Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-052-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.5.3-052-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, let me say very clearly to Mr Orbán that my group supports the priorities of the Hungarian Presidency. Mr Prime Minister, like you, we also believe in a strong euro, so we are fully backing you in your priorities for this Presidency. I think that in the six months of this Presidency, you have one top priority and that is to establish, as fast as possible, real economic governance inside the European Union and inside the eurozone. Because let us be clear: 2010 was not a good example for the euro and for the European Union. We were always running behind the facts, after the events. What we need now, as fast as possible, under your leadership and the leadership of the President of the Commission, is a global package on economic governance, a real economic and fiscal union, because it is nonsense to have a monetary union and not have an economic and fiscal union at the same time. I hope that you will use your two-thirds majority to guarantee that pluralism, and that you will change the law as fast as possible. I am not asking you to invent new ideas but to take last week’s package presented by the President of the Commission and Commissioner Olli Rehn and to put this package with its four cornerstones on the table of the Council and the table of your colleagues. Mr Orbán and Mr Barroso, only one element, one cornerstone is missing in this package. Nowhere in the world is there a currency without one bond market behind it. In Europe, we still have 27 bond markets, 27 speculations and 27 spreads. In the eurozone, we still have 17 bond markets, 17 spreads and 17 speculations. What the markets are doing at present is not speculating against the euro but speculating on the differences inside the euro. The only way to tackle that is to have a genuine bond market in Europe of EUR 4 000 billion or 5 000 billion which can be compared to what exists in other parts of the world, with special treatment for the triple-A countries. Finally, Mr Orbán I want to say something about the elephant in the room. The elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary. I will not talk about the law itself; I will rather use the example of one of my favourite writers, a great Hungarian writer, Sándor Márai. With the language policy of the former Slovak Government and the current media law in Hungary, I doubt that Márai would ever have existed. Why? Well, Márai lived in Kassa, which today we know as Košice. He wrote in Hungarian which, as you know, was, until recently, a problem in Slovakia. Also importantly he was a journalist, which is becoming a problem for tomorrow because, with the new legislation, which obliges the media to provide proper information and adequate information about public life, I think Márai and his books would never have existed. his masterpiece, is quite improper and, in many respects, totally inadequate, but it is a masterpiece of literature. In my opinion, the aim of media governance is not to guarantee proper and adequate information. No, the aim of media governance is to uphold pluralism and to guarantee that any initiative in media can be developed. I hope that you will use your majority, your two-thirds majority, which is something that all politicians dream about … Not you – you are an exception."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, především bych chtěl říci panu Orbánovi zcela jasně, že moje skupina priority maďarského předsednictví podporuje. Pane předsedo vlády, i my, stejně jako vy, věříme v silné euro, takže vás plně podporujeme ve vašich prioritách pro toto předsednictví. Myslím si, že v šesti měsících tohoto předsednictví máte jednu absolutní prioritu, a sice, zavést v Evropské unii a v eurozóně co nejrychleji správu hospodářských záležitostí. Buďme totiž upřímní: rok 2010 nebyl pro euro a pro Evropskou unii dobrým příkladem. Vždy jsme zaostávali za fakty, za událostmi. Nyní pod vaším vedením a pod vedením pana předsedy Komise potřebujeme co nejrychleji globální balíček o správě hospodářských záležitostí, skutečné hospodářské a fiskální unii, protože je nesmysl mít monetární unii a nemít současně hospodářskou a fiskální unii. Doufám, že využijete své dvoutřetinové většiny a zaručíte tuto pluralitu a že tento zákon co nejdříve změníte. Nežádám vás, abyste vymýšlel něco nového, ale abyste vzal balíček předložený minulý týden panem předsedou Komise a panem komisařem Olli Rehnem a předložil tento balíček s jeho čtyřmi základními kameny na jednací stůl Rady a na stůl svých kolegů. Pane Orbáne a pane Barroso, v tomto balíčku chybí jen jeden prvek, jeden základní kámen. Nikde ve světě neexistuje měna, která by se neopírala o trh s dluhopisy. V Evropě máme dosud 27 trhů s dluhopisy, 27 spekulací a 27 obligačních rozpětí. V eurozóně dosud máme 17 trhů s dluhopisy, 17 obligačních rozpětí a 17 spekulací. To, co nyní na trzích probíhá, nejsou spekulace proti euru, ale spekulace na vnitřních rozdílech v rámci eura. Jediným způsobem, jak to řešit, je mít v Evropě skutečný trh s dluhopisy v rozsahu 4 000 nebo 5 000 miliard EUR, což bude srovnatelné s tím, co existuje v jiných částech světa, se zvláštním přístupem k zemím s ratingem AAA. Na závěr, pane Orbáne, chci říci něco o slonovi v porcelánu. Slonem v tomto krásném porcelánu je přirozeně zákon o médiích v Maďarsku. Nechci se vyjadřovat k zákonu jako takovému; uvedu raději jako příklad jednoho ze svých oblíbených spisovatelů, maďarského spisovatele Sándora Máraie. Při jazykové politice bývalé slovenské vlády a současném zákoně o médiích v Maďarsku pochybuji, že by Márai vůbec existoval. Proč? Víte, Márai žil v Kasse, kterou dnes známe jako Košice. Psal maďarsky, což, jak víte, byl donedávna na Slovensku problém. Co je důležité, byl to také novinář, což se stává problémem pro zítřek, protože s novým zákonem, který ukládá médiím povinnost poskytovat objektivní a přiměřené informace o veřejném životě, by, myslím si, nikdy neexistoval Márai ani jeho knihy. Jeho mistrovské dílo je zcela neobjektivní a v mnohém ohledu naprosto nepřiměřené, ale je to mistrovské literární dílo. Smyslem správy médií podle mého názoru není zaručit objektivní a přiměřené informace. Nikoli, smyslem správy médií je zachovat pluralitu a zaručit, aby každá iniciativa v médiích mohla být rozvíjena. Doufám, že využijete své většiny, své dvoutřetinové většiny, o které sní všichni politici... Vy ne – vy jste výjimkou."@cs1
"Hr. formand! Lad mig først og fremmest sige meget klart til hr. Orbán, at min gruppe støtter det ungarske formandskabs prioriteter. Vi tror ligesom De på en stærk euro, så vi støtter Dem fuldt ud i Deres prioriteter for dette formandskab, hr. premierminister. Jeg mener, at De i løbet af formandskabets seks måneder har en hovedprioritet, og det er så hurtigt som muligt at etablere reel økonomisk styring inden for euroområdet. For lad os sige det rent ud: 2010 var ikke et godt eksempel for euroen og for EU. Vi løb altid efter kendsgerningerne, efter begivenhederne. Hvad vi har brug for nu, så hurtigt som muligt, under Deres ledelse og kommissionsformandens ledelse, er en global pakke vedrørende økonomisk styring, en reel økonomisk og finanspolitisk union, for det er meningsløst at have en monetær union og ikke have en økonomisk og finanspolitisk union på samme tid. Jeg håber, at De vil bruge Deres to tredjedeles flertal til at garantere den pluralisme, og at De vil ændre loven så hurtigt som muligt. Jeg beder Dem ikke om at opfinde noget nyt, men om at tage sidste uges pakke, som blev fremlagt af kommissionsformanden og kommissær Rehn, og at lægge denne pakke med sine fire hjørnestene på Rådets bord og på dine kollegers bord. Der mangler kun ét element, én hjørnesten, i denne pakke, hr. Orbán og hr. Barroso. Intetsteds i verden er der en valuta uden et obligationsmarked i ryggen. I Europa har vi stadig 27 obligationsmarkeder, 27 mål for spekulation og 27 margener. I euroområdet har vi stadig 17 obligationsmarkeder, 17 margener og 17 mål for spekulation. Det, markederne gør for øjeblikket, er ikke at spekulere imod euroen, men at spekulere i forskellene inden for euroen. Den eneste måde at håndtere dette på er at have et ægte obligationsmarked i Europa på 4 000 mia. eller 5 000 mia., som kan sammenlignes med, hvad der findes i andre dele af verden, med særbehandling for AAA-landene. Endelig vil jeg gerne sige noget om elefanten i rummet, hr. Orbán. Elefanten i dette smukke rum er naturligvis medieloven i Ungarn. Jeg vil ikke tale om selve loven. Jeg vil hellere benytte eksemplet med en af mine yndlingsforfattere, en stor, ungarsk forfatter ved navn Sándor Márai. Med den tidligere slovakiske regerings sprogpolitik og den nuværende medielov i Ungarn tvivler jeg på, at Márai nogensinde ville have eksisteret. Hvorfor? Jo, Márai boede i Kassa, som vi i dag kender som Košice. Han skrev på ungarsk, hvilket, som De ved, indtil for nylig var et problem i Slovakiet. En anden vigtig ting er, at han var journalist, hvilket er ved at blive et problem for fremtiden, for med den nye lovgivning, som forpligter medierne til at yde korrekt og passende information om det offentlige liv, tror jeg ikke, at Márai og hans bøger nogensinde ville have eksisteret. hans mesterværk, er temmelig ukorrekt og i mange henseender totalt upassende, men den er et litterært mesterværk. Efter min mening er målet med mediestyring ikke at garantere korrekt og passende information. Nej, målet med mediestyring er at opretholde pluralisme og at garantere, at ethvert initiativ i medierne kan blive udviklet. Jeg håber, at De vil bruge Deres flertal, Deres to tredjedeles flertal, hvilket er noget, alle politikere drømmer om … Ikke Dem – De er en undtagelse."@da2
"Herr Präsident, lassen Sie mich zunächst einmal Herrn Orbán sehr klar sagen, dass meine Fraktion die Prioritäten des ungarischen Ratsvorsitzes unterstützt. Herr Ministerpräsident, wie Sie glauben auch wir an einen starken Euro, deshalb stärken wir Ihnen voll und ganz bei Ihren Prioritäten für diesen Ratsvorsitz den Rücken. Ich denke, dass Sie in den sechs Monaten Ihres Ratsvorsitzes eine Top-Priorität haben und das ist die, so schnell als möglich eine wirkliche Economic Governance innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der Eurozone aufzubauen. Aus folgendem Grund, und lassen Sie mich dies klar sagen: 2010 war kein gutes Beispiel für den Euro und die Europäische Union. Wir sind ständig den Tatsachen, den Ereignissen hinterhergerannt. Was wir jetzt brauchen, so schnell als möglich, unter Ihrer Führung und der Führung des Präsidenten der Kommission, ist ein Gesamtpaket zur Economic Governance, eine wirkliche Wirtschafts- und Steuerunion, weil es Unsinn ist, eine Währungsunion zu haben und nicht gleichzeitig eine Wirtschafts- und Steuerunion. Ich hoffe, dass Sie Ihre Zweidrittelmehrheit dazu nutzen werden, diesen Pluralismus zu garantieren, und dass Sie das Gesetz so schnell wie möglich ändern werden. Ich bitte Sie nicht, neue Ideen zu erfinden, sondern das Paket der letzten Wochen, wie es der Präsident der Kommission und der Kommissar Olli Rehn vorgestellt haben, zu nehmen und dieses Paket gemeinsam mit seinen vier Ecksteinen dem Rat und Ihren Kolleginnen und Kollegen auf den Tisch zu legen. Herr Orbán und Herr Barroso, in diesem Paket fehlt nur ein Element, ein Eckpfeiler. Nirgends auf der Welt gibt es eine Währung, hinter der nicht ein einziger Anleihenmarkt steht. In Europa haben wir immer noch 27 Anleihenmärkte, 27 Börsenmärkte und 27 Spreads-Märkte. In der Eurozone haben wir immer noch 17 Anleihenmärkte, 17 Spreads-Märkte und 17 Börsenmärkte. Was die Märkte zurzeit tun, ist nicht, gegen den Euro zu spekulieren, sondern, gegen die Unterschiede innerhalb des Euro. Der einzige Weg, damit umzugehen, ist, einen echten Anleihenmarkt in Europa über 4 000 oder 5 000 Mrd. EUR zu haben, der sich mit dem vergleichen lässt, was es in anderen Teilen der Welt gibt, unter besonderer Berücksichtigung der Triple-A-Länder. Herr Orbán, schließlich möchte ich etwas zum Elefanten im Porzellanladen sagen. Der Elefant in diesem wunderschönen Raum ist natürlich das Mediengesetz in Ungarn. Ich werde nichts zum Gesetz selber sagen. ich werde lieber das Beispiel eines meiner Lieblingsautoren nennen, eines großen ungarischen Schriftstellers, Sándor Márai. Mit der derzeitigen Sprachregelung der ehemaligen slowakischen Regierung und dem derzeitigen Mediengesetz in Ungarn bezweifle ich, dass es Márai jemals gegeben hätte. Warum? Nun, Márai lebte in Kassa, das wir heutzutage als Košice kennen. Er schrieb auf Ungarisch, was, wie Sie wissen, bis vor kurzem in der Slowakei ein Problem war. Was auch wichtig ist, er war ein Journalist, was in Zukunft ein Problem wird, weil ich glaube, dass Márai und sein Buch mit der neuen Gesetzgebung, die die Medien verpflichtet, eine ordentliche und angemessene Berichterstattung zu machen, nicht existiert hätten. sein Meisterwerk, ist ziemlich unordentlich und in vieler Hinsicht völlig unpassend, aber es ist ein Meisterwerk der Literatur. Meiner Ansicht nach ist das Ziel der Mediensteuerung nicht, eine ordentliche und geeignete Berichterstattung zu garantieren. Nein, das Ziel der Mediensteuerung ist es, den Pluralismus hochzuhalten und zu garantieren, dass jede Initiative in den Medien entwickelt werden kann. Ich hoffe, dass Sie Ihre Mehrheit, Ihre Zweidrittelmehrheit, was etwas ist, von dem alle Politiker träumen, nutzen werden... Nicht Sie - Sie sind eine Ausnahme."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να δηλώσω σαφέστατα στον κ. Orbán ότι η ομάδα μου υποστηρίζει τις προτεραιότητες της ουγγρικής Προεδρίας. Κύριε πρωθυπουργέ, όπως και εσείς, πιστεύουμε στο ισχυρό ευρώ, συνεπώς σάς στηρίζουμε πλήρως στις προτεραιότητές σας για την παρούσα Προεδρία. Πιστεύω ότι κατά τους έξι μήνες αυτής της Προεδρίας, έχετε μία πρώτη προτεραιότητα και αυτή είναι η θέσπιση, το ταχύτερο δυνατόν, πραγματικής οικονομικής διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό της ευρωζώνης. Διότι ας είμαστε σαφείς: το 2010 δεν ήταν καλό παράδειγμα για το ευρώ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντοτε τρέχαμε πίσω από τα γεγονότα, μετά από τα συμβάντα. Αυτό που χρειαζόμαστε πλέον, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, υπό την ηγεσία σας και υπό την ηγεσία του Προέδρου της Επιτροπής, είναι μια συνολική δέσμη μέτρων σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση και μια πραγματική οικονομική και δημοσιονομική ένωση, διότι είναι άσκοπο να υπάρχει νομισματική ένωση χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει οικονομική και δημοσιονομική ένωση. Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε την πλειοψηφία σας των δύο τρίτων ώστε να εγγυηθείτε την πολυφωνία και ότι θα αλλάξετε τον νόμο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν σας ζητώ να επινοήσετε νέες ιδέες, απλά να λάβετε τη δέσμη μέτρων της περασμένης εβδομάδας που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Επίτροπος κ. Olli Rehn και να τη θέσετε προς διαπραγμάτευση μαζί με τους τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους της στο τραπέζι του Συμβουλίου και στο τραπέζι των συναδέλφων σας. Κύριε Orbán και κύριε Barroso, μόνο ένα στοιχείο, ένας ακρογωνιαίος λίθος λείπει από τη δέσμη αυτή. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει νόμισμα χωρίς μία αγορά ομολόγων πίσω από αυτό. Στην Ευρώπη, εξακολουθούμε να έχουμε 27 αγορές ομολόγων, 27 κερδοσκοπίες και 27 αποκλίσεις περιθωρίων. Στην ευρωζώνη, εξακολουθούμε να έχουμε 17 αγορές ομολόγων, 17 αποκλίσεις περιθωρίων και 17 κερδοσκοπίες. Αυτό που κάνουν οι αγορές επί του παρόντος δεν είναι να κερδοσκοπούν εις βάρος του ευρώ, αλλά να κερδοσκοπούν με βάση τις διαφορές εντός του ευρώ. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να υπάρχει μια πραγματική αγορά ομολόγων στην Ευρώπη, ύψους 4 ή 5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα μπορεί να συγκριθεί με τις ανάλογες που υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου, με ειδική μεταχείριση για τις χώρες διαβάθμισης ΑΑΑ. Τέλος, κύριε Orbán, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για το κυρίαρχο σήμερα θέμα σε αυτήν την Αίθουσα. Το κυρίαρχο θέμα σε αυτήν την όμορφη αίθουσα είναι φυσικά ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Δεν θα μιλήσω για τον ίδιο τον νόμο· αντίθετα, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα ενός από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, ενός μεγάλου ούγγρου συγγραφέα, του Sándor Márai. Με την πολιτική για τη γλώσσα της πρώην σλοβακικής κυβέρνησης και την ισχύουσα νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία, αμφιβάλλω αν ο Márai θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει. Γιατί; Ο Márai έζησε στην Kassa, που σήμερα είναι γνωστή ως Košice. Έγραψε στην ουγγρική γλώσσα η οποία, όπως γνωρίζετε, αποτελούσε μέχρι πρόσφατα πρόβλημα για τη Σλοβακία. Επίσης σημαντικό είναι ότι ήταν δημοσιογράφος, κάτι το οποίο αρχίζει να αποτελεί πρόβλημα για το αύριο διότι, με τη νέα νομοθεσία που υποχρεώνει τα μέσα ενημέρωσης να παρέχουν ορθή και επαρκή ενημέρωση σχετικά με τη δημόσια ζωή, πιστεύω ότι ο Márai και τα βιβλία του δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν. Το βιβλίο το αριστούργημά του, δεν είναι μάλλον ορθό και, από πολλές απόψεις, είναι εντελώς ανεπαρκές, συνιστά όμως αριστούργημα της λογοτεχνίας. Κατά τη γνώμη μου, στόχος της ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης δεν είναι να διασφαλιστεί ορθή και επαρκής ενημέρωση. Όχι, στόχος της ρύθμισης των μέσων ενημέρωσης είναι να υποστηριχθεί η πολυφωνία και να διασφαλιστεί ότι κάθε πρωτοβουλία στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να αναπτυχθεί. Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε την πλειοψηφία σας, την πλειοψηφία σας των δύο τρίτων, την οποία όλοι οι πολιτικοί ονειρεύονται ... Όχι εσείς – εσείς αποτελείτε εξαίρεση."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar permítame decir con total claridad al señor Orbán que mi Grupo apoya las prioridades de la Presidencia húngara. Señor Primer Ministro, al igual que usted, creemos en un euro fuerte, por lo que le respaldamos plenamente en sus prioridades para esta Presidencia. Creo que en los seis meses que durará, tiene usted una prioridad máxima, que es la de establecer, lo antes posible, una gobernanza económica real dentro de la Unión Europea y dentro de la zona del euro. Porque es preciso ser claros: 2010 no fue un buen ejemplo para el euro y para la Unión Europea. Siempre vamos a la zaga de los hechos, de los acontecimientos. Lo que necesitamos ahora y con premura bajo su liderazgo y el del Presidente de la Comisión, es un paquete global sobre gobernanza económica, una auténtica unión económica y fiscal, porque no tiene sentido tener una unión monetaria y no tener al mismo tiempo una unión económica y fiscal. Espero que utilice su mayoría de dos tercios para garantizar ese pluralismo y que modifique la ley lo antes posible. No le pido que invente ideas nuevas, sino que tome el paquete presentado la semana pasada por el Presidente de la Comisión y por el Comisario Rehn y que coloque ese paquete con sus cuatro piedras angulares sobre la mesa del Consejo y sobre la mesa de sus colegas. Señor Orbán y señor Barroso, en este paquete solamente falta un elemento, una de las piedras angulares. En ningún lugar del mundo existe una moneda sin un mercado de bonos tras ella. En Europa aún tenemos veintisiete mercados de bonos, veintisiete especulaciones y veintisiete diferenciales de riesgo. En la zona del euro todavía tenemos diecisiete mercados de bonos, diecisiete diferenciales y diecisiete especulaciones. Lo que los mercados están haciendo en estos momentos no es especular con el euro, sino especular con las diferencias dentro del sistema del euro. El único modo de atajar esto es disponer de un auténtico mercado de bonos en Europa de 4 000 o 5 000 billones de euros que puede ser comparado con lo que existe en otras partes del mundo, con un tratamiento especial para los países con nivel Triple A. Finalmente, señor Orbán, quiero referirme a una realidad incuestionable, que naturalmente es la ley de medios de comunicación de Hungría. No hablaré sobre la ley en sí; prefiero utilizar el ejemplo de uno de mis escritores favoritos, un estupendo escritor húngaro, Sándor Márai. Con la política idiomática del antiguo Gobierno de Eslovaquia y la actual ley de medios de comunicación húngara, dudo que Márai hubiese existido. ¿Por qué? Bueno, él vivió en Kassa, que hoy es conocida como Košice. Escribió en húngaro, que, como saben, hasta hace muy poco constituía un problema en Eslovaquia. También destacó como periodista, lo que se está convirtiendo en un problema de futuro, porque con la nueva legislación, que obliga a los medios de comunicación a ofrecer una información correcta y conveniente sobre la vida pública, creo que Márai y sus libros nunca habrían existido. su obra maestra es bastante correcta y, en muchos aspectos, totalmente inconveniente, pero no deja de ser una obra maestra de la Literatura. En mi opinión, el objetivo de la gobernanza de los medios de comunicación no es garantizar una información correcta y conveniente. No, el objetivo de la gobernanza de los medios de comunicación es apoyar el pluralismo y garantizar que es posible desarrollar cualquier iniciativa en el ámbito de los medios de comunicación. Espero que usted utilice su mayoría, sus dos tercios de mayoría, que es algo con lo que todos los políticos sueñan... Salvo usted; usted es la excepción."@es21
". – Austatud president! Kõigepealt lubage mul Viktor Orbánile väga kindlalt öelda, et minu fraktsioon toetab eesistujariigi Ungari prioriteete. Austatud peaminister, nagu teie, usume ka meie tugevasse eurosse, seega toetame teid käesoleva eesistumisperioodi prioriteetide elluviimisel igati. Ma arvan, et nende kuue kuu jooksul on teil üks eriti oluline eesmärk – seada Euroopa Liidus ja euroalal võimalikult kiiresti sisse tõeline majanduse juhtimine. Olgem ausad, 2010. aasta ei olnud euro ja Euroopa Liidu jaoks hea näide. Me olime alati asjade tegelikust käigust ja sündmustest maas. Nüüd on meil teie ja komisjoni presidendi juhtimisel võimalikult kiiresti vaja üldist õigusaktide paketti majanduse juhtimise, tõelise majandus- ja maksuliidu kohta, sest pole mõtet, kui meil on rahaliit, kuid ei ole samal ajal majandus- ja maksuliitu. Loodan, et te kasutate oma kahekolmandikulist häälteenamust pluralismi tagamiseks ja et te muudate seda seadust nii kiiresti kui võimalik. Ma ei palu teil uusi ideid välja mõelda, vaid võtta komisjoni presidendi ja volinik Olli Rehni poolt eelmisel nädalal esitatud pakett ning esitada see neljale nurgakivile toetuv pakett nõukogule ja oma kolleegidele. Härra Orbán, härra Barroso, sellest paketist puudub ainult üks osa, üks nurgakivi. Mitte kusagil maailmas pole vääringut, mille taga ei oleks kas või üht võlakirjaturgu. Euroopas on meil 27 võlakirjaturgu, 27 spekulatsiooni ja 27 marginaali. Euroalal on meil 17 võlakirjaturgu, 17 spekulatsiooni ja 17 marginaali. Turud ei spekuleeri praegu euro vastu, vaid spekuleerivad euroalasiseste erinevustega. Ainus viis sellega tegelda on luua Euroopas tõeline 4000 miljardi või 5000 miljardi suurune võlakirjaturg, mida võiks võrrelda mujal maailmas eksisteerivate turgudega ja kus AAA-reitinguga riikidele saaks osaks erikohtlemine. Lõpetuseks tahan ma, peaminister Orbán, rääkida paar sõna ühest pinnust silmas. See pind on Ungari meediaseadus. Ma ei räägi seadusest endast, selle asemel kasutan ühe oma lemmikautori, suure ungari kirjaniku Sándor Márai näidet. Julgen väita, et Slovakkia endise valitsuse keelepoliitikaga ja Ungari praeguse meediaseadusega ei oleks Máraid kunagi olemas olnud. Miks? Sest Márai elas Kassas, mida me tänapäeval teame Košice nime all. Ta kirjutas ungari keeles, mis, nagu teate, oli veel hiljaaegu Slovakkias probleem. Samuti on oluline, et ta oli ajakirjanik, mis on muutumas probleemiks, sest uute õigusnormide kohaselt peab meedia edastama avaliku elu kohta õiget ja asjakohast teavet. Seepärast usun, et Máraid ja tema raamatuid poleks kunagi olemas olnud. Tema meistriteos „Ühe kodanlase pihtimused” on üsna asjakohatu ja paljuski täiesti ebapiisav, kuid tegemist on suurepärase kirjandusteosega. Minu arvates ei ole meedia juhtimise eesmärk tagada õige ja piisav teave. Ei, meedia juhtimise eesmärk on säilitada pluralism ja tagada meedias tõstatatud teemade arendamise võimalus. Loodan, et te kasutate oma enamust, oma kahekolmandikulist enamust, millest kõik poliitikud unistavad... Teie mitte – teie olete erand."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin todeta hyvin selvästi pääministeri Orbánille, että ryhmäni kannattaa Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetteja. Arvoisa pääministeri, kuten tekin, me uskomme vahvaan euroon, joten annamme täyden tuen teille ja tämän puheenjohtajakauden ensisijaisille tavoitteille. Tänä kuusi kuukautta kestävänä puheenjohtajakautena teillä on mielestäni yksi ehdoton prioriteetti: luoda mahdollisimman nopeasti todellinen talouden ohjausjärjestelmä Euroopan unioniin ja euroalueelle. Sillä meidän on todettava selvästi, että vuosi 2010 ei ollut hyvä esimerkki eurolle ja Euroopan unionille. Olimme koko ajan tosiasioiden ja tapahtumien perässä. Se, mitä meidän nyt on saatava mahdollisimman pian teidän ja komission puheenjohtajan johdolla aikaan, on kattava talouden ohjausjärjestelmän paketti, todellinen taloudellinen ja finanssipoliittinen unioni, koska on järjetöntä, että meillä on rahaliitto mutta ei samalla taloudellista ja finanssipoliittista liittoa. Toivon, että käytätte kahden kolmasosan enemmistöänne moniarvoisuuden takaamiseen ja että muutatte lakia mahdollisimman nopeasti. En pyydä teitä keksimään uusia ideoita, vaan viemään komission puheenjohtajan ja komission jäsen Olli Rehnin viime viikolla esittelemän paketin ja sen neljä kulmakiveä neuvoston ja kollegoidenne käsiteltäväksi. Pääministeri Orbán ja puheenjohtaja Barroso, tästä paketista puuttuu vain yksi tekijä, yksi kulmakivi. Maailmassa ei ole yhtäkään valuuttaa, jonka takana ei olisi yhdet joukkovelkakirjamarkkinat. Euroopan unionissa meillä on yhä 27 joukkovelkakirjamarkkinat, 27 keinottelumahdollisuutta ja 27 hintaeroa. Euroalueella meillä on yhä 17 joukkovelkakirjamarkkinat, 17 hintaeroa ja 17 keinottelumahdollisuutta. Markkinat eivät tällä hetkellä keinottele euroa vastaan, vaan ne spekuloivat euron sisäisillä eroilla. Ainoa tapa ratkaista tämä on luoda Eurooppaan aidot 4 000 tai 5 000 miljardin euron joukkovelkakirjamarkkinat, joita voidaan verrata muun maailman joukkovelkakirjamarkkinoihin ja joilla AAA-luokituksen saaneet valtiot saavat erityiskohtelun. Lopuksi, pääministeri Orbán, haluan sanoa muutaman sanan tässä salissa olevasta virtahevosta. Tässä kauniissa salissa oleva virtahepo on luonnollisesti Unkarin medialaki. En aio puhua itse laista, vaan käytän mieluummin yhden lempikirjailijani, unkarilaisen Sándor Márain, esimerkkiä. Epäilen, että Slovakian entisen hallituksen kielipolitiikan ja Unkarin nykyisen medialain vallitessa Máraita ei olisi koskaan ollut edes olemassa. Miksikö? Koska Márai asui Kassassa, jonka me nykyään tunnemme Košicena. Hän kirjoitti unkariksi, mikä, kuten tiedätte, oli vielä äskettäin Slovakiassa ongelma. Tärkeää on myös, että hän oli journalisti, mistä on tulossa huomisen ongelma, koska uudessa lainsäädännössä, joka velvoittaa tiedotusvälineet tarjoamaan asianmukaista ja paikkansapitävää tietoa julkisesta elämästä, Márai ja hänen kirjansa eivät uskoakseni olisi koskaan olleet mahdollisia. Hänen mestariteoksensa on varsin epäasianmukainen ja monissa suhteissa täysin paikkansapitämätön, mutta se on kirjallisuuden mestariteos. Minun mielestäni tiedotusvälineiden valvonnan tarkoitus ei ole taata asianmukaista ja paikkansapitävää tiedotusta. Ei, tiedotusvälineiden valvonnan tarkoitus on vaalia moniarvoisuutta ja varmistaa, että tiedotusvälineissä voidaan tehdä millaisia aloitteita tahansa. Toivon, että käytätte kahden kolmasosan enemmistöä, jollaisesta kaikki poliitikot unelmoivat... Ette te – te olette poikkeus."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord je voudrais dire très clairement à M. Orbán que mon groupe soutient les priorités de la Présidence hongroise. Monsieur le Premier Ministre, tout comme vous, nous croyons en un euro fort, de sorte que nous vous appuyons sans réserve en ce qui concerne les priorités de cette Présidence. Je pense que, dans les six mois de cette Présidence, il y a une priorité principale: celle d’établir dès que possible une réelle gouvernance économique au sein de l’Union européenne et au sein de la zone euro. Parce que nous devons être clairs: 2010 n’a pas été un bon exemple; ni pour l’euro, ni pour l’Union européenne. Nous nous sommes contentés de courir derrière les faits, derrière les événements. Ce qu’il nous faut à présent, et dès que possible, sous votre conduite et sous la conduite du président de la Commission, c’est un paquet global sur la gouvernance économique, une réelle union économique et fiscale, parce que cela n’a aucun sens d’avoir une union monétaire sans avoir en même temps une union économique et fiscale. J’espère que vous ferez usage de votre majorité des deux tiers pour garantir ce pluralisme et que vous changerez cette loi aussi promptement que possible. Je ne vous demande pas de trouver des idées nouvelles, mais de prendre le paquet présenté la semaine dernière par le président de la Commission et par le commissaire Olli Rehn, et de déposer ce paquet avec ses quatre pierres angulaires sur la table du Conseil et la table de vos collègues. Monsieur Orbán et Monsieur Barroso, il ne manque qu’un élément, qu’une pierre angulaire à ce paquet. Nulle part au monde, il n’existe de monnaie qui ne soit pas soutenue par un marché obligataire. En Europe, nous avons toujours 27 marchés obligataires, 27 spéculations et 27 écarts. Dans la zone euro, nous avons encore 17 marchés obligataires, 17 écarts et 17 spéculations. Ce que font actuellement les marchés, ce n’est pas spéculer contre l’euro mais spéculer sur les différences au sein de la zone euro. La seule façon de s’attaquer à cela, c’est d’avoir en Europe un véritable marché obligataire de 4 000 ou 5 000 milliards d’euros, un marché qui puisse soutenir la comparaison avec ce qui existe dans d’autres parties du monde et qui prévoie un traitement spécial pour les pays à triple A. Enfin, Monsieur Orbán, je voudrais dire quelques mots du point noir. Il s’agit naturellement de la loi hongroise sur les médias. Je ne dirai rien de la loi elle-même; je donnerai plutôt un exemple issu d’un de mes écrivains préférés, le grand écrivain hongrois: Sándor Márai. Avec la politique linguistique du précédent gouvernement slovaque et l’actuelle loi hongroise sur les médias, je doute que Márai ait jamais pu exister. Pourquoi? Parce que Márai vivait à Kassa, que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Košice. Il a écrit en langue hongroise ce qui, comme vous le savez, a été un problème en Slovaquie jusqu’à récemment. Il est important de noter aussi qu’il était journaliste, ce qui sera vraisemblablement un problème demain parce que, avec la nouvelle loi qui oblige les médias à fournir de l’information appropriée et adéquate sur la vie publique, je pense que Márai et ses livres n’auraient jamais existé. son chef-d’œuvre, est totalement inapproprié et, à bien des égards, totalement inadéquat mais c’est un chef d’œuvre de la littérature. À mon avis, le but de la gouvernance des médias n’est pas de garantir de l’information appropriée et adéquate. Non. Le but de la gouvernance des médias est de défendre le pluralisme et de garantir que toute initiative en matière de médias puisse être développée. J’espère que vous utiliserez votre majorité, votre majorité des deux tiers, ce qui est quelque chose dont rêvent tous les responsables politiques... Pas vous, vous êtes une exception."@fr8
"Elnök úr! Mindenekelőtt hadd közöljem nagyon egyértelműen Orbán úrral, hogy képviselőcsoportom támogatja a magyar elnökség prioritásait. Miniszterelnök úr! Önhöz hasonlóan mi is az erős euróban bízunk, így teljes mértékben támogatjuk önt az elnökség prioritásai tekintetében. Úgy gondolom, hogy az elnökség következő hat hónapjában egyetlen prioritást kell kiemelten kezelni, mégpedig azt, hogy minél előbb valódi gazdasági kormányzás jöjjön létre az Európai Unión és az euróövezeten belül. Mert mondjuk ki nyíltan: 2010 nem volt valami jó példa az euró és az Európai Unió szempontjából. Mindig le voltunk maradva a valósághoz képest, az események után kullogtunk. Most az ön és a Bizottság elnökének vezetése mellett minél hamarabb szükségünk van a gazdasági kormányzásról, egy valódi gazdasági és fiskális unióról szóló átfogó csomagra, mert képtelenség, hogy monetáris unió van, viszont nincs gazdasági és fiskális unió. Remélem, hogy a pluralizmus biztosítására fogja felhasználni kétharmados többségét, valamint hogy minél hamarabb módosítja a törvényt. Nem arra kérem önt, hogy új ötletekkel álljon elő, hanem vegye a múlt héten a Bizottság elnöke és Olli Rehn biztos úr által benyújtott csomagot, és a négy alapvető részével együtt terjessze a Tanács és a kollégái elé. Orbán úr és Barroso úr! A csomagból csupán egyetlen elem, egyetlen alapvető dolog hiányzik. Sehol a világon nem létezik valuta kötvénypiac nélkül. Európában még mindig 27 kötvénypiac van, 27 tőzsdei spekuláció és 27 hozamkülönbözet. Az euróövezetben pedig még mindig 17 kötvénypiac van, 17 hozamkülönbözet és 17 tőzsdei spekuláció. A piacok jelenleg nem az euróval szemben folytatnak spekulációt, hanem az euróval kapcsolatos különbségekkel szemben. Ez a probléma csak úgy oldható meg, ha Európában létrejön egy valódi, 4000–5000 milliárd eurós kötvénypiac, amely versenyezhet a világ bármely más részével, különleges bánásmódot biztosítva a három A-minősítésű országok számára. Végezetül, Orbán úr, szeretnék mondani valamit az elefántról a porcelánboltban. Ebben a gyönyörű teremben természetesen a magyar médiatörvény az elefánt. Nem áll szándékomban magáról a törvényről beszélni; inkább az egyik kedvenc íróm, a kiváló magyar író, Márai Sándor példáját hozom fel. Kétlem, hogy a korábbi szlovák kormány nyelvpolitikája és a jelenlegi magyar médiatörvény mellett Márai valaha is megmaradhatott volna. Miért is? Nos, Márai Kassán élt, mai nevén Košicén. Magyar nyelven írt, ami – mint tudjuk – a legutóbbi időkig problémát jelentett Szlovákiában. Az is jelentőséggel bír, hogy újságíró volt, ami a jövőre nézve tűnik problémásnak, mert úgy gondolom, hogy az új törvény mellett – amely arra kötelezi a médiát, hogy megfelelően és pontosan tájékoztasson a közéletről – Márai könyvei nem születhettek volna meg. Főműve, az meglehetősen rendhagyó és sok tekintetben teljesen inadekvát, mégis irodalmi remekmű. Véleményem szerint a médiaszabályozásnak nem a megfelelő és pontos tájékoztatás a célja. Nem, a médiaszabályozás célja a pluralizmus védelme, és annak biztosítása, hogy a médiában bármilyen kezdeményezés megszülethessen. Remélem, hogy használni fogja a többséget, a kétharmados többségét, ami minden politikus álma … Nem az öné – ön kivételt képez."@hu11
"Signor Presidente, mi permetta in primo luogo di dichiarare esplicitamente al Primo ministro Orbán che il mio gruppo sostiene le priorità della Presidenza ungherese. Signor Primo ministro, al pari di lei, anche noi crediamo in un euro forte, e quindi sosteniamo senza riserve le priorità che lei ha posto a questa Presidenza. A mio avviso, nei sei mesi di questa Presidenza lei avrà una priorità fondamentale, ossia quella di istituire, al più presto possibile, un’autentica governance economica nell’ambito dell’Unione europea e dell’area dell’euro. Dobbiamo essere sinceri: il 2010 non è stato un anno esaltante né per l’euro, né per l’Unione europea. Ora è necessario varare, sotto la guida sua e del Presidente della Commissione, un pacchetto globale per la governance economica, ossia un’autentica unione economica e fiscale, poiché non ha senso dotarsi di un’unione monetaria e contemporaneamente rinunciare a un’unione economica e fiscale. Spero che lei userà la sua maggioranza dei due terzi per garantire tale pluralismo e cambiare la legge al più presto possibile. Non le chiedo di inventare idee nuove, bensì semplicemente di prendere il pacchetto presentato la settimana scorsa dal Presidente della Commissione e dal Commissario Rehn e di illustrarlo, con i suoi quattro pilastri, al Consiglio e ai suoi colleghi. Primo ministro Orbán, Presidente Barroso, a questo pacchetto manca un unico elemento, un unico pilastro: in nessun angolo del mondo esiste una moneta che non sia sostenuta da un mercato obbligazionario. In Europa, invece, abbiamo 27 mercato obbligazionari, 27 speculazioni e 27 ; nell’area dell’euro ci sono comunque 17 mercati obbligazionari, 17 e 17 speculazioni. Attualmente i mercati non speculano contro l’euro, bensì sulle differenze che esistono nell’ambito dell’euro. L’unico metodo per risolvere questo problema è quello di istituire in Europa un vero mercato obbligazionario, del valore di 4 000 o 5 000 miliardi di euro, paragonabile a quelli esistenti in altre parti del mondo, con particolare riguardo ai paesi che godono della tripla A. Infine, Primo ministro Orbán, voglio ricordare l’elefante nella cristalleria; l’elefante che si aggira in questa bellissima cristalleria è naturalmente la legge ungherese sui media. Non mi soffermerò sulla legge in sé; citerò piuttosto l’esempio di uno dei miei autori preferiti, il grande scrittore ungherese Sándor Márai. Se avesse dovuto fare i conti con la politica linguistica del precedente governo slovacco e con la legge sui media vigente oggi in Ungheria, Márai, temo, non sarebbe mai esistito. Perché? Ebbene, Márai viveva a Kassa, città nota oggi con il nome di Košice; scriveva in ungherese, cosa che in Slovacchia, fino a poco tempo fa, gli avrebbe procurato non pochi problemi. Altro particolare importante, era un giornalista, professione che diventerà problematica nel prossimo futuro; infatti con la nuova legge, che impone ai media di fornire informazioni decorose ed equilibrate sulla vita pubblica, non sarebbero mai esistiti, sospetto, né Márai né i suoi libri. La sua opera più alta è assolutamente indecorosa e per molti aspetti niente affatto equilibrata, ma è un capolavoro della letteratura. A mio avviso, lo scopo della governance dei media non dev’essere quello di garantire un’informazione decorosa ed equilibrata; dev’essere invece quello di promuovere il pluralismo e garantire lo sviluppo di qualsiasi iniziativa nel settore dei media. Spero che lei userà la sua maggioranza, quella maggioranza di due terzi che è il sogno di tutti i politici… Non il tuo – tu sei un’eccezione."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma leiskite V. Orbánui labai aiškiai pasakyti, kad mano frakcija pritaria Vengrijos pirmininkavimo Tarybai prioritetams. Pone Ministre Pirmininke, kaip ir jūs, mes taip pat tikime tvirta euro valiuta, todėl visiškai remiame jūsų prioritetus šiuo pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu. Manau, kad per šešis pirmininkavimo mėnesius turite vieną pagrindinį prioritetą, būtent kuo greičiau sukurti tikrą ekonomikos valdyseną Europos Sąjungoje ir euro zonos viduje. Todėl pasakykime aiškiai: 2010 m. nebuvo geras pavyzdys eurui ir Europos Sąjungai. Mes visada skubėjome neatsilikti nuo faktų, suspėti su įvykių eiga. Dabar mums nedelsiant reikia, vadovaujant jums ir Komisijos Pirmininkui, pasaulinio paketo dėl ekonomikos valdysenos, tikros ekonominės ir fiskalinės sąjungos, nes nėra jokios prasmės turėti pinigų sąjungą, bet kartu neturėti ekonominės ir fiskalinės sąjungos. Tikiuosi, kad pasinaudosite savo dviejų trečdalių dauguma tam, kad užtikrintumėte tą pliuralizmą, ir kad kuo greičiau pakeisite įstatymą. Neprašau prasimanyti naujų idėjų, tačiau imkite praėjusią savaitę Komisijos Pirmininko ir Komisijos nario Ollio Rehno pristatytą paketą ir pateikite šį paketą kartu su keturiais pagrindiniais jo ramsčiais Tarybai ir savo kolegoms. Pone V. Orbánai ir pone J. M. Barroso, šiame pakete trūksta tik vieno elemento, vieno pagrindinio ramsčio. Niekur pasaulyje nėra valiutos be vienos jai skirtos obligacijų rinkos. Europoje vis dar turime 27 obligacijų rinkas, 27 biržas ir 27 skirtingas kainas. Euro zonoje vis dar turime 17 obligacijų rinkų, 17 skirtingų kainų ir 17 biržų. Tai, kas dabar daroma rinkose, yra susiję ne su spekuliavimu euru, bet su spekuliavimu paties euro kurso svyravimais. Vienintelis būdas tai išspręsti – sukurti tikrą 4 000 mlrd. ar 5 000 mlrd. EUR vertės tikrą Europos obligacijų rinką, kurią būtų galima palyginti su analogiškomis rinkomis, esančiomis kitose pasaulio dalyse, ypatingą dėmesį atkreipiant į AAA reitingą turinčias šalis. Galiausiai, pone V. Orbánai, noriu šį tą pasakyti apie akivaizdžią problemą, apie kurią Parlamente niekas nenori kalbėti. Šiame nuostabiame Parlamente niekas iš tikrųjų nenori kalbėti apie Vengrijos žiniasklaidos įstatymą. Nekalbėsiu apie patį įstatymą, verčiau pasinaudosiu vieno iš savo mylimiausių rašytojų, puikaus vengrų rašytojo Sándoro Márajaus pavyzdžiu. Atsižvelgdamas į ankstesnės Slovakijos vyriausybės kalbos politiką ir dabartinį Vengrijos žiniasklaidos įstatymą abejočiau, ar S. Márajus būtų galėjęs kada nors būti. Kodėl? Ką gi, S. Márajus gyveno Kasoje, kuri šiandien žinoma Košicės pavadinimu. Jis rašė vengrų kalba, o tai, kaip žinote, dar visai neseniai Slovakijoje kėlė problemų. Taip pat svarbu tai, kad jis buvo žurnalistas, o būti žurnalistu netrukus taps problemiška, nes dėl naujojo teisės akto, kuriame žiniasklaidai nustatoma pareiga suteikti tinkamą ir pakankamą informaciją apie visuomenės gyvenimą, manau, S. Márajaus ir jo knygų niekada nebūtų buvę. yra jo šedevras, jis gana nepadorus ir daugeliu požiūrių visiškai netinkamas, tačiau tai literatūros šedevras. Mano nuomone, žiniasklaidos valdymo tikslas nėra susijęs su tinkamos ir pakankamos informacijos užtikrinimu. Ne, žiniasklaidos valdymo tikslas – puoselėti pliuralizmą ir užtikrinti, kad žiniasklaidoje būtų įgyvendinama kiekviena iniciatyva. Tikiuosi, kad pasinaudosite savo dauguma, savo dviejų trečdalių dauguma, nes apie tai svajoja visi politikai... Ne jūs – jūs esate išimtis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, vēlos ļoti skaidri pateikt kungam, ka mana grupa atbalsta Ungārijas prezidentūras prioritātes. Premjerministra kungs, mēs tāpat kā jūs ticam stiprai euro valūtai, tādēļ pilnībā jūs atbalstām prioritāšu īstenošanā šīs prezidentūras laikā. Manuprāt, sešos šīs prezidentūras mēnešos jums ir viena augstākā prioritāte, un tā ir — pēc iespējas ātrāk ieviest reālu ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā un euro zonā. Tas ir tāpēc, ka — būsim godīgi — 2010. gads nebija labs gads euro valūtai un Eiropas Savienībai. Mēs pastāvīgi atpalikām no faktiem, no notikumiem. Pašlaik mums jūsu vadībā un Komisijas priekšsēdētāja vadībā pēc iespējas ātrāk ir vajadzīgs globāls pasākumu kopums saistībā ar ekonomikas pārvaldību; reāla ekonomikas un fiskālā savienība, jo nav nozīmes, ka ir monetārā savienība, ja vienlaicīgi nav ekonomikas un fiskālās savienības. Ceru, ka izmantosiet savu divu trešdaļu balsu vairākumu, lai garantētu šo plurālismu, un pēc iespējas ātrāk mainīsiet šo likumu. Nelūdzu jūs izgudrot jaunas idejas, bet izmantot Komisijas priekšsēdētāja un komisāra pagājušajā nedēļā piedāvāto pasākumu kopumu, kurā ir četri pīlāri, un apspriest to Padomē un ar jūsu kolēģiem. kungs un kungs, šajā pasākumu kopumā trūkst tikai viena pīlāra. Nekur pasaulē neeksistē valūta bez vienota obligāciju tirgus šīs valūtas atbalstam. Eiropā joprojām ir 27 obligāciju tirgi, 27 spekulācijas un 27 dažādas pirkšanas un pārdošanas cenu starpības. Euro zonā joprojām ir 17 obligāciju tirgi, 17 pirkšanas un pārdošanas cenu starpības un 17 spekulācijas. Pašlaik tirgos nenotiek spekulācijas pret euro valūtu, bet spekulācijas uz starpību rēķina euro valūtas ietvaros. Vienīgais veids, kā to atrisināt, ir radīt Eiropā īstu obligāciju tirgu EUR 4 000 miljardu vai 5 000 miljardu apmērā, kas varētu līdzināties tirgum, kāds pastāv citās pasaules daļās, īpašu attieksmi piemērojot valstīm ar AAA kredītvērtējumu. Beidzot kungs, vēlos runāt par strīdīgo jautājumu, kas visiem ir labi zināms, bet ko ir ērtāk atstāt neievērotu. Strīdīgs šeit, šajā skaistajā plenārsēžu zālē, protams, ir jautājums par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā. Nerunāšu par pašu likumu, bet drīzāk gan izmantošu piemēru no viena no manu iecienītāko rakstnieku — lieliskā ungāru rakstnieka — darbiem. Ja tiktu ieviesta Slovākijas valdības valodas politika un pašreizējais likums par plašsaziņas līdzekļiem Ungārijā, šaubos, vai vispār kādreiz būtu dzīvojis. Kāpēc? S. Márai dzīvoja pilsētā, ko šodien pazīstam kā Košici. Viņš rakstīja ungāru valodā, kura, kā zināms, vēl nesen radīja problēmas Slovākijai. Svarīgi ir arī tas, ka viņš bija žurnālists, bet tas sasaucas ar rītdienas problēmu, jo, ņemot vērā jauno likumprojektu, kas nosaka pienākumu plašsaziņas līdzekļiem nodrošināt atbilstošu un piemērotu informāciju par sabiedrības dzīvi, manuprāt un viņa grāmatas vispār nevarētu eksistēt. „Kāda pilsoņa atzīšanās” — viņa meistardarbs — ir diezgan neatbilstošs, daudzējādā ziņā pat pilnīgi nepiemērots, bet tomēr literatūras meistardarbs. Manuprāt, plašsaziņas līdzekļu pārvaldības mērķis nav garantēt atbilstošu un piemērotu informāciju. Nē, plašsaziņas līdzekļu pārvaldības mērķis ir atbalstīt plurālismu un nodrošināt, lai plašsaziņas līdzekļos varētu attīstīt jebkāda veida iniciatīvu. Ceru, ka izmantosiet vairākuma — jūsu divu trešdaļu vairākuma, atbalstu, jo par šādu atbalstu sapņo visi politiķi... Jūs nē — jūs esat izņēmums."@lv13
"Mr President, first of all let me say very clearly to Mr Orbán that my group supports the priorities of the Hungarian Presidency. Mr Prime Minister, like you, we also believe in a strong euro, so we are fully backing you in your priorities for this presidency. I think that in the six months of this presidency you have one top priority and that is to establish, as fast as possible real economic governance inside the European Union and inside the euro zone. Because let us be clear: 2010 was not a good example for the euro and for the European Union. We were always running behind the facts, after the events. What we need now, as fast as possible, under your leadership and the leadership of the President of the Commission, is a global package on economic governance, a real economic and fiscal union, because it is nonsense to have a monetary union and not have an economic and fiscal union at the same time. I hope that you will use your two-thirds majority to guarantee that pluralism, and that you will change the law as fast as possible. I am not asking you to invent new ideas but to take last week’s package presented by the President of the Commission and Commissioner Olli Rehn and to put this package with its four cornerstones on the table of the Council and the table of your colleagues. Mr Orbán and Mr Barroso, only one element, one cornerstone is missing in this package. Nowhere in the world is there a currency without one bond market behind it. In Europe we still have 27 bond markets, 27 speculations and 27 spreads. In the euro zone we still have 17 bond markets, 17 spreads and 17 speculations. What the markets are doing at present is not speculating against the euro but speculating on the differences inside the euro. The only way to tackle that is to have a genuine bond market in Europe of EUR 4000 billion or 5000 billion which can be compared to what exists in other parts of the world, with special treatment for the triple-A countries. Finally, Mr Orbán I want to say something about the elephant in the room. The elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary. I will not talk about the law itself; I will rather use the example of one of my favourite writers, a great Hungarian writer, Sándor Márai. With the language policy of the former Slovak Government and the current media law in Hungary, I doubt that Márai would ever have existed. Why? Well Márai lived in Kassa, which today we know as Košice. He wrote in Hungarian which, as you know, was until recently a problem in Slovakia. Also importantly he was a journalist, which is becoming a problem for tomorrow because, with the new legislation, which obliges the media to provide proper information and adequate information about public life, I think Márai and his books would never existed. his masterpiece, is quite improper and in many respects totally inadequate, but it is a masterpiece of literature. In my opinion, the aim of media governance is not to guarantee proper and adequate information. No, the aim of media governance is to uphold pluralism and to guarantee that any initiative in media can be developed. I hope that you will use your majority, your two-thirds majority, which is something that all politicians dream about… Not you – you are an exception."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst heel duidelijk tegen de heer Orbán zeggen dat mijn fractie de prioriteiten van het Hongaarse voorzitterschap steunt. Mijnheer de minister-president, net als u geloven wij in een sterke euro, dus steunen wij uw prioriteiten voor dit voorzitterschap volledig. Ik denk dat u in de zes maanden van dit voorzitterschap één topprioriteit heeft en dat is om zo snel mogelijk concrete economische governance in de Europese Unie en de eurozone te bereiken. Laat ons duidelijk zijn: 2010 was geen goed voorbeeld voor de euro en de Europese Unie. Wij liepen steeds achter de feiten en gebeurtenissen aan. Wat wij nu zo snel mogelijk nodig hebben, onder leiding van u en de voorzitter van de Commissie, is een totaalpakket voor economische governance, een echte economische en fiscale unie, omdat het onzinnig is om een monetaire unie te hebben zonder economische en fiscale unie. Ik hoop dat u uw twee derde meerderheid zult gebruiken om dat pluralisme te waarborgen en dat u de wet zo snel mogelijk zult wijzigen. Ik vraag u niet om met nieuwe ideeën te komen, maar om het pakket aan te nemen dat de afgelopen week door de voorzitter van de Commissie en commissaris Olli Rehn is gepresenteerd en dit pakket met zijn vier hoekstenen op tafel te leggen bij de Raad en uw collega’s. Mijnheer Orbán en mijnheer Barroso, slechts één aspect, één hoeksteen, ontbreekt in dit pakket. Nergens in de wereld bestaat een munt zonder één ondersteunende obligatiemarkt. In Europa hebben wij nog steeds 27 obligatiemarkten, 27 speculaties en 27 spreads. In de eurozone hebben wij nog steeds 17 obligatiemarkten, 17 speculaties en 17 spreads. De markten houden zich nu niet bezig met het speculeren tegen de euro maar met het speculeren op de verschillen binnen de euro. De enige manier om daar iets aan te doen is om een echte obligatiemarkt in Europa te creëren van 4 000 miljard of 5 000 miljard euro, wat vergelijkbaar is met wat in andere delen van de wereld bestaat, met een speciale behandeling van de triple-A-landen. Tot slot, mijnheer Orbán, wil ik iets zeggen over de olifant in de porseleinkast. De olifant in deze mooie porseleinkast is natuurlijk de mediawet in Hongarije. Ik wil het niet hebben over de wet zelf, maar het voorbeeld gebruiken van een van mijn favoriete schrijvers, de grote Hongaarse schrijver Sándor Márai. Met het taalbeleid van de vorige Slowaakse regering en de huidige mediawet in Hongarije, betwijfel ik of Márai ooit zou hebben bestaan. Waarom? Márai leefde in Kassa, het huidige Košice. Hij schreef in het Hongaars, dat, zoals u weet, tot kort geleden een probleem was in Slowakije. Ook belangrijk is dat hij een journalist was, wat binnenkort een probleem wordt, omdat ik denk dat Márai en zijn boeken met de nieuwe wetgeving, die de media verplicht gepaste informatie en adequate informatie over het openbare leven te verschaffen, nooit bestaan zouden hebben. zijn meesterwerk, is nogal ongepast en in veel opzichten volkomen inadequaat, maar het is een literair meesterwerk. Naar mijn mening is het doel van media-governance niet het waarborgen van gepaste en adequate informatie. Nee, het doel van media-governance is het handhaven van pluralisme en het waarborgen dat er initiatief in de media kan worden ontwikkeld. Ik hoop dat u uw meerderheid, uw twee derde meerderheid zult gebruiken, iets waar alle politici van dromen... U niet - u bent een uitzondering."@nl3
"Panie Przewodniczący! Po pierwsze, pragnę wyraźnie oświadczyć panu premierowi Orbánowi, że moja grupa popiera priorytety prezydencji węgierskiej. Panie Premierze, podobnie jak pan, my również wierzymy w silne euro, więc w pełni popieramy określone przez Pana priorytety. Myślę, że w ciągu sześciu miesięcy prezydencji najważniejszym priorytetem okaże się jak najszybsze ustanowienie realnego zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej i strefie euro. Postawmy sprawę jasno: rok 2010 nie stanowił dobrego przykładu dla euro i Unii Europejskiej. Zawsze zostawaliśmy z tyłu i działaliśmy po fakcie. Teraz potrzebujemy, jak najszybciej, pod przewodnictwem Pańskim i przewodniczącego Komisji, globalnego pakietu dotyczącego zarządzania gospodarczego, prawdziwej unii gospodarczej i fiskalnej, gdyż nonsensem jest funkcjonowanie unii walutowej bez jednoczesnej unii gospodarczej i fiskalnej. Mam nadzieję, że wykorzysta Pan swoją większość dwóch trzecich, by zagwarantować taki pluralizm, i zmieni Pan ustawę najszybciej, jak będzie to możliwe. Nie proszę Pana o wynajdowanie nowych koncepcji, lecz o przejęcie pakietu przedstawionego w zeszłym tygodniu przez przewodniczącego Komisji i komisarza Rehna oraz przedłożenie tego pakietu z jego czterema kamieniami węgielnymi Radzie i swoim współpracownikom. Panie Premierze Orbán, Panie Przewodniczący Barroso! W tym pakiecie brakuje tylko jednego elementu, jednego kamienia węgielnego. Na świecie nigdzie nie ma waluty bez stojącego za nią jednolitego rynku obligacji. W Europie nadal mamy 27 rynków obligacji, 27 spekulacji i 27 spreadów. W strefie euro nadal mamy 17 rynków obligacji, 17 spreadów i 17 spekulacji. Rynki spekulują obecnie nie tyle przeciwko euro, co na różnicach w obrębie euro. Jedynym sposobem uporania się z tym jest ustanowienie w Europie prawdziwego rynku obligacji opiewającego na 4 czy 5 bilionów euro, który można porównać z tym, co istnieje w innych częściach świata; wówczas bylibyśmy traktowani w szczególny sposób, jak kraje o ratingu AAA. Wreszcie, Panie Premierze Orbán, pragnę powiedzieć coś na temat szkieletu w szafie. Tym szkieletem jest oczywiście węgierska ustawa medialna. Nie będę mówił o niej samej, posłużę się natomiast przykładem jednego z moich ulubionych autorów – wielkiego pisarza węgierskiego Sándora Máraiego. W warunkach polityki językowej poprzedniego rządu słowackiego i pod rządami obecnej węgierskiej ustawy medialnej Márai prawdopodobnie w ogóle nie zaistniałby. Dlaczego? Cóż, mieszkał w mieście Kassa, znanym dzisiaj jako Koszyce. Pisał po węgiersku, co – jak Pan wie – było do niedawna problemem na Słowacji. Co również ważne, był dziennikarzem, co stanie się problemem jutro, gdyż w myśl nowego ustawodawstwa zobowiązującego media do dostarczania właściwych i odpowiednich informacji o życiu publicznym, Márai oraz jego książki w ogóle by nie zaistnieli. Jego arcydzieło jest całkowicie niewłaściwe i pod wieloma względami zupełnie nieodpowiednie, ale to arcydzieło literackie. Moim zdaniem celem zarządzania mediami nie jest zagwarantowanie właściwych i odpowiednich informacji. Nie, celem zarządzania mediami jest zapewnienie pluralizmu i zagwarantowanie możliwości rozwoju każdej inicjatywie medialnej. Mam nadzieję, że wykorzysta Pan swoją większość, większość dwóch trzecich, która jest marzeniem każdego polityka… Nie Pańskim – Pan jest wyjątkiem."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, permita-me que diga claramente ao senhor Presidente em exercício do Conselho que o meu grupo apoia as prioridades da Presidência húngara. Acreditamos como o senhor, Senhor Primeiro-Ministro, num euro forte, razão por que lhe damos o nosso total apoio no que respeita às prioridades definidas para esta Presidência. Penso que o objectivo prioritário, nestes seis meses de Presidência, deverá ser estabelecer, o mais rapidamente possível, uma verdadeira governação económica no seio da União Europeia e da zona euro. Isto porque, sejamos francos, 2010 não foi um bom exemplo para o euro e para a União Europeia. Andámos sempre a reboque dos factos, dos acontecimentos. O que necessitamos agora, o mais brevemente possível, sob a sua liderança e a do Presidente da Comissão, é de um pacote global em termos de governação económica, de uma verdadeira união económica e fiscal, pois não faz sentido termos uma união monetária e não termos, paralelamente, uma união económica e fiscal. Espero que utilize a sua maioria de dois terços em benefício desse pluralismo, e que altere a lei o mais rapidamente possível. Não estou a pedir-lhe que invente novas medidas, mas que aproveite o pacote apresentado na semana passada pelo senhor Presidente da Comissão e pelo senhor Comissário Olli Rehn, com os seus quatro pilares fundamentais, e que o coloque sobre a mesa do Conselho e o discuta com os seus colegas. Senhor Primeiro-Ministro Orbán, Senhor Presidente Barroso, a este pacote só falta um elemento, um pilar fundamental. Não existe nenhuma moeda no mundo que não tenha um mercado de obrigações associado. Na Europa, ainda temos 27 mercados de obrigações, 27 especulações e 27 . Na zona euro, ainda temos 17 mercados de obrigações, 17 e 17 especulações. O que os mercados actualmente estão a fazer não é especular contra o euro, mas contra as diferenças existentes no seio do euro. A única forma de combatermos essa situação é termos um verdadeiro mercado de obrigações europeu, de 4 ou 5 biliões de euros, ao nível dos que existem noutras partes do mundo, assegurando um tratamento especial para os países com notação AAA. Para terminar, Senhor Orbán, gostaria de fazer um breve comentário sobre o “elefante na sala”, ou a verdade incómoda que todos preferimos ignorar. Estou a referir-me, naturalmente, à lei sobre a comunicação social da Hungria. Não irei falar sobre a lei propriamente dita; irei, antes, utilizar o exemplo de um dos meus escritores preferidos, um grande escritor húngaro, Sándor Márai. No quadro da política da língua do anterior Governo eslovaco e da actual lei da comunicação social da Hungria, duvido que o grande escritor Márai alguma vez tivesse existido. E porquê? Bem, Márai vivia em Kassa, que hoje conhecemos como Košice. Escrevia em húngaro o que, como sabem, era, até há pouco tempo, um problema na Eslováquia. Foi, além disso, jornalista, o que actualmente começa a ser um problema; com a nova legislação, que obriga os meios de comunicação social a transmitir informação “adequada” sobre a vida pública, estou certo de que Márai e os seus livros nunca teriam existido. A sua obra-prima é bastante inadequada e, sob muitos aspectos, totalmente inadequada, mas não deixa de ser uma obra-prima da literatura. Na minha opinião, o objective da regulação dos meios de comunicação social não é assegurar a transmissão de informação adequada. Não, o objective da regulação dos meios de comunicação social é defender o pluralismo e a liberdade de iniciativa dos órgãos de comunicação social. Espero que utilize a sua maioria, a sua maioria de dois terços, o que é algo com que todos os políticos sonham … O senhor não, o senhor é uma excepção."@pt17
"Dle Președinte, în primul rând, permiteți-mi să-i spun dlui Orbán că grupul meu sprijină prioritățile Președinției maghiare. Dle prim-ministru, la fel ca dvs., credem într-o monedă euro puternică, așadar susținem pe deplin prioritățile dvs. în cadrul acestei Președinții. Consider că în mandatul de șase luni al acestei Președinții aveți o prioritate principală, și anume aceea de a stabili, cât mai rapid posibil, o guvernanță economică reală pe teritoriul Uniunii Europene și în cadrul zonei euro. Haideți să spunem clar: anul 2010 nu a fost un exemplu bun pentru moneda euro și nici pentru Uniunea Europeană. Am reacționat întotdeauna mai târziu, după ce evenimentele au avut loc. Lucrul de care avem nevoie cât mai rapid posibil în prezent, sub conducerea dvs. și cea a președintelui Comisiei, este un pachet global privind guvernanța economică, o uniune fiscală și economică reală, deoarece este un nonsens să avem o uniune monetară, dar să nu avem în același timp o uniune economică și fiscală. Sper că veți folosi majoritatea dvs. de două treimi pentru a garanta acest pluralism și pentru a garanta că veți modifica această lege cât mai curând posibil. Nu vă cer să inventați noi idei, ci să preluați pachetul prezentat săptămâna trecută de președintele Comisiei și de comisarul Olli Rehn și să îl prezentați Consiliului și colegilor dvs. alături de cele patru fundamente ale acestuia. Dle Orbán și dle Barroso, un singur element, o singură piatră de temelie lipsește din acest pachet. Nicăieri în lume nu există o monedă care să nu aibă în spate o piață de obligațiuni. În Europa, avem în continuare 27 de piețe de obligațiuni, 27 de burse și 27 de diferențiale. În zona euro, avem în continuare 17 piețe de obligațiuni, 17 diferențiale și 17 burse. În prezent, piețele nu speculează împotriva monedei euro, ci pe baza diferitelor valori ale monedei euro. Singura modalitate de a aborda acest aspect este de a avea o piață de obligațiuni veritabilă în Europa în valoare de 4 000 de miliarde sau de 5 000 de miliarde de euro care se poate compara cu cele existente în alte părți ale lumii, acordând un tratament special țărilor cu rating AAA. În final, dle Orbán, aș dori să spun ceva despre un fapt evident pe care îl ignorați. Acest fapt evident pe care îl ignorați în această încăpere drăguță este legea privind mass-media din Ungaria. Nu voi vorbi despre lege în sine; Voi da mai degrabă exemplul unuia dintre scriitorii mei favoriți, un renumit scriitor maghiar, Sándor Márai. Cu politica privind limba de stat a fostului guvern slovac și actuala lege privind mass-media din Ungaria, mă îndoiesc că Márai ar fi existat vreodată. De ce? Ei bine, Márai a trăit în Kassa, oraș care astăzi este cunoscut sub numele de Cașovia. Acesta a scris în limba maghiară care, după cum știți, a fost până recent, o problemă în Slovacia. De asemenea, este important de spus că acesta a fost jurnalist, jurnalismul putând să devină o problemă mâine deoarece, prin noua lege care obligă mass-media să ofere informații exacte și adecvate despre viața publică, consider că Márai și cărțile sale nu ar fi existat niciodată. capodopera sa, este chiar inexactă și, în numeroase privințe, total inadecvată, dar este o capodoperă a literaturii. În opinia mea, scopul guvernanței mass-media nu este de a garanta informarea exactă și adecvată. Nu, scopul guvernanței mass-media este de a susține pluralismul și de a garanta că orice inițiativă din mass-media poate fi dezvoltată. Sper că veți folosi majoritatea pe care o dețineți, majoritatea de două treimi, lucru la care visează toți politicienii... Nu dvs. – dvs. sunteți o excepție."@ro18
"V prvom rade chcem veľmi jasne povedať pánovi Orbánovi, že naša skupina podporuje priority maďarského predsedníctva. Pán premiér, rovnako ako vy aj my veríme v silné euro, takže vás vo vašich prioritách pre toto predsedníctvo plne podporujeme. Myslím si, že počas šiestich mesiacov tohto predsedníctva máte jednu hlavnú prioritu, a to čo najrýchlejšie zaviesť skutočné hospodárske riadenie v rámci Európskej únie a v rámci eurozóny. Pretože povedzme si to jasne: rok 2010 nebol dobrým príkladom pre euro a pre Európsku úniu. Vždy sme sa naháňali až za faktmi, za udalosťami. Teraz pod vaším vedením a pod vedením predsedu Komisie čo najskôr potrebujeme globálny balík opatrení týkajúcich sa hospodárskeho riadenia, skutočnú hospodársku a fiškálnu úniu, pretože je nezmysel mať menovú úniu a zároveň nemať hospodársku a fiškálnu úniu. Dúfam, že využijete svoju dvojtretinovú väčšinu na zaručenie plurality a čo najskôr zmeníte tento zákon. Nežiadam od vás, aby ste vymýšľali nové myšlienky, ale aby ste zobrali balík, ktorý minulý týždeň predstavili predseda Komisie a komisár Oli Rehn, a aby ste tento balík s jeho štyrmi základnými kameňmi predložili Rade a svojim kolegom. Pán Orbán a pán Barroso, v tomto balíku chýba len jeden prvok, jeden základný kameň. Nikde vo svete neexistuje mena bez jednotného trhu s dlhopismi za ňou. V Európe stále máme 27 trhov s dlhopismi, 27 špekulácií a 27 rozpätí. V eurozóne stále máme 17 trhov s dlhopismi, 17 rozpätí a 17 špekulácií. Trhy dnes nešpekulujú proti euru, ale špekulujú v súvislosti s rozdielmi v rámci eura. Jediný spôsob, ako to vyriešiť, je vytvoriť skutočný trh s dlhopismi v Európe v hodnote 4 000 miliárd alebo 5 000 miliárd EUR, ktorý by bol porovnateľný s tým, čo existuje inde vo svete, pričom s krajinami s ratingom AAA by sa zaobchádzalo osobitným spôsobom. Na záver, pán Orbán, sa chcem vyjadriť k citlivej otázke, ktorej sa vyhýbate. Touto citlivou otázkou na lákavom pozadí je, prirodzene, mediálny zákon v Maďarsku. Nebudem hovoriť o samotnom zákone, ale radšej použijem príklad jedného z mojich obľúbených spisovateľov, veľkého maďarského spisovateľa Sándora Máraiho. Pochybujem, že pri jazykovej politike bývalej slovenskej vlády a súčasnom mediálnom zákone v Maďarsku by Márai vôbec kedy existoval. Prečo? Nuž, Márai žil v Kasse, ktorú dnes poznáme ako Košice. Písal po maďarsky, čo, ako viete, bol donedávna na Slovensku problém. Dôležité je aj to, že bol novinárom, čo sa stáva problémom pre zajtrajšok, pretože si myslím, že pri nových právnych predpisoch, ktoré ukladajú médiám povinnosť poskytovať vhodné informácie a primerané informácie o verejnom živote, by Márai a jeho knihy nikdy neexistovali. Jeho majstrovské dielo je značne nevhodné a v mnohých ohľadoch absolútne neprimerané, je to však majstrovské dielo literatúry. Podľa môjho názoru cieľom riadenia médií nie je zaručovať vhodné a primerané informácie. Nie, cieľom riadenia médií je podporovať pluralitu a zaručiť, aby bolo možné v médiách vyvíjať akékoľvek iniciatívy. Dúfam, že využijete svoju väčšinu, svoju dvojtretinovú väčšinu, o ktorej všetci politici snívajú… Vy nie, vy ste výnimkou."@sk19
"Gospod predsednik, najprej dovolite, da zelo jasno povem gospodu Orbánu, da moja skupina podpira prednostne naloge madžarskega predsedstva. Gospod predsednik vlade, tako kot vi, tudi mi verjamemo v močan evro, zato vas v celoti podpiramo pri vaših prednostnih nalogah za to predsedstvo. Mislim, da imate v šestih mesecih tega predsedstva eno glavno prednostno nalogo in to je, da čim prej vzpostavite pravo gospodarsko upravljanje znotraj Evropske unije in znotraj območja evra. Kajti bodimo si na jasnem, leto 2010 ni dober primer za evro in za Evropsko unijo. Vedno smo bili za dejstvi, za dogodki. Kar potrebujemo zdaj, čim hitreje, pod vašim vodstvom in vodstvom predsednika Komisije, je globalni sveženj za gospodarsko upravljanje, resnično gospodarsko in fiskalno unijo, ker je neumnost, da imamo monetarno unijo, hkrati pa nimamo gospodarske in fiskalne unije. Upam, da boste uporabili svojo dvotretjinsko večino, da boste zajamčili ta pluralizem in da boste čim prej spremenili zakon. Ne prosim vas, da se domislite česa novega, ampak, da vzamete sveženj, ki ga je prejšnji teden predstavil predsednik Komisije in komisar Olli Rehn, in položite ta sveženj z njegovimi štirimi temelji na mizo Sveta in mizo vaših kolegov. Gospod Orbán in gospod Barroso, samo en element, en temelj manjka v tem svežnju. Nikjer na svetu ni valute brez enega trga obveznic zanjo. V Evropi pa imamo še vedno 27 trgov obveznic, 27 špekulacij in 27 razponov. V območju evra imamo še vedno 17 trgov obveznic, 17 razponov in 17 špekulacij. To, kar trgi delajo zdaj, ni špekuliranje do evra, ampak špekuliranje z razlikami znotraj evra. Edini način, da to rešimo, je oblikovanje resničnega trga obveznic v Evropi za 4000 milijard ali 5000 milijard EUR, ki se bo lahko primerjal s tem, kar obstaja v drugih delih sveta, s posebno obravnavo za države z bonitetno oceno trojni A. Nazadnje, gospod Orbán, bi rad rekel nekaj o slonu v sobi. Slon v tej lepi sobi je seveda zakon o medijih na Madžarskem. Ne bom govoril o zakonu samem, raje bom uporabil primer enega od mojih priljubljenih pisateljev, velikega madžarskega pisatelja Sándorja Máraija. Ob jezikovni politiki nekdanje slovaške vlade in sedanjem zakonu o medijih na Madžarskem dvomim, da bi kdaj obstajal Márai. Zakaj? No, Márai je živel v Kassaju, ki se danes imenuje Košice. Pisal je v madžarščini, kar je bilo, kot veste, na Slovaškem do pred kratkim problem. Prav tako je pomembno, da je bil novinar, kar postaja problem jutri, kajti ob novi zakonodaji, ki obvezuje medije, da zagotovijo primerne informacije in ustrezne informacije o javnem življenju, mislim, da Márai in njegove knjige ne bi nikoli obstajali. njegova mojstrovina, so povsem neprimerna in v številnih vidikih neustrezna, vendar so književna mojstrovina. Po mojem mnenju cilj upravljanja medijev ni zajamčiti primerne in ustrezne informacije. Ne, cilj upravljanja medijev je vzdrževati pluralizem in zajamčiti, da se lahko v medijih razvije vsaka pobuda. Upam, da boste uporabili vašo večino, vašo dvotretjinsko večino, ki je nekaj, o čemer sanjajo vsi politiki … Ne vi – vi ste izjema."@sl20
"Herr talman! Låt mig först av allt mycket tydligt meddela premiärminister Viktor Orbán att min grupp ställer sig bakom det ungerska ordförandeskapets prioriteringar. I likhet med er tror vi också på en stark euro och vi ställer oss därför helt bakom era prioriteringar under detta ordförandeskap. Jag anser att under de sex månader som det här ordförandeskapet varar har ni en första prioritet och det är att så snabbt som möjligt upprätta en verklig ekonomisk styrning inom EU och inom euroområdet. För låt oss vara tydliga: 2010 var inte ett bra år för euron och för EU. Vi låg hela tiden steget efter verkligheten, efter händelseutvecklingen. Det vi behöver nu, så snabbt som möjligt, under ert ledarskap och under kommissionens ordförandes ledarskap, är ett globalt paket för ekonomisk styrning, en verklig ekonomisk union och en skatteunion, eftersom det är meningslöst att ha en monetär union, utan att samtidigt ha en ekonomisk union och en skatteunion. Jag hoppas att ni kommer att använda er två tredjedels majoritet för att skydda denna pluralism och att ni kommer att ändra lagstiftningen så snabbt som möjligt. Jag ber er inte att komma med nya idéer. Istället handlar det om att ta förra veckans paket som presenterades av kommissionens ordförande och av kommissionsledamot Olli Rehn och lägga fram detta paket, med dess fyra hörnstenar, för rådet och för era kolleger. Det är bara en del, en hörnsten, som saknas i paketet. Ingenstans i världen finns det en valuta som inte har en obligationsmarknad bakom sig. I Europa har vi fortfarande 27 obligationsmarknader, 27 spekulationer och 27 spreadar. Inom euroområdet har vi fortfarande 17 obligationsmarknader, 17 spreadar och 17 spekulationer. Det marknaderna gör just nu är inte att spekulera mot euron, utan man spekulerar mot skillnaderna inom euroområdet. Det enda sättet att hantera detta är att ha en verklig obligationsmarknad i Europa på 4 000 miljarder eller 5 000 miljarder euro, som kan jämföras med det som finns i andra delar av världen, med specialbehandling av länder med kreditbetyget tre A. Slutligen vill jag säga något om elefanten i rummet. Elefanten i detta vackra rum är förstås medielagstiftningen i Ungern. Jag vill inte tala om själva lagstiftningen, utan kommer istället att använda en av mina favoritförfattare, den store ungerske författaren Sándor Márai, som exempel. Under den före detta slovakiska regeringens språkpolitik och den nuvarande medielagstiftningen i Ungern betvivlar jag att Márai skulle ha kunnat existera. Varför? Márai bodde i Kassa, som vi i dag kallar Košice. Han skrev på ungerska, vilket, som ni vet, tills helt nyligen var ett problem i Slovakien. Inte minst viktigt är att han också var journalist, vilket håller på att bli morgondagens problem, eftersom med den nya lagstiftning, som innebär att medierna är skyldiga att tillhandahålla korrekt och tillräcklig information om den offentliga förvaltningen, så tror jag att Márai och hans böcker inte hade kunnat existera. Hans mästerverk är ganska inkorrekt och på många sätt helt otillräcklig, men det är ett litterärt mästerverk. Enligt min uppfattning är målet med mediestyrning inte att garantera korrekt och tillräcklig information. Nej, målet med mediestyrning är att upprätthålla pluralismen och att garantera att alla initiativ i medierna kan utvecklas. Jag hoppas att ni kommer att använda er majoritet, er två tredjedels majoritet, som är något som alla politiker drömmer om … Inte ni – ni är ett undantag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(D. Cohn-Bendito šūksniai: „Ne! Ne!“)"14
"(Daniel Cohn-Benditi vahelehüüe: „Ei! Ei!”)"5
"(Einwurf von Herrn Cohn-Bendit: „Nein! Nein!“)"9
"(Exclamación del señor Cohn-Bendit: «¡No! ¡No!»)"21
"(Exclamação do deputado Cohn-Bendit: “Não! Não!”)"17
"(Exclamație din partea dlui Cohn-Bendit: „Nu! Nu!”)"18
"(Interjection de M. Cohn-Bendit: «Non! Non!»)"8
"(Interruptie van de heer Cohn-Bendit: ‘Nee! Nee!’)"3
"(Interruzione dell’onorevole Cohn-Bendit: “No! No!”)"12
"(Közbeszólás Cohn-Bendit úr részéről: „Nem! Nem!”)"11
"(Okrzyk posła Cohna-Bendita: „Nie! Nie!”)"16
"(Protester från Daniel Cohn-Bendit: ”Nej! Nej!”)"22
"(Starpsauciens no Cohn-Bendit kunga: „Nē! Nē!”)"13
"(Tilråb fra hr. Cohn-Bendit: "Nej! Nej!")"2
"(Vzkliki gospoda Cohn-Bendita: „Ne! Ne!“)"20
"(Välihuomautus Daniel Cohn-Benditiltä: "Ei! Ei!")"7
"(Zvolání pana Cohn-Bendita: „Ne! Ne!“)"1
"(poznámka pána Cohna-Bendita: „Nie! Nie!“)"19
"(Παρέμβαση του κ. Cohn-Bendit: «Όχι! Όχι!»)"10
"Bekenntnisse eines Bürgers"9
"Bekentenissen van een burger"3
"Confesiones de un ciudadano"21
"Confesiunile unui cetățean"18
"Confessioni di un borghese"12
"Confissões de um burguês"17
"Egy polgár vallomásai"11
"En borgers bekendelser"2
"En medborgares bekännelser"22
"Guy Verhofstadt,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Kansalaisen tunnustuksia"7
"Kassa"13
"Les confessions d’un bourgeois"8
"Piliečio išpažintis"14
"Priznanja državljana"20
"S. Márai"13
"Spoveď občana"19
"Sándor Márai"13
"Wyznania patrycjusza"16
"Zpověď"1
"Οι εξομολογήσεις ενός πολίτη,"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph