Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-17-Speech-1-180-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110117.18.1-180-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doresc să fac, de asemenea, referire la Convenția ONU prin care se spune că adopțiile internaționale nu pot fi decât o alternativă de ajutorare a copilului, atunci când acestuia nu îi poate fi găsită o familie adoptivă sau când nu poate fi îngrijit corespunzător în țara sa de origine. Riscurile unei liberalizări a adopțiilor internaționale sunt multiple. Pe de o parte, crește posibilitatea traficului de copii și a abuzurilor survenite ca urmare a intereselor de ordin financiar și a dificultăților de monitorizare a situației post adopție. Pe de altă parte, separarea copilului de părinții săi biologici, de locul său de origine, poate avea consecințe nefaste de ordin psihologic, social și educațional. Atunci când vorbim despre adopții trebuie să avem, în primul rând, în vedere asigurarea bunăstării copilului și, prin urmare, nu trebuie exercitate presiuni asupra statelor membre ale Uniunii, cu tradiții și proceduri legale diverse în domeniul adopțiilor, pentru liberalizarea adopțiilor internaționale"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, i já bych se rád odvolal na Úmluvu OSN, která uvádí, že mezinárodní adopce mohou být pouze alternativním prostředkem podpory dítěte v okamžiku, kdy je nelze umístit do adoptivní rodiny nebo se o ně náležitě postarat v jeho zemi původu. Liberalizace mezinárodních adopcí obnáší řadu rizik. Na jedné straně zvyšuje riziko, že se dítě vinou finančních zájmů a obtížného sledování situace po adopci stane obětí obchodování a zneužívání. Na druhé straně oddělení dětí od jejich biologických rodičů a místa původu může mít negativní důsledky z hlediska psychologického, sociálního i vzdělávacího. Hovoříme-li o adopcích, musímě věnovat pozornost především zajištění dobrých životních podmínek dítěte. Proto nesmí být na členské státy EU s odlišnými tradicemi a právními postupy v oblasti adopcí vyvíjen tlak, aby liberalizovaly mezinárodní adopce."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil også gerne henvise til FN-konventionen, hvori det anføres, at international adoption kun kan være et alternativt middel til at hjælpe barnet, når barnet ikke kan anbringes i en adoptivfamilie, eller der ikke kan drages passende omsorg for barnet i barnets oprindelsesland. Liberaliseringen af international adoption indebærer en lang række risici. Den øger på den ene side muligheden for handel med og misbrug af børn begrundet i økonomiske interesser og vanskeliggør overvågningen af situationen efter adoptionen. Det kan på desuden have negative psykologiske, sociale og uddannelsesmæssige følger at fjerne børn fra deres biologiske forældre og oprindelsessted. Når vi drøfter adoption, skal vi primært have fokus på at sikre barnets tarv. Vi må derfor ikke lægge pres på EU-medlemsstaterne, der har forskellige traditioner og retlige procedurer på adoptionsområdet, med henblik på at liberalisere international adoption."@da2
"Herr Präsident! Auch ich würde mich gerne auf die UN-Konvention beziehen, die besagt, dass internationale Adoptionen nur eine alternative Form der Unterstützung für das Kind darstellen können, wenn das Kind in seinem Herkunftsland nicht in einer Adoptivfamilie untergebracht oder auf angemessene Weise betreut werden kann. Die Liberalisierung internationaler Adoption bringt zahlreiche Risiken mit sich. Einerseits erhöht sich dadurch die Möglichkeit des Kinderhandels und des Missbrauchs aufgrund finanzieller Interessen und erfolgte Adoptionen lassen sich schwieriger kontrollieren. Andererseits kann die Trennung des Kindes von seinen leiblichen Eltern und seinem Herkunftsort negative psychologische, soziale und pädagogische Folgen haben. Bei Diskussionen über Adoptionen muss das Wohl des Kindes gewährleistet werden. Daher dürfen EU-Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Traditionen und Rechtsverfahren im Hinblick auf Adoptionen nicht zu einer Liberalisierung der internationalen Adoption gezwungen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στη Σύμβαση του ΟΗΕ, που δηλώνει ότι οι διεθνείς υιοθεσίες δεν μπορούν να προσφέρουν παρά μόνο ένα εναλλακτικό μέσο υποστήριξης του παιδιού, όταν το παιδί δεν μπορεί να δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια ή δεν μπορεί να του παρασχεθεί φροντίδα με κατάλληλο τρόπο στη χώρα προέλευσής του. Η απελευθέρωση της διεθνούς υιοθεσίας συνεπάγεται πολλούς κινδύνους. Από τη μια πλευρά, αυξάνει το ενδεχόμενο εμπορίας και κακοποίησης παιδιών, που προκαλείται ως αποτέλεσμα των οικονομικών συμφερόντων και των δυσκολιών στην παρακολούθηση της κατάστασης μετά την πραγματοποίηση της υιοθεσίας. Από την άλλη πλευρά, η απομάκρυνση των παιδιών από τους βιολογικούς τους γονείς και τον τόπο γέννησής τους μπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις. Όταν συζητάμε για την υιοθεσία, η βασική μας σκέψη πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ευημερίας του παιδιού. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ασκείται πίεση στα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν διαφορετικές παραδόσεις και νομικές διαδικασίες όσον αφορά την υιοθεσία να απελευθερώσουν τη διεθνή υιοθεσία."@el10
"Mr President, I, too, would like to refer to the UN Convention, which states that international adoptions can only offer an alternative means of supporting the child when the child cannot be placed in an adoptive family or cannot be cared for in a suitable manner in his or her country of origin. The liberalisation of international adoption entails numerous risks. On the one hand, it increases the possibility of child trafficking and abuse caused as a result of financial interests and difficulties in monitoring the situation after adoption takes place. On the other hand, separating children from their biological parents and place of origin can have adverse psychological, social and educational repercussions. When we discuss adoption, our main consideration must be to safeguard the child’s welfare. Therefore, pressure must not be exerted on EU Member States with diverse traditions and legal procedures relating to adoption to liberalise international adoption."@en4
"Señor Presidente, yo también quiero referirme a la Convención de las Naciones Unidas, que establece que las adopciones internacionales solo pueden ofrecer un medio alternativo para ayudar al niño cuando este no pueda ser colocado en un familia adoptiva o ser cuidado de otra manera adecuada en su país de origen. La liberalización de la adopción internacional conlleva numerosos riesgos. Por una parte aumenta la posibilidad del tráfico y maltrato de los niños debido a intereses financieros, al igual que las dificultades para hacer un seguimiento de la situación tras la adopción. Por la otra, la separación de los niños de sus padres biológicos y de su lugar de origen puede tener repercusiones psicológicas, sociales y educativas adversas. Cuando hablamos de adopción, nuestra principal consideración debe ser proteger el bienestar del niño. Por ello, no deben ejercerse presiones sobre los Estados miembros de la UE que tienen tradiciones y procedimientos legales distintos en esta materia para que liberalicen la adopción internacional."@es21
"Austatud juhataja! Soovin samuti viidata ÜRO konventsioonile, milles on öeldud, et rahvusvahelist lapsendamist saab kaaluda alternatiivina lapse toetamiseks ainult siis, kui lapsele ei ole võimalik leida tema sünniriigis adoptiivperekonda või pakkuda talle seal hoolekannet, mida ta vajab. Rahvusvahelise lapsendamise liberaliseerimisega kaasneb mitmeid ohtusid. Ühest küljest suurendab see lastega kauplemise ja laste kuritarvitamise ohtu, mille motiiviks on finantshuvid ja lapsendamisele järgneva olukorra keeruline kontrollimine. Teisest küljest võib laste lahutamine nende bioloogilistest vanematest ja sünnimaast avaldada väga negatiivset mõju ka nende psüühikale ning nende sotsiaalsele staatusele ja haridustasemele. Lapsendamise teemat arutades peab meie põhieesmärk olema lapse heaolu tagamine. Seepärast ei tohi väga erinevate lapsendamist puudutavate traditsioonide ja õiguslike menetlustega ELi liikmesriikidele rahvusvahelise lapsendamise liberaliseerimise pärast survet avaldada."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin viitata YK:n yleissopimukseen, jossa todetaan, että kansainväliset adoptiot voivat tarjota vasta sitten vaihtoehtoisen keinon tukea lasta, jos lasta ei voida sijoittaa adoptioperheeseen tai hänestä ei voida huolehtia sopivalla tavalla hänen alkuperämaassaan. Kansainvälisen adoption vapauttaminen sisältää lukuisia riskejä. Yhtäältä se lisää lapsikaupan ja lasten hyväksikäytön mahdollisuutta, mikä johtuu taloudellisista intresseistä ja vaikeuksista valvoa tilannetta adoption tapahduttua. Toisaalta lasten erottamisella biologisista vanhemmistaan ja alkuperämaastaan voi olla haitallisia psykologisia, sosiaalisia ja kasvatuksellisia jälkiseurauksia. Kun keskustelemme adoptiosta, tärkeimpänä näkökohtana on oltava lapsen hyvinvoinnin turvaaminen. Siksi EU:n jäsenvaltioita, joilla on erilaiset adoptioihin liittyvät perinteet ja oikeudelliset menettelyt, ei pitäisi painostaa vapauttamaan kansainvälistä adoptointia."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite moi aussi me référer à la Convention des Nations unies, qui prévoit que les adoptions internationales ne peuvent offrir un autre moyen d’aider l’enfant que lorsque celui-ci ne peut pas être placé dans une famille adoptive ou lorsqu’il n’est pas possible de s’occuper de lui de manière adéquate dans son pays d’origine. La libéralisation de l’adoption internationale comporte de nombreux risques. D’une part, elle accroît la possibilité de trafic d’enfants et d’abus sur les enfants causés par des intérêts d’ordre financier et par des difficultés de supervision de la situation une fois que l’adoption a eu lieu. D’autre part, le fait de séparer les enfants de leurs parents biologiques et de leur lieu d’origine peut avoir des répercussions psychologiques, sociales et éducatives néfastes. Lorsque nous discutons de l’adoption, notre principale considération doit être de préserver le bien-être de l’enfant. Par conséquent, il ne faut pas que des pressions soient exercées sur les États membres de l’UE, qui présentent des traditions et des procédures juridiques diverses quant à l’adoption, pour pousser ceux-ci à libéraliser l’adoption internationale."@fr8
"Elnök úr! Én is az ENSZ-egyezményre utalnék, amely kimondja, hogy a nemzetközi örökbefogadás csak alternatív eszközt nyújthat a gyermek támogatása céljából abban az esetben, ha a gyermeket nem lehet saját hazájában örökbefogadó családban elhelyezni, vagy ha nem lehet róla megfelelően gondoskodni. A nemzetközi örökbefogadás liberalizációja számtalan veszélyt rejt magában. Egyrészt a pénzügyi érdekek és az örökbefogadás megtörténte utáni helyzet utókövetésének nehézsége miatt megnöveli a gyermekkereskedelem és a gyermekek sérelmére elkövetett jogsértések lehetőségét. Másrészt pedig a gyermekeknek a vér szerinti szülőjüktől való elszakítása kedvezőtlen pszichológiai, szociális és nevelési hatásokkal járhat. Amikor az örökbefogadásról beszélünk, mindenekelőtt a gyermek jólétének megőrzését kell szem előtt tartanunk. Az örökbefogadással összefüggő eltérő hagyományokkal és jogi eljárásokkal rendelkező uniós tagállamokra tehát nem szabad nyomást gyakorolni a nemzetközi örökbefogadás liberalizációja érdekében."@hu11
"Signor Presidente, richiamo anche io la convenzione ONU, che afferma che le adozioni internazionali possono fungere solo da alternativa per dare sostegno al minore che non possa essere inserito in una famiglia adottiva o che non possa essere accudito adeguatamente nel paese d’origine. Liberalizzare le adozioni internazionali comporta vari rischi: da un lato aumenta la possibilità di abusi e tratta di minori a causa di interessi economici e delle difficoltà nel monitorare la situazione dopo l’adozione; dall’altro separare il bambino dai genitori biologici e dal luogo di origine può comportare conseguenze avverse sul piano psichico, sociale ed educativo. Parlando di adozione, dobbiamo pensare anzitutto al bene del bambino. Non si possono esercitare pressioni su Stati con tradizioni e procedure legali diverse in materia di adozione solo per liberalizzare l’adozione internazionale."@it12
"Pone pirmininke, aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į JT konvenciją, kurioje tvirtinama, kad tarptautiniai įvaikinimai gali būti siūlomi kaip alternatyvus būdas remti vaiką, kai vaiko negalima apgyvendinti įvaikinančioje šeimoje arba juo negalima tinkamai pasirūpinti jo kilmės šalyje. Tarptautinio įvaikinimo liberalizavimas susijęs su daugybe rizikų. Viena vertus, didėja prekybos vaikais ir vaikų išnaudojimo tikimybė dėl finansinių interesų ir sunkumų, su kuriais susiduriama kontroliuojant padėtį po įvaikinimo. Kita vertus, vaikų atskyrimas nuo biologinių tėvų ir kilmės vietos gali turėti neigiamų psichologinių, socialinių ir su auklėjimu susijusių padarinių. Mums svarstant įvaikinimą mūsų pagrindinis argumentas turi būti vaiko gerovės užtikrinimas. Todėl siekiant liberalizuoti tarptautinį įvaikinimą neturi būti daromas spaudimas ES valstybėms narėms, turinčioms skirtingas tradicijas ir teisines procedūras, susijusias su įvaikinimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlētos atsaukties uz ANO konvenciju, kurā norādīts, ka starptautiskā adopcija var būt tikai alternatīvs līdzeklis bērna atbalstam, ja bērnu nevar pieņemt adopcijas ģimenē vai par viņu nevar pienācīgi rūpēties viņa dzimtajā valstī. Starptautiskās adopcijas liberalizācija ietver daudzus riskus. No vienas puses, tā palielina bērnu tirdzniecības un ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību, ko rada finanšu intereses un grūtības uzraudzīt situāciju pēc adopcijas veikšanas. No otras puses, bērnu nošķiršanai no viņu bioloģiskajiem vecākiem un dzimtās vietas var būt nelabvēlīga ietekme uz psiholoģisko, sociālo un izglītības jomu. Kad mēs diskutējam par adopciju, mūsu galvenajam apsvērumam vajadzētu būt bērna labklājības nodrošināšanai. Tādēļ nedrīkst izdarīt spiedienu uz ES dalībvalstīm ar dažādām adopcijas tradīcijām un juridiskajām procedūrām, lai liberalizētu starptautisko adopciju."@lv13
"Doresc să fac, de asemenea, referire la Convenţia ONU prin care se spune că adopţiile internaţionale nu pot fi decât o alternativă de ajutorare a copilului, atunci când acestuia nu îi poate fi găsită o familie adoptivă sau când nu poate fi îngrijit corespunzător în ţara sa de origine. Riscurile unei liberalizări a adopţiilor internaţionale sunt multiple. Pe de o parte, creşte posibilitatea traficului de copii şi a abuzurilor survenite ca urmare a intereselor de ordin financiar şi a dificultăţilor de monitorizare a situaţiei post adopţie. Pe de altă parte, separarea copilului de părinţii săi biologici, de locul său de origine, poate avea consecinţe nefaste de ordin psihologic, social şi educaţional. Atunci când vorbim despre adopţii trebuie să avem, în primul rând, în vedere asigurarea bunăstării copilului şi, prin urmare, nu trebuie exercitate presiuni asupra statelor membre ale Uniunii, cu tradiţii şi proceduri legale diverse în domeniul adopţiilor, pentru liberalizarea adopţiilor internaţionale."@mt15
"Ik wil graag verwijzen naar het VN-verdrag, waarin staat dat internationale adopties alleen een alternatief kunnen zijn als het kind niet in een adoptiegezin geplaatst kan worden of anderszins op passende wijze kan worden verzorgd in het land van herkomst. Het liberaliseren van internationale adopties brengt vele risico’s met zich mee. Aan de ene kant verhoogt dit het risico op kinderhandel en kindermisbruik vanwege financiële belangen en de beperkte toezichtmogelijkheden na de adoptie. Bovendien kunnen er negatieve sociale, psychologische en pedagogische gevolgen ontstaan indien kinderen van hun biologische ouders en land van herkomst worden gescheiden. Bij de discussie over adoptie moet het welzijn van het kind onze voornaamste zorg zijn. Daarom moeten EU-lidstaten met uiteenlopende tradities en wettelijke adoptieprocedures niet onder druk worden gezet om internationale adoptie te liberaliseren."@nl3
"Panie Przewodniczący! Ja również chciałbym odnieść się do oenzetowskiej konwencji, która stanowi, że adopcje międzynarodowe mogą stanowić alternatywny sposób wspierania dziecka, kiedy dziecko nie może być umieszczone w rodzinie adopcyjnej ani nie można o nie zadbać w bardziej odpowiedni sposób w jego kraju pochodzenia. Liberalizacja adopcji międzynarodowej wiąże się z wieloma zagrożeniami. Z jednej strony, zwiększa ona możliwości handlu dziećmi i wykorzystywania dzieci dla zarobku, a także pogłębia trudności w monitorowaniu sytuacji w okresie poadopcyjnym. Z drugiej strony, oddzielenie dzieci od ich biologicznych rodziców i miejsca pochodzenia może mieć negatywne konsekwencje psychiczne, społeczne i edukacyjne. Kiedy rozmawiamy o adopcji, naszym głównym względem musi być dobro dziecka. Dlatego nie wolno wywierać presji na państwa członkowskie UE posiadające odmienne tradycje i procedury prawne związane z adopcją, by zliberalizowały adopcję międzynarodową."@pl16
"Senhor Presidente, também eu gostaria de remeter para a Convenção da ONU, que estipula que adopção internacional só deverá ser vista como uma alternativa quando esgotadas as vias de encontrar solução satisfatória para a criança dentro de seu próprio país. A liberalização da adopção internacional envolve vários riscos. Por um lado, aumenta a possibilidade de tráfico de crianças e de abuso causados como resultado de interesses financeiros e de dificuldades na monitorização da situação, depois da adopção. Por outro lado, a separação das crianças dos seus pais biológicos e do seu local de origem pode ter um impacto negativo em termos psicológicos, sociais e educativos. Ao debater a adopção, a nossa principal preocupação deverá ser a salvaguarda do bem-estar da criança. Por conseguinte, não deve ser exercida pressão sobre os Estados-Membros com tradições e procedimentos jurídicos distintos em matéria de adopção com vista à liberalização da adopção internacional."@pt17
"Aj ja by som sa chcel odvolať na Dohovor OSN, v ktorom sa uvádza, že medzištátne osvojenia môžu ponúknuť len alternatívny nástroj na podporu dieťaťa v prípade, že dieťa nie je možné umiestniť do adoptívnej rodiny alebo nie je možné primerane sa oň postarať v jeho krajine pôvodu. Liberalizácia medzištátnych osvojení prináša početné riziká. Na jednej strane zvyšuje možnosť obchodovania s deťmi a ich zneužívania v dôsledku finančných záujmov a ťažkostí v monitorovaní situácie po osvojení. Na druhej strane môže mať oddelenie detí od ich biologických rodičov a rodiska nepriaznivý psychologický, sociálny a vzdelanostný dosah. Pri diskusii o adopcii musí byť hlavným hľadiskom ochrana blaha dieťaťa. Preto sa na členské štáty, ktoré majú rozličné tradície a právne postupy týkajúce sa adopcie, nesmie vyvíjať tlak, aby zliberalizovali medzištátne osvojenia."@sk19
"Gospod predsednik, tudi jaz bi se rad skliceval na konvencijo ZN, ki navaja, da lahko mednarodne posvojitve ponudijo zgolj drugačno obliko podpore otrok, kadar se slednjih ne more dati posvojiteljski družini ali za katere ni mogoče ustrezno poskrbeti v njegovi državi izvora. Liberalizacija mednarodnih posvojitev prinaša številna tveganja. Na eni strani povečuje možnost zlorabe in trgovine z otroki, ki je posledica finančnih interesov in težav pri spremljanju stanja po sami posvojitvi. Na drugi strani ima ločitev otrok od bioloških staršev in kraja, od koder prihajajo, negativne psihološke, socialne in izobrazbene posledice. Ko govorimo o posvojitvah, moramo imeti v mislih predvsem zaščito dobrobiti otroka. Zato ni treba pritiskati na države članice EU z različnimi tradicijami in pravnimi postopki, da sprejmejo liberalizacijo mednarodnih posvojitev."@sl20
"Herr talman! Även jag vill hänvisa till FN-konventionen, där det anges att internationella adoptioner kan vara ett alternativ endast när ett barn inte kan placeras i en adoptivfamilj eller inte kan få lämplig omvårdnad i sitt ursprungsland. Liberaliseringen av internationella adoptioner medför flera risker. För det första ökar de risken för handel och utnyttjande av barn av ekonomiska skäl och svårigheter med uppföljningen när adoptionen väl har genomförts. För det andra kan det få negativa psykologiska, sociala och utbildningsmässiga konsekvenser att separera barn från sina biologiska föräldrar och deras ursprungsmiljö. När vi diskuterar adoptionsfrågan måste vi först och främst tänka på att skydda barnets välfärd. Därför får vi inte pressa medlemsstater i EU som har andra traditioner och juridiska adoptionsförfaranden till att genomföra en liberalisering av internationella adoptioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph