Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-654-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.24.2-654-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, my colleague, Mrs in ’t Veld, has already explained what the resolution is about and referred to it and I strongly agree with the question she put to you, Commissioner: what about a road map for LGBT rights in this common European Union? But I would like to take a different angle to hopefully convince those in this Parliament who have not yet decided on voting in favour of this resolution. You know what? Last summer, four Members of the European Parliament, Mrs in ’t Veld, myself, Mr Cashman and Mr Fjellner, representing four groups, the majority of this Parliament, were in Vilnius, in Lithuania, together with the first Baltic Pride to be held in Vilnius, empowering and supporting lesbian, gay, bisexual and transgender people in this city and we were there under the European flag telling everybody, ‘this flag protects us, lesbian, gay, bisexual and transgender people, and that is true also for Lithuania’. Now, what would happen to us and to Lithuanians who next year might go marching in favour of our equal rights in Vilnius if this law is adopted in the Seimas? Each one of us could be fined up to EUR 2 900 for publicly promoting sexual orientation – meaning homosexuality in this case, because I guess for heterosexuality that does not apply. Is that really what this Parliament would want? Is that what the Parliament of Lithuania would want, the parliament of a country which, 20 years ago, struggled for its own freedom, with lesbians and gays among the people struggling for that freedom? So I am very happy that the President of Lithuania, Mrs Grybauskaitė, former Commissioner, and the government of Lithuania, have already said that this proposed law contravenes Lithuania’s obligations under its own constitution. I hope it will be clear that different forms of sexuality, of sexual orientation, of forms of living, have been part of all cultures and of all societies and are so in Lithuania, as well, and that hiding facts like that from the public, from young people, is simply a basis for inciting hatred, hate speech and hate crimes. That is something that I think nobody in this Parliament or in the Lithuanian parliament would want. Therefore, I hope that we will have the support of this Parliament and of the Commissioner for the resolution. We do not need your support, but I hope we have it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní poslankyně in ’t Veldová již objasnila, čeho se usnesení týká, a odvolávala se na něj a já plně souhlasím s otázkou, kterou vám, paní komisařko, položila: co říkáte tomu, aby Evropská unie měla plán pro práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů? Chtěla bych se na to však podívat z jiného úhlu, abych přesvědčila ty poslance tohoto Parlamentu, kteří ještě nejsou rozhodnuti hlasovat pro toto usnesení. Co chci tedy říci? Loni v létě se čtyři poslanci Evropského parlamentu, paní poslankyně in ’t Veldová, já, pan poslanec Cashman a pan poslanec Fjellner, zastupující čtyři skupiny, tedy většinu tohoto Parlamentu, společně zúčastnili první akce Baltic Pride, která se konala ve Vilniusu s cílem posílit a podpořit v tomto městě lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a transsexuály, a nesli jsme evropskou vlajku, jíž jsme dávali všem najevo „tato vlajka nás, lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a transsexuály chrání, a to platí také v Litvě“. Co by se však stalo nám a Litvanům, kteří by se příští rok ve Vilniusu zúčastnili průvodu za rovná práva, přijme-li litevský Seimas tento zákon? Každému z nás by mohla být uložena pokuta až 2 900 EUR za veřejnou propagaci sexuální orientace, což v tomto případě znamená homosexualitu, protože, jak se domnívám, to pro heterosexualitu neplatí. Chtěl by tento Parlament skutečně právě toto? Chtěl by právě toto litevský parlament, parlament země, jež před 20 lety bojovala za vlastní svobodu a v řadách lidí, jež bojovali za tuto svobodu, stáli také lesbické ženy a homosexuálové? Jsem proto velmi ráda, že prezidentka Litvy, paní Grybauskaitėová, bývalá komisařka, a litevská vláda již prohlásily, že návrh tohoto zákona odporuje povinnostem stanoveným litevskou ústavou. Doufám, že se vyjasní, že různé formy sexuality, sexuální orientace, forem života byly součástí všech kultur a všech společností a že je tomu tak i v Litvě a že zatajování těchto skutečností veřejnosti, mladým lidem je prostě základem pro podněcování nesnášenlivosti, slovních projevů nenávisti a zločinů z nenávisti. Myslím, že to je něco, co by nikdo v tomto Parlamentu nebo litevském parlamentu nechtěl. Proto doufám, že zmíněné usnesení bude mít podporu tohoto Parlamentu a paní komisařky. Nepotřebujeme vaši podporu, ale doufám, že ji máme."@cs1
"Fru formand! Min kollega, fru in 't Veld, har allerede forklaret, hvad beslutningen handler om, og har omtalt den, og jeg er helt enig i hendes spørgsmål til kommissæren. Hvad med en køreplan for BLBT-rettigheder i det fælles EU? Jeg vil dog benytte en anden indgangsvinkel med henblik på forhåbentlig at overtale de medlemmer af Parlamentet, der endnu ikke har afgjort, om de vil stemme for denne beslutning. Ved De, hvad? Sidste sommer var fire medlemmer af Parlamentet, fru in 't Veld, jeg selv, hr. Cashman og hr. Fjellner, som repræsenterer fire grupper, flertallet i Parlamentet, i Vilnius i Litauen, samtidig med at den første baltiske gay pride-parade skulle afholdes i Vilnius med det formål at styrke og støtte BLBT-personerne i denne by. Vi var der under europæisk flag og fortalte alle, at dette flag beskytter os, lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle, og det gælder også for Litauen. Hvad vil der ske med os og de litauere, der næste år marcherer til fordel for vores lige rettigheder i Vilnius, hvis denne lov vedtages i Seimas? Vi vil hver få en bøde på op til 2 900 EUR for offentligt at propagandere for seksuelle forhold – hvilket betyder homoseksualitet i dette tilfælde, fordi det tilsyneladende ikke gælder for heteroseksualitet. Er det virkelig, hvad Europa-Parlamentet ønsker? Er det, hvad det litauiske parlament ønsker, parlamentet i et land, der for 20 år siden kæmpede for sin egen frihed, hvor lesbiske og bøsser var nogle af dem, der kæmpede for frihed? Det glæder mig, at Litauens præsident, fru Grybauskaitė, tidligere kommissær, og regeringen i Litauen allerede har udtalt, at dette lovforslag er i strid med Litauens forpligtelser i henhold til landets egen forfatning. Jeg håber, det præciseres, at forskellige former for seksualitet, seksuel orientering og livsstil, har været en del af alle kulturer og alle samfund og er det i Litauen, og at skjule sådanne kendsgerninger for offentligheden, for unge, skaber grobund for had, hadefuld tale og hadforbrydelser. Jeg tror ikke, der er nogen i Europa-Parlamentet eller det litauiske parlament, som ønsker det. Jeg håber derfor, at Parlamentet og kommissæren vil støtte beslutningen. Vi behøver ikke Deres støtte, men jeg håber, vi får den."@da2
"Frau Präsidentin, meine Kollegin Frau in ’t Veld hat bereits erklärt, worum es in der Entschließung geht und dazu Stellung genommen, und auch ich möchte Ihnen, Frau Kommissarin, die bereits von ihr formulierte Frage stellen: Wie steht es mit einem Fahrplan für LGBT-Rechte in dieser gemeinsamen Europäischen Union? Aber ich möchte die Problematik noch aus einem anderen Blickwinkel darstellen, um hoffentlich jene in diesem Parlament zu überzeugen, die sich noch nicht entschieden haben, für diese Entschließung zu stimmen. Wissen Sie: Letzten Sommer waren vier Mitglieder des Europäischen Parlaments, Frau in ’t Veld, Herr Cashman, Herr Fjellner und ich als Vertreter von vier Fraktionen, welche die Mehrheit dieses Parlaments bilden, in Vilnius in Litauen, bei dem ersten Baltic Pride, der dort stattfand, um lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Menschen in dieser Stadt zu unterstützen. Wir waren dort unter der europäischen Flagge und sagten allen: „Diese Flagge beschützt uns, lesbische, schwule, bi- und transsexuelle Menschen, und das trifft auch in Litauen zu.“ Nun, was würde mit uns geschehen und mit den litauischen Bürgerinnen und Bürgern, wenn wir nächstes Jahr in Vilnius für gleiche Rechte auf die Straße gehen, sollte dieses Gesetz im Seimas, dem litauischen Parlament, angenommen werden? Jeder von uns könnte zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 2900 EUR verurteilt werden aufgrund öffentlicher Förderung einer sexuellen Ausrichtung – also Homosexualität in diesem Fall, denn für Heterosexualität trifft dies ja wohl nicht zu. Ist es wirklich das, was dieses Parlament möchte? Ist es das, was das litauische Parlament will, das Parlament eines Landes, das 20 Jahre zuvor für die eigene Freiheit kämpfte, zusammen mit Lesben und Schwulen, die sich genauso für diese Freiheit einsetzten? Aus diesem Grund bin ich sehr froh, dass Frau Grybauskaitė, die Präsidentin von Litauen und ehemalige Kommissarin, und die Regierung von Litauen bereits geäußert haben, dass dieser Gesetzesvorschlag gegen Litauens Verpflichtungen gegenüber der eigenen Verfassung verstößt. Ich hoffe, es wird deutlich, dass verschiedene Formen von Sexualität, von sexueller Ausrichtung und verschiedene Lebensformen Bestandteil aller Kulturen und Gesellschaften sind, und dies auch in Litauen. Das Verschweigen solcher Tatsachen gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber jungen Menschen, bildet einfach nur eine Grundlage, um zu Hass, Hassreden und Verbrechen aus Hass anzustacheln. Ich glaube, dass niemand, weder in diesem Parlament noch im litauischen Parlament das möchte. Aus diesem Grund hoffe ich auf die Unterstützung der Entschließung durch das Parlament und die Kommission. Wir brauchen Ihre Unterstützung nicht, aber ich hoffe, dass wir sie haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η συνάδελφός μου, κ.  n ’t Veld, εξήγησε ήδη το αντικείμενο και την ουσία του ψηφίσματος, και συμφωνώ απολύτως με το ερώτημα που σας απηύθυνε, κυρία Επίτροπε: ποια είναι η θέση σας για το ενδεχόμενο θέσπισης ενός οδικού χάρτη δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων σε αυτήν την κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση; Θα ήθελα, όμως, να προσεγγίσω το θέμα με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, ελπίζοντας ότι θα μπορέσω να πείσω ορισμένους συναδέλφους που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να υπερψηφίσουν αυτό το κείμενο. Ξέρετε κάτι; Πέρυσι το καλοκαίρι, τέσσερις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. in ’t Veld, εγώ, ο κ. Cashman και ο κ. Fjellner, εκπροσωπώντας τέσσερις πολιτικές Ομάδες, την πλειονότητα του Κοινοβουλίου, βρεθήκαμε στο Βίλνιους της Λιθουανίας για να συμμετάσχουμε στην πρώτη Βαλτική Πορεία Υπερηφάνειας που θα διεξαγόταν στην πόλη αυτή, υπέρ της χειραφέτησης και της υποστήριξης των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων, κάτω από την ευρωπαϊκή σημαία, και λέγαμε σε όλες και όλους: «αυτή η σημαία μας προστατεύει, όλα τα ΛΟΑΔ άτομα, και αυτό ισχύει εξίσου στη Λιθουανία». Τι θα συμβεί, όμως, σε εμάς και τους Λιθουανούς και Λιθουανές που μπορεί να πραγματοποιήσουμε και του χρόνου αντίστοιχη πορεία υπέρ των ίσων δικαιωμάτων μας στο Βίλνιους, αν εγκριθεί αυτή η νομοθεσία στο κοινοβούλιο (Seimas) της Λιθουανίας; Θα μπορούσε να επιβληθεί στον καθένα και την καθεμία μας πρόστιμο έως και 2.900 ευρώ για δημόσια προβολή του σεξουαλικού προσανατολισμού – εννοώντας στην προκειμένη περίπτωση της ομοφυλοφιλίας, μιας και δεν νομίζω να ισχύει το ίδιο για την ετεροφυλοφιλία. Επιθυμεί πραγματικά μια τέτοια εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Επιθυμεί πραγματικά κάτι τέτοιο το κοινοβούλιο της Λιθουανίας, μιας χώρας η οποία, πριν από 20 χρόνια, αγωνιζόταν υπέρ της ελευθερίας της, ενώ ανάμεσα στους ανθρώπους που αγωνίζονταν υπέρ αυτής της ελευθερίας υπήρχαν επίσης λεσβίες και ομοφυλόφιλοι; Χαίρομαι λοιπόν διότι η πρόεδρος της Λιθουανίας, η κ. Grybauskaitė, πρώην μέλος της Επιτροπής, καθώς και η κυβέρνηση της Λιθουανίας, έχουν δηλώσει ήδη ότι αυτή η πρόταση νόμου αντιβαίνει στις υποχρεώσεις της Λιθουανίας με βάση το ίδιο της το σύνταγμα. Ευελπιστώ ότι θα καταστεί σαφές πως όλες οι μορφές σεξουαλικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, όλοι οι τρόποι ζωής, είναι μέρος όλων των πολιτισμών και όλων των κοινωνιών, κάτι που ισχύει προφανώς και στην περίπτωση της Λιθουανίας, και ότι η συγκάλυψη αυτών των δεδομένων από το κοινό, από τη νεολαία, αποτελεί απλώς βάση για την πρόκληση μίσους, ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς στο παρόν Κοινοβούλιο ή στο κοινοβούλιο της Λιθουανίας που να επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, ευελπιστώ ότι θα έχουμε τη στήριξη του Σώματος, καθώς και της Επιτρόπου για την έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Δεν χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, όμως ελπίζουμε ότι θα μας την προσφέρετε."@el10
"Señora Presidenta, mi colega, la señora in ’t Veld, ya ha explicado el contenido de la Resolución y estoy totalmente de acuerdo con la pregunta que le ha dirigido, señora Comisaria, sobre la elaboración de una hoja de ruta relativa a los derechos de las personas LGBT en esta Unión Europea común. Pero quisiera adoptar un enfoque diferente para, con un poco de suerte, convencer a aquellos diputados que todavía no han decidido votar a favor de esta Resolución. ¿Saben qué?, el pasado verano, cuatro diputados al Parlamento Europeo, la señora in ’t Veld, el señor Cashman, el señor Fjellner y yo misma, en representación de cuatro grupos, la mayoría de este Parlamento, estuvimos en Vilnius, Lituania, junto con el primer Orgullo Báltico que se celebraba en esa ciudad, capacitando y apoyando a las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales y estuvimos allí bajo la bandera europea para decir a todo el mundo que esta bandera nos protege, personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, y que eso también vale para Lituania. Ahora bien, ¿qué nos ocurriría a nosotros y a los lituanos en caso de que el próximo año desfilemos a favor de la igualdad de derechos en Vilnius si se aprueba esta ley en el Parlamento de Lituania? Se nos podría imponer una multa de hasta 2 900 euros por promoción pública de la orientación sexual, que se refiere en este caso a la homosexualidad, porque me imagino que no es de aplicación para la heterosexualidad. ¿Es eso lo que realmente querría este Parlamento? ¿Es eso lo que querría el Parlamento de Lituania, el parlamento de un país que, hace 20 años, luchó por su propia libertad, y que contó con las lesbianas y los gays entre aquellas personas que lucharon por esa libertad? Así pues, me alegra enormemente que la Presidenta de Lituania, la señora Grybauskaitė, antigua Comisaria, y el Gobierno lituano, ya hayan dicho que esta propuesta de ley contraviene las obligaciones establecidas en su propia Constitución. Espero que quede claro que las diferentes formas de sexualidad, de orientación sexual, de formas de vivir, han formado parte de todas las culturas y de todas las sociedades y lo mismo sucede también en Lituania, y que esconder hechos como ese a los ciudadanos, a los jóvenes, es sencillamente la base para la incitación al odio, a la retórica del odio y a los crímenes provocados por el odio. Eso es algo que creo que ningún miembro de este Parlamento ni del Parlamento lituano querría. Por lo tanto, espero que tanto este Parlamento como la Comisaria apoyen la Resolución. No necesitamos su apoyo, pero espero que lo obtengamos."@es21
"Austatud juhataja! Mu kolleeg Sophia in ’t Veld on juba seletanud, milles resolutsioonis räägitakse, ning viidanud sellele ja nõustun jõuliselt tema teile esitatud küsimusega, volinik: kuidas oleks juhistega homo-, bi- ja transseksuaalide õiguste kohta selles ühises Euroopa Liidus? Tahaksin aga läheneda ka teisest vaatenurgast, et loodetavasti veenda neid siin parlamendis, kes ei ole veel otsustanud hääletada resolutsiooni poolt. Teate, mis? Eelmisel suvel olid neli Euroopa Parlamendi liiget – Sophia in ’t Veld, ma ise, Michael Cashman ja Christofer Fjellner, esindades nelja fraktsiooni, selle parlamendi enamust – Leedus Vilniuses, kuna oli esimene Vilniuses toimuv paraad „Baltic Pride”, millega jõustatakse ja toetatakse homo-, bi- ja transseksuaalse selles linnas. Olime seal Euroopa lipu all öeldes kõikidele, et see lipp kaitseb meid, homo-, bi- ja transseksuaale, ning see on tõsi ka Leedu puhul. Mis juhtuks aga meie ja leedulastega, kes järgmisel aastal võivad minna marssima meie võrdsete õiguste eest Vilniuses, kui see seadus võetakse seimis vastu? Igaühele meist võidakse teha trahvi kuni 2900 euro ulatuses seksuaalse sättumuse avaliku propageerimise eest, mis siinkohal tähendab homoseksuaalsust, sest tundub, et heteroseksuaalsusele seda ei kohaldata. Kas seda siinne parlament tõesti tahabki? Kas seda tahab Leedu parlament, riigi parlament, mis 20 aastat tagasi võitles oma vabaduse eest koos homoseksuaalidega nende inimeste seas, kes selle vabaduse eest võitlesid? Seetõttu on mul väga hea meel, et Leedu president Dalia Grybauskaitė, endine volinik, ning Leedu valitsus on juba öelnud, et see esitatud seadus on vastuolus Leedu põhiseaduse järgsete kohustustega. Loodan, et saab selgeks, et eri seksuaalsuse, seksuaalse orientatsiooni tüübid, elamise viisid, on olnud osa kõikidest kultuuridest ning kõikidest ühiskondadest ja on seda ka Leedus ning selliste asjaolude varjamine avalikkuse ja noorte inimeste eest on lihtsalt alus viha, vaenukõnede ja vihakuritegude õhutamiseks. See on midagi, mida arvan, et keegi siin parlamendis ega Leedu parlamendis ei sooviks. Seega loodan, et parlament ja volinik meie resolutsiooni toetavad. Me ei vaja teie toetust, aga loodan, et meil see on."@et5
"Arvoisa puhemies, kollegani jäsen in ’t Veld, selitti, mistä päätöslauselmassa on kyse ja viittasi siihen. Yhdyn täysin kysymykseen, jonka hän esitti teille, arvoisa komission jäsen: Eikö yhteinen Euroopan unionimme tarvitse LHBT-henkilöiden oikeuksien etenemissuunnitelmaa? Haluaisin kuitenkin tarkastella asiaa toisesta näkökulmasta ja toivon siten voivani vakuuttaa ne jäsenet, jotka eivät ole vielä päättäneet äänestääkö päätöslauselman puolesta. Tiedättekö mitä? Viime vuonna me neljä Euroopan parlamentin jäsentä – minun lisäkseni jäsen in ’t Veld, jäsen Cashman ja jäsen Fjellner – neljästä eri poliittisesta ryhmästä, jotka muodostavat parlamentin enemmistön, olimme Liettuan pääkaupungissa Vilnassa, kun siellä järjestettiin ensimmäistä kertaa Baltic pride -kulkue. Me olimme siellä tukemassa ja kannustamassa Vilnan lesboja, homoja, biseksuaaleja ja transsukupuolisia henkilöitä ja me olimme siellä Euroopan unionin lipun alla kertomassa, että EU:n lippu suojelee meitä lesboja, homoja, biseksuaaleja ja transsukupuolisia henkilöitä ja että se suojelee myös Liettuassa. Mitä meille ja niille liettualaisille, jotka osallistuvat Vilnan Pride-kulkueeseen yhdenvertaisten oikeuksiemme puolustamiseksi tapahtuu ensi vuonna, jos tämä laki hyväksytään Seimasissa? Jokainen meistä voisi saada jopa 2 900 euron sakon sukupuolisen suuntautumisen julkisesta edistämisestä; tässä tapauksessa homoseksuaalisuuden edistämisestä, sillä laki ei ilmeisesti koske heteroseksuaalisuuden edistämistä. Tätäkö parlamentti todella haluaa? Sitäkö Liettuan parlamentti haluaisi – Liettuan, jonka kansalaiset 20 vuotta sitten taistelivat maansa vapauden puolesta, lesbot ja homot samoin kuin heterotkin? Olen siis hyvin iloinen siitä, että Liettuan presidentti, Dalia Grybauskaitė, entinen komission jäsen, ja Liettuan parlamentti ovat jo todenneet tämän ehdotuksen olevan vastoin Liettuan omaa perustuslakia. Toivon kaikille olevan selvää, että erilaiset seksuaalisuuden muodot, sukupuolisen suuntautumisen muodot ja asumismuodot ovat kuuluneet kaikkiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin ja kuuluvat myös Liettuaan. Toivon myös olevan selvää, että tällaisten tosiasioiden salaaminen yleisöltä ja erityisesti nuorilta on omiaan lisäämään vihaa, vihapuhetta ja viharikoksia. En usko, että kukaan täällä Euroopan parlamentissa tai Liettuan parlamentissa haluaa sitä. Toivon siis, että päätöslauselma saa Euroopan parlamentin ja komission jäsenen tuen. Me emme tarvitse teidän tukeanne, mutta me toivomme saavamme sen."@fi7
"Madame la Présidente, chère consœur, Mme in ‘t Veld a déjà expliqué la teneur de cette résolution et y a fait référence et je suis totalement d’accord avec la question qu’elle vous a posée, Madame la Commissaire: que pensez-vous d’une feuille de route pour la défense des droits des personnes LGBT dans notre Union européenne? Je voudrais toutefois aborder le sujet sous un autre angle afin de convaincre, je l’espère, les membres du Parlement qui n’ont pas encore décidé de voter pour cette résolution. L’été dernier, quatre députés du Parlement européen, Mme in ‘t Veld, M. Cashman, M. Fjellner et moi-même, représentant quatre groupes, la majorité au sein du Parlement, étions à Vilnius, en Lituanie, en compagnie de la première Baltic Pride qui se tenait à Vilnius, afin de soutenir et d’aider les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres à prendre confiance en elles, et nous étions là-bas, sous le drapeau européen, et nous disions à tous «ce drapeau nous protège, ainsi que les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres, et cela vaut également pour la Lituanie». À présent, qu’adviendra-t-il de nous et des Lituaniens qui, l’année prochaine, pourraient aller militer pour l’égalité de nos droits à Vilnius, si cette loi est adoptée par le Seimas? Nous pourrions tous être condamnés à des amendes allant jusqu’à 2 900 euros pour avoir promu publiquement l’orientation sexuelle – ce qui veut dire ici l’homosexualité, puisque je suppose que cela ne s’applique pas à l’hétérosexualité. Est-ce vraiment ce que le Parlement veut? Est-ce vraiment ce que le parlement lituanien veut? Le parlement d’un pays qui, il y a vingt ans, luttait pour sa propre liberté, avec parmi les personnes qui luttaient pour cette liberté, des gays et des lesbiennes? Je suis donc ravie que la présidente lituanienne, Mme Grybauskaitė, ancienne commissaire, et le gouvernement lituanien, aient déjà annoncé que la loi proposée enfreignait les obligations prises par la Lituanie aux termes de sa propre constitution. J’espère qu’il sera clair que différentes formes de sexualité, d’orientation sexuelle et de modes de vie ont toujours fait partie de toutes les cultures et de toutes les sociétés, y compris en Lituanie, et que dissimuler ce genre de faits au public, aux jeunes, n’est rien d’autre qu’un moyen d’inciter à la haine, aux propos haineux et aux crimes haineux. Je pense que personne dans ce Parlement ou au parlement lituanien ne voudrait de cela. J’espère donc que nous obtiendrons le soutien du Parlement européen et de la commissaire au sujet de notre résolution. Nous n’avons pas besoin de votre soutien, mais j’espère que nous l’avons."@fr8
"Elnök asszony! In ’t Veld asszony már elmondta, miről szól az állásfoglalás. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek azzal a kérdéssel, amelyet in ’t Veld asszony a biztos asszonynak feltett: mit gondol az LMBT-jogok uniós útitervére irányuló javaslatunkról? Most azonban egy kicsit más szempontból szeretném megközelíteni a kérdést, és remélem, ezzel sikerül meggyőznöm azokat a képviselőket, akik még nem tudják, hogy az állásfogalalás mellett szavaznak-e. Tudják mit? Tavaly nyáron négy európai parlamenti képviselő – in ’t Veld asszony, jómagam, Cashman úr és Fjellner úr – a Parlament négy képviselőcsoportjának és így többségének képviseletében Litvánia fővárosában, Vilniusban jártunk az első balti meleg büszkeség napján. Ott voltunk tehát az európai lobogó alatt, hogy bátorítsuk és támogassuk a vilniusi leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyeket, és hogy mindenkinek elmondjuk: „ez a lobogó megvéd minket, leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyeket, és ez így van Litvániában is”. Nos, ha a Seimas elfogadja ezt a jogszabályt, akkor mi történne velünk és azokkal a litvánokkal, akik jövőre is ki akarnának menni az utcára Vilniusban, hogy kinyilvánítsák egyenlő jogaikat? Mindannyiunkat akár 2 900 EUR-ra is megbüntethetnének a szexuális irányultság nyilvános támogatásáért – jobban mondva a homoszexualitás nyilvános támogatásáért, mert gondolom, a heteroszexualitást nem büntetik. Valóban ezt akarja a Parlament? Valóban ezt akarja a litván parlament – egy olyan ország parlamentje, amely 20 éve a szabadságért küzdött, és a szabadságért küzdők között a leszbikusok és melegek is ott voltak? Nagyon örülök, hogy Litvánia elnöke, Grybauskaitė asszony, volt biztos, valamint a litván kormány már elmondta, hogy ez a jogszabálytervezet ellentétes a litván alkotmánnyal. Remélem, nyilvánvaló, hogy a szexualitás különböző formái, a különböző szexuális irányultságok és a különböző életformák mindig is részei voltak a kultúráknak és társadalmaknak, és ez igaz Litvániára is. Remélem, az is világos, hogy a tények elleplezése a nyilvánosság és a fiatalok előtt megteremti a gyűlöletkeltés, a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet által motivált bűncselekmények alapját. És ezt szerintem sem az Európai Parlamentben, sem a litván parlamentben nem akarja senki. Ezért remélem, hogy a Parlament és a Bizottság támogatni fogják az állásfoglalást. Nincs szükségünk erre a támogatásra, mégis remélem, hogy támogatnak minket."@hu11
"Signora Presidente, la mia collega, onorevole in ’t Veld, ha già esposto il contenuto della risoluzione ed io condivido in tutto e per tutto la domanda che le ha rivolto, signora Commissario: perché non pubblicare una tabella di marcia per i diritti delle persone LGBT nell’Unione europea? Vorrei però seguire una prospettiva diversa sperando in questo modo di convincere i colleghi che non hanno ancora deciso di votare a favore della risoluzione. Sa una cosa? La scorsa estate, quattro europarlamentari (la sottoscritta, l’onorevole in ’t Veld, l’onorevole Cashman e l’onorevole Fjellner), in rappresentanza di quattro gruppi, quindi la maggioranza del Parlamento, sono stati in Lituania, in occasione del primo Baltic Pride programmato a Vilnius, con l’obiettivo di sostenere e assicurare maggiore riconoscimento alle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender in questa città. Noi eravamo presenti e sotto la bandiera europea abbiamo detto a tutti: “questa bandiera ci protegge, protegge le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, anche in Lituania”. Ma a questo punto che cosa succederebbe a noi e ai lituani che l’anno prossimo magari potrebbero volere manifestare a favore della parità dei nostri diritti a Vilnius nel caso in cui questa legge fosse approvata al Seimas? Potrebbero ricevere una multa fino a 2 900 euro per pubblica promozione dell’orientamento sessuale, in questo caso l’omosessualità, perché immagino che tutto ciò non si applichi all’eterosessualità. Ma è davvero questo che questo Parlamento vuole? È davvero questo che il parlamento lituano vuole, il parlamento di un paese che 20 anni fa lottava per la propria libertà, una libertà per la quale hanno combattuto anche lesbiche e gay? Mi fa molto piacere che il Presidente lituano, Dalia Grybauskaitė, peraltro ex Commissario, e il governo della Lituania abbiano già dichiarato che la legge proposta viola gli obblighi nazionali emananti sin dalla costituzione del paese. Spero sia chiaro a tutti che forme diverse di sessualità, di orientamento sessuale, di stili di vita hanno fatto parte di tutte le culture e di tutte le società e quindi anche di quelle lituane. Il tentativo di nascondere queste realtà ai giovani non è altro che un esempio di incitamento all’odio, a espressioni di odio e a reati di stampo razziale. Credo che nessuno voglia assistere a fenomeni di questo tipo né in questo Parlamento né al parlamento lituano. Spero che la risoluzione incontri il sostegno del Parlamento e del Commissario. Anche se non ne abbiamo bisogno, me lo auguro."@it12
"Ponia pirmininke, kolegė S. in ’t Veld jau paaiškino, apie ką ši rezoliucija, ir apie ją kalbėjo, ir tvirtai palaikau jos jums, Komisijos nare, užduotą klausimą: o kaip dėl LGBT veiksmų plano mūsų bendroje Europos Sąjungoje? Bet norėčiau tai aptarti kiek kitokiu aspektu, kad galbūt įtikinčiau tuos Europos Parlamento narius, kurie dar nenusprendė balsuoti už šią rezoliuciją. Žinote, kokiu? Praėjusią vasarą keturi keturioms Europos Parlamento daugumą sudarančioms frakcijoms atstovaujantys Europos Parlamento nariai, t. y. S. in ’t Veld, aš, M. Cashman ir C. Fjellner, buvome Vilniuje, Lietuvoje, per pirmąsias „Baltic Pride“ eitynes, kuriomis suteikiamos teisės ir remiamos šio miesto lesbietės, gėjai, biseksualai ir transseksualai, ir ėjome ten su Europos Sąjungos vėliava, kuria visiems skelbiama, kad „ši vėliava gina mus, lesbietes, gėjus, biseksualus ir transseksualus, ir taip yra ir Lietuvoje“. Taigi kas nutiktų mums ir lietuviams, kurie kitais metais gali žygiuoti Vilniuje dėl mūsų lygių teisių, jeigu Seime būtų priimtas šis įstatymas? Kiekvienas iš mūsų galėtume būti nubausti iki 2 900 EUR bauda už viešą lytinės orientacijos – šiuo atveju homoseksualumo skatinimą, nes, manau, tai netaikoma heteroseksualumui. Ar to tikrai norėtų Europos Parlamentas? Ar to norėtų Lietuvos, šalies, kuri prieš 20 metų kovojo už savo laisvę, už kurią kovojo ir lesbietės, ir gėjai, parlamentas? Taigi labai džiaugiuosi, kad Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė, buvusi Europos Komisijos narė, ir Lietuvos Vyriausybė jau pasakė, kad šis pasiūlytas įstatymas prieštarauja Lietuvos įsipareigojimams, nustatytiems jos pačios konstitucijoje. Tikiuosi, kad bus aišku, kad kitokios seksualumo, lytinės orientacijos, gyvenimo būdo formos buvo visų kultūrų ir visų visuomenių dalis ir kad taip yra ir Lietuvoje ir kad tokių faktų slėpimas nuo visuomenės, nuo jaunuolių paprasčiausiai yra neapykantos, neapykantą kurstančių kalbų ir su neapykanta susijusių nusikaltimų skatinimo pagrindas. To, manau, nenorėtų nė vienas Europos Parlamento arba Lietuvos parlamento narys. Todėl tikiuosi, kad gausime Europos Parlamento ir minėtos Europos Komisijos narės paramą šiai rezoliucijai. Mums nereikia jūsų paramos, bet tikiuosi, kad ją turime."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Mana kolēģe pilnīgi pievienojos viņas uzdotajam jautājumam jums, komisāres kundze, proti, vai tiks izstrādāta stratēģija, lai nodrošinātu LGBT tiesību ievērošanu ES? Tomēr es vēlētos aplūkot jautājumu no citas puses, lai pārliecinātu šajā Parlamentā tos, kuri vēl nav izlēmuši, vai balsot par šo rezolūciju. Pagājušajā vasarā četri Eiropas Parlamenta deputāti, proti kundze, es pati kungs un kungs, kuri pārstāv četras lielākās politisko partiju grupas, apmeklējām Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, kad tur norisinājās pirmais Baltijas praida gājiens, lai atbalstītu šīs pilsētas lesbietes, gejus, biseksuālus un transpersonas, kā arī nodrošinātu viņu tiesību ievērošanu. Mēs bijām tur un stāvējām pie ES karoga, lai paziņotu, ka šis karogs aizsargā mūs, lesbietes, gejus, biseksuālus un transpersonas arī Lietuvā. Kas notiks ar mums un lietuviešiem, kuri nākamajā gadā vēlēsies piedalīties šajā gājienā un aizstāvēt LGBT tiesības Viļņā, ja pieņems minētos grozījumus? Katram no mums varēs piemērot naudu sodu līdz pat EUR 2900 par homoseksuālu attiecību veicināšanu, jo, manuprāt, uz heteroseksuālām attiecībām tas neattiecas. Vai tiešām Lietuvas parlaments to vēlas, jo Lietuva ir valsts, kura vēl tikai pirms 20 gadiem cīnījās par savu brīvību, un cīnītāju vidū bija arī lesbietes un geji? Tādēļ es ļoti priecājos par to, ka Lietuvas prezidente un bijusī komisāre kundze, kā arī Lietuvas valdība jau ir paziņojusi, ka ierosinātie grozījumi ir pretrunā Lietuvas saistībām saskaņā ar tās konstitūciju. Manuprāt, ir skaidrs, ka dažādi seksualitātes un seksuālās orientācijas veidi, kā arī dzīvesveidi ir raksturīgi ikvienai sabiedrības daļai un kultūrai. Tā tas ir arī Lietuvā. Šādu faktu slēpšana no sabiedrības veicinās naida kurināšanu, naidīgas runas un noziegumus. Manuprāt, Lietuvas parlaments to nevēlas. Tādēļ es ceru, ka šis Parlaments un Komisija atbalstīs šo rezolūciju. Mums nav vajadzīgs jūsu atbalsts, bet es ceru, ka mums tas ir."@lv13
"Madam President, my colleague Mrs in 't Veld has already explained what the resolution is about and referred to it and I strongly agree with the question she put to you, Commissioner: what about a road map for LGBT rights in this common European Union? But I would like to take a different angle to hopefully convince those who in this Parliament have not yet decided on voting in favour of this resolution. You know what? Last summer, four Members of the European Parliament, Mrs in 't Veld, myself, Mr Cashman and Mr Fjellner, representing four groups, the majority of this Parliament, were in Vilnius, in Lithuania, together with the first Baltic Pride to be held in Vilnius, empowering and supporting lesbian, gay, bisexual and transgender people in this city and we were there under the European flag telling everybody, ‘this flag protects us, lesbian, gay, bisexual and transgender people, and that is true also for Lithuania.’ Now, what would happen to us and to Lithuanians who next year might go marching in favour of our equal rights in Vilnius if this law is adopted in the Seimas? Each one of us could be fined up to EUR 2 900 for publicly promoting sexual orientation – meaning homosexuality in this case, because I guess for heterosexuality that does not apply. Is that really what this Parliament would want? Is that what the Parliament of Lithuania would want, the parliament of a country which 20 years ago struggled for its own freedom, with lesbians and gays among the people struggling for that freedom? So I am very happy that the President of Lithuania, Mrs Grybauskaitė, former Commissioner, and the Government of Lithuania have already said that this proposed law contravenes Lithuania’s obligations under its own constitution. I hope it will be clear that different forms of sexuality, of sexual orientation, of forms of living, have been part of all cultures and of all societies and are so in Lithuania, as well, and that hiding facts like that from the public, from young people, is simply a basis for inciting hatred, hate speech and hate crimes. That is something that I think nobody in this Parliament or in the Lithuanian parliament would want. Therefore I hope that we will have the support of this Parliament and of the Commissioner for the resolution. We do not need your support, but I hope we have it."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijn collega mevrouw In ‘t Veld heeft al uitgelegd waar de resolutie over gaat en ernaar verwezen en ik ben het volkomen eens met de vraag die ze u stelde, mevrouw de commissaris: hoe zit het met een routekaart voor LGBT-rechten in deze gemeenschappelijke Europese Unie? Maar ik wil voor een andere invalshoek kiezen om daarmee hopelijk diegenen in dit Parlement over de streep te trekken die nog niet hebben besloten voor deze resolutie te stemmen. Weet u wat? Afgelopen zomer waren vier leden van het Europees Parlement die vier fracties en daarmee de meerderheid van dit Parlement vertegenwoordigen – mevrouw In ‘t Veld, ikzelf, meneer Cashman en meneer Fjellner – in Vilnius in Litouwen op de eerste Baltic Pride die werd gehouden in Vilnius en waarmee lesbiennes, homo’s, bi- en transseksuelen in die stad steun en legitimiteit werd gegeven. Wij stonden daar onder de Europese vlag en vertelden iedereen dat “deze vlag ons lesbiennes, homo’s, bi- en transseksuelen beschermt en dat dat ook voor Litouwen geldt.” Wat zou er nu gebeuren met ons en met de Litouwers die volgend jaar in Vilnius op zouden komen voor onze gelijke rechten, indien deze wet wordt aangenomen in de Seimas, het Litouwse parlement? We zouden allemaal een boete kunnen krijgen tot wel 2 900 euro voor het openlijk propageren van seksuele geaardheid – waarmee in dit geval homoseksualiteit bedoeld wordt, want ik vermoed dat het voor heteroseksualiteit niet geldt. Zou dit Parlement dat echt willen? Zou het Litouws parlement dat echt willen, het parlement van een land dat 20 jaar geleden voor zijn eigen vrijheid vocht, waarbij lesbiennes en homo’s mee voor die vrijheid hebben gevochten? Daarom ben ik erg blij dat de Litouwse president, mevrouw Grybauskaitė, een voormalig commissaris, en de Litouwse regering al hebben gezegd dat wetsontwerp volgens de eigen grondwet indruist tegen de verplichtingen van Litouwen. Ik hoop dat het duidelijk moge zijn dat verschillende vormen van seksualiteit, van seksuele geaardheid, van levenswijzen deel uitmaken van alle culturen en van alle samenlevingen, en dat dat ook in Litouwen zo is. Het feit dat dergelijke feiten verborgen gehouden worden voor het grote publiek en voor jongeren is een voedingsbodem voor het aanwakkeren van haat, haatzaaiende uitspraken en haatmisdrijven. Ik denk dat dat iets is wat niemand in dit Parlement of het Litouwse parlement zou willen. Daarom hoop ik dat we van dit Parlement en van de commissaris steun krijgen voor de resolutie. We hebben uw steun niet nodig, maar ik hoop wel dat we hem krijgen."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Moja koleżanka, pani poseł Sophia in ’t Veld, wyjaśniła już o co chodzi w przedmiotowej rezolucji i odniosła się do niej, a ja w pełni podpisuję się pod pytaniem, jakie Pani, Pani Komisarz, zadała: co z harmonogramem działań w kwestii praw osób LGBT w naszej wspólnej Unii Europejskiej? Chciałabym jednak przyjąć inną perspektywę, aby – mam nadzieję – przekonać tych posłów w Parlamencie, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o oddaniu głosu za przyjęciem przedmiotowej rezolucji. Wiecie Państwo co? W lecie czworo posłów do Parlamentu Europejskiego, pani poseł in ’t Veld, ja sama, pan poseł Cashman i pan poseł Fjellner, reprezentujących cztery grupy stanowiące większość w tym Parlamencie, odbyło podróż do Wilna, na Litwie, w czasie, gdy odbywała się tam pierwsza w Wilnie parada Baltic Pride na rzecz wzmocnienia pozycji i wsparcia lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych w tym mieście; spod europejskiej flagi mówiliśmy wszystkim, że „ta flaga chroni nas, lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transgenderowe, i dotyczy to również Litwy”. Co w takim razie stałoby się z nami i Litwinami, którzy w przyszłym roku maszerowaliby na rzecz naszych równych praw w Wilnie, gdyby przedmiotowa ustawa została przyjęta przez Seimas? Każdy z nas mógłby zostać ukarany grzywną w wysokości do 2 900 euro za publiczne promowanie orientacji seksualnej – w tym wypadku homoseksualizmu, ponieważ nie sądzę, aby dotyczyło to heteroseksualności. Czy faktycznie tego chciałby nasz Parlament? Czy tego właśnie chciałby parlament Litwy, parlament kraju, który 20 lat temu walczył o własną wolność, a wśród walczących o tę wolność byli również geje i lesbijki? Cieszę się zatem bardzo, że prezydent Litwy, pani Grybauskaitė, była pani komisarz, a także rząd Litwy wydali już oświadczenie, że ten projekt ustawy pozostaje w sprzeczności ze zobowiązaniami Litwy wynikającymi z jej własnej konstytucji. Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe, iż różne formy seksualności, różne orientacje seksualne, style życia, stały się częścią wszystkich kultur i wszystkich społeczeństw, również na Litwie, i że ukrywanie tego rodzaju faktów przed opinią publiczną, przed młodymi ludźmi, jest niczym więcej jak tylko pożywką dla podsycania wrogości, nawoływaniem do nienawiści i popełniania przestępstw z nienawiści. To coś, czego, jak sądzę, nikt w tym Parlamencie, ani w parlamencie litewskim by nie chciał. Mam zatem nadzieję, że zdobędziemy poparcie dla przedmiotowej rezolucji ze strony tego Parlamentu, a także pani komisarz. Państwa poparcie nie jest dla nas niezbędne, ale mam nadzieję, że je uzyskamy."@pl16
"Senhora Presidente, a minha colega, senhora deputada in ’t Veld, já teve oportunidade de explicar do que trata a resolução e de se referir à mesma, e concordo inteiramente com a questão que colocou à Senhora Comissária: e que tal um roteiro para os direitos LGBT nesta União Europeia comum? Mas gostaria de assumir uma perspectiva diferente para, espero, convencer aqueles que, neste Parlamento, ainda não se decidiram a votar a favor desta resolução. Sabem uma coisa? No Verão passado, quatro deputados ao Parlamento Europeu, a senhora deputada in ’t Veld, eu própria, o senhor deputado Cashman e o senhor deputado Fjellner, representando quatro grupos, a maioria deste Parlamento, estiveram em Vilnius, na Lituânia, juntamente com a primeira Baltic Pride a realizar-se em Vilnius, encorajando e apoiando pessoas lésbicas bissexuais e transgéneros nessa cidade, e estivemos lá sob a bandeira europeia, dizendo a todos: esta bandeira protege-nos, pessoas lésbicas bissexuais e transgéneros, e isto aplica-se também à Lituânia. Ora, o que nos aconteceria, a nós e aos lituanos que, no próximo ano marchassem a favor da igualdade de direitos em Vilnius, se esta lei fosse aprovada no Seimas? Cada um de nós poderia ser multado até 2 900 euros por promover publicamente uma orientação sexual – quer dizer, a homossexualidade, neste caso, porque penso que não se aplica à heterossexualidade. É isso que este Parlamento quer? É isso que o Parlamento lituano quer, o parlamento de um país que, há 20 anos, lutou pela sua liberdade, com lésbicas e entre as pessoas que lutaram por essa liberdade? Congratulo-me, por isso, com o facto de a Presidente da Lituânia, a Senhora Grybauskaitė, ex-Comissária, e o Governo lituano já terem dito que a proposta de lei em causa contraria as obrigações da Lituânia nos termos da sua Constituição. Espero que seja claro que diferentes formas de sexualidade, de orientação sexual, de formas de vida, fizeram parte de todas as culturas e de todas as sociedades, o mesmo acontecendo também na Lituânia, e que esconder factos como este do público, dos jovens, é muito simplesmente uma base para o incitamento ao ódio, à expressão do ódio e a crimes de ódio. É algo que, creio, ninguém neste Parlamento nem no Parlamento lituano desejaria. Por isso, espero que tenhamos o apoio deste Parlamento e da Senhora Comissária à resolução. Não precisamos do vosso apoio, mas espero que o tenhamos."@pt17
"Dnă preşedintă, stimaţi colegi, dna in ’t Veld, s-a referit deja la rezoluţia în discuţie, explicând problematica acesteia şi sunt întru totul de acord cu întrebarea pe care v-a adresat-o, dnă comisar: ce părere aveţi despre o foaie de parcurs asupra drepturilor persoanelor LGBT în această Uniune Europeană comună? Dar aş dori să abordez un unghi diferit pentru a-i convinge, să sperăm, pe cei din acest Parlament care nu s-au hotărât încă să voteze în favoarea acestei rezoluţii. Ştiţi acest lucru? Vara trecută, patru deputaţi din Parlamentul European, dna in ’t Veld, eu, dl Cashman şi dl Fjellner, reprezentând patru grupuri, majoritatea din acest Parlament, am fost la Vilnius, în Lituania, la primul marş Baltic Pride desfăşurat la Vilnius, şi am sprijinit persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale şi transsexuale din acest oraş şi am fost acolo sub steagul european spunând tuturor „acest steag ne protejează pe noi, persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale şi transsexuale şi acest lucru este adevărat şi pentru Lituania”. Dacă însă această lege este adoptată de parlamentul lituanian, Seimas, ce ni s-ar întâmpla nouă şi lituanienilor care anul viitor ar putea să mărşăluiască în Vilnius pentru drepturile noastre egale? Fiecare dintre noi ar putea fi amendat cu până la 2.900 de euro pentru promovarea în public a orientării sexuale, homosexualitatea în acest caz, deoarece nu cred că acelaşi standard se aplică şi heterosexualităţii. Să-şi dorească oare aşa ceva Parlamentul? Să-şi dorească oare asta parlamentul lituanian, parlamentul unei ţări care, în urmă cu 20 ani, a luptat pentru propria libertate, luptă la care au participat şi persoane lesbiene şi homosexuale? De aceea sunt foarte mulţumită că preşedinta Lituaniei, dna Grybauskaitė, fost comisar, şi guvernul Lituaniei, au spus deja că această lege propusă contravine obligaţiilor Lituaniei asumate prin propria constituţie. Sper că va fi limpede că diferitele forme de sexualitate, de orientare sexuală, de forme de viaţă, au constituit parte a tuturor culturilor şi a tuturor societăţilor şi că în Lituania se întâmplă acelaşi lucru, şi că faptul de a ascunde de public şi de tineret astfel de realităţi constituie pur şi simplu o bază de instigare la ură, limbaj care instigă la ură şi infracţiuni inspirate de ură. Cred că nimeni din acest Parlament sau din parlamentul lituanian nu îşi doreşte aşa ceva. De aceea, sper că această rezoluţie se va bucura de sprijinul Parlamentului şi al dnei comisar. Nu avem nevoie de sprijinul dvs., dar sper că ni-l veţi acorda."@ro18
". – Moja kolegyňa pani in ’t Veldová už vysvetlila, o čom je toto uznesenie, a zmienila sa o ňom, a veľmi súhlasím s otázkou, ktorú vám položila, pani komisárka: čo keby sme mali plán uplatňovania práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v tejto spoločnej Európskej únii? Chcela by som sa však na vec pozrieť z iného uhla, aby som, dúfajme, presvedčila tých v tomto Parlamente, ktorí sa ešte nerozhodli, že budú hlasovať v prospech tohto uznesenia. A viete čo? Vlani v lete štyria poslanci Európskeho parlamentu, pani in ’t Veldová, ja, pán Cashman a pán Fjellner, ktorí sú predstaviteľmi štyroch skupín, väčšiny v tomto Parlamente, boli v litovskom Vilniuse spolu s prvým pobaltským pochodom Gay Pride, ktorý sa konal vo Vilniuse a ktorý posilňoval postavenie lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v tomto meste a podporoval ich. Boli sme pod európskou vlajkou, ktorá všetkým dávala na známosť, že nás, lesbičky, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, táto vlajka chráni a platí to aj pre Litvu. Čo by sa nám a Litovčanom, ktorí by na budúci rok možno išli pochodovať za rovnosť našich práv vo Vilniuse, stalo teraz, ak by tento zákon schválil litovský parlament? Každý z nás by mohol dostať pokutu do výšky EUR 2 900 za verejnú propagáciu sexuálnej orientácie, v tomto prípade homosexuality, keďže predpokladám, že pre heterosexualitu to neplatí. Toto by si skutočne želal tento Parlament? Želal by si to litovský parlament, parlament krajiny, ktorá pred dvadsiatimi rokmi bojovala za vlastnú slobodu a medzi tými, čo za túto slobodu bojovali, boli aj homosexuáli a lesbičky? Takže som veľmi rada, že litovská prezidentka a bývalá komisárka pani Grybauskaitėová a litovská vláda už povedali, že tento návrh zákona odporuje záväzkom Litvy podľa jej vlastnej ústavy. Dúfam, že bude jasné, že rôzne druhy sexuality, sexuálnej orientácie a spôsobov života boli a sú súčasťou všetkých kultúr a všetkých spoločností, a je to tak aj v Litve, a že zatajovanie takýchto skutočností pred verejnosťou, pred mladými ľuďmi je jednoducho základom pre podnecovanie nenávisti, nenávistných slovných prejavov a trestných činov z nenávisti. Myslím si, že niečo také by nechcel nikto v tomto Parlamente ani v litovskom parlamente. Preto dúfam, že budeme mať podporu tohto Parlamentu a pani komisárky pre toto uznesenie. Nepotrebujeme vašu podporu, ale dúfam, že ju máme."@sk19
"Gospa predsednica, moja kolegica, gospa in ’t Veld, je že pojasnila, o čem gre pri resoluciji in se je nanjo sklicevala, sama pa se popolnoma strinjam z vprašanjem, ki vam ga je zastavila, gospa komisarka: kaj pa načrt za pravice pripadnikov populacije LGBT v tej skupni Evropski uniji? Svoj pogled bi želela podati z drugačnega zornega kota v upanju, da bom prepričala tiste v Parlamentu, ki se še niso odločili glasovati za to resolucijo. Povedati vam moram naslednje. Lani poleti smo bili štirje poslanci Evropskega parlamenta, gospa in ’t Veld, jaz, gospod Cashman in gospod Fjellner, kot predstavniki štirih skupin, večine tega parlamenta, v Vilni v Litvi na prvi baltiški paradi ponosa, namenjeni krepitvi in podpori lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb v tem mestu; mi smo bili tam pod okriljem evropske zastave, da smo vsem pokazali, kako „ta zastava ščiti nas, lezbijke, geje, biseksualce in transspolne osebe, in da to velja tudi za Litvo“. Kaj se bo zgodilo z nami in Litovci, ki bodo naslednje leto morda korakali v korist naših enakih pravic v Vilni, če bo seimas sprejel ta zakon? Vsakomur med nami bi lahko bila naložena globa do višine 2.900 EUR zaradi javnega izražanja spolne usmerjenosti – v tem primeru homoseksualnosti, saj menim, da se na heteroseksualnost to ne nanaša. Ali si ta parlament zares želi tega? Ali bi si tega želel parlament v Litvi, parlament države, ki se je pred 20 leti borila za svobodo, med ljudmi, ki so se borili za svobodo, pa so bili tudi lezbijke in geji? Zelo sem vesela, ker sta predsednica Litve, gospa Grybauskaitė, nekdanja komisarka, in litovska vlada že povedali, da je ta predlagani zakon v nasprotju z določbami ustave. Upam, da bo postalo jasno, da so različne oblike spolnosti, spolne usmerjenosti in načinov življenja del vseh naših kultur in vseh družb, in s tem tudi v Litvi, skrivanje takih dejstev pred javnostjo, pred mladimi pa pomeni osnovo za sprožanje sovraštva, sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva. Mislim, da si tega ne želi nihče v tem ali litovskem parlamentu. Zato upam, da bomo pri resoluciji imeli podporo tega parlamenta in komisarke. Vaše podpore ne potrebujemo, vendar mislim, da je bomo deležni."@sl20,20
"Fru talman! Min kollega Sophia in ’t Veld har redan hänvisat till resolutionen och förklarat vad den handlar om. Jag instämmer helt och fullt i den fråga som hon ställde till kommissionsledamoten: Hur vore det med en färdplan för HBT-personers rättigheter i Europeiska unionen? Jag skulle vilja utgå ifrån en annan vinkel, för att förhoppningsvis övertyga dem i parlamentet som ännu inte har beslutat sig för att rösta för denna resolution. Vet ni vad? Förra sommaren var fyra av Europaparlamentets ledamöter, Sophia in ’t Veld, jag själv, Michael Cashman och Kristofer Fjellner, som representerar fyra grupper, vilket innebär en majoritet av parlamentet, i Vilnius, Litauen, när den första baltiska gay pride-festivalen hölls i Vilnius. Syftet var att stärka och stödja homosexuella, bisexuella och transsexuella personer i denna stad. Vi var där under EU:s flagga och signalerade därmed till alla att denna flagga skyddar oss, homo-, bi- och transpersoner, och att detta även gäller för Litauen. Vad skulle hända med oss, och med de litauer som nästa år kan komma att marschera för våra lika rättigheter i Vilnius, om denna lag antas av Seimas? Var och en av oss skulle kunna bötfällas med upp till 2 900 euro för offentligt främjande av sexuell läggning, vilket i detta fall innebär homosexualitet, eftersom jag antar att det inte gäller för heterosexualitet. Är det verkligen vad parlamentet skulle vilja? Är det vad parlamentet i Litauen, ett land vars medborgare – däribland de homosexuella – för 20 år sedan kämpade för sin egen frihet, skulle vilja? Jag är alltså mycket glad över att Litauens president, Dalia Grybauskaitė, före detta kommissionsledamot, och Litauens regering redan har uttryckt att lagförslaget strider mot Litauens egen författning. Jag hoppas att det kommer att framstå som tydligt att olika slags sexualitet, sexuell läggning och boendeformer har varit en del av alla kulturer och samhällen, och så även i Litauen. Att dölja sådana fakta för allmänheten, från unga människor, är helt enkelt en grund för att hetsa till hat, hatpropaganda och hatbrott. Det är något som jag inte tror att någon i Europaparlamentet eller i det litauiska parlamentet skulle vilja. Jag hoppas därför att vi kommer att få stöd av parlamentet och av kommissionsledamoten för att anta denna resolution. Vi behöver inte kommissionsledamotens stöd, men jag hoppas att vi får det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ulrike Lunacek,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21,9
"in ’t Veld kundze jau izskaidroja, par ko ir šī rezolūcija. Es"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph