Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-390-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.18.2-390-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik ben natuurlijk wel teleurgesteld met het antwoord, maar u heeft het inderdaad over Oost-Jeruzalem en van de week heeft de Commissie ook veroordeeld dat Israël in Gilo 1 400 huizen gaat bouwen. Nou vraag ik mij af hoe de gemeente Jeruzalem daar nu precies mee om moet gaan, want zij krijgen aanvragen voor bouwvergunningen in Oost- en West-Jeruzalem. In beide gebieden delen ze die inderdaad uit aan Arabieren en aan Israëliërs en wat de Commissie eigenlijk zegt en de afgelopen week heeft gezegd is: jullie moeten discrimineren in Oost-Jeruzalem, want de stad is sowieso één geheel, daar kunnen we niets aan veranderen, de stad wordt door één gemeente bestuurd. Wat zegt u dan tegen het bestuur van de gemeente Jeruzalem, wat moeten zij doen met Israëliërs die volkomen in hun recht een bouwvergunning aanvragen in een gebied waar zij mogen wonen?"@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, vaše odpověď mě samozřejmě neuspokojila, hovoříte však o východním Jeruzalémě a o skutečnosti, že Komise tento týden odsoudila začátek výstavby 1400 izraelských domovů ve městě Gilo. Zajímalo by mě, jak my místní jeruzalémská správa měla na toto odsouzení reagovat, když dostává žádosti o povolení jak ve východním, tak v západním Jeruzalémě. V obou částech města vydávají povolení jak Arabům, tak Izraelcům, Komise však nyní říká, stejně jako řekla minulý týden: Izraelce ve východním Jeruzalémě je třeba diskriminovat, protože město je tak jako tak jeden celek a s tím nelze nic dělat, město řídí jedna místní správa. Co tedy chcete po zástupcích jeruzalémské místní správy? Jak mají reagovat na Izraelce, kteří si naprosto oprávněně podávají žádosti o stavbu v oblasti, v níž mají plné právo žít?"@cs1
"Hr. formand! Jeg er naturligvis skuffet over Deres svar, men De taler rent faktisk om Østjerusalem og den omstændighed, at Kommissionen i denne uge fordømte Israel for at påbegynde opførelsen af 1 400 boliger i Gilo. Jeg undrer mig over, hvordan den lokale myndighed i Jerusalem helt nøjagtigt bør reagere på denne fordømmelse, når de modtager ansøgninger om byggetilladelser i både Øst- og Vestjerusalem. De udsteder tilladelser til såvel arabere som israelere i begge dele af byen, men det, Kommissionen siger nu og også sagde i sidste uge, er, at man skal diskriminere mod israelere i Østjerusalem, fordi byen alligevel er en hel enhed, og det kan ikke ændres, byen styres af en enkelt lokal myndighed. Hvad er det De siger til den lokale myndighed i Jerusalem? Hvad skal de svare israelere, der fuldt berettiget ansøger om tilladelser til at bygge i et område, hvor de har helt ret til at bo?"@da2
"Herr Präsident! Ich bin natürlich enttäuscht über Ihre Antwort, aber Sie sprechen in der Tat über Ostjerusalem und die Tatsache, dass die Kommission Israel diese Woche dafür getadelt hat, mit dem Bau von 1400 Wohnungen in Gilo begonnen zu haben. Nun frage ich mich, wie die lokale Behörde in Jerusalem genau auf diesen Tadel reagieren soll, wenn sie Anträge auf Baugenehmigungen sowohl in Ost- als auch in Westjerusalem bekommt. In der Tat geben sie in beiden Teilen der Stadt Genehmigungen sowohl für Araber als auch für Israelis aus, aber was die Kommission jetzt sagt und auch letzte Woche gesagt hat, ist: Ihr müsst die Israelis in Ostjerusalem diskriminieren, weil die Stadt sowieso eine Einheit bildet, was nicht geändert werden kann, die Stadt wird von einer einzigen lokalen Behörde verwaltet. Was wollen Sie der lokalen Behörde von Jerusalem dann sagen? Wie sollte ihre Antwort an Israelis aussehen, die vollkommen zu Recht eine Baugenehmigung für ein Gebiet beantragen, in dem zu leben, sie absolut berechtigt sind?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είμαι, φυσικά, απογοητευμένος από την απάντησή σας, αλλά ομιλείτε πράγματι για την Ανατολική Ιερουσαλήμ και το γεγονός ότι, αυτήν την εβδομάδα, η Επιτροπή καταδίκασε το Ισραήλ για την έναρξη ανέγερσης 1.400 οικιών στο Gilo. Τώρα, αναρωτιέμαι πώς ακριβώς η τοπική αρχή της Ιερουσαλήμ θα έπρεπε να απαντήσει σε αυτήν την καταδίκη, όταν λαμβάνει αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Ιερουσαλήμ. Εκδίδουν, πράγματι, άδειες τόσο σε Άραβες όσο και σε Ισραηλινούς σε αμφότερους τους τομείς της πόλης, αλλά αυτό το οποίο λέει τώρα η Επιτροπή, και επίσης έλεγε την περασμένη εβδομάδα, είναι το εξής: πρέπει να κάνετε διακρίσεις εις βάρος των Ισραηλινών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ επειδή η πόλη είναι ακέραιη οντότητα, ούτως ή άλλως, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, η πόλη διοικείται από ενιαία τοπική αρχή. Τι θα πείτε τότε στο συμβούλιο της τοπικής αρχής της Ιερουσαλήμ; Ποια θα πρέπει να είναι η απάντησή τους στους Ισραηλινούς οι οποίοι απολύτως αιτιολογημένα υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών για να χτίσουν σε περιοχή στην οποία δικαιούνται να ζήσουν;"@el10
"Mr President, I am, of course, disappointed with your answer, but you are indeed speaking about East Jerusalem and the fact that, this week, the Commission condemned Israel for beginning construction of 1 400 homes in Gilo. Now, I wonder how exactly the local authority of Jerusalem ought to respond to that condemnation, when they are receiving applications for permits to build in both East and West Jerusalem. They are, indeed, issuing permits to both Arabs and Israelis in both parts of the town, but what the Commission is saying now, and also said last week, is: you have to discriminate against Israelis in East Jerusalem because the city is one whole entity, anyway, and that cannot be changed, the town is governed by a single local authority. What are you telling the board of the Jerusalem local authority, then? What should be their response to Israelis who are perfectly justifiably applying for permits to build in an area where they are quite entitled to live?"@en4
"Señor Presidente, por supuesto, me decepciona su respuesta, pero está hablando de Jerusalén Este y del hecho de que esta semana la Comisión haya reprobado que Israel comenzara la construcción de 1 400 viviendas en Gilo. Bien, me pregunto cómo debe responder en concreto la autoridad local de Jerusalén a esta condena, cuando están recibiendo solicitudes de permisos para construir tanto en Jerusalén Este como en Jerusalén Oeste. De hecho, está concediendo permisos tanto a árabes como a israelíes en las dos partes de la ciudad, pero lo que la Comisión está diciendo ahora y dijo también la semana pasada es que hay que discriminar a los israelíes en Jerusalén Este porque la ciudad es una sola entidad; de todos modos, y eso no puede cambiarse, la ciudad está gobernada por una sola autoridad local. ¿Qué le está diciendo a la junta de la autoridad local de Jerusalén entonces? ¿Cuál debería ser su respuesta a los israelíes que están solicitando de forma completamente justificada permisos para construir en un área en la que tienen derecho a vivir?"@es21
"Austatud president! Olen muidugi teie vastuses pettunud, kuid räägite tegelikult Ida-Jeruusalemmast ja asjaolust, et sel nädalal mõistis komisjon Iisraeli hukka 1400 elamu ehitamise pärast Gilos. Ei tea, kuidas täpselt Jeruusalemma omavalitsusüksus peaks reageerima sellele hukkamõistule, kui nad saavad taotlusi ehitamiseks nii Ida- kui ka Lääne-Jeruusalemma. Nad väljastavad tegelikult lube nii araablastele kui ka iisraellastele mõlemas linnajaos, kuid see, mis komisjon ütleb nüüd ja ütles ka läinud nädal, on: Et teil tuleb diskrimineerida iisraellasi Ida-Jeruusalemmas, sest linn on niikuinii terve üksus ja seda ei saa muuta, linna valitseb üksainus kohalik omavalitsusüksus. Mida te siis Jeruusalemma omavalitsusüksuse nõukogul teha käsite? Kuidas peaks nad vastama iisraellastele, kes täiesti õigustatult taotlevad lube ehitamiseks piirkonda, kus neil on täielik õigus elada?"@et5
"Arvoisa puheenjohtaja, olen tietenkin pettynyt vastaukseenne, mutta puhutte tosiasiassa Itä-Jerusalemista, ja komissio moitti tällä viikolla Israelia 1 400 asunnon rakennustöiden aloittamisesta Gilossa. Mietin nyt, miten Jerusalemin paikallisviranomaisten pitäisi tarkalleen ottaen vastata tähän moitteeseen, kun niille jätetään rakennuslupahakemuksia sekä Itä- että Länsi-Jerusalemissa. Ne todellakin myöntävät lupia sekä arabeille että israelilaisille kaupungin molemmissa osissa, mutta komissio toteaa nyt kuten viime viikollakin, että israelilaisia on syrjittävä Itä-Jerusalemissa, koska kaupunki on joka tapauksessa yksi kokonaisuus, ja että tätä ei voida muuttaa, sillä kaupunki on yhden paikallisviranomaisen hallinnassa. Mitä aiotte sitten sanoa Jerusalemin paikallisviranomaisen hallinnolle? Mitä sen pitäisi vastata israelilaisille, jotka täysin perustellusti pyytävät lupia saada rakentaa alueelle, jolla heillä on täysi oikeus asua?"@fi7
"Monsieur le Président, votre réponse me déçoit évidemment, mais vous parlez effectivement de Jérusalem-Est et du fait que, cette semaine encore, la Commission a reproché à Israël le lancement d’un projet de construction de 1 400 logements à Gilo. Je me demande comment les autorités locales de Jérusalem sont censées réagir à cette critique, alors qu’elles reçoivent des demandes de permis de construire à Jérusalem-Ouest comme à Jérusalem-Est. Les pouvoirs locaux accordent effectivement des permis à des Arabes comme à des Israéliens dans les deux parties de la ville, mais ce que la Commission dit aujourd’hui, ce qu’elle a dit également la semaine dernière, c’est: vous devez pratiquer une discrimination contre les Israéliens à Jérusalem-Est parce que la ville constitue une seule entité, de toute façon, et nous ne pouvons rien y changer, la ville est gouvernée par une seule municipalité. Mais que dites-vous alors à l’administration de Jérusalem? Comment doit-elle réagir vis-à-vis des Israéliens qui, de façon parfaitement compréhensible, introduisent des demandes de permis de construire dans un quartier où ils ont parfaitement le droit d’habiter?"@fr8
"Elnök úr, természetesen csalódtam válaszában. Említette Kelet-Jeruzsálemet, és azt, hogy ezen a héten a Bizottság elítélte Izraelt, amiért Gilóban 1400 otthon építését kezdte meg. Ezzel kapcsolatban arra vagyok kíváncsi, hogy Jeruzsálem helyhatóságának mégis hogyan kellene reagálnia erre az elutasításra, amikor Kelet- és Nyugat-Jeruzsálemre vonatkozó építésiengedély-kérelmeket kapnak. Valóban adnak ki engedélyeket, araboknak és izraelieknek egyaránt, a város mindkét részére vonatkozóan, de amit a Bizottság mond, és amit a Bizottság a múlt héten is mondott, az a következő: diszkriminálni kell a kelet-jeruzsálemi izraelieket, mivel a város egyetlen egészet alkot, és ezen nem lehet változtatni – a várost egyetlen helyi hatóság irányítja. Mit mond a Bizottság a jeruzsálemi helyhatóság tanácsának? Mi legyen a válaszuk azoknak az izraelieknek, akik teljesen indokoltan igényelnek építési engedélyt egy olyan területre vonatkozóan, ahol teljes mértékben jogszerűen élhetnek?"@hu11
"Signor Presidente, la sua risposta naturalmente mi delude, ma di fatto lei si riferisce a Gerusalemme est e al fatto che questa settimana la Commissione ha condannato Israele per aver iniziato a edificare 1 400 abitazioni a Gilo. Ora, mi chiedo come debba reagire nello specifico l’autorità locale di Gerusalemme a tale condanna, visto che riceve domande di permessi edilizi riguardanti sia Gerusalemme est, sia Gerusalemme ovest. Tale autorità effettivamente rilasciando tali permessi sia agli arabi sia agli israeliani, per entrambe le zone della città, ma quello che la Commissione sta affermando adesso, e ha affermato anche la scorsa settimana, è che gli israeliani di Gerusalemme est devono essere discriminati, in quanto la città è comunque considerata un’entità unica, circostanza che non può essere cambiata, la città è soggetta a un’unica autorità locale. Qual è dunque il vostro messaggio per il consiglio di amministrazione dell’autorità locale di Gerusalemme? Cosa deve rispondere agli israeliani che, secondo una logica perfettamente giustificabile, inoltrano domanda di permessi edilizi relativamente a un’area in cui hanno tutti i diritti di vivere?"@it12
"Pone Pirmininke, žinoma, nusivyliau jūsų atsakymu, bet jūs kalbate apie Rytų Jeruzalę ir apie tai, kad šią savaitę Komisija pasmerkė Izraelį dėl pradėtų 1400 namų statybų Gile. Dabar svarstau, kaip Jeruzalės vietos valdžia turėtų reaguoti į tą pasmerkimą, juk jie sulaukia paraiškų dėl leidimo statyti tiek Rytų, tiek Vakarų Jeruzalėje. Iš tiesų jie išduoda leidimus tiek arabams, tiek izraeliečiams abiejose miesto dalyse, tačiau dabar, kaip ir praėjusią savaitę, Komisija sako: turite diskriminuoti izraeliečius Rytų Jeruzalėje, nes miestas bet kuriuo atveju yra vientisas vienetas, ir tai negali būti pakeista, miestą valdo viena vietos valdžia. Ką tokiu atveju jūs sakote Jeruzalės vietos valdžios tarybai? Kaip ji turėtų reaguoti į izraeliečius, kurie visiškai pateisinamai kreipiasi dėl leidimo statyti vietovėje, kurioje jie turi teisę gyventi?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es, protams, esmu vīlies par jūsu atbildi, bet jūs patiesībā runājat par Austrumjeruzalemi un to, ka šonedēļ Komisija nosodīja Izraēlu par 1400 ēku būvniecības sākšanu Gilo. Šobrīd es gribētu zināt, kā tieši Jeruzalemes pašvaldībai vajadzētu reaģēt uz šo nosodījumu, ja tā saņem atļaujas pieteikumus būvniecībai gan Austrumjeruzalemē, gan Rietumjeruzalemē. Jeruzalemes pašvaldība patiešām izsniedz atļaujas gan arābiem, gan izraēliešiem abās pilsētas daļās, taču tas, ko Komisija saka tagad un ko tā teica arī pagājušajā nedēļā, skan šādi: jums ir jādiskriminē izraēlieši Austrumjeruzalemē, jo pilsēta jebkurā gadījumā ir viens vienots veselums un to nevar mainīt, pilsētu pārvalda viena pašvaldība. Tādā gadījumā, ko jūs sakāt Jeruzalemes pašvaldībai? Kādai vajadzētu būt tās atbildei izraēliešiem, kas pilnīgi pamatoti lūdz atļauju būvniecībai teritorijā, kurā viņiem ir pilnīgas tiesības dzīvot?"@lv13
"Voorzitter, ik ben natuurlijk wel teleurgesteld met het antwoord, maar u heeft het inderdaad over Oost-Jeruzalem en van de week heeft de Commissie ook veroordeeld dat Israël in Gilo 1.400 huizen gaat bouwen. Nou vraag ik mij af hoe de gemeente Jeruzalem daar nu precies mee om moet gaan, want zij krijgen aanvragen voor bouwvergunningen in Oost- en West-Jeruzalem. In beide gebieden delen ze die inderdaad uit aan Arabieren en aan Israëliërs en wat de Commissie eigenlijk zegt en de afgelopen week heeft gezegd is: jullie moeten discrimineren in Oost-Jeruzalem, want de stad is sowieso één geheel, daar kunnen we niets aan veranderen, de stad wordt door één gemeente bestuurd. Wat zegt u dan tegen het bestuur van de gemeente Jeruzalem, wat moeten zij doen met Israëliërs die volkomen in hun recht een bouwvergunning aanvragen in een gebied waar zij mogen wonen?"@mt15
"Panie Przewodniczący! Oczywiście jestem rozczarowany pańską odpowiedzią, ale rzeczywiście mówi Pan o Wschodniej Jerozolimie oraz o fakcie, że w tym tygodniu Komisja potępiła Izrael za rozpoczęcie budowy 1 400 domów w Gilo. Teraz zastanawiam się, jaka dokładnie powinna być odpowiedź władz lokalnych Jerozolimy na ten akt potępienia, skoro otrzymują one wnioski o wydanie pozwolenia na budowę w Jerozolimie Wschodniej i Zachodniej. W istocie władze te wydają pozwolenia na budowę w obu częściach miasta zarówno Arabom jak i Izraelczykom, ale teraz Komisja stwierdza i powiedziała to także w ubiegłym tygodniu, że: należy dyskryminować Izraelczyków ze Wschodniej Jerozolimy, bo miasto jest całością, ale tak czy inaczej nie można zmienić faktu, że miasto jest zarządzane przez jedną władzę lokalną. Jaka jest więc wiadomość dla rady miasta Jerozolima? Jakiej odpowiedzi powinna ona udzielać Izraelczykom, którzy mają wszelkie prawa, aby ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę na obszarze, na którym mają uzasadnione prawo mieszkać?"@pl16
"Senhor Presidente, eu estou, evidentemente, desapontado com a sua resposta, mas o Senhor está efectivamente a falar de Jerusalém Oriental e do facto de, esta semana, a Comissão ter censurado Israel por ter dado início à construção de 1 400 habitações em Gilo. Ora, eu pergunto-me como é que a autoridade local de Jerusalém deveria responder a essa censura, quando está a receber pedidos de licenças para construir tanto em Jerusalém Oriental como em Jerusalém Ocidental. Estão, de facto, a ser emitidas licenças, tanto a árabes como a israelitas, em ambas as zonas da cidade, mas o que a Comissão Europeia diz agora, e disse também na semana passada, é: têm de discriminar os israelitas em Jerusalém Oriental porque, de qualquer modo, a cidade constitui um todo, e isso não pode mudar, a cidade é governada por uma única autoridade local. O que é que V. Exa. diz então à administração do município de Jerusalém? Como é que esta deveria responder aos israelitas que, de forma totalmente justificada, solicitam uma licença de construção numa zona onde têm todo o direito de viver?"@pt17
"Dle Preşedinte, sunt, desigur, dezamăgit de răspunsul dvs., dar, într-adevăr, vă referiţi la Ierusalimul de Est şi la faptul că, săptămâna acesta, Comisia a condamnat Israelul pentru începerea construirii a 1 400 de case în Gilo. Acum, mă întreb cum trebuie să răspundă la acea acuzaţie autoritatea locală din Ierusalim, când primeşte solicitări în vederea eliberării de autorizaţii de construcţie atât în Ierusalimul de Est, cât şi în cel de Vest. Într-adevăr, acestea eliberează autorizaţii atât pentru cetăţenii arabi, cât şi pentru cei israelieni, în ambele părţi ale oraşului, dar ceea ce afirmă acum Comisia, şi a afirmat şi săptămâna trecută, este că: trebuie să faceţi o discriminare împotriva Ierusalimului de Est deoarece oraşul este o entitate distinctă, oricum, şi acest lucru nu poate fi modificat, oraşul este guvernat de o singură autoritate locală. Ce comunicaţi administraţiei autorităţii locale a Ierusalimului, atunci? Care ar trebui să fie răspunsul acestora pentru israelienii care sunt perfect îndreptăţiţi să solicite autorizaţii de construcţie într-o zonă în care au chiar dreptul să locuiască?"@ro18
"Pán predseda, vaša odpoveď ma, samozrejme, sklamala, ale v skutočnosti hovoríte o východnom Jeruzaleme a o tom, že tento týždeň Komisia odsúdila Izrael za to, že začal výstavbu 1 400 domov v Gile. Som však zvedavý, ako by vlastne mali miestne orgány v Jeruzaleme reagovať na toto odsúdenie, keď dostávajú žiadosti o povolenie na výstavbu vo východnom aj v západnom Jeruzaleme. Napokon vydávajú povolenia Arabom, ako aj Izraelčanom v oboch častiach mesta, Komisia však teraz hovorí a povedala aj minulý týždeň, že musíte diskriminovať Izraelčanov vo východnom Jeruzaleme, pretože mesto je aj tak jedným celkom a to sa nedá zmeniť; mesto spravuje jedna miestna samospráva. Čo teda odkazujete správnej rade miestnej samosprávy Jeruzalema? Aká by mala byť ich reakcia voči Izraelčanom, ktorí úplne oprávnene žiadajú o povolenia na výstavbu v oblasti, kde majú plné právo žiť?"@sk19
"Gospod predsednik, seveda me je vaš odgovor razočaral, vendar dejansko govorite o vzhodnem Jeruzalemu in dejstvu, da je Komisija ta teden obsodila Izrael zaradi začetka gradnje 1400 stanovanjskih hiš v soseski Gilo. Zdaj se sprašujem, kako natanko naj se lokalna oblast Jeruzalema odzove na to obsodbo, ko prejema vloge za gradbeno dovoljenje tako v vzhodnem kot zahodnem Jeruzalemu. Dejansko izdajajo dovoljenja tako Arabcem kot Izraelcem v obeh delih mesta, vendar Komisija zdaj pravi in to je povedala tudi prejšnji teden: diskriminirati morate Izraelce v vzhodnem Jeruzalemu, ker je mesto tako ali tako celota in tega ni mogoče spremeniti, mesto upravlja ena lokalna oblast. Kaj torej sporočate odboru lokalne oblasti v Jeruzalemu? Kaj naj odgovorijo Izraelcem, ki povsem upravičeno oddajajo vloge za gradbeno dovoljenje na območju, na katerem imajo pravico živeti?"@sl20
"Jag är förstås besviken på ditt svar, herr ordförande, men du talar faktiskt om östra Jerusalem och det faktum att kommissionen nu i veckan fördömde att Israel har börjat bygga 1 400 bostäder i Gilo. Nu undrar jag hur exakt den lokala myndigheten i Jerusalem bör reagera på detta fördömande, när den får ansökningar om att bygga i både östra och västra Jerusalem. Den utfärdar ju tillstånd till både araber och israeler i båda delarna av staden, men det som kommissionen nu säger, och också sade i förra veckan, är: ni måste diskriminera israelerna i östra Jerusalem eftersom staden är en helhet, och det kan man inte ändra på, den styrs av en enda lokal myndighet. Vad säger du då till styrelsen för Jerusalems lokala myndighet? Vad ska den svara israeler som med full rätt ansöker om tillstånd att bygga i ett område där de har full rätt att bo?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph