanech a podporuje ty, kteří tento extremismus odsuzují."@cs1
"Hr. formand! Religiøs overbevisning er en personlig sag, som har forskellig betydning for forskellige mennesker. Statens rolle er at beskytte alle borgere uanset overbevisning og at give dem mulighed for at forene og udtrykke sig frit overalt i verden. Et blik på vores verden i dag giver et meget dystert billede. Fra Bahá'i i Iran til kopterne i Egypten, fra anvendelsen af blasfemilove i Pakistan til angrebene mod kristne og kirker i Irak og Nigeria. I dag sætter vi særligt fokus på den tiltagende vold mod kristne, som er kilde til megen bekymring. Det er utroligt smerteligt, at folk angriber og bliver angrebet, begge dele i religionens navn, og folk tilhørende alle trosretninger er ofre herfor. Det er uacceptabelt at se, at nogle individer, ekstremister, vælger at bruge vold og endda terrorisme og gør det i Guds navn eller i en religions navn og dermed hævder at være talerør for andre eller endda mener at være hævet over loven og dermed forbinder utallige uskyldige mennesker med denne vold. Men vi må ikke tage fejl. Ved at give ekstremisterne mere anerkendelse, end de fortjener, ved at acceptere forbindelsen mellem religion og terrorisme diskvalificerer vi flertallet af troende, som på de forskellige måder, de nu gør det på, udøver deres tro på fredelig vis. Terrorisme er politisk, og terrorisme er en forbrydelse. Religion kan aldrig være en troværdig eller acceptabel grund til at bruge vold eller til at krænke menneskerettighederne. Dette sker alt for ofte, ikke blot ved anvendelse af vold, men også ved at indskrænke ytringsfriheden, f.eks. ved misbrug af blasfemilove. Religion eller overbevisning bør aldrig være en grund til, at mennesker lever i frygt, og Parlamentet siger med rette sin mening om ekstremisthandlinger mod kristne og støtter dem, der fordømmer denne ekstremisme."@da2
"Herr Präsident, religiöse Überzeugung ist eine persönliche Angelegenheit mit unterschiedlichem Stellenwert für unterschiedliche Menschen. Die Aufgabe des Staates ist es, alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihren Überzeugungen zu schützen und es ihnen zu erlauben, sich frei zu versammeln und auszudrücken, und dies in der ganzen Welt. Ein Blick auf unsere Welt zeigt heute ein sehr düsteres Bild: von den Bahai im Iran bis zu den Kopten in Ägypten, von der Anwendung von Blasphemiegesetzen in Pakistan bis zu den Angriffen auf Christen oder Gotteshäuser im Irak und Nigeria. Heute unterstreichen wir die Zunahme von Gewalt besonders gegen Christen, die Anlass zu großer Sorge gibt. Es ist unglaublich schmerzhaft, dass Menschen angreifen und angegriffen werden, beides im Namen der Religion, und Menschen aller Glaubensrichtungen sind Opfer. Es ist inakzeptabel, zu sehen, dass einige Personen, Extremisten, sich für Gewalt und sogar Terrorismus entscheiden und dies im Namen Gottes oder im Namen einer Religion tun, wodurch sie vorgeben, im Namen anderer zu sprechen oder sogar über dem Gesetz zu stehen und so unzählige unschuldige Menschen mit dieser Gewalt in Verbindung bringen. Aber lassen wir uns nicht in die Irre führen. Wenn wir Extremisten mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie verdienen, wenn wir die Verbindung zwischen Religion und Terrorismus akzeptieren, disqualifizieren wir die Mehrheit der Gläubigen, die ihren Glauben auf vielfältige Art friedlich ausüben. Terrorismus ist politisch, und Terrorismus ist ein Verbrechen. Religion kann nie ein glaubwürdiger oder akzeptabler Grund für den Einsatz von Gewalt oder den Verstoß gegen Menschenrechte sein. Das geschieht zu oft, nicht nur durch Gewalt, sondern auch durch Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung wie zum Beispiel durch den Missbrauch von Blasphemiegesetzen. Religion oder Überzeugung sollten nie ein Grund dafür sein, dass Menschen in Angst leben, und das Europäische Parlament spricht sich zu Recht gegen die extremistischen Handlungen gegen Christen aus und unterstützt die, die diesen Extremismus verurteilen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις αποτελούν προσωπικό ζήτημα με διαφορετική σημασία για κάθε άνθρωπο. Ο ρόλος του κράτους είναι να προστατεύει όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους, και να τους επιτρέπει να συνέρχονται και να εκφράζονται ελεύθερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια ματιά στον κόσμο μας σήμερα δείχνει μια πολύ ζοφερή εικόνα: από τους Baha’i στο Ιράν έως τους Κόπτες στην Αίγυπτο, από τη χρήση των νόμων περί βλασφημίας στο Πακιστάν έως τις επιθέσεις εναντίον χριστιανών ή τόπων λατρείας στο Ιράν και τη Νιγηρία. Σήμερα τονίζουμε την αυξημένη άσκηση βίας σε βάρος χριστιανών συγκεκριμένα, η οποία προκαλεί δικαιολογημένα μεγάλη ανησυχία. Είναι τρομερά οδυνηρό άνθρωποι να πραγματοποιούν και να δέχονται επιθέσεις, αμφότερα στο όνομα της θρησκείας, και τα θύματα είναι οπαδοί όλων των θρησκειών. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε ότι ορισμένα άτομα, εξτρεμιστές, επιλέγουν να χρησιμοποιούν βία, ακόμη και την τρομοκρατία, και το πράττουν στο όνομα του Θεού ή στο όνομα μιας θρησκείας, ισχυριζόμενοι με αυτόν τον τρόπο ότι μιλούν εξ ονόματος άλλων ή και επιδιώκοντας να είναι υπεράνω του νόμου και συσχετίζοντας έτσι αμέτρητα αθώα άτομα με αυτήν τη βία. Αλλά ας μην γελιόμαστε. Αν δώσουμε στους εξτρεμιστές περισσότερη αναγνώριση από αυτήν που αξίζουν, αποδεχόμενοι τη σύνδεση ανάμεσα στη θρησκεία και την τρομοκρατία, απαξιώνουμε την πλειονότητα των πιστών οι οποίοι, με τον τρόπο του ο καθένας, ασκούν ειρηνικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Η τρομοκρατία έχει πολιτικό χαρακτήρα και είναι έγκλημα. Η θρησκεία δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει πιστευτό ή αποδεκτό λόγο για τη χρήση βίας ή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει υπερβολικά συχνά, όχι μόνο με τη χρήση βίας, αλλά και με τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, για παράδειγμα μέσω της κατάχρησης των νόμων περί βλασφημίας. Η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελούν λόγο για να ζουν οι άνθρωποι με φόβο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθώς καταδικάζει τις ακραίες ενέργειες σε βάρος χριστιανών και υποστηρίζει εκείνους που καταδικάζουν αυτές τις ακρότητες."@el10
"Señor Presidente, la convicción religiosa es un asunto privado que tiene diferentes significados según la persona. El papel del Estado es proteger a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas y permitir que se reúnan libremente y que se puedan expresar cualquier lugar del mundo. Una simple mirada al mundo en el que vivimos en la actualidad nos muestra una situación muy sombría: de los Bahá’i en Irán a los coptos en Egipto, del uso de leyes contra la blasfemia en Pakistán a los ataques contra los cristianos o contra sus lugares de culto en Iraq y en Nigeria. Hoy hacemos hincapié en la creciente violencia contra los cristianos en particular, que es causa de una gran preocupación. Es increíblemente doloroso que las personas se ataquen entre ellas y sufran ataques en nombre de la religión y que personas de todas las religiones sean víctimas de estos ataques. No podemos aceptar el ver como algunos individuos, concretamente los extremistas, eligen el uso de la violencia e incluso del terrorismo y lo hacen en nombre de Dios o en nombre de una religión determinada alegando, por lo tanto, hablar en nombre de otros o incluso buscando estar por encima de la ley y asociando así a innumerables personas inocentes con esta violencia. Pero no nos confundamos. Al dar a los extremistas más importancia de la que se merecen y al aceptar el vínculo entre religión y terrorismo, estamos descalificando a una mayoría de creyentes que, en sus diversas formas, practican su religión de forma pacífica. El terrorismo es un hecho político y constituye un crimen. La religión nunca podrá ser una razón creíble o aceptable para el uso de la violencia o para la violación de los derechos humanos. Esto ocurre con demasiada frecuencia, no solo mediante la violencia sino también mediante limitaciones a la libertad de expresión, como por ejemplo el abuso de las leyes sobre la blasfemia. Ni la religión ni las convicciones pueden ser un motivo para que las personas vivan atemorizadas y el Parlamento Europeo se manifiesta, con razón, contra los actos extremistas contra los cristianos y apoya a aquellos que condenan dicho extremismo."@es21
"Austatud president! Usuline veendumus on isiklik küsimus, millel on eri inimeste jaoks eri tähendus. Riigi ülesanne on kaitsta kõiki kodanikke olenemata nende veendumustest ning võimaldada neil kogu maailmas rahumeelselt kokku tulla ja end väljendada. Pilk meie nüüdisaja maailmale annab väga troostitu pildi, mis ulatub Iraani bahaistidest Egiptuse koptideni, jumalateotuse seaduste kasutamisest Pakistanis kristlaste või pühakodade ründamiseni Iraagis ja Nigeerias. Täna pöörame tähelepanu just kristlastevastasele vägivallale, mis annab küllaga põhjust muretsemiseks. On äärmiselt kurb, et inimesed ründavad ja neid rünnatakse usu nimel, ning ohvreid on kõikide religioonide hulgas. On vastuvõetamatu, et mõned isikud, äärmuslased, otsustavad vägivalla ja isegi terrorismi kasuks ja teevad seda jumala või usu nimel, väites, et nad räägivad teiste eest või et nad on isegi seadusest kõrgemal, ning seovad selle vägivallaga lugematul hulgal süütuid inimesi. Kuid ärgem laskem end eksitada. Pöörates äärmuslastele rohkem tähelepanu, kui nad väärivad, nõustudes sidemega usu ja terrorismi vahel, jätame mängust välja enamiku usklikke, kes järgivad oma usku rahumeelselt, igaüks omal kombel. Terrorism on poliitiline, terrorism on kuritegu. Religioon ei saa kunagi olla usutav või lubatav põhjus vägivalla kasutamiseks või inimõiguste rikkumiseks. Seda juhtub aga siiski liiga sageli, ja mitte ainult vägivalla kujul, vaid ka sõnavabaduse piiramisena, näiteks jumalateotuse seaduse kuritarvitamise kaudu. Usk või veendumus ei tohiks kunagi olla põhjus, miks inimesed peaksid elama hirmus, ja Euroopa Parlament teeb õigesti, kui astub välja äärmuslaste kristlastevastase tegevuse vastu ja toetab neid, kes mõistavad sellise äärmusluse hukka."@et5
"Arvoisa puhemies, uskonnollinen vakaumus on henkilökohtainen asia, jolla on eri ihmisille erilainen merkitys. Valtion tehtävänä on suojella kaikkia kansalaisia vakaumuksesta riippumatta ja antaa heidän kokoontua ja ilmaista mielipiteensä vapaasti kaikkialla maailmassa. Vilkaisu tämän päivän maailman antaa hyvin synkän kuvan: bahà'ista Iranissa kopteihin Egyptissä, jumalanpilkkalakien käytöstä Pakistanissa iskuihin kristittyjä tai hartauspaikkoja vastaan Irakissa ja Nigeriassa. Korostamme tänään erityisesti kristittyihin kohdistuneen väkivallan lisääntymistä, joka on suuri huolenaihe. On erittäin tuskallista, että ihmiset hyökkäävät ja että heitä vastaan hyökätään, ja että molemmat tehdään uskonnon nimissä, ja kaikkiin uskontoihin kuuluvat ihmiset ovat uhreja. On sietämätöntä, että jotkut ihmiset, ääriliikkeiden ihmiset, päättävät käyttää väkivaltaa ja jopa terrorismia ja tehdä niin jumalan nimessä tai uskonnon nimessä, ja että he väittävät puhuvansa toisten puolesta ja pyrkivät jopa olemaan lain yläpuolella ja sotkemaan siten lukemattomia syyttömiä ihmisiä tähän väkivaltaan. Älkäämme kuitenkaan erehtykö. Antamalla ääriliikkeille enemmän tunnustusta kuin ne ansaitsevat ja hyväksymällä uskonnon ja terrorismin välisen yhteyden jätämme huomiotta uskovaisten enemmistön, joka erilaisilla tavoillaan harjoittaa uskontoaan rauhanomaisesti. Terrorismi on poliittista ja terrorismi on rikos. Uskonto ei voi koskaan olla uskottava tai hyväksyttävä syy väkivallan käytölle tai ihmisoikeuksien rikkomuksille. Sitä kuitenkin tapahtuu liian usein, ei vain väkivallan myötä, vaan myös ilmaisunvapautta rajoitettaessa, esimerkiksi käyttämällä väärin jumalanpilkkalakeja. Uskonnon tai vakaumuksen ei ikinä pitäisi olla syy siihen, että ihmisten on elettävä pelossa, ja Euroopan parlamentti puhuu aivan oikein kristittyihin kohdistuvia ääritoimia vastaan ja tukee niitä, jotka tuomitsevat nämä ääriliikkeet."@fi7
"Monsieur le Président, la conviction religieuse est une affaire personnelle dont le sens diffère d’une personne à l’autre. Le rôle de l’État est de protéger tous les citoyens indépendamment de leurs convictions et de leur permettre de se réunir et de s’exprimer librement partout dans le monde. Un coup d’œil sur notre monde actuel nous révèle un très sombre tableau: des baha’is d’Iran aux coptes d’Égypte, des lois sur le blasphème au Pakistan aux attentats contre les chrétiens ou contre les lieux de culte en Irak et au Nigeria. Aujourd’hui, nous mettons spécialement l’accent sur la montée de la violence contre les chrétiens, qui suscite une grande préoccupation. Il est extrêmement douloureux de voir que des gens passent à l’attaque et que d’autres sont agressés au nom de la religion, et que des croyants, quelle que soit leur confession, deviennent des victimes. Il est inacceptable que certains individus extrémistes qui choisissent d’utiliser la violence et même le terrorisme le fassent au nom de Dieu ou au nom d’une religion, en prétendant parler au nom d’autres personnes ou même en se mettant au-dessus des lois, associant ainsi d’innombrables innocents à cette violence. Mais ne nous laissons pas abuser. En donnant aux extrémistes plus de crédit qu’ils n’en méritent, en acceptant le lien entre religion et terrorisme, nous disqualifions la majorité des croyants qui, chacun à leur manière, pratiquent paisiblement leur religion. Le terrorisme est politique, le terrorisme est un crime. La religion ne peut jamais servir de motif crédible ou acceptable pour recourir à la violence ou pour violer les droits de l’homme. Or, cela se produit trop souvent, non seulement par la violence, mais aussi au travers de la limitation de la liberté d’expression, comme c’est le cas dans l’affaire des lois abusives sur le blasphème. Personne ne devrait jamais vivre dans la peur à cause de sa religion ou de ses convictions, et c’est à juste titre que le Parlement européen manifeste son opposition aux actes extrémistes commis contre des chrétiens et qu’il soutient ceux qui condamnent cet extrémisme."@fr8
"Elnök úr, a vallási meggyőződés magánügy, ami a különböző emberek számára más-más jelentéssel bír. Az államnak világszerte az a szerepe, hogy megvédje a polgárait, bármilyen meggyőződésük is legyen, és lehetővé tegye számukra a szabad egyesülést és véleménynyilvánítást. Ha ma körbenézünk a világban, nagyon sötét képet láthatunk: az iráni Bahá’i-tól az egyiptomi koptokig, az istenkáromlásról szóló pakisztáni törvénytől a keresztények vagy templomok elleni támadásokig Irakban és Nigériában. Ma külön szeretnénk felhívni a figyelmet a keresztényekkel szembeni megnövekedett erőszakra, amely komoly aggodalomra ad okot. Fájdalmas belegondolni, hogy emberek a vallás nevében megtámadnak másokat, illetve támadásoknak vannak kitéve, és az áldozatok között bármely hit képviselői ott lehetnek. Elfogadhatatlan látni, hogy néhány szélsőséges személy erőszakhoz vagy akár terrorizmushoz folyamodik, mégpedig az isten vagy valamely egyház nevében, azt állítva ezzel, hogy mások nevében emel szót, sőt, hogy felette áll a törvénynek, és ezáltal számtalan ártatlan embert hoz összefüggésbe ezzel az erőszakkal. De ne essünk tévedésbe! Ha a szélsőségeseknek több hitelt adunk, mint amennyit érdemelnek, ha elfogadjuk a vallás és a terrorizmus közötti kapcsolatot, azzal kizárjuk a hívők többségét, akik a maguk sokszínű módján békésen gyakorolják a hitüket. A terrorizmus politikai cselekmény, a terrorizmus bűncselekmény. A vallás soha nem lehet hiteles vagy elfogadható ok az erőszak alkalmazására vagy az emberi jogok megsértésére. Ez mégis túlontúl gyakran megtörténik, nemcsak az erőszak révén, de a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásával is, például az istenkáromlásról szóló törvényekkel való visszaéléssel. A vallás vagy meggyőződés soha nem lehet ok arra, hogy az emberek félelemben éljenek, az Európai Parlament pedig helyesen teszi, hogy szót emel a keresztényekkel szembeni szélsőséges cselekmények ellen, és támogatja azokat, akik elítélik ezt a szélsőségességet."@hu11
"Signor Presidente, le convinzioni religiose sono una questione personale, con un significato diverso per ogni individuo. Il ruolo dello Stato è quello di proteggere tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni, e permettere loro di riunirsi ed esprimersi liberamente in tutto il mondo. Una rapida occhiata al mondo di oggi rivela un quadro molto cupo: dalla fede Bahá’i in Iran ai copti in Egitto, dal ricorso alla leggi contro la blasfemia in Pakistan agli attacchi contro i cristiani o i luoghi di culto in Iraq e Nigeria. Oggi poniamo l’accento nello specifico sulla crescente violenza contro i cristiani, che è motivo di grande preoccupazione. È profondamente deplorevole che la gente attacchi e venga attaccata per motivi religiosi e le vittime sono persone che professano religioni diverse. È inaccettabile assistere alla scelta da parte di alcuni individui estremisti di ricorrere alla violenza o addirittura al terrorismo nel nome di Dio o nel nome della religione, sostenendo di parlare a nome di altri o addirittura cercando di porsi al di sopra della legge e dunque associando a questi atti di violenza un numero elevato di individui innocenti. È necessario essere chiari al riguardo: dando agli estremisti più credito di quello che meritano, accettando il legame tra religione e terrorismo, sminuiamo la maggioranza dei credenti che, ognuno in modo diverso, praticano la loro fede in modo pacifico. Il terrorismo è di natura politica ed è un crimine. La religione non può mai rappresentare una ragione accettabile e convincente per ricorrere alla violenza o per violare i diritti umani. Questo accade troppo spesso, non solo con atti violenti, ma anche tramite limitazioni della libertà d’espressione, come nel caso degli abusi delle leggi contro la blasfemia. La religione o le convinzioni personali non dovrebbero mai essere un motivo per costringere gli individui a vivere nella paura ed è corretto che il Parlamento europeo esprima la propria condanna degli atti di estremismo contro i cristiani e sostenga quanti condannano queste forme di estremismo."@it12
"Pone pirmininke, religiniai įsitikinimai yra asmeninis reikalas ir skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. Valstybės pareiga – ginti visus piliečius neatsižvelgiant į jų įsitikinimus ir suteikti jiems galimybę nekliudomai burtis į grupes ir praktikuoti savo religiją bet kur pasaulyje. Pažvelgus į tai, kas vyksta šiandieniniame pasaulyje, susidaro labai niūrus vaizdas: nuo bahajų Irane iki koptų Egipte, nuo šventvagystės įstatymo Pakistane iki išpuolių prieš krikščionis ar išpuolių maldos vietose Irake ir Nigerijoje. Šiandien pabrėžiame sustiprėjusi smurtą konkrečiai prieš krikščionis, dėl kurio yra pagrindo labai susirūpinti. Nepaprastai skaudu, kad žmonės puola ir yra puolami religijos vardu ir šių išpuolių aukomis tampa visų religijų atstovai. Nepriimtina matyti, kad kai kurie asmenys, ekstremistai, renkasi smurtą ar net terorizmą ir tai daro Dievo ar religijos vardu, taigi tvirtina, kad kalba kitų vardu, ar net siekia būti aukščiau įstatymo, taip susiedami daugybę nekaltų žmonių su šiuo smurtu. Bet neapsigaukime. Pasitikėdami ekstremistais daugiau, nei jie to verti, pritardami tam, kad tarp religijos ir terorizmo yra ryšys, pažeisime daugumos tikinčiųjų, kurie taikiai praktikuoja savo tikėjimą, teises. Terorizmas yra politinis reiškinys ir nusikaltimas. Religija niekada negali būti įtikinama ar priimtina priežastis griebtis smurto ar pažeisti žmogaus teises. Tai vyksta per dažnai, yra ne tik smurtaujama, bet ir varžoma saviraiškos laisvė, pvz., piktnaudžiaujant šventvagystės įstatymais. Žmonės niekada neturėtų gyventi baimėje dėl savo religijos ar įsitikinimų ir Europos Parlamentas elgiasi teisingai atvirai pasisakydamas prieš ekstremistų vykdomus aktus, nukreiptus prieš krikščionis, ir remdamas tuos, kurie smerkia šį ekstremizmą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, reliģiskā pārliecība ir personiska lieta ar atšķirīgu nozīmi dažādiem cilvēkiem. Valsts pienākums ir aizsargāt savus iedzīvotājus visā pasaulē neatkarīgi no viņu pārliecības un ļaut viņiem brīvi apvienoties un izteikties. Kad šodien paskatāmies uz savu pasauli, mums paveras ļoti drūma aina — no bahajiešiem Irānā līdz koptiem Ēģiptē, no likumiem, kas ir vērsti pret zaimošanu Pakistānā līdz uzbrukumiem kristiešiem vai Dieva pielūgsmei Irākā un Nigērijā. Šodien mēs uzsveram īpaši pieaugošo vardarbību pret kristiešiem, kas ir pamats patiesām bažām. Ir neticami sāpīgi, ka cilvēki uzbrūk cilvēkiem, un tas notiek reliģijas vārdā, bet cietēji ir visu ticību cilvēki. Nedrīkst pieļaut, ka atsevišķi cilvēki, proti, ekstrēmisti, izvēlas vardarbību un pat terorismu un dara to it kā Dieva vai reliģijas vārdā, tādējādi pretendējot runāt citu vārdā vai pat mēģinot nostāties pāri likumam un radot iespaidu, ka ar šo vardarbību ir saistīti neskaitāmi cilvēki, kas būtībā ir nevainīgi. Bet neveidosim kļūdainus priekšstatus. Piešķirot ekstrēmistiem lielāku nozīmi nekā viņi to ir pelnījuši, atzīstot saikni starp reliģiju un terorismu, mēs apsūdzam arī lielāko daļu ticīgo, kas dažādos veidos mierīgi praktizē savu ticību. Terorisms ir politisks, un terorisms ir noziegums. Reliģija nekad nevar būt ticams vai pieņemams iemesls vardarbībai vai cilvēktiesību neievērošanai. Tomēr cilvēktiesības ļoti bieži tiek pārkāptas ne tikai, piemērojot vardarbību, bet arī ierobežojot vārda brīvību, kad likumi, kas ir vērsti pret zaimošanu, tiek piemēroti ļaunprātīgi. Reliģijai vai pārliecībai nekad nevajadzētu būt par iemeslu, lai cilvēki dzīvotu bailēs, tāpēc Eiropas Parlaments rīkojas pareizi, nosodot ekstrēmistu rīkotos aktus pret kristiešiem un atbalstot tos, kas šos aktus nosoda."@lv13
"Mr President, religious conviction is an individual matter with a different meaning to different people. The role of the state is to protect all citizens, regardless of their conviction, and to allow them to freely associate and express themselves across the world. A glance at our world today shows a very bleak picture: from the Bah’ai in Iran to Copts in Egypt, from the use of blasphemy laws in Pakistan to the attacks on Christians or places of worship in Iraq and Nigeria. Today we highlight the increased violence against Christians specifically, which provides a reason for great concern. It is incredibly painful that people attack and get attacked, both in the name of religion, and people of all faiths are victims. It is unacceptable to see that some individuals, extremists, choose to use violence and even terrorism and do so in the name of god or in the name of a religion, claiming thereby to speak on behalf of others or even seeking to be above the law and thus associating countless innocent people with this violence. But let us not be mistaken. By giving the extremists more credit than they deserve, by accepting the link between religion and terrorism, we disqualify the majority of believers who, in the diverse ways in which they do, practice their faith peacefully. Terrorism is political and terrorism is a crime. Religion can never be a credible or acceptable reason to use violence or to breach human rights. Too often this does happen, not only through violence but also in limiting freedom of expression such as through the abuse of blasphemy laws. Religion or conviction should never be a reason for people to live in fear and the European Parliament rightly speaks out against the extremist acts against Christians and supports those who condemn this extremism."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, religieuze overtuiging is een persoonlijke aangelegenheid die voor verschillende mensen verschillende dingen betekent. Het is de rol van de overheid om alle burgers te beschermen, ongeacht hun overtuiging, en hen in staat te stellen zich overal ter wereld vrij te verenigen en uit te drukken. Als we om ons heen kijken, krijgen we een zeer somber beeld van de wereld: van de bahai in Iran tot de kopten in Egypte, van het gebruik van blasfemiewetten in Pakistan tot de aanvallen op christenen of religieuze ontmoetingsplaatsen in Irak en Nigeria. Vandaag staan we specifiek stil bij de toename van geweld tegen christenen, die ons grote zorgen baart. Het is ongelooflijk pijnlijk dat mensen aanvallen plegen en worden aangevallen, beide uit naam van een godsdienst. Mensen van alle geloven zijn het slachtoffer. Het is onaanvaardbaar om te zien dat sommige personen, extremisten, kiezen voor geweld en zelfs terrorisme en dat doen uit naam van hun god of uit naam van een religie. Daarbij beweren ze dat ze namens anderen spreken of plaatsen ze zichzelf zelfs boven de wet om zo talloze onschuldige mensen bij dit geweld te betrekken. Maar we moeten ons niet vergissen. Door de extremisten groter te maken dan ze zijn, door te aanvaarden dat er een verband is tussen religie en terrorisme, diskwalificeren we de meerderheid van de gelovigen die hun geloof op uiteenlopende manieren op vreedzame wijze uitoefenen. Terrorisme is politiek en terrorisme is een misdaad. Religie kan nooit een geloofwaardige of aanvaardbare reden zijn om geweld te gebruiken of mensenrechten te schenden. Deze schendingen worden vaak niet alleen gepleegd door middel van geweld, maar ook door beperking van de vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld door misbruik te maken van blasfemiewetten. Godsdienst of overtuiging mogen nooit een reden voor mensen zijn om in angst te leven, en het Europees Parlement spreekt zich terecht uit tegen de extremistische handelingen tegen christenen en steunt hen die dit extremisme veroordelen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Przekonania religijne są sprawą indywidualną i dla różnych osób mają różne znaczenie. Rola państwa polega na ochronie wszystkich obywateli, niezależnie od ich przekonań oraz na umożliwieniu im swobodnego stowarzyszania się i wyrażania swoich poglądów na całym świecie. Krótkie spojrzenie na dzisiejszy świat daje nam bardzo ponury obraz: od sytuacji wyznawców Bahá’i w Iranie po Koptów w Egipcie, od stosowania przepisów zakazujących bluźnierstwa w Pakistanie po ataki na chrześcijan lub miejsca kultu w Iraku i Nigerii. Dziś szczególnie podkreślamy wzmożoną przemoc wobec chrześcijan, która daje powód do niepokoju. To niezwykle bolesne, że ludzie atakują i są atakowani, w obu przypadkach w imię religii i że ludzie wszystkich wyznań są ofiarami. To niedopuszczalne, że jednostki – ekstremiści, uciekają się do przemocy, a nawet terroryzmu, i czynią to w imię Boga lub w imię religii, tym samym twierdząc, że przemawiają w imieniu innych osób, a nawet próbują stawać ponad prawem i w ten sposób wciągają niezliczone zastępy niewinnych osób w ich agresywne działania. Nie dajmy się jednak zwieść. Przypisując ekstremistom więcej niż na to zasługują, akceptując powiązanie religii z terroryzmem, dyskwalifikujemy większość wiernych, którzy na wiele różnych sposobów w pokojowym nastawieniu praktykują swoją wiarę. Terroryzm jest sprawą polityczną i jest przestępstwem. Religia nigdy nie będzie wiarygodnym ani dopuszczalnym powodem stosowania przemocy lub naruszania praw człowieka. Zbyt często ma to miejsce, nie tylko przy użyciu przemocy, ale również poprzez ograniczanie wolności wypowiedzi, jak na przykład w przypadku ustaw o bluźnierstwie. Wyznanie lub przekonania nie powinny nigdy być powodem do życia w strachu i Parlament Europejski słusznie opowiada się otwarcie przeciwko aktom ekstremistów skierowanym wobec chrześcijan i wspiera tych, którzy potępiają taki ekstremizm."@pl16
"Senhor Presidente, a convicção religiosa é uma questão individual com significado diferente para diferentes pessoas. O papel do Estado é proteger todos os cidadãos, independentemente das suas convicções, e salvaguardar o direito de livre associação e de expressão em todo o planeta. Um relance sobre o mundo actual dá-nos uma imagem desoladora: da fé Bahá’i no Irão aos cristãos coptas no Egipto, do uso da lei sobre a blasfémia no Paquistão aos ataques a cristãos em locais de culto no Iraque e na Nigéria. Hoje, destacamos especificamente o aumento da violência contra os cristãos, que é motivo de grande preocupação. É profundamente doloroso que as pessoas ataquem e sejam atacadas em nome da religião, e há vítimas em todas as fés. É inaceitável que alguns indivíduos, extremistas, optem pela violência e pelo terrorismo em nome de Deus ou em nome de uma religião, com a pretensão de falarem em nome de outros ou mesmo de estarem acima da lei e tornando vítimas dessa violência grandes números de inocentes. Mas não nos equivoquemos. Ao concedermos aos extremistas o benefício da dúvida, ao aceitarmos a ligação entre religião e terrorismo, estamos a desqualificar a maioria dos crentes, que, de formas diversas, professam a sua religião pacificamente. O terrorismo é político, o terrorismo é um crime. A religião nunca poderá ser um motivo credível ou aceitável para a violência ou para a violação dos direitos humanos. Esse motivo é alegado demasiadas vezes, tanto para a realização de actos violentos como para a restrição da liberdade de expressão, nomeadamente, através do abuso de leis sobre blasfémia. A religião ou a convicção nunca deverão ser razões para as pessoas viverem em medo e o Parlamento Europeu age correctamente ao manifestar-se contra os actos extremistas executados contra cristãos e apoia aqueles que condenam o extremismo."@pt17
"Dle Președinte, convingerea religioasă este o chestiune personală, cu un sens diferit pentru oameni diferiți. Rolul statului este de a proteja toți cetățenii, indiferent de convingerile acestora, și de a le permite să se asocieze și să se exprime în mod liber în întreaga lume. O privire asupra lumii noastre de astăzi ne indică o imagine foarte sumbră: de la comunitatea Bahá’i din Iran la copții din Egipt, de la utilizarea de legi privind blasfemia în Pakistan la atacurile asupra creștinilor sau a locurilor de cult din Irak și Nigeria. Astăzi, subliniem în special violența în creștere împotriva creștinilor, care oferă un motiv de mare îngrijorare. Este incredibil de dureros că oamenii atacă și sunt atacați, în ambele cazuri ​în ​numele religiei, iar oameni de toate credințele sunt victime. Este inacceptabil că unii indivizi, extremiști, aleg să folosească violența și chiar terorismul și fac acest lucru în numele lui Dumnezeu sau în numele unei religii, susținând astfel că vorbesc în numele altora sau chiar dorind să fie mai presus de lege și asociind astfel acestei violențe nenumărați oameni nevinovați. Dar haideți să nu ne înșelăm. Acordând extremiștilor o mai mare importanță decât merită, acceptând legătura dintre religie și terorism, descalificăm majoritatea credincioșilor care, fiecare în felul său, își practică credința în mod pașnic. Terorismul este politic și terorismul este o crimă. Religia nu poate fi un motiv credibil sau acceptabil de a folosi violența sau de a încălca drepturile omului. Se întâmplă foarte des acest lucru, nu numai prin violență, dar, de asemenea, prin limitarea libertății de exprimare, cum ar fi, prin abuzul legilor privind blasfemia. Religia sau convingerile religioase nu ar trebui să fie un motiv pentru ca oamenii să trăiască în spaimă și Parlamentul European pe bună dreptate se declară împotriva actelor extremiste asupra creștinilor și îi sprijină pe cei care condamnă acest extremism."@ro18
"Náboženské presvedčenie je individuálnou záležitosťou s rôznym významom pre rôznych ľudí. Úlohou štátu je chrániť všetkých občanov bez ohľadu na ich presvedčenie a umožniť im, aby sa mohli slobodne združovať a vyjadrovať na celom svete. Pohľad na náš dnešný svet ukazuje veľmi neradostný obraz: od bahájov v Iráne po Koptov v Egypte, od uplatňovania zákonov o rúhačstve v Pakistane po útoky na kresťanov alebo miesta bohoslužieb v Iraku a Nigérii. Dnes zdôrazňujeme rastúce násilie práve proti kresťanom, čo je dôvodom na veľké znepokojenie. Je mimoriadne bolestivé, že ľudia v mene náboženstva vykonávajú útoky a sú aj cieľom útokov, a obeťou sú ľudia všetkých vierovyznaní. Je neprijateľné, že niektorí jednotlivci, extrémisti, sa rozhodnú použiť násilie, ba dokonca terorizmus a robia tak v mene boha alebo v mene náboženstva, pričom tvrdia, že hovoria v mene iných alebo že sa dokonca snažia byť nad zákonom, čím vystavujú tomuto násiliu množstvo nevinných ľudí. Nemýľme sa však. Ak budeme vplyv teroristov preceňovať, ak budeme akceptovať prepojenie medzi náboženstvom a terorizmom, diskvalifikujeme väčšinu veriacich, ktorí rôznym spôsobom pokojne praktizujú svoju vieru. Terorizmus má politický charakter a terorizmus je zločin. Náboženstvo nemôže byť nikdy dôveryhodným ani prijateľným dôvodom na použitie násilia alebo porušovanie ľudských práv. Stáva sa to pričasto, nielen prostredníctvom násilia, ale aj prostredníctvom obmedzovania slobody prejavu, napríklad prostredníctvom zneužívania zákonov o rúhačstve. Náboženstvo ani presvedčenie by nemalo byť nikdy dôvodom na to, aby ľudia žili v strachu, a Európsky parlament oprávnene vystupuje proti extrémistickým činom namiereným proti kresťanom a podporuje tých, ktorí tento extrémizmus odsudzujú."@sk19
"─ Gospod predsednik, versko prepričanje je osebna zadeva in ima za različne ljudi različen pomen. Vloga države je zaščititi vse državljane, ne glede na njihova prepričanja, in jim omogočiti svobodno združevanje in izražanje po vsem svetu. Pogled na današnji svet pa razkriva precej turobno sliko: Od bahajcev v Iranu do koptov v Egiptu, od zakonov o bogokletstvu v Pakistanu do napadov na kristjane ali na verske objekte v Iraku in Nigeriji. Danes posebej izpostavljamo naraščanje nasilja nad kristjani, ki nas lahko hudo skrbi. Skrajno boleče je, da ljudje napadajo ali trpijo napade v imenu vere in da so žrtve ljudje vseh ver. Nesprejemljivo je, da se posamezniki, skrajneži, odločajo za uporabo nasilja ali celo terorizma, vse v imenu boga ali v imenu vere, in da pri tem trdijo, da delujejo v imenu širših skupin, ali se celo postavljajo nad zakon, saj tako s svojim nasiljem omadežujejo množice povsem nedolžnih soljudi. Vendar se ne smemo zavajati. Če skrajnežem pripisujemo več, kot si zaslužijo, če sprejemamo povezavo med vero in terorizmom, delamo krivico večini vernikov, ki izražajo vero sicer vsak na svoj, a miren način. Terorizem je politično delovanje in terorizem je zločin. Vera v nobenem primeru ne more biti prepričljiv ali sprejemljiv razlog za uporabo nasilja ali za kršenje človekovih pravic. To pa se dogaja vse prepogosto, ne le z nasiljem, ampak tudi z omejevanjem svobode govora, na primer z zakoni o bogokletstvu. Zaradi vere ali prepričanja nihče ne bi smel živeti v strahu in Evropski parlament upravičeno dviguje svoj glas proti zločinom skrajnežev nad kristjani ter v podporo vsem, ki tak ekstremizem obsojajo."@sl20
"Herr talman! Religiös övertygelse är en personlig fråga som betyder olika saker för olika människor. Statens roll är att skydda alla medborgare, oavsett övertygelse, och låta dem umgås fritt med vem de vill och uttrycka sig i hela världen. En titt på vår värld i dag ger en dyster bild. Från bahá’i i Iran till kopter i Egypten, från tillämpning av lagar om hädelse i Pakistan till attackerna mot kristna eller platser för tillbedjan i Irak och Nigeria. I dag lyfter vi särskilt fram det ökande våldet mot kristna, vilket ger anledning till stor oro. Det är smärtsamt att folk angriper och blir angripna, båda i religionens namn, och människor från alla trosläror är offer. Det är oacceptabelt att se att vissa individer, extremister, väljer att gripa till våld och rentav terrorism och gör det i Guds eller någon religions namn och gör sig till språkrör för andra eller försöker sätta sig över lagen och på det sättet försöka göra oräkneliga oskyldiga människor till medansvariga för våldet. Men vi ska inte låta lura oss. Genom att ge extremisterna mer ära än de förtjänar och godta kopplingen mellan religion och terrorism diskvalificerar vi de flesta troende som på olika sätt utövar sin religion fredligt. Terrorism är politisk och terrorism är ett brott. Religion kan aldrig vara ett trovärdigt eller godtagbart skäl för att använda våld eller kränka mänskliga rättigheter. Detta sker allt för ofta, inte bara genom våld men också genom att begränsa yttrandefriheten och missbruka lagar om hädelse. Religion eller övertygelse får aldrig vara en anledning till att människor lever i skräck och Europaparlamentet säger med rätta sin mening om extremisthandlingarna mot kristna och stöder dem som fördömer denna extremism."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph