Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-17-Speech-1-021-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110117.9.1-021-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, vous êtes au courant que les événements en Tunisie se sont précipités et d’ailleurs nous pouvons nous féliciter que M. Ben Ali ait quitté le pays. La situation de ces prochaines semaines va donc être très tendue en Tunisie. Je trouve que ce Parlement doit, dans une courte résolution, demander des choses très précises au Conseil et à la Commission. Vous savez qu’il y aura peut-être des élections d’ici six à huit semaines, nous n’avons donc pas le temps d’attendre février. Il faut que l’Union européenne agisse, il faut que nous agissions maintenant, et la base de notre action doit être une résolution que nous devrions voter jeudi à midi. Je comprends que, vu la situation, c’est avec grand enthousiasme que cette assemblée va enfin pouvoir voter une résolution sur la Tunisie."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dobře víte, že události v Tunisku se vymkly kontrole, a též nás může těšit, že pan bin Alí zemi opustil. Situace v Tunisku tedy bude v příštích několika týdnech velmi napjatá. Domnívám se, že Parlament musí vypracovat krátké usnesení, v němž by vůči Radě a Komisi vznesl několik velmi konkrétních požadavků. Dobře víte, že volby mohou proběhnout do šesti až osmi týdnů, není tedy čas čekat do února. Unie musí jednat, musíme jednat hned a naše kroky musí vycházet z usnesení, o němž bychom měli hlasovat ve čtvrtek v poledne. Domnívám se, že s ohledem na situaci bude tato sněmovna velmi usilovat o to, aby nakonec mohla usnesení o Tunisku schválit."@cs1
"Hr. formand! De ved, at begivenhederne i Tunesien er ude af kontrol, og vi kan være glade for, at Ben Ali har forladt landet. Situationen i de kommende uger vil derfor være meget anspændt i Tunesien. Jeg mener, at det er nødvendigt, at Parlamentet udarbejder et kort beslutningsforslag med henblik på at bede om nogle helt specifikke ting fra Rådets og Kommissionens side. De ved, at der kan blive afholdt valg om mellem seks til otte uger, så vi har ikke tid til at vente til februar. EU skal handle, vi skal handle nu, og vores handlinger skal være baseret på et beslutningsforslag, som vi skal stemme om torsdag middag. Jeg forstår, at Parlamentet i lyset af situationen vil være begejstret for endelig at kunne vedtage en beslutning om Tunesien."@da2
"Herr Präsident! Wie Sie wissen, sind die Ereignisse in Tunesien außer Kontrolle geraten, und wir können uns außerdem freuen, dass Herr Ben Ali das Land verlassen hat. Die Lage in Tunesien wird in den nächsten Wochen daher sehr angespannt sein. Ich denke, das Parlament sollte eine kurze Entschließung verfassen, um einige sehr spezifische Dinge vom Rat und der Kommission zu verlangen. Wie Sie wissen, finden die Wahlen möglicherweise in sechs bis acht Wochen statt, daher bleibt uns nicht die Zeit, bis Februar zu warten. Die Union muss handeln, wir müssen jetzt handeln und unsere Aktionen müssen auf einer Entschließung basieren, über die wir am Donnerstagmittag abstimmen sollten. Ich glaube, dass dieses Haus angesichts der Lage sehr erfreut sein wird, endlich eine Entschließung über Tunesien annehmen zu können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι τα γεγονότα στην Τυνησία βγήκαν εκτός ελέγχου, επίσης δε μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι ο κ. Ben Ali έφυγε από τη χώρα. Ως εκ τούτου, η κατάσταση τις προσεχείς εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα τεταμένη στην Τυνησία. Εκτιμώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπονήσει ένα σύντομο ψήφισμα προκειμένου να ζητήσει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι οι εκλογές ενδέχεται να διεξαχθούν εντός έξι έως οκτώ εβδομάδων από σήμερα, γι’ αυτό δεν έχουμε καιρό να περιμένουμε μέχρι τον Φεβρουάριο. Η Ένωση πρέπει να δράσει και πρέπει να το κάνει τώρα, η δε δράση μας πρέπει να βασίζεται σε ένα ψήφισμα επί του οποίου πρέπει να ψηφίσουμε την Πέμπτη το μεσημέρι. Γνωρίζω ότι, δεδομένης της κατάστασης, το Σώμα θα είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένο για το γεγονός ότι τελικά θα είναι σε θέση να εγκρίνει ένα ψήφισμα σχετικά με την Τυνησία."@el10
"Mr President, you are aware that the events in Tunisia have got out of hand, and also we can be pleased that Mr Ben Ali has left the country. The situation in these next few weeks will therefore be very tense in Tunisia. I think that Parliament needs to draw up a short resolution to ask some very specific things of the Council and the Commission. You are aware that elections may be held six to eight weeks from now, so we do not have the time to wait until February. The Union must act, we must act now, and our action must be based on a resolution that we should vote on on Thursday at noon. I understand that, in view of the situation, this House will be very enthusiastic about finally being able to approve a resolution on Tunisia."@en4
". Señor Presidente, como usted sabe, los acontecimientos en Túnez han tomado un sesgo inesperado y podemos alegrarnos de que el señor Ben Ali haya abandonado el país. Por ello, la situación en las próximas semanas será muy tensa en ese país. Creo que el Parlamento debe redactar una breve resolución para pedir algunas cosas muy concretas al Consejo y a la Comisión. Como saben Sus Señorías, las elecciones pueden celebrarse de seis a ocho semanas, de modo que no podemos esperar hasta febrero. La Unión tiene que actuar, tenemos que actuar ahora y nuestra acción debe basarse en una resolución que deberíamos votar el jueves a mediodía. Me parece que, en vista de la situación, esta Cámara mostrará su entusiasmo por el hecho de poder finalmente aprobar una resolución sobre Túnez."@es21
"Austatud president! Olete kindlasti teadlik, et Tuneesias on sündmused kontrolli alt väljunud. Meil on aga ka hea meel, et Ahmed Ben Ali on riigist lahkunud. Seetõttu on olukord järgmise mõne nädala jooksul Tuneesias väga pingeline. Arvan, et parlament peaks koostama lühikese resolutsiooni, millega küsida nõukogult ja komisjonilt väga spetsiifilisi asju. Olete kindlasti teadlik, et valimised võivad toimuda kuue kuni kaheksa nädala jooksul ning seega ei ole meil aega veebruarini oodata. Liit peab tegutsema, peame tegutsema kohe ning meie tegevus peab põhinema resolutsioonil, mille üle peaksime hääletama neljapäeva keskpäeval. Saan aru, et olukorda arvesse võttes, on täiskogu väga entusiastlik selles suhtes, et lõpuks on võimalik Tuneesia suhtes resolutsioon vastu võtta."@et5
"Arvoisa puhemies, olette selvillä siitä, että tapahtumat Tunisiassa ovat karanneet käsistä, ja voimme olla tyytyväisiä, että Zine el-Abidine Ben Ali on lähtenyt maasta. Tilanne Tunisiassa on siis lähiviikkoina hyvin jännittynyt. Mielestäni parlamentin on laadittava lyhyt päätöslauselma ja pyydettävä aivan tiettyjä asioita neuvostolta ja komissiolta. Tiedätte, että vaalit saatetaan pitää kuudesta kahdeksaan viikon kuluessa, joten meillä ei ole aikaa odottaa helmikuuhun asti. Unionin on toimittava, meidän on toimittava nyt, ja toimintamme on perustuttava päätöslauselmaan, josta meidän olisi äänestettävä torstaina puolelta päivin. Ymmärtääkseni Euroopan parlamentti on vallitsevan tilanteen vuoksi hyvin innoissaan mahdollisuudesta hyväksyä vihdoin Tunisiaa koskeva päätöslauselma."@fi7
"Elnök úr! Ön tisztában van azzal, hogy a tunéziai események ellenőrizhetetlenné váltak, és örülhetünk, hogy Ben Ali úr elhagyta az országot. A következő néhány hét folyamán tehát a helyzet rendkívül feszült lesz Tunéziában. Szerintem a Parlamentnek hoznia kellene egy olyan, tömören megfogalmazott határozatot, amelyben a Tanáccsal és a Bizottsággal szemben bizonyos, nagyon konkrét kéréseket fogalmaz meg. Önök tudják, hogy hat-nyolc hét múlva választások lesznek, nincs tehát idő arra, hogy februárig várjunk. Az Uniónak lépnie kell, most kell lépnünk, méghozzá egy olyan határozat alapján, amelyről csütörtök délben kell szavaznunk. Tudomásom szerint – figyelemmel a helyzetre – e ház végül szívesen fogadna el határozatot Tunézia ügyében."@hu11
"Signor Presidente, come lei sa, gli eventi in Tunisia sono ormai fuori controllo e possiamo essere contenti che l'ex Presidente Ben Ali abbia lasciato il paese, ma proprio per questo nelle prossime settimane la situazione in Tunisia sarà molto tesa. Credo che il Parlamento debba produrre una breve risoluzione per avanzare alcune richieste molto specifiche al Consiglio e alla Commissione. Come lei sa, tra sei o otto settimane si potrebbero tenere delle elezioni e questo significa che non possiamo aspettare fino a febbraio. L'Unione deve agire e deve farlo subito. La nostra azione deve essere guidata da una risoluzione che va votata giovedì a mezzogiorno. Immagino che vista la situazione, l'Aula si dimostrerà entusiasta di poter finalmente approvare una risoluzione sulla Tunisia."@it12
"Pone pirmininke, jūs žinote, kad įvykiai Tunise tapo nebevaldomi, taip pat galime pasidžiaugti, kad šalį paliko Z. A. Ben Ali. Taigi šias kelias ateinančias savaites Tunise padėtis bus labai įtempta. Manau, kad Parlamentas turi parengti trumpą rezoliuciją, kuria iš Tarybos ir Komisijos būtų reikalaujama tam tikrų labai konkrečių dalykų. Kaip žinote, rinkimai gali įvykti po šešių–aštuonių savaičių nuo dabar, taigi neturime laiko laukti iki vasario mėn. Europos Sąjunga turi veikti, mes turime veikti dabar, o mūsų veiksmai turi būti pagrįsti rezoliucija, dėl kurios turėtume balsuoti ketvirtadienio popietę. Manau, kad, atsižvelgiant į esamą padėtį, šis Parlamentas bus nusiteikęs labai entuziastingai dėl pagaliau susidariusios galimybės patvirtinti rezoliuciją dėl Tuniso."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Jūs zināt, ka notikumi Tunisijā ir kļuvuši nekontrolējami, un mēs varam priecāties, ka kungs ir pametis šo valsti. Tāpēc stāvoklis dažās turpmākajās nedēļās Tunisijā būs ļoti saspringts. Manuprāt, Parlamentam ir jāizstrādā īsa rezolūcija, kurā jāuzdod Padomei un Komisijai daži ļoti konkrēti jautājumi. Jūs zināt, ka pēc 6–8 nedēļām var notikt vēlēšanas, tāpēc mums nav laika gaidīt līdz februārim. Eiropas Savienībai ir jārīkojas, mums ir jārīkojas tagad, un mūsu rīcības pamatā jābūt rezolūcijai, par kuru mums jābalso ceturtdienas pusdienlaikā. Es saprotu, ka, ņemot vērā stāvokli, šis parlaments ļoti priecāsies par iespēju beidzot apstiprināt rezolūciju par Tunisiju."@lv13
"Monsieur le Président, vous êtes au courant que les événements en Tunisie se sont précipités et d'ailleurs nous pouvons nous féliciter que M. Ben Ali ait quitté le pays. La situation de ces prochaines semaines va donc être très tendue en Tunisie. Je trouve que ce Parlement doit, dans une courte résolution, demander des choses très précises au Conseil et à la Commission. Vous savez qu'il y aura peut-être des élections d'ici six à huit semaines, nous n'avons donc pas le temps d'attendre février. Il faut que l'Union européenne agisse, il faut que nous agissions maintenant, et la base de notre action doit être une résolution que nous devrions voter jeudi à midi. Je comprends que, vu la situation, c'est avec grand enthousiasme que cette assemblée va enfin pouvoir voter une résolution sur la Tunisie."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, zoals u weet, zijn de gebeurtenissen in Tunesië uit de hand gelopen, en ook mogen we blij zijn dat de heer Ben Ali het land heeft verlaten. De situatie in de komende weken zal daarom zeer gespannen zijn in Tunesië. Ik vind dat het Parlement in een korte resolutie een aantal zeer specifieke dingen zou moeten vragen aan de Raad en de Commissie. U bent ervan op de hoogte dat er over zes tot acht weken misschien verkiezingen worden gehouden, dus we hebben niet genoeg tijd om tot februari te wachten. De Europese Unie moet in actie komen, we moeten nu iets doen, en ons optreden moet gebaseerd zijn op een resolutie waarover we donderdagmiddag zouden moeten stemmen. Ik begrijp dat iedereen hier, gezien de situatie, heel enthousiast zal zijn om eindelijk een resolutie over Tunesië aan te kunnen nemen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Wiadomo, że wydarzenia w Tunezji wymknęły się spod kontroli, powinniśmy też być zadowoleni z faktu, że pan Ben Ali wyjechał z kraju. Sytuacja w kilku następnych tygodniach będzie zatem bardzo napięta. Uważam, że Parlament powinien sporządzić krótką rezolucję wzywającą Radę i Komisję do bardzo konkretnych rzeczy. Wybory mogą odbyć się za sześć do ośmiu tygodni, więc nie mamy czasu, aby czekać do lutego. Unia musi działać, musimy działać już teraz, a nasze działania muszą opierać się na rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek w południe. Sądzę, że w obliczu istniejącej sytuacji Parlament ucieszy fakt, że wreszcie będzie mógł przyjąć rezolucję w sprawie Tunezji."@pl16
"Senhor Presidente, como sabe, os acontecimentos na Tunísia precipitaram-se, e podemos congratular-nos também com o facto de Ben Ali ter deixado o país. A situação nestas próximas semanas vai, portanto, ser muito tensa na Tunísia. Penso que este Parlamento deve elaborar uma curta resolução solicitando algumas coisas muito específicas ao Conselho e à Comissão Europeia. Como sabe, provavelmente vão ser realizadas eleições daqui a oito semanas, o que significa que não temos tempo para esperar até Fevereiro. A União tem de agir, nós temos de agir agora, e a nossa acção deve assentar numa resolução que deveríamos votar na quinta-feira ao meio-dia. Compreendo que, tendo em conta a situação, será com grande entusiasmo que esta Assembleia vai finalmente poder aprovar um resolução sobre a Tunísia."@pt17
"Dle Președinte, sunteți conștient de faptul că evenimentele din Tunisia au scăpat de sub control și, de asemenea, că putem fi încântați că dl Ben Ali a părăsit țara. Prin urmare, în următoarele câteva săptămâni situația din Tunisia va fi foarte tensionată. Cred că Parlamentul trebuie să elaboreze o scurtă rezoluție pentru a solicita Consiliului și Comisiei câteva aspecte foarte specifice. Sunteți conștient de faptul că este posibil ca alegerile să aibă loc peste șase-opt săptămâni, prin urmare, nu avem timp să așteptăm până în februarie. Uniunea trebuie să acționeze, noi trebuie să acționăm acum, iar acțiunile noastre trebuie să se bazeze pe o rezoluție cu privire la care ar trebui să votăm joi la prânz. Înțeleg că, având în vedere situația, acest Parlament va fi foarte entuziast de faptul că va putea, în sfârșit, să aprobe o rezoluție privind Tunisia."@ro18
"Iste viete, že udalosti v Tunisku sa vymkli spod kontroly, a tiež môžeme byť radi, že pán bin Alí opustil krajinu. Situácia v Tunisku bude preto počas nasledujúcich niekoľkých týždňov veľmi napätá. Myslím si, že Parlament by mal vypracovať krátke uznesenie, v ktorom bude žiadať Radu a Komisiu o veľmi konkrétne veci. Viete, že voľby sa môžu uskutočniť o šesť až osem týždňov, preto nemôžeme čakať do februára. Únia, ako aj my musíme okamžite konať a naše kroky sa musia zakladať na uznesení, o ktorom by sme mali hlasovať vo štvrtok napoludnie. Chápem, že vzhľadom na túto situáciu bude Parlament veľmi nadšený, keď bude konečne môcť prijať uznesenie o Tunisku."@sk19
". Gospod predsednik, kot veste, so dogodki v Tuniziji ušli izpod nadzora, lahko pa smo tudi veseli, da je gospod Ben Ali zapustil državo. Razmere v Tuniziji v teh nekaj naslednjih tednih bodo torej zelo napete. Mislim, da mora Parlament sestaviti kratko resolucijo, da bi od Sveta in Komisije zahteval nekaj zelo določenih stvari. Vsi veste, da bo do volitev mogoče prišlo čez šest ali osem tednov, zato nimamo časa, da bi čakali do februarja. Unija mora ukrepati, mi moramo ukrepati zdaj, vse, kar bomo storili, pa mora temeljiti na resoluciji, o kateri bi morali glasovati v četrtek opoldne. Kolikor vidim, bo ta parlament glede na trenutne razmere zelo vesel, da bo končno lahko potrdil resolucijo o Tuniziji."@sl20
"Herr talman! Du är medveten om att händelserna i Tunisien är ur kontroll och även att vi kan vara nöjda med att Zine El Abidine Ben Ali har lämnat landet. Situationen i Tunisien kommer därför att vara mycket spänd under de kommande veckorna. Jag anser att parlamentet måste utarbeta en kort resolution för att be rådet och kommissionen om några mycket specifika saker. Du är medveten om att valet ska hållas om sex till åtta veckor, så vi hinner inte vänta tills februari. Unionen måste agera, vi måste agera nu och vårt agerande måste bygga på en resolution som vi bör rösta om på torsdag vid lunchtid. Med tanke på situationen vet jag att parlamentet kommer att vara mycket entusiastiskt över att slutligen få anta en resolution om Tunisien."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph