Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-659-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.24.2-659-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I hope very much that Lithuania will learn from the experience in the UK, which went through its own agonies of having a law which banned the promotion of homosexuality in schools. David Cameron, then Conservative leader and now Prime Minister, said 18 months ago that his party was wrong in its support for that 1988 law, which was subsequently repealed. Indeed David Cameron predicted that the first openly gay Prime Minister in the UK would be a Tory. We will see, but that is what he predicted. So you could see a huge change in attitudes in the space of two decades. This development in attitudes, which my colleague, Charles Tannock, knows a lot more about, and this move by the centre right are reflected in a quite modest and moderate EPP resolution and, indeed, in Simon Busuttil’s opening remarks. I am hopeful that the EPP might be able to rally to the main resolution if most of their amendments are accepted in the vote tomorrow. The situation in the UK has been transformed to the extent that the proprietors of a small guest house were today forced to pay compensation to a gay couple whom they refused to allow to stay, in breach of the law. As the judge remarked, these proprietors were perfectly at liberty to hold or discuss their personal views on homosexuality, but what they could not do was discriminate on the basis of those views. It is talk, discussion, debate, right of assembly that would be affected by the proposed Lithuanian laws. Banning the promotion or propagation of homosexuality is likely to have a chilling effect on free speech and discussions, as the Fundamental Rights Agency has pointed out. I join Sophie in ’t Veld in calling for an EU road map to combat homophobia and discrimination and I call on everyone across the political spectrum in this House to unite in support of the whole range of human rights."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pevně doufám, že Litva se poučí ze zkušenosti Spojeného království, které si prošlo vlastním trápením se zákonem zakazujícím propagaci homosexuality ve školách. David Cameron, tehdy předseda Konzervativní strany, dnes ministerský předseda, před osmnácti měsíci řekl, že jeho strana udělala chybu, když podpořila tento zákon z roku 1988, jenž byl následně zrušen. David Cameron dokonce předpověděl, že první ministerský předseda, jenž nebude svoji homosexualitu tajit, bude toryovec. Uvidíme, ale takto zněla jeho předpověď. Takže v průběhu dvou desetiletí byla patrná značná změna postojů. Tento vývoj v postojích, o němž ví daleko víc kolega Charles Tannock, a tento posun na pravém středu se odráží v dosti skromném a umírněném usnesení skupiny PPE a samozřejmě v úvodních poznámkách Simona Busuttila. Chovám naději, že skupina PPE se bude moci přidat k hlavnímu usnesení, pokud zítra během hlasování bude přijata většina jejich pozměňovacích návrhů. Situace ve Spojeném království se natolik změnila, že majitelé malého penziónu byli v současné době nuceni zaplatit odškodnění homosexuálnímu páru, jejž v rozporu se zákonem odmítli ubytovat. Jak soudce podotknul, tito majitelé mají plné právo zastávat své názory na homosexualitu nebo se o nich bavit, ale nemohou na základě těchto názorů druhé diskriminovat. Zmíněnými návrhy litevských zákonů by byly postiženy právě hovory, diskuse, výměna názorů, právo shromažďování. Zákaz podporování a propagace homosexuality budou pravděpodobně mít nepříznivý dopad na svobodu projevu a svobodnou výměnu názorů, jak upozornila Agentura Evropské unie pro základní práva. Připojuji se k žádosti paní poslankyně Sophie in ’t Veldové, aby vznikl plán EU pro boj proti homofobii a diskriminaci a vyzývám všechny napříč politickým spektrem v této sněmovně, abychom jednotně podporovali lidská práva v plném rozsahu."@cs1
"Fru formand! Jeg håber inderligt, at Litauen vil lære af erfaringerne i Det Forenede Kongerige, som selv har været igennem smerten ved at have en lov, der forbød promovering af homoseksualitet i skolerne. David Cameron, daværende leder af Det Konservative Parti og nu premierminister, sagde for 18 måneder siden, at hans parti tog fejl, da det støttede loven i 1988, som efterfølgende er ophævet. David Cameron har endda forudsagt, at den første åbent homoseksuelle premierminister i Det Forenede Kongerige vil blive en konservativ. Lad os nu se, men det er, hvad han forudsagde. De kan altså se en enorm holdningsændring på to årtier. Denne udvikling af holdninger, som min kollega, Charles Tannock, ved meget mere om, og denne ændring fra det moderate højre afspejles i en beskeden og moderat PPE-beslutning og Simon Busuttils indledende bemærkninger. Jeg håber, at PPE-Gruppen vil slutte op om hovedbeslutningen, hvis gruppens ændringsforslag vedtages under afstemningen i morgen. Situationen i Det Forenede Kongerige har ændret sig så vidt, at ejerne af en lille hotelpension blev tvunget til at betale erstatning til et homoseksuelt par, som de i strid med loven havde afvist. Som dommeren bemærkede, må disse ejere frit have eller drøfte deres eget syn på homoseksualitet, men de må ikke forskelsbehandle på grundlag af disse synspunkter. Det er retten til at tale, drøfte, forhandle og samles, der berøres af de litauiske lovforslag. Hvis promovering af eller propaganda for homoseksualitet forbydes, vil det have en nedkølende virkning på ytringsfriheden og debatten, som Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har påpeget. Jeg tilslutter mig Sophie in 't Velds opfordring til en EU-køreplan for bekæmpelsen af homofobi og forskelsbehandling, og jeg opfordrer alle på tværs af Parlamentets politiske spektrum til at forenes i støtten til hele rækken af menneskerettigheder."@da2
"Frau Präsidentin, ich hoffe sehr, dass Litauen vom Vereinigten Königreich lernt, das seine eigenen leidvollen Erfahrungen machen musste mit einem Gesetz, das die Förderung von Homosexualität in Schulen verbot. Vor 18 Monaten erklärte David Cameron, damals Parteivorsitzender der Konservativen und jetzt Premierminister, dass seine Partei sich in der Unterstützung des Gesetzes von 1988 geirrt habe; das Gesetz wurde später außer Kraft gesetzt. In der Tat sagte David Cameron voraus, dass der erste Premierminister im Vereinigten Königreich, der sich selbst als schwul outet, ein Tory sein würde. Wir werden ja sehen, aber das hat er vorausgesagt. Sie können also sehen, wie grundlegend sich die Einstellung im Laufe von zwei Jahrzehnten geändert hat. Diese Weiterentwicklung in der Geisteshaltung, worüber mein Kollege Charles Tannock viel besser Bescheid weiß, und dieser vom Mitte-Rechts-Spektrum vollführte Schritt, spiegelt sich in einer etwas zurückhaltenden und moderaten Entschließung der EVP-Fraktion wider, und in der Tat auch in den einleitenden Worten von Simon Busuttil. Ich hoffe, dass sich die EVP bei der Hauptentschließung morgen einreiht, sollten die meisten ihrer Änderungsanträge bei der Abstimmung akzeptiert werden. Die Situation im Vereinigten Königreich hat sich so sehr geändert, dass am heutigen Tag die Besitzer einer kleinen Pension zu einer Schadenersatzleistung gegenüber einem schwulen Paar verurteilt wurden, das sie entgegen geltendem Recht nicht beherbergen wollten. Wie der Richter bemerkte, steht es diesen Besitzern durchaus frei, ihre eigenen Ansichten zur Homosexualität zu haben oder zur Diskussion zu stellen, aber sie dürfen niemanden auf der Grundlage dieser Ansichten diskriminieren. Gespräche, Diskussionen, Debatten und die Versammlungsfreiheit wären von den litauischen Vorschlägen zur Gesetzesänderung betroffen. Das Verbot der Förderung oder der Verbreitung von Homosexualität hätte voraussichtlich eine nachteilige Wirkung auf die Rede- und Diskussionsfreiheit, wie die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aufgezeigt hat. Ich schließe mich Sophie in ’t Velds Forderung nach einem EU-Fahrplan zur Bekämpfung von Homophobie und Diskriminierung an und appelliere an alle Fraktionen in diesem ehrwürdigen Haus, im Hinblick auf die Wahrung aller Menschenrechte vereint vorzugehen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ειλικρινά ότι η Λιθουανία θα διδαχθεί από την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο πέρασε τις δικές του αγωνίες λόγω της εφαρμογής ενός νόμου ο οποίος απαγόρευε την προβολή της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία. Ο David Cameron, ηγέτης τότε των Συντηρητικών και τώρα πρωθυπουργός, δήλωσε πριν από 18 μήνες ότι το κόμμα του κακώς είχε υποστηρίξει εκείνον τον νόμο του 1988, ο οποίος αργότερα καταργήθηκε. Μάλιστα, ο David Cameron προέβλεψε ότι ο πρώτος ανοικτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι Τόρης. Θα δούμε, όμως αυτή ήταν η πρόβλεψή του. Μπορείτε, λοιπόν, να διαπιστώσετε τεράστιες αλλαγές αντιλήψεων σε διάστημα δύο δεκαετιών. Αυτή η εξέλιξη των αντιλήψεων, την οποία γνωρίζει πολύ καλύτερα ο συνάδελφός μου, Charles Tannock, και αυτή η μετακίνηση της κεντροδεξιάς αντικατοπτρίζονται σε ένα μετριοπαθές και ήπιων τόνων ψήφισμα της Ομάδας EPP, αλλά και στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του Simon Busuttil. Ευελπιστώ ότι η Ομάδα EPP θα μπορέσει να υπερψηφίσει και αυτή το κεντρικό ψήφισμα, εφόσον γίνει δεκτή η πλειονότητα των τροπολογιών της στην αυριανή ψηφοφορία. Η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ιδιοκτήτες ενός μικρού ξενώνα υποχρεώθηκαν σήμερα να καταβάλουν αποζημίωση σε ένα ομόφυλο ζευγάρι στο οποίο δεν είχαν επιτρέψει την παραμονή, κατά παράβαση του νόμου. Όπως επεσήμανε ο δικαστής, οι εν λόγω ιδιοκτήτες ήταν απολύτως ελεύθεροι να διατηρούν ή να συζητούν τις προσωπικές τους απόψεις για την ομοφυλοφιλία, όμως δεν είχαν δικαίωμα διακρίσεων με βάση αυτές τις απόψεις. Οι νόμοι που προτείνονται στη Λιθουανία θα επηρέαζαν την ομιλία, τη συζήτηση, τον διάλογο, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Η απαγόρευση της προβολής ή προώθησης της ομοφυλοφιλίας είναι πιθανό να περιορίσει δραστικά την ελεύθερη έκφραση και τον ελεύθερο διάλογο, όπως έχει επισημάνει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μαζί με τη Sophie in ’t Veld, ζητώ την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη της ΕΕ για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και των διακρίσεων, και καλώ τους εκπροσώπους όλου του πολιτικού φάσματος σε τούτο το Σώμα να ενώσουν τις φωνές τους υπέρ της υποστήριξης όλων ανεξαιρέτως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων."@el10
"Señora Presidenta, confío en que Lituania aprenda de la experiencia del Reino Unido, que pasó por el calvario de tener una ley que prohibía la promoción de la homosexualidad en las escuelas. David Cameron, en aquel momento líder conservador y ahora Primer Ministro, dijo hace 18 meses que su partido se equivocó al apoyar esa ley de 1988, que fue posteriormente derogada. De hecho, David Cameron predijo que el Primer Ministro gay declarado en el Reino Unido sería un tory. Ya veremos, pero eso es lo que predijo. Por lo tanto, pueden observar que las actitudes han cambiado enormemente en dos décadas. Esta evolución en las actitudes, sobre las que mi colega, Charles Tannock, sabe mucho más, y este cambio del centro-derecha se refleja en una resolución del PPE bastante moderada y, de hecho, en la alocución introductoria de Simon Busuttil. Espero que el PPE pueda unirse a la Resolución principal si se aceptan la mayoría de sus enmiendas en la votación de mañana. La situación en el Reino Unido ha cambiado de tal manera que hoy se ha obligado a los propietarios de una pequeña casa de huéspedes a pagar una indemnización a una pareja de gays a los que se negaron a permitir la estancia, infringiendo así la ley. Tal y como el juez ha observado, los propietarios eran perfectamente libres de tener sus opiniones personales sobre la homosexualidad o de hablar de ellas, pero no podían cometer un acto discriminatorio basándose en esas opiniones. Las leyes lituanas propuestas afectarán a la conversación, la discusión, el debate y el derecho de reunión. La prohibición de la promoción o la propagación de la homosexualidad pueden tener un efecto terrible sobre la libertad de expresión y el debate libre, tal y como ha señalado la Agencia de los Derechos Fundamentales. Me sumo a Sophie in ’t Veld en la solicitud de una hoja de ruta a nivel de la UE para luchar contra la homofobia y la discriminación y pido a todo el espectro político de esta Cámara que se una en el apoyo a todos los derechos humanos."@es21
"Austatud juhataja! Loodan väga, et Leedu õpib Ühendkuningriigi kogemusest, kes pidi ise kannatama seaduse tõttu, millega keelati homoseksuaalsuse propageerimine koolides. David Cameron, tolleaegne konservatiivide juht ja praegune peaminister, ütles 18 kuud tagasi, et tema partei teeb valesti, toetades seda 1988. aasta seadust, mis hiljem kehtetuks tunnistati. Tõepoolest, David Cameron ennustas, et esimene avalikult homoseksuaalne Ühendkuningriigi peaminister kuulub tooride parteisse. Seda me näeme, aga nii ta ennustas. Seega on kahe aastakümne jooksul toimunud tohutu muutus suhtumises. See areng suhtumises, millest mu kolleeg Charles Tannock palju rohkem teab, ning see keskparempoolne nihe peegelduvad üsna tagasihoidlikus ja mõõdukas fraktsiooni EPP resolutsioonis ja tõepoolest ka Simon Busuttili avamärkustes. Loodan, et fraktsioon EPP saab ühineda peamise resolutsiooniga, kui enamik nende muudatusettepanekutest homsel hääletusel vastu võetakse. Olukord Ühendkuningriigis on muutunud sel määral, et ühe väikese külalistemaja omanikud pidid täna maksma kompensatsiooni homoseksuaalsele paarile, keda nad keeldusid majutamast, rikkudes seadust. Nagu kohtunik märkis, oli neid omanikel täielik õigus omada ja arutada isiklikke vaateid homoseksuaalsuse kohta, aga nad ei tohtinud diskrimineerida nende vaadete alusel. Leedu kavandatud seadused mõjutaksid rääkimist, arutelu, kogunemisõigust. Homoseksuaalsuse propageerimise keelamine mõjub tõenäoliselt halvavalt sõnavabadusele ja aruteludele, millele on juhtinud tähelepanu põhiõiguste amet. Liitun Sophie in ’t Veldiga nõudes ELi juhiseid homofoobia ja diskrimineerimisega võitlemiseks ning kutsun kõiki kogu poliitilise spektri ulatuses siin täiskogul üles ühinema paljude inimõiguste toetamisega!"@et5
"Arvoisa puhemies, toivon todella, että Liettua ottaa opikseen Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkistä; Yhdistynyt kuningaskunta sai käydä oman taistelunsa säätäessään lakia, joka kielsi homoseksuaalisuuden edistämisen kouluissa. David Cameron, silloinen konservatiivipuolueen johtaja ja nykyinen pääministeri, totesi puolitoista vuotta sitten, että hänen puolueensa oli väärässä tukiessaan tuota vuonna 1988 käsiteltyä lakia, joka sittemmin kumottiin. David Cameron jopa ennusti, että Yhdistyneen kuningaskunnan ensimmäinen avoimesti homo pääministeri tulisi konservatiivien riveistä. Tämä jää nähtäväksi, mutta niin hän ennusti. Kahden vuosikymmenen aikana on siis tapahtunut valtava asennemuutos. Tämä asennemuutos, josta kollegani Charles Tannock tietää paljon minua enemmän, ja tämä keskustaoikeiston muutos näkyvät EPP:n varsin vaatimattomassa ja maltillisessa päätöslauselmassa ja toden totta myös Simon Busuttilin avauspuheenvuorossa. Olen toiveikas sen suhteen, että EPP saattaa pystyä kokoamaan joukkonsa ensisijaisen päätöslauselman taakse, mikäli suurin osa sen jäsenten tarkistuksista hyväksytään huomisessa äänestyksessä. Tilanne Yhdistyneessä kuningaskunnassa on muuttunut siinä määrin, että pienen majatalon omistajat joutuivat tänään maksamaan korvauksia homopariskunnalle, jolta he olivat lainvastaisesti kieltäneet yösijan. Kuten tuomari totesi, omistajilla oli oikeus henkilökohtaisiin näkemyksiinsä homoseksuaalisuudesta ja niistä keskustelemiseen, mutta se, mitä he eivät lainsäädännön nojalla olisi saaneet tehdä, oli harjoittaa syrjintää näiden näkemysten perusteella. Liettuan lainsäädäntöehdotukset rajoittaisivat puhumista, keskustelemista ja kokoontumisvapautta. Homoseksuaalisuuden edistämisen tai levittämisen kieltäminen vaikuttaisi todennäköisesti lamaannuttavasti vapaaseen ilmaisuun ja keskusteluihin, kuten perusoikeusvirasto on todennut. Yhdyn Sophie in ’t Veldin kehotukseen laatia eurooppalainen etenemissuunnitelma homofobian ja syrjinnän torjumiseksi ja kehotan kaikkia tämän parlamentin jäseniä puoluerajoihin katsomatta yhdistämään voimansa kaikkien ihmisoikeuksien puolustamiseksi."@fi7
"Madame la Présidente, j’espère de tout cœur que la Lituanie apprendra des erreurs du Royaume-Uni, qui a lui-même souffert d’avoir mis en place une loi interdisant la promotion de l’homosexualité à l’école. David Cameron, qui était alors à la tête du parti conservateur et qui est aujourd’hui Premier ministre, a dit il y a 18 mois que son parti avait eu tort de soutenir cette loi de 1998, qui a par la suite été abrogée. David Cameron a d’ailleurs prédit que le premier Premier ministre ouvertement gay au Royaume-Uni sera un conservateur. Nous verrons bien, mais c’est ce qu’il a prédit. On remarque donc un changement radical dans les attitudes en l’espace de deux décennies. Ce changement d’attitude que mon confrère, Charles Tannock, connaît bien mieux que moi, et ce revirement de la part du centre-droit, sont illustrés dans une résolution très modeste et modérée du PPE, ainsi que par l’intervention introductive de Simon Busuttil. J’espère que le PPE sera en mesure de soutenir la principale résolution, si la plupart de ses amendements sont retenus lors du vote de demain. La situation au Royaume-Uni est devenue telle que les propriétaires d’une petite maison d’hôtes ont aujourd’hui été contraints d’indemniser un couple gay qu’ils avaient refusé d’héberger, en violation de la loi. Comme l’a indiqué le juge, ces propriétaires étaient parfaitement en droit d’avoir leur propre opinion sur l’homosexualité ou d’en discuter, mais ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire, c’était de pratiquer une discrimination fondée sur ces opinions. Ce sont les droits relatifs à la liberté de parole, de discussion, de débat et de réunion qui seraient affectés par les lois lituaniennes proposées. Interdire la promotion ou la propagation de l’homosexualité risque d’avoir un effet néfaste sur la liberté d’expression et de débat, comme l’a souligné l’Agence des droits fondamentaux. Je rejoins Sophie in’t Veld pour réclamer une feuille de route européenne en vue de lutter contre l’homophobie et la discrimination et j’appelle tous les membres de ce Parlement, quelle que soit leur appartenance politique, à s’unir afin de soutenir tous les droits de l’homme."@fr8
"Elnök asszony! Nagyon remélem, hogy Litvánia tud majd tanulni az Egyesült Királyság tapasztalataiból, amelynek megvoltak a maga gyötrelmei egy olyan jogszabály kapcsán, amely tiltotta a homoszexualitás támogatását az iskolákban. David Cameron, konzervatív vezető és jelenlegi miniszterelnök, 18 hónappal ezelőtt azt mondta, hogy pártja tévedett, amikor támogatta ezt az 1988-as jogszabályt, amelyet azóta hatályon kívül is helyeztek. David Cameron jóslata szerint az Egyesült Királyság első nyíltan meleg miniszterelnöke egy tory lesz majd. Majd meglátjuk, de ez a miniszterelnök jóslata. Tehát az elmúlt két évtized során az ezzel kapcsolatos attitűdök jelentősen megváltoztak. Az attitűdök fejlődését – amelyről Charles Tannock képviselőtársam tudna mesélni – és a jobbközép elmozdulását tükrözi a PPE képviselőcsoport eléggé mértékletes és megfontolt állásfoglalása és Simon Busuttil felszólalása is. Remélem, hogy a PPE el tudja majd fogadni a fő állásfoglalást, amennyiben módosításaik többségét a holnapi szavazáson elfogadják. Az Egyesült Királyságban a helyzet már annyira megváltozott, hogy egy kis vendégház tulajdonosainak kártérítést kell fizetniük egy meleg pár számára, akiktől jogszabálysértő módon megtagadták, hogy vendégházukban megszálljanak. Ahogy a bíró megjegyezte, a vendégház tulajdonosainak szabadságában áll a homoszexualitásról alkotott személyes nézeteik fenntartása vagy kifejtése, viszont nem diszkriminálhatnak senkit e nézeteik alapján. A litván jogszabályjavaslatok érintik a gyülekezéshez való jogot és a szólásszabadságot. Ahogy azt az Alapjogi Ügynökség is megállapította, a homoszexualitás támogatásának vagy propagálásnak tilalma ellentétes a szólásszabadsággal. Csatlakozom Sophie in ’t Veld felszólításához egy olyan uniós útiterv létrehozására, amely a homofóbia és a megkülönböztetés elleni küzdelmet célozza, és a Parlament valamennyi képviselőcsoportját felszólítom, hogy álljanak ki valamennyi emberi jog tiszteletben tartása mellett."@hu11
"Signora Presidente, spero davvero che la Lituania tragga qualche insegnamento dall’esperienza del Regno Unito, che ha avuto i suoi problemi a causa di una legge che vietava la promozione dell’omosessualità nelle scuole. David Cameron, allora leader conservatore e ora Primo ministro, 18 mesi fa ha dichiarato che il suo partito aveva sbagliato a sostenere quella legge del 1988, successivamente abrogata. David Cameron ha anche previsto che il primo Primo ministro britannico gay dichiarato sarebbe stato un . Vedremo, ma questa è la sua previsione. Nel giro di due decenni, si potrebbe assistere ad un profondo cambiamento di mentalità. Questa trasformazione, che il mio collega, onorevole Tannock, conosce molto bene e questo spostamento del centro-destra si riflettono in una risoluzione del PPE piuttosto modesta e moderata così come nelle osservazioni introduttive dell’onorevole Busuttil. Confido che il PPE possa aderire alla risoluzione principale se nella votazione di domani la maggior parte degli emendamenti da loro proposti sarà accettata. Le cose nel Regno Unito sono cambiate così tanto che i proprietari di una piccola pensione oggi sono stati obbligati a risarcire una coppia gay a cui avevano negato l’ospitalità, in violazione della legge. Come ha osservato il giudice, i proprietari della pensione erano assolutamente liberi di esprimere o discutere le loro opinioni personali sull’omosessualità, ma non potevano assolutamente discriminare sulla base di tali opinioni. Le leggi proposte in Lituania comprometterebbero il diritto di parola, di discussione e di riunione. Vietare la promozione o l’informazione sull’omosessualità potrebbe avere un effetto raggelante sulla libertà di parola e di discussione, come ha segnalato l’Agenzia dei diritti fondamentali. Mi associo all’onorevole in ’t Veld che nel chiedere una tabella di marcia dell’Unione europea per combattere omofobia e discriminazione ed esorto i colleghi di tutte le formazioni del Parlamento a unirsi in sostegno dei diritti umani."@it12
"Ponia pirmininke, labai tikiuosi, kad Lietuva pasimokys iš JK patirties, kuri patyrė didžiules kančias turėdama įstatymą, kuriuo buvo draudžiamas homoseksualumo skatinimas mokyklose. David Cameron, tuometis konservatorių lyderis ir dabartinis Ministras Pirmininkas, prieš 18 mėn. sakė, kad ši partija klydo remdama minėtą 1988 m. įstatymą, kuris vėliau buvo panaikintas. Iš tikrųjų David Cameron paskelbė pranašystę, kad pirmasis viešai savo homoseksualumą deklaruosiantis ministras pirmininkas bus konservatorius. Pažiūrėsime, kaip bus, bet tokia buvo jo pranašystė. Taigi per du dešimtmečius požiūris labai pasikeitė. Šie pokyčiai, apie kuriuos daug daugiau žino kolega Charles Tannock, ir šis centro dešinės žingsnis atsispindi gana kuklioje ir vidutiniškoje PPE rezoliucijoje ir, beje, Simono Busuttilo pradžioje pateiktose pastabose. Tikiuosi, kad PPE galės susitelkti į pagrindinę rezoliuciją, jeigu daugelis jos pakeitimų bus priimti rytdienos balsavimu. Padėtis JK pasikeitė taip, kad mažų svečių namų savininkai šiandien buvo priversti sumokėti kompensaciją gėjų porai, kuriems jie atsisakė leisti apsistoti savo svečių namuose, dėl įstatymo pažeidimo. Kaip pažymėjo teisėjas, šie savininkai galėjo visiškai laisvai turėti savo nuomonę apie homoseksualumą arba ją aptarti, bet jie negalėjo minėtų asmenų diskriminuoti savo nuomonės pagrindu. Siūlomi Lietuvos įstatymai darytų poveikį kalboms, diskusijoms, susirinkimų teisei. Homoseksualumo skatinimo arba propagavimo draudimas gali turėti šiurpą keliantį poveikį žodžio laisvei ir svarstymams, kaip nurodė Pagrindinių teisių agentūra. Prisijungiu prie Sophie in ’t Veld ir raginu parengti ES veiksmų planą, kuris padėtų kovoti su homofobija ir diskriminacija, ir raginu visus EP politinius veikėjus susivienyti ir paremti įvairias žmogaus teises."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es ļoti ceru, ka Lietuva gūs mācību no Apvienotās Karalistes pieredzes, kas pati atrisināja savas problēmas, kuras radīja likums, ar ko tika aizliegta homoseksualitātes veicināšana skolās. kurš tolaik bija Konservatīvo partijas līderis un pašlaik ir premjerministrs, pirms 18 mēnešiem atzina, ka viņa partija bija pieļāvusi kļūdu, atbalstot minēto 1988. gada likumu, kas vēlāk tika atcelts. Patiesi prognozēja, ka pirmais Apvienotās Karalistes premjers, kas publiski neslēpj, ka ir gejs, būs . To mēs vēl redzēsim, bet tāda ir viņa prognoze. Tādējādi jūs esat liecinieki tam, cik krasi divu desmitgažu laikā ir mainījusies cilvēku attieksme. Šāda attieksmes maiņa, par kuru mans kolēģis zina daudz vairāk, un šāds centriski labējo viedoklis atspoguļojas samērā atturīgajā un ierobežotajā EPP rezolūcijā, kā arī atklātajos izteikumos. Es ceru, ka EPP spēs vienoties par kopīgo rezolūciju, ja vairums viņu grozījumu tiks pieņemti rītdienas balsojumā. Situācija Apvienotajā Karalistē ir mainījusies tiktāl, ka nelielu viesu māju īpašnieki ir spiesti maksāt kompensācijas geju pāriem, kuriem viņi ir atteikuši uzturēšanos, tādējādi pārkāpjot likumu. Kā norādīja tiesnesis, minētie īpašnieki varēja brīvi paust savus uzskatus par homoseksualitāti, bet viņi nedrīkstēja, pamatojoties uz šiem uzskatiem, diskriminēt cilvēkus seksuālās orientācijas dēļ. Ar minēto Lietuvas likumu tiks pārkāptas vārda un pulcēšanās brīvība. Kā norādīja Eiropas Pamattiesību aģentūra, aizliegt homoseksualitātes propagandēšanu un veicināšanu ir tas pats, kas atturoši ietekmēt vārda brīvību. Es pievienojos izteiktajam aicinājumam Eiropas Savienībai ierosināt stratēģiju cīņai pret homofobiju un diskrimināciju, kā arī aicinu visus šā Parlamenta politisko grupu pārstāvjus apvienoties, lai atbalstītu visa veida cilvēktiesības."@lv13
"Madam President, I hope very much that Lithuania will learn from the experience in the UK, which went through its own agonies of having a law which banned the promotion of homosexuality in schools. David Cameron, then Conservative leader and now Prime Minister, said 18 months ago that his party was wrong in its support for that 1988 law, which was subsequently repealed. Indeed David Cameron predicted that the first openly gay Prime Minister in the UK would be a Tory. We will see, but that is what he predicted. So you could see a huge change in attitudes in the space of two decades. This development in attitudes, which my colleague Charles Tannock knows a lot more about, and this move by the centre right are reflected in a quite modest and moderate EPP resolution and indeed in Simon Busuttil’s opening remarks. I am hopeful that the EPP might be able to rally to the main resolution if most of their amendments are accepted in the vote tomorrow. The situation in the UK has been transformed to the extent that the proprietors of a small guest house were today forced to pay compensation to a gay couple whom they refused to allow to stay, in breach of the law. As the judge remarked, these proprietors were perfectly at liberty to hold or discuss their personal views on homosexuality, but what they could not do was discriminate on the basis of those views. It is talk, discussion, debate, right of assembly that would be affected by the proposed Lithuanian laws. Banning the promotion or propagation of homosexuality is likely to have a chilling effect on free speech and discussions, as the Fundamental Rights Agency has pointed out. I join Sophie in ’t Veld in calling for an EU road map to combat homophobia and discrimination and I call on everyone across the political spectrum in this House to unite in support of the whole range of human rights."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik hoop ten zeerste dat Litouwen zal leren van de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk, dat zijn eigen ellende heeft gekend met een wet die het propageren van homoseksualiteit op scholen verbood. David Cameron, de toenmalige leider van de Conservatieven en nu minister-president, zei anderhalf jaar geleden dat zijn partij er verkeerd aan had gedaan door die wet uit 1988 te steunen, die vervolgens werd ingetrokken. David Cameron voorspelde zelf dat de eerste openlijk homoseksuele minister-president in het Verenigd Koninkrijk een Tory zou zijn. Dat moeten we nog afwachten, maar dat is wat hij heeft voorspeld. In een periode van twintig jaar zijn de zienswijzen sterk veranderd. Deze ontwikkeling in zienswijze, waar mijn collega Charles Tannock veel meer van af weet, en deze positieverandering van centrumrechts klinkt door in een heel bescheiden en gematigde resolutie van de PPE-Fractie en ook in de inleidende opmerkingen van Simon Busuttil. Ik hoop dat de PPE-Fractie zich wellicht achter de hoofdresolutie zal kunnen scharen als morgen bij de stemming de meeste van hun amendementen worden aangenomen. De situatie in het Verenigd Koninkrijk is zodanig veranderd dat de eigenaars van een klein pension vandaag werden gedwongen om compensatie te betalen aan een homoseksueel paar dat zij in strijd met de wet hadden geweigerd onderdak te verlenen. Zoals de rechter opmerkte, waren deze eigenaars geheel vrij om er persoonlijke opvattingen over homoseksualiteit op na te houden en die te bespreken, maar wat zij niet mochten, was discrimineren op grond van deze opvattingen. Wat onder de voorgestelde Litouwse wetten gaat vallen, is erover praten, discussiëren, debatteren en de vrijheid van vergadering. Een verbod op het bevorderen of propageren van homoseksualiteit kan dusdanig afschrikwekkende gevolgen hebben, dat de vrijheid van meningsuiting en discussie wordt beperkt, zoals het Bureau voor de grondrechten heeft duidelijk gemaakt. Ik sluit mij aan bij de oproep van Sophie in ’t Veld om te komen tot een communautaire routekaart om homofobie en discriminatie te bestrijden en ik doe een oproep aan iedereen over het gehele politieke spectrum in dit Parlement om alle mensenrechten eensgezind te ondersteunen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Mam wielką nadzieję, że Litwa wyciągnie wnioski z doświadczeń Wielkiej Brytanii, która ma za sobą udrękę posiadania prawa, które zabraniało promowania homoseksualizmu w szkołach. David Cameron, wówczas lider partii konserwatywnej, a obecnie premier, stwierdził 18 miesięcy temu, że jego partia niesłusznie poparła ów przepis z 1988 roku, który został później uchylony. David Cameron przepowiadał nawet, że pierwszym otwarcie przyznającym się do homoseksualizmu premierem Wielkiej Brytanii będzie torys. Zobaczymy, czy tak się stanie, ale tak właśnie przewidywał. A zatem widoczna jest ogromna zmiana podejścia, jaka zaszła w czasie dwóch dziesięcioleci. Ta zmiana podejścia, o której mój kolega Charles Tannock wie o wiele więcej, i ten ruch ze strony centroprawicy znajduje odzwierciedlenie w dość oszczędnej i umiarkowanej rezolucji grupy PPE i, w istocie, w uwagach wstępnych Simona Busuttila. Mam nadzieję, że PPE będzie mogła poprzeć główną rezolucję, jeżeli większość ich poprawek zostanie przyjęta w jutrzejszym głosowaniu. Sytuacja w Wielkiej Brytanii uległa zmianie do tego stopnia, że właściciele małego pensjonatu zostali dzisiaj zmuszeni do zapłaty odszkodowania parze gejów, którym odmówili przyjęcia, co stanowiło naruszenie obowiązującego prawa. Jak zauważył sędzia, owi właściciele mieli pełną swobodę posiadania własnych, prywatnych poglądów na temat homoseksualizmu, czy też dyskutowania o nich, jednak nie wolno im było na podstawie tych poglądów dyskryminować ludzi. Proponowane litewskie ustawy miałyby wpływ na rozmowy, dyskusje, debaty, prawo do gromadzenia się. Zakaz promowania czy też propagowania homoseksualizmu miałby prawdopodobnie studzący wpływ na wolność wypowiedzi i dyskusji, na co zwróciła uwagę Agencja Praw Podstawowych. Przyłączam się do wezwania Sophie in ’t Veld do opracowania harmonogramu działań UE związanych ze zwalczaniem homofobii i dyskryminacji, i wzywam wszystkich na tej sali, niezależnie od opcji politycznych, do zjednoczenia sił w celu wsparcia praw człowieka w ich pełnym zakresie."@pl16
"Senhora Presidente, espero sinceramente que a Lituânia aprenda com a experiência do Reino Unido, que passou pela sua própria agonia de ter uma lei que proibia a promoção da homossexualidade nas escolas. David Cameron, então líder dos Conservadores e hoje Primeiro-Ministro, afirmou, há 18 meses, que o seu partido estava errado ao apoiar essa lei de 1988, que, subsequentemente, foi abolida. Com efeito, David Cameron previu que o primeiro Primeiro-Ministro assumidamente no Reino Unido seria um Conservador. Veremos, mas foi o que ele previu. Portanto, assistiu-se a uma grande mudança de atitudes num intervalo de duas décadas. Esta evolução das atitudes, sobre a qual o meu colega Charles Tannock sabe muito mais, e esta medida do centro-direita reflectem-se numa resolução do PPE assaz modesta e moderada e, na verdade, nas observações introdutórias do senhor deputado Simon Busuttil. Tenho esperança de que o PPE possa juntar-se à resolução principal, se a maior parte das suas alterações forem aceites na votação de amanhã. A situação no Reino Unido transformou-se ao ponto de, hoje, os proprietários de uma pequena pensão terem sido obrigados a pagar uma indemnização a um casal cuja admissão recusaram, violando a lei. Tal como o juiz observou, esses proprietários eram inteiramente livres de defender ou de discutir os seus pontos de vista pessoais sobre a homossexualidade, mas o que não podiam era discriminar com base em tais pontos de vista. Era a conversa, a discussão, o direito de reunião que iriam ser afectados pelas leis lituanas que foram propostas. É provável que a proibição da promoção ou disseminação da homossexualidade tenha um efeito paralisante sobre a liberdade de expressão e de discussão, tal como foi assinalado pela Agência dos Direitos Fundamentais. Associo-me à senhora deputada Sophie in ’t Veld para solicitar um roteiro da UE para o combate à homofobia e à discriminação e exorto todos os deputados, de todo o espectro político desta Assembleia, a unirem-se no apoio à totalidade dos direitos humanos."@pt17
"Dnă preşedintă, sper că Lituania va învăţa din experienţa Regatului Unit, care a trecut prin propria agonie când a încercat să adopte o lege care condamna promovarea homosexualităţii în şcoli. David Cameron, mai târziu conducătorul conservatorilor şi acum prim-ministru, a spus în urmă cu 18 luni că partidul lui a greşit când a sprijinit acea lege din 1988, care ulterior a fost abrogată. Într-adevăr, David Cameron a prezis că primul prim-ministru homosexual declarat în Regatul Unit va fi un membru al partidului conservator. Vom vedea, dar asta este ceea ce a prezis el. Deci pe parcursul a două decenii se poate vedea o schimbare uriaşă de atitudine. Această evoluţie a atitudinilor, despre care colegul meu, Charles Tannock, ştie mai multe, şi această mutare a centru-dreptei este reflectată într-o rezoluţie destul de modestă şi de moderată a PPE şi, într-adevăr, în observaţiile din deschidere ale lui Simon Busuttil. Sper că PPE va fi în măsură să se ralieze principalei rezoluţii dacă în votul de mâine va fi acceptată majoritatea amendamentelor propuse de către ei. Situaţia din Regatul Unit s-a transformat într-o aşa măsură, încât proprietarii micilor hoteluri sunt astăzi obligaţi să plătească compensaţii unui cuplu de homosexuali cărora, prin încălcarea legii, le-au refuzat dreptul de a locui acolo. După cum a remarcat judecătorul, proprietarii aveau dreptul deplin de a-şi păstra sau discuta convingerile personale asupra homosexualităţii, dar nu puteau face o discriminare pe baza acestor convingeri. Prin legea lituaniană propusă ar fi afectate conversaţiile, discuţiile, dezbaterile şi dreptul de întrunire. Condamnarea publică a promovării sau propagării homosexualităţii va avea probabil un efect de descurajare a exprimării şi discuţiilor libere după cum a arătat Agenţia pentru Drepturi Fundamentale. Mă alătur apelului făcut de Sophie in ’t Veld pentru o foaie de parcurs a UE pentru combaterea homofobiei şi discriminării şi fac apel la toată lumea din întregul spectru politic al acestei instituţii să se unească în sprijinirea tuturor drepturilor omului."@ro18
"Veľmi dúfam, že Litva sa poučí zo skúsenosti Spojeného kráľovstva, ktoré si zažilo vlastné utrpenie prostredníctvom zákona, ktorý zakazoval propagáciu homosexuality na školách. Vtedajší líder konzervatívcov a dnes premiér David Cameron pred 18 mesiacmi povedal, že jeho strana urobila chybu, keď podporila tento zákon z roku 1988, ktorý bol neskôr zrušený. V skutočnosti David Cameron predpovedal, že prvým otvorene homosexuálnym premiérom v Spojenom kráľovstve bude toryovec. Uvidíme, ale takto to predpovedal. Takže môžete vidieť obrovskú zmenu postojov v priebehu dvoch desaťročí. Tento vývoj postojov, o ktorom oveľa viac vie môj kolega pán Charles Tannock, a tento krok stredovej pravice sa odrážajú v dosť skromnom a miernom uznesení poslaneckého klubu PPE a vlastne v úvodných poznámkach Simona Busuttila. Dúfam, že poslanecký klub PPE by mohol byť schopný pridať sa k hlavnému uzneseniu, ak bude väčšina jeho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov počas zajtrajšieho hlasovania prijatá. Situácia v Spojenom kráľovstve sa zmenila do takej miery, že majitelia jedného malého penziónu boli dnes donútení vyplatiť odškodné homosexuálnej dvojici, ktorú protiprávne odmietli ubytovať. Ako poznamenal sudca, majitelia mohli slobodne zastávať osobné názory na homosexualitu alebo o nich diskutovať, ale nesmeli na ich základe diskriminovať. Navrhovanými litovskými právnymi predpismi by boli ovplyvnené rozhovory, diskusia, rozprava a sloboda zhromažďovania. Zákaz podpory alebo propagácie homosexuality by pravdepodobne mal hrozný účinok na slobodu prejavu a diskusií, ako zdôraznila Agentúra pre základné práva. Pridávam sa k výzve Sophie in ’t Veldovej na plán boja proti homofóbii a diskriminácii a vyzývam všetkých v tomto Parlamente naprieč politickým spektrom, aby sa spojili v podpore celej palety ľudských práv."@sk19
"Gospa predsednica, močno upam, da se bo Litva kaj naučila iz izkušenj Združenega kraljestva, ki se je spopadalo s težavami zaradi zakona, ki je prepovedoval promocijo homoseksualnosti v šolah. David Cameron, takratni vodja konservativcev in sedanji predsednik vlade, je pred 18 meseci povedal, da njegova stranka ni imela prav, ko je podprla ta zakon iz leta 1988, ki je bil kasneje razveljavljen. David Cameron je tudi napovedal, da bo prvi predsednik vlade v Združenem kraljestvu, ki bo javno razkril, da je gej, konservativec. Bomo videli, vendar je to napovedal. V obdobju dveh desetletij lahko opazimo veliko spremembo v odnosu. Ta sprememba odnosa, s katero je moj kolega Charles Tannock veliko bolje seznanjen, in ta poteza desne sredine se odražata v dokaj enostavni in zmerni resoluciji EPP ter v uvodnih pripombah Simona Busuttila. Upam, da bo EPP uspel podpreti glavno resolucijo, če bo na jutrišnjem glasovanju sprejeta večina njihovih sprememb. Stanje v Združenem kraljestvu se je tako zelo spremenilo, da morajo lastniki gostišča danes zaradi kršitve zakona plačati odškodnino gejevskemu paru, ki mu niso dovolili nastanitve. Kot je povedal sodnik, imajo ti lastniki popolno svobodo izražanja ali razpravljanja o svojih stališčih glede homoseksualnosti, ne morejo pa diskriminirati na podlagi teh stališč. Predlagana litovska zakonodaja pa bi vplivala na izražanje, razpravo, obravnavanje in pravico do zbiranja. Kot je poudarila Agencija Evropske unije za temeljne pravice ima lahko prepoved promocije ali širjenja homoseksualnosti zastraševalni učinek na svobodo govora in razpravljanja. Pridružujem se pozivu Sophie in ’t Veld glede načrta EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji in pozivam vse iz celotnega političnega spektra v tem parlamentu, naj se združijo v podpori celotnega niza človekovih pravic."@sl20
"Fru talman! Jag hoppas mycket på att Litauen ska lära av Storbritanniens erfarenheter, ett land som gick igenom egna svårigheter på grund av en lag som förbjöd främjande av homosexualitet i skolor. David Cameron, som då var ledare för de konservativa och som nu är premiärminister, sade för 18 månader sedan att hans parti gjorde fel i att stödja lagen från 1988, vilken sedan upphävdes. David Cameron förutsade att den första öppet homosexuella premiärministern i Storbritannien skulle tillhöra det konservativa partiet. Vi får se, men detta är vad han förutspådde. Man kan alltså se en enorm attitydförändring under de två senaste årtiondena. Denna attitydutveckling, som min kollega Charles Tannock vet mycket mer om, och förflyttning av centerhögern, speglas i en mycket anspråkslös och sansad PPE-resolution, och faktiskt i Simon Busuttils inledande anmärkningar. Jag hoppas att PPE kommer att kunna enas om huvudresolutionen om merparten av deras ändringsförslag godtas vid omröstningen i morgon. Situationen i Storbritannien har förändrats så till den grad att ägarna till ett litet pensionat i dag tvingades att ersätta ett homosexuellt par som de inte gav rum åt, för att de brutit mot lagen. Som domaren påpekade står det ägarna helt och hållet fritt att ha eller diskutera egna uppfattningar om homosexualitet, men de har inte rätt att diskriminera någon på grundval av dessa åsikter. Det är samtal, diskussion, debatt och mötesfrihet som skulle påverkas av de föreslagna litauiska lagarna. Förbudet att främja eller sprida homosexualitet skulle troligen få en nedkylande effekt på det fria ordet och på diskussioner, vilket också EU:s byrå för grundläggande rättigheter har påpekat. Jag ställer mig bakom Sophie in ’t Veld när det gäller att uppmana EU att upprätta en färdplan för att bekämpa homofobi och diskriminering, och jag uppmanar företrädare för hela det politiska spektrumet i denna kammare att förena sig och stödja alla mänskliga rättigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Sophie in ’t Veld"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph