Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-056-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.5.3-056-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I welcome Mr Orbán. After the six months’ farce of the Belgian Presidency, it is nice to see an elected Prime Minister from a proper country. How I enjoyed your denouncement of Communism as a dangerous ideology – and I noted the pride that you took in the fact that Hungary was the first country to take up arms against the Soviet Union. Twenty years after you won back your ability to govern yourselves democratically, you are now part of a new political union that increasingly shows similarities with that old Soviet Union. In fact, you are going to meet lots of Communists over the next six months, including the boss of the Commission here, old Barroso who was an advocate of Chairman Mao! You will see centralised economic planning and control and, above all, what you will see is the desire to impose a political union upon the peoples of Europe without their consent. Wake up Mr Orbán. Look at how they are trying to bully you this morning. They are trying to tell you how to run your own country. Tell them where to go. Stand up and fight for democracy once again."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vítám pana Orbána. Po šestiměsíční frašce belgického předsednictví je milé se setkat se zvoleným předsedou vlády normální země. Měl jsem velkou radost, že jste odsoudil komunismus jako nebezpečnou ideologii, a všiml jsem si, že jste hrdý na to, že Maďarsko bylo první zemí, která se postavila se zbraní v ruce proti Sovětskému svazu. Dvacet let poté, co jste si vybojovali zpět svou schopnost vládnout si demokraticky sami, jste nyní součástí nové politické unie, která vykazuje stále více podobností se starým Sovětským svazem. Ve skutečnosti se budete v příštích šesti měsících setkávat se spoustou komunistů, včetně šéfa zdejší Komise, starého Barrosa, který býval stoupencem předsedy Maa! Setkáte se s centralizovaným hospodářským plánováním a kontrolou, a především se setkáte s touhou vnutit národům Evropy politickou unii bez jejich souhlasu. Probuďte se, pane Orbáne. Podívejte se, jak se vás dnes ráno pokoušejí šikanovat. Pokoušejí se vám říci, jak máte řídit svou vlastní zemi. Pošlete je někam. Vytrvejte a znovu bojujte za demokracii."@cs1
"Hr. formand! Jeg byder hr. Orbán velkommen. Efter seks måneders farce med det belgiske formandskab, er det rart at se en valgt premierminister fra et rigtigt land. Jeg nød i den grad Deres fordømmelse af kommunismen som en farlig ideologi – og jeg bemærkede Deres stolthed over den kendsgerning, at Ungarn var det første land, der greb til våben imod Sovjetunionen. 20 år efter, at De genvandt Deres evne til at regere Deres eget land på demokratisk vis, er De nu en del af en ny politisk union, som i stigende grad viser ligheder med det gamle Sovjetunionen. Faktisk vil De møde mange kommunister i løbet af de næste seks måneder, herunder chefen for Kommissionen her, gamle Barroso, som var fortaler for formand Mao! De vil se centraliseret økonomisk planlægning og kontrol, og hvad De først og fremmest vil se, er ønsket om at trække en politisk union ned over hovedet på Europas befolkninger uden deres samtykke. Vågn op, hr. Orbán. Se, hvordan de forsøger at herse med Dem her til morgen. De forsøger at fortælle Dem, hvordan De skal lede Deres eget land. Fortæl Dem, hvor de kan gå hen. Rejs Dem og kæmp for demokratiet en gang til."@da2
"Herr Präsident, ich heiße Herrn Orbán willkommen. Nach der sechsmonatigen Farce des belgischen Ratsvorsitzes ist es schön, einen gewählten Ministerpräsident aus einem ordentlichen Land zu sehen. Wie habe ich mich über Ihre Anklage des Kommunismus als einer gefährlichen Ideologie gefreut - und ich habe den Stolz vermerkt, mit dem Sie feststellten, dass Ungarn das erste Land war, dass die Waffen gegen die Sowjetunion ergriffen hat. Zwanzig Jahre nachdem Sie Ihre Macht zurückerobert haben, sich selbst demokratisch zu regieren, sind Sie nun Teil einer neuen politischen Union, die immer mehr Ähnlichkeit mit dieser alten Sowjetunion bekommt. In der Tat werden Sie in den kommenden sechs Monaten eine Menge Kommunisten treffen, auch den Boss der Kommission hier, den alten Barroso, der der Anwalt des Vorsitzenden Mao war! Sie werden eine zentralisierte Wirtschaftsplanung und -kontrolle sehen, und was Sie vor allem sehen werden, ist das Verlangen danach, den Völkern Europas ohne ihre Zustimmung eine politische Union aufzuzwingen. Wachen Sie auf, Herr Orbán. Schauen Sie sich an, wie man versucht, Sie heute Morgen zu tyrannisieren. Sie versuchen, Ihnen beizubringen, wie Sie Ihr eigenes Land führen sollen. Sagen Sie Ihnen, wo es lang geht. Stehen Sie auf, und kämpfen Sie noch einmal für die Demokratie."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω τον κ. Orbán. Μετά την εξάμηνη φάρσα της βελγικής Προεδρίας, είναι ωραίο να βλέπεις έναν εκλεγμένο πρωθυπουργό από μια κατάλληλη χώρα. Πόσο απόλαυσα την καταγγελία του κομμουνισμού ως επικίνδυνης ιδεολογίας – και σημείωσα την υπερηφάνεια που σας έδινε το γεγονός ότι η Ουγγαρία ήταν η πρώτη χώρα που πήρε τα όπλα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Είκοσι χρόνια αφού κερδίσατε και πάλι την ικανότητα δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας σας, αποτελείτε πλέον τμήμα μιας νέας πολιτικής ένωσης που εμφανίζει ολοένα και περισσότερες ομοιότητες με την παλαιά εκείνη Σοβιετική Ένωση. Στην πραγματικότητα, θα συναντήσετε ένα σωρό κομμουνιστές κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, μεταξύ άλλων το αφεντικό της Επιτροπής εδώ, τον φίλο Barroso, ο οποίος υπήρξε οπαδός του προέδρου Μάο! Θα παρατηρήσετε κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό και έλεγχο και, πάνω απ’ όλα, αυτό που θα διαπιστώσετε είναι η επιθυμία επιβολής πολιτικής ένωσης επί των λαών της Ευρώπης χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ξυπνήστε κύριε Orbán. Κοιτάξτε πώς προσπαθούν να σας τρομοκρατήσουν σήμερα το πρωί. Προσπαθούν να σας πουν πώς να διοικήσετε τη χώρα σας. Πείτε τους πού να πάνε. Ορθώστε το ανάστημά σας και αγωνιστείτε υπέρ της δημοκρατίας για ακόμη μια φορά."@el10
"Señor Presidente, doy la bienvenida al señor Orbán. Tras la farsa de la Presidencia belga durante los últimos seis meses, resulta agradable ver a un Primer Ministro electo de un país propiamente dicho. Cómo disfruté con su denuncia del comunismo como ideología peligrosa; y he advertido el orgullo que supuso para usted el hecho de que Hungría fuese el primer país que se levantó en armas contra la Unión Soviética. Veinte años después de que recuperasen su capacidad para gobernarse a sí mismos de manera democrática, ahora forman parte de una nueva unión política que muestra crecientes similitudes con esa antigua Unión Soviética. De hecho, en los próximos seis meses se vana encontrar con muchos comunistas, entre ellos el jefe de la Comisión, el viejo Barroso, que fue partidario del Presidente Mao. Encontrarán una planificación y un control económicos centralizados, y, por encima de todo, lo que encontrarán ustedes es el deseo de imponer una unión política a los ciudadanos de Europa sin contar con su consentimiento. Despierte, señor Orbán. Mire cómo intentan intimidarle esta mañana. Están intentando decirle cómo dirigir su propio país. Dígales adónde se pueden ir. Póngase en pie y luche por la democracia de nuevo."@es21
". – Austatud president, ma tervitan Viktor Orbánit. Pärast Belgia kuuekuulise eesistumisperioodi farssi on hea näha tõelise riigi valitud peaministrit. Ma nautisin seda, kui te ütlesite lahti kommunismist kui ohtlikust ideoloogiast, ja märkasin, millise uhkusega te võtsite omaks teadmise, et Ungarist sai esimene riik, kes asus võitlusse Nõukogude Liidu vastu. Kakskümmend aastat pärast seda, kui te võitsite tagasi õiguse end ise demokraatlikult valitseda, kuulute nüüd uude poliitilisse liitu, mis hakkab üha enam ilmutama Nõukogude Liiduga sarnaseid jooni. Tõde on see, et järgmise kuue kuu jooksul kohtute paljude kommunistidega, sealhulgas siinviibiva komisjoni bossi Barrosoga, kes oli esimees Mao pooldaja! Te näete majanduse tsentraliseeritud planeerimist ja kontrolli ning eelkõige näete soovi suruda Euroopa rahvastele vastu nende tahtmist peale poliitilist liitu. Härra Orbán, ärgake üles! Vaadake, kuidas nad püüavad teid täna hommikul kamandada. Nad püüavad teile öelda, kuidas te peaksite oma riiki juhtima. Öelge neile, kuhu nad võiksid minna. Tõuske püsti ja asuge taas kord võitlusse demokraatia eest."@et5
". Arvoisa puhemies, toivotan pääministeri Orbánin tervetulleeksi. Belgian puheenjohtajakauden kuusi kuukautta kestäneen farssin jälkeen on hauska nähdä oikeasta valtiosta tuleva vaaleilla valittu pääministeri. Nautin suuresti, kun julistitte kommunismin vaaralliseksi ideologiaksi – ja panin ylpeänä merkille huomautuksenne siitä, että Unkari oli ensimmäinen valtio, joka nousi aseisiin Neuvostoliittoa vastaan. Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun voititte itsellenne uudelleen kyvyn hallita itseänne demokraattisesti, olette nyt osa uutta poliittista unionia, jolla on yhä enemmän samankaltaisuuksia vanhan Neuvostoliiton kanssa. Tulette itse asiassa tapaamaan seuraavien kuuden kuukauden aikana monia kommunisteja, muun muassa komission pomon, vanhan Barroson, joka oli puhemies Maon kannattaja! Tulette näkemään keskusjohtoista talouden suunnittelua ja valvontaa sekä ennen kaikkea halua pakottaa Euroopan kansat poliittiseen unioniin vastoin niiden tahtoa. Herätkää, pääministeri Orbán. Katsokaa, miten he yrittävät pelotella teitä tänä aamuna. He yrittävät kertoa teille, miten teidän pitäisi hallita omaa maatanne. Käskekää heidän suksia suolle. Puolustakaa demokratiaa taas kerran."@fi7
"Monsieur le Président, je salue l’arrivée de M. Orbán. Après les six mois de farce de la Présidence belge, il est agréable de voir un Premier ministre élu d’un vrai pays. Combien j’ai apprécié votre dénonciation du communisme considéré comme une idéologie dangereuse – et j’ai remarqué votre fierté lorsque vous avez mentionné que la Hongrie avait été le premier pays à avoir pris les armes contre l’Union soviétique. Vingt ans après avoir reconquis votre capacité à vous gouverner vous-mêmes démocratiquement, vous faites à présent partie d’une nouvelle union politique qui montre de plus en plus de traits communs avec cette ancienne Union soviétique. En fait, vous allez rencontrer des tas de communistes au cours des six prochains mois, y compris le patron de la Commission ici, ce vieux Barroso qui a été un défenseur du président Mao! Vous allez voir de l’économie centrale planifiée et contrôlée et, ce que vous allez surtout voir, c’est le désir d’imposer aux peuples d’Europe une union politique sans leur consentement. Réveillez-vous, Monsieur Orbán. Voyez comme ils essaient de vous intimider ce matin. Ils essaient de vous dire comment diriger votre propre pays. Dites-leur où ils peuvent aller. Levez-vous et luttez une fois encore pour la démocratie."@fr8
"Elnök úr! Üdvözlöm Orbán urat. A belga elnökség hat hónapig tartó bohózata után jó látni egy valódi ország megválasztott miniszterelnökét. Milyen szívesen hallgattam, hogy a kommunizmust veszélyes ideológiának nevezte –, és megfigyeltem milyen büszke arra, hogy Magyarország volt az első ország, amely fegyvert fogott a Szovjetunió ellen. Húsz évvel azután, hogy önök visszanyerték a saját hazájuk demokratikus kormányzására való képességet, ön most egy olyan új politikai unió résztvevője, amely egyre több hasonlóságot mutat a volt Szovjetunióval. Tulajdonképpen a következő hat hónapban sok kommunistával fog találkozni, többek között – íme – a Bizottság főnökével, a jó öreg Barrosóval, aki Mao elnök támogatója volt! Tapasztalni fogja, hogy központosított tervgazdaságot és irányított gazdaságot akarnak, valamint mindenekelőtt azt fogja látni, hogy beleegyezésük nélkül az európaiakra szeretnének erőltetni egy politikai uniót. Ébresztő, Orbán úr! Nézze csak, hogyan próbálják megfélemlíteni önt ma délelőtt! Megpróbálják megmondani önnek, hogyan kormányozza a saját hazáját. Mondja meg nekik, hogy hová menjenek! Ismét álljon ki a demokrácia mellett és küzdjön érte!"@hu11
"Signor Presidente, do il benvenuto al Primo ministro Orbán. Dopo la farsa semestrale della presidenza belga, è confortante vedere il Primo ministro eletto di un paese degno di questo nome. Ho vivamente apprezzato la sua denuncia dell’insidiosa ideologia comunista, e ho notato con orgoglio che lei ha sottolineato come l’Ungheria sia stata il primo paese a prendere le armi contro l’Unione sovietica. Vent’anni dopo aver riconquistato l’indipendenza e la democrazia, voi ora fate parte di una nuova unione politica che palesa crescenti analogie con l’antica Unione Sovietica. In effetti, nei prossimi sei mesi lei incontrerà folte schiere di comunisti, compreso il capo della Commissione, il vecchio Barroso che a suo tempo fu uno sfegatato sostenitore del Presidente Mao! Vedrà controlli e pianificazione politica centralizzata, ma soprattutto constaterà la bramosia di imporre l’unione politica alle popolazioni europee senza il loro consenso. Si svegli, Primo ministro Orbán: consideri l’arroganza con cui deve scontrarsi questa mattina. Stanno cercando di insegnarle come deve governare il suo paese; li mandi al diavolo. Scenda in campo a battersi ancora una volta per la democrazia."@it12
"Pone pirmininke, sveikinu V. Orbáną. Po šešis mėnesius trukusio Belgijos pirmininkavimo farso malonu matyti Ministrą Pirmininką, išrinktą tinkamoje šalyje. Nepaprastai džiaugiausi, kai pasmerkėte komunizmą kaip pavojingą ideologiją, – ir pastebėjau jūsų pasididžiavimą tuo, kad Vengrija buvo pirmoji šalis, pakėlusi ginklus prieš Sovietų Sąjungą. Praėjus dvidešimčiai metų po to, kai susigrąžinote savo teisę tvarkytis demokratiškai, dabar esate dalis naujosios politinės sąjungos, kuri vis labiau panašėja į tą senąją Sovietų Sąjungą. Tiesą sakant, per ateinančius šešis mėnesius sutiksite daugybę komunistų, įskaitant čia esantį Komisijos bosą, senąjį J. M. Barroso, kuris gynė pirmininką Mao Dzedongą! Pastebėsite centralizuotą ekonomikos planavimą ir kontrolę, o svarbiausia, tai, ką pamatysite, yra troškimas prievarta primesti Europos žmonėms politinę sąjungą be jų sutikimo. Atsibuskite, pone V. Orbánai. Pažiūrėkite, kaip jie šį rytą bando ieškoti priekabių. Jie bando jums pasakyti, kaip valdyti jūsų paties šalį. Pasakykite, kur jiems eiti. Būkite tvirtas ir vėl kovokite dėl demokratijos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vēlos sveikt šeit kungu. Pēc Beļģijas prezidentūras farsa sešu mēnešu garumā ir patīkami redzēt īstas valsts ievēlētu premjerministru. Biju gandarīts par jūsu pausto komunisma kā bīstamas ideoloģijas nosodījumu, un ievēroju, ar kādu lepnumu jūs paziņojāt faktu, ka Ungārija bija pirmā valsts, kas ķērās pie ieročiem, lai cīnītos pret Padomju Savienību. Divdesmit gadus vēlāk jūs atguvāt demokrātisko varu, tagad esat jaunas politiskas savienības sastāvā, kas arvien vairāk sāk līdzināties vecajai Padomju Savienībai. Faktiski nākamo sešu mēnešu laikā sastapsiet daudzus komunistus, tostarp šīs Komisijas priekšsēdētāju — to pašu kurš aizstāvēja priekšsēdētāju Mao! Redzēsiet centralizētu ekonomikas plānošanu un kontroli, un galvenais, ko redzēsiet, būs vēlme uzspiest politisku savienību Eiropas tautām bez to piekrišanas. Mostieties kungs! Skatieties, kā viņi šorīt cenšas jūs iebiedēt. Viņi jums norādīs, kā jāvada jūsu pašu valsts. Parādiet viņiem, kur ir viņu īstā vieta. Celieties un vēlreiz cīnieties par demokrātiju."@lv13
"Mr President, I welcome Mr Orbán. After the six months’ farce of the Belgian Presidency, it is nice to see an elected Prime Minister from a proper country. How I enjoyed your denouncement of Communism as a dangerous ideology – and I noted the pride that you took in the fact that Hungary was the first country to take up arms against the Soviet Union. Twenty years after you won back your ability to govern yourselves democratically, you are now part of a new political union that increasingly shows similarities with that old Soviet Union. In fact you are going to meet lots of Communists over the next six months, including the boss of the Commission here, old Barroso who was an advocate of Chairman Mao! You will see centralised economic planning and control and, above all, what you will see is the desire to impose a political union upon the peoples of Europe without their consent. Wake up Mr Orbán. Look at how they are trying to bully you this morning. They are trying to tell you how to run your own country. Tell them where to go. Stand up and fight for democracy once again."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, ik heet de heer Orbán welkom. Na de zes maanden durende farce van het Belgische voorzitterschap is het goed om een gekozen premier van een echt land te zien. Ik stemde van harte in met uw veroordeling van het communisme als een gevaarlijke ideologie, en constateerde dat u met trots sprak over het feit dat Hongarije het eerste land was dat de wapens opnam tegen de Sovjet-Unie. Twintig jaar nadat u het vermogen herwon om uzelf democratisch te regeren, maakt u nu deel uit van een nieuwe politieke unie die in toenemende mate gelijkenis vertoont met die oude Sovjet-Unie. U zult hier in feite veel communisten ontmoeten in de komende zes maanden, met inbegrip van de baas van de Commissie, de oude vos Barroso, die een verdediger van voorzitter Mao was. U krijgt te maken met gecentraliseerde economische planning en controle en u zult vooral de wens zien om de Europese volken een politieke unie op te leggen zonder hun toestemming. Word wakker, mijnheer Orbán! Kijk eens hoe zij u deze ochtend proberen over te halen. Zij proberen u te vertellen hoe u uw eigen land moet leiden. Zeg hun de waarheid. Sta op en vecht nog een keer voor democratie!"@nl3
"Panie Przewodniczący! Pragnę powitać pana premiera Orbána. Po sześciomiesięcznej farsie prezydencji belgijskiej przyjemnie jest zobaczyć wybranego premiera z prawdziwego kraju. Ogromnie mi się podobało Pańskie potępienie komunizmu jako niebezpiecznej ideologii i dostrzegłem dumę, z jaką mówił Pan o tym, że to Węgry jako pierwsze chwyciły za broń przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Dwadzieścia lat po tym, gdy odzyskaliście możliwość rządzenia się demokratycznie, stanowicie część nowej unii politycznej, która coraz bardziej przypomina ten stary Związek Radziecki. W istocie spotka Pan tu przez następne sześć miesięcy mnóstwo komunistów, w tym szefa tutejszej Komisji – nasz Barroso był przecież zwolennikiem przewodniczącego Mao! Zobaczy Pan scentralizowane planowanie i sterowanie gospodarcze, a przede wszystkim pragnienie narzucenia unii politycznej narodom Europy bez ich zgody. Panie Premierze Orbán, proszę się obudzić! Proszę spojrzeć, jak próbują tu dziś rano Pana zastraszyć. Próbują Panu powiedzieć, jak rządzić własnym krajem. Proszę im powiedzieć, dokąd mogą sobie pójść. Proszę jeszcze raz stanąć w obronie demokracji."@pl16
"Senhor Presidente, seja bem-vindo, Senhor Primeiro-Ministro Orbán. Depois da farsa de seis meses que foi a Presidência belga, é bom ver um Primeiro-Ministro de um país como deve de ser na Presidência do Conselho. Senhor Primeiro-Ministro, como gostei de o ouvir denunciar o comunismo como uma ideologia perigosa e reparei no orgulho que tem no facto de a Hungria ter sido o primeiro país a pegar em armas contra a União Soviética! Decorridos vinte anos sobre a reconquista do direito à autodeterminação democrática, a Hungria faz parte agora de uma nova união política que se assemelha cada vez mais à velha União Soviética. Com efeito, Senhor Primeiro-Ministro Orbán, irá conhecer muitos comunistas ao longo dos próximos seis meses, incluindo o chefe da Comissão aqui presente, o nosso caro Barroso, em tempos defensor do Presidente Mao! Irá deparar-se com um controlo e um planeamento económico centralizados e, sobretudo, com o desejo de impor uma união política aos povos da Europa sem o seu consentimento. Abra bem os olhos, Senhor Primeiro-Ministro Orbán. Veja como tentam intimidá-lo esta manhã. Estão a tentar dizer-lhe como deve dirigir o seu próprio país. Mande-os passear. Assuma uma posição e lute uma vez mais pela democracia."@pt17
"Dle Președinte, îi urez bun venit dlui Orbán. După farsa de șase luni reprezentată de președinția belgiană, este bine să vedem un prim-ministru ales dintr-o țară potrivită. Mi-a plăcut foarte mult modul în care ați denunțat comunismul ca o ideologie periculoasă – și am observat mândria cu care ați spus că Ungaria a fost prima țară care a ridicat armele împotriva Uniunii Sovietice. La douăzeci de ani după ce ați câștigat din nou capacitatea de a guverna singuri într-un mod democratic, faceți parte dintr-o uniune politică nouă care seamănă tot mai mult cu fosta Uniune Sovietică. De fapt, veți întâlni o mulțime de comuniști în următoarele șase luni, inclusiv pe președintele Comisiei prezent aici, pe dl Barroso care, pe vremuri, a fost un susținător al președintelui Mao! Veți vedea o planificare și un control economic centralizat și, mai presus de toate, veți vedea dorința de a impune o uniune politică asupra popoarelor din Europa fără consimțământul acestora. Treziți-vă, dle Orbán! Priviți cum încearcă să vă intimideze în această dimineață. Aceștia încearcă să vă spună cum să vă conduceți propria țară. Spuneți-le unde să se ducă. Ridicați-vă și luptați pentru democrație încă o dată."@ro18
"Vítam pána Orbána. Po šiestich mesiacoch frašky belgického predsedníctva je pekné vidieť zvoleného premiéra zo skutočnej krajiny. Veľmi ma potešilo vaše odmietnutie komunizmu ako nebezpečnej ideológie a všimol som si vašu hrdosť na skutočnosť, že Maďarsko bolo prvou krajinou, ktorá sa chopila zbrane proti Sovietskemu zväzu. Dvadsať rokov po tom, ako ste opäť získali možnosť demokraticky riadiť svoju krajinu, ste teraz súčasťou novej politickej únie, ktorá ukazuje čoraz viac podobných znakov s tým starým Sovietskym zväzom. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov skutočne stretnete mnoho komunistov vrátane šéfa Komisie, starého pána Barrosa, ktorý bol zástancom predsedu Maa. Uvidíte centralizované hospodárske plánovanie a kontrolu a predovšetkým uvidíte túžbu vnucovať politickú úniu ľuďom Európy bez ich súhlasu. Zobuďte sa, pán Orbán. Pozrite sa, ako sa vás dnes ráno snažia šikanovať. Snažia sa vám hovoriť, ako máte vládnuť vo svojej krajine. Pošlite ich niekam. Postavte sa a opäť raz bojujte za demokraciu."@sk19
"Gospod predsednik, pozdravljam gospoda Orbána. Po šestih mesecih farse belgijskega predsedstva je prijetno videti izvoljenega predsednika vlade iz primerne države. Kako sem užival ob vaši obtožbi komunizma kot nevarni ideologiji – in zaznal sem vaš ponos ob dejstvu, da je bila Madžarska prva država, ki je dvignila orožje proti Sovjetski zvezi. Dvajset let potem, ko ste znova dobili možnost sami demokratično vladati, ste zdaj del nove politične unije, ki vedno bolj kaže podobnosti s staro Sovjetsko zvezo. Dejansko boste v naslednjih šestih mesecih spoznali veliko komunistov, vključno s tukajšnjim šefom Komisije, starim Barrosom, ki je bil zagovornik predsednika Maoa! Videli boste centralno gospodarsko načrtovanje in nadzor in predvsem boste videli željo narodom v Evropi naložiti politično unijo brez njihovega soglasja. Zbudite se, gospod Orbán. Poglejte, kako vas danes poskušajo ustrahovati. Skušajo vam dopovedati, kako morate voditi lastno državo. Povejte jim, kam naj gredo. Vstanite in se še enkrat bojujte za demokracijo."@sl20
"Herr talman! Jag vill hälsa Viktor Orbán välkommen. Efter den sex månader långa farsen som det belgiska ordförandeskapet var är det trevligt att se en vald premiärminister från ett fungerande land. Jag njöt av ditt fördömande av kommunismen som en farlig ideologi och jag märkte av en viss stolthet när du berättade att Ungern var det första landet som grep till vapen mot Sovjetunionen. Tjugo år efter att ni vunnit tillbaka ert självstyre via demokratiska val är landet nu en del av en ny politisk union som alltmer visar likheter med det gamla Sovjetunionen. Du kommer faktiskt att träffa mängder av kommunister under de kommande sex månaderna, inklusive kommissionens ledare, gamle Barroso, som var en förkämpe för ordförande Mao! Du kommer att få uppleva en centraliserad ekonomisk planering och kontroll och framför allt en önskan om att införa en politisk union utan samtycket från EU:s befolkning. Vakna herr Orbán! Se hur de försökte trakassera dig i morse. De försöker bestämma hur du ska leda ditt land. Be dem fara och flyga. Ta upp kampen och kämpa för demokratin ännu en gång."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph