Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-161-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.20.3-161-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I, too, am very pleased with the agreement we reached today which I think will ensure that patients will have access to cross-border healthcare in a proportionate way and an equitable way. As several of the speakers have already said, the current proposal is here, of course, because a citizen from your own country, from the south of England, challenged the system and because the Court of Justice vindicated her rights. I think what we are trying to do today and what we, along with the Council, have done is to ensure that citizens’ rights are vindicated and we are linking the needs and rights of citizens to legislation, and surely this is what this Parliament should be about. There are still a few matters that need to be ironed out. I think the mutual recognition of prescriptions between Member States is very important because this is not just about healthcare, it is about after-care as well, but we have a period of time in which that detail can be finalised. I suppose the final comment I would make is that, in the current financial crisis, a lot of citizens are asking: is Europe working? Is it delivering for its citizens? That is an open question, but I think today, we can say with some certainty that Europe is working."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, já jsem také velmi potěšena dohodou, které se nám dnes podařilo dosáhnout a která, jak se domnívám, zajistí pacientům přístup k přeshraniční zdravotní péči přiměřeným a spravedlivým způsobem. Jak již několik mých kolegů uvedlo, současný návrh máme na stole z toho důvodu, že jedna občanka z vaší vlastní země, z jihu Anglie, zpochybnila současný systém a jelikož Evropský soudní dvůr jí dal za pravdu a potvrdil její práva. Domnívám se, že čeho se dnes snažíme docílit a co jsme společně s Radou udělali, je zajistit, aby práva občanů byla potvrzena, a nyní propojujeme potřeby a práva občanů s právními předpisy, což by zcela jistě mělo být úkolem Parlamentu. Stále je zde několik věcí, které je zapotřebí vylepšit. Domnívám se, že velmi důležité je vzájemné uznávání lékařských předpisů mezi členskými zeměmi, protože my zde nehovoříme jen o zdravotní péči, ale také o následné péči, avšak máme jen určitou dobu na to, abychom doladili detaily. Mou poslední poznámkou, kterou bych ráda učinila, je, že v současné finanční krizi se mnoho občanů ptá: funguje vůbec Evropská unie? Plní své závazky vůči občanům? To je otevřená otázka, ale domnívám se, že dnes můžeme s určitou jistotou v hlase říci, že Evropa funguje."@cs1
"Fru formand! Jeg er også meget tilfreds med den aftale, som vi har indgået i dag, og som efter min mening vil sikre, at patienter vil få adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser i et forholdsmæssigt og rimeligt omfang. Som allerede anført af flere talere står vi jo i dag med det aktuelle forslag, fordi en borger fra Deres eget hjemland, nemlig det sydlige England, udfordrede systemet, og fordi Domstolen forsvarede hendes rettigheder. Jeg tror, at det, som vi forsøger at gøre i dag, og det, som vi har gjort sammen med Rådet, er at sikre, at borgernes rettigheder forsvares, idet vi kæder deres behov og rettigheder sammen med lovgivningen, og det må da bestemt være en af denne forsamlings hovedopgaver. Der er stadig nogle sager, der skal afklares. Jeg mener, at gensidig anerkendelse af recepter blandt medlemsstaterne er meget vigtig, da dette ikke blot handler om den umiddelbare sundhedspleje, men også om efterfølgende pleje. Vi har dog et stykke tid til at afklare denne detalje. Afslutningsvis vil jeg sige, at mange borgere under den aktuelle finanskrise spørger sig selv, om EU fungerer og giver borgerne resultater. Det er et åbent spørgsmål, men jeg mener, at vi i dag med en vis sikkerhed kan sige, at EU fungerer."@da2
"Frau Präsidentin, auch ich freue mich sehr über die Einigung, die wir heute erzielt haben und meiner Ansicht nach sicherstellen wird, dass Patienten auf angemessene und gleichberechtigte Art und Weise Zugang zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung haben. Wie einige Redner bereits erwähnt haben, liegt der derzeitige Vorschlag natürlich vor uns, weil eine Bürgerin aus Ihrem Land – aus Südengland – das System angefochten hat und der Gerichtshof ihre Rechte verteidigt hat. Ich denke, was wir heute versuchen und zusammen mit dem Rat versucht haben, war, zu gewährleisten, dass die Rechte der Bürger verteidigt werden, und wir integrieren die Bedürfnisse und Rechte der Bürger in die Gesetzgebung, und genau das sollte dieses Parlament doch tun. Es gibt aber noch einige Dinge, die geklärt werden müssen. Ich denke, dass die gegenseitige Anerkennung von Verschreibungen zwischen den Mitgliedstaaten sehr wichtig ist, da es hier nicht nur um Gesundheitsversorgung geht, sondern auch um Folgebehandlungen; aber wir haben noch ein wenig Zeit, um dieses Detail zu klären. Als letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, dass während der aktuellen Finanzkrise viele Bürgerinnen und Bürger fragen: Funktioniert Europa? Bringt es seinen Bürgerinnen und Bürgern einen Nutzen? Diese Frage bleibt offen, aber ich denke, heute können wir mit einiger Sicherheit sagen, dass Europa funktioniert."@de9
"Κύρια Πρόεδρε, εκφράζω και εγώ την ικανοποίησή μου για τη σημερινή συμφωνία, η οποία θεωρώ ότι θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με αναλογικό και δίκαιο τρόπο. Όπως ήδη είπαν πολλοί από τους ομιλητές, η σημερινή πρόταση δημιουργήθηκε, φυσικά, επειδή ένας πολίτης της χώρας σας, της νότιας Αγγλίας, αμφισβήτησε το σύστημα και επειδή το Δικαστήριο αποδέχθηκε το βάσιμο των δικαιωμάτων του. Νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα και αυτό που, μαζί με το Συμβούλιο, έχουμε κάνει είναι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών και να συνδέσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους με τη νομοθεσία, και σίγουρα αυτή θα πρέπει να είναι η μέριμνα του συγκεκριμένου κοινοβουλίου. Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Θεωρώ ότι η αμοιβαία αναγνώριση των συνταγών μεταξύ κρατών μελών είναι πολύ σημαντική, επειδή δεν αφορά μόνο την υγειονομική περίθαλψη αλλά και τη μεταθεραπευτική φροντίδα, έχουμε όμως στη διάθεσή μας ένα χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να διευθετηθεί αυτή η λεπτομέρεια. Υποθέτω ότι το τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι, δεδομένης της παρούσας οικονομικής κρίσης, πολλοί πολίτες ρωτούν: λειτουργεί η Ευρώπη; Ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών της; Πρόκειται για ένα ανοικτό ζήτημα, όμως νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε με κάποια βεβαιότητα ότι η Ευρώπη λειτουργεί."@el10
"Señora Presidenta, a mí también me complace el acuerdo que se ha alcanzado hoy, que creo que garantizará a los pacientes el acceso a la atención sanitaria transfronteriza de forma proporcionada y equitativa. Como ya han manifestado varios oradores, la propuesta actual ha llegado a nosotros porque, por supuesto, una ciudadana de su país, concretamente del sur de Inglaterra, denunció el sistema y porque el Tribunal de Justicia confirmó los derechos de esa ciudadana. Creo que lo que hoy estamos intentando hacer y lo que hemos hecho conjuntamente con el Consejo es garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos; asimismo, estamos vinculando las necesidades y los derechos de los ciudadanos con la legislación, lo que a ciencia cierta es la labor propia del Parlamento. Todavía quedan algunos asuntos por resolver. Creo que el reconocimiento mutuo de las prescripciones médicas entre los Estados miembros es muy importante, puesto que no se trata solo de prestar una atención sanitaria adecuada sino también de asegurar unos buenos servicios de cuidado posteriores, pero disponemos todavía de algún tiempo para resolver ese detalle. Supongo que mi comentario final coincide con el que muchos ciudadanos están haciendo ante la actual crisis financiera: ¿está funcionando Europa? ¿Está dando respuesta a sus ciudadanos? Se trata de una pregunta abierta, pero creo que hoy podemos decir con cierta seguridad que Europa funciona."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ka mina olen väga rahul täna saavutatud kokkuleppega, mis minu arvates tagab patsientidele juurdepääsu piiriülesele tervishoiule proportsionaalselt ja õiglaselt. Nagu mitu sõnavõtjat juba ütles, on praegu see ettepanek meie ees sellepärast, et üks kodanik teie enda riigist, nimelt Inglismaa lõunaosast, astus süsteemile vastu ning Euroopa Kohus kaitses tema õigusi. Arvan, et nii oma tänase tegevuse kui ka nõukoguga koostööga oleme me püüdnud tagada kodanike õiguste kaitse ning sätestanud kodanike vajadused ja õigused õigusaktis. Just seda peakski Euroopa Parlament kahtlemata tegema. Direktiivis on siiski mõningaid küsimusi, mis vajavad veel silumist. Arvan, et retseptide vastastikune tunnustamine liikmesriikides on väga oluline, sest küsimus ei seisne mitte ainult ravis, vaid ka järelravis, kuid meile on antud aega selle üksikasja täpsustamiseks. Viimase märkusena soovin öelda, et praegu, finantskriisi ajal, küsivad paljud kodanikud, kas EL teeb tööd? Kas ta tegutseb oma kodanike huvides? See küsimus on veel lahtine, kuid arvan, et täna võime öelda teatava kindlustundega, et EL teeb tööd."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin olen hyvin tyytyväinen tänään saavuttamaamme sopimukseen ja uskon sillä varmistettavan, että potilaat saavat rajatylittävää terveydenhuoltoa oikeasuhtaisella ja tasapuolisella tavalla. Kuten useat puhujat jo ovat sanoneet, tämän ehdotuksen syynä on se, että omasta valtiostanne, Etelä-Englannista, tuleva kansalainen kyseenalaisti järjestelmän ja unionin tuomioistuin vahvisti hänen oikeutensa. Katson, että se, mitä tänään yritämme tehdä ja mitä me yhdessä neuvoston kanssa olemme tehneet, on varmistaa kansalaisten oikeuksien kunnioittaminen, ja me liitämme kansalaisten tarpeet ja oikeudet lainsäädäntöön, minkä varmasti pitäisi olla Euroopan parlamentin perustarkoitus. On vielä muutamia kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä on mielestäni hyvin tärkeää, koska siinä ei ole kyse vain terveydenhuollosta, vaan myös jälkihoidosta, mutta meillä on vielä aikaa tämän yksityiskohdan ratkaisemiseksi. Lopuksi haluaisin huomauttaa, että tämänhetkisessä finanssikriisissä monet kansalaiset kysyvät: toimiiko Euroopan unioni? Saako se aikaan tuloksia kansalaisilleen? Tämä on avoin kysymys, mutta tänään voimme mielestäni sanoa kohtalaisen varmasti, että Euroopan unioni toimii."@fi7
"Madame la Présidente, je suis également satisfaite de l’accord que nous avons conclu aujourd’hui. Je pense qu’il garantira aux patients un accès proportionné et équitable aux soins de santé transfrontaliers. Comme l’ont déjà souligné plusieurs orateurs, si nous discutons de cette proposition, c’est bien sûr parce qu’une citoyenne de votre propre pays, du sud de l’Angleterre, a remis en cause le système et parce que la Cour de justice l’a soutenue. Je pense que ce que nous essayons de faire aujourd’hui et ce que nous avons fait avec le Conseil, c’est garantir que les droits des citoyens soient défendus et que nous inscrivions les besoins et les droits des citoyens dans la législation. C’est assurément ce que cette Assemblée devrait faire. Certaines questions méritent encore d’être clarifiées. Je pense que la reconnaissance mutuelle des prescriptions entre les États membres est très importante car il ne s’agit pas uniquement des soins de santé, mais aussi du suivi des soins. Cependant, nous disposons d’un certain temps pour ce détail. Pour terminer, avec la crise financière actuelle, je pense que de nombreux citoyens se posent la question suivante: l’Europe fonctionne-t-elle? Est-elle utile pour les citoyens? C’est une question ouverte, mais je pense qu’aujourd’hui, nous pouvons dire avec une certaine assurance que l’Europe fonctionne."@fr8
"Elnök asszony! Én is nagyon örülök a ma elért megállapodásnak, amely véleményem szerint biztosítani fogja, hogy a betegek arányos és méltányos feltételekkel vehessék igénybe a határokon átnyúló egészségügyi ellátást. Ahogy már több felszólaló említette, a jelenlegi javaslat természetesen azért van most itt, mert országa egyik polgára Dél-Angliából kifogásolta a rendszert, és mert a Bíróság igazolta jogait. Úgy gondolom, hogy amit ma megpróbálunk, és amit a Tanáccsal együtt próbáltunk, az annak biztosítása, hogy a polgárok jogai igazolást nyerjenek, és a polgárok jogait összekötjük a jogszabályokkal. A Parlamentnek pedig épp ez a dolga. Van még néhány rendezetlen kérdés. Véleményem szerint az orvosi rendelvények tagállamok közötti kölcsönös elismerése nagyon fontos, mivel ez nemcsak az egészségügyi ellátással, hanem az utógondozással is összefügg, de rendelkezésünkre áll egy olyan időszak, amely alatt a részletek kidolgozhatók. Utolsó megjegyzésként szeretném még hozzátenni, hogy a jelenlegi pénzügyi válságban sok polgár teszi fel a következő kérdést: Európa működik? Polgárai érdekében cselekszik? Ez egy nyitott kérdés, de véleményem szerint ma némi bizonyossággal kijelenthetjük, hogy Európa működik."@hu11
"Signora Presidente, anche io sono molto contenta dell’accordo raggiunto oggi che, penso, garantirà ai pazienti un accesso equo e adeguato a cure mediche transfrontaliere. Come è già stato affermato da molti oratori, l’attuale proposta è stata presentata proprio perché una cittadina del vostro stesso paese, del sud dell’Inghilterra, ha sfidato il sistema e la Corte di giustizia le ha dato ragione. Quanto cerchiamo di fare oggi e che abbiamo fatto insieme al Consiglio, è garantire il rispetto dei diritti delle persone, contemplandoli nella normativa assieme alle necessità dei cittadini: è sicuramente questo l’aspetto che sta a cuore a questo Parlamento. Vi sono ancora alcune questioni da dirimere. Ritengo fondamentale il riconoscimento reciproco, tra Stati membri, delle prescrizioni, poiché non si tratta soltanto di prestare cure sanitarie, ma anche di regolamentare il periodo successivo al trattamento del paziente; abbiamo comunque ancora del tempo per definire questo dettaglio. Vorrei concludere affermando che, con l’attuale crisi finanziaria, molti cittadini si chiedono: l’Europa funziona? Opera a vantaggio dei cittadini? È una domanda aperta, ma ritengo che oggi possiamo affermare con ragionevole certezza che l’Europa sta funzionando."@it12
"Ponia pirmininke, man taip pat labai malonu dėl šiandien mūsų pasiekto susitarimo, kuris, mano nuomone, užtikrins, kad pacientai turėtų galimybes proporcingai ir teisingai pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kitose valstybėse narėse. Kaip jau sakė keli kalbėtojai, dabartinis pasiūlymas čia pateikiamas, žinoma, dėl to, kad gyventoja iš mano pačios gyvenomosios šalies, iš Anglijos pietų, metė sistemai iššūkį, ir dėl to, kad Teisingumo Teismas apgynė jos teises. Galvoju, jog šiandien bandome užtikrinti ir kartu su Taryba užtikrinome, kad būtų apgintos gyventojų teisės, susiejame gyventojų poreikius ir teises su teisės aktais, ir, žinoma, tai yra šio Parlamento pareiga. Dar yra keli reikalai, kuriuos reikia išspręsti. Manau, kad labai svarbus yra abipusis receptų pripažinimas valstybėse narėse, kad tai susiję ne vien su sveikatos priežiūra, bet taip pat ir su reabilitacija, tačiau dar turime laiko, per kurį bus galima baigti tvarkyti šį reikalą. Manau, kad paskutinis komentaras, kurį norėčiau pasakyti, yra tas, kad dabartinės finansų krizės sąlygomis daug gyventojų klausia: ar Europa veikia? Ar ji teikia naudą savo gyventojams? Tai atviras klausimas, bet galvoju, kad šiandien galime bent šiek tiek užtikrintai pasakyti, kad Europa veikia."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, arī es esmu ļoti priecīga par šodien panākto vienošanos, kura, manuprāt, nodrošinās, ka pacientiem pienācīgā un vienlīdzīgā veidā būs pieejama pārrobežu veselības aprūpe. Kā vairāki runātāji jau ir teikuši, pašreiz šis priekšlikums, protams, ir tāpēc, ka kāda pilsone no jūsu pašu valsts, no Anglijas dienvidiem, apstrīdēja sistēmu, un Eiropas Savienības Tiesa aizstāvēja viņas tiesības. Es uzskatu, ka tas, ko mēs šodien mēģinām darīt un ko kopā ar Padomi mēs esam izdarījuši, ir tieši pilsoņu tiesību aizsardzības nodrošināšana, un mēs saistām pilsoņu vajadzības un tiesības ar tiesību aktiem, un tieši tādam būtu jābūt Parlamenta pienākumam. Tomēr ir vēl dažas lietas, kas būtu jāsakārto. Es uzskatu, ka recepšu atzīšana dalībvalstu starpā ir ļoti svarīga, jo tās skar ne tikai veselības aprūpi, tās skar arī ambulatorisko aprūpi, bet mūsu rīcībā ir laika posms, kurā šādu detaļu var izstrādāt pilnībā. Es domāju, ka beidzamais komentārs, ko es izteikšu, ir tāds, ka pašreizējā finanšu krīzē daudzi cilvēki jautā: vai Eiropa darbojas? Vai tā gādā par saviem pilsoņiem? Šis ir atklāts jautājums, bet šodien, es domāju, mēs varam teikt ar zināmu noteiktību, ka Eiropa darbojas."@lv13
"Madam President, I too am very pleased with the agreement we reached today which I think will ensure that patients will have access to cross-border healthcare in a proportionate way and an equitable way. As several of the speakers have already said, the current proposal is here of course because a citizen from your own country, from the south of England, challenged the system and because the Court of Justice vindicated her rights. I think what we are trying to do today and what we, along with the Council, have done is to ensure that citizens’ rights are vindicated and we are linking the needs and rights of citizens to legislation, and surely this is what this Parliament should be about. There are still a few matters that need to be ironed out. I think the mutual recognition of prescriptions between Member States is very important because this is not just about healthcare, it is about after-care as well, but we have a period of time in which that detail can be finalised. I suppose the final comment I would make is that, in the current financial crisis, a lot of citizens are asking: is Europe working? Is it delivering for its citizens? That is an open question, but I think today we can say with some certainty that Europe is working."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ook ik ben zeer verheugd met de overeenstemming die we vandaag hebben bereikt. Ik denk dat patiënten hierdoor op evenredige en eerlijke wijze toegang zullen hebben tot grensoverschrijdende gezondheidszorg. Zoals verscheidene sprekers al hebben gezegd, ligt het huidige voorstel hier op tafel omdat een inwoner van uw eigen land, uit het zuiden van Engeland, het systeem heeft aangevochten en omdat het Hof van Justitie haar gelijk heeft gegeven. Ik denk dat wat we vandaag proberen te doen en wat we samen met de Raad hebben gedaan, is te zorgen dat de rechten van burgers worden gerespecteerd en dat we de behoeften en rechten van burgers koppelen aan wetgeving. Dat is natuurlijk ook waar het in dit Parlement om gaat. Er moet nog een aantal kwesties worden gladgestreken. Ik denk dat de wederzijdse erkenning van recepten tussen de lidstaten zeer belangrijk is. Dat gaat namelijk niet alleen om de zorg op zich, maar ook om nazorg. We hebben echter een tijdsbestek waarin dat onderdeel kan worden afgerond. Tot slot wil ik graag zeggen dat veel burgers zich in de huidige financiële crisis afvragen of Europa wel werkt, of het iets voor de burgers doet. Daar is het uiteindelijke antwoord nog niet op gegeven, maar ik denk dat we vandaag met enige zekerheid kunnen zeggen dat Europa wel degelijk werkt."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Ja również bardzo się cieszę z osiągniętego dzisiaj porozumienia, które moim zdaniem zagwarantuje pacjentom dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej w sposób proporcjonalny i sprawiedliwy. Jak już powiedziało kilkoro mówców, obecna propozycja powstała oczywiście z uwagi na fakt, że mieszkanka południowej Anglii, mojego kraju, zakwestionowała system, a Trybunał Sprawiedliwości uznał jej prawa. Uważam, że celem naszych dzisiejszych działań i naszych wcześniejszych prac prowadzonych wspólnie z Radą jest zagwarantowanie respektowania praw obywateli oraz powiązanie potrzeb i uprawnień obywateli z prawem, a z pewnością do tego powinien dążyć Parlament. Jeszcze kilka spraw wymaga dopracowania. Uważam, że niezwykle istotne jest wzajemne uznawanie recept między państwami członkowskimi, ponieważ to nie dotyczy wyłącznie opieki zdrowotnej, lecz również opieki pooperacyjnej, ale mamy trochę czasu, by wszelkie szczegóły dopracować. Chyba ostatnia uwaga, którą chciałabym zgłosić, dotyczy tego, że w obecnym kryzysie finansowym wielu obywateli pyta: czy Europa działa? Czy realizuje interesy swoich obywateli? To otwarte pytanie, ale wydaje mi się, że dzisiaj możemy z niejaką pewnością powiedzieć, że Europa działa."@pl16
"Senhora Presidente, também me congratulo com o acordo que alcançámos hoje, o qual, na minha opinião, assegurará que os doentes tenham acesso a cuidados de saúde transfronteiriços de uma forma proporcionada e equitativa. Como já referiram vários oradores, a actual proposta está em discussão, naturalmente, porque uma cidadã do meu país, do sul de Inglaterra, desafiou o sistema e porque o Tribunal de Justiça confirmou os seus direitos. Penso que o que estamos a tentar fazer hoje e o que nós, a par do Conselho, fizemos consiste em assegurar que os direitos dos cidadãos sejam defendidos e em associar as necessidades e os direitos dos cidadãos à legislação; é seguramente isto o que deve fazer o Parlamento. Existem algumas questões que necessitam de ser aperfeiçoadas. Penso que o reconhecimento mútuo das receitas médicas entre os Estados-Membros é muito importante porque não estão apenas em causa os cuidados de saúde, estão também os cuidados de reabilitação, mas temos um período de tempo em que é possível finalizar esse pormenor. Eu diria, num comentário final, que, na actual crise financeira, muitos cidadãos perguntam o seguinte: a Europa está a funcionar? Está a conseguir resultados para os seus cidadãos? Essa é uma questão em aberto, mas penso que hoje podemos dizer com alguma certeza que a Europa está a funcionar."@pt17
"Dnă președintă, și eu sunt foarte mulțumită de acordul la care am ajuns astăzi, care cred că va asigura accesul pacienților la asistență medicală transfrontalieră în mod proporțional și echitabil. După cum au afirmat deja câțiva vorbitori, propunerea actuală a fost elaborată și este dezbătută astăzi aici, desigur, datorită unui cetățean din propria dvs. țară, din sudul Angliei, care a contestat sistemul, Curtea de Justiție apărându-i drepturile. Cred că ceea ce încercăm astăzi să facem și ceea ce am făcut împreună cu Consiliul este să ne asigurăm că drepturile cetățenilor sunt apărate și să corelăm nevoile și drepturile cetățenilor cu legislația; desigur, de asta ar trebui să se ocupe acest Parlament. Mai există câteva aspecte care trebuie rezolvate. Cred că recunoașterea reciprocă a prescripțiilor medicale între statele membre este foarte importantă deoarece nu este vorba doar despre asistența medicală, ci și despre asistența post-tratament; avem însă o perioadă de timp în care acest detaliu poate fi pus la punct. Cred că ultimul comentariu pe care l-aș face este că, în actuala criză financiară, mulți cetățeni se întreabă: se dovedește Europa eficientă? Răspunde așteptărilor cetățenilor săi? Aceasta este o întrebare deschisă, dar cred că astăzi putem spune cu o oarecare certitudine că Europa este eficientă."@ro18
"Aj mňa veľmi teší dohoda, ktorú sme dnes dosiahli a ktorá podľa mňa zaistí, aby pacienti mali prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti primeraným a spravodlivým spôsobom. Ako už povedali viacerí rečníci, súčasný návrh tu máme, samozrejme, preto, lebo jedna občianka z vašej krajiny, z juhu Anglicka, spochybnila systém a Súdny dvor potvrdil jej práva. Myslím si, že dnes sa tu snažíme – a spolu s Radou sa nám to aj podarilo – zaistiť, aby boli potvrdené práva občanov, pričom spájame potreby a práva občanov do právneho predpisu. A práve presne toto by mal tento Parlament robiť. Stále je tu niekoľko vecí, ktoré treba upraviť. Myslím si, že vzájomné uznávanie predpisov medzi členskými štátmi je veľmi dôležité, pretože tu nejde len o zdravotnú starostlivosť, ale aj o následnú starostlivosť, ale máme určitý čas na to, aby sme doriešili podrobnosti. Posledná poznámka, ktorú asi urobím, je, že v súčasnej finančnej kríze sa mnoho občanov pýta, či Európa funguje. Prináša svojim občanom úžitok? To je otvorená otázka, ale myslím si, že dnes môžeme s určitou istotou povedať, že Európa funguje."@sk19
"Gospa predsednica, tudi jaz sem zelo zadovoljna s sporazumom, ki smo ga danes dosegli, in mislim, da bo zagotovil pacientom dostop do čezmejnega zdravstvenega varstva na sorazmeren in pravičen način. Kot je dejalo že več govornikov, je sedanji predlog tukaj seveda zato, ker je državljanka iz vaše države, iz južne Anglije, izzvala sistem in ker je Sodišče Evropske unije potrdilo njene pravice. Mislim, da je to, kar poskušamo storiti danes, in kar smo naredili skupaj s Svetom, da zagotovimo, da se potrdijo pravice državljanov, da povežemo potrebe in pravice državljanov z zakonodajo in da je prav gotovo to tisto, za kar gre pri Parlamentu. Še vedno pa je nekaj stvari, ki bi jih bilo treba zgladiti. Mislim, da je zelo pomembno vzajemno priznavanje receptov med državami članicami, kajti tu ne gre zgolj za zdravstveno varstvo, temveč tudi za nadaljnjo oskrbo, vendar imamo nekaj časa, da dokončamo te podrobnosti. Mislim, da je končna pripomba, ki jo bom dala, da v sedanji finančni krizi veliko državljanov sprašuje, ali Evropa deluje. Ali dela za svoje državljane? To je odprto vprašanje, vendar mislim, da lahko danes s precejšnjo gotovostjo rečemo, da Evropa deluje."@sl20
"Fru talman! Även jag är mycket nöjd med den överenskommelse som vi nått i dag och som jag tror kommer att bidra till att ge patienterna tillgång till gränsöverskridande vård på ett proportionerligt och rättvist sätt. Som flera redan har påpekat finns det här förslaget tack vare att en medborgare från ditt eget land, från södra England, ifrågasatt systemet och fått rätt av domstolen. Det som vi försöker göra här i dag och det som vi hittills, tillsammans med rådet, har gjort är att se till att slå vakt om medborgarnas rättigheter och kopplat medborgarnas behov och rättigheter till lagstiftningen, och det är ju faktiskt vad arbetet här i parlamentet bör handla om. Det finns fortfarande några saker som måste redas ut. Det ömsesidiga erkännandet av recept mellan medlemsstaterna är mycket viktigt eftersom det inte bara handlar om vård utan också om eftervård, men vi har tid på oss att slutföra denna detalj. Min sista kommentar är att många medborgare med anledning av den pågående finanskrisen frågar sig om EU fungerar. Levererar unionen till sina medborgare? Det är en öppen fråga, men jag tror att vi i dag med viss säkerhet kan svara att EU fungerar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph