Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-433-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.19.2-433-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, looking back four years to the launching of the ALDE campaign ‘Europe for patients’, I have good reasons to welcome the agreement reached with the Council in December. I would firstly like to congratulate our rapporteur, Mrs Grossetête, as well as the other shadows for their good cooperation and the great work accomplished, and also the father of this initiative, our colleague, Mr John Bowis. The Parliament remained united and stayed firm during the negotiations with the Council. We stood for patients and, for the first time, there will be a clear legislative framework in the EU for patients seeking treatment in another Member State. We have to consider the agreement reached as a small step, but it is a real achievement for patients in Europe, which will strengthen their rights while focusing on their needs, the information available to them, and the quality and safety of care. I am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result. Though I recognise the need for Member States to be able to set up prior authorisation to maintain the sustainability of their health systems, I regret that they – including the Belgian Presidency – have sometimes put organisational considerations above patients’ interests and needs. But we represent our citizens and are responsible for representing them here in this House. Let me just mention one example: quality and safety. While Member States were keen on establishing quality and safety risks as a criterion for the refusal of prior authorisation, they have been reluctant to accept – and have opposed – any system for the sharing of information and upgrading of requirements in this field at EU level. The ALDE Group welcomes the future directive, but we will be strict about its implementation and make sure proper reporting and monitoring is in place to ensure that the directive is correctly implemented, and that the prior authorisation and reimbursement provisions do not become an unjustified obstacle to patients. Finally, let me highlight one of my regrets: the lack of ambition of the provisions agreed for cooperation in the field of e-health, again due to strong opposition from the most advanced Member States in this area. The initial proposal from the Commission has been significantly watered down. I would therefore like to ask Mr Dalli the following question. Would the Commission consider the development of a stand-alone proposal on e-health, fostering cooperation and enabling interoperability of data and safety for patients, thus making it a reality in Europe?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vrátíme-li se o čtyři roky zpět k zahájení kampaně skupiny ALDE nazvané „Evropa pro pacienty“, mám dobré důvody pro to, abych uvítala dohodu, jíž bylo v prosinci dosaženo s Radou. Nejprve bych ráda poblahopřála naší zpravodajce, paní Grossetêtové, a také ostatním stínovým zpravodajům za jejich dobrou spolupráci a velký kus práce, kterou odvedli, a také autorovi této iniciativy, našemu kolegovi, panu Bowisovi. Parlament byl jednotný a pevně zastával své stanovisko během jednání s Radou. Zastupovali jsme pacienty a v EU bude poprvé zaveden jasný legislativní rámec pro pacienty, kteří usilují o léčbu v jiném členském státě. Dosaženou dohodu musíme považovat za malý krok, ale pro pacienty v Evropě je skutečným úspěchem, který posílí jejich práva a zaměří se na jejich potřeby, na informace, jež jsou jim dostupné, a na kvalitu a bezpečnost péče. Jsem si však jistá, že Parlament by podpořil ambicióznější výsledek. Ačkoli uznávám potřebu členských států moci zavést předchozí povolení, aby zachovaly udržitelnost svých zdravotnických systémů, lituji, že – včetně belgického předsednictví – někdy kladly organizační úvahy před zájmy a potřeby pacientů. Zastupujeme ale naše občany a naším úkolem je reprezentovat je zde v Parlamentu. Dovolte, abych zmínila pouze jeden příklad: kvalitu a bezpečnost. Zatímco členské státy horlivě stanovovaly rizika spojená s kvalitou a bezpečností jakožto kritérium pro odepření předchozího povolení, zdráhaly se přijmout – a oponovaly tomu – jakýkoli systém pro sdílení informací a aktualizaci požadavků v této oblasti na úrovni EU. Skupina ALDE vítá budoucí směrnici, ale budeme přísní, pokud jde o její provádění, a zajistíme, aby bylo zavedeno řádné podávání zpráv a monitorování s cílem zajistit správné provádění směrnice a aby se ustanovení o předchozím povolení a náhradě nákladů nestala pro pacienty neopodstatněnou překážkou. Na závěr mi dovolte zdůraznit jedno z mých zklamání: jedná se o nedostatečně ambiciózní ustanovení, která byla dohodnuta pro spolupráci v oblasti elektronického zdravotnictví, důvodem je opět silná opozice členských států, které jsou v této oblasti nejvyspělejší. Původní návrh Komise byl podstatně oslaben. Ráda bych proto položila panu Dallimu následující otázku. Zvážila by Komise vypracování samostatného návrhu o elektronickém zdravotnictví, čímž by se podpořila spolupráce a umožnila interoperabilita údajů a zajistila bezpečnost pro pacienty a elektronické zdravotnictví by se tak v Evropě stalo realitou?"@cs1
"Hr. formand! Når jeg ser fire år tilbage til starten af ALDE's kampagne "Europa for patienter", har jeg god grund til at hilse den aftale, som Rådet nåede frem til i december, velkommen. Først vil jeg gerne takke ordføreren, fru Grossetête, og skyggeordførerne for deres gode samarbejde og deres store arbejdsindsats og også ophavsmanden til dette initiativ, vores kollega hr. John Bowis. Parlamentet forblev forenet og stod fast under forhandlingerne med Rådet. Vi forsvarede patienterne, og for første gang vil der være en klar lovramme i EU for patienter, der søger behandling i en anden medlemsstat. Vi må betragte den indgåede aftale som et lille skridt, men det er en virkelig milepæl for patienterne i Europa, der vil styrke deres rettigheder samtidig med, at der fokuseres på deres behov, den information, der er tilgængelig for dem, og sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed. Jeg er dog sikker på, at Parlamentet ville have støttet et mere ambitiøst resultat. Selv om jeg erkender nødvendigheden af, at medlemsstaterne er i stand til at indføre forhåndsgodkendelse for at opretholde deres sundhedssystemers bæredygtighed, beklager jeg, at de – også det belgiske formandskab – nogle gange har sat organisatoriske hensyn over patienternes interesser og behov. Men vi repræsenterer borgerne og er ansvarlige for at repræsentere dem her i Parlamentet. Lad mig nævne et enkelt eksempel. Kvalitet og sikkerhed. Mens medlemsstaterne var ivrige efter at fastsætte kvalitet og sikkerhedsrisiciene som et kriterium for at give afslag på forhåndsgodkendelse, har de været uvillige til at acceptere – og har været imod – enhver informationsudveksling og ajourføring af kravene på dette område på EU-plan. ALDE-Gruppen hilser det fremtidige direktiv velkommen, men vi vil være strenge med hensyn til dets gennemførelse og sikre, at der indføres en ordentlig indberetning og overvågning, og at bestemmelserne om forhåndsgodkendelse og godtgørelse ikke bliver en uberettiget hindring for patienterne. Til slut vil jeg gøre opmærksom på en af mine beklagelser. De manglende ambitioner i bestemmelserne om samarbejde inden for e-sundhed, igen på grund af stærk modstand fra de mest avancerede medlemsstater på dette område. Det oprindelige forslag fra Kommissionen er blevet udvandet betydeligt. Jeg vil derfor gerne spørge hr. Dalli om følgende. Vil Kommissionen overveje at udvikle et separat forslag om e-sundhed for at fremme samarbejde og muliggøre interoperabilitet af data og sikkerhed for patienter, således at det bliver en realitet i Europa?"@da2
"Herr Präsident! Wenn ich vier Jahre auf den Beginn der ALDE-Kampagne „Europa für Patienten“ zurückschaue, erkenne ich gute Gründe, die Einigung, die mit dem Rat im Dezember erzielt wurde, zu begrüßen. Ich möchte als Erstes unserer Berichterstatterin Frau Grossetête sowie den anderen Schattenberichterstattern und auch dem Vater dieser Initiative, unserem Kollegen Herrn John Bowis, zu ihrer guten Zusammenarbeit und der großartigen geleisteten Arbeit gratulieren. Während der Verhandlungen mit dem Rat blieb das Parlament geeint und entschlossen. Wir haben uns für die Patienten eingesetzt, und erstmalig wird es einen klaren Rechtsrahmen in der EU geben für Patienten, die in anderen Mitgliedstaaten behandelt werden möchten. Wir müssen die erzielte Einigung als einen kleinen Schritt ansehen, aber es ist eine echte Errungenschaft für die Patienten in Europa, durch die ihre Rechte gestärkt und gleichzeitig ihre Bedürfnisse, die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen und die Qualität und Sicherheit der Versorgung in den Mittelpunkt gerückt werden. Ich bin mir jedoch sicher, dass das Parlament ein ehrgeizigeres Ergebnis unterstützt hätte. Auch wenn ich einsehe, dass die Mitgliedstaaten das System der Vorabgenehmigung einrichten müssen, um die Nachhaltigkeit ihrer Gesundheitssysteme zu erhalten, bedauere ich, dass sie – einschließlich des belgischen Ratsvorsitzes – manchmal organisatorische Erwägungen über die Interessen und Bedürfnisse der Patienten gestellt haben. Aber wir vertreten unsere Bürgerinnen und Bürger und sind verantwortlich dafür, sie hier in diesem Haus zu vertreten. Lassen Sie mich nur ein Beispiel anführen: Qualität und Sicherheit. Die Mitgliedstaaten waren sehr interessiert an der Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsrisiken als ein Kriterium für die Ablehnung einer Vorabgenehmigung, aber sie hatten Vorbehalte gegen ein System zum Informationsaustausch und die Aktualisierung der Anforderungen in diesem Bereich auf EU-Ebene – und sie haben es abgelehnt. Die ALDE-Fraktion begrüßt die zukünftige Richtlinie, aber wir werden in Bezug auf die Umsetzung streng sein und sicherstellen, dass eine ordnungsgemäße Berichterstattung und Überwachung gewährleistet ist, um dafür zu sorgen, dass die Richtlinie korrekt umgesetzt wird und dass die Bestimmungen zur Vorabgenehmigung und Kostenerstattung kein ungerechtfertigtes Hindernis für die Patienten werden. Lassen Sie mich zum Schluss betonen, was mein Bedauern verursacht: der fehlende Ehrgeiz der Bestimmungen, die zur Kooperation im Bereich des elektronischen Gesundheitswesens vereinbart wurden, wieder aufgrund starken Widerstands der Mitgliedstaaten, die in diesem Bereich am fortschrittlichsten sind. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission wurde deutlich verwässert. Ich möchte daher Herrn Dalli die folgende Frage stellen: Würde die Kommission die Entwicklung eines eigenen Vorschlags zum elektronischen Gesundheitswesen erwägen, um die Kooperation zu stärken und die Interoperabilität der Daten und die Sicherheit der Patienten zu ermöglichen, damit dies in Europa Realität wird?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πραγματοποιώντας μια ανασκόπηση στην εκστρατεία «Η Ευρώπη για τους ασθενείς» της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη η οποία διεξήχθη πριν από τέσσερα έτη, έχω κάθε λόγο να επικροτώ τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Θα ήθελα, πρώτον, να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, κ. Grossetête, και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή συνεργασία τους και το έργο που επιτέλεσαν, καθώς και τον πατέρα αυτής της πρωτοβουλίας, τον συνάδελφο κ. John Bowis. Το Κοινοβούλιο παρέμεινε ενωμένο και διατήρησε ενιαία θέση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Στηρίξαμε τους ασθενείς και, για πρώτη φορά, θα υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ για ασθενείς που αναζητούν θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Πρέπει να θεωρήσουμε την επιτευχθείσα συμφωνία μικρό βήμα, αλλά πρόκειται για ένα πραγματικό επίτευγμα για τους ασθενείς στην Ευρώπη, το οποίο θα ισχυροποιήσει τα δικαιώματά τους, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες τους, την ενημέρωση που τους παρέχεται, και την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης. Ωστόσο, είμαι βέβαιη ότι το Κοινοβούλιο θα στήριζε ένα ακόμα πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα. Μολονότι αναγνωρίζω την ανάγκη των κρατών μελών να μπορούν να ορίζουν προηγούμενη έγκριση προκειμένου να διατηρούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους, λυπούμαι που –συμπεριλαμβανομένης της βελγικής Προεδρίας– ορισμένες φορές έδωσαν προτεραιότητα σε οργανωτικές πτυχές σε σχέση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των ασθενών. Όμως αντιπροσωπεύουμε τους πολίτες μας και είμαστε υπεύθυνοι για την εκπροσώπησή τους σε αυτό εδώ το Σώμα. Επιτρέψτε μου μόνο να αναφέρω ένα παράδειγμα: την ποιότητα και την ασφάλεια. Ενώ τα κράτη μέλη ήταν πρόθυμα να καθορίσουν τους κινδύνους ποιότητας και ασφάλειας ως κριτήριο για την απόρριψη προηγούμενης έγκρισης, ήταν απρόθυμα να αποδεχθούν –και αντιτάχθηκαν– σε οποιοδήποτε σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και αναβάθμισης των απαιτήσεων σε αυτόν τον τομέα σε επίπεδο ΕΕ. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη επικροτεί τη μελλοντική οδηγία, αλλά θα είμαστε αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή της και θα διασφαλίσουμε την ύπαρξη κατάλληλου συστήματος υποβολής αναφορών και παρακολούθησης για την ορθή εφαρμογή της, καθώς και ότι οι διατάξεις περί προηγούμενης έγκρισης και αποζημίωσης δεν καθίστανται άσκοπο εμπόδιο για τους ασθενείς. Τέλος, επιτρέψτε μου να επισημάνω έναν εκ των λόγων δυσαρέσκειάς μου: την έλλειψη φιλοδοξίας των διατάξεων που συμφωνήθηκαν για συνεργασία στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, για άλλη μία φορά εξαιτίας της ισχυρής αντίστασης των πλέον προηγμένων κρατών σε αυτόν τον τομέα. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής μετριάστηκε σημαντικά. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να υποβάλω το ακόλουθο ερώτημα στον κ. Dalli: θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο εκπόνησης αυτόνομης πρότασης περί ηλεκτρονικής υγείας, ενισχύοντας τη συνεργασία και καθιστώντας δυνατή τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και την ασφάλεια των ασθενών, καθιστώντας την έτσι πραγματικότητα στην Ευρώπη;"@el10
"Señor Presidente, si echamos la vista atrás cuatro años, hasta el lanzamiento de la campaña de ALDE «Europa para los pacientes», tengo buenas razones para acoger gustosa el acuerdo al que se ha llegado con el Consejo en diciembre. Primero me gustaría felicitar a nuestra ponente, la señora Grossetête, así como a los ponentes alternativos por su cooperación y su gran labor y también al padre de esta iniciativa, nuestro colega, el señor John Bowis. El Parlamento ha permanecido unido y se ha mantenido firme durante las negociaciones con el Consejo. Representamos a los pacientes y, por primera vez, contaremos con un marco legislativo claro en la UE para pacientes que soliciten tratamiento en otro Estado miembro. Tenemos que considerar el acuerdo logrado como un pequeño paso, aunque es un gran logro para los pacientes de Europa, que reforzará sus derechos al tiempo que se centra en sus necesidades, en la información disponible para ellos y en la calidad y la seguridad de la atención. Sin embargo, estoy segura de que el Parlamento habría respaldado un resultado más ambicioso. Aunque reconozco la necesidad de que los Estados miembros puedan establecer la autorización previa para mantener la sostenibilidad de sus sistemas sanitarios, lamento que estos —incluida la Presidencia belga—hayan puesto, en ocasiones, las consideraciones institucionales por encima de los intereses y las necesidades de los pacientes. Pero representamos a los ciudadanos y somos los encargados de representarlos aquí, en esta Cámara. Permítanme que mencione un ejemplo: la calidad y la seguridad. Mientras los Estados miembros se inclinaban por fijar los riesgos para la calidad y la seguridad como criterios para rechazar la autorización previa, se han mostrado reacios a aceptar —y se han opuesto a ellos— cualquier sistema para compartir información o a reforzar los requisitos en este ámbito a escala de la UE. El Grupo ALDE acoge con agrado la futura Directiva, pero seremos estrictos con su ejecución y nos aseguraremos de que exista un buen proceso de elaboración de informes y de supervisión a fin de garantizar que la Directiva se ponga en práctica y que la autorización previa y las disposiciones del reembolso no se conviertan en un obstáculo injustificado para los pacientes. Por último, permítanme que resalte uno de mis pesares: la falta de ambición de las disposiciones acordadas para la cooperación en el ámbito de la sanidad en línea, una vez más debido a la firme oposición de los Estados miembros más avanzados en este campo. La propuesta inicial la Comisión se ha moderado de forma notable. Por ello, me gustaría hacerle la siguiente pregunta al señor Dalli: ¿Consideraría la Comisión el desarrollo de una propuesta independiente sobre sanidad en línea que fomentara la cooperación y permitiera la interoperabilidad de los datos y la seguridad para los pacientes, haciéndola así una realidad en Europa?"@es21
"Austatud juhataja! Vaadates tagasi neli aastat ALDE kampaania „Euroopa patsientide heaks” käivitamisele, on mul mõjuvaid põhjusi toetada detsembris nõukoguga saavutatud kokkulepet. Sooviksin esiteks tänada raportööri Françoise Grossetête’i ning lisaks ka teisi variraportööre nende tubli koostöö ja suure töö eest ning samuti meie kolleegi John Bowist, algatuse loojat. Parlament jäi läbirääkimiste ajal nõukoguga ühtseks ja kindlaks. Seisime patsientide eest ja esimest korda saab ELis olema selge õigusraamistik patsientidele, kes taotlevad ravi teises liikmesriigis. Peame võtma saavutatud kokkulepet kui väikest edasiminekut, kuid Euroopa patsientide seisukohast on tegemist tõelise saavutusega, mis tugevdab nende õigusi, keskendudes samal ajal nende vajadustele, neile kättesaadavale teabele ning tervishoiuteenuste kvaliteedile ja ohutusele. Olen aga kindel, et parlament oleks toetanud ulatuslikumat tulemust. Ehkki tunnistan liikmesriikide vajadust suuta kehtestada eelneva loa andmine, et säilitada oma tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus, on kahetsusväärne, et nemad – sealhulgas eesistujariik Belgia – on seadnud mõnikord organisatoorsed kaalutlused patsientide huvidest ning vajadustest kõrgemale. Esindame aga oma kodanikke ja vastutame nende esindamise eest siin parlamendis. Lubage mul mainida vaid üht näidet: kvaliteet ja ohutus. Ehkki liikmesriigid olid huvitatud kvaliteedi- ja ohutuseriskide kehtestamisest eelnevast loast keeldumise kriteeriumina, ei ole nad olnud valmis andma heakskiitu – ja on olnud vastu – teabe vahetamise ja nõuete täiendamise süsteemile selles valdkonnas ELi tasandil. Fraktsioon ALDE toetab tulevast direktiivi, kuid oleme selle rakendamise puhul ranged ja veendume, et rakendunud on nõuetekohane aruandlus ning järelvalve, et tagada direktiivi õige rakendamine ja et eelneva loa ning kulude hüvitamise sätted ei muutu õigustamatuteks takistusteks patsientidele. Lõpuks lubage mul rõhutada midagi, mis on minu arvates kahetsusväärne: kokkulepitud sätete ambitsioonitus e-tervishoiu valdkonnas, jällegi tingituna tugevast vastuseisust kõige arenenumatelt liikmesriikidelt selles valdkonnas. Komisjoni esialgset ettepanekut on oluliselt nõrgendatud. Sooviksin seetõttu esitada John Dallile järgmise küsimuse. Kas komisjon kaaluks eraldi ettepaneku väljatöötamist, mis käsitleb e-tervishoidu, koostöö soodustamist ning patsientide andmete ja ohutuse koostalitlusvõime võimaldamist, muutes selle nõnda Euroopas tegelikkuseks?"@et5
"Arvoisa puhemies, kun muistelen neljän vuoden takaista aikaa, jolloin ALDE-ryhmä käynnisti kampanjansa "EU potilaiden asialla", minulla on hyvä syy pitää neuvostossa joulukuussa aikaan saatua sopimusta myönteisenä. Haluan aivan aluksi kiittää esittelijää jäsen Grossetêteä ja muita varjoesittelijöitä heidän tekemästään hyvästä yhteistyöstä ja heidän hienosta aikaansaannoksestaan sekä tämän aloitteen isää, kollegaamme John Bowisia. Parlamentti pysyi yhtenäisenä ja lujana neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa. Puolustimme potilaita, ja EU:hun saadaan ensimmäistä kertaa selvä lainsäädäntökehys potilaille, jotka hakevat hoitoa toisesta jäsenvaltiosta. Meidän on pidettävä saavutettua sopimusta pienenä askeleena, mutta se on todellinen saavutus EU:ssa asuville potilaille. Sillä vahvistetaan heidän oikeuksiaan ja samalla siinä keskitytään heidän tarpeisiinsa, heille annettaviin tietoihin sekä hoidon laatuun ja turvallisuuteen. Olen kuitenkin varma, että parlamentti olisi kannattanut kunnianhimoisempaa tulosta. Vaikka myönnänkin toki, että jäsenvaltioiden täytyy voida vaatia ennakkolupa terveydenhoitojärjestelmiensä kestävyyden turvaamiseksi, mielestäni on ikävää, että ne – myös puheenjohtajavaltio Belgia – ovat joskus asettaneet organisatoriset näkökohdat potilaiden edun ja tarpeiden edelle. Me edustamme kuitenkin kansalaisiamme ja vastaamme heidän edustuksestaan täällä Euroopan parlamentissa. Mainitsen vain yhden esimerkin: laadun ja turvallisuuden. Vaikka jäsenvaltiot halusivatkin asettaa laatu- ja turvallisuusriskit ennakkoluvan epäämisen perusteeksi, ne eivät halunneet hyväksyä minkäänlaista järjestelmää tietojen jakamiseksi ja tämän alan vaatimusten tiukentamiseksi EU:n tasolla, vaan ovat vastustaneet asiaa. ALDE-ryhmä pitää tulevaa direktiiviä myönteisenä, mutta suhtaudumme tiukasti sen täytäntöönpanoon ja pidämme huolta siitä, että raportointi ja seuranta on kunnollista, jotta voidaan varmistaa direktiivin asianmukainen täytäntöönpano ja se, ettei ennakkolupa- ja korvaussäännöksistä tule potilaille kohtuutonta estettä. Haluan lopuksi tuoda esiin yhden ikävänä pitämäni asian: sen, etteivät sähköiseen terveydenhuoltoon liittyvää yhteistyötä koskevat säännökset ole kunnianhimoisia. Tämä johtui jälleen tällä alalla kehittyneimpien jäsenvaltioiden vastustuksesta. Komission alkuperäistä ehdotusta on vesitetty huomattavasti. Haluan siksi esittää komission jäsen Dallille kysymyksen. Voisiko komissio harkita laativansa sähköistä terveydenhuoltoa koskevan erillisen ehdotuksen, jolla edistettäisiin yhteistyötä ja mahdollistettaisiin tietojen yhteentoimivuus ja potilasturvallisuus ja tehtäisiin siitä todellisuutta Euroopassa?"@fi7
"Monsieur le Président, si je regarde quatre ans en arrière, lors du lancement de la campagne de l’ALDE «L’Europe pour les patients», j’ai de bonnes raisons de saluer l’accord trouvé avec le Conseil en décembre. Je voudrais tout d’abord féliciter notre rapporteure, Mme Grossetête, ainsi que les autres rapporteurs fictifs pour leur bonne coopération et l’excellent travail accompli, ainsi que le père de cette initiative, notre collègue M. Bowis. Le Parlement est resté uni et ferme au cours des négociations avec le Conseil. Nous avons défendu les patients et, pour la première fois, nous allons disposer d’un cadre législatif clair au sein de l’UE pour les patients qui veulent se faire soigner dans un autre État membre. Nous devons considérer l’accord trouvé comme un petit pas, mais c’est une vraie victoire pour les patients d’Europe, qui renforcera leurs droits tout en se concentrant sur leurs besoins, les informations mises à leur disposition et la qualité et la sécurité des soins. Je suis cependant sûre que le Parlement aurait soutenu un résultat plus ambitieux. Bien que je reconnaisse la nécessité pour les États membres de pouvoir mettre en place une autorisation préalable afin de maintenir la durabilité de leurs systèmes de santé, je déplore qu’ils - notamment la Présidence belge - aient parfois placé les aspects organisationnels au-dessus des intérêts et des besoins des patients. Mais nous représentons nos concitoyens et nous sommes chargés de les représenter ici dans cette Assemblée. Permettez-moi juste de mentionner un exemple: la qualité et la sécurité. Si les États membres ont tenu à faire des risques en matière de qualité et de sécurité un critère de refus de l’autorisation préalable, ils étaient toutefois réticents à accepter un quelconque système de partage de l’information et de mise à niveau des exigences dans ce domaine au niveau européen, et s’y sont d’ailleurs opposés. Le groupe ALDE salue la future directive, mais nous serons stricts quant à sa mise en œuvre et nous veillerons à ce qu’un véritable système de notification et de suivi soit en place afin de garantir que la directive soit correctement mise en œuvre, et à ce que les dispositions en matière d’autorisation préalable et de remboursement ne deviennent pas un obstacle injustifié pour les patients. Enfin, laissez-moi vous faire part d’un de mes regrets: le manque d’ambition des dispositions convenues pour la coopération dans le domaine de la santé en ligne, une fois encore dû à la forte opposition des États membres les plus avancés dans ce domaine. La proposition initiale de la Commission a été considérablement édulcorée. Je voudrais donc poser la question suivante à M. Dalli: la Commission pourrait-elle envisager l’élaboration d’une proposition indépendante sur la santé en ligne, encourageant la coopération et favorisant l’interopérabilité des données et la sécurité pour les patients, en faisant ainsi une réalité en Europe?"@fr8
"Elnök úr! Visszatekintve arra, amikor négy évvel ezelőtt az ALDE képviselőcsoport elindította az „Európa a betegekért” kampányt, jó okom van üdvözölni a Tanáccsal decemberben elért megállapodást. Először is gratulálok az előadónknak, Grossetête asszonynak és az árnyékelőadóknak eredményes együttműködésükért, valamint az általuk végzett nagyszerű munkáért. És gratulálni szeretnék e kezdeményezés atyjának, kollégánknak, John Bowis úrnak is. A Parlament egységes és határozott maradt a Tanáccsal folytatott tárgyalások során. Kiálltunk a betegek mellett, és most először világos jogalkotási keret áll rendelkezésre azon betegek számára az EU-ban, akik egy másik tagállamban igényelnek orvosi ellátást. Az elért megállapodást egy kis lépésként kell értékelnünk, amely azonban valódi eredményt hoz a betegek számára Európában: erősíti a jogaikat, ugyanakkor előtérbe helyezi a szükségleteiket, a rendelkezésükre álló információkat, valamint az ellátás minőségét és biztonságát. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy a Parlament ennél ambiciózusabb eredményt is támogatott volna. És bár elismerem, hogy a tagállamoknak képesnek kell lenniük előzetes engedélyezési rendszert felállítani egészségügyi rendszerük fenntarthatóságának biztosítása érdekében, sajnálom, hogy időnként a szervezeti megfontolásokat a betegek érdeke és szükségletei elé helyezik – és ez a belga elnökségre is vonatkozik. De mi a polgárainkat képviseljük és az a feladatunk, hogy itt, ebben a Házban képviseljük őket. Hadd említsek egy példát: a minőség és a biztonság kérdését. Míg a tagállamok fontosnak tartották minőségi és biztonsági kockázatok megállapítását az előzetes engedélyezés elutasításának kritériumaként, vonakodtak elfogadni – és elleneztek is – egy, az információ megosztását célzó rendszert, csakúgy mint az erre a területre vonatkozó követelmények szintjének uniós szintű emelését. Az ALDE képviselőcsoport üdvözli a jövőbeni irányelvet, de szigorúak leszünk a végrehajtásával kapcsolatban és gondoskodunk róla, hogy megfelelő beszámolási és nyomon követési rendszer működjön az irányelv helyes végrehajtásának biztosítása érdekében, és hogy az előzetes engedélyezésre és a visszatérítésre vonatkozó rendelkezések ne váljanak indokolatlan akadállyá a betegek számára. Az egyik dolog, amit sajnálatosnak tartok, az az e-egészségügy terén folytatott együttműködés tekintetében elfogadott rendelkezések visszafogottsága, ami újfent az egészségügy terén legfejlettebb tagállamok erős ellenállására vezethető vissza. A Bizottság eredeti javaslata nagyon meggyengült. A következő kérdésem lenne Dalli biztos úrhoz: mérlegelné-e a Bizottság egy önálló javaslat kidolgozását az e-egészségügyről, az együttműködés előmozdításáról, az adatok cseréjéről és kölcsönös felhasználásáról, valamint a betegek biztonságáról, ezzel azt valósággá téve Európában?"@hu11
"Signor Presidente, se ripenso a quattro anni fa, quando il gruppo ALDE ha lanciato la campagna “L’Europa per i pazienti”, ho ottime ragioni per accogliere con favore l’accordo raggiunto col Consiglio in dicembre. Vorrei innanzi tutto congratularmi con la nostra relatrice, onorevole Grossetête, oltre che con i relatori ombra, per la cooperazione proficua e il lavoro eccellente che hanno svolto, e mi complimento anche col padre di quest’iniziativa, il nostro onorevole collega John Bowis. Il Parlamento è rimasto unito e ha dato prova di fermezza durante i negoziati col Consiglio. Ci siamo schierati dalla parte dei pazienti e, per la prima volta, ci sarà un quadro legislativo chiaro a livello comunitario per i pazienti che desiderano curarsi in un altro Stato membro. L’accordo raggiunto va considerato un piccolo passo, ma è una vera conquista per i pazienti europei, in quanto rafforzerà i loro diritti concentrandosi al contempo sulle loro esigenze, sulle informazioni a loro disposizione e sulla qualità e sicurezza delle cure. Tuttavia, sono certa che il Parlamento avrebbe avallato un risultato più ambizioso. Pur riconoscendo l’esigenza che gli Stati membri abbiano la possibilità di concedere o meno un’autorizzazione preventiva per mantenere la sostenibilità dei loro sistemi sanitari, deploro che gli stessi – inclusa la Presidenza belga – abbiano a volte anteposto le considerazioni di tipo organizzativo agli interessi e alle esigenze dei pazienti. Ma noi rappresentiamo i nostri cittadini e abbiamo la responsabilità di far sentire la loro voce qui in Assemblea. Vorrei farvi soltanto un esempio: qualità e sicurezza. Pur essendosi dimostrati desiderosi di stabilire qualità e rischi per la sicurezza quale criterio per rifiutare l’autorizzazione preventiva, gli Stati membri hanno mostrato una certa riluttanza ad accettare qualsiasi sistema di condivisione delle informazioni e di aggiornamento dei requisiti in questo campo a livello comunitario – e si sono infatti opposti. Il gruppo ALDE accoglie con favore la direttiva futura, ma saremo rigorosi con la sua attuazione e ci assicureremo che vengano istituiti meccanismi adeguati per il controllo e la rendicontazione, al fine di garantire una trasposizione corretta del testo e impedire che le disposizioni sull’autorizzazione preventiva e i rimborsi diventino un ostacolo ingiustificato per i pazienti. Vorrei infine esprimervi uno dei miei rimpianti: la scarsa ambizione dimostrata per le disposizioni in materia di cooperazione nel campo della sanità elettronica, riconducibile ancora una volta alla forte opposizione messa in campo dagli Stati membri più avanzati nel settore. La proposta iniziale della Commissione è stata notevolmente diluita. Vorrei pertanto rivolgere la seguente domanda al Commissario Dalli. La Commissione prenderebbe in considerazione la formulazione di una proposta isolata sulla sanità elettronica, che promuova la cooperazione e consenta l’interoperabilità dei dati e la sicurezza dei pazienti, traducendo tutto questo in realtà in Europa?"@it12
"Pone pirmininke, prisimindama prieš ketverius metus pradėtą ALDE frakcijos kampaniją „Europa pacientams“ tikrai turiu dėl ko pasidžiaugti gruodžio mėn. pasiektu susitarimu su Taryba. Pirmiausia norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją F. Grossetête ir kitus, šešėlinius, pranešėjus už gerą bendradarbiavimą ir atliktą didį darbą, taip pat šios iniciatyvos tėvą, mūsų kolegą Johną Bowisą. Derybose su Taryba Parlamentas liko vieningas ir tvirtas. Mes gynėme pacientų teises ir pirmą kartą ES turės aiškią teisinę sistemą pacientams, siekiantiems gydymo kitoje valstybėje narėje. Pasiektą susitarimą turime laikyti mažu žingsniu, bet tai – tikras laimėjimas Europos pacientams, sustiprinsiantis jų teises ir atkreipsiantis dėmesį į jų poreikius, jiems prieinamą informaciją, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą. Vis dėlto esu tikra, kad Parlamentas būtų parėmęs ir daug platesnio užmojo rezultatą. Nors pripažįstu, kad valstybėms narėms reikia galimybės nustatyti išankstinio leidimo sistemą siekiant išlaikyti jų sveikatos priežiūros sistemų tvarumą, apgailestauju, kad jos, įskaitant Tarybai pirmininkavusią Belgiją, kartais organizaciniams motyvams teikė didesnę pirmenybę nei pacientų interesams ir poreikiams. Vis dėlto mes atstovaujame savo piliečiams ir esame atsakingi už atstovavimą jiems šiame Parlamente. Užteks paminėti vieną pavyzdį: kokybę ir saugą. Nors valstybės narės labai stengėsi kokybę ir saugos pavojus numatyti kaip kriterijus, pagal kuriuos būtų atsisakoma suteikti išankstinį leidimą, jos prieštaravo ir nenorėjo sutikti su jokia keitimosi informacija sistema ir šios srities reikalavimų atnaujinimu ES lygmeniu. ALDE frakcija teigiamai vertina būsimą direktyvą, bet mes griežtai stebėsime jos įgyvendinimą ir užtikrinsime, kad būtų tinkamai teikiamos ataskaitos ir vykdoma stebėsena – sieksime, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinta ir kad išankstinio leidimo ir kompensavimo nuostatos netaptų nepagrįsta kliūtimi pacientams. Galiausiai leiskite pabrėžti, dėl ko apgailestauju: bendradarbiavimo e. sveikatos srityje nuostatų užmojis nepakankamas – taip pat dėl tvirto daugumos išsivysčiusių valstybių narių pasipriešinimo šiuo klausimu. Pradinis Komisijos pasiūlymas gerokai sumenkintas. Todėl norėčiau J. Dalli pateikti šį klausimą: Ar Komisija svarstytų galimybę parengti atskirą pasiūlymą e. sveikatos klausimu, kuriuo būtų skatinamas bendradarbiavimas ir sudaromos galimybės įtvirtinti duomenų sąveikumą ir saugą pacientams, kad tai Europoje taptų tikrove?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Atskatoties uz laiku pirms četriem gadiem, kad ALDE grupa sāka kampaņu „Eiropa pacientiem”, man ir pamatots iemesls paust atzinību par vienošanos, kas decembrī panākta ar Padomi. Vispirms es gribu apsveikt mūsu referenti kundzi, kā arī pārējos „ēnu” referentus par labo sadarbību un lielo paveikto darbu, kā arī šīs iniciatīvas iniciatoru, mūsu kolēģi kungu. Parlaments sarunu laikā ar Padomi saglabāja vienotību un stingrību. Mēs iestājāmies par pacientiem, un pirmo reizi Eiropas Savienībā būs skaidrs tiesiskais regulējums pacientiem, kas vēlas ārstēties citā dalībvalstī. Panāktā vienošanās mums ir jāuztver kā mazs solis, taču tas ir reāls sasniegums attiecībā uz pacientiem Eiropā, kas stiprinās viņu tiesības, vienlaikus vairāk orientējoties uz viņu vajadzībām, viņiem pieejamo informāciju un veselības aprūpes kvalitāti un drošību. Taču es esmu pārliecināta, ka Parlamentam būtu vajadzējis atbalstīt vērienīgāku rezultātu. Lai gan es atzīstu to, ka dalībvalstīm ir jābūt iespējai izveidot iepriekšējas atļaujas, lai saglabātu savu veselības aprūpes sistēmu ilgtspējību, man žēl, ka dažkārt tām — arī Beļģijas prezidentūrai — organizatoriskie apsvērumi ir bijuši svarīgāki par pacientu interesēm un vajadzībām. Taču mēs pārstāvam savus iedzīvotājus un esam atbildīgi par viņu pārstāvēšanu šeit, Parlamentā. Minēšu tikai vienu piemēru: kvalitāte un drošība. Lai gan dalībvalstis bija ļoti ieinteresētas noteikt kvalitātes un drošības riskus kā kritēriju iepriekšējas atļaujas noraidīšanai, tās nevēlējās pieņemt — un ir iebildušas pret to — jebkādu ES līmeņa sistēmu informācijas apmaiņai prasību uzlabošanai šajā jomā. ALDE grupa atzinīgi vērtē jauno direktīvu, taču mēs būsim stingri attiecībā uz tās īstenošanu un sekmēsim pienācīgas ziņošanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai nodrošinātu, ka šī direktīva tiek pareizi īstenota un ka iepriekšēja atļauja un izmaksu atlīdzināšanas nosacījumi nekļūst par nepamatotu šķērsli pacientiem. Visbeidzot es gribu uzsvērt vienu no aspektiem, kas manī vieš nožēlu: vērienīguma trūkums pieņemtajos nosacījumos sadarbībai e-veselības jomā, un iemesls atkal ir spēcīga pretestība no šajā jomā visattīstītāko dalībvalstu puses. Komisijas sākotnējais priekšlikums ir ievērojami mīkstināts. Tāpēc es gribētu uzdot šādu jautājumu: vai Komisija apsvērs atsevišķa priekšlikuma par e-veselību izstrādi, kas veicinātu sadarbību un garantētu datu savstarpēju izmantojamību un drošību pacientiem, tādējādi padarot to par Eiropas realitāti?"@lv13
"Mr President, looking back four years to the launching of the ALDE campaign ‘Europe for patients’, I have good reasons to welcome the agreement reached with the Council in December. I would firstly like to congratulate our rapporteur, Mrs Grossetête, as well as the other shadows for their good cooperation and the great work accomplished, and also the father of this initiative, our colleague Mr John Bowis. The Parliament remained united and stayed firm during the negotiations with the Council. We stood for patients and for the first time, there will be a clear legislative framework in the EU for patients seeking treatment in another Member State. We have to consider the agreement reached as a small step, but it is a real achievement for patients in Europe, which will strengthen their rights while focusing on their needs, the information available to them, and the quality and safety of care. I am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result. Though I recognise the need for Member States to be able to set up prior authorisation to maintain the sustainability of their health systems, I regret that they – including the Belgian Presidency – have sometimes put organisational considerations above patients’ interests and needs. But we represent our citizens and are responsible for representing them here in this House. Let me just mention one example: quality and safety. While Member States were keen on establishing quality and safety risks as a criterion for the refusal of prior authorisation, they have been reluctant to accept – and have opposed – any system for the sharing of information and upgrading of requirements in this field at EU level. The ALDE Group welcomes the future directive, but we will be strict about its implementation and make sure proper reporting and monitoring is in place to ensure that the directive is correctly implemented, and that the prior authorisation and reimbursement provisions do not become an unjustified obstacle to patients. Finally, let me highlight one of my regrets: the lack of ambition of the provisions agreed for cooperation in the field of e-health, again due to strong opposition from the most advanced Member States in this area. The initial proposal from the Commission has been significantly watered down. I would therefore like to ask Mr Dalli the following question. Would the Commission consider the development of a stand-alone proposal on e-health, fostering cooperation and enabling interoperability of data and safety for patients, thus making it a reality in Europe?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, als we vier jaar terugkijken naar de lancering van de ALDE-campagne ‘Europa voor patiënten’, dan heb ik goede redenen om de overeenkomst die in december met de Raad is bereikt toe te juichen. Ik zou op de eerste plaats onze rapporteur, mevrouw Grossetête, willen feliciteren en ook de schaduwrapporteurs voor hun goede samenwerking en het goede werk dat ze tot stand hebben gebracht en ook de vader van dit initiatief, onze collega John Bowis. Het Parlement is eendrachtig gebleven en heeft zijn rug recht gehouden in de onderhandelingen met de Raad. Wij hebben pal gestaan voor de patiënt en voor het eerst zal er een duidelijk wetgevingskader in de EU zijn voor patiënten die in een andere lidstaat behandeld willen worden. Wij moeten de bereikte overeenkomst als een kleine stap beschouwen, maar het is een echt resultaat voor de patiënten in Europa, dat hun rechten zal versterken en tegelijkertijd hun behoeften, de voor hen beschikbare informatie en de kwaliteit en de veiligheid van de zorg centraal stelt. Ik ben er echter van overtuigd dat het Parlement een ambitieuzer resultaat zou hebben gesteund. Hoewel ik de behoefte van de lidstaten erken om een systeem van voorafgaande toestemming in te stellen om hun gezondheidszorg financierbaar te houden, betreur ik het dat zij, met inbegrip van het Belgisch voorzitterschap, organisatorische overwegingen soms boven de belangen en behoeften van de patiënt hebben gesteld. Maar wij vertegenwoordigen onze burgers en dragen de verantwoordelijkheid om hen hier in dit Huis te vertegenwoordigen. Laat ik slechts één voorbeeld noemen: kwaliteit en veiligheid. Terwijl de lidstaten erop gebrand waren om kwaliteits- en veiligheidsrisico’s als criterium in te stellen om voorafgaande toestemming te weigeren, zijn ze niet erg bereidwillig geweest om een systeem van informatie-uitwisseling en de aanscherping van eisen op dit gebied op EU-niveau te accepteren – ze hebben zich daar zelfs tegen verzet. De ALDE-Fractie verwelkomt de toekomstige richtlijn, maar wij zullen streng zijn ten aanzien van de uitvoering ervan en wij zullen ervoor zorgen dat er fatsoenlijk gerapporteerd en gemonitord wordt en dat de richtlijn juist wordt uitgevoerd, en dat de bepalingen over voorafgaande toestemming en kostenvergoedingen niet ten onrechte een obstakel voor de patiënt worden. Laat ik tot slot een van de dingen onder de aandacht brengen die ik jammer vind: het gebrek aan ambitie wat betreft de overeengekomen bepalingen voor samenwerking op het gebied van e-gezondheid, opnieuw vanwege de sterke oppositie van de lidstaten die het verst op dit gebied zijn. Het aanvankelijke voorstel van de Commissie is aanzienlijk afgezwakt. Ik zou de heer Dalli daarom de volgende vraag willen stellen: zou de Commissie de ontwikkeling van een op zichzelf staand voorstel over e-gezondheid willen overwegen dat de samenwerking bevordert en de interoperabiliteit van gegevens en de veiligheid van de patiënt mogelijk maakt, waardoor dat in Europa werkelijkheid wordt?"@nl3
"Panie Przewodniczący! Spoglądając cztery lata wstecz, na rozpoczęcie przez ALDE kampanii „Europa dla pacjentów”, mam dobre powody, by z zadowoleniem przyjąć osiągnięte w grudniu porozumienie z Radą. Przede wszystkim chciałabym pogratulować naszej sprawozdawczyni, pani poseł Grossetête, a także innym kontrsprawozdawcom ich dobrej współpracy i wykonanej świetnej roboty, a także ojcu tej inicjatywy, naszemu koledze, panu Johnowi Bowisowi. Parlament utrzymał wspólne i nieustępliwe stanowisko w negocjacjach z Radą. Broniliśmy pacjentów i po raz pierwszy w UE zostaną ustanowione jasne ramy prawodawcze dla pacjentów szukających leczenia w innym państwie członkowskim. Musimy uznać osiągnięte porozumienie za mały krok, ale to prawdziwy sukces na rzecz interesów pacjentów w Europie, których prawa zostaną wzmocnione, a jednocześnie skupimy się na ich potrzebach, dostarczanej im informacji oraz jakości i bezpieczeństwie opieki. Jestem jednak pewna, że Parlament poparłby znacznie ambitniejsze efekty. Chociaż uznaję konieczność dania państwom członkowskim możliwości wydawania uprzedniej zgody w celu utrzymania zrównoważonego charakteru ich systemów zdrowotnych, to ubolewam, że czasami przedkładały one – również prezydencja belgijska – kwestie organizacyjne ponad interesy i potrzeby pacjentów. Ale my reprezentujemy obywateli i jesteśmy odpowiedzialni za ich reprezentowanie tu, w tym Parlamencie. Chciałabym przywołać tylko jeden przykład: jakość i bezpieczeństwo. Chociaż państwa członkowskie chciały, aby zagrożenia bezpieczeństwa i jakości zostały wskazane jako kryteria odmowy udzielenia uprzedniej zgody, to nie chciały zgodzić się – i sprzeciwiały się – jakiemukolwiek systemowi wymiany informacji i poprawy wymogów w tym zakresie na szczeblu UE. Grupa ALDE z zadowoleniem przyjmuje przyszłą dyrektywę, ale nadal będziemy zdecydowanie podchodzić do jej wdrażania oraz zapewnimy ustanowienie odpowiednich systemów sprawozdawczości i monitorowania w celu zagwarantowania właściwego wdrażania dyrektywy, a także postaramy się, aby przepisy dotyczące uprzedniej zgody i zwrotu kosztów nie stały się nieuzasadnioną barierą dla pacjentów. Chciałabym wreszcie zwrócić uwagę na jedną z rzeczy, których żałuję: brak ambicji w uzgodnionych przepisach dotyczących współpracy w zakresie e-zdrowia, ponownie wynikający ze sprzeciwu ze strony najbardziej zaawansowanych państw członkowskich w tym zakresie. Pierwotna propozycja Komisji uległa znacznemu osłabieniu. Dlatego chciałabym zadać panu komisarzowi Dalliemu następujące pytanie: czy Komisja byłaby gotowa rozważyć opracowanie odrębnego wniosku dotyczącego e-zdrowia, wspierającego współpracę i zapewniającego interoperacyjność danych i bezpieczeństwo pacjentów, w ten sposób urzeczywistniając je w Europie?"@pl16
"Senhor Presidente, olhando quatro anos para trás, para o lançamento da campanha da ALDE “Europa dos doentes”, tenho boas razões para me congratular com o acordo alcançado com o Conselho em Dezembro. Gostaria, em primeiro lugar, de dar os parabéns à nossa relatora, a deputada Grossetête, bem como aos outros relatores-sombra, pela boa cooperação e óptimo trabalho, e ainda ao pai desta iniciativa, o nosso colega deputado John Bowis. O Parlamento permaneceu unido e manteve-se firme durante as negociações com o Conselho. Defendemos os doentes e, pela primeira vez, vai existir um quadro legislativo claro na UE para os doentes que procuram obter tratamento noutro Estado-Membro. Temos de considerar o acordo alcançado como um pequeno passo, mas é um verdadeiro feito para os doentes na Europa, que irão ver reforçados os seus direitos e assistir simultaneamente a um enfoque nas suas necessidades, na informação que têm à sua disposição e na qualidade e segurança dos cuidados. Tenho, no entanto, a certeza de que o Parlamento teria apoiado um resultado mais ambicioso. Embora reconheça a necessidade de os Estados-Membros poderem estabelecer uma autorização prévia para manter a sustentabilidade dos seus sistemas de saúde, lamento que estes – incluindo a Presidência belga – tenham por vezes colocado as considerações organizacionais acima dos interesses e necessidades dos doentes. Mas nós representamos os nossos cidadãos e somos responsáveis pela sua representação neste Hemiciclo. Deixem-me mencionar apenas um exemplo: a qualidade e a segurança. Embora os Estados-Membros tivessem vontade de estabelecer os riscos de qualidade e segurança como um critério para a recusa de autorização prévia, têm estado relutantes em aceitar – e opuseram-se – a qualquer sistema de partilha de informações e melhoria dos requisitos neste domínio ao nível da UE. O Grupo ALDE congratula-se com a futura directiva, mas iremos ser rigorosos na sua aplicação e vamos certificar-nos de que será feita a devida comunicação dos resultados e monitorização, para garantir que a directiva é correctamente posta em prática e que a autorização prévia e as disposições para o reembolso não se tornam um obstáculo injustificado para os doentes. Por último, permitam-me que realce uma das penas que tenho: a falta de ambição patente nas disposições acordadas para a cooperação no domínio da saúde, mais uma vez devido à forte oposição dos Estados-Membros mais avançados neste domínio. A proposta inicial da Comissão ficou significativamente diluída. Gostaria, por isso, de perguntar ao Senhor Comissário Dalli o seguinte: ponderaria a Comissão a hipótese de elaborar uma proposta separada sobre saúde, incentivando a cooperação e permitindo a interoperabilidade de dados e a segurança para os doentes, de forma a tornar isto uma realidade na Europa?"@pt17
"Dle preşedinte, uitându-mă în urmă cu patru ani la lansarea campaniei Grupului ALDE „Europa pentru pacienţi” am motive întemeiate să salut acordul realizat în decembrie cu Consiliul. Doresc, în primul rând, să o felicit pe raportoare, dna Grossetête, ca şi pe ceilalţi raportori alternativi pentru buna lor cooperare şi rezultatul excelent pe care l-au realizat, şi de asemenea pe părintele acestei iniţiative, colegul nostru, dl John Bowis. Parlamentul a rămas unit şi ferm pe parcursul negocierilor cu Consiliul. Am fost fermi pentru pacienţi şi pentru prima dată va exista un cadru legislativ clar în UE pentru pacienţii care solicită tratament într-un alt stat membru. Trebuie să privim acordul realizat drept un pas mic, dar care este o adevărată realizare pentru pacienţii din Europa, care va consolida drepturile lor, concentrându-se în acelaşi timp asupra nevoilor lor, a informaţiilor care le sunt disponibile şi asupra calităţii şi siguranţei asistenţei. Cu toate acestea, sunt sigur că Parlamentul ar fi sprijinit un rezultat şi mai ambiţios. Deşi recunosc necesitatea statelor membre de a institui un sistem de autorizare prealabilă pentru a menţine sustenabilitatea sistemelor lor de sănătate, regret totuşi că acestea – inclusiv Preşedinţia belgiană – au pus uneori considerentele de ordin organizaţional deasupra intereselor şi necesităţilor pacienţilor. Dar noi îi reprezentăm pe cetăţenii noştri şi suntem responsabili pentru reprezentarea lor aici, în acest Parlament. Permiteţi-mi voie să menţionez un singur exemplu: calitatea şi siguranţa. În timp ce statele membre doreau cu ardoare să stabilească drept criteriu pentru refuzul autorizării prealabile riscurile referitoare la calitate şi siguranţă, acestea au fost ezitante în a accepta - şi s-au opus – oricărui sistem la nivelul UE privind schimbul de informaţii şi îmbunătăţirea cerinţelor în acest domeniu. Grupul ALDE salută viitoarea directivă, dar vom fi stricţi în ceea ce priveşte implementarea ei şi ne vom asigura că există o raportare şi monitorizare adecvată, care să asigure atât faptul că directiva este implementată corect, cât şi faptul că prevederile referitoare la autorizarea prealabilă şi rambursare nu devin obstacole nejustificate pentru pacienţi. La final, permiteţi-mi să scot în evidenţă unul dintre regretele mele: lipsa de ambiţie a dispoziţiilor convenite pentru cooperarea în domeniul e-sănătăţii, şi de această dată tot din cauza opoziţiei puternice manifestate de cele mai avansate state membre din acest domeniu. Propunerea iniţială a Comisiei a fost într-o mare măsură atenuată. Aş dori de aceea să îi pun o întrebare dlui Dalli. Ar lua în considerare Comisia elaborarea unei propuneri independente privind e-sănătatea, care să consolideze cooperarea şi să permită interoperabilitatea datelor şi siguranţa pacienţilor, transformând-o astfel într-o realitate în Europa?"@ro18
"Ak sa vrátim o štyri roky späť, do obdobia, keď sme začínali kampaň skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) Európa pre pacientov, mám dobré dôvody na to, aby som privítala dohodu, ktorú sme v decembri dosiahli s Radou. V prvom rade by som chcela zablahoželať našej spravodajkyni pani Grossetêtovej, ako aj ďalším tieňovým spravodajcom k dobrej vzájomnej spolupráci a k vynikajúcej práci, ktorú vykonali. Rovnako chcem zablahoželať aj otcovi tejto iniciatívy nášmu kolegovi pánovi Johnovi Bowisovi. Parlament zostal počas rokovaní s Radou jednotný a neústupný. Podporovali sme pacientov a po prvý raz budeme mať v EÚ jasný legislatívny rámec pre pacientov, ktorí sa uchádzajú o liečbu v inom členskom štáte. Dosiahnutú dohodu musíme považovať za malý krok, avšak pre pacientov v Európe je to skutočný úspech, ktorý posilní ich práva a zároveň sa sústredí na ich potreby, na informácie, ktoré budú mať k dispozícii, a na kvalitu a bezpečnosť starostlivosti. Som si však istá, že Parlament mal podporiť ambicióznejší výsledok. Hoci uznávam potrebu členských štátov mať možnosť zriadiť predchádzajúce povolenie a zachovať tak udržateľnosť vlastných systémov zdravotníctva, mrzí ma, že spolu s belgickým predsedníctvom v niektorých prípadoch uprednostnili organizačné hľadiská pred záujmami a potrebami pacientov. My sme však predstaviteľmi našich občanov a sme zodpovední za to, že ich zastupujeme tu, v tomto Parlamente. Dovoľte mi uviesť len jediný príklad: kvalitu a bezpečnosť. Kým boli členské štáty odhodlané zaviesť bezpečnostné riziká a riziká straty kvality ako kritérium na zamietnutie predchádzajúceho povolenia, neboli ochotné prijať a vyslovili sa proti akémukoľvek systému výmeny informácií a zvyšovania požiadaviek v tejto oblasti na úrovni EÚ. Skupina ALDE víta budúcu smernicu, pokiaľ však ide o jej vykonávanie, budeme prísni a zabezpečíme, aby dochádzalo k náležitému podávaniu správ a monitorovaniu s cieľom zaručiť správne vykonávanie smernice, a to, aby sa ustanovenia týkajúce sa predchádzajúceho povolenia a úhrady nestali pre pacientov bezdôvodnou prekážkou. Na záver mi dovoľte zdôrazniť jednu z vecí, ktoré ma mrzia: nedostatočnú ambicióznosť ustanovení, na ktorých sme sa dohodli v súvislosti so spoluprácou v oblasti elektronickej zdravotnej starostlivosti, a to opäť z dôvodu dôrazného nesúhlasu zo strany členských štátov, ktoré sú v tejto oblasti najpokročilejšie. Pôvodný návrh Komisie bol výrazne oslabený. Z uvedeného dôvodu by som chcela pánovi Dallimu položiť nasledujúcu otázku. Zváži Komisia vypracovanie samostatného návrhu týkajúceho sa elektronickej zdravotnej starostlivosti s cieľom upevniť spoluprácu a umožniť interoperabilitu údajov a bezpečnosť pacientov, aby sa tak elektronická zdravotná starostlivosť stala v Európe skutočnosťou?"@sk19
"Gospod predsednik, če pomislim na sprožitev kampanje skupine ALDE „Evropa za paciente“ pred štirimi leti, lahko upravičeno pozdravim dogovor, ki je bil decembra dosežen s Svetom. Najprej bi rada čestitala naši poročevalki gospe Grossetête in drugim poročevalcem v senci za dobro sodelovanje in odlično opravljeno delo, pa tudi očetu te pobude, našemu kolegu gospodu Johnu Bowisu. Parlament je med pogajanji s Svetom ostal enoten in odločen. Zavzemali smo se za paciente in v EU bo prvič obstajal jasen zakonodajni okvir za paciente, ki zahtevajo zdravljenje v drugi državi članici. Doseženi dogovor moramo šteti za majhen korak, vendar je to resnični dosežek za paciente v Evropi, ki bo okrepil njihove pravice, obenem pa se bo osredotočil na njihove potrebe, informacije, ki so jim na voljo, ter kakovost in varnost oskrbe. Prepričana pa sem, da bi Parlament podprl bolj ambiciozen rezultat. Čeprav priznavam, da morajo države članice imeti možnost za vzpostavitev predhodne odobritve, da ohranijo vzdržnost svojih zdravstvenih sistemov, obžalujem, da so – tudi belgijsko predsedstvo – organizacijskim vprašanjem včasih dale prednost pred interesi in potrebami pacientov. Vendar zastopamo naše državljane in smo odgovorni za zastopanje naših državljanov tukaj v tem parlamentu. Naj omenim samo en primer: kakovost in varnost. Čeprav so bile države članice naklonjene temu, da se tveganja za kakovost in varnost določijo za merilo za zavrnitev predhodne odobritve, so nerade sprejele kakršen koli sistem za izmenjavo informacij in posodobitev zahtev na tem področju na ravni EU – in so temu nasprotovale. Skupina ALDE pozdravlja prihodnjo direktivo, vendar bomo strogi glede njenega izvajanja in bomo poskrbeli za vzpostavitev ustreznega poročanja in nadzora zato, da se zagotovi, da se bo direktiva pravilno izvajala ter da določbe o predhodni odobritvi in povračilu stroškov ne bodo postale neupravičena ovira za paciente. Za konec naj poudarim eno od stvari, ki jih obžalujem, namreč to, da dogovorjene določbe o sodelovanju na področju e-zdravja niso ambiciozne, ponovno zaradi močnega nasprotovanja najnaprednejših držav članic na tem področju. Prvotni predlog Komisije je bil znatno omiljen. Zato bi gospodu Dalliju rada zastavila naslednje vprašanje. Ali bi Komisija preučila pripravo samostojnega predloga o e-zdravju, ki bi spodbujal sodelovanje in omogočal medobratovalnost podatkov ter varnost za paciente, da se na ta način to uresniči v Evropi?"@sl20
"Om jag ser tillbaka fyra år till inledningen av ALDE-kampanjen ”Europa för patienterna”, har jag goda skäl att välkomna den överenskommelse som uppnåddes med rådet i december. Jag vill först och främst gratulera vår föredragande Françoise Grossetête såväl som skuggföredragandena för deras goda samarbete och de utmärkta resultaten, och även upphovsmannen till detta initiativ, vår kollega John Bowis. Parlamentet förblev enigt och beslutsamt under förhandlingarna med rådet. Vi stödde patienterna, och för första gången kommer det att finnas ett tydligt regelverk i EU för patienter som söker vård i en annan medlemsstat. Vi måste betrakta överenskommelsen som ett litet steg på vägen, men det är ett gott resultat för patienterna i EU, som kommer att stärka sina rättigheter samtidigt som man inriktar sig på deras behov, informationen som är tillgänglig för dem och vårdens kvalitet och säkerhet. Jag är emellertid säker på att parlamentet hade stött ett mer ambitiöst resultat. Även om jag inser behovet av att medlemsstaterna upprättar förhandstillstånd för att de ska kunna bevara hållbarheten hos deras hälso- och sjukvårdssystem, beklagar jag att de – även det belgiska ordförandeskapet – ibland har satt organisatoriska hänsyn framför patienternas intressen och behov. Vi företräder dock våra medborgare och är ansvariga för att företräda dem här i parlamentet. Låt mig bara nämna ett exempel: kvalitet och säkerhet. Samtidigt som medlemsstaterna gärna ville ange kvalitets- och säkerhetsriskerna som ett kriterium för förkastandet av förhandstillståndet, har de varit motvilliga att godta – och har motsatt sig – alla system för informationsdelning och uppgradering av kraven inom detta område på EU-nivå. ALDE-gruppen välkomnar det framtida direktivet, men vi kommer att hålla en sträng linje när det gäller genomförandet och se till att lämplig rapportering och övervakning äger rum för att garantera att direktivet genomförs på ett korrekt sätt och att förhandstillståndet och ersättningsbestämmelserna inte blir ett oberättigat hinder för patienterna. Låt mig slutligen belysa en av de saker som jag beklagar: bristen på framåtanda i de överenskomna bestämmelserna om samarbete på e-hälsoområdet, som återigen beror på ett starkt motstånd från de medlemsstater som är mest avancerade på detta område. Det ursprungliga förslaget från kommissionen har urvattnats betydligt. Jag vill därför ställa följande fråga till John Dalli: skulle kommissionen kunna tänka sig att utarbeta ett fristående förslag om e-hälsa som främjar samarbetet och möjliggör samverkan när det gäller uppgifter och säkerhet för patienter?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Antonyia Parvanova,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
"Dalli kungam"13
"e"17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph