Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-19-Speech-3-017-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110119.4.3-017-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, what is the most commonly used word in association with the euro? No, it is not ‘failure’ – although it could be. It is ‘stability’, is it not? A decade ago, everybody said that once we had the euro currency, it would bring us stability. Well, a decade on, I would suggest that what it has brought is chaos, discord and misery for millions, and yet the word ‘stability’ is still being used this morning. Mr Barroso used it, Mr Van Rompuy used it: ‘stability’. In fact, we are patting ourselves on the back because the bond auctions in Portugal went well last week, whereas the reality is that the European Central Bank was actually using taxpayers’ money to buy their own debt. Your reassurances that all is well do not work. Who do you think you are kidding, Mr Van Rompuy? Bond yields in Portugal rose to nearly 7% yesterday. The public right across the Union no longer supports the currency, and the battle for Spain has not even begun. The model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund. You even want to increase the scope of the bail-out fund so that, along with the ECB, you, too, can go on buying yet more of your own debt. You are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union. If you succeed, then we should change the name: get rid of ‘European Union’ and call it the ‘Debt Union’. If you do succeed, you will trap those southern countries inside an economic prison, in which people’s suffering will be untold, while the northern countries will find themselves paying, forever, a massive bill and interest rates that are far too high for their own economies. We have reached a point where it actually does not matter what any of you say. Nobody believes you. The public does not support you. I hope and pray the markets break you."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, které slovo je nejčastěji používáno ve spojení s eurem? Ne, není to „neúspěch“ – ačkoli by mohlo být. Je to „stabilita“, že? Před deseti lety každý říkal, že až budeme mít měnu euro, přinese nám stabilitu. Nyní, po deseti letech, bych řekl, že přineslo chaos, svár a utrpení pro miliony, a přesto tady dnes dopoledne stále slovo „stabilita“ zaznívá. Použil ho pan Barroso, použil ho pan Van Rompuy: „stabilita“. My se sice poplácáváme po zádech, že aukce dluhopisů v Portugalsku minulý týden dopadly dobře, ale realita je taková, že Evropská centrální banka fakticky použila peníze daňových poplatníků k tomu, aby skoupila jejich vlastní dluh. Vaše ujištění, že vše je v pořádku, nefungují. Co nám to tady, pane Van Rompuyi, chcete namluvit? Výnosy dluhopisů v Portugalsku vzrostly včera na téměř 7 %. Veřejnost v celé Evropě již měnu nepodporuje, a bitva o Španělsko ještě ani nezačala. Samotný model krachuje, a vy přesto chcete zvýšit velikost fondu nouzové pomoci. Chcete dokonce rozšířit oblast působnosti fondu nouzové pomoci tak, abyste spolu s ECB i vy mohli dál odkupovat ještě více svého vlastního dluhu. Využíváte krizi jako mocný nástroj pro uchopení moci, pomocí něhož nás chcete přivést k fiskální unii. Pokud se vám to podaří, pak bychom měli změnit název: odhodit „Evropskou unii“ a nazvat ji „Dluhovou unií“. Pokud se vám to skutečně podaří, vlákáte tyto jižní země do hospodářského vězení, ve kterém utrpení lidí bude nevýslovné, zatímco severní země zjistí, že budou navždy platit vysoké účty a úrokové sazby, které jsou pro jejich vlastní hospodářství příliš vysoké. Dospěli jsme k momentu, kdy skutečně nezáleží na tom, co říká kdokoli z vás. Nikdo vám nevěří. Veřejnost vás nepodporuje. Doufám, že vás trhy zničí, a modlím se za to."@cs1
"Hr. formand! Hvad er det mest almindelige ord, der bruges i forbindelse med euroen? Nej, det er ikke "fiasko", selv om det er nærliggende at tro. Det er "stabilitet", er det ikke? For 10 år siden sagde alle, at euroen som valuta ville bibringe os stabilitet. Nu i dag, 10 år senere, vil jeg mene, at det, som den har bibragt os, er kaos, splid og elendighed for millioner af borgere, og alligevel bruges ordet "stabilitet" stadigvæk her til formiddag. Hr. Barroso har brugt det, hr. Van Rompuy har brugt det: "stabilitet". Faktisk klapper vi os selv på skulderen, fordi obligationsauktionerne i Portugal gik godt sidste uge, mens virkeligheden er, at Centralbanken faktisk brugte skatteborgernes penge til at købe deres egen gæld. De beroligende udtalelser om, at alt går godt, har ikke noget på sig. Hvem tror hr. Van Rompuy, at han kan narre? Obligationsrenten i Portugal steg i går til næsten 7 %. EU's borgere bakker ikke længere op om valutaen, og kampen om Spanien er endnu ikke begyndt. Selve modellen er en fiasko, og alligevel er det, der står på ønskelisten, en fordobling af redningsfondens størrelse. De ønsker sågar at øge redningsfondens aktionsradius, således at EU også lige som Centralbanken kan blive ved med at købe endnu mere af sin egen gæld. Krisen anvendes som en massiv magtmanøvre, som har til formål at styre os i retning af en finanspolitisk union. Hvis det lykkes, bør vi ændre navnet og således slette "Den Europæiske Union" og erstatte navnet med "Gældsunionen". Hvis målet nås, vil de sydeuropæiske lande blive fanget i et økonomisk fængsel, hvor borgernes lidelser vil gå usagt hen, mens de nordeuropæiske lande vil komme til at se sig selv i en situation, hvor de i al evighed betaler en kæmperegning og renter, der er alt, alt for høje i forhold til deres egne økonomier. Vi er nået til et punkt, hvor det faktisk er ligegyldigt, hvad De siger. Ingen tror på Dem. Borgerne støtter Dem ikke. Jeg håber på og beder til, at markederne knækker Dem."@da2
"Herr Präsident, welches ist das am meisten gebrauchte Wort in Verbindung mit dem Euro? Nein, es ist nicht „Misserfolg“ - obwohl es das sein könnte. Es ist „Stabilität“, nicht wahr? Vor einem Jahrzehnt sagte jeder, dass sie, sobald wir die Euro-Währung haben würden, uns Stabilität bringen würde. Ein Jahrzehnt später würde ich sagen, dass das, was er brachte, Chaos, Zwistigkeit und Elend für Millionen ist, und trotzdem wurde das Wort „Stabilität“ heute Morgen noch gebraucht. Herr Barroso hat es verwendet, Herr Van Rompuy hat es verwendet: „Stabilität“. Tatsächlich klopfen wir uns selbst auf die Schulter, weil die Versteigerungen der Anleihen in Portugal in der vergangenen Woche gut liefen, obwohl die Wahrheit die ist, dass die Europäische Zentralbank tatsächlich das Geld der Steuerzahler verwendet hat, um ihre eigenen Schulden aufzukaufen. Ihre Versicherungen, dass alles gut ist, funktionieren nicht. Über wen glauben Sie Witze machen zu können, Herr Van Rompuy? Die Anleihenrenditen in Portugal sind gestern auf beinahe 7 % gestiegen. Die Öffentlichkeit in der gesamten Union unterstützt die Währung nicht länger, und die Schlacht um Spanien hat noch nicht einmal begonnen. Das Modell als solches hat versagt, und was Sie wollen ist, die Höhe des Rettungsfonds zu verdoppeln. Sie wollen sogar den Umfang des Rettungsfonds vergrößern, so dass Sie, gemeinsam mit der EZB, auch damit weitermachen können, noch mehr Ihrer eigenen Schulden aufzukaufen. Sie benutzen die Krise als einen massiven Griff nach der Macht, um uns in eine Steuerunion zu führen. Wenn Sie Erfolg haben, dann sollten wir den Namen ändern: die „Europäische Union“ loswerden und sie die „Schuldenunion“ nennen. Wenn Sie Erfolg haben, werden Sie die südlichen Länder in die Falle eines wirtschaftlichen Gefängnisses führen, in dem das Leiden der Menschen nicht zählt, während die Länder des Nordens sich in der Situation wiederfinden werden, für immer eine extrem hohe Rechnung und Zinssätze abzuzahlen, die viel zu hoch für ihre eigene Wirtschaft sind. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es in der Tat nicht mehr darauf ankommt, was irgendwer von Ihnen sagt. Niemand glaubt Ihnen. Die Öffentlichkeit unterstützt Sie nicht. Ich hoffe und bete, dass die Märkte Sie brechen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ποια λέξη χρησιμοποιείται συνήθως αναφορικά με το ευρώ; Όχι, δεν είναι η λέξη «αποτυχία», αν και θα μπορούσε. Είναι η λέξη «σταθερότητα», έτσι δεν είναι; Προ δεκαετίας, όλοι δήλωναν ότι η κυκλοφορία του ευρώ θα επέφερε άμεσα σταθερότητα. Ωστόσο, μετά την παρέλευση δέκα ετών, θα μπορούσα να πω ότι επέσυρε το χάος, τη διχόνοια και την ένδεια εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά η λέξη «σταθερότητα» συνεχίζει, παρ’ όλα αυτά, να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Αυτήν τη λέξη χρησιμοποίησε ο κ. Barroso, το ίδιο και ο κ. Van Rompuy: «σταθερότητα». Στην πραγματικότητα, καμαρώνουμε για τα επιτεύγματά μας, επειδή οι δημοπρασίες ομολόγων στην Πορτογαλία πήγαν καλά την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιούσε τα χρήματα των φορολογουμένων για να αγοράσει το χρέος τους. Οι διαβεβαιώσεις σας ότι όλα βαίνουν καλώς δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ποιον νομίζετε ότι κοροϊδεύετε, κύριε Van Rompuy; Η απόδοση των κρατικών ομολόγων στην Πορτογαλία αυξήθηκε εχθές σχεδόν στο 7%. Το κοινό αίσθημα δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση δεν στηρίζει πλέον το νόμισμα, και η μάχη για την Ισπανία δεν έχει καν ξεκινήσει. Το μοντέλο αυτό καθαυτό αποτυγχάνει και εσείς επιθυμείτε, παρά ταύτα, να διπλασιάσετε το μέγεθος του ταμείου διάσωσης. Επιπλέον, επιθυμείτε να διευρύνετε ακόμα και το πεδίο εφαρμογής του ταμείου διάσωσης, ούτως ώστε να μπορείτε και εσείς, από κοινού με την ΕΚΤ, να συνεχίσετε να αγοράζετε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό του δικού σας χρέους. Χρησιμοποιείτε την κρίση ως μέσο κατάχρησης εξουσίας, προκειμένου να μας οδηγήσετε προς τη δημοσιονομική ένωση. Εάν το επιτύχετε, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε και την ονομασία της: να απαλλαχθούμε από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» και να την αποκαλούμε πλέον «Υπερχρεωμένη Ένωση». Εάν όντως επιτύχετε τον στόχο σας, θα εγκλωβίσετε τις χώρες του Νότου σε μια οικονομική φυλακή, μέσα στην οποία τα δεινά των πολιτών θα είναι ανείπωτα, ενώ οι χώρες του Βορρά θα βρεθούν να πληρώνουν, ες αεί, έναν μαζικό λογαριασμό και υπερβολικά υψηλά επιτόκια για τις ίδιες τους τις οικονομίες. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο που καμία από τις δηλώσεις δεν έχει πλέον σημασία. Κανείς δεν σας πιστεύει. Η κοινή γνώμη δεν σας στηρίζει. Ελπίζω και εύχομαι οι αγορές να σας συντρίψουν …"@el10
"Señor Presidente, ¿cuál es la palabra más usada en relación con el euro? No, no es «fracaso», aunque bien podría. Se trata de «estabilidad», ¿no es cierto? Hace una década, todos decían que una vez tuviésemos el euro como moneda, nos aportaría estabilidad. Bien, han pasado diez años y me permito sugerir que lo que ha traído es caos, discordia y miseria para millones de personas; y sin embargo la palabra «estabilidad» sigue siendo usada esta mañana. El señor Barroso la ha empleado, al igual que el señor Van Rompuy: «Estabilidad». De hecho, nos estamos dando palmaditas en la espalda porque las subastas de bonos en Portugal marcharon bien la semana pasada, si bien la realidad es que el Banco Central Europeo estaba utilizando el dinero de los contribuyentes para comprar su propia deuda. Sus garantías de que todo está bajo control no logran el efecto deseado. ¿A quién cree estar engañando, señor Van Rompuy? La rentabilidad de las obligaciones en Portugal ascendió casi un 7 % ayer. Los ciudadanos de la Unión Europa ya no apoya a esta moneda, y la batalla por España aún no ha comenzado. El modelo en sí está fracasando y sin embargo lo que ustedes quieren es doblar el tamaño del fondo de rescate. Incluso quieren aumentar el alcance de ese fondo de rescate para que ustedes puedan también, junto al BCE, seguir comprando aún más deuda propia. Están utilizando la crisis como una oportunidad para obtener el poder necesario para llevarnos hacia la unión fiscal. Si tienen éxito, entonces deberemos cambiar el nombre: nos desharemos de «Unión Europea» y la llamaremos «Unión de deudas». Si tienen éxito, encerrarán en una prisión a los países del sur, una situación en la que los ciudadanos sufrirán lo indecible, mientras que los países del norte se verán obligados a pagar, por siempre jamás, una factura gigantesca y unos tipos de interés excesivamente elevados para sus propias economías. Hemos llegado a un punto en el que en realidad no importa lo que ustedes puedan decir. Ya nadie les cree. La ciudadanía no les apoya. Espero y rezo para que los mercados acaben con ustedes."@es21
". – Lugupeetud president! Mis sõna kasutatakse seoses euroga kõige sagedamini? Ei, see ei ole „läbikukkumine”, kuigi võiks olla. See on „stabiilsus”, kas pole? Kümme aastat tagasi ütlesid kõik, et euro toob meile stabiilsuse. Nüüd, kümme aastat hiljem, julgen väita, et see tõi kaose, ebakõla ja viletsuse miljonitele inimestele, kuid endiselt kuuleme ka täna hommikul sõna „stabiilsus”. Stabiilsus – seda nimetas president Barroso ja seda kasutas eesistuja Van Rompuy. Me patsutame iseendale õlale, sest eelmisel nädalal õnnestus võlakirjaoksjon Portugalis, kuid tegelik olukord on selline, et Euroopa Keskpank kasutas maksumaksjate raha oma võla väljaostmiseks. Teie kinnitused, et kõik on hästi, ei ole usutavad. Keda te enda meelest lollitate, härra Van Rompuy? Võlakirjade tulusus Portugalis suurenes eile ligikaudu 7%. Inimesed terves liidus ei toeta enam ühisraha ja Hispaania pärast ei ole lahing veel isegi alanud. Süsteem ise ebaõnnestub ja te tahate ikkagi päästefondi vahendeid kahekordistada. Te tahate isegi suurendada päästefondi ulatust, et lisaks EKPle saaksite ka teie jätkata oma võlgade väljaostmist veelgi suuremas mahus. Te kasutate kriisi suure hoovana maksuliidu idee edendamiseks. Kui see teil õnnestub, peaksime nime muutma – Euroopa Liitu tuleks hakata nimetama võlaliiduks. Kui teie tegevus kannab vilja, jäävad lõunapoolsed riigid majandusvanglasse, kus inimeste kannatustest ei räägita, samal ajal kui põhjapoolsed riigid jäävad igavesti maksma seda hiigelarvet ja intresse, mis on nende enda majanduse jaoks liiga suured. Oleme jõudnud punkti, kus on tegelikult ükskõik, mida keegi teist ütleb. Keegi ei usu teid. Rahvas ei toeta teid. Loodan ja palvetan, et turud murravad teid."@et5
". Arvoisa puhemies, mikä on yleisimmin euron yhteydessä käytetty sana? Ei, se ei ole "epäonnistuminen" – vaikka niin voisi olla. Se on "vakaus", eikö totta? Kymmenen vuotta sitten kaikki sanoivat, että kun saamme euron valuutaksemme, se tuo vakautta. No, kymmenen vuotta myöhemmin minä toteaisin, että se on tuonut kaaosta, epäsopua ja kurjuutta miljoonille ihmisille, ja silti sanaa "vakaus" käytetään yhä tänä aamunakin. Sekä puheenjohtaja Barroso että puheenjohtaja Van Rompuy käytti sitä: "vakaus". Me taputamme itseämme olalle, koska Portugalin joukkovelkakirjahuutokauppa viime viikolla sujui hyvin, vaikka todellisuudessa Euroopan keskuspankki itse asiassa osti veronmaksajien rahoilla takaisin oman velkansa. Vakuutuksenne siitä, että kaikki on hyvin, eivät toimi. Ketä te luulette puijaavanne, puheenjohtaja Van Rompuy. Joukkovelkakirjojen tuotto nousi Portugalissa eilen lähes 7 prosenttiin. Kansalaiset kaikkialla unionissa eivät enää tue valuuttaa, ja taistelu Espanjasta ei ole edes alkanut. Itse malli on epäonnistunut, ja silti te haluatte kaksinkertaistaa pelastusrahaston koon. Haluatte jopa laajentaa pelastusrahaston soveltamisalaa, jotta tekin voisitte EKP:n rinnalla jatkaa oman velkanne ostamista. Käytätte kriisiä välineenä kaapataksenne suunnattomasti valtaa ja viedäksenne meitä kohti finanssipoliittista unionia. Jos onnistutte, meidän olisi muutettava nimeä: luovuttava "Euroopan unionista" ja kutsuttava sitä "velkaunioniksi". Jos onnistutte, suljette eteläiset valtiot taloudelliseen vankilaan, jossa kansalaisten kärsimykset ovat sanoinkuvaamattomia, kun taas pohjoiset valtiot saavat maksaa ikuisesti valtavaa laskua ja korkoja, jotka ovat aivan liian suuret niiden omille talouksille. Olemme tulleet pisteeseen, jossa sillä, mitä kuka tahansa teistä sanoo, ei oikeastaan ole mitään väliä. Kukaan ei usko teitä. Kansalaiset eivät tue teitä. Toivon ja rukoilen, että markkinat saavat teidät polvillenne."@fi7
"Monsieur le Président, quel est le mot le plus fréquemment utilisé en association avec l’euro? Non, ce n’est pas «échec» - bien que ce soit possible. C’est «stabilité», n’est-ce pas? Il y a dix ans, tout le monde disait qu’une fois que nous aurions la devise européenne, elle nous amènerait la stabilité. Et bien, une décennie plus tard, je dirais que ce qu’il a apporté, c’est le chaos, la discorde et la misère pour des millions de personnes, et le mot «stabilité» est encore utilisé ce matin. M. Barroso l’a utilisé, M Van Rompuy l’a utilisé: «stabilité». En fait, nous nous donnons une petite tape dans le dos parce que la vente des obligations au Portugal s’est bien déroulée la semaine dernière, alors qu’en réalité, la Banque centrale européenne se servait en fait de l’argent des contribuables pour racheter la dette de ce pays. Vos propos rassurants selon lesquels tout va bien ne fonctionnent pas. À qui pensez-vous faire croire ça, Monsieur Van Rompuy? Les rendements obligataires au Portugal ont grimpé jusqu’à près de 7 % hier. Le public à travers l’Union ne soutient plus la monnaie, et la bataille pour l’Espagne n’a même pas encore commencé. Le modèle lui-même est en échec et, cependant, ce que vous voulez, c’est doubler la taille du fonds de renflouement. Vous voulez même augmenter la portée de ce fonds de renflouement de manière à ce que, au même titre que la BCE, vous puissiez aussi continuer malgré tout à racheter une part toujours plus grande de votre propre dette. Vous utilisez la crise pour vous emparer massivement du pouvoir et nous emmener vers une union budgétaire. Si vous réussissez, nous devrons changer de nom: adieu «l’Union européenne», bonjour «l’Union de la dette». Si vous réussissez, vous enfermerez les pays méditerranéens dans une prison économique, où la souffrance des citoyens sera passée sous silence, alors que les pays du Nord seront contraints de payer, à jamais, une facture colossale et des taux d’intérêt bien trop élevés pour leur propre économie. Nous avons atteint un point où peu importe, en fait, ce que n’importe lequel d’entre vous dit. Personne ne vous croit. Le public ne vous soutient pas. J’espère et prie pour que les marchés vous brisent."@fr8
"Elnök úr, melyik szó hangzik el a leggyakrabban az euróval kapcsolatban? Nem, nem a „kudarc”, bár lehetne az is. A „stabilitás”, nem igaz? Egy évtizeddel ezelőtt, mindenki azt hangoztatta, hogy az euró majd meghozza a stabilitást. Nos, egy évtizeddel később, azt kell mondanom, hogy stabilitás helyett az euró milliók számára csupán káoszt, ellentmondást és gyötrelmet hozott, és mindezek ellenére ma is elhangzott a „stabilitás” szó az euró kapcsán. Barroso úr és Van Rompuy úr is használta ma ezt a szót. Sőt még büszkék is vagyunk magunkra, mert a múlt heti portugáliai kötvényárverés jól ment, holott valójában az történt, hogy az Európai Központi Bank az adófizetők pénzén saját adósságát vásárolta meg. Az önök nyugtató szavai, hogy „minden rendben van”, nem hihetőek. Van Rompuy úr, ön szerint elhiszi ezt bárki? A portugál kötvényhozamok tegnap közel 7%-kal emelkedtek. Az Unió közvéleménye már nem támogatja a valutát, és a Spanyolországért folytatott csata még el sem kezdődött. A modell bukásra áll, és ennek ellenére meg szeretnék duplázni a mentőalapot. Sőt még a mentőalap hatókörét is ki akarják terjeszteni, hogy az EKB-val együtt folytathassák saját adósságaik felvásárlását. A válság csak eszköz az önök kezében, amellyel egyre közelebb kényszerítenek bennünket a költségvetési unióhoz. Amennyiben sikerrel járnak, akkor nevezzük is át az Európai Uniót „Adósság Unióra”. Amennyiben sikerrel járnak, a déli országokat gazdasági börtönbe zárják, amelyben az emberek szenvedése végtelen lesz, miközben az északi országok azon kapják magukat, hogy az idők végezetéig ők fizetik meg azokat a hatalmas számlákat és kamatokat, amelyek gazdaságukhoz mérten sokkal magasabbak a normálisnál. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol igazából nem is számit már, hogy mit is mondanak. Senki sem hisz önöknek. Az emberek nem támogatják önöket. Én abban reménykedem, és azért imádkozom, hogy majd a piacok megtörik önöket."@hu11
"Signor Presidente, qual è il termine associato a euro utilizzato con la maggiore frequenza? No, non è “fallimento”, anche se potrebbe esserlo. È “stabilità”, o mi sbaglio? Una decina di anni fa, tutti affermavano che una volta che avremmo avuto l’euro, ciò ci avrebbe portato stabilità. Beh, dieci anni più tardi, direi che ciò che ha portato è caos, discordia e povertà per milioni di persone, eppure questa mattina si è continuato a usare la parola “stabilità”. L’ha usata Il Presidente Barroso, l’ha usata il Presidente Van Rompuy: “stabilità”. In realtà, ci congratuliamo gli uni con gli altri perché le aste di obbligazioni della scorsa settimana in Portogallo sono andate bene, mentre la realtà è che la Banca centrale europea si è servita del denaro dei contribuenti per acquistare il loro stesso debito. Le vostre rassicurazioni che tutto va bene non funzionano. Chi ritiene di prendere in giro, Presidente Van Rompuy? La rendita delle obbligazioni in Portogallo ieri è aumentata fino a quasi il 7 per cento. L’opinione pubblica in tutta l’Unione non sostiene più la moneta, e la battaglia per la Spagna non è nemmeno cominciata. Il modello stesso sta fallendo, eppure lei vuole raddoppiare le dimensioni del fondo di salvataggio. Vuole anche ampliare la portata del fondo di salvataggio, affinché, insieme alla BCE, anche lei possa andare ad acquistare ancora più del suo stesso debito. State utilizzando la crisi come un enorme strumento di potere per portarci a un’unione fiscale. Se ci riusciste, allora dovremmo cambiare il nome, liberandoci di “Unione europea” e chiamandola “Unione del debito”. Se ci riusciste, imprigionereste i paesi meridionali in un carcere economico, nel quale le sofferenze degli individui sarebbero incalcolabili, mentre i paesi del nord si troverebbero a dover pagare, per sempre, un conto molto salato e tassi d’interessi di gran lunga troppo alti per le loro economie. Abbiamo ormai raggiunto un punto in cui in realtà non importa più ciò che ciascuno di voi dirà. Nessuno vi crede. Il pubblico non vi sostiene. Spero e prego che i mercati si liberino di voi."@it12
"Pone Pirmininke, koks žodis dažniausiai vartojamas, kai kalbama apie eurą? Ne, tai – ne „nesėkmė“, nors galėtų būti ir tai. Šis žodis „stabilumas“, ar ne? Prieš dešimt metų visi sakė, kad įsivedę eurą galėsime užtikrinti stabilumą. Na, praėjus dešimtmečiui galėčiau pasakyti, kad jis sukėlė netvarką, nesantaiką ir milijonus žmonių įstūmė į skurdą, tačiau šį rytą vis tiek girdime žodį „stabilumas“. Žodį „stabilumas“ vartojo ir J. M. Barroso, ir H. Van Rompuy. Iš tikrųjų patys plekšnojame sau per pečius, nes praėjusią savaitę Portugalijoje surengti obligacijų aukcionai vyko labai sklandžiai, tačiau tikrovė tokia, kad Europos centrinis bankas iš tikrųjų naudojo mokesčių mokėtojų pinigus jų pačių skoloms grąžinti. Jūsų nuraminimas, kad viskas klostosi gerai, neveiksmingas. Pone H. Van Rompuy, ką, jūsų manymu, apgausite? Vakar obligacijų palūkanų normos Portugalijoje padidėjo iki beveik 7 proc. Visos Europos Sąjungos visuomenės dešinieji nebepalaiko valiutos, o mūšis dėl Ispanijos dar net neprasidėjo. Pats modelis nebeveikia, o jūs vis tiek norite dvigubinti gelbėjimo fondo lėšų dydį. Netgi norite išplėsti gelbėjimo fondo taikymo sritį, kad kartu su ECB taip pat galėtumėte didinti savo skolą. Naudojatės krize kaip galimybe užgrobti valdžią ir mus įtraukti į fiskalinę sąjungą. Jei jums pavyktų tai padaryti, turėtume pakeisti savo pavaidinimą: atsikratykime „Europos Sąjungos“ ir pavadinkime ją „Skolų Sąjunga“. Jei jums iš tikrųjų pavyks tai padaryti, uždarysite pietines valstybes į ekonominį kalėjimą, kuriame žmonės labai kentės, o šiaurinės valstybės turės nuolat apmokėti savo ekonomikos požiūriu pernelyg dideles sąskaitas ir pernelyg aukštas palūkanų normas. Pasiekėme tokią ribą, kai iš tikrųjų nesvarbu, ką kuris nors iš jūsų pasakys. Niekas jumis netiki. Visuomenė jūsų nepalaiko. Meldžiuosi, kad rinkos jus sužlugdytų, ir tikiuosi, kad taip ir bus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kāds ir visbiežāk lietotais vārds saistībā ar euro? Nē, tas nav „neveiksme”, lai gan tas tā varētu būt. Šis vārds ir „stabilitāte”, vai ne tā? Pirms desmit gadiem visi sacīja, ka tad, kad mums būs euro valūta, tā mums nesīs stabilitāti. Pēc desmit gadiem es sacītu, ka šī valūta mums ir nesusi haosu, domstarpības un ciešanas miljoniem cilvēku, tomēr šorīt vēl joprojām tiek izmantots vārds „stabilitāte”. To lietoja kungs, to lietoja kungs: stabilitāte. Faktiski mēs sitam sev uz pleca, jo pagājušajā nedēļā Portugālē obligāciju izsoles noritēja veiksmīgi, lai gan realitāte ir tāda, ka Eiropas Centrālā banka patiesībā izmantoja nodokļu maksātāju naudu, lai nopirktu viņu pašu parādu. Jūsu apgalvojumi, ka viss ir kārtībā, nedarbojas. kungs, kuru, jūsuprāt, jūs muļķojat? Vakardien obligāciju ienākumi Portugālē pieauga gandrīz līdz 7 %. Sabiedrība otrā Savienības malā vairs neatbalsta šo valūtu, un cīņa par Spāniju pat vēl nav sākusies. Pats modelis cieš neveiksmi, un tomēr tas, ko jūs vēlaties, ir glābšanas fonda apjoma dubultošana. Jūs pat vēlaties paplašināt glābšanas fonda darbības jomu, lai kopā ar Eiropas Centrālo banku arī jūs varētu turpināt iepirkt vēl vairāk pašu parāda. Jūs izmantojat krīzi kā milzīgu varas sagrābšanu, lai mūs virzītu uz fiskālo savienību. Ja jums tas izdosies, mums būs jāmaina nosaukums, proti, no „Eiropas Savienības” uz „Parāda savienību”. Ja jums tas izdosies, jūs ieslodzīsiet šīs dienvidu valstis ekonomikas cietumā, kurā iedzīvotāju ciešanas būs neizsakāmas, kamēr ziemeļvalstis attapsies mūžam maksājam milzīgu rēķinu un procentu likmes, kas ir pārāk lielas to pašu ekonomikai. Mēs esam nonākuši punktā, kad patiesībā vairs nav nozīmes, ko jebkurš no jums saka. Neviens jums netic. Sabiedrība jūs neatbalsta. Es ļoti ceru, ka tirgus situācija jūs salauzīs."@lv13
"Mr President, what is the most commonly used word in association with the euro? No, it is not ‘failure’ – although it could be. It is ‘stability’, is it not? A decade ago, everybody said that once we had the euro currency, it would bring us stability. Well, a decade on, I would suggest that what it has brought is chaos, discord and misery for millions, and yet the word ‘stability’ is still being used this morning. Mr Barroso used it, Mr Van Rompuy used it: ‘stability’. In fact, we are patting ourselves on the back because the bond auctions in Portugal went well last week, whereas the reality is that the European Central Bank was actually using taxpayers’ money to buy their own debt. Your reassurances that all is well do not work. Who do you think you are kidding, Mr Van Rompuy? Bond yields in Portugal rose to nearly 7% yesterday. The public right across the Union no longer supports the currency, and the battle for Spain has not even begun. The model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund. You even want to increase the scope of the bail-out fund so that, along with the ECB, you too can go on buying yet more of your own debt. You are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union. If you succeed, then we should change the name: get rid of ‘European Union’ and call it the ‘Debt Union’. If you do succeed, you will trap those southern countries inside an economic prison, in which people’s suffering will be untold, while the northern countries will find themselves paying, forever, a massive bill and interest rates that are far too high for their own economies. We have reached a point where it actually does not matter what any of you say. Nobody believes you. The public does not support you. I hope and pray the markets break you."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, wat is het meest gebruikte woord in verband met de euro? Nee, het is niet 'mislukking' – hoewel het dat ook heel goed had kunnen zijn. Het is 'stabiliteit', toch? Tien jaar geleden zei iedereen dat de euro ons stabiliteit zou brengen als deze eenmaal was ingevoerd. Nou, tien jaar later zou ik eerder willen zeggen dat de euro enkel chaos, onenigheid en ellende heeft gebracht voor miljoenen mensen, en desondanks wordt hier deze ochtend nog steeds het woord 'stabiliteit' gebruikt. Zowel mijnheer Barroso als mijnheer Van Rompuy hebben gesproken van 'stabiliteit'. We geven elkaar zelfs schouderklopjes omdat de obligatieveilingen in Portugal vorige week goed gingen, terwijl de realiteit is dat de Europese Centrale Bank in feite het geld van belastingbetalers heeft gebruikt om haar eigen schuld te kopen. Uw geruststellingen dat alles goed gaat, werken niet. Wie denkt u eigenlijk voor de gek te houden, mijnheer Van Rompuy? Het rendement van obligaties steeg gisteren naar bijna 7 procent in Portugal. Het publiek in de hele Unie steunt de valuta niet langer, en de strijd om Spanje is nog niet eens begonnen. Het model zelf mislukt en toch is het enige wat u wilt, de omvang van het reddingsfonds verdubbelen. U wilt zelfs de reikwijdte van het reddingsfonds vergroten zodat u, net als de ECB, ook nog meer van uw eigen schuld kunt kopen. U gebruikt de crisis als machtsmiddel om ons in de richting van een fiscale unie te leiden. Als u daarin slaagt, moeten we de naam veranderen: de 'Europese Unie' wordt dan omgedoopt tot de 'Schuldenunie'. Als u hierin slaagt, sluit u de zuidelijke landen op in een economische gevangenis waarin het lijden van de bevolking ongehoord zal zijn, terwijl de noordelijke landen tot in de eeuwigheid een enorme rekening en rentetarieven moeten betalen die veel te hoog zijn voor hun eigen economieën. We hebben een punt bereikt waarop het eigenlijk niet uitmaakt wat iemand van u zegt. Niemand gelooft u nog. Het publiek steunt u niet. Ik hoop en bid dat de markten u zullen breken."@nl3
"Panie Przewodniczący! Jakie słowo jest najczęściej używane w związku z walutą euro? Nie, nie jest nim „porażka” – choć i je można by wymienić. Tym słowem jest „stabilność”. Czy nie mam racji? Dziesięć lat temu wszyscy mówili, że z chwilą wprowadzenia waluty euro osiągniemy stabilność. No cóż, po dziesięciu latach chciałbym zasugerować wniosek, że przyniosła nam ona chaos, niezgodę i niedolę za cenę milionów, a przecież słowo „stabilność” wciąż się dziś rano powtarza. Pan Przewodniczący Barroso go użył, wypowiadał je też Pan Przewodniczący Van Rompuy: „stabilność”. Poklepujemy się nawzajem po plecach, ponieważ sprzedaż obligacji w Portugalii przebiegła w ubiegłym tygodniu pomyślnie, chociaż w rzeczywistości Europejski Bank Centralny za pomocą pieniędzy podatników dokonał wykupu własnego zadłużenia. Wasze zapewnienia, że wszystko jest w porządku, są bez pokrycia. Panie Przewodniczący Van Rompuy! Z kogo, według Pana, stroicie sobie żarty? Wczoraj rentowność obligacji w Portugalii wzrosła do blisko 7 %. Obywatele w całej Unii przestali popierać walutę, a bój o Hiszpanię nawet się nie rozpoczął. Już sam model się nie sprawdził, a wy chcecie jeszcze podwoić fundusz pomocy finansowej. Chcecie nawet zwiększyć zakres funduszu pomocy, żeby wraz z EBC też mieć jeszcze większą możliwość wykupu własnego zadłużenia. Wykorzystujecie kryzys, żeby doprowadzić do narzucenia nam unii fiskalnej. Jeśli się wam to uda, trzeba będzie zmienić nazwę: zrezygnować z „Unii Europejskiej” i nazwać ją „Unią Zadłużenia”. Jeśli przedsięwzięcie się wam powiedzie, zamknięcie te państwa południowe w więzieniu gospodarczym, w którym niedola ludzi będzie nieopisana, a państwa północne będą już zawsze płacić ogromne rachunki i odsetki, zbyt wysokie dla ich gospodarek. Doszliśmy do punktu, w którym w gruncie rzeczy nie ma znaczenia to, co każdy z was mówi. Nikt wam nie wierzy. Obywatele was nie popierają. Mam nadzieję, że rynki doprowadzą as do upadku i o to się modlę."@pl16
"Senhor Presidente, qual é a palavra mais frequentemente utilizada quando se fala do euro? Não, não é “fracasso” – embora pudesse ser. É “estabilidade”, não é? Há uma década, todos afirmavam que quando adoptássemos o euro iríamos ter estabilidade. Bom, uma década depois, atrever-me-ia a dizer que o que trouxe foi o caos, a discórdia e a miséria para milhões e, ainda assim, a palavra “estabilidade” continua a ser utilizada aqui esta manhã. Foi utilizada pelo Senhor Presidente da Comissão e foi utilizada pelo Senhor Presidente do Conselho: “estabilidade”. Na verdade, estamos a dar palmadinhas nas costas uns dos outros porque os leilões de títulos em Portugal correram bem na semana passada, apesar de, na realidade, o Banco Central Europeu ter utilizado o dinheiro dos contribuintes para comprar a sua própria dívida. As vossas garantias de que tudo está bem não funcionam. Quem pensam que estão a enganar, Senhor Presidente Van Rompuy? Ontem, os rendimentos das obrigações em Portugal subiram até quase 7%. A opinião pública em toda a União já não apoia a moeda única e a contenda pela Espanha ainda nem sequer começou. O próprio modelo está a fracassar e, ainda assim, o que pretendem é duplicar o montante do fundo de resgate. Querem até aumentar o âmbito do fundo de resgate para, juntamente com o BCE poderem, também, continuar a comprar mais da vossa dívida. Estão a utilizar a crise como uma tentativa para obterem mais poder para nos conduzirem a uma união orçamental. Se conseguirem, então devemos mudar a designação: esqueçam “União Europeia” e passem a chamar-lhe “União da Dívida”. Se conseguirem, irão encarcerar os países do Sul numa prisão económica, onde o sofrimento das pessoas será indescritível, enquanto os Estados do Norte irão ficar a pagar, para sempre, uma conta enorme e taxas de juros elevadas demais para as suas economias. Chegámos a um ponto em já nada daquilo que qualquer um de vós diz adianta. Ninguém acredita nos Senhores. A opinião pública não está do vosso lado. Espero e rezo para que os mercados vos façam vergar."@pt17
"Dle Președinte, care este cuvântul cel mai des folosit în legătură cu moneda euro? Nu, nu este „eșec” – deși ar putea fi. Este „stabilitate”, nu-i așa? Cu un deceniu în urmă, toți au spus că odată ce vom avea moneda euro, aceasta ne va aduce stabilitate. Ei bine, un deceniu mai târziu, aș sugera că ceea ce aceasta a adus este haos, discordie și mizerie pentru milioane de oameni și, totuși, cuvântul „stabilitate” este folosit în continuare în această dimineață. Dl Barroso l-a folosit, dl Van Rompuy l-a folosit: „stabilitate”. De fapt, ne felicităm deoarece licitația de obligațiuni din Portugalia a decurs bine săptămâna trecută, în timp ce realitatea este că Banca Centrală Europeană utiliza de fapt banii contribuabililor pentru a-și cumpăra propria creanță. Asigurările dvs. că totul este bine nu au efect. Pe cine credeți că păcăliți, dle Van Rompuy? Randamentul obligațiunilor din Portugalia a crescut la aproximativ 7 % ieri. Cetățenii de pe întreg teritoriul Uniunii nu mai sprijină moneda, iar bătălia pentru Spania nici măcar nu a început. Modelul în sine dă greș și, totuși, ceea ce doriți este să dublați dimensiunea fondului de sprijin. Doriți chiar să extindeți domeniul de aplicare a fondului de sprijin astfel încât, împreună cu BCE, dvs., de asemenea, să puteți cumpăra și mai multe creanțe ale dvs. Utilizați criza ca o putere masivă de acaparare pentru a ne îndrepta spre o uniune fiscală. Dacă reușiți, atunci ar trebui să schimbăm numele: să renunțăm la numele „Uniunea Europeană” și să o denumim „Uniunea Datoriilor”. Dacă reușiți, o să plasați țările sudice într-o închisoare economică în care suferințele oamenilor vor rămâne necunoscute, în timp ce țările nordice vor plăti, la infinit, o factură uriașă și rate ale dobânzii care sunt mult prea mari pentru propriile lor economii. Am ajuns într-un punct în care nu contează nimic din ceea ce ați spune. Nimeni nu vă crede. Publicul nu vă susține. Sper și mă rog ca piețele să vă ruineze."@ro18
"Aké slovo sa najbežnejšie používa v súvislosti s eurom? Nie, nie je to „zlyhanie“ – hoci by mohlo byť. Je to „stabilita“, však? Pred desaťročím každý tvrdil, že keď budeme mať ako menu euro, prinesie nám to stabilitu. Nuž a po desiatich rokoch by som povedal, že euro prinieslo chaos, nezhody a biedu miliónom ľudí. Napriek tomu sa aj dnes ráno slovo „stabilita“ stále používa. Použil ho pán Barroso, použil ho pán Van Rompuy: „stabilita“. V skutočnosti sa navzájom potľapkávame po pleciach, pretože aukcia dlhopisov v Portugalsku minulý týždeň prebehla dobre, pričom realita je taká, že Európska centrálna banka použila peniaze daňových poplatníkov na nákup ich vlastného dlhu. Vaše opätovné ubezpečenia, že všetko je v poriadku, nefungujú. Čo myslíte, koho klamete, pán Van Rompuy? Výnosy dlhopisov v Portugalsku včera stúpli na takmer 7 %. Verejnosť v celej Únii už nepodporuje túto menu a vojna o Španielsko sa ešte ani nezačala. Samotný model zlyháva a vy ešte chcete zdvojnásobiť prostriedky v záchrannom fonde. Dokonca chcete zväčšiť rozsah záchranného fondu, aby ste spoločne s ECB mohli ďalej kupovať ešte väčšiu časť svojho vlastného dlhu. Využívate krízu na masívne uchopenie moci, aby ste nás zatiahli do fiškálnej únie. Ak sa vám to podarí, mali by sme zmeniť názov: zbavme sa názvu „Európska únia“ a nazvime ju „Dlhová únia“. Ak sa vám to podarí, južné krajiny zavriete do hospodárskeho väzenia, kde bude utrpenie ľudí nevýslovné, zatiaľ čo severné krajiny zistia, že musia platiť, už navždy, obrovský účet a úroky, ktoré sú pre ich hospodárstva príliš vysoké. Dosiahli sme bod, kde už naozaj nezáleží na tom, čo kto z vás povie. Nik vám neverí. Verejnosť vás nepodporuje. Dúfam, že vás trhy zlomia, a modlím sa za to."@sk19
"Gospod predsednik, kaj je najpogosteje uporabljena beseda v zvezi z evrom? Ne, to ni „neuspeh“ – čeprav bi lahko bila. To je „stabilnost“, kajne? Pred desetletjem so vsi dejali, da nam bo potem, ko bomo imeli valuto evro, ta prinesla stabilnost. No, po desetletju bi rekel, da je to, kar je prinesla, kaos, razdor in beda za milijone, pa vendar je bila beseda „stabilnost“ še danes zjutraj uporabljena. Uporabil jo je gospod Barroso, uporabil jo je gospod Van Rompuy: „stabilnost“. Dejansko se trepljamo po hrbtu, ker so šle dražbe obveznic prejšnji teden na Portugalskem dobro, realnost pa je, da je Evropska centralna banka pravzaprav uporabila davkoplačevalski denar, da je kupila njihov lastni dolg. Vaša zagotovila, da je vse dobro, ne držijo. S kom pa mislite, da se šalite, gospod Van Rompuy? Donos obveznic se je včeraj na Portugalskem dvignil na skoraj 7 %. Javnost po vsej Uniji ne podpira več valute in boj za Španijo se še ni niti začel. Model sam je neuspešen in vendar želite podvojiti velikost sklada za finančno reševanje. Želite celo povečati obseg sklada za finančno reševanje tako, da boste lahko skupaj z ECB tudi vi nadaljevali s kupovanjem še več lastnega dolga. Krizo uporabljate za veliko prilaščanje moči, da bi nas pripeljali v fiskalno unijo. Če vam bo uspelo, potem moramo spremeniti ime, se znebiti „Evropske unije“ in jo poimenovati „Unija dolga“. Če vam bo res uspelo, boste imeli v pasti tiste južne države znotraj gospodarske ječe, v katerih bodo ljudje neizmerno trpeli, v severnih državah pa bodo ugotovili, da večno plačujejo ogromen račun in obrestne stopnje, ki so mnogo previsoke za njihova lastna gospodarstva. Dosegli smo točko, ko dejansko ni pomembno, kaj kateri od vas reče. Nihče vam ne verjame. Javnost vas ne podpira. Upam in molim, da vas bodo trgi zlomili."@sl20
"Herr talman! Vad är det ord som mest förknippas med euron? Nej, det är inte ”misslyckande”, även om det hade varit ett tänkbart svar. Det är ”stabilitet”, eller hur? För tio år sedan sade alla att när vi väl fick euron som valuta skulle den ges oss stabilitet. Nu tio år senare anser jag att euron har fört med sig kaos, oenighet och misär för miljontals människor. Trots det används ordet ”stabilitet” den här morgonen. José Manuel Barroso använde detta ord, Herman Van Rompuy använde det. De talade båda om ”stabilitet”. Vi dunkar i själva verket oss själva i ryggen på grund av att förra veckans obligationsauktioner i Portugal gick bra. I själva verket använde emellertid Europeiska centralbanken skattebetalarnas pengar för att köpa sin egen skuld. Er försäkran om att allt är bra fungerar inte. Vem tror du att du lurar Herman Van Rompuy? Avkastningen från obligationerna i Portugal steg till nästan 7 procent i går. Runt om i Europa stöder allmänheten inte längre valutan, och kampen om Spanien har inte ens börjat. Själva modellen har misslyckats och trots det vill du fördubbla räddningsfondens storlek. Du vill till och med öka räddningsfondens räckvidd så att inte bara ECB utan även rådet gå in och köpa mer av er egen skuld. Ni använder krisen som ett svepskäl för att tvinga in oss i en finanspolitisk union. Om ni lyckas bör vi ändra namnet. Vi bör sluta kalla unionen för ”Europeiska unionen” och i stället börja kalla den för ”Skuldunionen”. Om ni verkligen lyckas kommer ni att fjättra de sydliga länderna ekonomiskt, med ofattbart lidande för befolkningen, medan de nordliga länderna för all framtid kommer att tvingas betala en enorm nota och räntor som deras egna ekonomier inte klarar. Vi har nått en punkt där det faktiskt inte spelar någon roll vad någon av er säger. Inger tror er. Allmänheten stöder er inte. Jag hoppas och ber att marknaden knäcker er."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph