Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-177-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.20.3-177-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I welcome the motion for a resolution voted on today on international adoption. I know of several people in my own constituency who have gone, or who are right now going, through this process and it is a delight to watch the joy in parents’ and children’s faces alike at the conclusion. To get to this point, however, is too often a long road, in many instances taking many years. It can, as the motion states, be an overly bureaucratic process and we are right as a Parliament to look for ways that such bureaucracy can be reduced with a more streamlined process. Paramount in all of this, however, are the needs and safety of the children, many of whom are in great need. It is right that all safeguards are in place to protect children from being placed where they may be vulnerable. But what often appears the case is that potential loving, caring parents are put through too much and simply leave the process. In this case, both parent and child lose out."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vítám tento návrh usnesení týkající se mezinárodní adopce, o němž jsme zde dnes hlasovali. Vím o několika lidech v mém vlastním volebním okrsku, kteří podstoupili nebo podstupují tento proces, a je úžasné vidět radost v očích dětí i rodičů, když je proces adopce u konce. Dopracovat se ke konci však znamená ujít dlouhou cestu, v mnoha případech trvá i roky. Může to být, jak stojí v návrhu, příliš byrokratický proces a my jako Parlament děláme dobře, že hledáme způsoby, jak by tato byrokracie mohla být omezena na zjednodušený postup. Prvořadé v celém tomto procesu jsou však potřeby a bezpečnost dětí, z nichž některá jsou ve velmi naléhavé situaci. Je správné, že fungují jisté pojistky, které chrání dítě před tím, aby nebylo umístěno do rodiny, kde by mohlo být zranitelné. Ale bohužel se často stává, že na potenciální milující a pečující rodiče je vyvíjen příliš velký byrokratický tlak a oni jednoduše proces opustí. V takovém případě prohrávají nejen rodiče, ale i dítě."@cs1
"Fru formand! Jeg glæder mig over det forslag til beslutning, som vi i dag har stemt om vedrørende international adoption. Jeg kender flere mennesker i min egen valgkreds, som netop nu gennemlever denne proces eller har gjort det, og det er en fryd at se glæden i både forældrenes og børnenes ansigter, når adoptionen gennemføres. Det er imidlertid alt for ofte en lang proces, som i mange tilfælde tager mange år, at nå frem til dette punkt. Som anført i forslaget kan det være en alt for bureaukratisk proces, og vi gør som parlament ret i at lede efter metoder til at mindske dette bureaukrati gennem en mere strømlinet proces. Det helt afgørende i alt dette er imidlertid børnenes behov og sikkerhed, da mange af dem er i stor nød. Det er sandt, at alle foranstaltninger er på plads for at beskytte børn mod at blive placeret et sted, hvor de kan være sårbare. Men ofte sker der åbenbart det, at potentielle kærlige og omsorgsfulde forældre må gå for meget igennem og ganske enkelt dropper processen. I disse tilfælde er både forældre og børn tabere."@da2
"Ich begrüße den Entschließungsantrag zur internationalen Adoption, über den heute abgestimmt wird. Ich kenne mehrere Menschen in meinem Wahlkreis, die diesen Prozess durchlaufen haben oder gerade durchlaufen, und es ist eine wahre Freude, das Glück in den Gesichtern der Eltern und der Kinder zu sehen, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Bis dahin jedoch ist es allzu oft ein langer Weg, der über viele Instanzen geht und viele Jahre lang dauert. Wie in der Entschließung erwähnt, kann das ein äußerst bürokratischer Prozess sein, und es ist richtig, dass wir als Parlament nach Mitteln suchen, mit denen durch gestraffte Verfahren derartige Bürokratie abgebaut werden kann. Das Wichtigste bei alledem sind jedoch die Bedürfnisse und die Sicherheit der Kinder, von denen sich viele in großer Not befinden. Es ist richtig, dass alle Vorkehrungen getroffen werden, um Kinder davor zu schützen, dort untergebracht zu werden, wo sie gefährdet sein könnten. Aber oft ist es so, dass potenzielle liebevolle und fürsorgliche Eltern zu viel über sich ergehen lassen müssen und den Prozess einfach abbrechen. In diesem Fall verlieren sowohl die Eltern als auch das Kind."@de9
"Επικροτώ την πρόταση ψηφίσματος που ψηφίστηκε σήμερα σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία. Γνωρίζω πολλούς ψηφοφόρους μου που έχουν περάσει, ή περνούν αυτήν την περίοδο, τη συγκεκριμένη διαδικασία και είμαι ικανοποιημένη βλέποντας τη χαρά στα πρόσωπα γονιών και παιδιών όταν αυτή ολοκληρώνεται. Ωστόσο, η πορεία προς κάτι τέτοιο είναι συχνά μακριά, και σε πολλές περιπτώσεις κρατά πολλά χρόνια. Μπορεί, όπως αναφέρει η πρόταση, η διαδικασία να είναι υπερβολικά γραφειοκρατική, και ως Κοινοβούλιο έχουμε δίκιο να αναζητούμε τρόπους για να μειωθεί μια τέτοια γραφειοκρατία μέσω μιας πιο εξορθολογισμένης διαδικασίας. Πρωταρχικής σημασίας σε όλα αυτά, όμως, είναι οι ανάγκες και η ασφάλεια των παιδιών, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Είναι ορθό να υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας που θα αποτρέπουν την ανάθεση παιδιών σε οικογένειες όπου ενδέχεται να είναι ευάλωτα. Όμως συχνά φαίνεται ότι υποψήφιοι τρυφεροί, στοργικοί γονείς περνούν μεγάλη δοκιμασία και απλώς εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, χαμένοι είναι και οι γονείς και το παιδί."@el10
"Acojo con agrado la propuesta de resolución sometida hoy a votación sobre la adopción internacional. Conozco varias personas en mi propia circunscripción electoral que se han embarcado en este proceso o lo están haciendo en este momento, y ver al final la alegría reflejada en las caras de padres e hijos es todo un deleite. Sin embargo, para llegar a ese punto, con demasiada frecuencia deben recorrer un largo camino, que en muchas ocasiones dura varios años. Como afirma la propuesta, puede ser un proceso excesivamente burocrático y nuestra labor como Parlamento debe ser la de buscar formas de reducir esa burocracia y tratar de racionalizar el proceso. En todo este asunto, no obstante, lo primordial son las necesidades y la seguridad de los niños, muchos de los cuales sufren graves carencias. Debemos establecer todas las salvaguardas posibles para proteger a los niños frente a cualquier situación de vulnerabilidad. Sin embargo, parece que a menudo los padres potenciales, deseosos de cuidar y amar a esos niños, se ven sometidos a tanta presión que finalmente abandonan el proceso. En ese caso, tanto los padres como los niños salen perdiendo."@es21
"Mul on hea meel selle täna hääletusel olnud resolutsiooni ettepaneku üle rahvusvahelise lapsendamise kohta. Tean paljusid inimesi minu valijaskonnas, kes on selle menetluse läbi teinud või kes seda praegu teevad, ning selle lõpus on väga meeldiv näha rõõmu nii vanemate kui ka laste näol. Selleni jõudmiseks tuleb sageli käia pikk tee ning paljudel juhtudel võtab see aega mitu aastat. Nagu ettepanekus öeldud, võib see olla ülemääraselt bürokraatlik protsess ning meil on Euroopa Parlamendi liikmetena õigus leida viis niisuguse bürokraatia vähendamiseks ja korra ühtlustamiseks. Kõige olulisemad on aga laste vajadused ja ohutus, sest paljud neist on suures hädas. See on õige, et selleks, et lapsed ei satuks kohtadesse, kus nad võivad olla ohus, on võetud tarvitusele kõik abinõud. Sageli näib aga olukord olevat selline, et võimalikud armastavad ja hoolitsevad vanemad peavad tegema läbi liialt suuri katsumusi ning nad lihtsalt loobuvad sellest. See on kahjulik nii vanemale kui ka lapsele."@et5
"Olen tyytyväinen tänään äänestyksessä hyväksyttyyn päätöslauselmaesitykseen kansainvälisestä adoptiosta. Tunnen omasta vaalipiiristäni useita ihmisiä, jotka ovat käyneet tai ovat juuri nyt käymässä läpi tätä prosessia, ja on todellinen ilo nähdä vanhempien ja lasten onnelliset kasvot sen päättyessä. Tie tähän pisteeseen on kuitenkin liian usein pitkä ja vie monissa tapauksissa useita vuosia. Se voi, kuten päätöslauselmaesityksessä todetaan, olla liian byrokraattinen prosessi, ja parlamentti tekee oikein etsiessään keinoja vähentää tätä byrokratiaa yksinkertaisemman menettelyn avulla. Kaikkein tärkeintä tässä kaikessa on kuitenkin usein hädänalaisten lasten tarpeet ja turvallisuus. On oikein, että kaikki suojakeinot ovat käytössä lasten suojelemiseksi siltä, että heidät sijoitetaan jonnekin, missä he saattavat olla haavoittuvassa asemassa. Usein näyttää kuitenkin olevan niin, että mahdolliset rakastavat ja huolehtivat vanhemmat joutuvat liian koville ja yksinkertaisesti jättävät prosessin kesken. Siinä tapauksessa sekä vanhemmat että lapsi häviävät."@fi7
"Je salue la proposition de résolution sur l’adoption internationale votée aujourd’hui. Je connais plusieurs personnes de ma circonscription qui effectuent ou ont effectué cette démarche et c’est un bonheur de voir la joie des parents et des enfants à la fin de ce processus. Toutefois, pour y arriver, le chemin est souvent long, s’étalant souvent sur plusieurs années. Comme l’affirme la proposition, il est peut-être trop bureaucratique et nous avons raison, en tant que Parlement, de chercher des moyens de réduire cette bureaucratie en rationalisant ce processus. Cependant, le plus important ici est les besoins et la sécurité des enfants, dont beaucoup sont dans le besoin. Il convient que toutes les protections existent pour éviter aux enfants d’être placés où ils pourraient être vulnérables. Mais ce qu’il se passe souvent, c’est que des parents potentiellement aimants et attentionnés doivent surmonter trop d’obstacles et abandonnent tout simplement. Dans ce cas, les parents et l’enfant sont perdants."@fr8
"Üdvözlöm a nemzetközi örökbefogadásról szóló, ma megszavazott állásfoglalásra irányuló indítványt. Választókerületemben több embert ismerek, akik keresztülmentek vagy épp most mennek keresztül ezen a folyamaton, amelynek végén boldogan látom a szülők és a gyermekek arcán az örömöt. Eddig a pontig azonban nagyon sokszor hosszú út vezet, amely sok esetben évekig is eltart. Ahogy az indítványban is szerepel, ez egy túlzottan bürokratikus eljárás lehet, és Parlamentként meg kell vizsgálnunk, hogy ez a bürokratizmus hogyan csökkenthető, ami egyszerűbb folyamatot eredményezne. Mindebben a legfontosabb azoknak a gyermekeknek az érdekei és biztonsága, akik közül sokan súlyosan nehéz helyzetben vannak. Helyes, hogy védintézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a gyermekeket megvédjék attól, hogy olyan helyre kerüljenek, ahol kiszolgáltatottá válhatnak. Gyakran azonban a lehetséges szerető, gondoskodó szülőknek túl sok mindent kell végigcsinálniuk, és egyszerűen kilépnek a folyamatból. Ebben az esetben a szülők és a gyermek is veszít."@hu11
"Signora Presidente, accolgo con favore la proposta di risoluzione relativa all’adozione internazionale oggetto della votazione odierna. Nella mia circoscrizione elettorale molti hanno affrontato o stanno affrontando il processo di adozione, ed è sempre un piacere vedere la gioia dipinta sui volti di genitori e bambini alla conclusione di tale percorso, che tuttavia è spesso molto lungo e può durare anche anni. Come si osserva nella proposta, si tratta di un processo caratterizzato da un’eccessiva burocrazia ed è giusto che il Parlamento si attivi per consentire lo snellimento delle procedure. È fondamentale porre sempre l’accento sulla sicurezza e sulle necessità dei minori, spesso in condizioni di grave difficoltà. Bisogna senza dubbio adottare ogni misura necessaria affinché il minore non si trovi in una situazione di vulnerabilità, ma spesso le difficoltà che i genitori adottivi, pronti ad accogliere amorevolmente il bambino, devono affrontare sono davvero eccessive e li spingono persino ad abbandonare il processo di adozione, a discapito proprio e del minore."@it12
"Palankiai vertinu šiandien balsavimui pateiktą pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl tarptautinio įvaikinimo. Žinau keletą žmonių savo rinkimų apygardoje, kurie atliko arba šiuo metu atlieka šią procedūrą, ir tikrai džiugu galų gale matyti džiaugsmą tėvų ir vaikų veiduose. Tačiau norint pasiekti šį tašką pernelyg dažnai reikia nueiti ilgą kelią, ir daugeliu atvejų tai užtrunka daug metų. Tai gali būti, kaip nurodyta pasiūlyme, pernelyg biurokratiškas procesas, ir mes, kaip Parlamentas. esame teisūs ieškodami būdų, kaip ši biurokratija gali būti sumažinta pritaikius sklandesnį procesą. Tačiau užvis svarbiausia yra vaikų poreikiai ir saugumas, be to, daugeliui tokių vaikų to labai reikia. Teisinga, kad būtų pritaikytos visos apsaugos priemonės, galinčios padėti apsaugoti vaikus, kad jie neatsidurtų padėtyje, kurioje jie gali būti pažeidžiami. Bet dažnai nutinka, kad potencialūs mylintys, rūpestingi tėvai susiduria su per daug kliūčių ir tiesiog nebetęsia proceso. Šiuo atveju pralaimi ir tėvai, ir vaikas."@lt14
"Es atzinīgi vērtēju rezolūcijas priekšlikumu par starptautisko adopciju, par kuru šodien notika balsošana. Es pazīstu vairākus cilvēkus savā vēlēšanu apgabalā, kuri ir izgājuši vai kuri tieši pašlaik iet cauri šim procesam, un ir patīkami noslēgumā vērot prieku gan vecāku, gan bērnu sejās. Taču, lai līdz tam nonāktu, pārāk bieži ceļš ir pārlieku garš, daudzās instancēs prasot daudzus gadus. Kā priekšlikumā konstatēts, tas var būt pārlieku birokrātisks process, un mums kā Parlamentam ir tiesības meklēt veidus, kā šādu birokrātiju varētu mazināt ar racionālāku pieeju. Tomēr vissvarīgākais visā šajā lietā ir to bērnu vajadzības un drošums, no kuriem daudzi dzīvo lielā trūkumā. Ir taisnība, ka ir izveidoti visi drošības pasākumi bērnu aizsardzībai, lai viņi nenonāktu situācijā, kurā viņi būtu viegli ievainojami. Bet bieži izrādās, ka potenciālie mīlošie, rūpīgie vecāki tiek pakļauti pārāk daudziem pārbaudījumiem un vienkārši izstājas no procesa. Šajā gadījumā zaudē gan vecāki, gan bērns."@lv13
"I welcome the motion for a resolution voted on today on international adoption. I know of several people in my own constituency who have gone, or who are right now going, through this process and it is a delight to watch the joy in parents’ and children’s faces alike at the conclusion. To get to this point, however, is too often a long road, in many instances taking many years. It can, as the motion states, be an overly bureaucratic process and we are right as a Parliament to look for ways that such bureaucracy can be reduced with a more streamlined process. Paramount in all of this, however, are the needs and safety of the children, many of whom are in great need. It is right that all safeguards are in place to protect children from being placed where they may be vulnerable. But what often appears the case is that potential loving, caring parents are put through too much and simply leave the process. In this case both parent and child lose out."@mt15
"Ik verwelkom de ontwerpresolutie over internationale adoptie waarover vandaag gestemd is. Ik ken meerdere mensen in mijn eigen kiesdistrict die deze procedure hebben doorgemaakt of op dit moment doormaken en het is geweldig om het geluk in de gezichten van de ouders en de kinderen te zien, wanneer de procedure wordt afgerond. Om zover te komen, moet echter te vaak een lang traject worden afgelegd, dat in veel gevallen vele jaren duurt. Het kan, zoals in de ontwerpresolutie wordt gesteld, een onnodig bureaucratische procedure zijn en het is juist dat wij als Parlement manieren zoeken om dergelijke bureaucratie te verminderen met een meer gestroomlijnde procedure. Echter, van essentieel belang bij dit alles zijn de behoeften en veiligheid van de kinderen, van wie velen in grote nood verkeren. Het is goed dat alle waarborgen functioneren om kinderen te beschermen tegen verplaatsing naar omgevingen waar ze kwetsbaar kunnen zijn. Wat echter vaak het geval blijkt te zijn, is dat potentieel liefhebbende, zorgzame ouders te zwaar op de proef worden gesteld en in de loop van de procedure simpelweg afhaken. In dat geval zijn zowel de ouders als de kinderen de verliezers."@nl3
"Cieszy mnie przyjęty dziś w głosowaniu projekt rezolucji dotyczący międzynarodowej adopcji. W moim okręgu wyborczym znam kilka osób, które przeszły lub obecnie przechodzą przez ten proces, a ogromną przyjemnością jest widok radości na twarzach rodziców i dzieci na jego zakończenie. Jednakże aby to osiągnąć trzeba zbyt często pokonać długą drogę, obejmującą wiele etapów i trwającą wiele lat. Jak stwierdzono w rezolucji, to może być nazbyt zbiurokratyzowany proces, a jako Parlament słusznie czynimy, szukając sposobów zmniejszenia tej biurokracji na rzecz prostszego procesu. W tym wszystkim priorytetowe znaczenie mają jednak potrzeby i bezpieczeństwo dzieci, spośród których wiele znajduje się w ogromnej potrzebie. To dobrze, że istnieją wszystkie zabezpieczenia służące ochronie dzieci przed wysłaniem ich gdzieś, gdzie mogą być bezbronne. Ale wydaje się, że jednak często zbyt wiele wymaga się od potencjalnych kochających i troskliwych rodziców, którzy rezygnują z procesu. W tym przypadku przegranymi są i rodzice, i dzieci."@pl16
"Saúdo a proposta de resolução votada hoje sobre a adopção internacional. Tenho conhecimento de várias pessoas no meu círculo eleitoral que atravessaram, ou estão a atravessar, este processo e é um prazer observar a alegria nos rostos dos pais e dos filhos após a sua conclusão. Contudo, para chegar a este ponto, percorre-se frequentemente um caminho longo que, em numerosos casos, demora muitos anos. Pode tratar-se, como afirma a proposta, de um processo excessivamente burocrático e é correcto que nós, enquanto Parlamento, procuremos formas de reduzir essa burocracia através de um processo mais simplificado. Os aspectos mais importantes em toda esta questão são as necessidades e a segurança das crianças, muitas das quais enfrentam grandes necessidades. É adequado pôr em prática todas as salvaguardas destinadas a proteger as crianças de serem colocadas em locais onde possam estar vulneráveis. Todavia, o que parece suceder muitas vezes é que possíveis pais carinhosos e afectuosos são confrontados com demasiados problemas e simplesmente abandonam o processo. Neste caso, perdem os pais e as crianças."@pt17
"Salut propunerea de rezoluție votată astăzi, cu privire la adopția internațională. Cunosc câteva persoane din circumscripția mea care au parcurs sau care parcurg chiar acum acest proces și este o plăcere să vezi la final bucuria de pe fețele părinților și ale copiilor. Totuși, pentru a ajunge în acest punct, trebuie să parcurgi un drum lung, care, de multe ori, durează câțiva ani. Acesta poate fi, așa cum afirmă și propunerea, un proces extrem de birocratic, iar noi, ca Parlament, trebuie să căutăm modalități de reducere a acestei birocrații în vederea unui proces simplificat. Totuși, cel mai important lucru dintre toate acestea este reprezentat de nevoile și siguranța copiilor, mulți dintre aceștia având mare nevoie de ajutor. Este bine să existe toate garanțiile, pentru a proteja copiii să nu fie plasați acolo unde ar putea fi vulnerabili. Însă adesea se întâmplă ca posibilii părinți iubitori să fie puși la prea multe încercări și să renunțe pur și simplu. În acest caz, atât părinții, cât și copiii au de pierdut."@ro18
"Vítam návrh uznesenia o medzinárodnej adopcii, o ktorom sa dnes hlasovalo. Vo vlastnom volebnom obvode viem o niekoľkých ľuďoch, ktorí prešli alebo momentálne prechádzajú týmto procesom, a s radosťou sledujem spoločnú radosť v tvárach rodičov i detí po jeho dokončení. K tomuto bodu však príliš často vedie dlhá cesta, v mnohých prípadoch aj mnoho rokov. Ako hovorí návrh, môže ísť o nadmerne byrokratický proces a je správne, aby sme ako Parlament hľadali spôsoby zníženia takejto byrokracie prostredníctvom vytvorenia jednoduchšieho procesu. Najdôležitejšie v tomto všetkom sú však potreby a bezpečnosť detí, z ktorých mnohé žijú vo veľkej núdzi. Je správne, aby sa všetkými možnými spôsobmi zaistila ochrana detí pred umiestnením tam, kde by mohli byť zraniteľné. Zdá sa však, že často sa stáva, že na potenciálnych milujúcich, starostlivých rodičov je toho priveľa a jednoducho tento proces vzdajú. V takomto prípade prehrávajú rodičia i deti."@sk19
"Pozdravljam predlog resolucije o mednarodnih posvojitvah, o katerem smo danes glasovali. Vem za nekaj ljudi v mojem volilnem okrožju, ki so šli ali pravkar gredo skozi ta postopek, in zadovoljstvo je, ko na koncu vidiš veselje na obrazih staršev in otrok. Preden pa pridejo do te točke, je pogosto dolga pot, ki v številnih primerih traja več let. Proces pa je, kot navaja predlog, lahko pretirano birokratski in mi kot Parlament imamo prav, da iščemo način, kako bi se ta birokracija zmanjšala s poenostavljenim postopkom. Pri vsem tem pa so najpomembnejše potrebe in varnost otrok in veliko jih je v hudi stiski. Prav je, da so uvedeni vsi varovalni ukrepi za zaščito otrok, da ne bi dobili doma tam, kjer bi bili ogroženi. Vendar se pogosto zgodi, da je to, skozi kar morajo potencialni ljubeči in skrbni starši, preveč in preprosto opustijo postopek. V tem primeru izgubijo vsi, starši in otrok."@sl20
"Jag välkomnar det förslag till resolution om internationella adoptioner som vi röstat om i dag. Jag vet flera personer i min valkrets som har genomgått, eller just nu går igenom denna process och det är en fröjd att se glädjen i både föräldrarnas och barnens ansikten när det är slutfört. För att komma dit är vägen dock alltför ofta mycket lång, i många fall tar det flera år. Som anges i förslaget kan byråkratin ofta vara mycket omfattande och vi gör rätt att som parlament leta efter sätt att minska sådan byråkrati genom en mer effektiv process. Det viktigaste i allt detta är dock barnens behov och säkerhet, och många av dem har stora behov. Det är rätt att alla skyddsåtgärder måste sättas in för att skydda barn från att placeras där de kan vara sårbara. Men det verkar som om det ofta händer att potentiella kärleksfulla, omtänksamma föräldrar får gå igenom för mycket och helt enkelt avbryter processen. I sådana fall är både föräldrar och barn förlorare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph