Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-18-Speech-2-043-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110118.5.2-043-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Auch von meiner Seite gibt es ein klares Ja zur Heranführung Serbiens an die Europäische Union und dafür, dass die serbische Bevölkerung eine Zukunft im gemeinsamen Europa hat, wie das für den gesamten Westbalkan gilt. Von meiner Seite wird es auch grünes Licht für das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen geben, wenn ich auch gleichzeitig sagen muss, dass die Zusammenarbeit mit dem ICTY noch nicht so ist, wie sie sein müsste. Und auch ich erhoffe mir, dass es in diesem Plenum eine Mehrheit für unseren Änderungsantrag gibt, dass die Worte von Herrn Brammertz hier in Zukunft gelten. Ich möchte Herrn Kacin für den Bericht danken, für diese zum Teil sehr positive Berichterstattung über die Fortschritte, die es in Serbien gegeben hat, und gleichzeitig über die Punkte, wo es noch problematisch ist. Was nun die Beziehungen zu der Republik Kosovo betrifft: Ich als Berichterstatterin dieses Parlaments für Kosovo appelliere an die serbische Führung. Ich habe die Worte von Vizepremierminister Đelić gestern sehr genau mitverfolgt, dass es hier die Bereitschaft zu dieser historischen Vereinbarung gibt, dass aber auch klargestellt werden muss, dass der Dialog zwischen der Republik Serbien und der Republik Kosovo ..."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, i já bych ráda vyjádřila svou podporu přistoupení Srbska k Evropské unii a myšlence, že srbští lidé mají budoucnost ve společné Evropě, stejně jako západní Balkán jakožto celek. Osobně také dám zelenou Dohodě o stabilizaci a přidružení, ačkoli musím současně zdůraznit, že spolupráce Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) stále není taková, jaká by být měla. Doufám také, že na tomto plenárním zasedání bude většina pro náš pozměňovací návrh a že slova pana Brammertze budou dál platit i v budoucnu. Ráda bych poděkovala panu Kacinovi za jeho zprávu a za jeho místy velmi pozitivní referování o pokroku, jehož sev Srbsku dosáhlo, a současně o těch prvcích, kde stále přetrvávají problémy. Nyní se zaměřím na vztahy s Republikou Kosovo. Jako zpravodajka tohoto Parlamentu pro Kosovo apeluji na srbskou administrativu. Velmi pozorně jsem sledovala, co včera říkal místopředseda vlády Đjelić, když uvedl, že ochota uzavřít tuto historickou dohodu zde je, ale že je také nutné jasně prohlásit, že dialog mezi Republikou Srbsko a Republikou Kosovo ..."@cs1
"Fru formand! Jeg vil også støtte Serbiens tiltrædelse af EU samt tanken om, at det serbiske folk har en fremtid i et fælles Europa, ligesom det vestlige Balkan under ét har det. Personligt vil jeg også give grønt lys til stabiliserings- og associeringsaftalen, skønt jeg føler, at jeg samtidig skal pointere, at Serbiens samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien (ICTY) endnu ikke er, hvad det burde være. Jeg håber også, at der bliver et flertal her i plenarforsamlingen for vores ændringsforslag, og at hr. Brammertz' ord fortsat vil være gældende i fremtiden. Jeg vil gerne takke hr. Kacin for hans betænkning og for hans undertiden meget positive rapportering om Serbiens fremskridt samt om de fortsatte problemområder. Nu vil jeg vende mig mod forbindelserne med Republikken Kosovo. Som Europa-Parlamentets ordfører for Kosovo har jeg en bøn til den serbiske forvaltning. Jeg fulgte nøje, hvad vicepremierminister Đelić havde at sige i går, da han erklærede, at der er en vilje til at indgå denne historiske aftale, men at man også klart må sige, at dialogen mellem Republikken Serbien og Republikken Kosovo ..."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ιδέα ότι ο σερβικός λαός έχει μέλλον σε μια κοινή Ευρώπη, όπως και τα Δυτικά Βαλκάνια συνολικά. Προσωπικά, θα δώσω επίσης το πράσινο φως στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, αν και πιστεύω πως πρέπει, ταυτόχρονα, να επισημάνω ότι η συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) δεν είναι ακόμη αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι. Κι εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξει πλειοψηφία σε αυτήν τη σύνοδο Ολομέλειας για την τροπολογία μας και ότι τα λόγια του κ. Brammertz θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kacin για την έκθεσή του και για την, σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα θετική αναφορά του στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Σερβία και, ταυτόχρονα, στα στοιχεία όπου εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα. Θα στραφώ τώρα στις σχέσεις με τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου. Ως εισηγητής για το Κοινοβούλιο αυτό σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο, απευθύνω έκκληση στη σερβική κυβέρνηση. Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά όλα όσα δήλωσε εχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Đelić, όταν ανέφερε ότι η προθυμία σύναψης αυτής της ιστορικής συμφωνίας υπάρχει, αλλά ότι πρέπει επίσης να δηλωθεί ρητά πως ο διάλογος μεταξύ της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου ..."@el10
"Madam President, I, too, would like to voice my backing to the accession of Serbia to the European Union and to the idea that the Serbian people have a future in a common Europe, just as the Western Balkans as a whole has. Personally, I will also give the green light to the Stabilisation and Association Agreement, although I feel I must point out, at the same time, that Serbia’s cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) is still not what it should be. I, too, hope that there will be a majority in this plenary for our amendment and that Mr Brammertz’s words will continue to apply in the future. I would like to thank Mr Kacin for his report and for his, in places, very positive reporting on the progress that there has been in Serbia and, at the same time, on those elements where problems still persist. I will turn now to relations with the Republic of Kosovo. As rapporteur for this Parliament for Kosovo, I am making an appeal to the Serbian administration. I followed very closely what Deputy Prime Minister Đelić had to say yesterday, when he stated that the willingness to enter into this historic agreement is there but that it must also be clearly stated that the dialogue between the Republic of Serbia and the Republic of Kosovo ..."@en4
"Señora Presidenta, yo también deseo expresar mi apoyo a la adhesión de Serbia a la Unión Europea y a la idea de que la población serbia tenga un futuro en una Europa común, al igual que lo tiene la región de los Balcanes Occidentales en su conjunto. Personalmente, también daré luz verde al Acuerdo de Estabilización y Asociación, aunque creo que debo señalar, al mismo tiempo, que la cooperación de Serbia con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) todavía no es lo que debería ser. Yo también espero que se alcance una mayoría en este Pleno a favor de nuestra enmienda y que las palabras del señor Brammertz sigan siendo válidas en el futuro. Me gustaría dar las gracias al señor Kacin por su informe y por una presentación de datos muy positiva, en algunas partes, sobre los progresos realizados en Serbia y, al mismo tiempo, sobre aquellos elementos donde todavía persisten los problemas. Ahora vuelvo a las relaciones con la República de Kosovo. Como ponente sobre Kosovo en este Parlamento, hago un llamamiento a la administración serbia. Seguí muy atentamente lo que el Viceprimer Ministro Đelić dijo ayer, cuando declaró que la voluntad de formar parte de este acuerdo histórico está ahí, pero que también debe quedar claro que el diálogo entre la República de Serbia y la República de Kosovo..."@es21
"Austatud juhataja! Ka mina tahaksin teatada oma toetusest Serbia ühinemisele Euroopa Liiduga ja ideele, et Serbia rahva, nagu kogu Lääne-Balkani tulevik, on ühises Euroopas. Isiklikult toetan stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, ehkki tunnen, et pean samal ajal juhtima tähelepanu sellele, et Serbia koostöö endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (ICTY) ei ole ikka veel see, mis olema peaks. Ka mina loodan, et täiskogu enamus toetab meie muudatusettepanekut ja et Serge Brammertzi sõnad kehtivad ka tulevikus. Tahaksin tänada Jelko Kacinit tema raporti eest ja selle eest, et kohati on ta väga positiivselt raporteerinud Serbia edusammudest ja samal ajal ka nendest kohtadest, kus on endiselt probleeme. Räägin nüüd suhetest Kosovo Vabariigiga. Parlamendi Kosovo raportöörina pöördun Serbia juhtkonna poole. Kuulasin väga hoolikalt, mida eile asepeaminister Đelićil öelda oli, kui ta teatas, et ollakse valmis seda ajaloolist lepingut sõlmima, kuid ühtlasi tuleb selgelt sedastada, et Serbia Vabariigi ja Kosovo Vabariigi dialoog..."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan ilmaista tukeni Serbian liittymiselle Euroopan unioniin ja ajatukselle, että Serbian kansalla on tulevaisuus yhteisessä Euroopassa, kuten koko Länsi-Balkanillakin. Henkilökohtaisesti näytän vihreää valoa myös vakautus- ja assosiaatiosopimukselle, vaikka minusta tuntuu, että minun on samalla huomautettava, että Serbian yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa ei edelleenkään ole sellaista, kuin sen pitäisi olla. Minäkin toivon, että tässä täysistunnossa tarkistuksellemme saadaan enemmistön tuki ja että Serge Brammertzin sanat pätevät tulevaisuudessakin. Haluan kiittää Jelko Kacinia hänen mietinnöstään ja hänen paikoitellen hyvin myönteisestä selvityksestään, joka koskee Serbiassa tapahtunutta edistymistä ja samalla niitä osatekijöitä, jotka ovat edelleen ongelmallisia. Käsittelen seuraavaksi suhteita Kosovon tasavaltaan. Kosovon kysymyksestä vastaavana parlamentin esittelijänä esitän vetoomuksen Serbian hallinnolle. Kuuntelin hyvin tarkasti, mitä varapääministeri Božidar Đelićillä oli eilen sanottavaa, kun hän totesi, että halukkuutta tämän historiallisen sopimuksen tekemiseen on, mutta että on myös selvästi todettava, että Serbian tasavallan ja Kosovon tasavallan välinen vuoropuhelu…"@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais moi aussi exprimer mon soutien à l’adhésion de la Serbie à l’Union européenne, et à l’idée que l’avenir du peuple serbe se trouve dans une Europe commune, tout comme celui des Balkans occidentaux dans leur ensemble. Personnellement, je vais également donner mon feu vert à l’accord de stabilisation et d’adhésion mais je tiens malgré tout à souligner que la coopération de la Serbie avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie n’est toujours pas satisfaisante. J’espère également que notre amendement sera soutenu par la majorité de cette Assemblée, et que les propos de M. Brammertz continueront de s’appliquer à l’avenir. Je tiens à remercier M. Kacin pour son rapport qui présente de façon très positive les progrès réalisés en Serbie ainsi que les domaines où des problèmes persistent. Je voudrais maintenant parler des relations avec la République du Kosovo. En tant que rapporteure pour le Kosovo dans ce Parlement, je lance un appel à l’administration serbe. Hier, j’ai suivi avec attention les propos du vice-Premier ministre Božidar Đelić qui disait que la volonté de passer cet accord historique était là mais qu’il fallait également dire clairement que le dialogue entre la République de Serbie et la République du Kosovo…"@fr8
"Elnök asszony, én is szeretnék hangot adni annak, hogy támogatom Szerbia uniós csatlakozását, és azt az elgondolást, miszerint a szerb embereknek – ahogy az egész nyugat-balkáni régiónak – van jövőjük a közös Európában. Személy szerint igent mondok a stabilizációs és társulási megállapodásra, habár úgy érzem, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy Szerbia továbbra sem működik együtt megfelelő mértékben a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY). Remélem azt is, hogy a mai plenáris ülésen a többség támogatja majd módosításunkat, és hogy Brammertz úr szavai a jövőben is érvényesek lesznek. Szeretnék köszönetet mondani Kacin úrnak a jelentésért, valamint azért, hogy egyes pontokon határozottan jelezte Szerbia előrehaladását, ugyanakkor a problémás elemeket is. Most pedig szeretnék szólni a Koszovói Köztársasággal való kapcsolatról. E Parlament koszovói ügyekkel foglalkozó előadójaként kéréssel fordulok a szerb kormányhoz. Figyelmesen hallgattam Đelić miniszterelnök-helyettes úr szavait tegnap, amikor kijelentette, hogy hajlandók megkötni ezt a történelmi megállapodást, ugyanakkor egyértelművé kell tenni azt is, hogy a Szerb Köztársaság és a Koszovói Köztársaság közötti párbeszéd..."@hu11
"Signora Presidente, anch’io desidero dare voce al mio sostegno per l’adesione della Serbia all’Unione europea e all’idea che il popolo serbo abbia un futuro in un’Europa comune, così come l’intera area dei Balcani occidentali. Personalmente darò un parere favorevole all’Accordo di stabilizzazione e associazione, sebbene creda, nel contempo, di dover sottolineare che la collaborazione della Serbia con il tribunale internazionale per i crimini di guerra nell’ex Jugoslavia non è ancora giunta dove avrebbe dovuto. Anch’io auspico che vi sarà una maggioranza a favore del nostro emendamento in questo Parlamento, e che le parole del procuratore Brammertz continuino a rimanere valide anche in futuro. Desidero ringraziare l’onorevole Kacin per la sua relazione e per aver riferito a tratti in modo molto positivo dei progressi registrati in Serbia, come pure per aver evidenziato quei settori in cui permangono delle difficoltà. Ora mi riferirò alle relazioni con la Repubblica del Kosovo. In qualità di relatrice per il Kosovo in questo Parlamento, lancio un appello all’amministrazione serba. Ho seguito molto da vicino le dichiarazioni di ieri del vice Primo ministro Đelić, quando ha dichiarato che esiste la volontà di concludere questo storico accordo, ma dobbiamo anche dire a chiare lettere che il dialogo tra la Repubblica di Serbia e la Repubblica del Kosovo..."@it12
"Ponia pirmininke, aš taip pat pirmiausia norėčiau pažymėti, kad remiu Serbijos siekį prisijungti prie Europos Sąjungos ir pritariu idėjai, kad Serbijos žmonių, kaip ir visų Vakarų Balkanų, ateitis yra suvienytoje Europoje. Asmeniškai pritarsiu ir Stabilizacijos ir asociacijos susitarimui, nors manau, kad Serbijos bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) vis dar nėra toks, koks turėtų būti. Be to, tikiuosi, kad daugelis pritars mūsų pateiktam pakeitimui ir kad S. Brammertzo žodžiai pasiteisins ir ateityje. Norėčiau padėkoti J. Kacinui už pranešimą ir kartais labai teigiamą informaciją apie Serbijos pažangą, taip pat už atkreiptą dėmesį į tas sritis, kuriose vis dar liko neišspręstų problemų. Toliau norėčiau pakalbėti apie santykius su Kosovo Respublika. Kaip šio Parlamento pranešėja dėl Kosovo kreipiuosi į Serbijos administraciją. Labai atidžiai klausiausi ministro pirmininko pavaduotojo B. Đelićo vakar pasakytos kalbos, kurioje pabrėžta, kad siekiama pasirašyti šį istorinį susitarimą, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad Serbijos Respublikos ir Kosovo Respublikos dialogas..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Arī es vēlos paust atbalstu Serbijas integrācijai Eiropas Savienībā un idejai par Serbijas tautas nākotni vienotā Eiropā, tāpat kā tas attiecas uz visu Rietumbalkānu reģionu. Es pati došu zaļo gaismu arī Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai gan vienlaikus man jānorāda, ka Serbijas sadarbošanās ar Starptautisko Kriminālo tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai (BDMR) joprojām nav gluži tāda, kādai tai vajadzētu būt. Es arī ceru, ka plenārsēdes vairākums atbalstīs mūsu grozījumu un ka kunga vārdi būs spēkā arī turpmāk. Es vēlos pateikties n kungam par ziņojumu un par vietām ļoti pozitīvo vērtējumu Serbijas sasniegtajam progresam un vienlaikus norādītajiem elementiem, kuros joprojām saglabājas problēmas. Tagad es pievērsīšos attiecībām ar Kosovas Republiku. Kā Parlamenta referente par Kosovu es vēršos ar aicinājumu pie Serbijas vadītājiem. Es vakar uzmanīgi klausījos vicepremjerministra Đelić teikto, kad viņš paziņoja, ka pastāv vēlme noslēgt šo vēsturisko vienošanos, bet ka esot arī skaidri jāformulē, ka dialogs starp Serbijas Republiku un Kosovas Republiku ..."@lv13
"Frau Präsidentin! Auch von meiner Seite gibt es ein klares Ja zur Heranführung Serbiens an die Europäische Union und dafür, dass die serbische Bevölkerung eine Zukunft im gemeinsamen Europa hat, wie das für den gesamten Westbalkan gilt. Von meiner Seite wird es auch grünes Licht für das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen geben, wenn ich auch gleichzeitig sagen muss, dass die Zusammenarbeit mit dem ICTY noch nicht so ist, wie sie sein müsste. Und auch ich erhoffe mir, dass es in diesem Plenum eine Mehrheit für unseren Änderungsantrag gibt, dass die Worte von Herrn Brammertz hier in Zukunft gelten. Ich möchte Herrn Kacin für den Bericht danken, für diese zum Teil sehr positive Berichterstattung über die Fortschritte, die es in Serbien gegeben hat, und gleichzeitig über die Punkte, wo es noch problematisch ist. Was nun die Beziehungen zu der Republik Kosovo betrifft: Ich als Berichterstatterin dieses Parlaments für Kosovo appelliere an die serbische Führung. Ich habe die Worte von Vizepremierminister Đelić gestern sehr genau mitverfolgt, dass es hier die Bereitschaft zu dieser historischen Vereinbarung gibt, dass aber auch klargestellt werden muss, dass der Dialog zwischen der Republik Serbien und der Republik Kosovo ..."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ook ik zeg volmondig ja tegen toetreding van Servië tot de Europese Unie en tegen het idee dat de Servische bevolking een toekomst in een gemeenschappelijk Europa heeft, net als de gehele westelijke Balkan. Persoonlijk zal ik ook groen licht geven voor de stabilisatie- en associatieovereenkomst, hoewel ik daar tevens bij moet opmerken dat de samenwerking van Servië met het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) vooralsnog niet naar wens is. Ik hoop eveneens dat er in dit Parlement een meerderheid voor ons amendement is en dat de woorden van de heer Brammertz in de toekomst van toepassing blijven. Ik wil de heer Kacin danken voor zijn verslag en voor zijn deels uiterst positieve verslaglegging van de vooruitgang die in Servië is geboekt, en tegelijkertijd van de punten waar vooralsnog problemen bestaan. Dan kom ik nu op de betrekkingen met de Republiek Kosovo. Als rapporteur van dit Parlement voor Kosovo doe ik een beroep op de Servische regering. Ik heb nauwkeurig geluisterd naar de woorden van vicepremier Đelić gisteren, toen hij verklaarde dat de bereidheid om deze historische overeenkomst te sluiten er is, maar dat eveneens duidelijk moet worden gemaakt dat de dialoog tussen de Republiek Servië en de Republiek Kosovo…"@nl3
"Pani Przewodnicząca! Ja również pragnę wyrazić swoje poparcie dla akcesji Serbii do Unii Europejskiej oraz dla koncepcji, że przyszłość narodu serbskiego leży we wspólnej Europie, podobnie jak przyszłość całych Bałkanów Zachodnich. Osobiście dam też zielone światło układowi o stabilizacji i stowarzyszeniu, chociaż muszę jednocześnie wskazać, że współpraca Serbii z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ) nadal pozostawia wiele do życzenia. Również mam nadzieję, że większość posłów i posłanek poprze naszą poprawkę, a słowa prokuratora naczelnego Brammertza pozostaną aktualne w przyszłości. Pragnę podziękować panu posłowi Kacinowi za jego sprawozdanie oraz bardzo pozytywny miejscami opis postępów dokonanych przez Serbię, a zarazem wskazanie obszarów, gdzie nadal występują problemy. Przejdę teraz do stosunków z Republiką Kosowa. Jako sprawozdawczyni Parlamentu ds. Kosowa kieruję apel do władz serbskich. Bardzo uważnie śledziłam wczorajsze wystąpienie wicepremiera Đelicia, w którym powiedział on, że istnieje wola zawarcia tego historycznego porozumienia, trzeba jednak również jasno stwierdzić, że dialog między Republiką Serbii a Republiką Kosowa…"@pl16
"Senhora Presidente, também eu gostaria de manifestar o meu apoio à adesão da Sérvia à União Europeia e à ideia de que o povo sérvio tem um futuro numa Europa comum, assim como os Balcãs Ocidentais no seu conjunto. Pessoalmente, também sou a favor do Acordo de Estabilização e de Associação, embora entenda que também me cabe referir que a cooperação da Sérvia com o Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia (TPIJ) ainda não é o que deveria ser. Espero igualmente que se reúna uma maioria neste plenário favorável à nossa alteração e que as palavras do Senhor Brammertz continuem a aplicar-se no futuro. Gostaria de agradecer ao senhor deputado Kacin o seu relatório, bem como a avaliação positiva que transmite sobre os progressos realizados na Sérvia e, simultaneamente, sobre as situações que se mantêm problemáticas. Debruço-me agora sobre as relações com a República do Kosovo. Como relatora deste Parlamento para o Kosovo, faço um apelo ao Governo sérvio. Tomei muita atenção ao que o Vice-Primeiro-Ministro Djelic disse ontem, quando afirmou que a vontade de celebrar este acordo histórico existia, mas que deve ser também claramente referido que o diálogo entre a República da Sérvia e a República do Kosovo. .."@pt17
"Dnă preşedintă, aş dori să-mi exprim şi eu susţinerea faţă de aderarea Serbiei la UE şi de ideea că poporul sârb are un viitor într-o Europă comună, la fel cum au şi Balcanii de Vest în general. Personal, voi da undă verde şi Acordului de stabilizare şi asociere, deşi cred că trebuie să subliniez, în acelaşi timp, că cooperarea Serbiei cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII) nu este încă aşa cum ar trebui să fie. Şi eu sper că va fi o majoritate în şedinţa plenară pentru amendamentul nostru şi că cuvintele dlui Brammertz vor fi valabile şi pe viitor. Aş dori să mulţumesc dlui Kacin pentru raportul său şi pentru raportarea sa foarte pozitivă, pe alocuri, privind progresul pe care l-a înregistrat Serbia şi, în acelaşi timp, privind acele elemente unde mai există probleme. Mă voi referi acum la relaţiile cu Republica Kosovo. Ca raportoare a acestui Parlament pentru Kosovo, fac un apel la administraţia sârbă. Am urmărit cu atenţie discursul de ieri al viceprim-ministrului Đelić, când acesta a afirmat că dorinţa de a încheia acest acord istoric există, dar că trebuie subliniat clar că dialogul dintre Republica Serbia şi Republica Kosovo..."@ro18
"Aj ja by som chcela podporiť pristúpenie Srbska k Európskej únii a myšlienku, že srbský ľud má budúcnosť v spoločnej Európe, rovnako ako ju má aj západný Balkán ako celok. Ja osobne dám zelenú aj Dohode o stabilizácii a pridružení, hoci cítim, že musím zároveň poukázať na to, že spolupráca Srbska s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) stále nie je taká, aká by mala byť. Dúfam tiež, že väčšina tohto pléna podporí náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh a že slová pána Brammertza budú platiť aj v budúcnosti. Chcela by som sa poďakovať pánovi Kacinovi za jeho správu a za miestami veľmi pozitívne informovanie o pokroku, ku ktorému v Srbsku došlo, a zároveň o tých oblastiach, kde stále pretrvávajú problémy. Teraz prejdem k vzťahom s Kosovskou republikou. Ako spravodajkyňa tohto Parlamentu pre Kosovo sa na srbskú vládu obraciam s výzvou. Veľmi pozorne som sledovala, čo pán podpredseda vlády Djelič včera povedal, keď vyhlásil, že Srbsko je ochotné uzatvoriť takúto historickú dohodu, ale že treba zároveň jasne povedať, že dialóg medzi Srbskou republikou a Kosovskou republikou..."@sk19
"Gospa predsednica, tudi sama želim izraziti podporo pristopu Srbije k Evropski uniji in zamisli, da je prihodnost Srbov in celotnega Zahodnega Balkana v skupni Evropi. Podpiram Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, čeprav moram hkrati izpostaviti, da sodelovanje Srbije z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo še vedno ni tako dobro, kot bi moralo biti. Tudi jaz upam, da bo večina na tem plenarnem zasedanju podprla našo spremembo in da bodo besede gospoda Brammertza veljale tudi v prihodnje. Gospodu Kacinu se želim zahvaliti za poročilo in za, na nekaterih mestih, zelo pozitivno poročanje o napredku Srbije, pa tudi o tistih elementih, kjer težave še vedno obstajajo. Prešla bom na odnose z Republiko Kosovo. Kot poročevalka Parlamenta za Kosovo na srbsko upravo naslavljam pritožbo. Zelo pozorno sem spremljala, kar je včeraj hotel povedati podpredsednik Đelić, ko je navedel, da obstaja pripravljenost za sklenitev tega zgodovinskega sporazuma, vendar je treba hkrati jasno navesti, da dialog med Republiko Srbijo in Republiko Kosovo …"@sl20
"Fru talman! Även jag skulle vilja uttrycka mitt stöd för Serbiens anslutning till Europeiska unionen och idén att det serbiska folket har en framtid i ett gemensamt Europa, precis som västra Balkan som helhet har en framtid där. Personligen vill jag också ge stabiliserings- och associeringsavtalet grönt ljus, även om jag samtidigt anser mig tvungen att påpeka att Serbiens samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) fortfarande inte är vad det borde vara. Även jag hoppas att en majoritet i kammaren kommer att rösta för vårt ändringsförslag och att Serge Brammertz’ ord kommer att fortsätta att gälla i framtiden. Jag skulle vilja tacka Jelko Kacin för hans betänkande och för hans, på sina ställen, mycket positiva redovisning av de framsteg som har gjorts i Serbien och samtidigt av de delar som fortfarande är oroande. Jag kommer nu att gå över till förbindelserna med Republiken Kosovo. Som parlamentets föredragande för Kosovo vädjar jag till den serbiska administrationen. Jag lyssnade mycket noga till det som biträdande premiärminister Božidar Đelić hade att säga i går när han meddelade att villigheten att ingå detta historiska avtal finns, men att det också tydligt måste framhållas att dialogen mellan Republiken Serbien och Republiken Kosovo …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kaci"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph