Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-584-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.21.2-584-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Danke für die gute Antwort, Herr Kommissar! Aber der zweite Teil der Frage ist noch nicht beantwortet, in dem ich auf München–Mühldorf–Freilassing eingegangen bin, was Teil der Magistrale von Paris nach Budapest und besonders wegen des bayerischen Chemiedreiecks und auch wegen der Entlastung der Zulaufstrecke zum Brenner wichtig ist. Denn wenn der Brennerbasistunnel kommt, wird die Rosenheimer Strecke überlastet sein, und dann wird es wichtig sein, München–Mühldorf–Freilassing–Salzburg auszubauen, was ja ein absolut prioritäres Projekt auch der Kommission ist. Ich frage Sie, ob Sie es für möglich halten, dass in der nächsten Finanziellen Vorausschau zusätzliche Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden können, weil es ja grenzüberschreitend ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Děkuji vám za vaši laskavou odpověď, pane komisaři. Nevyjádřil jste se však ke druhé části otázky, v níž jsem zmiňoval úsek Mnichov-Mühldorf-Freilassing, který je součástí magistrály z Paříže do Budapešti a který je zvláště důležitý vzhledem k bavorskému chemickému trojúhelníku a pro odlehčení brennerské přístupové trase. Bude-li Brennerský patní tunel dokončen, bude rosenheimský úsek přetížen, a bude proto důležité postavit úsek Mnichov-Mühldorf-Freilassing-Salcburk, což je také pro Komisi projekt nejvyšší priority. Musím se vás zeptat, zda považujete za možné uvolnit na tuto věc v příštím finančním výhledu další prostředky , protože se koneckonců jedná o přeshraniční záležitost."@cs1
". Hr. formand, hr. kommissær! Tak for Deres venlige svar. Imidlertid har De ikke besvaret den anden del af spørgsmålet, hvor jeg nævnte München-Mühldorf-Freilassing, som er en del af hovedstrækningen fra Paris til Budapest, og som er særdeles vigtig i lyset af den bayerske kemitrekant og til aflastning af Brenner-tilkørselsvejen. Hvis Brenner-basistunnellen fuldføres, vil Rosenheimstrækningen blive overbelastet, og det vil herefter være vigtigt at udvikle München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, som også er et projekt med højeste prioritet for Kommissionen. Jeg må spørge, om De mener, at det er muligt at tilvejebringe supplerende midler til dette i det næste finansielle overslag, for det er trods alt en grænseoverskridende sag."@da2
"Σας ευχαριστώ για την ευγενική απάντησή σας, κύριε Επίτροπε. Ωστόσο, δεν απαντήσατε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου, στο οποίο αναφέρω τη γραμμή Μονάχου-Mühldorf-Freilassing, η οποία είναι τμήμα της κύριας γραμμής που συνδέει το Παρίσι με τη Βουδαπέστη και η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω του βαυαρικού χημικού τριγώνου και της δυνατότητας αποσυμφόρησης της γραμμής πρόσβασης του Μπρένερ. Αν ολοκληρωθεί η βασική σήραγγα του Μπρένερ, τότε θα υπάρξει συμφόρηση στο τμήμα του Rosenheim, οπότε θα είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η γραμμή Μονάχου-Mühldorf-Freilassing-Σαλτσβούργου, η οποία αποτελεί επίσης έργο υψίστης προτεραιότητας για την Επιτροπή. Οφείλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, αν θεωρείτε δυνατή τη διάθεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης γι’ αυτό το έργο στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, το ζήτημα είναι διασυνοριακού ενδιαφέροντος."@el10
"Thank you for your kind answer, Commissioner. However, you have not answered the second part of the question in which I mentioned Munich-Mühldorf-Freilassing, which is part of the main line from Paris to Budapest and which is particularly important in view of the Bavarian chemical triangle and for relief of the Brenner access route. If the Brenner Base Tunnel is completed, then the Rosenheim section will be overloaded and it will then be important to develop Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, which is also a highest priority project for the Commission. I must ask you whether you consider it possible that additional funding can be made available for this in the next financial perspective, because this is, after all, a cross-border matter."@en4
"Gracias por su respuesta, señor Comisario. Pero no ha respondido a la segunda parte de mi pregunta, a la parte sobre la línea ferroviaria Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzburgo, que pertenece a la línea principal París-Budapest, especialmente relevante teniendo en cuenta el triángulo bávaro de la industria química, pues despejará las vías de acceso al túnel. Con el fin de las obras del túnel de base de Brennero se sobrecargará la circunvalación de Rosenheim y por ello resultará imprescindible el desarrollo de la línea Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzburgo, uno de los proyectos prioritarios de esta Comisión. Quisiera preguntarle si cree que se podría destinar una mayor financiación a este propósito en un futuro. Después de todo, se trata de un proyecto transfronterizo."@es21
"Tänan teid sõbraliku vastuse eest, volinik! Te ei vastanud aga küsimuse teisele osale, kus mainisin raudteeliini München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, mis on osa Pariisi-Budapesti põhiliinist ning mis on väga tähtis Baieri nn ’i seisukohalt ning leevendab Brenneri juurdepääsutee koormust. Kui Brenneri põhitunneli tööd lõpetatakse, muutub Rosenheimi lõik ülekoormatuks ning seega on oluline välja ehitada ka raudteeliin München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, mis on samuti komisjoni prioriteet. Pean teilt küsima, kas peate võimalikuks täiendavate rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist sellele projektile järgmises finantsraamistikus, sest lõppude lõpuks on tegemist piiriülese küsimusega."@et5
"Arvoisa komission jäsen, kiitos vastauksestanne. Ette kuitenkaan vastannut kysymyksen toiseen osaan, jossa mainitsin Münchenin, Mühldorfin ja Freilassingin välisen rataosuuden. Se on päärata Pariisista Budapestiin, ja se on erityisen tärkeä niin sanotulle Baijerin kemianteollisuuden kolmiolle ja Brennerin tuloreitin parantamiselle. Jos Brennerin tunneli saadaan päätökseen, Rosenheimin osuus ylikuormittuu siinä tapauksessa, jolloin on tärkeää kehittää Münchenen, Mühldorfin, Freilassingin ja Salzburgin välistä rataosuutta, joka on myös yksi komission tärkeistä painopisteistä. Minun on kysyttävä teiltä, pidättekö mahdollisena, että lisärahoitus järjestetään tätä varten seuraavassa rahoituskehyksessä, koska tämähän on loppujen lopuksi rajatylittävä kysymys."@fi7
"Merci pour votre aimable réponse, Monsieur le Commissaire. Vous n’avez cependant pas répondu à la seconde partie de ma question concernant la ligne Munich-Mühldorf-Freilassing, qui fait partie de la magistrale Paris-Budapest et s’avère particulièrement importante pour le triangle chimique bavarois et pour le déchargement de l’itinéraire d’accès au Brenner. Si le tunnel de base du Brenner voit le jour, le tronçon de Rosenheim sera surchargé. Il importera alors de développer la ligne Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzbourg, qui fait aussi partie des projets auxquels la Commission accorde la plus grande priorité. Pensez-vous qu’il serait possible d’allouer davantage de fonds à ce projet dans le cadre des prochaines perspectives financières? Il s’agit, après tout, d’une question transfrontalière."@fr8
"Köszönöm kedves válaszát, biztos úr, nem válaszolt azonban kérdésem második felére, mely a München–Mühldorf–Freilassing vasútvonalszakaszra vonatkozott, amely része a bajorországi „vegyipari háromszög” és a kapcsolódó vonalak tehermentesítése szempontjából rendkívül fontos Párizs–Budapest fővonalnak. Ha a Brenner-bázisalagút elkészül, akkor a rosenheimi szakasz túlterheltté válik, és fontos lesz a München–Mühldorf– Freilassing–Salzburg szakasz fejlesztése, ami szintén a Bizottság kiemelt fontosságú projektjei közé tartozik. Meg kell kérdezzem Öntől, hogy lehetségesnek tartja-e további források bevonását erre a célra a következő pénzügyi tervben, mivel végső soron ez egy határokon átívelő ügy."@hu11
"Grazie per la sua gentile risposta, signor Commissario. Però, non ha risposto alla seconda parte dell'interrogazione sulla tratta Monaco-Mühldorf-Freilassing, che s'innesta nella linea principale da Parigi a Budapest e che è particolarmente importante per la presenza del triangolo bavarese della chimica e per l'allentamento del traffico sulla via d'accesso al Brennero. Se sarà completato il tunnel di base del Brennero, la tratta di Rosenheim si sovraccaricherà e quindi dovrà essere sviluppato il troncone Monaco-Mühldorf-Freilassing-Salisburgo, che rappresenta anch'esso un progetto che riveste massima priorità per la Commissione. Le chiedo se ritiene che potranno essere stanziati ulteriori finanziamenti per quest'opera nella prossima prospettiva finanziaria, poiché dopo tutto si tratta di una questione transnazionale."@it12
"Gerb. Komisijos nary, dėkoju už atsakymą. Tačiau jūs neatsakėte į antrąją klausimo dalį, kurioje minėjau Miuncheno–Miūldorfo–Frailasingo atšaką. Tai pagrindinės geležinkelio linijos iš Paryžiaus į Budapeštą dalis, kuri ypač svarbi Bavarijos chemijos pramonės trikampiui ir eismo Brenerio prieigos ruože sumažinimui. Baigus pagrindinio Brenerio tunelio statybą, bus pernelyg apkrauta Rozenheimo atkarpa. Tuomet iškils būtinybė plėtoti Miuncheno–Miūldorfo–Frailasingo–Zalcburgo atšaką, o šiam projektui Komisija taip pat teikia didžiausią prioritetą. Privalau jūsų paklausti, ar manote, kad būtų įmanoma jam skirti papildomą finansavimą kitoje finansinėje perspektyvoje, nes juk tai – tarpvalstybinis klausimas."@lt14
". Paldies, komisāra kungs, par laipno atbildi! Tomēr jūs vēl neatbildējāt uz mana jautājuma otro daļu, kurā es minēju maršrutu Minhene–Mīldorfa–Freilasinga–Zalcburga, kas ir daļa no galvenās maģistrāles, kura nāk no Parīzes uz Budapeštu un kura ir īpaši svarīga, paturot prātā Bavārijas ķīmiskās rūpniecības trijstūri un arī piekļuves atvieglošanu Brenneres pievadceļam. Ja Brenneres pamattunelis tiks pabeigts, tad Rozenheimas daļa būs pārslogota un izrādīsies, ka ir svarīgi izstrādāt maršrutu maršruta Minhene–Mīldorfa–Freilasinga–Zalcburga, kas Komisijai arī ir augstākās prioritātes projekts. Man jums jājautā, vai, jūsuprāt, ir iespējams tam piešķirt papildu finansējumu nākamajā finanšu perspektīvā, jo, galu galā, šis ir pārrobežu jautājums."@lv13
"Danke für die gute Antwort, Herr Kommissar! Aber der zweite Teil der Frage ist noch nicht beantwortet, in dem ich auf München–Mühldorf–Freilassing eingegangen bin, was Teil der Magistrale von Paris nach Budapest und besonders wegen des bayerischen Chemiedreieicks und auch wegen der Entlastung der Zulaufstrecke zum Brenner wichtig ist. Denn wenn der Brennerbasistunnel kommt, wird die Rosenheimer Strecke überlastet sein, und dann wird es wichtig sein, München–Mühldorf–Freilassing–Salzburg auszubauen, was ja ein absolut prioritäres Projekt auch der Kommission ist. Ich frage Sie, ob Sie es für möglich halten, dass in der nächsten Finanziellen Vorausschau zusätzliche Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden können, weil es ja grenzüberschreitend ist."@mt15
"Dank u voor uw goede antwoord, commissaris, maar u heeft nog geen antwoord gegeven op het tweede deel van mijn vraag, waarin ik het tracé München-Mühldorf-Freilassing heb aangestipt, dat deel uitmaakt van het spoortraject Parijs-Boedapest en vooral belangrijk is vanwege de zogeheten Beierse chemiedriehoek en vanwege de ontlasting van het aanvoerlijn naar de Brennerpas. Als de Brenner-basistunnel af is zal namelijk het traject via Rosenheim overbelast raken, zodat het dan belangrijk is om de spoorlijn München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg te ontwikkelen, wat ook een absoluut prioritair project van de Commissie is. Ik vraag u of u het mogelijk acht om hiervoor in de volgende financiële vooruitzichten aanvullende middelen ter beschikking te stellen, omdat het immers om een grensoverschrijdend project gaat."@nl3
"Panie Komisarzu! Dziękuję za odpowiedź. Nie odpowiedział Pan jednak na drugą część pytania, w której wspominam o odcinku Monachium-Mühldorf-Freilassing, który jest częścią głównej linii prowadzącej z Paryża do Budapesztu i który jest szczególnie istotny w świetle bawarskiego trójkąta chemicznego i uruchomienia drogi dojazdowej przez przełęcz Brenner. Gdy tunel pod przełęczą Brenner zostanie ukończony, wtedy dojdzie do przeciążenia odcinka Rosenheim i wówczas ważna będzie rozbudowa odcinka Monachium-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, który dla Komisji również jest projektem priorytetowym. Muszę spytać, czy uważa Pan, że w kolejnej perspektywie finansowej możliwe będzie udostępnienie na ten cel dodatkowych funduszy, bo przecież w końcu jest to sprawa międzynarodowa."@pl16
"Agradeço a sua amável resposta Senhor Comissário. Porém, nada referiu acerca da segunda parte da pergunta sobre Munique-Mühldorf-Freilassing, que corresponde a parte da linha principal que liga Paris a Budapeste e que se reveste de particular relevância para o triângulo químico bávaro e para desanuviar o acesso rodoviário ao Brenner. Ficando o túnel de base do Brenner concluído, o troço do Rosenheim passará a estar sobrecarregado e então será importante desenvolver a extensão Munique-Mühldorf-Freilassing-Salzburgo, que também corresponde a um projecto da mais alta prioridade para a Comissão. Isto leva-me a perguntar-lhe se considera viável a disponibilização de um financiamento adicional para esse efeito nas próximas perspectivas financeiras, pois afinal de contas trata-se de uma questão transfronteiriça."@pt17
"Vă mulţumesc pentru răspunsul dvs., dle comisar. Cu toate acestea, nu aţi răspuns la a doua parte a întrebării, în care am menţionat tronsonul de cale ferată München-Mühldorf-Freilassing, care face parte din linia principală de la Paris la Budapesta şi care este foarte importantă având în vedere triunghiul chimic bavarez şi eliberarea rutei de acces Brenner. Dacă se finalizează tunelul Brenner, atunci secţiunea Rosenheim va fi supraîncărcată şi va fi importantă dezvoltarea secţiunii München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, care este, de asemenea, un proiect prioritar pentru Comisie. Trebuie să vă întreb dacă consideraţi posibilă punerea la dispoziţie a unei finanţări suplimentare pentru acest proiect în următoarea perspectivă financiară deoarece, la urma urmei, acesta este un aspect transfrontalier."@ro18
"Ďakujem za vašu milú odpoveď, pán komisár. Nezodpovedali ste však druhú časť otázky, v ktorej som spomenul úsek Mníchov – Mühldorf – Freilassing, ktorý je súčasťou hlavnej linky z Paríža do Budapešti a ktorý je mimoriadne dôležitý z hľadiska bavorského chemického trojuholníka a na odľahčenie brennerskej prípojnej železnice. Keď sa ukončí brennerský železničný tunel, bude rosenheimský úsek preťažený, a potom bude dôležité rozvinúť úsek Mníchov – Mühldorf – Freilassing – Salzburg, ktorý je tiež projektom najvyššej priority pre Komisiu. Musím sa vás spýtať, či považujete za možné, že sa v nadchádzajúcom finančnom výhľade poskytnú dodatočné finančné prostriedky na tento účel, pretože napokon ide o cezhraničnú záležitosť."@sk19
"Hvala za vaš prijazen odgovor, komisar. Vendar pa niste odgovorili na drugi del mojega vprašanja, v katerem sem omenil železniško progo Münich-Mühldorf-Freilassing, ki je del glavne proge od Pariza do Budimpešte in ki je še zlasti pomembna glede na bavarski kemični trikotnik in sprostitev dostopa Brenner. Če bo končan osnovni predor Brenner, bo odsek Rosenheim preobremenjen in zato bo potem pomembno razviti progo Münich-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, ki je za Komisijo prav tako projekt, ki je največja prednostna naloga. Vprašati vas moram, ali menite, da je mogoče zagotoviti dodatna finančna sredstva za to in naslednjo finančno perspektivo, kajti navsezadnje je to čezmejna zadeva."@sl20
". Tack, Siim Kallas, för det vänliga svaret.. Men du besvarade inte den andra delen av frågan, där jag nämnde München-Mühldorf-Freilassing, som är en del av huvudlinjen från Paris till Budapest och som är särskilt viktig om man tänker på den bayerska kemiska triangeln och på att avlasta tillfartsleden till Brenner. Om Brennertunneln genomförs kommer Rosenheim-sektionen att bli överbelastad och det blir då viktigt att utveckla München–Mühldorf–Freilassing–Salzburg, som också är ett projekt med högsta prioritet för kommissionen. Jag måste fråga dig om du anser att det är möjligt att ställa ytterligare finansiering till förfogande för detta i nästa budgetplan. Det handlar trots allt om en gränsöverskridande fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph