Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-027-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.4.3-027-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την αρχή της κρίσης η Ευρώπη, αν και πλήρως απροετοίμαστη θεσμικά και πολιτικά, έχει κάνει σοβαρά βήματα για να την αντιμετωπίσει. Από την εφαρμογή της δέσμης στήριξης της Ελλάδας πριν από σχεδόν ένα χρόνο μέχρι τις αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες και διευρυνόμενες πιέσεις των αγορών –και όχι πλέον μόνο σε βάρος των πλέον ευάλωτων οικονομιών της ευρωζώνης– αποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις μας είναι αποσπασματικές και είναι ανεπαρκείς για να δώσουν μία ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, που δεν θα υποκαθιστά ούτε θα παραβλέπει τις ευθύνες των κρατών μελών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους, αλλά θα προστατεύει τις οικονομίες αυτές από τις επιθέσεις των αγορών και θα διευκολύνει την ευόδωση των προσπαθειών τους. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του πριν από λίγες ημέρες ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε μια μελέτη σκοπιμότητας για την έκδοση ευρωομολόγων."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, musíme uznat, že i když byla Evropa institucionálně a politicky zcela nepřipravena, přijala od samého počátku závažná opatření zaměřená na boj proti krizi. Od přijetí podpůrného balíčku pro Řecko téměř před rokem až po rozhodnutí přijatá na posledním zasedání Evropské rady s cílem vytvořit stálý mechanismus stability byly učiněny důležité kroky, které nás vedou vpřed. Avšak pokračující a rostoucí tlak ze strany trhů, který se nezaměřuje pouze na nejzranitelnější ekonomiky v eurozóně, dokazuje, že naše rozhodnutí jsou roztříštěná a nedostatečná, než aby mohla poskytnout integrovanou reakci na krizi. Proto potřebujeme integrovanou evropskou reakci na krizi, která nebude nahrazovat nebo přehlížet povinnosti členských států dodržet své slovo a restrukturalizovat své veřejné finance, ale která bude tyto ekonomiky chránit před útoky trhů a pomůže zajistit, aby jejich úsilí vedlo k úspěchu. Pane předsedo, Evropský parlament před několika dny přijal usnesení vyzývající Evropskou komisi, aby nechala neprodleně vypracovat studii proveditelnosti k otázce evropských dluhopisů."@cs1
"Hr. formand! Vi må erkende, at selv om krisen var helt uforberedt fra institutionel og politisk side, traf Europa seriøse foranstaltninger for at håndtere krisen fra første øjeblik. Fra støttepakken til Grækenland blev iværksat for næsten et år siden og til det seneste Europæiske Råds afgørelser om at etablere en permanent stabilitetsmekanisme, er der taget nogle vigtige skridt fremad. Et fortsat og øget pres fra markederne, som ikke længere kun udøves på de mest sårbare økonomier i euroområdet, beviser imidlertid, at vores afgørelser er fragmentariske og utilstrækkelige, når det drejer sig om at træffe integrerede foranstaltninger mod krisen. Vi har derfor brug for integrerede europæiske foranstaltninger mod krisen, som ikke vil erstatte eller ignorere medlemsstaternes ansvar for at holde ord og omstrukturere deres offentlige finanser, men som vil beskytte disse økonomier mod angreb fra markederne og hjælpe med at sikre, at deres bestræbelser bærer frugt. For nogle få dage siden vedtog Parlamentet en beslutning, som opfordrede Kommissionen til at foretage en gennemførlighedsundersøgelse af spørgsmålet om euroobligationer hurtigst muligt."@da2
"Herr Präsident, wir müssen einräumen, dass Europa, obwohl es institutionell und politisch völlig unvorbereitet war, ernsthaft Schritte unternommen hat, um die Krise gleich von Beginn an zu bekämpfen. Angefangen bei der Umsetzung des Hilfspakets für Griechenland vor beinahe einem Jahr, über die Beschlüsse, die beim letzten Europäischen Rat getroffen wurden, um einen ständigen Stabilitätsmechanismus einzuführen, wurden große Schritte nach vorn getan. Allerdings beweist der fortdauernde und steigende Druck der Märkte, der nicht länger nur auf die verletzbarsten Wirtschaften im Euroraum ausgeübt wird, dass unsere Entscheidungen fragmentär und unangemessen sind, wenn es darum geht, eine umfängliche Antwort auf die Krise zu finden. Daher brauchen wir eine umfassende europäische Antwort, die nicht an Stelle der Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten tritt oder sie übergeht, damit sie ihr Wort halten und ihre öffentlichen Finanzen neu strukturieren, was aber diese Wirtschaften gegen Attacken der Märkte schützen und dazu beitragen wird, sicherzustellen, dass ihre Anstrengungen nicht umsonst sind. Herr Präsident, vor einigen Tagen hat das Europäische Parlament eine Entschließung verabschiedet, in der es die Europäische Kommission aufforderte, unverzüglich eine Machbarkeitsstudie zum Thema der Eurobonds durchzuführen."@de9
"Mr President, we need to acknowledge that, even though it was completely unprepared institutionally and politically, Europe made serious steps to deal with the crisis right from the start. From the application of the support package for Greece nearly a year ago, through to the decisions taken by the last European Council to set up a permanent stability mechanism, important steps forward have been taken. However, continuing and increasing pressure from the markets, which is no longer being exerted solely on the most vulnerable economies in the euro area, prove that our decisions are fragmentary and inadequate, in terms of providing an integrated response to the crisis. We therefore need an integrated European response to the crisis, which will not replace or overlook the responsibilities of the Member States to keep to their word and restructure their public finances, but which will protect these economies from attacks by the markets and help to ensure that their efforts are successful. Mr President, a few days ago, the European Parliament passed a resolution calling on the European Commission to carry out a feasibility study into the issue of Eurobonds without delay."@en4
"Señor Presidente, debemos reconocer que, aunque no estaba preparada ni institucional ni políticamente, desde el principio Europa puso en marcha iniciativas importantes para hacer frente a la crisis. Desde la aplicación del paquete de ayuda para Grecia ya hace casi un año, hasta las decisiones adoptadas por el último Consejo Europeo para establecer un mecanismo permanente de estabilidad, ha habido iniciativas importantes para tratar de salir adelante. Sin embargo, la continua y creciente presión de los mercados, que ya no se ejerce únicamente sobre las economías más vulnerables de la zona del euro, demuestra que nuestras decisiones son fragmentarias e inadecuadas en términos de ofrecer una respuesta integrada ante la crisis. Por tanto, necesitamos una respuesta europea integrada ante la crisis, que no sustituirá o pasará por alto las responsabilidades de los Estados miembros para mantener su palabra y para reestructurar sus finanzas públicas, pero que protegerá a estas economías de los ataques por parte de los mercados y permitirá garantizar que su trabajo da resultado. Señor Presidente, hace pocos días el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía a la Comisión Europea llevar a cabo sin demora un estudio de viabilidad sobre la cuestión de los eurobonos."@es21
"Austatud president! Me peame tunnistama, et kuigi Euroopa oli nii institutsiooniliselt kui ka poliitiliselt täiesti ette valmistamata, tegi ta kriisi lahendamiseks algusest peale tõsiseid jõupingutusi. On tehtud suuri edusamme alates toetuspaketi kohaldamisest Kreeka suhtes peaaegu aasta tagasi kuni Euroopa Ülemkogu viimasel kohtumisel vastu võetud otsusteni luua alaline stabiilsusmehhanism. Kuid turgude jätkuv ja üha suurem surve, mida ei avaldata enam üksnes euroala kõige haavatavama majandusega riikidele, on tõestus sellest, et meie otsused on ühtseks reageerimiseks kiisile liiga killustatud ja ebapiisavad. Seepärast peab Euroopa reageerima kriisile ühtselt, võtmata üle või jätmata tähelepanuta liikmesriikide ülesannet pidada oma sõna ja struktureerida oma rahandus ümber, kuid kaitstes nende riikide majandust turgude rünnakute eest ja aidates saavutada nende jõupingutustega edu. Austatud president! Mõni päev tagasi võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles kutsutakse Euroopa Komisjoni üles korraldama viivitamata eurovõlakirjade emiteerimise teostatavusuuringu."@et5
"Arvoisa puhemies, meidän on myönnettävä, että vaikka Euroopan unioni oli institutionaalisesti ja poliittisesti täysin valmistautumaton, se toteutti vakavasti otettavia toimia kriisin voittamiseksi heti alusta lähtien. Merkittäviä edistysaskelia on otettu Kreikan tukipaketin käyttöönotosta lähes vuosi sitten aina viime Eurooppa-neuvoston tekemiin päätöksiin perustaa pysyvä vakausmekanismi. Markkinoiden jatkuva ja lisääntyvä painostus, jota eivät enää harjoita vain euroalueen haavoittuvimmat taloudet, osoittaa kuitenkin, että päätöksemme ovat hajanaisia ja riittämättömiä tarjoamaan yhtenäisen vastauksen kriisiin. Tästä syystä tarvitsemme kriisiin yhtenäisen Euroopan unionin vastauksen, joka ei korvaa tai jätä huomiotta jäsenvaltioiden vastuuta pitää sanansa ja uudistaa julkisen talouden rakenteensa vaan joka suojelee näitä talouksia markkinoiden hyökkäyksiltä ja auttaa niitä varmistamaan, että niiden toimet onnistuvat. Arvoisa puhemies, muutama päivä sitten Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa kehotettiin Euroopan komissiota suorittamaan viipymättä euro-obligaatioita koskeva toteutettavuustutkimus."@fi7
"Monsieur le Président, nous devons admettre que, même si c’était tout à fait improvisé d’un point de vue institutionnel et politique, l’Europe a pris des mesures sérieuses pour affronter la crise dès le départ. Depuis la demande du paquet de soutien pour la Grèce, il y a près d’un an, jusqu’aux décisions prises par le dernier Conseil européen pour l’instauration d’un mécanisme de stabilité permanent, des avancées majeures ont été réalisées. Cependant, la pression continue et croissante des marchés, qui ne se limite plus uniquement aux économies les plus vulnérables de la zone euro, démontre que nos décisions sont fragmentaires et insuffisantes en ce qui concerne l’apport d’une réponse intégrée à la crise. Dès lors, nous avons besoin d’une réponse européenne intégrée à la crise, qui ne remplacera ni ne négligera les responsabilités des États membres de tenir leurs promesses de restructuration des finances publiques, mais qui protégera ces économies des assauts des marchés et contribuera à la réussite de leurs efforts. Monsieur le Président, il y a quelques jours, le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission européenne à réaliser, sans délai, une étude de faisabilité sur l’émission des euro-obligations."@fr8
"Elnök úr, el kell ismernünk, hogy bár intézményi és politikai szinten teljes mértékben felkészületlen módon történt, Európa már a kezdetektől fogva tett lépéseket a válság kezelésére. Kezdve a Görögországnak biztosított támogatócsomaggal csaknem egy évvel ezelőtt, az állandó stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló legutóbbi európai tanácsi ülés döntésein át, számos fontos lépést tettünk a válság kezelése érdekében. Ugyanakkor a piacok folyamatos és egyre növekvő nyomása, amely most már nem kizárólag a leggyengébb gazdaságokat érinti az euróövezetben, azt bizonyítja, hogy a válságra adott átfogó válasz helyett döntéseink szétaprózottak és elégtelenek voltak. Éppen ezért összehangolt európai választ kell adni a válságra, amely nem helyettesíti a tagállamok felelősségét, vagy siklik át azon, hogy betartsák ígéreteiket és átalakítsák államháztartásaikat, hanem megvédi őket a piaci támadásoktól és segítségükre van erőfeszítéseik sikeres megvalósításában. Elnök úr, néhány nappal ezelőtt az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólította az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul készítsen megvalósíthatósági tanulmányt az eurókötvények ügyében."@hu11
"Signor Presidente, è necessario riconoscere che, sebbene del tutto impreparata dal punto di vista istituzionale e politico, sin dall’inizio l’Europa ha compiuto passi seri per affrontare la crisi. Dall’applicazione del pacchetto di sostegno alla Grecia quasi un anno fa, fino alle decisioni prese dall’ultimo Consiglio europeo di istituire un meccanismo permanente di stabilità, si sono compiuti importanti passi in avanti. Ciononostante, la continua e crescente pressione dei mercati, che non viene più esercitata solo sulle economie più vulnerabili della zona euro, dimostrano che le nostre decisioni sono frammentarie e inadeguate in termini di risposta integrata alla crisi. Necessitiamo, pertanto, di una risposta europea integrata alla crisi che non sostituirà né trascurerà la responsabilità degli Stati membri di mantenere la propria parola e ristrutturare le proprie finanze pubbliche, ma che proteggerà queste economie dagli attacchi dei mercati e contribuirà a garantire che i loro sforzi siano coronati dal successo. Signor Presidente, alcuni giorni fa il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea ad avviare uno studio di fattibilità sulla questione degli Eurobond senza ulteriore indugio."@it12
"Pone pirmininke, mums reikia pripažinti, kad net jei buvo visiškai instituciniu ir politiniu požiūriu nepasirengusi, Europa iš pat pradžių ėmėsi rimtų veiksmų siekdama išbristi iš krizės. Nuo paramos paketo panaudojimo Graikijai beveik prieš metus iki pastarosios Europos Vadovų Tarybos sprendimų priėmimo siekiant nustatyti nuolatinį stabilumo mechanizmą buvo žengti svarbūs žingsniai į priekį. Tačiau tolesnis didėjantis rinkų spaudimas, kuris nebedaromas tik pažeidžiamiausiems euro zonos ūkiams, įrodo, kad kompleksinio atsako į krizę davimo požiūriu mūsų sprendimai yra fragmentiški ir neadekvatūs. Todėl mums reikia kompleksinio Europos atsako į krizę, kuriuo nebūtų pakeista arba neįvertinta valstybių narių pareiga laikytis žodžio ir restruktūrizuoti savo viešuosius finansus, tačiau šie ūkiai būtų apsaugoti nuo rinkų išpuolių ir būtų padedama užtikrinti, kad jų pastangos būtų sėkmingos. Pone pirmininke, prieš keletą dienų Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje Europos Komisija raginama nedelsiant atlikti ekonominio pagrįstumo analizę euroobligacijų klausimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mums ir jāatzīst, ka, lai gan Eiropa bija institucionāli un politiski pilnīgi nesagatavota, tā veica nopietnus pasākumus, lai cīnītos ar krīzi jau no paša sākuma. Sākot ar atbalsta paketes piemērošanu Grieķijai gandrīz pirms gada līdz pat pēdējā Eiropadomes sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem par pastāvīga stabilizācijas mehānisma izveidošanu, ir veikti nopietni pasākumi. Tomēr tirgus radītā spiediena turpināšanās un palielināšanās, kas tagad neietekmē tikai euro zonas vājāko valstu ekonomikas vien, apliecina, ka mūsu lēmumi attiecībā uz vienotu reakciju uz krīzi ir bijuši sadrumstaloti un neadekvāti. Tāpēc mums ir vajadzīga vienota Eiropas atbilde uz krīzi, atbilde, kurā netiks aizstāta vai ignorēta dalībvalstu atbildība attiecībā uz to solījuma izpildi par valsts finanšu restrukturizāciju, bet kas aizsargās šīs ekonomikas no tirgus uzbrukumiem un palīdzēs nodrošināt, ka to centieni ir veiksmīgi. Priekšsēdētāja kungs, pirms dažām dienām Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā Eiropas Komisija ir aicināta nekavējoties veikt priekšizpēti par eiroobligāciju emisiju."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την αρχή της κρίσης η Ευρώπη, αν και πλήρως απροετοίμαστη θεσμικά και πολιτικά, έχει κάνει σοβαρά βήματα για να την αντιμετωπίσει. Από την εφαρμογή της δέσμης στήριξης της Ελλάδας πριν από σχεδόν ένα χρόνο μέχρι τις αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες και διευρυνόμενες πιέσεις των αγορών - και όχι πλέον μόνο σε βάρος των πλέον ευάλωτων οικονομιών της ευρωζώνης - αποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις μας είναι αποσπασματικές και είναι ανεπαρκείς για να δώσουν μία ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, που δεν θα υποκαθιστά ούτε θα παραβλέπει τις ευθύνες των κρατών μελών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους, αλλά θα προστατεύει τις οικονομίες αυτές από τις επιθέσεις των αγορών και θα διευκολύνει την ευόδωση των προσπαθειών τους. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του πριν από λίγες ημέρες ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε μια μελέτη σκοπιμότητας για την έκδοση ευρωομολόγων."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij moeten toegeven dat alhoewel Europa institutioneel en politiek gezien volledig onvoorbereid was op de crisis, het vanaf het begin serieus heeft geprobeerd om deze het hoofd te bieden. Zo werd een jaar geleden een steunpakket voor Griekenland vastgesteld en heeft nu de laatste Europese Raad besloten om een permanent stabiliteitsmechanisme in het leven te roepen. Dat zijn dus belangrijke stappen vooruit. Toch oefenen de markten meer en meer druk uit op niet alleen de meest kwetsbare economieën van de eurozone. Daaruit blijkt dat onze besluiten als los zand aan elkaar hangen en niet afdoende zijn om een integraal antwoord te geven op de crisis. Wij hebben dus behoefte aan een alomvattend Europees antwoord op de crisis. Dat mag echter geen antwoord zijn waarmee de verantwoordelijkheid van de lidstaten wordt weggenomen of wordt genegeerd, want de lidstaten moeten hun verplichtingen nakomen en hun overheidsfinanciën saneren Veeleer moet dat een antwoord zijn waarmee deze economieën worden beschermd tegen de aanvallen van de markten en waarmee hun inspanningen in goede banen worden geleid. Mijnheer de Voorzitter, het Europees Parlement heeft met zijn resolutie van enkele dagen geleden de Commissie verzocht om onmiddellijk een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de uitgifte van euro-obligaties."@nl3
"Panie Przewodniczący! Musimy przyznać, że chociaż Europa była zupełnie nieprzygotowana pod względem instytucjonalnym i politycznym, od samego początku podjęła poważne kroki w celu rozwiązania kryzysu. Począwszy od zastosowania pakietu wsparcia dla Grecji prawie rok temu, po decyzję podjętą przez Radę Europejską, dotyczącą utworzenia stałego mechanizmu stabilizacji, zostały podjęte ważne działania. Niemniej jednak wciąż trwająca i nasilająca się presja ze strony rynków, wywierana już nie tylko na państwa strefy euro o najsłabszych gospodarkach, dowodzi, że nasze decyzje są fragmentaryczne i niewystarczające, pod względem zapewnienia zintegrowanej reakcji na kryzys. Dlatego też potrzebna jest nam zintegrowana europejska reakcja na kryzys, która nie zastąpi ani nie zwolni państw członkowskich z obowiązku dotrzymania słowa i przeprowadzenia restrukturyzacji finansów publicznych, lecz która zapewni ochronę ich gospodarek przed atakami ze strony rynku i pomoże zagwarantować powodzenie ich starań. Panie Przewodniczący! Kilka dni temu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do niezwłocznego przeprowadzenia studium wykonalności na temat emisji euroobligacji."@pl16
"Senhor Presidente, temos de reconhecer que, apesar de não se encontrar minimamente preparada do ponto de vista institucional e político, a Europa tomou medidas sérias para fazer face à crise logo desde o seu início. Desde a aplicação do pacote de apoio à Grécia há quase um ano, às decisões tomadas pelo último Conselho Europeu relativas à criação de um mecanismo permanente de estabilidade, foram feitos avanços importantes. No entanto, a pressão exercida de forma contínua e crescente pelos mercados, que já não é exercida apenas sobre as economias mais vulneráveis na área do euro, prova que as nossas decisões são fragmentadas e inadequadas para dar uma resposta integrada à crise. Precisamos, portanto, de uma resposta europeia integrada para a crise, que não substitua nem ignore as responsabilidades dos Estados-Membros quando ao cumprimento dos seus compromissos e à consolidação das suas finanças públicas, mas que proteja essas economias de ataques por parte dos mercados e contribua para velar pelo êxito dos seus esforços. Senhor Presidente, há poucos dias, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução convidando a Comissão Europeia a realizar, sem demora, um estudo de viabilidade da emissão de euro-obrigações."@pt17
"Dle Președinte, trebuie să recunoaștem faptul că, deși a fost complet nepregătită din punct de vedere instituțional și politic, Europa a făcut progrese mari în gestionarea crizei chiar de la început. De la punerea în aplicare a pachetului de sprijin pentru Grecia cu aproximativ un an în urmă și până la deciziile luate de ultimul Consiliu European de a institui un mecanism de stabilitate permanent, s-au făcut progrese importante. Cu toate acestea, presiunea continuă și crescândă a piețelor, care nu se mai exercită doar asupra celor mai vulnerabile economii din zona euro, arată că deciziile noastre sunt fragmentare și inadecvate în ceea ce privește oferirea unui răspuns integrat la criză. Prin urmare, avem nevoie de un răspuns european integrat la criză, care nu va înlocui sau trece cu vederea responsabilitățile statelor membre de a-și respecta angajamentele și de a-și restructura finanțele publice, ci care va proteja aceste economii de atacurile piețelor și va asigura succesul eforturilor acestora. Dle Președinte, cu câteva zile în urmă, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care invită Comisia Europeană să realizeze imediat un studiu de fezabilitate cu privire la euroobligațiuni."@ro18
"Musíme uznať, že Európa hneď od začiatku uskutočnila podstatné kroky na riešenie krízy aj keď na to vôbec nebola pripravená inštitucionálne ani politicky. Podnikli sa dôležité kroky vpred, od použitia balíka pomoci Grécku pred necelým rokom až po rozhodnutia o vytvorení stáleho mechanizmu pre stabilitu, ktoré boli prijaté na poslednom zasadnutí Európskej rady. Pokračujúci a stupňujúci sa tlak trhov, ktorému už nie sú vystavené len najzraniteľnejšie hospodárstva v eurozóne, však dokazuje, že naše rozhodnutia sú z hľadiska integrovanej reakcie na krízu čiastkové a nedostatočné. Preto potrebujeme integrovanú európsku reakciu na krízu, ktorá nebude nahrádzať ani prehliadať zodpovednosť členských štátov za dodržiavanie sľubov a reštrukturalizáciu ich verejných financií, ale ktorá bude chrániť ich hospodárstva pred útokmi trhov a pomôže zabezpečiť, aby ich úsilie prinieslo úspech. Pán predseda, Európsky parlament pred niekoľkými dňami prijal uznesenie, v ktorom vyzýva Európsku komisiu, aby bez meškania vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti o vydávaní eurodlhopisov."@sk19
"Gospod predsednik, moramo priznati, da je Evropa, čeprav je bila institucionalno in politično povsem nepripravljena, sprejela resne ukrepe za ukvarjanje s krizo. Od vloge za sveženj pomoči za Grčijo pred skoraj enim letom pa vse do sklepov, sprejetih na zadnjem zasedanju Evropskega sveta, o uvedbi trajnega mehanizma za stabilnost, so bili sprejeti pomembni ukrepi. A nadaljevanje in povečevanje pritiska trgov, ki se ne pojavlja več samo na najranljivejših gospodarstvih v območju evra, dokazuje, da so naše odločitve glede zagotavljanja celovitega odziva na krizo razdrobljene in neustrezne. Zato potrebujemo celovit evropski odziv na krizo, ki ne bo nadomestil ali spregledal obveznosti držav članic, da držijo besedo in prestrukturirajo svoje javne finance, temveč bo zavaroval ta gospodarstva pred napadi trgov in pomagal zagotoviti, da bodo njihova prizadevanja uspešna. Gospod predsednik pred nekaj dnevi je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki poziva Evropsko komisijo, naj nemudoma izvede študijo upravičenosti glede vprašanja evroobveznic."@sl20
"Herr talman! Trots att EU var helt institutionellt och politiskt oförberett har det redan från början vidtagit seriösa åtgärder för att hantera krisen. Från genomförandet av stödpaketet till Grekland för nästan ett år sedan och fram till de beslut som fattades vid Europeiska rådets senaste möte om att inrätta en permanent stabilitetsmekanism har vi tagit viktiga steg framåt. Det fortsatta och ökande trycket från marknaderna, som inte längre enbart utövas mot de mest sårbara ekonomierna i euroområdet, visar emellertid att våra beslut är fragmentariska och inte räcker för att tillhandahålla en integrerad strategi för att hantera krisen. Därför behöver vi en integrerad europeisk reaktion på krisen, som inte bara ersätter eller bortser från medlemsstaterna ansvar att hålla sitt ord och omstrukturera sina offentliga finanser, utan kommer att skydda dessa ekonomier från marknadens attacker och hjälpa dem att lyckas i sina ansträngningar. Herr talman! För några dagar sedan antog Europaparlamentet en resolution i vilken Europeiska kommissionen uppmanades att utan dröjsmål genomföra en genomförbarhetsstudie om euroobligationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph