Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-17-Speech-1-031-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110117.11.1-031-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ladies and gentlemen, it is with great anxiety, but also with great hope, that we have been watching the events which have unfolded in recent weeks in Tunisia. Peaceful demonstrations in defence of legitimate demands turned into bloody clashes – which we deplore – when the Tunisian authorities turned against their own citizens. Today, we pay tribute to the victims of these events. We extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends. In particular, we remember the first victim of the clashes – a young man named Mohamed Bouazizi. His tragic gesture has forever become a symbol of Tunisian society’s wave of democratic feeling. Let us observe a minute’s silence in memory of our Tunisian friends. Please stand. Thank you. Ladies and gentlemen, the ‘Jasmine Revolution’ continues. In many respects, this is a truly historical time. I would like to express profound respect for the courage and determination of the citizens of Tunisia. It is they who are the source of the changes. It is, however, only the beginning of a long road. As Europeans, we share the aspirations of Tunisians and want to go with them on the road to achieving these aspirations in full. Europeans are particularly sensitive to social justice, equal opportunities, free speech, democracy, genuine pluralism and the ability to shape one’s own political future. This is why we do not remain indifferent, today. In addition, we call for the changes to be peaceful in character. They must serve justice and the rule of law. Furthermore, we have some fundamental demands. Firstly, the release of all those who have been arbitrarily arrested. Secondly, the conduct of independent investigations into serious charges of corruption, and also into cases of death and the abuse of force. Thirdly, transparent and truly democratic presidential and parliamentary elections, monitored by local and foreign observers and, fourthly, we support the efforts to create a government of national unity which would represent all Tunisians. The European Union and Tunisia have been linked by a partnership for many years – they are our neighbours from across the Mediterranean Sea. This partnership must, above all, be in the interests of our citizens – Tunisians and Europeans. Our partnership, if it is to be credible and significant, must support the Tunisians on their road to profound change. We must help Tunisia achieve success. Ladies and gentlemen, let us support the Tunisians."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dámy a pánové, události, které propukly před několika týdny v Tunisku, sledujeme s velkými obavami, ale i velkou nadějí. Mírové demonstrace na obranu legitimních požadavků se proměnily v krvavé střety – čehož litujeme –, když se tuniské orgány obrátily proti svým vlastním občanům. Dnes vzdáváme hold obětem těchto událostí. Svou upřímnou soustrast vyjadřujeme i všem, kdo ztratili své rodiny a přátele. Připomínáme si obzvláště první oběť střetů, mladého muže jménem Mohamed Bouazizi. Jeho tragické gesto bude navždy symbolem vlny demokratického cítění tuniské společnosti. Povstaňme nyní k minutě ticha za naše tuniské přátele. Prosím povstaňte. Děkuji. Dámy a pánové, „jasmínová revoluce“ pokračuje. V mnoha ohledech procházíme skutečně historickým obdobím. Chtěl bych vyjádřit hlubokou úctu odvaze a odhodlání tuniského lidu. Právě oni jsou původci změn. Je to však jen začátek dlouhé cesty. Jako Evropané sdílíme touhy Tunisanů a chceme s nimi jít cestou k naplnění těchto jejich tužeb. Evropané jsou mimořádně vnímaví k otázkám sociální spravedlnosti, rovných příležitostí, svobody projevu, demokracie, skutečného pluralismu a schopnosti utvářet vlastní politickou budoucnost. Proto nejsme v těchto dnech neteční. Navíc požadujeme, aby změny byly mírové povahy. Musí sloužit spravedlnosti a právnímu státu. Kromě toho máme několik základních požadavků. Zaprvé, propuštění všech, kdo byli nezákonně zadrženi. Zadruhé, nezávislé vyšetření všech závažných případů, ve kterých došlo ke korupci, ale též případů úmrtí a zneužití síly. Zatřetí, nezávislé a skutečně demokratické prezidentské a parlamentní volby pod dohledem místních i zahraničních pozorovatelů a začtvrté, podporujeme snahy o vytvoření vlády národní jednoty, která by zastupovala všechny Tunisany. Evropskou unii a Tunisko spojuje dlouholeté partnerství – jsou to naši sousedé na druhé straně Středozemního moře. Toto naše partnerství musí být v prvé řadě orientováno na zájmy našich občanů – Tunisanů i Evropanů. A má-li být důvěryhodné a významné, musí podporovat Tunisany na jejich cestě k celkové změně. Musíme Tunisku pomoci k dosažení úspěchu. Dámy a pánové, podpořme tuniský lid."@cs1
"Mine damer og herrer! Vi har med stor spænding, men også med stort håb, fulgt de begivenheder, der har udspillet sig i Tunesien i de seneste uger. Fredelige demonstrationer som forsvar mod legitime krav udviklede sig til blodige sammenstød, hvilket vi beklager, da de tunesiske myndigheder vendte sig mod deres egne borgere. I dag hylder vi ofrene for disse begivenheder. Vi udtrykker vores dybfølte medfølelse med dem, der har mistet familiemedlemmer eller venner. Især husker vi det første offer for sammenstødene – en ung mand ved navn Mohamed Bouazizi. Hans tragiske gestus er for evigt blevet et symbol på de demokratiske strømninger i det tunesiske samfund. Lad os holde et minuts stilhed til minde om vores tunesiske venner. De bedes rejse Dem. Tak. "Jasminrevolutionen" fortsætter. På mange måder er dette en i sandhed historisk tid. Jeg vil gerne udtrykke dyb respekt for det mod og den beslutsomhed, borgerne i Tunesien har udvist. Det er dem, der er kilden til forandringer. Det er dog kun begyndelsen på en lang rejse. Som europæere deler vi tunesernes forventninger og ønsker at tage med dem på rejsen mod til fulde at få opfyldt disse forventninger. Europæere er især følsomme over for social retfærdighed, lige muligheder, ytringsfrihed, demokrati, ægte pluralisme og evnen til at forme sin egen politiske fremtid. Det er derfor, vi ikke forholder os afventende i dag. Derudover beder vi om, at forandringerne bliver fredelige. De skal være retfærdige og inden for lovens rammer. Ydermere stiller vi nogle grundlæggende krav. For det første løsladelsen af de mennesker, der er blevet tilfældigt arresteret. For det andet gennemførelsen af uafhængige undersøgelser af anklagerne om korruption, dødsfaldene og den overdrevne brug af vold. For det tredje afholdelse af gennemsigtige og demokratiske parlaments- og præsidentvalg, der skal overvåges af nationale og internationale observatører, og for det fjerde dannelsen af en national samlingsregering, der skal repræsentere alle tunesere. EU og Tunesien har i mange år været forbundet af et partnerskab, og landet er vores nordafrikanske nabo. Dette partnerskab skal først og fremmest tjene både de tunesiske og europæiske borgeres interesse. Hvis vores partnerskab skal være troværdigt og betydningsfuldt, skal det støtte tuneserne på deres vej mod grundlæggende forandringer. Vi må hjælpe tuneserne med at opnå dette. Lad os sammen støtte tuneserne."@da2
"Meine Damen und Herren! Mit großer Sorge, aber auch mit großer Hoffnung, blicken wir auf die Ereignisse in Tunesien, die sich dort in den letzten Wochen abgespielt haben. Friedliche Demonstrationen, die berechtigte Forderungen stellen, sind in blutige Ausschreitungen umgeschlagen, als sich die tunesischen Behörden gegen ihr eigenes Volk wandten, und dies beklagen wir. Wir wollen heute den Opfern dieser Ereignisse unsere Anerkennung zollen. Wir möchten allen Menschen, die ihre Familie oder Freunde verloren haben, unser tiefes Mitgefühl aussprechen. Wir gedenken insbesondere dem ersten Opfer der Auseinandersetzungen, einem jungen Mann mit Namen Mohamed Bouazizi. Seine tragische Geste ist nun für immer zum Symbol einer Welle des Demokratiebestrebens in der tunesischen Gesellschaft geworden. Lassen Sie uns eine Schweigeminute zum Gedenken an unsere tunesischen Freunde einlegen. Bitte erheben Sie sich. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, die „Jasminrevolution“ geht weiter. Dies ist in vielerlei Hinsicht ein historischer Moment. Ich möchte meinen tiefsten Respekt für den Mut und die Entschlossenheit der Bürgerinnen und Bürger Tunesiens ausdrücken. Sie sind es, die die Veränderungen herbeigeführt haben. Dies ist jedoch nur der Anfang auf einem langen Weg. Als Europäer teilen wir die Ziele der Tunesier und möchten sie auf ihrem Weg begleiten, diese Ziele vollständig zu erreichen. Den Europäern liegen soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, echter Pluralismus und die Möglichkeit, seine eigene politische Zukunft zu gestalten, besonders am Herzen. Aus diesem Grund sind uns die Ereignisse heute nicht gleichgültig. Außerdem fordern wir, dass die Veränderungen auf friedliche Weise herbeigeführt werden. Sie müssen der Gerechtigkeit und dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit dienen. Außerdem haben wir einige grundlegende Forderungen. Erstens, die Freilassung all jener, die willkürlich festgenommen wurden. Zweitens, die Durchführung einer unabhängigen Untersuchung ernster Vorwürfe der Korruption sowie von Todesfällen und dem Missbrauch von Gewalt. Drittens, transparente und wirklich demokratische Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die von lokalen und ausländischen Beobachtern überwacht werden, und viertens unterstützen wir die Bemühungen, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, die alle Tunesier vertreten würde. Die Europäische Union und Tunesien sind seit vielen Jahren durch eine Partnerschaft verbunden - die Tunesier sind unsere Nachbarn auf der anderen Seite des Mittelmeers. Diese Partnerschaft muss vor allem im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger sein, und zwar sowohl der Tunesier als auch der Europäer. Wenn unsere Partnerschaft glaubwürdig und bedeutsam sein soll, dann muss sie die Tunesier auf ihrem Weg zu grundlegenden Veränderungen unterstützen. Wir müssen Tunesien dabei helfen, erfolgreich zu sein. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Tunesier unterstützen."@de9
"Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη ανησυχία, αλλά και με μεγάλη ελπίδα, παρακολουθήσαμε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τις πρόσφατες εβδομάδες στην Τυνησία. Οι ειρηνικές διαδηλώσεις υπέρ εύλογων αιτημάτων μετατράπηκαν σε αιματηρές συγκρούσεις –τις οποίες αποδοκιμάζουμε– όταν οι αρχές της Τυνησίας στράφηκαν εναντίον των πολιτών τους. Σήμερα, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα αυτών των γεγονότων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν μέλη της οικογενείας τους ή φίλους. Συγκεκριμένα, μνημονεύουμε το πρώτο θύμα των συγκρούσεων –έναν νεαρό άνδρα με το όνομα Mohamed Bouazizi. Η τραγική πράξη του έγινε για πάντα σύμβολο του κύματος του δημοκρατικού αισθήματος της τυνησιακής κοινωνίας. Ας τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τυνήσιων φίλων μας. Παρακαλώ σηκωθείτε. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η επανάσταση των γιασεμιών συνεχίζεται. Από πολλές απόψεις, πρόκειται για μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Θέλω να εκφράσω τον βαθύ σεβασμό μου για το θάρρος και την αποφασιστικότητα των πολιτών της Τυνησίας. Εκείνοι είναι η πηγή των αλλαγών. Ωστόσο, πρόκειται μόνο για την αρχή μιας μακράς πορείας. Ως Ευρωπαίοι, συμμεριζόμαστε τις φιλοδοξίες των Τυνήσιων και θέλουμε να τους συνοδεύσουμε στην πορεία της πλήρους επίτευξης αυτών των φιλοδοξιών. Οι Ευρωπαίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην κοινωνική δικαιοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες, την ελευθερία του λόγου, τη δημοκρατία, τον πραγματικό πλουραλισμό και την ικανότητα να διαμορφώνει κανείς το δικό του πολιτικό μέλλον. Γι’ αυτό δεν παραμένουμε αδιάφοροι σήμερα. Επιπλέον, ζητούμε οι αλλαγές να έχουν ειρηνικό χαρακτήρα. Πρέπει να υπηρετούν τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Επίσης, έχουμε ορισμένες θεμελιώδεις απαιτήσεις. Πρώτον, την απελευθέρωση όλων όσων συνελήφθησαν αυθαίρετα. Δεύτερον, διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τις σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς και επίσης για τα περιστατικά θανάτων και κατάχρησης εξουσίας. Τρίτον, διαφανείς και πραγματικά δημοκρατικές προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές, υπό την εποπτεία τοπικών και ξένων παρατηρητών και, τέταρτον, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες σχηματισμού μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα εκπροσωπεί όλους τους Τυνήσιους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τυνησία συνδέονται με εταιρική σχέση εδώ και πολλά χρόνια – είναι οι γείτονές μας στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να είναι, πάνω απ’ όλα, προς όφελος των πολιτών μας –Τυνήσιων και Ευρωπαίων. Η εταιρική σχέση μας, προκειμένου να είναι αξιόπιστη και σημαντική, πρέπει να υποστηρίζει τους Τυνήσιους στην πορεία τους προς μια βαθιά αλλαγή. Πρέπει να βοηθήσουμε την Τυνησία να επιτύχει. Κυρίες και κύριοι, ας υποστηρίξουμε τους Τυνήσιους."@el10
"Señorías, es con gran ansiedad, pero también grandes esperanzas que hemos observado los acontecimientos que se han desarrollado en las últimas semanas en Túnez. Las manifestaciones pacíficas en defensa de exigencias legítimas se convirtieron en enfrentamientos sangrientos —algo que lamentamos— cuando las autoridades tunecinas se volvieron en contra se sus propios ciudadanos. Hoy rendimos homenaje a las víctimas de estos sucesos. Expresamos nuestro sincero pésame a todos los que han perdido familiares o amigos. Recordamos en particular a l primera víctima de los enfrentamientos, un joven llamado Mohamed Bouazizi. Su trágico gesto se ha convertido en un símbolo perenne del movimiento a favor de la democracia de la sociedad tunecina. Guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestros amigos tunecinos. Pido a Sus Señorías que se pongan de pie. Gracias. Señorías, la «Revolución de los jazmines» continúa. Se trata de un momento histórico en muchos aspectos. Quiero expresar mi profundo respeto por la valentía y la determinación de los ciudadanos tunecinos. Son ellos la fuente de los cambios. Sin embargo, este es tan solo el comienzo de un largo camino. Los europeos compartimos las aspiraciones de los tunecinos y deseamos acompañarlos en el camino para hacer plenamente realidad estas aspiraciones. Los europeos somos especialmente sensibles a la justicia social, a la igualdad de oportunidades, a la libertad de expresión, a la democracia, a un auténtico pluralismo y a la capacidad del pueblo para forjar su propio futuro político. Es por ello que no podemos permanecer indiferentes. Asimismo pedimos que los cambios se realicen de forma pacífica. Deben apegarse a la justicia y al Estado de Derecho. Por otra parte, tenemos algunas exigencias fundamentales. En primer lugar, la liberación de las personas que han sido detenidas arbitrariamente. En segundo lugar, la realización de investigaciones independientes de las graves acusación de corrupción, y también de las muertes y abusos de poder. En tercer lugar, elecciones presidenciales y parlamentarias transparentes y realmente democráticas con el seguimiento de observadores locales y extranjeros; y en cuarto lugar, apoyamos los esfuerzos para crear un gobierno de unidad nacional que represente a todos los tunecinos. La Unión Europea y Túnez han estado asociados durante muchos años, pues son nuestros vecinos al otro lado del Mediterráneo. Esta asociación debe ser ante todo en interés de nuestros ciudadanos, tunecinos y europeos. Nuestra asociación, para resultar creíble y significativa, debe apoyar a los tunecinos en su camino hacia cambios profundos. Tenemos que ayudar a Túnez para que alcance el éxito. Debemos apoyar a los tunecinos, Señorías."@es21
". – Head kolleegid! Oleme Tuneesia viimaste nädalate sündmusi jälginud suure ärevuse, kuid ka suure lootusega. Õiguspäraste nõudmiste rahumeelseks kaitseks korraldatud demonstratsioonid muutusid veristeks kokkupõrgeteks, mille me hukka mõistame, kui Tuneesia ametkonnad pöörasid oma kodanike vastu. Täna mälestame nende sündmuste ohvreid. Avaldame sügavat kaastunnet kõigile neile, kes kaotasid perekonna või sõbrad. Eriliselt mäletame kokkupõrgete esimest ohvrit, noort meest, kelle nimi oli Mohamed Bouazizi. Tema traagiline žest on igaveseks jäänud Tuneesia ühiskonna demokraatliku tundmuslaine sümboliks. Vaikigem minutiks meie Tuneesia sõprade mälestuseks! Palun tõuske! Tänan teid! Head kolleegid! Jasmiinrevolutsioon jätkub. Tegemist on tõeliselt ajaloolise ajaga mitmest seisukohast vaadatuna. Tahaksin tunnustada Tuneesia kodanikke nende julguse ja meelekindluse eest. Nendest saavad alguse muutused, kuid see on alles pika teekonna algus. Eurooplastena jagame Tuneeslaste eesmärke ning soovime koos nendega sellele teele asuda, et need eesmärgid täielikult saavutada. Eurooplased on eriti tundlikud sotsiaalse õigluse, võrdsete võimaluste, sõnavabaduse, demokraatia, tõelise pluralismi ning iseenda poliitilise tuleviku kujundamise võimalikkuse suhtes. Seetõttu ei jää me täna ükskõikseks. Lisaks soovime, et muutused oleksid oma olemuselt rahumeelsed. Need peavad teenima õiglust ning õigusriigi põhimõtteid. Lisaks on meil ka mõned fundamentaalsed nõudmised. Esiteks tuleb vabastada kõik need, kes on meelevaldselt arreteeritud. Teiseks on vajalikud sõltumatud uuringud tõsiste korruptsioonisüüdistuste ning hukkumiste ja jõu kuritarvitamiste kohta. Kolmandaks: läbipaistvad ning tõeliselt demokraatlikud presidendi- ja parlamendivalimised, mida jälgivad kohalikud ja välisvaatlejad; ning neljandaks toetame püüdlusi luua rahvuslikul ühtsusel põhinev valitsus, mis esindaks kõiki tuneeslasi. Euroopa Liit ja Tuneesia on partnerluse kaudu olnud seotud aastaid. Nad on meie naabrid teisel poole Vahemerd. See partnerlus peab eelkõige teenima meie kodanike huve, nii tuneeslaste kui ka eurooplaste. Meie partnerlus, kui see on usaldusväärne ja oluline, peab toetama tuneeslasi nende teel, mille tulemuseks on põhjalik muutus. Peame aitama tuneeslastel edu saavutada. Head kolleegid! Toetagem tuneeslasi!"@et5
"Hyvät kollegat, olemme seuranneet Tunisiassa viime viikkoine alkunsa saaneita tapahtumia tuntien suurta huolta mutta myös elätellen suuria toiveita. Rauhanomaiset mielenosoitukset oikeutettujen vaatimusten puolesta muuttuivat verisiksi selkkauksiksi – joita pahoittelemme – Tunisian viranomaisten käännyttyä omia kansalaisiaan vastaan. Tänään kunnioitamme näiden tapahtumien uhreja. Ilmaisemme syvän myötätuntomme kaikille niille, jotka ovat menettäneet perheenjäseniä tai ystäviä. Etenkin muistamme selkkausten ensimmäistä uhria – nuorinta miestä nimeltä Mohamed Bouazizi. Hänen traagisesta teostaan on tullut iäksi tunisialaisen yhteiskunnan demokratiahengen nousun symboli. Pitäkäämme minuutin hiljaisuus tunisialaisten ystäviemme muistoksi. Olkaa hyvät ja nouskaa seisomaan. Kiitoksia. Hyvät kollegat, jasmiinivallankumous jatkuu. Tämä on monessa mielessä todella historiallinen ajanjakso. Haluan ilmaista syvää kunnioitusta Tunisian kansalaisten rohkeutta ja päättäväisyyttä kohtaan. Juuri he ovat muutosten takana. Tämä on kuitenkin vasta pitkän tien alku. Eurooppalaisina meillä on tunisialaisten kanssa samat pyrkimykset ja haluamme edetä heidän kanssaan tiellä, joka johtaa pyrkimysten toteutumiseen kaikilta osin. Eurooppalaiset kiinnittävät erityistä huomiota yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin, sananvapauteen, demokratiaan, aitoon moniarvoisuuteen ja mahdollisuuksiin muokata kunkin omaa poliittista tulevaisuutta. Tästä syystä emme tänään suhtaudu tilanteeseen välinpitämättömästi. Lisäksi vaadimme, että muutokset olisivat luonteeltaan rauhanomaisia. Niiden on palveltava oikeudenmukaisuutta ja oikeusvaltiota. Lisäksi meillä on joitakin perustavaa laatua olevia vaatimuksia. Ensinnäkin vaadimme kaikkien niiden henkilöiden vapauttamista, jotka on pidätetty mielivaltaisesti. Toiseksi vaadimme, että vakavat korruptiosyytökset tutkitaan riippumattomasti, samoin kuin kuolemantapaukset ja voiman väärinkäyttö. Kolmanneksi vaadimme avoimia ja aidosti demokraattisia presidentin- ja parlamenttivaaleja, joita valvoisivat paikalliset ja ulkomaiset tarkkailijat, ja neljänneksi kannatamme pyrkimyksiä luoda kansalliseen yhtenäisyyteen perustuva hallitus, joka edustaisi kaikkia tunisialaisia. Jo vuosien ajan Euroopan unionia ja Tunisiaa on yhdistänyt kumppanuus – kyse naapureistamme Välimeren toisella puolella. Kumppanuuden on oltava ennen kaikkea kansalaistemme – tunisialaisten ja eurooppalaisten – etujen mukaista. Jos kumppanuutemme on tarkoitus olla uskottavaa ja merkityksellistä, sen avulla on tuettava tunisilaisia heidän tiellään kohti syvää muutosta. Meidän on autettava Tunisiaa menestymään. Hyvät kollegat, tukekaamme tunisialaisia."@fi7
"Mesdames et Messieurs, c’est avec une grande anxiété, mais également avec beaucoup d’espoir, que nous observons les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines en Tunisie. Des manifestations pacifiques pour la défense de revendications légitimes se sont transformées en affrontements sanglants - ce que nous déplorons - lorsque les autorités tunisiennes se sont retournées contre leurs propres citoyens. Aujourd’hui, nous rendons hommage aux victimes de ces événements. Nous présentons nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou des amis. Plus particulièrement, nous n’oublions pas la première victime de ces affrontements: un jeune homme dénommé Mohamed Bouazizi. Son geste tragique est devenu pour toujours le symbole de la vague de sentiment démocratique parmi la société tunisienne. Observons une minute de silence en mémoire de nos amis tunisiens. Veuillez vous lever. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, la révolution de jasmin continue. À bien des égards, ce moment est réellement historique. Je souhaiterais manifester mon profond respect pour le courage et la détermination des citoyens de Tunisie. Ce sont eux la source des changements. Ce n’est, cependant, que le début d’une longue route. En tant qu’Européens, nous partageons les aspirations des Tunisiens et souhaitons les accompagner sur la route vers la pleine réalisation de leurs aspirations. Les Européens sont particulièrement sensibles à la justice sociale, à l’égalité des chances, à la liberté d’expression, à la démocratie, au véritable pluralisme et à la faculté de façonner son propre avenir politique. C’est pourquoi nous ne restons pas indifférents, aujourd’hui. De plus, nous demandons que les changements soient de nature pacifique. Ils doivent servir la justice et l’état de droit. En outre, nous avons des exigences fondamentales. Tout d’abord, la libération de tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement. Deuxièmement, la conduite d’enquêtes indépendantes sur les accusations graves de corruption ainsi que sur les décès survenus et sur les cas d’abus de la force. Troisièmement, des élections présidentielles et parlementaires transparentes et véritablement démocratiques, contrôlées par des observateurs locaux et étrangers et, quatrièmement, nous soutenons les efforts visant à créer un gouvernement d’unité nationale qui représenterait tous les Tunisiens. L’Union européenne et la Tunisie sont liées par un partenariat depuis de nombreuses années, ils sont nos voisins de l’autre côté de la mer Méditerranée. Ce partenariat doit, avant tout, servir les intérêts de nos concitoyens, les Tunisiens et les Européens. Notre partenariat, s’il entend être crédible et important, doit soutenir les Tunisiens dans leur cheminement vers un changement en profondeur. Nous devons aider la Tunisie à y parvenir. Mesdames et Messieurs, soutenons les Tunisiens."@fr8
"Hölgyeim és uraim! Komoly aggodalommal, ugyanakkor nagy reményekkel figyeljük azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt hetekben Tunéziában zajlottak. A jogos követelésekre irányuló békés tüntetések véres összecsapásokká fajultak – ezeket elítéljük –, amikor a tunéziai hatóságok saját állampolgáraik ellen fordultak. Ma fejet hajtunk az áldozatok előtt. Mély együttérzésünkről biztosítjuk azokat, akik elvesztették családjukat vagy barátaikat. Különösen fontos az összecsapások első áldozata, akiről megemlékezünk. Egy Mohamed Bouazizi nevű fiatalemberről van szó. Tragikus tette a tunéziai társadalomban meglévő demokratikus érzület örök szimbólumává vált. Egyperces néma csenddel emlékezzünk tunéziai barátainkra! Kérem, álljanak föl. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! A „jázmin forradalom” nem ért véget. Sok szempontból ez valóban történelmi időszak. Bátorságukért és elszántságukért szeretném kifejezni mélységes tiszteletemet Tunézia polgárainak. Ők azok, aki a változásokat elindították. Ez ugyanakkor még csak egy hosszú út kezdete. Európaiként osztozunk a tunéziaiak törekvéseiben, végig akarunk menni velük azon az úton, amelynek végén ezek a törekvések teljes mértékben teljesülnek. Az európaiak különösen érzékenyek a társadalmi igazságosság, az esélyegyenlőség, a szólásszabadság, a demokrácia, az igazi pluralizmus, valamint a saját politikai jövőnk alakítása iránti képesség problémáira. Ma tehát ezért nem maradunk közömbösek. Emellett arra szólítunk fel, hogy a változások békésen menjenek végbe. A változásoknak az igazságot és a jogállamiságot kell szolgálniuk. Ezenkívül vannak még alapvető követeléseink. Először is mindazok szabadon bocsátása, akiket önkényesen tartóztattak le. Másodszor független vizsgálatok lefolytatása súlyos korrupciós ügyekben, valamint olyan ügyekben, amelyek halálos áldozatokat követeltek, illetve amelyekben hatalommal való visszaélés történt. Harmadszor átlátható és ténylegesen demokratikus elnök- és parlamenti választást, amely a helyi és nemzetközi megfigyelők ellenőrzése mellett zajlik. Negyedszer pedig támogatjuk az összes tunéziai polgár érdekeit képviselő nemzeti egységkormány létrehozására irányuló erőfeszítéseket. Az Európai Unió és Tunézia között jó néhány éve partneri kapcsolat áll fenn – a Földközi-tenger túlsó partján élő szomszédaink ők. E partnerség mindenekelőtt polgáraink érdekeit kell, hogy szolgálja – tunéziaiakét és európaiakét. Partneri kapcsolatunknak – amennyiben az hiteles és jelentős – segítenie kell a tunéziaiaknak abban, hogy a megkezdett úton valódi változásokig jussanak el. Segítenünk kell Tunéziának a siker elérésében. Hölgyeim és uraim, támogassuk a tunéziaiakat!"@hu11
"Onorevoli colleghi, nelle ultime settimane abbiamo assistito all'evolversi della situazione in Tunisia con grande ansia ma anche con grande speranza. Dimostrazioni pacifiche a difesa di richieste legittime si sono trasformate in scontri sanguinosi, che condanniamo, quando le autorità tunisine si sono rivoltate contro i propri cittadini. Oggi rendiamo omaggio alle vittime di questi eventi e offriamo la nostra solidarietà a quanti hanno perso familiari o amici. In particolare vogliamo ricordare la prima vittima di questi scontri, un giovane di nome Mohamed Bouazizi. Il suo tragico gesto sarà per sempre il simbolo dell'ondata di sentimento democratico che ha investito la società tunisina. Osserviamo un minuto di silenzio in ricordo dei nostri amici tunisini. Vi prego di alzarvi. Grazie. Onorevoli colleghi, la Rivoluzione del gelsomino continua e per molti aspetti si tratta di un momento davvero storico. Desidero esprimere la profonda ammirazione che nutro per il coraggio e la determinazione dei cittadini della Tunisia. Loro sono il motore del cambiamento, ma siamo soltanto all'inizio di un lungo percorso. In quanto europei, condividiamo le aspirazioni dei tunisini e vogliamo accompagnarli lungo il cammino verso il pieno raggiungimento di questi ideali. Gli europei sono particolarmente sensibili alle questioni riguardanti la giustizia sociale, le pari opportunità, la libertà di parola, la democrazia, il vero pluralismo e la capacità di definire il proprio futuro politico. Per questi motivi oggi non restiamo indifferenti e chiediamo che questi cambiamenti avvengano pacificamente, nel segno della giustizia e del rispetto della legge. Vorremmo poi avanzare alcune richieste fondamentali: in primo luogo, la liberazione di quanti sono stati arrestati in modo arbitrario; in secondo luogo, indagini indipendenti riguardo alle gravi condanne per corruzione e ai casi di morte e di abuso di potere; in terzo luogo, elezioni presidenziali e parlamentari trasparenti e veramente democratiche, controllate da osservatori esteri e locali. Offriamo infine il nostro sostegno per la creazione di un governo di unità nazionale che rappresenti tutti i tunisini. Da molti anni l'Unione europea è legata da un partenariato alla Tunisia, il nostro vicino sull'altra sponda del Mediterraneo. Questo partenariato, in primo luogo, deve fare gli interessi dei nostri cittadini, sia tunisini sia europei. Se teniamo alla sua credibilità e importanza, l’accordo deve sostenere i tunisini lungo il percorso verso un profondo cambiamento. Dobbiamo aiutare la Tunisia a raggiungere il suo obiettivo. Onorevoli colleghi, sosteniamo i tunisini."@it12
"Ponios ir ponai, pastarosiomis savaitėmis Tunise vykusius įvykius stebėjome su dideliu nerimu, bet ir su didele viltimi. Taikios demonstracijos ginant teisėtus reikalavimus virto kruvinais susirėmimais – kuriuos mes smerkiame, – kai Tuniso valdžios institucijos atsigręžė prieš savo piliečius. Šiandien reiškiame pagarbą šių įvykių aukoms. Reiškiame gilią užuojautą visiems, praradusiems šeimą ar draugus. Ypač prisimename pirmąją susirėmimų auką – jauną vyrą vardu Mohamed Bouazizi. Jo tragiškas poelgis amžiams tapo Tuniso visuomenės demokratinės nuotaikos sklidimo simboliu. Pagerbkime savo draugų Tunise atminimą tylos minute. Prašau atsistoti. Ačiū. Ponios ir ponai, „Jazminų revoliucija“ tęsiasi. Daugeliu aspektų tai tikrai istorinis metas. Norėčiau išreikšti didelę pagarbą už Tuniso piliečių drąsą ir ryžtingumą. Būtent jie yra pokyčių šaltinis. Tačiau tai tik ilgo kelio pradžia. Būdami europiečiais, turime tokių pat siekių kaip ir tunisiečiai ir norime drauge su jais siekti visiško šių siekių įgyvendinimo. Europiečiai yra ypač jautrūs socialinio teisingumo, lygių galimybių, kalbos laisvės, demokratijos, tikro pliuralizmo ir galimybės formuoti savo politinę ateitį klausimais. Būtent todėl šiandien neliekame abejingi. Be to, raginame, kad pokyčiai būtų taikūs. Jie turi būti pagrįsti teisingumu ir teisinės valstybės principais. Be to, turime tam tikrų esminių reikalavimų. Pirma, paleisti visus neteisėtai sulaikytus asmenis. Antra, atlikti nepriklausomus tyrimus dėl rimtų kaltinimų korupcija, taip pat dėl mirties ir piktnaudžiavimo jėga atvejų. Trečia, vykdyti skaidrius ir tikrai demokratiškus prezidento ir parlamento rinkimus, kuriuos stebėtų vietos ir užsienio stebėtojai, ir, ketvirta, remiame pastangas kurti Nacionalinės vienybės vyriausybę, kuri atstovautų visiems tunisiečiams. Europos Sąjungą ir Tunisą daugelį metų sieja partnerystė – tai mūsų kaimynė iš Viduržemio jūros regiono. Be visa kita, ši partnerystė turi rūpėti mūsų piliečiams – tunisiečiams ir europiečiams. Mūsų partnerystė, jei ji bus patikima ir reikšminga, turi padėti tunisiečiams siekti žymių pokyčių. Turime padėti Tunisui siekti sėkmės. Ponios ir ponai, paremkime tunisiečius."@lt14
"Dāmas un kungi! Mēs ar lielām bažām un arī ar lielām cerībām vērojam pēdējo nedēļu notikumus Tunisijā. Miermīlīgas demonstrācijas, aizstāvot likumīgas prasības, izvērtās asiņainās sadursmēs (par ko mēs paužam nožēlu), kad Tunisijas iestādes vērsās pašas pret saviem iedzīvotājiem. Šodien mēs godinām šo notikumu upurus. Mēs paužam visdziļāko līdzjūtību visiem, kas ir zaudējuši ģimenes locekļus vai draugus. Mēs īpaši pieminam pirmo sadursmju upuri, kādu jaunu vīrieti vārdā . Viņa traģiskais žests uz mūžiem ir kļuvis par simbolu Tunisijas sabiedrības demokrātijas jūtu vilnim. Paklusēsim minūti, godinot mūsu Tunisijas draugu piemiņu! Lūdzu, piecelieties! Paldies! Dāmas un kungi! „Jasmīnu revolūcija” turpinās. Daudzās jomās šis ir patiešām vēsturisks laiks. Es vēlos paust dziļu cieņu Tunisijas iedzīvotājiem par viņu drosmi un apņēmību. Tieši viņi ir pārmaiņu avots. Tomēr tas ir tikai ilga ceļa sākums. Mēs, eiropieši, atbalstām tunisiešu centienus un vēlamies iet kopā ar viņiem šo ceļu, līdz viņi pilnībā sasniegs šos mērķus. Eiropieši ir īpaši jutīgi attiecībā uz sociālo taisnīgumu, vienlīdzīgām iespējām, vārda brīvību, demokrātiju, patiesu plurālismu un spēju pašiem veidot savu politisko nākotni. Tāpēc šodien mēs nepaliekam vienaldzīgi. Turklāt mēs aicinām izmaiņas panākt miermīlīgā ceļā. Tām jākalpo taisnīgumam un tiesiskumam. Turklāt mums ir dažas pamatprasības. Pirmkārt, atbrīvot visus patvaļīgi arestētos. Otrkārt, neatkarīgi izmeklēt lietas, kurās ir nopietnas apsūdzības korupcijā, kā arī lietas, kas saistītas ar nāvi un spēka ļaunprātīgu izmantošanu. Treškārt, pārredzamas un patiesi demokrātiskas prezidenta un parlamenta vēlēšanas, ko novēro gan vietējie, gan ārvalstu novērotāji, un, ceturtkārt, mēs atbalstām centienus izveidot tādu valsts valdību, kas pārstāvēs visus tunisiešus. Eiropas Savienību un Tunisiju jau daudzus gadus saista partnerattiecības — tās ir kaimiņvalstis katra savā Vidusjūras pusē. Pats svarīgākais, lai šīs partnerattiecības būtu visu mūsu iedzīvotāju — gan tunisiešu, gan eiropiešu — interesēs. Ja mēs vēlamies, lai mūsu partnerattiecības būtu ticamas un nozīmīgas, mums jāatbalsta tunisieši ceļā uz dziļām pārmaiņām. Mums jāpalīdz Tunisijai gūt panākumus. Dāmas un kungi, atbalstīsim tunisiešus!"@lv13
"Szanowne Koleżanki i Koledzy! Z wielkimi obawami, ale i nadziejami obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach wydarzenia, które mają miejsce w Tunezji. Pokojowe demonstracje w obronie słusznych postulatów zmieniły się w krwawe starcia - nad czym ubolewamy - gdy tunezyjskie władze zwróciły się przeciw swoim obywatelom. Dziś chylimy głowy przed ofiarami tych wydarzeń. Nasze głębokie współczucie kierujemy do tych wszystkich, którzy stracili swoich najbliższych. Szczególnie wspominamy pierwszą ofiarę starć – młodego Mohammeda Bouazizi. Ten tragiczny gest na trwałe zapisał się jako symbol fali demokratycznego odruchu tunezyjskiego społeczeństwa. Uczcijmy minutą ciszy pamięć tunezyjskich przyjaciół. Proszę o powstanie z miejsc. Dziękuję bardzo. Drogie Koleżanki i Koledzy! „Jaśminowa rewolucja” trwa. Pod wieloma względami jest to prawdziwie historyczny czas. Chcę wyrazić głębokie uznanie dla odwagi i determinacji obywateli Tunezji. To oni są źródłem tych zmian. Jest to jednak dopiero początek długiej drogi. Jako Europejczycy dzielimy aspiracje Tunezyjczyków, chcemy im towarzyszyć w drodze ku ich pełnej realizacji. Europejczycy są szczególnie wyczuleni na sprawiedliwość społeczną, równość szans, wolność słowa, demokracji i prawdziwy pluralizm, kształtowanie własnej politycznej przyszłości. Dlatego nie pozostajemy dziś obojętni. Wzywamy, by zmiany te miały równocześnie pokojowy charakter. Muszą prowadzić do sprawiedliwości i rządów prawa. Mamy także fundamentalne postulaty. Po pierwsze, uwolnienie wszystkich arbitralnie aresztowanych. Po drugie, przeprowadzenie niezależnych śledztw wobec poważnych zarzutów korupcji, a także przypadków śmierci, nadużycia siły. Po trzecie, przejrzyste, prawdziwie demokratyczne wybory prezydenckie i parlamentarne, monitorowane przez lokalnych i zagranicznych obserwatorów i po czwarte, wspieramy starania stworzenia rządu jedności narodowej, który reprezentowałby wszystkich Tunezyjczyków. Unię Europejską i Tunezję łączy długoletnie partnerstwo, to są nasi sąsiedzi zza Morza Śródziemnego. To partnerstwo musi służyć przede wszystkim naszym obywatelom, Tunezyjczykom i Europejczykom. Nasze partnerstwo, jeśli ma pozostać wiarygodnym i znaczącym, musi wspierać Tunezyjczyków w ich drodze ku głębokim przemianom. Musimy pomóc Tunezji odnieść sukces. Drogie Koleżanki i Koledzy! Bądźmy po stronie Tunezyjczyków."@mt15
"Dames en heren, met grote vrees, maar ook hoop hebben wij de afgelopen weken de gebeurtenissen in Tunesië gevolgd. Vreedzame demonstraties ter verdediging van terechte eisen liepen uit op bloedige confrontaties – die wij betreuren – waarbij de Tunesische autoriteiten zich tegen hun eigen burgers keerden. Vandaag staan we stil bij de slachtoffers van die gebeurtenissen. We betuigen ons diepe medeleven met al diegenen die familie of vrienden hebben verloren. In het bijzonder gedenken we het eerste slachtoffer van de confrontaties – een jongeman genaamd Mohammed Bouazizi. Zijn tragische daad zal voor altijd een symbool zijn van de golf van verlangen naar democratie in de Tunesische samenleving. Laten we een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van onze Tunesische vrienden. Ik wil u verzoeken te gaan staan. Dank u wel. Dames en heren, de ‘jasmijnrevolutie’ duurt voort. In veel opzichten is dit waarachtig een historisch moment. Ik wil graag mijn diepe respect uiten voor de moed en de vastberadenheid van de burgers van Tunesië. Zij zijn de bron van de veranderingen. Dit is echter pas het begin van een lange weg. Wij Europeanen delen de aspiraties van de Tunesiërs en willen hen vergezellen op de weg naar de volledige verwezenlijking ervan. Europeanen hechten veel belang aan sociale rechtvaardigheid, gelijke kansen, vrijheid van meningsuiting, democratie, daadwerkelijk pluralisme en de mogelijkheid om je eigen politieke toekomst vorm te geven. Daarom blijven we vandaag niet onverschillig. Bovendien dringen we erop aan dat deze veranderingen een vreedzaam karakter hebben. Ze moeten leiden tot rechtvaardigheid en een rechtsstaat. Daarnaast hebben we een aantal fundamentele verzoeken: ten eerste de vrijlating van alle willekeurig gearresteerde personen; ten tweede de instelling van een onafhankelijk onderzoek naar ernstige aantijgingen van corruptie, evenals naar de dodelijke incidenten en het excessieve gebruik van geweld; ten derde het houden van vrije, transparante, pluralistische en democratische parlements- en presidentsverkiezingen onder toezicht van plaatselijke en buitenlandse waarnemers; en ten vierde steunen wij de inspanningen met het oog op de samenstelling van een nationale eenheidsregering die representatief is voor alle Tunesiërs. Al jarenlang zijn de Europese Unie en Tunesië, als buren aan weerszijden van de Middellandse Zee, in een partnerschap verbonden. Dit partnerschap moet bovenal de belangen van onze burgers – Tunesiërs en Europeanen – dienen. Om geloofwaardig te zijn en betekenis te hebben moet ons partnerschap de Tunesiërs steunen op hun weg naar ingrijpende veranderingen. We moeten Tunesië helpen opdat deze veranderingen succesvol zijn. Dames en heren, laten we de Tunesiërs terzijde staan!"@nl3
"Szanowne Koleżanki i Koledzy! Z wielkimi obawami, ale i nadziejami obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach wydarzenia, które mają miejsce w Tunezji. Pokojowe demonstracje w obronie słusznych postulatów zmieniły się w krwawe starcia - nad czym ubolewamy - gdy tunezyjskie władze zwróciły się przeciw swoim obywatelom. Dziś chylimy głowy przed ofiarami tych wydarzeń. Nasze głębokie współczucie kierujemy do tych wszystkich, którzy stracili swoich najbliższych. Szczególnie wspominamy pierwszą ofiarę starć – młodego Mohammeda Bouazizi. Ten tragiczny gest na trwałe zapisał się jako symbol fali demokratycznego odruchu tunezyjskiego społeczeństwa. Uczcijmy minutą ciszy pamięć tunezyjskich przyjaciół. Proszę o powstanie z miejsc. Dziękuję bardzo. Drogie Koleżanki i Koledzy! „Jaśminowa rewolucja” trwa. Pod wieloma względami jest to prawdziwie historyczny czas. Chcę wyrazić głębokie uznanie dla odwagi i determinacji obywateli Tunezji. To oni są źródłem tych zmian. Jest to jednak dopiero początek długiej drogi. Jako Europejczycy dzielimy aspiracje Tunezyjczyków, chcemy im towarzyszyć w drodze ku ich pełnej realizacji. Europejczycy są szczególnie wyczuleni na sprawiedliwość społeczną, równość szans, wolność słowa, demokracji i prawdziwy pluralizm, kształtowanie własnej politycznej przyszłości. Dlatego nie pozostajemy dziś obojętni. Wzywamy, by zmiany te miały równocześnie pokojowy charakter. Muszą prowadzić do sprawiedliwości i rządów prawa. Mamy także fundamentalne postulaty. Po pierwsze, uwolnienie wszystkich arbitralnie aresztowanych. Po drugie, przeprowadzenie niezależnych śledztw wobec poważnych zarzutów korupcji, a także przypadków śmierci, nadużycia siły. Po trzecie, przejrzyste, prawdziwie demokratyczne wybory prezydenckie i parlamentarne, monitorowane przez lokalnych i zagranicznych obserwatorów i po czwarte, wspieramy starania stworzenia rządu jedności narodowej, który reprezentowałby wszystkich Tunezyjczyków. Unię Europejską i Tunezję łączy długoletnie partnerstwo, to są nasi sąsiedzi zza Morza Śródziemnego. To partnerstwo musi służyć przede wszystkim naszym obywatelom, Tunezyjczykom i Europejczykom. Nasze partnerstwo, jeśli ma pozostać wiarygodnym i znaczącym, musi wspierać Tunezyjczyków w ich drodze ku głębokim przemianom. Musimy pomóc Tunezji odnieść sukces. Drogie Koleżanki i Koledzy! Bądźmy po stronie Tunezyjczyków."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, é com grande ansiedade, mas também com grande esperança, que observamos os acontecimentos das últimas semanas na Tunísia. As manifestações pacíficas em defesa de reivindicações legítimas transformaram-se em conflitos sangrentos quando as autoridades tunisinas se viraram contra os seus próprios cidadãos, facto que lamentamos. Hoje, prestamos homenagem às vítimas destas ocorrências. Apresentamos também a nossa profunda solidariedade para com todos aqueles que perderam família ou amigos. Em particular, lembramos a primeira vítima dos conflitos - um jovem chamado Mohamed Bouazizi. O seu gesto trágico passou a ser um símbolo da onda de sentimento democrático da sociedade tunisina para sempre. Observemos um minuto de silêncio em memória dos nossos amigos tunisinos. Por favor, levantem-se. Obrigado. Senhoras e Senhores Deputados, a "Revolução de Jasmim" continua. Em muitos sentidos estes tempos são verdadeiramente históricos. Gostaria de prestar o meu tributo profundo à coragem e determinação dos cidadãos da Tunísia. São eles a origem das alterações. Isto é, porém, só o início de um longo caminho. Como europeus, partilhamos as aspirações dos tunisinos e queremos acompanhá-los nesse caminho para atingirem plenamente estas aspirações. Os europeus são particularmente sensíveis a princípios como justiça social, igualdade de oportunidades, liberdade de expressão, democracia, pluralismo genuíno, assim como à capacidade de cada um traçar o seu futuro político próprio. É por esta razão que hoje não permanecemos indiferentes. Além disso, pedimos que as mudanças sejam de carácter pacífico. Devem servir a justiça e o Estado de Direito. Ademais, temos algumas exigências fundamentais. Em primeiro lugar, a libertação de todos aqueles que foram arbitrariamente presos. Em segundo lugar, a realização de investigações independentes sobre sérias acusações de corrupção, e também sobre casos de morte e abuso de força. Em terceiro lugar, realização de eleições presidenciais e parlamentares transparentes e verdadeiramente democráticas, monitorizadas por observadores locais e estrangeiros; e, em quarto lugar, damos o nosso apoio aos esforços que procuram instituir um governo de unidade nacional que represente todos os tunisinos. A União Europeia e a Tunísia estão interligadas por uma parceria de muitos anos – são os nossos vizinhos do outro lado do mar Mediterrâneo. Esta parceria deve ser, acima de tudo, do interesse dos nossos cidadãos - tunisinos e europeus. A nossa parceria, se pretendemos que seja credível e tenha significado, deve apoiar os tunisinos no seu caminho para uma mudança profunda. Temos de ajudar a Tunísia a alcançar o sucesso. Senhoras e Senhores Deputados, vamos apoiar os tunisinos."@pt17
"Doamnelor și domnilor, am privit cu mare neliniște, dar și cu mare speranță, evenimentele care au avut loc în Tunisia în ultimele săptămâni. Demonstrații pașnice de apărare a cererilor legitime care s-au transformat în conflicte sângeroase - pe care le deplângem - în momentul în care autoritățile tunisiene s-au răzvrătit împotriva propriilor lor cetățeni. Astăzi, le aducem omagii victimelor acestor evenimente. Ne exprimăm compasiunea profundă față de toți cei care și-au pierdut familiile sau prietenii. Îndeosebi, ne amintim de prima victimă a conflictelor - un tânăr pe nume Mohamed Bouazizi. Gestul tragic al acestuia a devenit pentru totdeauna un simbol al valului de sentimente democratice ale societății tunisiene. Vă rog să ținem un minut de reculegere în memoria prietenilor noștri tunisieni. Vă rog să vă ridicați în picioare. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, „revoluția de iasomie” (Jasmine Revolution) din Tunisia continuă. Din multe puncte de vedere, perioada actuală reprezintă o perioadă istorică în adevăratul sens al cuvântului. Doresc să îmi exprim respectul profund față de curajul și fermitatea cetățenilor tunisieni. Aceștia se află la baza tuturor schimbărilor. Totuși, acesta nu este decât începutul unui drum lung. Ca europeni, împărtășim aspirațiile tunisienilor și dorim să îi însoțim pe drumul către îndeplinirea în totalitate a acestor aspirații. Europenii sunt deosebit de sensibili când vine vorba despre justiție socială, șanse egale, libertate de exprimare, democrație, pluralism veritabil și abilitatea de modelare individuală a propriului viitor politic. Acesta este motivul pentru care nu rămânem indiferenți în momentul de față. În plus, solicităm ca schimbările să fie pașnice. Acestea trebuie să servească justiția și statul de drept. În plus, avem câteva cereri fundamentale. În primul rând, eliberarea tuturor celor arestați în mod arbitrar. În al doilea rând, realizarea de investigații independente cu privire la cazurile grave de corupție și, de asemenea, cu privire la cazurile care au implicat decese și abuz de putere. În al treilea rând, alegeri parlamentare și prezidențiale transparente și cu adevărat democrate, monitorizate de către observatori locali și externi; în al patrulea rând, sprijinim eforturile în vederea creării unui guvern al unității naționale care să reprezinte întreg poporul tunisian. Uniunea Europeană și Tunisia sunt legate de mulți ani printr-un parteneriat - Tunisia este statul nostru vecin de peste Marea Mediterană. În primul rând, parteneriatul trebuie să fie în interesul cetățenilor noștri - tunisieni și europeni. Pentru a fi credibil și semnificativ, parteneriatul nostru trebuie să sprijine tunisienii pe drumul acestora în vederea unei schimbări profunde. Trebuie să sprijinim Tunisia să realizeze ceea ce și-a propus. Doamnelor și domnilor, haideți să îi sprijinim pe tunisieni."@ro18
". – S veľkým znepokojením, ale aj s veľkou nádejou sledujeme udalosti, ktoré sa odohrávajú v posledných týždňoch v Tunisku. Pokojné demonštrácie na obranu oprávnených požiadaviek sa zmenili na krvavé konflikty, ktoré odsudzujeme, keď sa tuniské orgány obrátili proti vlastným občanom. Dnes vzdávame úctu obetiam týchto udalostí. Vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť tým, ktorí prišli o rodinu alebo priateľov. Pripomíname si najmä prvú obeť konfliktov – mladého muža Mohameda Bouaziziho. Jeho tragické gesto sa navždy stalo symbolom vlny demokratického cítenia tuniskej spoločnosti. Zachovajme minútu ticha na pamiatku našich tuniských priateľov. Povstaňte, prosím. Ďakujem. Dámy a páni, jazmínová revolúcia pokračuje. V mnohých ohľadoch je to skutočne historický čas. Chcel by som vyjadriť hlbokú úctu odvahe a odhodlaniu občanom Tuniska. Práve oni sú zdrojom zmien. Je to však iba začiatok dlhej cesty. Ako Európania sa stotožňujeme s ambíciami Tunisanov a chceme ich sprevádzať na ceste k dosiahnutiu týchto ambícií v plnej miere. Európania sú osobitne citliví na sociálnu spravodlivosť, rovnaké príležitosti, slobodu prejavu, demokraciu, skutočnú pluralitu a schopnosť formovať vlastnú politickú budúcnosť. Preto dnes nezostávame ľahostajní. Okrem toho žiadame, aby mali zmeny pokojný charakter. Musia slúžiť spravodlivosti a zásadám právneho štátu. Navyše máme určité základné požiadavky. Po prvé, prepustenie všetkých, ktorí boli svojvoľne zatknutí. Po druhé, nezávislé vyšetrovanie závažných obvinení z korupcie, ako aj prípadov smrti a zneužívania moci. Po tretie, transparentné a skutočne demokratické prezidentské a parlamentné voľby sledované miestnymi a zahraničnými pozorovateľmi a po štvrté, podporujeme snahy o vytvorenie vlády národnej jednoty, ktorá by zastupovala všetkých Tunisanov. Európsku úniu a Tunisko spája partnerstvo už dlhé roky – sú našimi susedmi spoza Stredozemného mora. Toto partnerstvo musí byť predovšetkým v záujme našich občanov – Tunisanov a Európanov. Naše partnerstvo, ak má byť dôveryhodné a významné, musí podporovať Tunisanov na ceste k zásadnej zmene. Musíme pomôcť Tunisku dosiahnuť úspech. Dámy a páni, podporme Tunisanov."@sk19
"Gospe in gospodje, dogodke, ki se v zadnjih tednih odvijajo v Tuniziji, spremljamo z veliko zaskrbljenostjo, a tudi z velikim upanjem. Mirne demonstracije v bran legitimnih zahtev so se spremenile v krvave spopade – kar obsojamo –, ko so se tunizijske oblasti obrnile proti lastnim državljanom. Danes želimo izraziti spoštovanje do žrtev teh dogodkov. Vsem, ki so izgubili sorodnike ali prijatelje, izrekamo globoko sožalje. Predvsem se spominjamo prve žrtve spopadov – mladega moškega po imenu Mohamed Bouazizi. Njegova tragična poteza bo večni simbol vala demokratičnega občutja tunizijske družbe. Prosim vas, da z enominutnim molkom počastimo spomin na naše tunizijske prijatelje. Prosim, vstanite. Hvala. Gospe in gospodje, „jasminova revolucija“ se nadaljuje. To je v mnogih ozirih pravi zgodovinski trenutek. Rad bi izrazil globoko spoštovanje do poguma in odločnosti državljanov Tunizije. Oni so vir sprememb. Vendar pa je to le začetek dolge poti. Kot Evropejci imamo enake želje kot Tunizijci, zato se jim želimo pridružiti na tej poti do popolne izpolnitve teh želja. Evropejci smo še posebej občutljivi na socialno pravičnost, enake možnosti, svobodo govora, demokracijo, pravi pluralizem in sposobnost oblikovanja lastne politične prihodnosti. Zato nam danes ni vseeno. Poleg tega pa pozivamo, naj se spremembe izvršijo mirno. Služiti morajo pravici in pravni državi. Imamo tudi nekaj temeljnih zahtev. Prvič, izpustitev vseh tistih, ki so bili naključno aretirani. Drugič, izvajanje neodvisnih preiskav v zvezi z resnimi obtožbami korupcije in tudi v primerih smrti in zlorabe sile. Tretjič, pregledne in prave demokratične predsedniške in parlamentarne volitve pod nadzorom lokalnih in tujih opazovalcev; četrtič, podpiramo tudi prizadevanja za oblikovanje vlade nacionalne enotnosti, ki bo predstavljala vse Tunizijce. Evropska unija in Tunizija sta že vrsto let povezana v partnerstvu – to so naši sosedi na drugi strani Sredozemlja. To partnerstvo mora predvsem biti v interesu naših državljanov – Tunizijcev in Evropejcev. Naše partnerstvo, če naj bo verodostojno in pomembno, mora zagotoviti podporo Tunizijcem na njihovi poti k temeljitim spremembam. Tuniziji moramo pomagati, da doseže uspeh. Gospe in gospodje, podprimo Tunizijce."@sl20
"Mina damer och herrar! Det är med stor oro, men även med stort hopp, som vi har följt de senaste veckornas händelser i Tunisien. Fredliga demonstrationer till försvar för rättmätiga krav förvandlades till blodiga konflikter – något vi djupt beklagar – när de tunisiska myndigheterna vände sig mot sina egna medborgare. I dag hedrar vi offren för dessa händelser. Vi framför vår djupaste medkänsla med alla som har förlorat familj eller vänner. I synnerhet minns vi konfliktens första offer – en ung man vid namn Mohamed Bouazizi. Hans tragiska gest har för alltid blivit en symbol för det tunisiska samhällets våg av demokratiska känslor. Låt oss hålla en tyst minut till minne av våra tunisiska vänner. Var vänliga och res er upp. Tack. Mina damer och herrar, ”Jasminrevolutionen” fortsätter. I många avseenden är detta en verkligt historisk tid. Jag vill uttrycka min djupa respekt för det mod och den beslutsamhet som medborgarna i Tunisien visar. Det är de som är källan till förändringarna. Det är dock bara början på en lång väg. Som européer delar vi tunisiernas ambitioner och vill följa dem på vägen mot att förverkliga dessa ambitioner till fullo. Vi européer värnar särskilt om social rättvisa, jämställdhet, yttranderätt, demokrati, verklig pluralism och förmågan att forma sin egen politiska framtid. Därför får vi inte förbli likgiltiga i dag. Vi kräver dessutom att förändringarna är fredliga till sin karaktär. De måste vara till gagn för rättvisan och rättsordningen. Vidare har vi några grundläggande krav. För det första stöder vi frigivningen av alla dem som har arresterats godtyckligt. För det andra vill vi se oberoende utredningar av allvarliga anklagelser om korruption och även om dödsfall och maktmissbruk. För det tredje öppna och verkligt demokratiska president- och parlamentsval övervakade av lokala och utländska observatörer. För det fjärde stöder vi insatser för att bilda en nationell samlingsregering som skulle representera alla tunisier. Europeiska unionen och Tunisien har varit förenade genom ett partnerskap i många år. De är våra grannar på andra sidan Medelhavet. Detta partnerskap måste först och främst ligga i våra medborgares intresse – tunisiernas och européernas. Om vårt partnerskap ska vara trovärdigt och betydelsefullt måste vi stödja tunisierna på deras väg mot en djupgående förändring. Vi måste hjälpa Tunisien att lyckas med detta. Låt oss stödja tunisierna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Minuta ciszy)"16
"(Täiskogu tõusis ja järgnes minutiline vaikus)"5
"(minuta ciszy)"15
"Jerzy Buzek,"18,5,20,15,1,14,16,11,3,10,13,17,21,9,4
"Mohamed Bouazizi"13
"predsednik."20
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph