Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-17-Speech-1-035-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110117.11.1-035-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to congratulate the Tunisian people for their bravery, courage and persistence in speaking up for opportunities and freedom, and I hope all can refrain from using violence and that there will be free and fair elections soon. Citizens spoke out against an oppressive regime which has used bullets and killed its youth. Only weak governments go to such lengths to preserve their artificially obtained corrupt power and wealth. Regimes derive their legitimacy from providing for the wellbeing of their citizens, not from closing universities and access to information and free communications. With regard to access to information, the Tunisian opposition used the Internet, and the Internet is becoming more and more important for peaceful opposition across the world. I learned about the uprising by the citizens’ movement in Tunisia through the Internet and eyewitness accounts that were posted there, but it took about a month of the struggle before mainstream media and political leaders woke up to the realities of the street. In the same week – last week – the French Minister for Foreign Affairs offered help to the Tunisian Government in the form of riot police and assistance in policing. What is the Commission’s reaction to that offer, and where was the help for citizens in support of their rights? The confrontation between the Tunisian Government and its people took place on the virtual highways of the Internet as much as on the streets. The Tunisian Government was known for being among the most advanced in the use of filtering and censoring software, and over the past month, it spared no efforts to repress people through these technologies. Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech. Today is Martin Luther King Day and it was Martin Luther King who said that a time comes when silence becomes betrayal. Commissioner Füle, that time has arrived. The United States has lost significantly in terms of credibility in its fight for leadership in Internet freedom. The EU has a struggle ahead, about which we will speak tonight in relation to the upcoming Hungarian laws. But the young, freedom-loving generation across the world is looking to the symbolic example that Tunisia has given and is looking to the EU for support, and there is no reason why we should not lead in defending people’s freedoms, including on the Internet."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, chtěl bych tuniskému lidu poblahopřát k jeho statečnosti, odvaze a vytrvalosti v boji za příležitosti a svobodu, a doufám, že se všichni dokáží zříci násilí a brzo se uskuteční svobodné a spravedlivé volby. Občané se postavili proti režimu, který je utlačoval, střílel do nich a zabíjel mladé lidi. Jen slabé vlády zajdou tak daleko, aby si udržely svou uměle získanou zkorumpovanou moc a bohatství. Režimy odvozují svou legitimitu od zajišťování dobrých životních podmínek pro své občany, nikoli od zavírání vysokých škol a zamezování přístupu k informacím a ke svobodné komunikaci. Pokud jde o přístup k informacím, tuniská opozice využívala internet; ten pro mírovou opozici na celém světě nabývá na významu. Z internetu a ze zpráv očitých svědků zveřejněných jeho prostřednictvím jsem se dozvěděla o povstání lidového hnutí v Tunisku, zatímco hlavní média a političtí vůdci se probudili a zjistili, jaká je realita v ulicích, teprve po měsíci bojů. V témže týdnu – minulém týdnu – nabídla francouzská ministryně zahraničí tuniské vládě pomoc v podobě policejních jednotek pro potlačení nepokojů a další pomoc v policejní oblasti. Jaká je reakce Komise na takovou nabídku a čím Komise pomohla občanům při podpoře jejich práv? Střety mezi tuniskou vládou a jejími občany probíhaly ve virtuální internetové komunikaci stejně tak jako v ulicích. Tuniská vláda byla proslulá tím, že patřila mezi země nejvíce využívající software pro filtrování a cenzuru, a v průběhu minulého měsíce s utlačováním lidí prostřednictvím těchto technologií nijak nešetřila. Represivní režimy na celém světě nepolevují v používání technologií k umlčení svobody projevu. Dnes je den Martina Luthera Kinga a právě on řekl, že nastal čas, kdy mlčení je zradou. Pane komisaři Füle, ten čas právě nastal. Spojené státy ve svém boji o vedoucí postavení v oblasti svobodného internetu výrazně pozbyly na důvěryhodnosti. EU stojí před bitvou, o níž budeme dnes večer hovořit v souvislosti s právními předpisy, které mají být přijaty v Maďarsku. Avšak mladá, svobodu milující generace na celém světě hledá symbolický vzor, a tím se stalo Tunisko, a očekává od EU podporu – a není důvod, proč bychom neměli být předním hráčem v boji za lidské svobody, včetně těch internetových."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske det tunesiske folk med det mod og den vedholdenhed, de har udvist i deres forsvar af muligheder og frihed, og jeg håber, alle afstår fra at bruge vold, og at vi snart vil opleve frie og retfærdige valg. Borgere tog afstand fra et undertrykkende styre, der har brugt kugler og dræbt unge mennesker. Kun svage regeringer går så langt for at bevare sin kunstigt opnåede korrupte magt og rigdom. Regimer opnår legitimitet ved at sørge for deres borgeres velfærd, ikke ved at lukke universiteter og adgangen til oplysninger og fri kommunikation. Med hensyn til adgangen til oplysninger brugte den tunesiske opposition internettet, og netop internettet bliver mere og mere vigtigt for en fredelig opposition verden over. Jeg hørte om opstanden fra borgerbevægelsen i Tunesien gennem internettet og de øjenvidenberetninger, der blev offentliggjort der, men det tog omkring en måned, før den almindelige medieverden og de politiske ledere fik øjnene op for realiteterne. I samme uge, nemlig sidste uge, tilbød den franske udenrigsminister at hjælpe den tunesiske regering i form af uropoliti og hjælp til politiarbejdet. Hvad er Kommissionens reaktion på det tilbud, og hvor var hjælpen til borgerne i form af støtte til deres rettigheder? Konfrontationen mellem den tunesiske regering og dens befolkning foregik lige så meget på internettet som på gaderne. Den tunesiske regering var kendt for at være blandt de mest avancerede i brugen af filtrerings- og censursoftware og har i den seneste måned benyttet enhver lejlighed til at undertrykke befolkningen gennem disse teknologier. Undertrykkende regimer verden over bruger teknologien til at undertrykke ytringsfriheden. I dag er det Martin Luther King-dag, og det var Martin Luther King, der sagde, at der kommer et tidspunkt, hvor tavshed er forræderi. Jeg vil gerne sig til kommissær Füle, at det tidspunkt er kommet. USA har mistet megen troværdighed i sin kamp for lederskab i internetfrihed. EU står foran en kamp, som vi vil tale mere om i aften i forbindelse med den kommende ungarske lovgivning. Men den unge, frihedselskende generation verden over ser det symbolske eksempel i Tunesien og søger EU for at få støtte, og der er ingen grund til, at vi ikke skulle føre an i kampen for at forsvare folks frihed, herunder deres internetfrihed."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte den Menschen in Tunesien zu ihrem Mut, ihrer Tapferkeit und ihrer Ausdauer bei ihrem Einsatz für mehr Chancen im Leben und für Freiheit gratulieren, und ich hoffe, dass alle Tunesier Abstand von der Gewalt nehmen können und es bald freie und faire Wahlen gibt. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich gegen ein unterdrückerisches Regime erhoben, das Waffen eingesetzt und seine Jugend getötet hat. Einen solchen Aufwand betreiben nur schwache Regierungen, um ihre künstlich erlangte, korrupte Macht und ihren Wohlstand zu erhalten. Regierungen erhalten ihre Daseinsberechtigung dadurch, dass sie für das Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger sorgen und nicht dadurch, dass sie Universitäten schließen und den Zugang zu Information und freier Kommunikation unterbinden. Was den Zugang zu Information betrifft, so hat die tunesische Opposition das Internet benutzt, und das Internet wird für eine friedliche Opposition in der ganzen Welt immer wichtiger. Ich habe von dem Aufstand der Bürgerbewegung in Tunesien durch das Internet und die dort eingestellten Augenzeugenberichte erfahren, aber der Kampf dauerte einen Monat, bevor die etablierten Medien und die politischen Führer aufgewacht sind und die Realität in den Straßen erkannt haben. In derselben Woche - letzte Woche - bot der französische Außenminister der tunesischen Regierung Hilfe in Form von Bereitschaftspolizei und Unterstützung bei der polizeilichen Überwachung an. Was ist die Reaktion der Kommission zu diesem Angebot, und wo blieb die Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger zur Verteidigung ihrer Rechte? Die Konfrontation zwischen der tunesischen Regierung und ihrem Volk fand genauso auf den virtuellen Straßen des Internets wie auch auf den richtigen Straßen statt. Die tunesische Regierung war für ihre umfassende Nutzung von Filter- und Zensursoftware bekannt, und während des vergangenen Monats scheute sie keine Mühen, die Menschen mit diesen Technologien zu unterdrücken. Repressive Regimes auf der ganzen Welt nutzen auch weiterhin Technologien, um die freie Meinungsäußerung zu unterbinden. Heute ist Martin-Luther-King-Tag, und es war Martin Luther King, der sagte, es werde eine Zeit kommen, in der Schweigen Verrat bedeutet. Herr Kommissar Füle, diese Zeit ist nun gekommen. Die Vereinigten Staaten haben ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf ihren Anspruch auf eine Vorreiterrolle in Sachen Internetfreiheit erheblich eingebüßt. Die EU hat schwierige Zeiten vor sich, über die wir heute Abend in Bezug auf die bevorstehende Verabschiedung der ungarischen Gesetze sprechen werden. Aber die junge, freiheitsliebende Generation auf der ganzen Welt blickt auf das symbolische Beispiel, das Tunesien gegeben hat und erwartet Hilfe von der EU, und es gibt keinen Grund, warum wir nicht eine Führungsrolle bei der Verteidigung der Freiheiten der Menschen einnehmen sollten, und dazu gehören auch die Internetfreiheiten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον λαό της Τυνησίας για την ανδρεία, το θάρρος και την επιμονή που επέδειξε διεκδικώντας ευκαιρίες και ελευθερία και ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουν να αποφύγουν τη χρήση βίας και ότι σύντομα θα διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Οι πολίτες μίλησαν ανοιχτά κατά ενός καταπιεστικού καθεστώτος που χρησιμοποίησε σφαίρες και σκότωσε τη νεολαία του. Μόνο οι αδύναμες κυβερνήσεις φτάνουν σε τόσο ακραίο σημείο για να διατηρήσουν τη διεφθαρμένη εξουσία και τον πλούτο που απέκτησαν με τεχνητό τρόπο. Τα καθεστώτα αντλούν τη νομιμότητά τους από την προστασία της ευημερίας των πολιτών τους, όχι από το κλείσιμο των πανεπιστημίων και τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες και ελεύθερες επικοινωνίες. Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, η αντιπολίτευση της Τυνησίας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, και το διαδίκτυο καθίσταται όλο και πιο σημαντικό για την ειρηνική αντίσταση σε όλο τον κόσμο. Έμαθα για την εξέγερση του κινήματος των πολιτών στην Τυνησία μέσω του διαδικτύου και από αναφορές αυτοπτών μαρτύρων που αναρτήθηκαν εκεί, αλλά χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας αγώνα πριν να συνειδητοποιήσουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί ηγέτες την πραγματικότητα που επικρατούσε στους δρόμους. Την ίδια εβδομάδα –την περασμένη εβδομάδα– ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών πρόσφερε βοήθεια στην κυβέρνηση της Τυνησίας με τη μορφή αστυνομικών δυνάμεων καταστολής και ενίσχυσης της αστυνόμευσης. Ποια είναι η αντίδραση της Επιτροπής σε αυτήν την προσφορά και πού ήταν η βοήθεια για τους πολίτες προς υποστήριξη των δικαιωμάτων τους; Η αντιπαράθεση μεταξύ της τυνησιακής κυβέρνησης και των πολιτών της έλαβε χώρα εξίσου στις εικονικές λεωφόρους του διαδικτύου και στους δρόμους. Η κυβέρνηση της Τυνησίας ήταν γνωστό ότι συγκαταλεγόταν στις πιο προηγμένες όσον αφορά τη χρήση λογισμικών φίλτρων και λογοκρισίας και τους τελευταίους μήνες δεν εφείσθη προσπαθειών προκειμένου να καταστείλει τους πολίτες μέσω αυτών των τεχνολογιών. Τα καταπιεστικά καθεστώτα ανά τον κόσμο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να καταπνίξουν την ελευθερία έκφρασης. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Martin Luther King, και εκείνος ήταν που είπε ότι έρχεται κάποτε μια στιγμή που η σιωπή γίνεται προδοσία. Κύριε Füle, αυτή η στιγμή έφτασε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία τους στον αγώνα τους για την ανάληψη ηγεσίας ως προς την ελευθερία του διαδικτύου. Η ΕΕ έχει μπροστά της μια μάχη, για την οποία θα μιλήσουμε απόψε αναφορικά με τους επικείμενους ουγγρικούς νόμους. Αλλά η νέα γενιά ανά τον κόσμο, που αγαπά την ελευθερία, στηρίζεται στο συμβολικό παράδειγμα που έδωσε η Τυνησία και προσβλέπει στην ΕΕ για υποστήριξη, και δεν υπάρχει λόγος να μην ηγηθούμε της προστασίας των ελευθεριών των ανθρώπων, περιλαμβανομένης και της ελευθερίας τους στο διαδίκτυο."@el10
"Señor Presidente, quiero felicitar al pueblo tunecino por su valentía, coraje y persistencia al pedir oportunidades y libertad, y espero que todos se abstengan de recurrir a la violencia y que pronto se celebren elecciones libres y justas. Los ciudadanos se pronunciaron en contra de un régimen opresor que ha utilizado balas y ha asesinado a sus jóvenes. Únicamente los gobiernos débiles llegan a tales extremos para conservar el poder y la riqueza que han obtenido de forma artificial. Los regímenes obtienen su legitimidad cuando procuran el bienestar de sus ciudadanos, y no cuando cierran universidades y el acceso a la información y a la libertad de comunicación. En relación con el acceso a la información, la oposición tunecina utilizó Internet, y este medio se hace cada vez más importante para la oposición por medios pacíficos en todo el mundo. Me enteré del levantamiento del movimiento ciudadano en Túnez a través de Internet y los testimonios publicados en este medio, pero fue necesario casi un mes de lucha para que los medios de comunicación establecidos y los dirigentes políticos se despertaran a las realidades de la calle. Esa misma semana —la pasada—, la Ministra de Asuntos Exteriores de Francia ofreció al Gobierno tunecino la ayuda de su policía antidisturbios y de su política en materia de vigilancia policial. ¿Qué piensa la Comisión de esa oferta y dónde quedó la ayuda para los ciudadanos que luchan por sus derechos? La confrontación entre el Gobierno tunecino y su pueblo tuvo lugar en la autopista virtual de Internet al igual que en las calles. Huelga decir que el Gobierno tunecino es uno de los gobiernos más avanzados en el uso de software de filtrado y censura, y durante el mes pasado no escatimó esfuerzos para reprimir a su pueblo por medio de estas tecnologías. Los regímenes opresores de todo el mundo siguen utilizando la tecnología para silenciar la libertad de expresión. Hoy es el Día de Martin Luther y fue Martin Luther King el que dijo que llega el momento en que el silencio constituye una traición. Ese momento ha llegado, señor Comisario Füle. Los Estados Unidos ha perdido mucha credibilidad en su lucha por liderar la libertad en Internet. A la UE le espera una lucha, sobre la que hablaremos esta tarde cuando abordemos la legislación húngara en esta materia. Sin embargo, la joven generación amante de la libertad de todo el mundo observa el ejemplo simbólico que ha dado Túnez, y busca ayuda en la UE, y no hay razón alguna por la que no debamos ponernos a la vanguardia a la hora de defender las libertades de los pueblos, incluso en Internet."@es21
"Austatud president! Kiidan Tuneesia inimesi nende vapruse, julguse ja järjepidevuse eest nõuda võimalusi ja vabadust ning loodan, et kõik osapooled hoiduvad vägivalla kasutamisest ning et varsti toimuvad vabad ja õiglased valimised. Kodanikud astusid välja rõhuva režiimi vastu, milles kasutati kuule ning tapeti noorsugu. Ainult nõrgad valitsused lähevad nii kaugele, selleks et säilitada oma tehislikult omandatud korrumpeerunud võimu ja rikkust. Režiimide seaduspärasus tuleneb oma kodanikele heaolu pakkumisest, mitte ülikoolide sulgemisest ning teabele ja vabale kommunikatsioonile juurdepääsu keelamisest. Teabele juurdepääsu puhul tasub mainimist, et Tuneesia opositsioon kasutas Internetti, millest on saamas kõikjal üle maailma paiknevate rahumeelsete opositsioonide üha vajalikum vahend. Mina sain Tuneesia kodanikuliikumise ülestõusust teada Interneti ning pealtnägijate veebi postitatud materjalide kaudu, kuid vastuhakk pidi kestma umbes kuu aega, enne kui peavoolumeedia ning juhtivpoliitikud tänavatel toimuva reaalsuse peale üles ärkasid. Samal nädalal, eelmisel nädalal, pakkus Prantsuse välisminister Tuneesia valitsusele abi, lubades abistada politseid ja saata märulipolitseinikke. Kuidas reageerib komisjon sellele pakkumisele ning kus oli abi kodanikele, nende õiguste kaitsmisel? Tuneesia valitsuse ja rahva kokkupõrge toimus samal määral Interneti virtuaalsetel kiirteedel kui tänavatel. Teada oli, et Tuneesia valitsus on filtreerimis- ja tsenseerimistarkvara vallas üks edasijõudnumaid ning viimaste kuude jooksul ei hoitud kokku pingutustelt nende tehnoloogiate abil oma inimesi represseerida. Rõhuvad režiimid kõikjal maailmas jätkavad sõnavabaduse vaigistamiseks tehnoloogiate kasutamist. Täna on Martin Luther Kingi päev ning Martin Luther King ütles, et ühel hetkel muutub vaikus reetmiseks. Austatud volinik Štefan Füle, see hetk on saabunud! Ameerika Ühendriigid on kaotanud märkimisväärselt usaldusväärsust võitluses Interneti-vabaduse juhtpositsiooni nimel. ELil seisab ees võitlus, millest räägime täna, kui puudutame lähenevate Ungari seaduste teemat. Noorte, vabadust armastavate inimeste põlvkond kõikjal üle maailma näeb aga Tuneesia sümboolset eeskuju ning otsib ELilt tuge ja ei ole põhjust, miks me ei peaks asuma juhtpositsioonile inimeste vabaduste kaitsmisel, ka Internetis."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan onnitella tunisialaisia heidän urheudestaan, rohkeudestaan ja sitkeydestään heidän puolustaessaan mahdollisuuksia ja vapauksia, ja toivon, että kaikki voivat pidättyä käyttämästä väkivaltaa ja että pian järjestetään vapaat ja reilut vaalit. Kansalaiset ovat nousseet vastoin sortohallintoa, joka on käyttänyt luoteja ja tappanut nuoria. Ainoastaan heikot hallitukset menevät näin pitkälle säilyttääkseen keinotekoisesti saavuttamansa turmeltuneen vallan ja vaurauden. Hallintojärjestelmät saavat oikeutuksensa siitä, että ne huolehtivat kansalaistensa hyvinvoinnista, eivät yliopistojen sulkemisesta ja tiedonsaannin ja vapaan viestinnän estämisestä. Mitä tulee tiedonsaantiin, Tunisian oppositio käytti Internetiä, ja siitä on tulossa yhä tärkeämpi rauhanomaisen vastarinnan kannalta kaikkialla maailmassa. Sain itse tietää kansalaisliikkeen noususta Internetin ja siellä julkaistujen silminnäkijäkertomusten ansiosta, mutta oli taisteltava kuukauden verran ennen kuin tärkeimmät tiedotusvälineet ja poliittiset johtajat heräsivät siihen, mitä on tilanne kadulla. Samalla viikolla – viime viikolla – Ranskan ulkoasiainministeri tarjosi Tunisian hallitukselle apua mellakkapoliisin ja poliisiavun muodossa. Miten komissio suhtautuu tähän tarjoukseen, ja missä viipyi apu kansalle heidän oikeuksiensa tukemiseksi? Tunisian hallituksen ja kansan välinen vastakkainasettelu toteutui yhtä lailla Internetin virtuaaliväylillä kuin kaduillakin. Tunisian hallituksen tiedettiin olevan niiden joukossa, jotka ovat edistyneimpiä ohjelmistojen suodattamisen ja sensuroinnin osalta, ja viimeisten kuukausien aikana se pyrki kaikin keinoin sortamaan ihmisiä näiden teknologioiden avulla. Sortohallinnot kaikkialla maailmassa käyttävät edelleenkin teknologiaa estäessään ihmisiä puhumasta vapaasti. Tänään on Martin Luther Kingin päivä ja juuri Martin Luther King sanoi, että vielä tulee aika, jolloin hiljaisuudesta tulee petos. Komission jäsen Füle, tuo aika on nyt tullut. Yhdysvallat on menettänyt merkittävästi uskottavuuttaan johtavana Internetin vapauden puolustajana. EU:lla on kovat ajat edessään, mistä keskustelemme tänä iltana Unkarin tulevien lakien yhteydessä. Nuori ja vapaudenhakuinen sukupolvi kaikkialla maailmassa kohdistaa kuitenkin katseensa Tunisian antamaan symboliseen esimerkkiin ja hakee tukea EU:lta, eikä ole mitään syytä olla ottamatta johtavaa asemaa ihmisten vapauksia puolustettaessa, myös silloin kun se tapahtuu Internetissä."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais féliciter le peuple tunisien pour sa bravoure, son courage et sa persévérance dans la défense de l’égalité des chances et de la liberté, et j’espère que tous pourront s’abstenir de faire usage de la violence et qu’il y aura bientôt des élections libres et équitables. Les citoyens se sont élevés contre un régime oppressif qui a utilisé des balles et tué ses jeunes. Seuls les gouvernements faibles vont jusque là pour conserver leur pouvoir et leurs richesses qu’ils ont obtenus par la corruption et de manière artificielle. Les régimes tirent leur légitimité de la fourniture du bien-être à leurs citoyens, pas de la fermeture des universités et de l’accès à l’information et aux communications libres. Concernant l’accès à l’information, l’opposition tunisienne a utilisé l’internet, et l’internet devient de plus en plus important pour une opposition pacifique à travers le monde. J’ai appris le soulèvement du mouvement citoyen en Tunisie via l’internet et les récits de témoins qui y ont été publiés, mais il a fallu un mois de lutte avant que les médias généraux et les dirigeants politiques se rendent compte des réalités de la rue. Dans la même semaine - la semaine passée - la ministre française des affaires étrangères a offert son aide au gouvernement tunisien sous la forme d’unités antiémeute et d’une aide au maintien de l’ordre. Quelle est la réaction de la Commission à cette offre, et où était l’aide pour les citoyens à l’appui de leurs droits? La confrontation entre le gouvernement tunisien et sa population a pris place sur les routes virtuelles de l’internet autant que dans les rues. Le gouvernement tunisien était connu pour être l’un des gouvernements les plus avancés dans l’usage de logiciels de filtrage et de censure, et, durant ces derniers mois, il n’a épargné aucun effort pour réprimer la population au moyen de ces technologies. Les régimes répressifs du monde entier continuent à utiliser les technologies pour museler la liberté d’expression. Aujourd’hui, c’est la journée Martin Luther King et c’est Martin Luther King qui a dit «Vient un temps où le silence devient trahison». Monsieur le Commissaire Füle, ce temps est venu. Les États-Unis ont perdu une grande partie de leur crédibilité dans la lutte pour le leadership dans la liberté sur l’internet. L’Union européenne a une bataille d’avance, ce dont nous parlerons ce soir par rapport aux prochaines lois hongroises. Mais la jeune génération éprise de liberté à travers le monde regarde l’exemple symbolique que la Tunisie a donné et se tourne vers l’Union européenne pour réclamer de l’aide, et il n’y a pas de raison que nous ne soyons pas à la tête de la défense des libertés du peuple, y compris sur l’internet."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék gratulálni a tunéziai népnek merészségéhez, bátorságához és kitartásához, amellyel kifejezésre juttatta a lehetőségek és szabadság iránti vágyát. Remélem továbbá, hogy mindenki tartózkodik az erőszak alkalmazásától, valamint hogy hamarosan szabad és igazságos választások lesznek az országban. A polgárok felemelték hangjukat egy elnyomó rendszerrel szemben, amely éles lőszereket vetett be és saját fiataljait gyilkolta. Csak gyenge kormányok merészkednek idáig jogtalan módon megszerzett korrupt hatalmuk és vagyonuk védelmében. A rendszerek legitimációja a polgárok jólétéből ered, nem pedig abból, hogy egyetemeket záratnak be, illetve hogy megtagadják az emberektől az információhoz való hozzáférés, valamint a szabad kommunikáció lehetőségét. Ami az információhoz való hozzáférést illeti, a tunéziai ellenzék az internetre támaszkodott, az internet pedig világszerte egyre fontosabb szerepet tölt be a békés ellenállás megszervezésében. Én az interneten szereztem tudomást a tunéziai polgárok felkeléshez vezető mozgalmáról és azoknak a szemtanúknak a beszámolóiról, akik a helyszínen tartózkodtak, de körülbelül már egy hónapja tartott a harc, mire a legnagyobb tömegtájékoztatási eszközök és a politikai vezetők ráébredtek az utcán zajló események realitására. Ugyanazon a héten – múlt héten – a francia külügyminiszter rohamrendőrökkel és rendfenntartó erőkkel kívánt segítséget nyújtani a tunéziai kormánynak. Mi a Bizottság reakciója erre a lépésre, és hol volt ugyanekkor a polgárok jogait támogató segítség? A tunéziai kormány és annak népe közötti konfrontáció legalább annyira az internet virtuális országútjain zajlott, mint az utcán. A tunéziai kormány köztudottan a legmodernebb szűrő és cenzúrázó szoftverek egyik legfejlettebb alkalmazója volt, és a múlt hónap során ezeknek a technológiáknak a latba vetésével kapcsolatosan semmilyen, az emberek elnyomására irányuló erőfeszítést nem sajnált. A világ elnyomó rendszerei a szólásszabadság elfojtása érdekében továbbra is a technológiához folyamodnak. Ma ünnepeljük Martin Luther King napját, ő volt az, aki azt mondta, hogy eljön majd az idő, amikor a hallgatás árulásnak számít. Ez az idő, Füle biztos, most eljött. Az Egyesült Államok az internet szabadságának megőrzésében folytatott vezető szerepére irányuló küzdelmének hitelességét illetően komoly vereséget könyvelhetett el. Az EU előtt álló küzdelemről még szólni fogunk a készülő magyar jogszabályok kapcsán. De a világ szabadságszerető fiatal generációja odafigyel Tunézia szimbolikus példájára és az EU-nál keres támogatást. Semmi okunk nincs tehát arra, hogy ne a miénk legyen az emberek szabadságjogainak – ebbe beletartozik az internet is – védelmében játszott vezető szerep."@hu11
"Signor Presidente, desidero complimentarmi con il popolo tunisino per il coraggio, la temerarietà e la determinazione nel far sentire la propria voce in nome delle opportunità e della libertà e spero si abbandoni l'uso della violenza e si tengano presto elezioni libere ed eque. I cittadini si sono espressi contro un regime oppressivo che ricorre alle armi e uccide i suoi giovani. Solo i governi deboli arrivano a tanto per proteggere il potere corrotto e la ricchezza ottenuti in modo innaturale. I regimi ricevono legittimità provvedendo al benessere dei propri cittadini e non chiudendo le università o bloccando le fonti di informazione e la libera comunicazione. Per quanto riguarda l'accesso alle fonti d'informazione, in Tunisia l'opposizione ha fatto ricorso a Internet che sta diventando sempre più importante per l'opposizione pacifica in tutto il mondo. Ho appreso la notizia delle proteste dei cittadini in Tunisia tramite Internet e i racconti di testimoni pubblicati online, ma ci è voluto quasi un mese di disordini prima che i principali mezzi di comunicazione e i leader politici riconoscessero la situazione nelle strade. Nel corso della stessa settimana, la settimana scorsa, il ministro francese degli Esteri si è offerto di aiutare il governo tunisino con forze di polizia speciali e assistenza nei controlli. Come reagisce la Commissione a questa offerta, e dov'è l'aiuto ai cittadini in difesa dei loro diritti? Gli scontri tra il governo tunisino e il suo popolo si sono consumati negli spazi virtuali di Internet con la stessa intensità che hanno avuto sulle strade. Il governo tunisino era famoso per essere tra i più avanzati nell'utilizzo di tecnologie per filtrare i contenuti e per la censura e nell'ultimo mese non si è risparmiato nel tentativo di utilizzare tali tecnologie per reprimere la. I regimi repressivi in tutto il mondo continuano a utilizzare i mezzi tecnologici per mettere a tacere la libertà di parola. Oggi ricorre il Martin Luther King Day ed è stato proprio Martin Luther King a dire che arriva un momento in cui il silenzio diventa tradimento. Commissario Füle, questo momento è arrivato. Gli Stati Uniti hanno perso molta credibilità nella lotta per diventare i paladini della libertà di espressione via Internet. Si prospettano molte difficoltà per l'Unione europea, che saranno oggetto di discussione in serata in relazione alle nuove leggi ungheresi sui media. La generazione dei giovani amanti della libertà in tutto il mondo sta guardando alla Tunisia e all'esempio simbolico che ha dato e sta guardando all'Unione europea in cerca di sostegno. Non vi è motivo per esimerci dal guidare la difesa delle libertà individuali, anche in Internet."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti Tuniso žmones už jų narsą, drąsą ir atkaklumą reikalaujant galimybių ir laisvės, ir tikiu, kad visi gali susilaikyti nuo smurto ir kad greitai įvyks laisvi ir sąžiningi rinkimai. Piliečiai pasisakė prieš slegiantį režimą, kuriame buvo naudojamos kulkos ir žuvo jų jaunimas. Tik silpna valdžia imasi tokių priemonių, kad išsaugotų savo dirbtinai įgytą korumpuotą galią ir turtus. Režimai įgyja teisėtumą sukurdami savo piliečių gerovę, o ne uždarydami universitetus ir drausdami naudotis informacija ir laisvomis ryšio priemonėmis. Kalbant apie naudojimąsi informacija, Tuniso opozicija naudojosi internetu ir internetas tampa vis svarbesnis taikiam pasipriešinimui visame pasaulyje. Apie piliečių judėjimo atsiradimą Tunise sužinojau iš interneto ir pati mačiau pranešimus, kurie ten buvo skelbiami, bet tik maždaug po mėnesio kovos pagrindinės žiniasklaidos priemonės ir politiniai lyderiai atkreipė dėmesį į gatvėje vykstančią realybę. Tą pačią savaitę – paskutiniąją savaitę – Prancūzijos užsienio reikalų ministras pasiūlė Tuniso vyriausybei pagalbą – riaušių malšinimo policijos pagalbą ir pagalbą palaikant teisėtvarką. Kokia Komisijos reakcija į šį pasiūlymą ir kur pagalba piliečiams remiant jų teises? Tuniso vyriausybės ir jo žmonių susipriešinimas virtualioje erdvėje buvo toks pat kaip ir gatvėse. Tuniso vyriausybė pasižymėjo tuo, kad buvo viena iš pažangiausių naudojant filtravimo ir cenzūravimo programinę įrangą, ir per praėjusį mėnesį ji nepraleido progos tramdyti žmonių naudodamasi šiomis technologijomis. Represyvūs režimai visame pasaulyje ir toliau naudoja technologijas, kad apribotų kalbos laisvę. Šiandien – Martino Liuterio Kingo diena ir būtent Martinas Liuteris Kingas pasakė, kad ateina laikas, kai tyla tampa išdavyste. Komisijos nary Št. Füle, tas laikas atėjo. Jungtinės Amerikos Valstijos kovoje dėl lyderio pozicijos internetinės laisvės srityje patyrė akivaizdų pralaimėjimą patikimumo požiūriu. ES laukia kova, kurią šį vakarą aptarsime kalbėdami apie būsimus Vengrijos įstatymus. Bet jauna, laivę propaguojanti karta visame pasaulyje mato simbolinį Tuniso duotą pavyzdį ir laukia paramos iš ES, ir nėra priežasties, dėl kurios neturėtume imtis iniciatyvos ginti žmonių laisves, įskaitant ir internete."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos uzslavēt tunisiešus par viņu drosmi un neatlaidību, iestājoties par iespējām un brīvību, un es ceru, ka visi var atturēties izmantot vardarbību un ka drīz notiks brīvas un godīgas vēlēšanas. Iedzīvotāji nostājās pret apspiedošo režīmu, kas izmantoja lodes un nogalināja savus jauniešus. Tikai vājas valdības aiziet tik tālu, lai saglabātu mākslīgi iegūto demoralizēto varu un bagātību. Režīmi iegūst savu leģitimitāti, nodrošinot saviem pilsoņiem labklājību, nevis slēdzot universitātes un pieeju informācijai un brīviem sakariem. Attiecībā uz pieeju informācijai Tunisijas opozīcija izmantoja internetu, un internets kļūst aizvien svarīgāks miermīlīgai opozīcijai visā pasaulē. Es par pilsoņu kustības sacelšanos Tunisijā uzzināju internetā no aculiecinieku ziņojumiem, kas bija tur ievietoti, bet tikai pēc aptuveni mēnesi ilgām cīņām galvenie plašsaziņas līdzekļi un politiskie vadītāji pamodās un ieraudzīja reālo situāciju ielās. Tajā pašā nedēļā — pagājušonedēļ — Francijas ārlietu ministrs piedāvāja Tunisijas valdībai palīdzēt apspiest dumpjus un nodrošināt kārtību. Kāda ir Komisijas reakcija uz šādu piedāvājumu, un kur kavējās palīdzība iedzīvotājiem viņu tiesību aizstāvībai? Uz interneta virtuālajiem lielceļiem notika tikpat stipra konfrontācija starp Tunisijas valdību un tās tautu kā ielās. Bija zināms, ka Tunisijas valdība plaši izmanto filtrēšanas un cenzēšanas programmatūras, un pagājušajā mēnesī tā netaupīja pūles, lai apspiestu tautu, izmantojot šīs tehnoloģijas. Represīvie režīmi visā pasaulē turpina izmantot tehnoloģijas, lai apklusinātu vārda brīvību. Šodien ir Mārtiņa Lutera Kinga diena, un tieši Mārtiņš Luters Kings teica, ka pienāk laiks, kad klusums kļūst par nodevību. Komisār ! Šis laiks ir pienācis. ASV ir krietni zaudējusi ticamību cīņā par vadošajām pozīcijām interneta brīvības jomā. ES priekšā ir cīņa, par ko mēs runājām šodien saistībā ar gaidāmajiem Ungārijas tiesību aktiem. Bet jaunās, brīvību mīlošās paaudzes visā pasaulē skatās uz simbolisko piemēru, ko Tunisija ir parādījusi, un gaida, vai ES sniegs savu atbalstu, un nav iemesla, kādēļ mums nevajadzētu vadīt cilvēku brīvību aizstāvību, tostarp internetā."@lv13
"Mr President, I would like to congratulate the Tunisian people for their bravery, courage and persistence in speaking up for opportunities and freedom, and I hope all can refrain from using violence and that there will be free and fair elections soon. Citizens spoke out against an oppressive regime which has used bullets and killed its youth. Only weak governments go to such lengths to preserve their artificially obtained corrupt power and wealth. Regimes derive their legitimacy from providing for the well-being of their citizens, not from closing universities and access to information and free communications. With regard to access to information, the Tunisian opposition used the internet, and the internet is becoming more and more important for peaceful opposition across the world. I learned about the uprising by the citizens’ movement in Tunisia through the internet and eyewitness accounts that were posted there, but it took about a month of the struggle before mainstream media and political leaders woke up to the realities of the street. In the same week – last week – the French Minister for Foreign Affairs offered help to the Tunisian Government in the form of riot police and assistance in policing. What is the Commission’s reaction to that offer, and where was the help for citizens in support of their rights? The confrontation between the Tunisian Government and its people took place on the virtual highways of the internet as much as on the streets. The Tunisian Government was known for being among the most advanced in the use of filtering and censoring software, and over the past month it spared no efforts to repress people through these technologies. Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech. Today is Martin Luther King Day and it was Martin Luther King who said that a time comes when silence becomes betrayal. Commissioner Füle, that time has arrived. The United States has lost significantly in terms of credibility in its fight for leadership in internet freedom. The EU has a struggle ahead, about which we will speak tonight in relation to the upcoming Hungarian laws. But the young, freedom-loving generation across the world is looking to the symbolic example that Tunisia has given and is looking to the EU for support, and there is no reason why we should not lead in defending people’s freedoms, including on the internet."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Tunesische volk graag feliciteren met zijn dappere gedrag, moed en volharding door zich luid uit te spreken voor kansen en vrijheid, en ik hoop dat niemand tot geweld overgaat en dat er snel vrije en eerlijke verkiezingen zijn. De burgers hebben zich uitgesproken tegen een onderdrukkend regime dat kogels heeft gebruikt en haar jongeren heeft gedood. Alleen zwakke regeringen gaan zo ver om hun kunstmatig verkregen corrupte macht en rijkdom te behouden. Regimes ontlenen hun legitimiteit aan het zorgen voor het welzijn van hun burgers, niet aan het sluiten van universiteiten en de toegang tot informatie en vrije communicatie. Wat de toegang tot informatie betreft, heeft de Tunesische oppositie het internet gebruikt, en het internet wordt over de hele wereld steeds belangrijker voor vreedzame oppositie. Ik ben op de hoogte geraakt van de opstand van de burgerbeweging in Tunesië via het internet en ooggetuigenverslagen die daarop zijn geplaatst, maar de strijd was al ongeveer een maand aan de gang voordat de mainstreammedia en de politieke leiders zich bewust werden van wat er zich op straat afspeelde. In dezelfde week, afgelopen week, heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken de Tunesische regering hulp geboden in de vorm van oproerpolitie en politieassistentie. Wat is de reactie van de Commissie op dat aanbod en waar was de hulp voor de burgers om hun rechten te steunen? De confrontatie tussen de Tunesische regering en het Tunesische volk vond net zozeer plaats op de virtuele snelwegen van het internet als op de straten. De Tunesische regering stond erom bekend dat zij het meest geavanceerd was in het filteren en censureren van software, en de afgelopen maand heeft zij kosten noch moeite gespaard om mensen door middel van deze technologieën te onderdrukken. Repressieve regimes over de hele wereld blijven deze technologieën gebruiken om de vrijheid van meningsuiting het zwijgen op te leggen. Vandaag is het Martin Luther Kingdag, en het was Martin Luther King die zei dat er een tijd komt dat zwijgen uitmondt in verraad. Commissaris Füle, die tijd is gekomen. De Verenigde Staten hebben heel wat aan geloofwaardigheid verloren in hun strijd om het leiderschap op het gebied van de internetvrijheid. De EU staat een strijd te wachten waarover we vanavond zullen spreken in verband met de op stapel staande Hongaarse wetten. Maar de jonge, vrijheidslievende generatie over de hele wereld kijkt naar het symbolische voorbeeld dat Tunesië heeft gesteld en kijkt naar de EU voor steun, en er is geen reden waarom wij geen leidende rol zouden spelen bij de verdediging van de vrijheden van mensen, ook die op het internet."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałabym pogratulować Tunezyjczykom odwagi i wytrwałości w domaganiu się szans i swobód. Mam nadzieję, że wszystkie strony powstrzymają się od przemocy i że wkrótce odbędą się wolne, uczciwe wybory. Obywatele otwarcie wystąpili przeciwko represyjnemu reżimowi, który użył kul, aby zabijać swoją młodzież. Tylko słabe rządy uciekają się do takich środków, aby utrzymać sztucznie nabytą, skorumpowaną władzę i bogactwa. Prawowite władze troszczą się o dobro obywateli, nie zaś zamykają uczelnie i odcinają dostęp do informacji i swobodnej komunikacji. Jeśli chodzi o dostęp do informacji, to opozycja w Tunezji korzystała z Internetu, który staje się coraz ważniejszym narzędziem pokojowego oporu na całym świecie. O powstaniu w Tunezji dowiedziałam się właśnie za pośrednictwem Internetu i zamieszczonych w nim relacji naocznych świadków, ale potrzeba było całego miesiąca walk, aby główne media i przywódcy polityczni zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje na ulicach. W tym samym tygodniu – zeszłym tygodniu – francuska minister spraw zagranicznych zaoferowała tunezyjskim władzom przysłanie policyjnych oddziałów prewencji oraz pomoc w utrzymaniu porządku. Jaka jest reakcja Komisji na tę ofertę i co z pomocą dla obywateli w egzekwowaniu ich praw? Konfrontacja pomiędzy rządem a obywatelami Tunezji odbyła się w takim samym stopniu na wirtualnych autostradach Internetu, co na ulicach. Wiadomo było od dawna, że tunezyjskie władze są jednymi z najsprawniej korzystających z oprogramowania filtrującego i cenzurującego, a w zeszłym miesiącu nie szczędziły one wysiłków, by represjonować ludność przy użyciu tych właśnie technologii. Represyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa. Dziś przypada Dzień Martina Luthera Kinga. To właśnie Martin Luther King powiedział, że przychodzi czas, gdy milczenie jest zdradą. Panie Komisarzu Füle, ten czas nadszedł. Stany Zjednoczone znacznie straciły na wiarygodności, jeśli chodzi o przewodzenie działaniom na rzecz wolności Internetu. UE czeka walka, o czym będziemy rozmawiali dziś wieczorem w kontekście prawodawstwa węgierskiego, jakie ma wejść w życie. Młode, kochające wolność pokolenie ludzi z całego świata patrzy na symboliczny przykład, jaki dała Tunezja, i liczy na pomoc UE. Nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy przewodzić działaniom na rzecz obrony swobód, w tym wolności Internetu."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de felicitar o povo da Tunísia pela sua valentia, coragem e persistência em defender de viva voz as oportunidades e a liberdade, e espero que todos possam abster-se do recurso à violência e que se realizem brevemente eleições livres e justas. Os cidadãos manifestaram-se contra um regime opressivo que usou balas e assassinou os seus jovens. Só governos fracos vão tão longe para preservarem os seus corruptos poder e riqueza, que obtiveram artificialmente. Os regimes ganham legitimidade proporcionando o bem-estar dos cidadãos , não através do encerramento de universidades e corte do acesso à informação e a comunicações livres. No que se refere ao acesso à informação, a oposição tunisina usou a Internet, e a Internet está a tornar-se cada vez mais importante para a oposição pacífica em todo o mundo. Tomei conhecimento da revolta do movimento dos cidadãos na Tunísia através da Internet e de relatos de testemunhas aí colocados, mas foi necessário cerca de um mês de luta para que os órgãos de comunicação social dominantes e os líderes políticos acordassem para a realidade das ruas. Na mesma semana – na semana passada – o Ministro francês dos Negócios Estrangeiros ofereceu ajuda ao Governo tunisino sob a forma de polícia de choque e assistência no policiamento. Qual é a reacção da Comissão a esta oferta? Foi dada alguma ajuda aos cidadãos em apoio dos seus direitos? O confronto entre o Governo tunisino e o seu povo teve lugar nas auto-estradas virtuais da Internet como nas ruas. O Governo tunisino tornou-se conhecido por ser entre os mais avançados no uso de de filtragem e censura, e durante o mês passado, não poupou quaisquer esforços para reprimir o povo através dessas tecnologias. Os regimes repressivos em todo o mundo continuam a usar tecnologias para silenciar a liberdade de expressão. Hoje é o dia de Martin Luther King e foi Martin Luther King quem disse que chega uma altura em que o silêncio se torna uma traição. Senhor Comissário Füle, essa altura chegou. Os Estados Unidos perderam grande parte da sua credibilidade na luta que têm travado pela liderança da liberdade da Internet. A UE tem uma luta pela frente, e sobre isso falaremos esta noite a respeito das leis húngaras em preparação. Mas a geração jovem, amante da liberdade no mundo inteiro, olha para o exemplo simbólico da Tunísia e olha para a UE em busca de apoio. Não há nenhuma razão para não liderarmos a defesa das liberdades das pessoas, incluindo na Internet."@pt17
"Dle Președinte, doresc să felicit poporul tunisian pentru curajul și persistența acestuia în vederea obținerii oportunităților și a libertății și sper că se vor putea abține cu toții să mai utilizeze violența și că, în curând, se vor organiza alegeri libere și echitabile. Cetățenii s-au pronunțat împotriva unui regim tiranic care a recurs la gloanțe și și-a ucis tinerii. Numai guvernele slabe apelează la astfel de mijloace pentru a-și păstra puterea și averea corupte, obținute în mod artificial. Regimurile își obțin legitimitatea din asigurarea bunăstării cetățenilor lor, nu din închiderea universităților și anularea accesului la informare și la comunicare liberă. Cu privire la accesul la informare, opoziția din Tunisia a utilizat internetul, iar internetul devine din ce în ce mai important pentru o opoziție pașnică în întreaga lume. Am aflat informații despre revolta cetățenilor din Tunisia de pe internet și din declarațiile martorilor oculari postate pe internet însă a durat aproximativ o lună de conflicte stradale înainte ca mijloacele media dominante și liderii politici să realizeze gravitatea acestor acțiuni. În aceeași săptămână - săptămâna trecută - ministrul afacerilor externe al Franței a oferit guvernului Tunisiei drept sprijin forțe de poliție de tip „riot police” și asistență în vederea menținerii ordinii. Care este reacția Comisiei la această ofertă și unde este sprijinul acordat cetățenilor în vederea susținerii drepturilor acestora? Confruntarea dintre guvernul tunisian și cetățenii acestuia a avut loc atât în mod virtual, pe internet, cât și pe străzi. Guvernul tunisian este cunoscut ca fiind drept unul cele mai avansate guverne din punctul de vedere al utilizării filtrelor și softurilor de cenzurare, iar în ultima lună, nu a depus niciun efort pentru a opri cetățenii prin intermediul acestor tehnologii. Regimuri restrictive din întreaga lume continuă să utilizeze tehnologiile pentru a îngrădi libertatea de exprimare. Astăzi este Ziua lui Martin Luther King, iar Martin Luther King a fost cel care a afirmat că vine o vreme în care tăcerea trădează. Dle comisar Füle, a sosit acea vreme. Statele Unite și-au pierdut în mod semnificativ credibilitatea în cadrul luptei pentru obținerea statutului de lider în ceea ce privește libertatea pe internet. UE are de dus o luptă, despre care vom discuta în această seară, cu privire la legislația maghiară viitoare. Însă tânăra generație din întreaga lume, care iubește libertatea, privește exemplul simbolic dat de Tunisia și așteaptă un sprijin din partea UE și nu există niciun motiv pentru care nu ar trebui să fim noi liderii în protejarea libertăților cetățenilor, inclusiv pe internet."@ro18
"Chcela by som zablahoželať Tunisanom k ich statočnosti, odvahe a vytrvalosti v boji o príležitosti a slobodu a dúfam, že sa všetko zaobíde bez použitia násilia a čoskoro sa uskutočnia slobodné a spravodlivé voľby. Občania vystúpili proti utláčateľskému režimu, ktorý používal zbrane a zabíjal svoju mládež. Iba slabé vlády idú do takýchto krajností, len aby si udržali svoju umelo získanú skorumpovanú moc a bohatstvo. Režimy zakladajú svoju legitímnosť na zabezpečovaní blaha občanov, nie na zatváraní univerzít a bránení prístupu k informáciám a slobodnej komunikácii. Pokiaľ ide o prístup k informáciám, tuniská opozícia použila internet a ten sa stáva čoraz dôležitejším pre mierovú opozíciu na celom svete. Ja som sa o povstaní občianskeho hnutia v Tunisku dozvedela prostredníctvom internetu a výpovedí očitých svedkov, ktoré na ňom boli zverejnené, ale kým sa mienkotvorné médiá a vedúci politickí predstavitelia prebudili do reality, prešiel asi mesiac boja. V tom istom týždni – teda minulý týždeň – ponúkol francúzsky minister zahraničných vecí tuniskej vláde pomoc vo forme poriadkovej polície a podpory pri policajnej kontrole. Aká je reakcia Komisie na túto ponuku a kde bola pomoc občanom pri obraňovaní ich práv? Konfrontácia medzi tuniskou vládou a tamojšími obyvateľmi sa odohrávala rovnako na virtuálnych internetových diaľniciach, ako aj v uliciach. Tuniská vláda bola známa tým, že patrila k najpokročilejším v používaní softvéru na filtrovanie a cenzurovanie, a počas uplynulého mesiaca vynaložila všetko úsilie na to, aby utláčala ľudí prostredníctvom týchto technológií. Utláčateľské režimy na celom svete naďalej používajú technológie na potlačenie slobody prejavu. Dnes je deň Martina Luthera Kinga a bol to práve on, kto povedal, že príde čas, keď mlčanie bude zradou. Pán komisár Füle, ten čas prišiel. Pokiaľ ide o dôveryhodnosť, Spojené štáty jasne prehrali svoj boj za prvenstvo v internetovej slobode. Európska únia má pred sebou boj, o ktorom budeme hovoriť dnes večer v súvislosti s novými maďarskými zákonmi. Ale mladá generácia na celom svete, ktorá miluje slobodu, sa pozerá na symbolický príklad Tuniska a očakáva od EÚ podporu. Nemáme dôvod neprevziať vedúcu úlohu v ochrane slobôd ľudí vrátane tej internetovej."@sk19
"Gospod predsednik, želela bi čestitati tunizijskemu narodu za njihov pogum, srčnost in vztrajnost, s katerimi se borijo za priložnosti in svobodo; upam, da se lahko vsi odpovejo nasilju in da bo kmalu prišlo do svobodnih in poštenih volitev. Državljani so se uprli zatiralskemu režimu, ki uporablja naboje in ubija svojo mladino. Samo šibke vlade gredo tako daleč, da bi obdržale svojo umetno pridobljeno sprijeno moč in bogastvo. Režimi črpajo svojo legitimnost iz blaginje, ki jo zagotavljajo svojim državljanom, ne iz zapiranja univerz in dostop do informacij in svobodnih komunikacij. Kar zadeva dostop do informacij: tunizijska opozicija je uporabljala internet, ki ima čedalje pomembnejšo vlogo za miroljubno opozicijo po vsem svetu. O uporu gibanja državljanov v Tuniziji sem izvedela prek interneta in iz pričevanj očividcev, ki so bila tam objavljena, vendar je bil potreben približno en mesec boja, preden so se osrednji mediji in politični voditelji zavedli dejanskega stanja na ulici. Isti teden – prejšnji teden – je francoska ministrica za zunanje zadeve tunizijski vladi ponudila podporo v obliki protiizgredniške policije in pomoči pri ohranjanju reda in miru. Kako se na to ponudbo odziva Komisija in kje je bila pomoč za državljane, da bi se podprle njihove pravice? Spopadi med tunizijsko vlado in njenimi ljudmi so se v enaki meri dogajali na virtualnih cestah interneta, kot na samih ulicah. Tunizijska vlada je bila znana kot najnaprednejša pri uporabi programske opreme za filtriranje in cenzuriranje, v zadnjem mesecu pa si je z vsemi močmi prizadevala, da bi to tehnologijo uporabila za zatiranje ljudi. Represivni režimi po vsem svetu še naprej uporabljajo tehnologijo, da bi utišali svobodo govora. Danes je dan Martina Luthra Kinga in prav Martin Luther King je bil tisti, ki je dejal, da prihaja čas, ko bo tišina postala izdaja. Gospod Füle, prišel je čas. Združene države so v svojem boju za vodilno vlogo na področju svobode interneta izgubile veliko v smislu verodostojnosti. EU še čaka boj v zvezi s prihajajočimi madžarskimi zakoni, o katerem bomo govorili nocoj. Mlada, svobodi naklonjena generacija z vsega sveta pa računa na simbolični zgled, ki ga daje Tunizija, in računa na podporo EU, zato ni nobenega razloga, da ne bi mogli prevzeti vodilne vloge pri obrambi svoboščin ljudi, med drugim tudi na internetu."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera det tunisiska folket till deras tapperhet, mod och ståndaktighet när de försvarar sina möjligheter och sin frihet, och jag hoppas att alla kan avstå från att använda våld och att fria och rättvisa val kommer att hållas inom kort. Människorna protesterade mot en förtryckande regim som har använt kulor och dödat sina ungdomar. Endast svaga regeringar går så långt för att bevara sin artificiellt uppnådda korrupta makt och rikedom. Regimer får sin legitimitet genom att sörja för sina medborgares välbefinnande, inte genom att stänga universitet och strypa tillgången till information och fri kommunikation. När det gäller tillgång till information har den tunisiska oppositionen använt Internet, och Internet blir allt viktigare för en fredlig opposition i hela världen. Jag fick höra om medborgarrörelsens uppror i Tunisien genom Internet och genom de ögonvittnesberättelser som fanns där, men kampen hade pågått omkring en månad innan vanliga medier och politiska ledare fick upp ögonen för verkligheten ute på gatorna. Samma vecka – förra veckan – erbjöd den franska utrikesministern hjälp till den tunisiska regeringen i form av kravallpolis och stöd för polisarbetet. Vilken är kommissionens reaktion på detta erbjudande och var fanns hjälpen till medborgarna för att stödja deras rättigheter? Sammanstötningarna mellan den tunisiska regeringen och dess folk skedde lika mycket på Internets virtuella landsvägar som på gatorna. Den tunisiska regeringen har varit känd för att vara långt framskriden i användningen av filtrerings- och censurprogramvara, och under den senaste månaden har den gjort allt som har stått i dess makt för att undertrycka folket genom sådana tekniker. Repressiva regimer över hela världen fortsätter att använda teknik för att tysta det fria ordet. I dag är det Martin Luther King-dagen, och det var Martin Luther King som sade att det kommer en tid då tystnad blir förräderi. Štefan Füle, den tiden har kommit. Förenta staterna har förlorat avsevärt i trovärdighet i kampen för att vara ledande inom Internetfrihet. EU har en kamp framför sig, och den ska vi tala om i kväll när det gäller de kommande ungerska lagarna. Men den unga frihetsälskande generationen över hela världen ser på Tunisiens symboliska exempel och vänder sig till EU för stöd. Det finns ingen anledning till att vi inte ska vara ledande när det handlar om att försvara folkets friheter, även på Internet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph