Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-384-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.18.2-384-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Last week, a member of the European Court of Auditors, who retired recently after 15 years of service, made serious allegations in the media. The allegations, which come as no surprise to me, pointed essentially to the lack of independence of the EU auditors, which affects the level of transparency in the reporting of irregularities. The clarification letter published yesterday by Mr Engwirda does nothing more than confirm the Commission’s power over the auditors, and it calls into question the basis on which this Parliament has been granting discharge for the past 15 years. It is now time for this Parliament to demand that the EU budget and accounts are audited by a truly independent body external to the EU institutions. Without such an independent audit, the Council and Parliament are in no position to continue discharging the Commission of its financial responsibility. Will you, Mr Barroso, allow an external auditor to review the accounts and tell us the truth about how European taxpayers’ money is being spent?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Minulý týden jeden ze členů Evropského účetního dvora, který po 15 letech služby odešel do penze, pronesl v médiích vážná obvinění. Tato obvinění, která mě osobně nijak nepřekvapila, byla v zásadě namířena proti nedostatečné nezávislosti účetního dvora, což má vliv na transparentnost při podávání zpráv o nejasnostech. Upřesňující dopis, zveřejněný včera panem Engwirdou, v podstatě pouze potvrzuje vliv Komise na členy účetního dvora a zpochybňuje to, na jakém základě tento Parlament posledních 15 let uděluje absolutoria. Nastal čas, aby tento Parlament začal požadovat kontrolu rozpočtu a účtů EU ze strany skutečně nezávislého orgánu stojícího mimo orgány EU. Bez takového nezávislého auditu nejsou Rada a Parlament v takovém postavení, aby mohly nadále zbavovat Komisi její finanční odpovědnosti. Pane Barroso, umožníte externí audit, který prověří účty a odhalí nám pravdu o tom, jak se zachází s penězi evropských daňových poplatníků?"@cs1
"Hr. formand! I sidste uge fremsatte et medlem af Revisionsretten, der gik på pension efter 15 års tjeneste, alvorlige anklager i medierne. Anklagerne, der kommer som en overraskelse for mig, gik navnlig på EU-revisorernes manglende uafhængighed, der berører gennemsigtigheden i indberetningen af uregelmæssigheder. Den forklarende skrivelse, der blev offentliggjort i går af hr. Engwirda, bekræfter blot Kommissionens beføjelser over revisorerne og sætter spørgsmålstegn ved grundlaget for Parlamentets indrømmelse af decharge i de seneste 15 år. Tiden er nu inde til, at Parlamentet kræver, at EU-budgettet og regnskaberne revideres af et virkelig uafhængigt eksternt organ i forhold til EU-institutionerne. Uden en sådan uafhængig revision kan Rådet og Parlamentet ikke fortsat indrømme decharge til Kommissionen for dens finansielle ansvar. Vil De, hr. Barroso, tillade en ekstern revisor at gennemgå regnskaberne og fortælle os sandheden om, hvordan de europæiske skatteyderes penge bliver brugt?"@da2
"Letzte Woche hat ein Mitglied des Europäischen Rechnungshofes, das kürzlich nach 15-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand getreten ist, in den Medien schwerwiegende Behauptungen aufgestellt. Die Behauptungen, die mich nicht überraschen, wiesen im Wesentlichen auf die mangelnde Unabhängigkeit der Rechnungsprüfer der EU hin, wodurch das Transparenzniveau bei der Meldung von Unregelmäßigkeiten beeinträchtigt wird. Das gestern von Herrn Engwirda veröffentlichte Aufklärungsschreiben trägt lediglich zur Bestätigung der Macht der Kommission über die Rechnungsprüfer bei und stellt die Grundlage, auf der dieses Parlament die Kommission die letzten 15 Jahre entlastet hat, infrage. Es ist jetzt an der Zeit, dass dieses Parlament auf der Prüfung von EU-Haushalt und -Rechnungsführung durch eine wahrhaft unabhängige Einrichtung außerhalb der Gemeinschaftsorgane besteht. Ohne eine solche unabhängige Prüfung sind Rat und Parlament nicht in der Lage, die Kommission weiterhin von ihrer finanziellen Verantwortung zu entlasten. Werden Sie, Herr Barroso, erlauben, dass die Bücher von einem externen Rechnungsprüfer geprüft werden und wir die Wahrheit darüber erfahren, wie das Geld der europäischen Steuerzahler ausgegeben wird?"@de9
"Την περασμένη εβδομάδα, ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο συνταξιοδοτήθηκε μετά από 15 έτη υπηρεσίας, προέβη σε σοβαρούς ισχυρισμούς στα μέσα ενημέρωσης. Οι ισχυρισμοί, οι οποίοι δεν με εκπλήσσουν, τόνιζαν ουσιαστικά την έλλειψη ανεξαρτησίας των ενωσιακών ελεγκτών, η οποία επηρεάζει το επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά την αναφορά παρατυπιών. Η διευκρινιστική επιστολή την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Engwirda δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να επιβεβαιώνει την εξουσία της Επιτροπής επί των ελεγκτών, και θέτει εν αμφιβόλω τη βάση επί της οποίας αυτό το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι πλέον καιρός αυτό το Κοινοβούλιο να ζητήσει ο προϋπολογισμός και οι λογαριασμοί της ΕΕ να ελέγχονται από ένα αληθινά ανεξάρτητο σώμα το οποίο δεν θα ανήκει στα ενωσιακά όργανα. Χωρίς έναν τέτοιο ανεξάρτητο έλεγχο, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν να απαλλάσσουν την Επιτροπή από τη δημοσιονομική ευθύνης της. Θα επιτρέψετε, κύριε Barroso, σε εξωτερικό ελεγκτή να ελέγχει τους λογαριασμούς; Και πείτε μας την αλήθεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων."@el10
"La semana pasada un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, que se jubiló hace poco tras quince años de servicio, realizó unas graves acusaciones en los medios de comunicación. Las acusaciones, que no me cogieron por sorpresa, indicaban ante todo la falta de independencia de los auditores de la UE, lo que afecta al grado de transparencia para denunciar irregularidades. La carta aclaratoria que el señor Engwirda publicó ayer no hace sino confirmar el poder de la Comisión sobre los auditores y pone en duda la base sobre la que este Parlamento ha estado aprobando la gestión durante los últimos quince años. Ha llegado la hora de que este Parlamento exija que un organismo realmente independiente y ajeno a las instituciones europeas audite el presupuesto y las cuentas de la UE. Sin una auditoría independiente de este tipo, el Consejo y el Parlamento no se encuentran en condiciones de seguir aprobando la gestión de la responsabilidad financiera de la Comisión. ¿Permitirá, señor Barroso, que un auditor externo revise las cuentas y nos diga la verdad sobre cómo se está gastando el dinero de los contribuyentes?"@es21
". – Läinud nädal esines Euroopa Kontrollikoja liige, kes läks hiljuti pärast 15 aastat teenistuses pensionile, meedias tõsiste süüdistustega. Süüdistused, mis mind ei üllata, osutasid sisuliselt ELi audiitorite sõltumatuse puudumisele, mis mõjutab läbipaistvuse taset rikkumistest teatamisel. Selgitav kiri, mille Maarten Engwirda eile avaldas, ainult kinnitab komisjoni pädevust audiitorite üle ja seab kahtluse alla aluse, millelt parlament on viimased 15 aastat eelarve täitmisele heakskiidu andnud. Nüüd on aeg, et parlament nõuaks, et ELi eelarvet ja aruandlust auditeeriks tõeliselt sõltumatu ELi institutsioonide väline asutus. Taolise sõltumatu auditita ei ole nõukogul ega parlamendil võimalik jätkata heakskiidu andmist komisjoni finantskohustuste täitmisele. Kas teie, José Manuel Barroso, lubate välisaudiitoril kontrollida arvepidamist ja rääkida meile tõtt selle kohta, kuidas Euroopa maksumaksjate raha kulutatakse?"@et5
"Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka erosi hiljattain 15 virkavuoden jälkeen, esitti viime viikolla vakavia syytöksiä tiedotusvälineissä. Nämä syytteet, jotka eivät tulleet minulle yllätyksenä, koskivat lähinnä EU:n tilintarkastajien riippumattomuuden puutetta, joka vaikuttaa sääntöjenvastaisuuksista raportoinnin avoimuuteen. Eilen julkaistussa Maarten Engwirdan selventävässä kirjeessä vain vahvistetaan, että tilintarkastajat ovat komission vallassa, ja kyseenalaistetaan perusta, jonka nojalla Euroopan parlamentti on myöntänyt vastuuvapauden viimeisten 15 vuoden ajan. Parlamentin on nyt aika vaatia, että EU:n talousarvion ja tilit tarkastaa EU:n toimielinten ulkopuolinen tosiasiallisesti riippumaton elin. Ilman tällaista riippumatonta tarkastusta neuvosto ja parlamentti eivät voi enää myöntää komissiolle taloudellista vastuuvapautta. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, annatteko ulkoisen tarkastajan tarkastaa tilit ja kertoa totuuden siitä, miten eurooppalaisten veronmaksajien varoja käytetään?"@fi7
"La semaine dernière, un membre de la Cour des comptes européenne, qui a pris récemment sa retraite après 15 années de services, a fait de graves allégations dans les médias. Ces allégations, qui ne me surprennent pas, portent principalement sur le manque d’indépendance des auditeurs de l’Union, qui affecte le degré de transparence dans le signalement des irrégularités. La lettre de clarification publiée hier par M. Engwirda ne fait que confirmer le pouvoir que la Commission exerce sur les auditeurs, et elle remet en question la base sur laquelle le Parlement a accordé la décharge ces 15 dernières années. Il est temps que ce Parlement exige l’audit du budget et des comptes de l’UE par un organisme extérieur réellement indépendant des institutions de l’Union. Sans cet audit indépendant, le Conseil et le Parlement ne peuvent pas continuer d’accorder la décharge à a Commission pour ses responsabilités financières. Monsieur Barroso, allez-vous permettre à un auditeur externe d’examiner les comptes et de nous dire la vérité quant à la façon dont l’argent des contribuables européens est dépensé?"@fr8
"A múlt héten az Európai Számvevőszék egyik tagja, aki 15 év szolgálat után nyugalomba vonult, súlyos állításokat tett a médiában. Ezek az állítások, amelyek nem szolgáltak számomra meglepetéssel, alapvetően az EU számvevői függetlenségének hiányára mutattak rá, ami befolyással van az átláthatóság szintjére a szabálytalanságok bejelentése esetében. Az Engwirda úr által közzétett tisztázó levél nem tesz mást, mint megerősíti a Bizottságnak a számvevők feletti irányítási jogkörét, és megkérdőjelezi azt a jogalapot, amelyre hivatkozva a Parlament mentesítést adott az elmúlt 15 évre vonatkozóan. Itt az idő, hogy a Parlament ragaszkodjon ahhoz, hogy az EU költségvetését és a kimutatásokat az EU intézményein kívül álló, valóban független testület ellenőrizze. Egy ilyen független ellenőrzés nélkül a Tanács és a Parlament nincs abban a helyzetben, hogy továbbra is mentesítse a Bizottságot pénzügyi felelőssége alól. Lehetővé teszi-e ön, Barroso úr, hogy külső számvevő vizsgálja felül a kimutatásokat, és elmondja számunkra az igazat arról, hogy miként költik el az európai adófizetők pénzét?"@hu11
"Signor Presidente, la scorsa settimana in membro della Corte dei conti europea, che è andato di recente in pensione dopo 15 anni di servizio, ha espresso delle accuse molto gravi nei mezzi di comunicazione. Tali accuse, che non mi hanno affatto sorpresa, riguardavano essenzialmente la mancanza di autonomia dei revisori contabili dell’UE, a discapito del livello di trasparenza nella segnalazione delle irregolarità. La lettera di spiegazione pubblicata ieri da Maarten Engwirda non fa altro che confermare il potere della Commissione sui revisori contabili e mette in discussione la base sulla quale questo Parlamento ha approva il discarico del bilancio nell’arco degli ultimi 15 anni. è tempo che questo Parlamento esiga che il bilancio e i conti comunitari vengano sottoposti alla revisione di un ente veramente indipendente, esterno alle istituzioni comunitarie. In assenza di una revisione contabile indipendente, il Consiglio e il Parlamento non possono continuare ad approvare il discarico delle scaricare responsabilità finanziarie della Commissione. Presidente Barroso, consentirà a un revisore contabile esterno di esaminare i conti e di dirci la verità su come vengono spesi i soldi dei contribuenti europei?"@it12
"Praėjusią savaitę Europos Audito Rūmų narys, kuris atsistatydino po 15 metų darbo, žiniasklaidai pateikė rimtų pareiškimų. Pareiškimais, kurie manęs visiškai nestebina, iš esmės pabrėžiamas ES auditorių nepriklausomumo trūkumas, o tai turi įtakos skaidrumo lygmeniui pranešant apie pažeidimus. Vakar paskelbtame M. B. Engwirdos paaiškinamajame laiške tik patvirtinama Komisijos valdžia auditorių atžvilgiu ir keliamas klausimas dėl pagrindo, kuriuo rėmėsi Europos Parlamentas pastaruosius 15 metų pripažindamas įpareigojimą vykdyti pareigas. Jau laikas šiam Parlamentui pareikalauti, kad ES biudžeto ir sąskaitų auditą atliktų visiškai savarankiška ES institucijoms nepriklausanti institucija. Be tokio nepriklausomo audito Taryba ir Parlamentas negalės ir toliau patvirtinti Komisijos finansinės atsakomybės vykdymo. Ar leisite, pone J. M. Barroso, išorės auditoriui peržiūrėti sąskaitas ir pasakyti mums tiesą, kaip leidžiami Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigai?"@lt14
"Pagājušajā nedēļā Eiropas Revīzijas palātas loceklis, kurš pēc 15 nostrādātiem gadiem nesen aizgāja pensijā, plašsaziņas līdzekļos izteica nopietnas apsūdzības. Apsūdzībās, kas mani nepārsteidz, ir minēta galvenokārt ES revidentu neatkarības neesība, kas ietekmē pārredzamības līmeni ziņošanā par nelikumībām. Vakar publicētā kunga paskaidrojuma vēstulē ir tikai apstiprinātas Komisijas pilnvaras attiecībā uz revidentiem, un tajā ir apšaubīts pamats, uz kura pēdējos 15 gados Parlaments ir apstiprinājis budžeta izpildi. Ir pienācis laiks Parlamentam pieprasīt, lai ES budžeta un pārskatu revīziju veic patiesi neatkarīga struktūra, kas nav pakļauta ES iestādēm. Bez šādas neatkarīgas revīzijas Padome un Parlaments turpmāk nevarēs apstiprināt Komisijas finansiālo saistību izpildi. Vai jūs kungs, ļausiet ārējam revidentam pārbaudīt savus pārskatus un darīsiet mums zināmu, kā patiesībā tiek izlietota Eiropas nodokļu maksātāju nauda?"@lv13
"Last week a member of the European Court of Auditors, who retired recently after 15 years of service, made serious allegations in the media. The allegations, which come as no surprise to me, pointed essentially to the lack of independence of the EU auditors, which affects the level of transparency in the reporting of irregularities. The clarification letter published yesterday by Mr Engwirda does nothing more than confirm the Commission’s power over the auditors, and it calls into question the basis on which this Parliament has been granting discharge for the past 15 years. It is now time for this Parliament to demand that the EU budget and accounts are audited by a truly independent body external to the EU institutions. Without such an independent audit, the Council and Parliament are in no position to continue discharging the Commission of its financial responsibility. Will you, Mr Barroso, allow an external auditor to review the accounts and tell us the truth about how European taxpayers’ money is being spent?"@mt15
". Afgelopen week heeft een lid van de Europese Rekenkamer, dat na vijftien jaar dienst met pensioen is gegaan, ernstige beschuldigingen in de media geuit. Met deze beschuldigingen, die voor mij niet als een verrassing komen, wordt in essentie gewezen op het gebrek aan onafhankelijkheid van de EU-accountants, hetgeen van invloed is op het transparantieniveau bij de verslaglegging over onregelmatigheden. De brief met toelichting die gisteren door de heer Engwirda is gepubliceerd, doet niets anders dan de macht van de Commissie over de accountants bevestigen, en zet vraagtekens bij de grondslag waarop dit Parlement de afgelopen vijftien jaar kwijting heeft verleend. Het is nu tijd dat dit Parlement eist dat de EU-begroting en -rekeningen door een echt onafhankelijk lichaam worden gecontroleerd dat niet tot de EU-instellingen behoort. Zonder zo’n onafhankelijke controle zijn de Raad en het Parlement niet in staat om de Commissie kwijting te blijven verlenen. Zult u, mijnheer Barroso, een externe accountant de rekeningen kritisch laten doorlichten en ons de waarheid vertellen over hoe het geld van de Europese belastingbetaler wordt uitgegeven?"@nl3
"W ubiegłym tygodniu członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który odszedł na emeryturę po 15 latach pełnienia służby wysunął w mediach poważne oskarżenia. Oskarżenia, które dla mnie nie są żadną niespodzianką dotyczyły przede wszystkim braku niezawisłości audytorów UE, która szkodliwie wpływa na przejrzystość w sprawozdawaniu z nieprawidłowości. Wyjaśnienia opublikowane wczoraj przez pana posła Engwirda są niczym innym, jak tylko potwierdzeniem władzy Komisji nad audytorami i kwestionują podstawy, na których Parlament ten udzielał absolutorium przez ostatnie 15 lat. Czas, aby Parlament zażądał kontroli budżetu i rachunków UE przez organ zewnętrzny naprawdę niezależny od unijnych instytucji. Bez takiego niezależnego audytu Rada i Parlament nie mają prawa dalszego udzielania Komisji absolutorium w zakresie odpowiedzialności finansowej. Panie Przewodniczący Barroso! Czy pozwoli Pan zewnętrznym audytorom na zweryfikowanie rachunków i powie nam prawdę o tym, jak wydaje się pieniądze europejskich podatników?"@pl16
"Na semana passada, um membro do Tribunal de Contas Europeu que se reformou recentemente, após 15 anos de serviço, fez graves acusações nos meios de comunicação social. Tais acusações – que não constituem surpresa para mim – apontavam essencialmente para a falta de independência dos auditores da UE, que afecta o nível de transparência na comunicação de irregularidades. A carta de esclarecimento, ontem publicada pelo senhor Engwirda, não faz mais do que confirmar o poder da Comissão sobre os auditores, pondo em causa a base sobre a qual este Parlamento tem feito assentar a concessão de quitação ao longo dos últimos 15 anos. É chegada a hora de esta Assembleia exigir que o orçamento e contas da UE sejam auditados por um organismo verdadeiramente independente, externo às instituições europeias. Sem essa auditoria independente, nem o Conselho, nem o Parlamento estarão em condições de continuar a libertar a Comissão da sua responsabilidade financeira. Está o Senhor Presidente Barroso na disposição de permitir que um auditor externo efectue a revisão das contas e nos diga a verdade sobre o modo como o dinheiro dos contribuintes europeus está a ser gasto?"@pt17
"Săptămâna trecută, un membru al Curţii de Conturi Europene, care s-a pensionat recent după 15 ani de activitate, a făcut acuzaţii grave în mass-media. Acuzaţiile, care nu mă surprind, indicau în principal lipsa de independenţă a auditorilor din UE, care afectează nivelul de transparenţă în cadrul raportărilor neregularităţilor. Scrisoarea de clarificare publicată ieri de dl Engwirda nu face nimic altceva decât să confirme puterea Comisiei asupra auditorilor şi pune sub semnul întrebării baza în temeiul căreia acest Parlament acordă descărcarea de gestiune în ultimii 15 ani. Acum este momentul ca acest Parlament să solicite ca bugetul şi conturile UE să fie auditate de un organism cu adevărat independent de instituţiile UE. Fără un astfel de audit independent, Consiliul şi Parlamentul nu sunt în poziţia de a continua descărcarea Comisiei de responsabilitatea sa financiară. Dle Barroso, veţi permite unui auditor extern să revizuiască conturile şi să ne comunice adevărul referitor la modul în care se cheltuiesc banii contribuabililor europeni?"@ro18
"Minulý týždeň člen Európskeho dvora audítorov, ktorý nedávno odišiel do dôchodku po 15 rokoch v úrade, vyjadril v médiách vážne obvinenia. Tieto obvinenia, ktoré ma vôbec neprekvapujú, poukázali najmä na nedostatok nezávislosti audítorov EÚ, čo má vplyv na úroveň transparentnosti pri nahlasovaní nezrovnalostí. List, ktorý pán Engwirda zverejnil včera na objasnenie, len potvrdzuje, akú moc má Komisia nad audítormi, a spochybňuje to, na základe čoho tento Parlament udeľoval za posledných 15 rokov absolutórium. Je načase, aby tento Parlament požadoval, aby audit rozpočtu a účtov EÚ vykonával skutočne nezávislý orgán, ktorý nebude začlenený do systému inštitúcií EÚ. Bez takéhoto nezávislého auditu Rada a Parlament nemôžu ďalej udeľovať Komisii absolutórium a zbaviť ju tak finančnej zodpovednosti. Pán Barroso, dovolíte, aby externý audítor skontroloval účty a povedal nám pravdu o tom, ako sa používajú peniaze európskych daňových poplatníkov?"@sk19
"Prejšnji teden je član Evropskega računskega sodišča, ki se je nedavno upokojil po 15 letih službe, v medijih izrazil resne obtožbe. V obtožbah, ki me sploh ne presenečajo, je v bistvu izpostavljeno pomanjkanje neodvisnosti revizorjev EU, ki vpliva na raven preglednosti pri poročanju o nepravilnostih. Pismo s pojasnili, ki ga je včeraj objavil gospod Engwirda, samo potrjuje vpliv Komisije na revizorje in postavlja pod vprašaj podlago, na kateri ta parlament podeljuje razrešnico zadnjih 15 let. Zdaj mora ta parlament zahtevati, da revizijo proračuna in finančnih poročil EU opravi resnično neodvisen organ, ki ni v okviru institucij EU. Brez takšne neodvisne revizije Svet in Parlament ne moreta še naprej podeljevati razrešnice Komisiji glede njene finančne odgovornosti. Ali boste, gospod Barroso, dovolili, da zunanji revizor pregleda finančna poročila in nam pove resnico o tem, kako se porablja denar evropskih davkoplačevalcev?"@sl20
"I förra veckan framförde en ledamot av Europeiska unionens revisionsrätt som nyligen gick i pension efter 15 år på sin befattning allvarliga beskyllningar i medierna. Dessa beskyllningar, som inte kommer som någon överraskning för mig, handlade huvudsakligen om EU-revisorernas bristande oberoende, som påverkar insynen i rapporteringen av oegentligheter. Den förklarande skrivelse som Maarten Engwirda offentliggjorde igår bekräftar bara att kommissionen har makt över revisorerna. Dessutom ifrågasätter Maarten Engwirda på vilka grunder parlamentet har beviljat ansvarsfrihet under de senaste 15 åren. Nu är det hög tid att parlamentet kräver att EU:s budget och räkenskaper granskas av ett helt oberoende organ utanför EU-institutionerna. Utan en sådan oberoende revision har inte rådet och parlamentet några möjligheter att fortsätta att befria kommissionen från dess finansiella ansvar. Kommer du att låta en extern revisor granska redovisningen och berätta sanningen om hur de europeiska skattebetalarnas pengar används för oss, José Manuel Barroso?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph