Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-201-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.20.3-201-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, for decades now, the Member States of the European Union have been making broad and benign progress towards the principles of equality of treatment before the law, of privacy and of personal freedom, so I hope that there will not be a retrograde step in any of the Member States on this issue of equality on the basis of sexual orientation. I do not think there will be. A point that has been missed in this debate, as Mr Landsbergis has just reminded us and as Mr van Dalen reminded us earlier, is that this is a proposal. It is not a legislative resolution. As you will remember, we went through our own debates on this in Britain. We had our own arguments over Section 28. I was very unusual in my party in those days in being against it. I was against it even in the very earliest days when it was still called Section 27. It seemed to me utterly invidious to use the law as a mechanism to signal approval or disapproval. When we did that, we put an incredibly powerful weapon into the hands of the state that was later used in the bans on pistols and hunting and so on. But the point is I am not a Lithuanian legislator. We might in this House have very strong views about abortion law in Poland or euthanasia law in the Netherlands. These are, for our constituents, sensitive issues that ought to be properly determined through the national mechanisms of each Member State. We should have the humility to recognise the right of democracy and parliamentary supremacy within the 27 Member States."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, již celá desetiletí členské státy Evropské unie směřují mírumilovně a jednotně k zásadám rovnosti před zákonem, soukromí a osobní svobody, takže doufám, že v žádném členském státě se neudělá ani jeden krok nazpátek v oblasti rovnoprávnosti na základě sexuální orientace Nemyslím si, že by k tomu došlo. V této rozpravě se zapomnělo na jednu věc, jak nám pan Landsbergis připomněl před chvilkou a pan van Dalen ještě o něco dříve: jedná se o návrh. Nejde o legislativní usnesení. Jak si jistě pamatujete, i my v Británii jsme měli mnoho rozprav na toto téma. O oddílu 28 jsme se také diskutovali. V mé straně bylo tehdy velmi neobvyklé být proti. Já jsem byl proti už v dávných dobách, kdy to byl ještě oddíl 27. Připadalo mi naprosto nefér používat zákon jako mechanismus, kterým se dává najevo souhlas či nesouhlas. Když jsme to udělali, dali jsme do rukou státu nesmírně mocnou zbraň, která byla později využita k zákazu pistolí a lovu a tak dále. Podstatné však je, že nejsem litevským zákonodárcem. My v této sněmovně možná máme určité silné názory na zákon o potratech v Polsku či na zákon o eutanázii v Nizozemí. Pro naše voliče jde o citlivá témata, která by měla být náležitě zpracovávána vnitrostátními mechanismy každého členského státu. Měli bychom být dostatečně pokorní a uznat právo na demokracii a nejvyšší moc parlamentu ve všech 27 členských státech."@cs1
"Fru formand! I flere årtier har EU-medlemsstaterne gjort store og gunstige fremskridt hen imod principperne om lighed for loven, beskyttelse af privatlivets fred og personlig frihed. Jeg håber derfor, at ingen medlemsstat vil gøre tilbageskridt i forhold til dette emne vedrørende forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Jeg tror heller ikke, at nogen vil gøre det. Et punkt, der har manglet ved denne forhandling, og som hr. Landsbergis og hr. van Dalen har mindet os om, er, at dette er et forslag. Det er ikke en lovgivningsmæssig beslutning. De husker nok, at vi i Storbritannien har haft vores egne drøftelser om dette emne. Vi har selv skændtes om afsnit 28. På det tidspunkt var det meget usædvanligt i mit parti, at man var imod det, men jeg var imod det helt fra starten, hvor det stadig hed afsnit 27. I mine øjne var det særdeles uheldigt at bruge en lov som et middel til at signalere billigelse eller misbilligelse. Da vi gjorde det, lagde vi et utrolig kraftigt våben i hænderne på staten, og det blev senere brugt til forbud mod bl.a. pistoler og jagt. Men jeg er jo ikke litauisk lovgiver. I denne forsamling kan vi have meget stærke holdninger vedrørende f.eks. abortlovgivningen i Polen eller lovgivningen om aktiv dødshjælp i Nederlandene. Her er der tale om emner, der er meget følsomme for vores vælgere, og der skal træffes beslutninger om dem gennem de enkelte medlemsstaters nationale mekanismer. Vi skal være ydmyge nok til at anerkende de 27 medlemsstaters ret til demokrati og parlamentarisk suverænitet."@da2
"Frau Präsidentin, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben seit Jahrzehnten weitreichende und positive Fortschritte gemacht hinsichtlich den Grundsätzen von Gleichheit, was die Behandlung vor dem Gesetz, die Privatsphäre und die persönliche Freiheit betrifft; ich hoffe deshalb, dass es in keinem der Mitgliedstaaten zu einem Schritt rückwärts bezüglich der Gleichberechtigung auf Basis der sexuellen Ausrichtung kommen wird. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ein Aspekt, auf den in dieser Debatte vergessen wurde, wie uns Herr Landsbergis erinnerte, und wie dies Herr van Dalen zuvor getan hat, ist der, dass es sich hier um einen Vorschlag handelt. Es ist keine gesetzgebende Entschließung. Wie Sie sich erinnern, haben wir diesbezüglich in Großbritannien unsere eigenen Debatten geführt. Bezüglich Paragraph 28 hatten wir unsere eigenen Auseinandersetzungen. Zu dieser Zeit war es in meiner Partei sehr ungewöhnlich, dagegen zu sein. Ich war bereits in den ersten Anfängen dagegen, als es noch Paragraph 27 hieß. Es schien mir äußerst gehässig, das Gesetz als Mechanismus zu verwenden, Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren. Als wir das taten, legten wir eine unglaublich starke Waffe in die Hände des Staates, die später beim Verbot von Pistolen, von Jagd usw. verwendet wurde. Mein Argument hier ist, dass ich kein litauischer Gesetzgeber bin. Wir vertreten vermutlich in diesem Haus sehr starke Meinungen hinsichtlich des Abtreibungsgesetzes in Polen oder des Rechts auf Sterbehilfe in den Niederlanden. Für unsere Wählerschaft sind dies empfindliche Punkte, die mithilfe der nationalen Mechanismen jedes Mitgliedstaats entschieden werden sollten. Wir sollten die Bescheidenheit haben, das Recht auf Demokratie und parlamentarische Vorherrschaft innerhalb der 27 Mitgliedstaaten anzuerkennen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επί δεκαετίες τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνουν ευρεία και καλοπροαίρετη πρόοδο ως προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης από τον νόμο, της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ελευθερίας, άρα πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση κανενός κράτους μέλους ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα της ισότητας με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα στοιχείο που έχουμε παραβλέψει στην παρούσα συζήτηση, όπως μας υπενθύμισε μόλις ο κ. Landsbergis και νωρίτερα ο κ. van Dalen, είναι ότι πρόκειται για πρόταση. Δεν πρόκειται για νομοθετικό ψήφισμα Όπως θα θυμάστε, πραγματοποιήθηκαν και στη Βρετανία συζητήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε και εμείς τις διαφωνίες μας ως προς το τμήμα 28. Ήμουν από τους ελάχιστους στο κόμμα μου εκείνη την εποχή που τάχθηκα κατά. Ήμουν κατά ήδη από τον πρώτο καιρό, τότε που αποκαλούνταν ακόμα τμήμα 27. Μου φαινόταν εντελώς απεχθές να χρησιμοποιήσω τον νόμο ως μηχανισμό έκφρασης επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας. Όταν το κάναμε, θέσαμε ένα απίστευτα ισχυρό όπλο στα χέρια του κράτους, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για επιβολή απαγορεύσεων στα όπλα, στο κυνήγι και ούτω καθεξής. Όμως το ζήτημα είναι πως δεν είμαι λιθουανός νομοθέτης. Έχουμε ενδεχομένως πολύ αυστηρές απόψεις στο παρόν Κοινοβούλιο όσον αφορά τον νόμο περί των εκτρώσεων στην Πολωνία ή τον νόμο περί της ευθανασίας στις Κάτω Χώρες. Για τους ψηφοφόρους μας, πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που οφείλουν να διευθετούνται κατάλληλα μέσω των εθνικών μηχανισμών κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να έχουμε την ταπεινότητα να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής υπεροχής εντός των 27 κρατών μελών."@el10
"Señora Presidenta, los Estados miembros de la Unión Europea llevan décadas avanzando hacia los principios de la igualdad de trato ante la ley, la privacidad y la libertad personal, de modo que espero que ninguno de los Estados miembros dé un paso atrás en materia de igualdad basándose en la orientación sexual. No creo que vayan a hacerlo. En este debate se ha pasado por alto un punto, como acaba de recordarnos el señor Landsbergis y como nos ha recordado antes el señor van Dalen, y es que se trata de una propuesta, no de una resolución legislativa. Como recordarán, en Gran Bretaña ya mantuvimos nuestros propios debates sobre este tema. Presentamos nuestros propios argumentos sobre la sección 28. En aquel momento era una de las pocas personas de mi partido que estaba en contra de esto. Lo estaba incluso en los primeros tiempos, cuando todavía se llamaba sección 27. Me parecía totalmente injusto utilizar la ley como mecanismo de aprobación o rechazo. Cuando lo hicimos, pusimos un arma increíblemente poderosa en manos del Estado, que posteriormente se utilizó para prohibir las pistolas, la caza, etc. Pero la cuestión es que yo no soy un legislador lituano. En esta Cámara podemos tener opiniones muy firmes en relación con la ley del aborto en Polonia o con la de la eutanasia en los Países Bajos. Estas son, para nuestros electores, cuestiones delicadas sobre las que deberían adoptarse decisiones adecuadas a través de los mecanismos nacionales de cada Estado miembro. Deberíamos ser lo suficientemente humildes para reconocer el derecho de la democracia y la supremacía parlamentaria de los 27 Estados miembros."@es21
"Lugupeetud juhataja! Juba aastaid on ELi liikmesriigid teinud ulatuslikke ja mõõdukaid edusamme, et saavutada põhimõte, mille kohaselt koheldakse kõiki seaduse ees võrdselt, samuti eraelu puutumatus ja isikuvabadus, ning seega loodan, et ükski riik ei liigu võrdsuse valdkonnas seksuaalse sättumuse alusel vastupidises suunas. Ma ei usu, et see juhtub. Nagu Vytautas Landsbergis meile just äsja ja Peter van Dalen veidi varem meelde tuletas, on selles arutelus jäetud tähelepanuta asjaolu, et tegemist on ettepanekuga. See ei ole seadusandlik resolutsioon. Nagu te mäletate, toimusid meil selleteemalised arutelud ka Suurbritannias. Meie vaidlesime 28. paragrahvi üle. See oli sellel ajal väga ebatavaline, et ma olin oma erakonnast erineval seisukohal. Olin selle vastu ka varem, kui seda nimetati veel 27. paragrahviks. Minu jaoks oli täiesti vastuvõetamatu kasutada õigusakti heakskiidu või hukkamõistu vahendina. Seda tehes andsime me riigile uskumatult võimsa vahendi, mida kasutati hiljem revolvreid, jahipidamist ja muud sellist käsitlevate keeldude puhul. Oluline on aga see, et ma ei ole Leedu seadusandja. Meil võib olla väga jõuline seisukoht Poolas aborte või Hollandis eutanaasiat käsitleva seaduse kohta. Need on meie valijate jaoks tundlikud küsimused, mis tuleb kindlaks määrata asjakohaselt ja iga liikmesriigi riiklike vahenditega. Meil peaks olema tagasihoidlikkust tunnustada 27 liikmesriigis õigust demokraatiale ja parlamendi ülimuslikkust."@et5
"Arvoisa puhemies, jo vuosikymmenten ajan Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat edenneet suvaitsevaisesti ja hyväntahtoisesti kohti yhtäläistä kohtelua lain edessä sekä yksityisyyttä ja henkilökohtaista vapautta koskevia periaatteita, joten toivon, ettei mikään jäsenvaltio ota tässä seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa tasa-arvoa koskevassa kysymyksessä askelta huonompaan suuntaan. En usko, että näin tapahtuu. Kuten Vytautas Landsbergis juuri meille muistutti ja kuten Peter van Dalen muistutti aiemmin, tässä keskustelussa on unohdettu se, että kysymyksessä on ehdotus. Kysymys ei ole lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Kuten muistanette, kävimme Yhdistyneessä kuningaskunnassa omat keskustelumme. Meillä oli omat väittelymme pykälästä 28. Tuohon aikaan oli puolueessani hyvin poikkeava vastustaessani tätä pykälää. Vastustin sitä jo varhaisessa vaiheessa, kun sitä kutsuttiin vielä pykäläksi 27. Mielestäni oli erittäin ikävää käyttää lakia järjestelmänä, joka osoittaa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Näin tehdessämme annoimme valtiolle uskomattoman vahvan aseen, jota käytettiin myöhemmin muun muassa pistoolien ja metsästyksen kieltämiseen. Kysymys on kuitenkin siitä, että minä en ole lainsäätäjänä Liettuassa. Meillä täällä parlamentissa voi olla hyvin vahvoja näkemyksiä Puolan aborttilaista tai Uuden-Seelannin eutanasialaista. Nämä ovat äänestäjillemme arkaluonteisia kysymyksiä, jotka on määritettävä asianmukaisesti kunkin jäsenvaltion kansallisten järjestelmien mukaisesti. Meidän pitäisi olla riittävän nöyriä tunnustaaksemme oikeuden demokratiaan ja parlamentin ylimmän päätösvallan 27 jäsenvaltiossa."@fi7
"Madame la Présidente, depuis des décennies maintenant, les États membres de l’Union européenne ont réalisé de grands et de petits progrès vers les principes d’égalité de traitement devant la loi, de protection de la vie privée et des libertés personnelles, j’espère par conséquent qu’il n’y aura pas de marche arrière dans aucun État membre en matière d’égalité sur la base de l’orientation sexuelle. Je ne pense pas que cela sera le cas. Comme M. Landsbergis vient de nous le rappeler, et M. van Dalen avant lui, on oublie dans ce débat qu’il s’agit d’une proposition. Il ne s’agit pas d’une résolution législative. Comme vous vous en souviendrez, nous avons eu nos propres débats à ce sujet en Grande-Bretagne. Nous nous sommes opposés au sujet de la section 28. Je me suis nettement démarqué de mon parti à ce moment-là en étant contre. J’étais contre, même au tout début, quand on parlait encore de la section 27. Il me semblait totalement injuste de se servir de la loi comme d’un mécanisme pour marquer son accord ou son désaccord. Quand nous l’avons fait, nous avons mis une arme incroyablement puissante entre les mains de l’État, qui a servi plus tard pour interdire les pistolets, la chasse et ainsi de suite. Mais le fait est que je ne suis pas un législateur lituanien. Nous pouvons avoir, dans cette Assemblée, des avis très fermes concernant l’avortement en Pologne ou l’euthanasie aux Pays-Bas. Ce sont des questions délicates pour nos électeurs, nous devons les trancher comme il se doit à travers les mécanismes nationaux de chaque État membre. Nous devrions avoir l’humilité de reconnaître le droit de la démocratie et la suprématie parlementaire dans les vingt-sept États membres."@fr8
"Elnök asszony! Az Európai Unió tagállamai évtizedek óta sokat haladtak előre a törvény előtti egyenlőség, a magánélet és a személyes szabadság védelme elve terén, ezért remélem, hogy a szexuális irányultság tekintetében az egyenlőség kérdése terén sem lesz visszalépés egyetlen tagállamban sem. Nem hiszem, hogy ez megtörténik. Egy szempont, amely kimaradt ebből a vitából, ahogy Landsbergis úr épp az előbb emlékeztetett erre, és ahogy van Dalen úr is emlékeztetett bennünket korábban, az az, hogy ez egy javaslat. Nem jogalkotási állásfoglalás. Ha emlékeznek, erről mi is lefolytattuk vitáinkat Nagy-Britanniában. A 28. szakaszban soroltuk fel érveinket. Pártomon belül nagyon szokatlannak számítottam azzal, hogy ellene voltam. Már az elején elleneztem, amikor még 27. szakasznak hívták. Egészen szégyenletesnek tűnt számomra, hogy a jogot a jóváhagyás vagy az elutasítás jelzésének eszközéül használják. Amikor ezt tettük, hihetetlenül erős fegyvert adtunk az állam kezébe, amelyet később a pisztolyok, a vadászat stb. tilalmára használtak fel. A lényeg azonban az, hogy nem vagyok litván jogalkotó. Lehet, hogy e Házban kritikusan szemléljük a lengyelországi abortusz-törvényt vagy a hollandiai eutanázia-törvényt. Választópolgáraink számára ezek érzékeny kérdések, amelyeket az egyes tagállamok nemzeti rendszerein keresztül kellene megfelelően meghatározni. Alázatosan el kell ismernünk a 27 tagállamon belül a demokrácia és a parlamenti elsőbbség jogát."@hu11
"Signora Presidente, gli Stati membri dell’Unione europea hanno intrapreso, ormai da decenni, un percorso ampio e positivo verso l’affermazione dei principi di parità di fronte alla legge, privacy e libertà individuale. Spero dunque che nessuno degli Stati membri si abbandoni a tendenze retrograde sul tema dell’uguaglianza indipendentemente dall’orientamento sessuale. Non credo che ciò accadrà. Come ci hanno ricordato l’onorevole Landsbergis e, prima ancora, l’onorevole van Dalen, questa discussione ha perso di vista un punto: parliamo di una proposta, non di una risoluzione legislativa. Come ricorderete, l’argomento è stato oggetto di discussioni nel Regno Unito. Abbiamo avuto i nostri scontri sulla “Section 28” e, all’epoca, ero tra i pochi del mio partito a essere contrario. Osteggiavo la proposta fin dalla sua prima versione, quando era nota come “Section 27”, perché mi sembrava del tutto infelice trasformare la legge in un mezzo per esprimere approvazione o contrarietà. Con questa iniziativa abbiamo dotato lo Stato di uno strumento straordinariamente potente, che è stato poi utilizzato per vietare l’uso delle armi, la caccia eccetera. Ad ogni modo, il punto è che non faccio parte degli organi legislativi lituani. I membri di quest’Assemblea possono nutrire le opinioni più contrastanti sulla legge in materia di aborto in Polonia o sulle disposizioni relative all’eutanasia nei Paesi Bassi. Si tratta di questioni delicate per i nostri elettori, che dovrebbero essere disciplinate adeguatamente attraverso i meccanismi nazionali di ciascuno Stato membro. Dovremmo avere l’umiltà di riconoscere il diritto alla democrazia e alla sovranità parlamentare di tutti i 27 Stati membri."@it12
"Ponia pirmininke, dešimtmečiais Europos Sąjungos valstybės narės darė didelę ir palankiai vertintiną pažangą, įgyvendindamos lygybės prieš įstatymą, privatumo ir asmens laisvės principus, taigi tikiuosi, kad kurioje nors valstybėje narėje nebus žengiama atgal šiuo lygybės klausimu, remiantis lytine orientacija. Nemanau, kad taip bus. Šiose diskusijose buvo praleistas punktas, kaip mums ką tik minėjo V. Landsbergis, o anksčiau – P. van Dalen, kad tai tėra pasiūlymas. Tai nėra teisėkūros rezoliucija. Prisimintina, jog su tuo susidūrėme per mūsų pačių diskusijas Didžiojoje Britanijoje. Mes turėjome savo argumentų dėl 28 skirsnio. Tuo metu elgiausi labai neįprastai savo partijai, pasisakydamas prieš. Buvau prieš ir iš pat pradžių, kai jis dar buvo vadinamas 27 skirsniu. Man atrodė visiškai nepriimtina naudotis teisės aktais kaip mechanizmu, rodančiu pritarimą ar nepritarimą. Tai padarę, mes įduodame nepaprastai galingą ginklą į valstybės, vėliau panaudojančios jį uždraudžiant pistoletus ir medžioklę ir t. t., rankas. Tačiau nesu Lietuvos įstatymų leidėjas. Šiame Parlamente galime turėti labai tvirtą nuomonę apie Lenkijos teisės aktus dėl abortų arba Nyderlandų teisės aktus dėl eutanazijos. Tai mūsų rinkėjams opūs klausimai, kuriuos reikėtų tinkamai apibrėžti kiekvienos valstybės narės nacionaliniais mechanizmais. Turėtume nuolankiai pripažinti demokratijos ir parlamento viršenybės teisę 27 valstybėms narėms."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, jau desmitiem gadu Eiropas Savienības dalībvalstis ir plaši un labdabīgi progresējušas pretī vienlīdzīgas attieksmes principam likuma priekšā, privātās dzīves un personas brīvības principiem, tāpēc es ceru, ka nevienā dalībvalstī nebūs atpakaļejoša soļa jautājumā par līdztiesību seksuālās orientācijas dēļ. Es nedomāju, ka tāds būs. Fakts, kas palaists garām šajās debatēs, kā kungs tikko mums atgādināja un kā to iepriekš atgādināja kungs, ir tas, ka šis ir priekšlikums. Tā nav normatīva rezolūcija. Kā jūs atcerēsities, mums pašiem Lielbritānijā notika debates par šo jautājumu. Mums bija savi argumenti par 28. iedaļu. Es biju ļoti neparasts savā partijā tajā laikā, uzstājoties pret to. Es biju pret to pat vēl agrāk, kad to vēl sauca par 27. iedaļu. Man likās absolūti aizvainojoši izmantot tiesību aktu kā mehānismu signālam par piekrišanu vai nepiekrišanu. Kad mēs to izdarījām, mēs ielikām valstij rokās neticami spēcīgu ieroci, kas vēlāk tika izmantots aizliegumos par pistolēm un medībām un tā joprojām. Bet lieta ir tā, ka es neesmu Lietuvas likumdevējs. Mēs varētu šeit, Parlamentā, paust ļoti stingrus uzskatus par aborta likumu Polijā vai eitanāzijas likumu Nīderlandē. Tie mūsu vēlētājiem ir jutīgi jautājumi, kas būtu pareizi jānosaka ar katras dalībvalsts nacionālajiem mehānismiem. Mums jābūt pazemīgiem un jāatzīst demokrātijas un parlamenta augstākās varas tiesības 27 dalībvalstīs."@lv13
"Madam President, for decades now the Member States of the European Union have been making broad and benign progress towards the principles of equality of treatment before the law, of privacy and of personal freedom, so I hope that there will not be a retrograde step in any of the Member States on this issue of equality on the basis of sexual orientation. I do not think there will be. A point that has been missed in this debate, as Mr Landsbergis has just reminded us and as Mr van Dalen reminded us earlier, is that this is a proposal. It is not a legislative resolution. As you will remember we went through our own debates on this in Britain. We had our own arguments over Section 28. I was very unusual in my party in those days in being against it. I was against it even in the very earliest days when it was still called Section 27. It seemed to me utterly invidious to use the law as a mechanism to signal approval or disapproval. When we did that we put an incredibly powerful weapon into the hands of the state that was later used in the bans on pistols and hunting and so on. But the point is I am not a Lithuanian legislator. We might in this House have very strong views about abortion law in Poland or euthanasia law in the Netherlands. These are for our constituents sensitive issues that ought to be properly determined through the national mechanisms of each Member State. We should have the humility to recognise the right of democracy and parliamentary supremacy within the 27 Member States."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, al tientallen jaren zijn de lidstaten van de Europese Unie bezig om brede en progressieve vooruitgang te bereiken wat betreft de beginselen van gelijkheid van behandeling voor de wet, privacy en persoonlijke vrijheid, dus hoop ik dat er in geen van de lidstaten een stap achteruit wordt gezet met betrekking tot het onderwerp gelijkheid op grond van seksuele geaardheid. Ik denk niet dat dit het geval is. Een punt dat in het debat ontbrak, zoals de heer Landsbergis zojuist en de heer Van Dalen eerder al hebben opgemerkt, is dat dit een ontwerpresolutie is, het is geen wetgevingsresolutie. Zoals u zich zult herinneren, hebben we in het Verenigd Koninkrijk onze eigen debatten over dit onderwerp gehad. We hadden onze eigen meningsverschillen over ‘section 28’. Ik was ertegen, maar dat was in die tijd vrij ongewoon. Ik was er zelfs helemaal in het begin tegen, toen het nog sectie 27 werd genoemd. Het leek me uitermate discriminerend om de wet te gebruiken als een mechanisme om goedkeuring of afkeuring te laten blijken. Toen we dat deden, gaven we de staat een ongelooflijk krachtig wapen in handen, dat later werd ingezet bij het verbod op pistolen en de jacht en dergelijke. Het punt is echter dat ik geen Litouwse wetgever ben. We kunnen in dit Parlement zeer stevige meningen hebben over de abortuswetgeving in Polen of de euthanasiewetgeving in Nederland. Dit zijn voor onze kiezers gevoelige onderwerpen die op passende wijze behandeld moeten worden via de nationale mechanismen van iedere lidstaat. We zouden de nederigheid moeten opbrengen om het recht op democratie en de suprematie van het nationale parlement in de 27 lidstaten te erkennen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Już od wielu dziesięcioleci państwa członkowskie dokonują szerokiego i łagodnego postępu ku zasadom równości wobec prawa, prywatności i wolności osobistej, zatem mam nadzieję, że w żadnym państwie członkowskim nie zostanie uczyniony krok wstecz w zakresie równości pod względem orientacji seksualnej. Nie sądzę, by do tego doszło. W trakcie debaty zabrakło refleksji, o której przypomniał nam przed chwilą pan poseł Landsbergis, a wcześniej pan poseł van Dalen, że mamy do czynienia wyłącznie z propozycją. To nie jest akt prawny. Jak Państwo pamiętają, w Wielkiej Brytanii przeżyliśmy nasze własne debaty na ten temat. Mieliśmy własne spory dotyczące sekcji 28. W mojej partii rzeczą dość niespotykaną był wówczas sprzeciw wobec niej. Ja byłem przeciwny od samego początku, kiedy nadal była to sekcja 27. W moim odczuciu nadzwyczaj krzywdzące było wykorzystywanie prawa jako mechanizmu sygnalizowania aprobaty bądź dezaprobaty. Kiedy to uczyniliśmy, daliśmy państwu do ręki straszliwą broń, którą następnie wykorzystano w ramach zakazywania pistoletów, polowań i tak dalej. Ale chodzi o to, że nie jestem litewskim prawodawcą. W tym Parlamencie możemy mieć bardzo zdecydowane poglądy dotyczące prawa do aborcji w Polsce czy prawa do eutanazji w Niderlandach. Dla naszych wyborców są to delikatne kwestie, które powinny być należycie uregulowane przez mechanizmy krajowe każdego państwa członkowskiego. Powinniśmy z pokorą uznać prawo demokracji i najwyższą władzę parlamentu w każdym z 27 państw członkowskich."@pl16
"Senhora Presidente, há décadas que os Estados-Membros da União Europeia realizam progressos amplos e positivos no sentido dos princípios da igualdade de tratamento perante a lei, da privacidade e da liberdade pessoal e, por esse motivo, espero que não exista qualquer passo retrógrado em nenhum dos Estados-Membros sobre esta questão da igualdade com base na orientação sexual. Não creio que isso vá acontecer. Um ponto que foi esquecido neste debate, como nos recordou agora o senhor deputado Landsbergis e nos lembrou há pouco o senhor deputado van Dalen, é que se trata de uma proposta. Não é uma resolução legislativa. Como os senhores recordarão, tivemos os nossos próprios debates sobre esta questão na Grã-Bretanha. Tivemos discussões sobre a secção 28. Fui das poucas pessoas do meu partido que, naquele período, se manifestaram contra o texto. Eu fui contra mesmo desde o início, quando ainda se chamava secção 27. Parecia-me totalmente ultrajante utilizar a lei como um mecanismo para manifestar aprovação ou reprovação. Quando o fizemos, colocámos uma arma extraordinariamente poderosa nas mãos do Estado, que foi mais tarde utilizada nas proibições de pistolas, da caça e de outros aspectos. Contudo, o mais importante é que eu não sou um legislador lituano. Podemos, nesta Assembleia, ter opiniões muito firmes sobre a lei do aborto na Polónia ou a lei da eutanásia nos Países Baixos. Estas são, para os nossos eleitores, questões delicadas que devem ser adequadamente definidas através dos mecanismos nacionais de cada Estado-Membro. Devemos ter a humildade de reconhecer o direito à democracia e à supremacia parlamentar nos 27 Estados-Membros."@pt17
"Dnă președintă, de zeci de ani, statele membre ale Uniunii Europene au înregistrat progrese vaste și în direcția bună cu privire la principiul egalității de tratament în fața legii, al vieții private și al libertății personale, deci sper că niciunul dintre statele membre nu va face un pas înapoi cu privire la această chestiune referitoare la egalitate pe baza orientării sexuale. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. După cum au menționat dl Landsbergis acum câteva momente și dl van Dalen mai devreme, în cadrul acestei dezbateri s-a pierdut din vedere faptul că aceasta este doar o propunere. Nu este o rezoluție legislativă. Vă aduceți aminte că și noi am organizat propriile noastre dezbateri cu privire la această chestiune în Regatul Unit. Ne-am exprimat propriile puncte de vedere cu privire la secțiunea 28. La vremea respectivă păream anormal în cadrul partidului meu deoarece eram împotriva acestei chestiuni. M-am declarat împotrivă chiar din primele zile când încă se mai numea secțiunea 27. Mi s-a părut absolut jignitor faptul de a utiliza legislația ca pe un mecanism de semnalare a aprobării sau a dezaprobării. Când am procedat astfel, am oferit statului o armă incredibil de puternică, o armă utilizată mai târziu în vederea interzicerii pistoalelor și a vânătorii și așa mai departe. Însă ideea este că eu nu sunt un legiuitor lituanian. Poate că avem în acest Parlament opinii foarte ferme cu privire la legea privind avorturile din Polonia sau la legea privind eutanasia din Țările de Jos. Pentru cetățenii care ne votează, acestea reprezintă aspecte sensibile care trebuie determinate în mod adecvat prin intermediul mecanismelor naționale ale fiecărui stat membru. Ar trebui să avem modestia de a recunoaște dreptul la democrație și supremația parlamentară în cadrul celor 27 de state membre."@ro18
"Členské štáty Európskej únie sa už desaťročia pomalými krokmi jednoznačne približujú k zásadám rovnosti pred zákonom, súkromia a osobnej slobody, takže dúfam, že v žiadnom členskom štáte sa v otázke rovnosti na základe sexuálnej orientácie neurobí krok späť. Nemyslím si, že sa to stane. Počas tejto rozpravy sa neprihliadalo na skutočnosť, ako nám práve pripomenul pán Landsbergis a ako nám už predtým pripomenul pán van Dalen, že ide o návrh. Nejde o legislatívne uznesenie. Ako sa asi pamätáte, aj v Británii sme absolvovali diskusie na túto tému. Viedli sme spory v súvislosti s oddielom 28. Bol som vtedy v našej strane výnimkou v tom, že som bol proti nemu. Bol som proti nemu aj úplne na začiatku, keď sa ešte volal oddiel 27. Zdalo sa mi vtedy úplne ohavné použiť zákon ako mechanizmus na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s niečím. Keď sme to urobili, vložili sme do rúk štátu neuveriteľne mocnú zbraň, ktorá bola neskôr použitá pri zákaze pištolí a lovu a tak ďalej. Tu však ide o to, že nie som litovským zákonodarcom. Môžeme mať v tomto Parlamente veľmi vyhranené názory na interrupčný zákon v Poľsku alebo na zákon o eutanázii v Holandsku. Sú to pre našich voličov veľmi citlivé otázky, o ktorých sa musí riadne rozhodnúť na základe vnútroštátnych mechanizmov každého členského štátu. Mali by sme pokorne uznať právo na demokraciu a parlamentnú suverenitu v 27 členských štátoch."@sk19
"Gospa predsednica, že desetletja dosegajo države članice znaten in neškodljiv napredek v smeri načel enake obravnave pred zakonom ter zasebnosti in osebne svobode, zato upam, da ne bo v nobeni od držav članic prišlo do koraka nazaj pri tem vprašanju enakosti na podlagi spolne usmerjenosti. Menim, da se to ne bo zgodilo. Bistvo, ki je zgrešeno v tej razpravi, kot nas je ravnokar opomnil gospod Landsbergis in kot nas je prej opomnil gospod van Dalen, je to, da je to predlog. To ni zakonodajna resolucija. Gotovo se spomnite, da smo o tem imeli razprave tudi v Britaniji. Tudi mi smo se prepirali glede člena 28. Zelo nenavadno je bilo, ker sem mu v svoji stranki takrat nasprotoval. Nasprotoval sem mu že zelo zgodaj, ko se je imenoval še člen 27. Zdelo se mi je nadvse krivično uporabiti zakon kot mehanizem za izražanje odobravanja ali neodobravanja. S tem smo dali izjemno močno orožje državi, ki je bilo kasneje uporabljeno pri prepovedi pištol, lova in tako naprej. Toda jaz nisem litovski zakonodajalec. V tem parlamentu imamo lahko zelo trdna stališča o zakonu o splavu na Poljskem ali zakonu o evtanaziji na Nizozemskem. To so občutljiva vprašanja za naše volivce, ki jih mora ustrezno opredeliti vsaka država članica prek nacionalnih mehanizmov. Biti moramo dovolj ponižni, da priznamo pravico demokracije in parlamentarne nadvlade v 27 državah članicah."@sl20
"Fru talman! I årtionden har nu Europeiska unionens medlemsstater gjort breda och godartade framsteg i riktning mot principerna om likhet inför lagen, privatliv och personlig frihet så jag hoppas att det inte uppstår något steg tillbaka i någon medlemsstat i frågan om jämlikhet grundat på sexuell läggning. Jag tror inte att det kommer att hända. En punkt som missats i debatten, vilket Vytautas Landsbergis just har påmint oss om och vilket Peter van Dalen påminde oss om tidigare, är att detta är ett förslag. Det är ingen lagstiftningsresolution. Som ni minns hade vi våra egna debatter om detta i Storbritannien. Vi hade våra egna argument när det gäller avsnitt 28. Jag var mycket ovanlig i mitt parti på den tiden när jag var emot det. Jag var emot det till och med på det allra tidigaste stadiet när det fortfarande hette avsnitt 27. Det föreföll mig ytterligt stötande att använda lagen som en mekanism för att visa på gillande eller ogillande. När vi gjorde det placerade vi ett otroligt kraftfullt vapen i händerna på staten vilket senare användes för att fördöma pistoler och jakt och så vidare. Men det viktiga är att jag inte är lagstiftare i Litauen. Vi kan här i kammaren ha mycket bestämda uppfattningar om abortlagstiftning i Polen eller dödshjälpslagar i Nederländerna. För våra väljare är dessa känsliga frågor som borde fastställas korrekt via respektive medlemsstats mekanismer. Vi bör vara ödmjuka nog att erkänna rätten till demokrati och parlamentarisk överhöghet inom de 27 medlemsstaterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,11,10,13,4,21,9
"Landsbergis "13
"van Dalen "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph