Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2011-01-17-Speech-1-007-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20110117.3.1-007-000"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mam kilka uwag wstępnych. Jest to 5 krótkich punktów. Dnia 27 stycznia mija 66. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Każdego roku w tym dniu czcimy pamięć ponad miliona zamordowanych tam ludzi. Daje nam to siłę do wspólnego budowania pokojowej przyszłości zjednoczonej Europy, która nie będzie znała w przyszłości takich koszmarów. Druga informacja: dnia 13 stycznia naród litewski obchodził 20. rocznicę krwawej niedzieli, kiedy to armia sowiecka dokonała próby obalenia demokratycznie wybranego rządu niepodległej Litwy. Litwini obronili swoją wolność i są dziś równoprawnymi członkami wspólnoty euroatlantyckiej. Wspominając tę ważną dla Europy rocznicę, solidaryzujemy się dzisiaj z Białorusinami, także naszymi sąsiadami, którzy oczekują jeszcze, by wolność i demokracja zagościły w ich kraju. Kolejna informacja: dnia 23 grudnia 2010 roku Unia Europejska przystąpiła do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja ta, wraz ze strategią w sprawie niepełnosprawności przygotowaną przez Komisję Europejską, pozwoli do 2020 roku zapewnić równość praw obywatelskich, politycznych i gospodarczych blisko 80 milionom obywateli Unii, którzy mają różnego rodzaju niepełnosprawności. Informacja czwarta: chciałbym także przypomnieć, że jesteśmy poważnie zaniepokojeni zniknięciem chińskiego adwokata pana Gao Zhishenga. Według najnowszych informacji jest on źle traktowany i poddawany torturom. Parlament Europejski kilkakrotnie już zajmował się sprawą pana Zhishenga. Dziś pragnę wezwać władze chińskie do ujawnienia miejsca jego pobytu i stanu zdrowia. Ostatnia informacja: od czasu naszego ostatniego spotkania przed świętami zakończyła się prezydencja belgijska, a przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przejęły Węgry. Będziemy na temat obydwu prezydencji rozmawiali na tej sesji Parlamentu. W tym czasie mieliśmy też do czynienia z ważnymi wydarzeniami politycznymi: wybory na Białorusi, ostatnie wypadki w Tunezji. Obydwa te punkty są w porządku obrad naszej sesji plenarnej. Pragnę też przypomnieć, że w ostatnich tygodniach świat dotknęło kilka poważnych klęsk żywiołowych. Łączymy się w bólu z rodzinami ich ofiar i przekazujemy im, a także rządom tych krajów, nasze kondolencje."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Na úvod bych rád zmínil několik věcí. Jde o pět stručných poznámek. Ve čtvrtek 27. ledna si připomeneme 66. výročí osvobození německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. V tento den si každoročně připomínáme památku více než jednoho milionu lidí, kteří zde byli zavražděni. Dodává nám to sílu ke spolupráci při budování mírové budoucnosti jednotné Evropy, Evropy, kterou již nepostihne taková hrůza. Zadruhé, 13. ledna si litevský lid připomíná 20. výročí tzv. krvavé neděle, kdy se sovětská armáda pokusila svrhnout demokraticky zvolenou vládu nezávislé Litvy. Litevci svou svobodu ubránili a dnes požívají stejných práv jako členové euroatlantického společenství. Při příležitosti tohoto pro Evropu důležitého výročí vyjadřujeme dnes solidaritu občanům Běloruska, kteří jsou rovněž našimi sousedy a stále ještě čekají na to, až i do jejich země přijde svoboda a demokracie. Zatřetí, 23. prosince 2010 Evropská unie ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva ve spojení se strategií Evropské komise pro pomoc osobám se zdravotním postižením umožní, aby do roku 2020 byla téměř 80 milionům občanů Unie, kteří trpí nějakou formou postižení, zaručena rovná občanská, politická a hospodářská práva. Začtvrté bych rovněž rád zopakoval, že jsme vážně znepokojeni zmizením čínského právníka Kao Č'-senga. Podle posledních zpráv je s ním špatně zacházeno a je mučen. Evropský parlament se již případem pana Č'-senga zabýval několikrát. Dnes bych rád vyzval čínské orgány, aby odhalily, kde je zadržován, a poskytly podrobné údaje o jeho zdravotním stavu. A konečně, po naše´m posledním předvánočním setkání skončilo období belgického předsednictví a vedení Rady Evropské unie se ujalo Maďarsko. Na tomto dílčím zasedání Parlamentu budeme o obou předsednictvích mluvit. Od našeho posledního setkání došlo i k důležitým politickým událostem. Mám na mysli volby v Bělorusku a nedávné střety v Tunisku. Obojí je zařazeno na programu tohoto dílčího plenárního zasedání. Rád bych také každému připomenul, že v závěru vánočního období udeřilo několik živelních pohrom. Soucítíme s rodinami obětí a rádi bychom jim i vládám dotčených zemí vyjádřili svou soustrast."@cs1
"Jeg har flere ting, jeg skal have sagt. Der er fem korte punkter. Torsdag den 27. januar højtideligholdes 66-årsdagen for befrielsen af de tyske nazisters koncentrations- og udryddelseslejr Auschwitz-Birkenau. Hvert år hylder vi på denne dag mindet om de mere end 1 mio. mennesker, der blev myrdet der. Det giver os styrke til at arbejde sammen om at opbygge en fredelig fremtid for et forenet Europa, et Europa, som aldrig skal gennemleve sådanne mareridt igen. For det andet højtideligholdt Litauen den 13. januar 20-årsdagen for Den Blodige Søndag, hvor den sovjetiske hær forsøgte at vælte det uafhængige Litauens demokratisk valgte regering. Litauerne forsvarede deres frihed og nyder i dag lige rettigheder som medlemmer af det europæisk-atlantiske område. Når vi mindes denne årsdag, en årsdag, som er vigtig for Europa, udtrykker vi samtidig solidaritet med nabofolket i Belarus, som stadigvæk venter på frihed og demokrati i deres land. For det tredje ratificerede EU den 23. december 2010 FN-konventionen om handicappedes rettigheder. Konventionen vil sammen med Kommissionens handicapstrategi muliggøre, at de næsten 80 mio. borgere, der er ramt af en eller anden form for handicap, sikres både lige borgerrettigheder, politiske og økonomiske rettigheder inden 2020. For det fjerde vil jeg gerne give udtryk for bekymring over den kinesiske advokat Gao Zhishengs forsvinden. Ifølge de seneste rapporter udsættes han for mishandling og tortur. Parlamentet har allerede taget hr. Zhishengs sag op adskillige gange. I dag vil jeg gerne opfordre de kinesiske myndigheder til at offentliggøre oplysninger om hans sundhedstilstand og tilbageholdelsessted. Slutteligt er det belgiske formandskab blevet afsluttet siden vores sidste møde inden jul, og formandskabet for Rådet er blevet overtaget af Ungarn. Vi kommer til at tale om begge formandskaber under Parlamentets aktuelle mødeperiode. Siden vores seneste møde er der sket vigtige politiske ting. Jeg tænker på valget i Belarus samt de seneste uroligheder i Tunesien. Disse ting er på arbejdsplanen for vores plenarmøde. Jeg vil ligeledes gerne minde alle om, at der indtraf flere alvorlige naturkatastrofer i juleperioden. Vi sympatiserer med ofrenes familier og vil gerne udtrykke vores medfølelse med dem og regeringerne i de ramte lande."@da2
"Ich möchte zu Beginn einige Dinge sagen. Fünf Punkte sind kurz anzusprechen. Am Donnerstag, den 27. Januar ist der 66. Jahrestag der Befreiung des deutschen nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. In jedem Jahr an diesem Tag gedenken wir der mehr als 1 Million Menschen, die dort ermordet wurden. Dies gibt uns die Kraft, gemeinsam an einer friedlichen Zukunft eines vereinten Europas zu arbeiten, ein Europa, das niemals wieder einen solchen Albtraum erleben wird. Zweitens, am 13. Januar begingen die Menschen in Litauen den 20. Jahrestag des „Blutsonntags“, an dem die sowjetische Armee versuchte, die demokratisch gewählte Regierung des unabhängigen Litauen zu stürzen. Die Litauer verteidigten ihre Freiheit und genießen heute die gleichen Rechte wie die Mitglieder der euro-atlantischen Gemeinschaft. Indem wir diesen Jahrestag, der sehr wichtig für Europa ist, begehen, zeigen wir heute unsere Solidarität mit den Menschen in Belarus, die zudem unsere Nachbarn sind und immer noch darauf warten, dass Freiheit und Demokratie in ihr Land kommen. Drittens, am 23. Dezember 2010 ratifizierte die Europäische Union das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Das Übereinkommen wird es zusammen mit der Strategie der Europäischen Kommission zugunsten von Menschen mit Behinderungen ermöglichen, dass für die fast 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Union, die durch Behinderungen beeinträchtigt sind, bis zum Jahr 2020 eine Gleichstellung im Bereich der bürgerlichen, politischen und wirtschaftlichen Rechte garantiert wird. Viertens möchte ich nochmals betonen, dass wir uns ernsthafte Sorgen über das Verschwinden des chinesischen Rechtsanwalts Gao Zhisheng machen. Den neusten Berichten zufolge wird er misshandelt und gefoltert. Das Europäische Parlament hat Herrn Zhishengs Fall bereits mehrere Male aufgegriffen. Ich möchte die chinesischen Behörden hiermit auffordern, den Ort bekanntzugeben, an dem er gefangen gehalten wird, und seinen Gesundheitszustand mitzuteilen. Seit unserem letzten Treffen vor Weihnachten ist der belgische Ratsvorsitz zu Ende gegangen, und die Leitung des Rates der Europäischen Union wurde von Ungarn übernommen. Wir werden in dieser parlamentarischen Sitzungsperiode über beide Ratsvorsitze sprechen. Seit unserem letzten Treffen haben außerdem wichtige politische Ereignisse stattgefunden. Ich denke da an die Wahlen in Belarus und die jüngsten Konflikte in Tunesien. Beide Ereignisse stehen auf dem Arbeitsplan unserer Plenartagung. Ich möchte Sie hier auch daran erinnern, dass in den letzten Wochen der Weihnachtszeit mehrere schwere Naturkatastrophen hereingebrochen sind. Unser Mitgefühl gilt den Familien der Opfer, und ich möchte ihnen und den Regierungen der betroffenen Länder unser Beileid aussprechen."@de9
"Έχω πολλά να πω πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχουν πέντε σύντομα σχόλια. Η Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, είναι η 66η επέτειος της απελευθέρωσης του γερμανικού ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Auschwitz-Birkenau. Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, τιμούμε τη μνήμη του ενός εκατομμυρίου και πλέον ανθρώπων που δολοφονήθηκαν εκεί. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να εργαζόμαστε από κοινού προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα ειρηνικό μέλλον για μια ενωμένη Ευρώπη, μια Ευρώπη που δεν θα βιώσει ξανά παρόμοιους εφιάλτες. Δεύτερον, στις 13 Ιανουαρίου, ο λαός της Λιθουανίας εόρτασε την 20ή επέτειο της «αιματοβαμμένης Κυριακής», όταν ο σοβιετικός στρατός επιχείρησε να ανατρέψει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της ανεξάρτητης Λιθουανίας. Οι Λιθουανοί υπερασπίστηκαν την ελευθερία τους και σήμερα απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα ως μέλη της ευρωατλαντικής κοινότητας. Ενθυμούμενοι αυτήν την επέτειο, μια επέτειο σημαντική για την Ευρώπη, εκφράζουμε σήμερα αλληλεγγύη προς τους πολίτες της Λευκορωσίας, οι οποίοι είναι επίσης γείτονές μας και οι οποίοι περιμένουν ακόμα την έλευση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στη χώρα τους. Τρίτον, στις 23 Δεκεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η σύμβαση αυτή, μαζί με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία, θα επιτρέψει τη διασφάλιση ίσων ατομικών, πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων μέχρι το 2020 για τα σχεδόν 80 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Τέταρτον, θέλω επίσης να επαναλάβω ότι μας προβληματίζει σοβαρά η εξαφάνιση του κινέζου δικηγόρου, Gao Zhisheng. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, υπόκειται σε κακομεταχείριση και σε βασανιστήρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συζητήσει την υπόθεση του κ. Zhisheng πολλές φορές. Σήμερα θέλω να απευθύνω έκκληση στις κινεζικές αρχές να αποκαλύψουν τον τόπο κράτησής του και να δώσουν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Τέλος, από την τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τα Χριστούγεννα, η βελγική Προεδρία ολοκλήρωσε τη θητεία της και την ηγεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε η Ουγγαρία. Θα συζητήσουμε και για τις δύο προεδρίες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου του Κοινοβουλίου. Από την τελευταία μας συνεδρίαση έλαβαν επίσης χώρα σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Αναφέρομαι στις εκλογές στη Λευκορωσία και στις πρόσφατες συγκρούσεις στην Τυνησία. Και τα δύο αυτά θέματα περιλαμβάνονται στη διάταξη των εργασιών της περιόδου συνόδου της Ολομέλειάς μας. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω σε όλους ότι πολλές σοβαρές φυσικές καταστροφές ξέσπασαν τις τελευταίες εβδομάδες της περιόδου των Χριστουγέννων. Συμμεριζόμαστε τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων και θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας τόσο σε αυτές όσο και στις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών."@el10
"I have several things to say as we begin. There are five brief points. Thursday, 27 January, will mark the 66th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau German Nazi concentration and extermination camp. Every year on this day, we honour the memory of the more than 1 million people who were murdered there. This gives us the strength to work together to build a peaceful future for a united Europe, a Europe which will not experience such nightmares again. Secondly, on 13 January, the people of Lithuania celebrated the 20th anniversary of ‘Bloody Sunday’, when the Soviet army tried to overthrow the democratically elected government of the independent Lithuania. Lithuanians defended their liberty, and today enjoy equal rights as members of the Euro-Atlantic community. In remembering this anniversary, an anniversary which is important for Europe, we express solidarity, today, with the people of Belarus, who are also our neighbours, and who are still waiting for freedom and democracy to come to their country. Thirdly, on 23 December 2010, the European Union ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Convention, together with the European Commission’s disability strategy, will enable equal civil, political and economic rights to be guaranteed by 2020 to the nearly 80 million citizens of the Union who are affected by some kind of disability. Fourthly, I would also like to reiterate that we are seriously concerned by the disappearance of the Chinese lawyer, Gao Zhisheng. According to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture. The European Parliament has already taken up Mr Zhisheng’s case several times. Today, I would like to call upon the Chinese authorities to reveal the place where he is being detained and give details of his state of health. Finally, since our last meeting before Christmas, the Belgian Presidency has ended, and the leadership of the European Union Council has been assumed by Hungary. We are going to talk about both presidencies during this part-session of Parliament. Since our last meeting, important political events have also taken place. I am thinking of the election in Belarus and the recent clashes in Tunisia. Both of these are on the order of business of our plenary part-session. I would also like to remind everyone that several serious natural disasters struck in the last weeks of the Christmas period. We sympathise with the victims’ families, and we would like to express our condolences to them and to the governments of the countries affected."@en4
"Tengo varias cosas que decir ahora que comienza la sesión, se trata de cinco puntos breves. El 27 de enero se conmemora el 66º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio alemán nazi de Auschwitz-Birkenau. En esta fecha honramos cada año la memoria de las más de un millón de personas que fueron asesinadas en ese lugar. Este recuerdo nos da la fuerza para trabajar conjuntamente en la construcción de un futuro pacífico para una Europa unida, una Europa que no vuelva a experimentar una pesadilla semejante. En segundo lugar, el 13 de enero de 2011 Lituania conmemoró el 20º aniversario del «domingo sangriento», cuando el ejército soviético intentó derrocar al gobierno elegido democráticamente de la Lituania independiente. Los lituanos defendieron su libertad y hoy gozan de los mismos derechos en su calidad de miembros de la comunidad euroatlántica. Hoy, al recordar este aniversario que es importante para Europa, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Belarús, que también son nuestros vecinos y que aún esperan la llegada de la libertad y la democracia a su país. En tercer lugar, la Unión Europea ratificó el 23 de diciembre de 2010 la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta Convención, junto con la estrategia de la Comisión Europea en materia de discapacidades, permitirá garantizar en 2020 los mismos derechos civiles, políticos y económicos a casi 80 millones ciudadanos de la Unión que sufren algún tipo de discapacidad. En cuarto lugar, me gustaría repetir que nos preocupa seriamente la desaparición del abogado chino, Gao Zhisheng. Según las últimas informaciones, ha sido maltratado y torturado. El Parlamento Europeo ya ha abordado el caso del señor Zhisheng en varias ocasiones. Hoy quiero pedir a las autoridades chinas que den a conocer el lugar en el que está detenido y faciliten información sobre su estado de salud. Por último, la Presidencia belga ha terminado y Hungría ocupa la Presidencia del Consejo de la Unión Europea desde nuestro último período de sesiones antes de Navidad. Durante este período parcial de sesiones del Parlamento vamos a hablar sobre ambas presidencias. Desde nuestro último período de sesiones también han ocurrido importantes acontecimientos políticos. Me refiero a las elecciones de Belarús y a los recientes enfrentamientos en Túnez. Ambos figuran en el orden de los trabajos de nuestra sesión plenaria. También quiero recordar a todas Sus Señorías que varios graves desastres naturales se produjeron en las últimas semanas del período navideño. Manifestamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y queremos expresar nuestras condolencias tanto a ellas como a los gobiernos de los países afectados."@es21
". – Kõigepealt on mul mitu tähelepanekut, viis lühikest punkti. Neljapäev, 27. jaanuar on Natsi-Saksamaa koondus- ja hävituslaagri Auschwitz-Birkenau vabastamise 66. aastapäev. Igal aastal austame sellel kuupäeval üle miljoni seal mõrvatud inimese mälestust. See annab meile jõudu tegemaks koostööd, et rajada ühendatud Euroopa rahuga täidetud tulevik – sellise Euroopa, mis taolisi õudusi enam läbi ei ela. Teiseks, 13. jaanuaril tähistasid leedukad verise pühapäeva 20. aastapäeva. Sel kuupäeval püüdis Nõukogude armee kukutada iseseisva Leedu demokraatlikult valitud valitsust. Leedukad kaitsesid oma vabadust ning naudivad nüüd Euro-Atlandi ühenduse liikmetena võrdseid õigusi. Selle aastapäeva meenutuseks – aastapäeva, mis on Euroopa jaoks oluline, väljendame täna solidaarsust valgevenelastega, kes on samuti meie naabrid ning kes ootavad endiselt, et vabadus ja demokraatia nende riiki jõuaks. Kolmandaks, 2010. aasta 23. detsembril ratifitseeris Euroopa Liit Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Konventsioon võimaldab koos Euroopa Komisjoni puuetega inimeste strateegiaga 2020. aastaks tagada võrdsed tsiviil-, poliitilised, ja majanduslikud õigused liidu 80 miljonile kodanikule, kelle elu osaks on mingisugune puue. Neljandaks tahan korrata, et oleme tõsiselt mures Hiina juristi Gao Zhishengi kadumise pärast. Viimaste aruannete kohaselt koheldakse teda halvasti ning piinatakse. Euroopa Parlament on Gao Zhishengi juhtumit juba mitu korda arutanud. Täna kutsun Hiina ametkondi üles avaldama teavet tema kinnipidamiskoha ning tervisliku seisundi kohta. Lõpetuseks, pärast meie viimast jõulueelset kohtumist lõppes Belgia eesistumisperiood ning Euroopa Liidu Nõukogu on asunud juhtima Ungari. Parlamendi osaistungijärgu ajal arutleme mõlema eesistumise üle. Meie viimasest kohtumisest alates on toimunud ka olulisi poliitilisi sündmusi. Ma pean silmas Valgevene valimisi ning hiljutisi kokkupõrkeid Tuneesias. Mõlemad teemad on ka meie istungjärgu tööplaanis. Tuletan ka kõigile meelde, et jõuluperioodi viimastel nädalatel toimusid mitmed rasked looduskatastroofid. Tunneme kaasa ohvrite perekondadele ning avaldame kaastunnet neile ja katastroofidest mõjutatud riikide valitsustele."@et5
"Minulla on aluksi useita asioita sanottavana. Kyse on viidestä lyhyestä ilmoituksesta. Torstaina 27. tammikuuta vietetään saksalaisen Auschwitz-Birkenaun natsien keskitys- ja tuhoamisleirin vapauttamisen 66. vuosipäivää. Joka vuosi kunnioitamme niiden yli miljoonan ihmisen muistoa, jotka murhattiin siellä. Se antaa meille voimia tehdä yhdessä työtä rakentaaksemme rauhanomaista tulevaisuutta yhdentyneessä Euroopassa, jossa ei enää koeta vastaavia painajaisia. Toiseksi, 13. tammikuuta liettualaiset viettävät "Verisunnuntain" 20. vuosipäivää. Verisunnuntaina Neuvostoliiton armeija yritti kaataa itsenäisen Liettuan demokraattisesti valitun hallituksen. Liettualaiset puolustivat vapauttaan, ja tänä päivänä heillä on tasavertaiset oikeudet euroatlanttisen yhteisön jäseninä. Muistaessamme tämän vuosipäivän, joka on Euroopan kannalta tärkeä vuosipäivä, ilmaisemme tänään solidaarisuutemme valkovenäläisille, jotka ovat myös naapureitamme ja jotka odottavat edelleen vapauden ja demokratian koittavan maassaan. Kolmanneksi, 23. joulukuuta 2010 Euroopan unionin ratifioi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen. Yleissopimus mahdollistaa yhdessä Euroopan komission vammaisstrategian kanssa sen, että vuoteen 2020 mennessä niille lähes 80 miljoonalle unionin kansalaiselle, joilla on jonkinlainen vamma, taataan yhtäläiset kansalais-, poliittiset ja taloudelliset oikeudet. Neljänneksi haluan tuoda uudelleen esiin, että olemme syvästi huolissamme kiinalaisen asianajajan Gao Zhishengin katoamisesta. Viimeisimpien tietojen mukaan häntä on pahoinpidelty ja kidutettu. Euroopan parlamentti on jo useaan otteeseen ottanut Zhishengin tapauksen esille. Haluan tänään kehottaa Kiinan viranomaisia paljastamaan, missä häntä pidetään vangittuna ja antamaan tietoja hänen terveydentilastaan. Lopuksi, Belgian puheenjohtajakausi on päättynyt sen jälkeen, kun tapasimme viimeksi ennen joulua, ja Unkari on siirtynyt Euroopan unionin neuvoston johtoon. Keskustelemme molemmista puheenjohtajakausista tämän parlamentin istuntojakson kuluessa. Edellisen tapaamisemme jälkeen on sattunut tärkeitä poliittisia tapahtumia. Tarkoitan Valko-Venäjän vaaleja ja Tunisian viimeaikaisia selkkauksia. Molemmat asiat ovat täysistuntojaksomme asialistalla. Haluan myös muistuttaa kaikkia siitä, että joulunajan viimeisinä viikkoina koettiin useita vakavia luonnonkatastrofeja. Tunnemme myötätuntoa uhrien perheitä kohtaan ja haluamme ilmaista surunvalittelumme heille ja katastrofien kohteena olevien maiden hallituksille."@fi7
"J’ai plusieurs choses à déclarer pour commencer. Il y a cinq points que je voudrais brièvement aborder. Le jeudi 27 janvier marquera le soixante-sixième anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination nazi allemand d’Auschwitz-Birkenau. Chaque année, ce jour-là, nous honorons la mémoire de plus d’un million de personnes qui y ont été tuées. Cela nous donne la force de travailler ensemble à la construction d’un avenir pacifique pour une Europe unie, une Europe qui ne revivra plus de tels cauchemars. Deuxièmement, le 13 janvier, la population lituanienne a commémoré le vingtième anniversaire du «dimanche sanglant», lorsque l’armée soviétique avait essayé de renverser le gouvernement élu démocratiquement de la Lituanie indépendante. Les Lituaniens ont défendu leur liberté et jouissent aujourd’hui de droits égaux en tant que membres de la communauté euro-atlantique. En souvenir de cet anniversaire, un anniversaire important pour l’Europe, nous manifestons aujourd’hui notre solidarité avec le peuple de Biélorussie, nos voisins également, qui attend toujours de voir triompher la liberté et la démocratie dans son pays. Troisièmement, le 23 décembre 2010, l’Union européenne a ratifié la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. La convention, conjointement avec la stratégie de la Commission européenne en matière de handicap, permettra de garantir, d’ici 2020, des droits civils, politiques et économiques égaux à près de 80 millions de citoyens européens touchés par un handicap. Quatrièmement, je souhaiterais également rappeler notre sérieuse préoccupation concernant la disparition de l’avocat chinois Gao Zhisheng. Les derniers rapports indiquent qu’il serait maltraité et torturé. Le Parlement européen a déjà abordé le cas de M. Zhisheng à plusieurs occasions. Aujourd’hui, je voudrais lancer un appel aux autorités chinoises afin que son lieu de détention et son état de santé soient communiqués. Enfin, depuis notre dernière session avant Noël, la Belgique a passé le témoin à la Hongrie à la présidence du Conseil de l’Union européenne. Nous évoquerons ces deux Présidences pendant la présente période de session du Parlement. Depuis notre dernière session, des événements politiques importants se sont produits. Je pense aux élections en Biélorussie et aux récents affrontements en Tunisie. Ces deux sujets sont inscrits à l’ordre des travaux de notre période de session plénière. Je voudrais également rappeler à chacun que plusieurs catastrophes naturelles graves ont marqué les dernières semaines de la période de Noël. Nous compatissons avec les familles des victimes, et nous tenons à leur présenter nos condoléances ainsi qu’aux gouvernements des pays touchés."@fr8
"Az ülés kezdetén szeretnék néhány dolgot mondani. Öt rövid közlendőm van. Január 27-én lesz az auschwitz-birkenaui náci német koncentrációs és haláltábor felszabadításának 66. évfordulója. Ezt a napot minden évben az itt meggyilkolt több mint egymillió ember emlékének szenteljük. Ez ad nekünk erőt ahhoz, hogy együtt építsük az egyesült Európa jövőjét, egy olyan Európáét, amely még egyszer nem lesz tanúja hasonló rémségeknek. A másik esemény január 13-hoz kötődik. Litvánia népe ekkor ünnepelte a „véres vasárnap” 20. évfordulóját, amikor a szovjet hadsereg megpróbálta megdönteni a független Litvánia demokratikusan megválasztott kormányát. A litvánok megvédték szabadságukat, ma pedig az euroatlanti közösség tagjaiként egyenlő jogokat élveznek. Amikor erre az Európa számára fontos évfordulóra emlékezünk, akkor a mai napon egyúttal kifejezzük Fehéroroszország népe iránti szolidaritásunkat is, akik szintén szomszédaink, és akik még várják, hogy a szabadság és a demokrácia beköszöntsön országukba. A harmadik esemény 2010. december 23-hoz kötődik, amikor az Európai Unió ratifikálta a fogyatékkal élő személyek jogainak védelméről szóló ENSZ-egyezményt. Ez az egyezmény az Európai Bizottságnak a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban kialakított stratégiájával együtt 2020-ra lehetővé teszi az Unió valamilyen fogyatékkal élő mintegy 80 millió állampolgárának az egyenlő állampolgári, politikai és gazdasági jogok biztosítását. A negyedik dolog: szeretnék még egyszer komoly aggodalmunknak hangot adni Gao Zsiseng kínai ügyvéd eltűnésével kapcsolatban. A legújabb hírek szerint nem megfelelő a vele szembeni bánásmód és kínzásoknak vetik alá. Az Európai Parlament már több ízben foglalkozott a Zsiseng-üggyel. Ma arra szeretném felszólítani a kínai hatóságokat, hogy hozzák nyilvánosságra az ügyvéd fogva tartásának helyét, továbbá arra, hogy adjanak konkrét információt egészségi állapotáról. Végezetül a karácsony előtti utolsó ülésünk óta a belga elnökség lezárult és az Európai Unió vezetését Magyarország vette át. Mindkét elnökségről szót ejtünk majd a parlament jelenlegi ülésén. A legutóbbi ülés óta eltelt időben fontos politikai események is lezajlottak. Gondolok itt a fehérorosz választásokra és a Tunéziában bekövetkezett legutóbbi összecsapásokra. Mindkét esemény a plenáris ülés ügyrendjének részét képezi. Szeretnék ezenkívül mindenkit emlékeztetni a karácsonyi időszak utolsó heteiben bekövetkezett számos súlyos természeti katasztrófára. Együtt érzünk az áldozatok családjaival: nekik és a katasztrófa sújtotta országok kormányainak egyaránt szeretnénk kifejezni együttérzésünket."@hu11
"Ho alcune comunicazioni da fare in apertura. Si tratta di cinque brevi punti. Giovedì 27 gennaio ricorrerà il 66° anniversario della liberazione del campo di concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Ogni anno in questa giornata onoriamo la memoria di oltre un milione di vittime di questo campo. Il ricordo ci dà la forza per costruire insieme un futuro di pace per un'Europa unita, un'Europa nella quale non si ripeteranno simili tragici eventi. Come secondo punto ricordo che il 13 gennaio il popolo lituano ha celebrato il 20° anniversario della "domenica di sangue", quando l'esercito sovietico tentò di rovesciare il governo lituano che era stato democraticamente eletto in un paese indipendente. Il popolo lituano difese la propria libertà e oggi gode di pari diritti quale membro della comunità euroatlantica. Nel ricordare questo giorno, un anniversario importante per l'Europa, esprimiamo oggi la nostra solidarietà alla popolazione della Bielorussia, anche loro nostri vicini, che attende ancora l’avvento della libertà e della democrazia nel paese. In terzo luogo, il 23 dicembre 2010, l'Unione europea ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La convenzione, insieme alla strategia della Commissione europea sulla disabilità, conferirà entro il 2020 parità di diritti civili, politici ed economici ai quasi 80 milioni di cittadini dell'Unione colpiti da qualche forma di disabilità. Come quarto punto desidero ribadire la nostra seria preoccupazione per la sparizione dell'avvocato cinese Gao Zhisheng, il quale, stando alle ultime notizie, ha subito maltrattamenti e torture. Il Parlamento europeo si è già interessato diverse volte al caso di Zhisheng e oggi desidero chiedere alle autorità cinesi di rivelare dove è detenuto e di fornire informazioni sul suo stato di salute. Infine, dall'ultima sessione prima di Natale, la Presidenza di turno belga ha concluso il suo mandato e l'Ungheria le è succeduta alla guida del Consiglio dell'Unione europea. Entrambe le Presidenze saranno oggetto di discussione nel corso di questa tornata del Parlamento. Si sono verificati importanti eventi politici dall'ultima riunione: mi riferisco alle elezioni in Bielorussia e ai recenti scontri in Tunisia, entrambi inseriti nell'ordine dei lavori di questa tornata. Desidero anche ricordare a tutti che diverse catastrofi naturali si sono verificate nel corso delle ultime settimane di questo periodo natalizio. Siamo vicini alle famiglie delle vittime alle quali desideriamo porgere le nostre condoglianze, come pure ai governi dei paesi colpiti."@it12
"Pradžioje turiu pasakyti keletą dalykų. Tai penki trumpi punktai. Sausio 27 d., ketvirtadienį, bus minimos 66-osios kalinių išvadavimo iš Aušvico-Birkenau nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovyklos metinės. Kiekvienais metais šią dieną pagerbiame daugiau nei milijono ten nužudytų žmonių atminimą. Tai suteikia mums stiprybės dirbti kartu siekiant kurti taikią ateitį suvienytai Europai, Europai, kuri nebepatirtų tokių košmarų. Antra, sausio 13 d. Lietuvos žmonės minėjo „Kruvinojo sekmadienio“, kai sovietų armija mėgino nuversti demokratiškai išrinktą nepriklausomos Lietuvos vyriausybę, 20-ąsias metines. Lietuviai apgynė savo nepriklausomybę ir šiandien turi lygias teises, būdami Euroatlantinės bendruomenės nariai. Prisimindami šią sukaktį, kuri svarbi Europai, šiandien mes reiškiame solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, kurie taip pat yra mūsų kaimynai ir kurie vis dar laukia, kol jų šalyje įsivyraus laisvė ir demokratija. Trečia, 2010 m. gruodžio 23 d. Europos Sąjunga ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Konvencija kartu su Europos Komisijos neįgalumo strategija suteiks galimybę iki 2020 m. užtikrinti lygias pilietines, politines ir ekonomines teises beveik 80 mln. Europos Sąjungos piliečių, kurie turi tam tikrą negalią. Ketvirta, taip pat norėčiau pakartoti, kad esame labai susirūpinę dėl Kinijos teisininko Gao Zhishengo dingimo. Pagal pastaruosius pranešimus, su juo netinkamai elgiamasi, jis kankinamas. Europos Parlamentas jau keletą kartų nagrinėjo G. Zhishengo atvejį. Šiandien norėčiau paraginti Kinijos valdžios institucijas atskleisti jo laikymo vietą ir suteikti išsamios informacijos apie jo sveikatos būklę. Galiausiai, nuo tada, kai prieš Kalėdas vyko pastarasis mūsų posėdis, baigėsi Belgijos pirmininkavimo laikas, ir vadovavimą Europos Sąjungos Tarybai perėmė Vengrija. Per šią Parlamento plenarinę sesiją kalbėsime apie abi pirmininkaujančias valstybes nares. Nuo mūsų pastarojo susitikimo taip pat įvyko svarbių politinių įvykių. Turiu omenyje rinkimus Baltarusijoje ir pastaruosius susirėmimus Tunise. Abu šie įvykiai įtraukti į mūsų plenarinės sesijos darbų programą. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad per paskutiniąsias Kalėdų laikotarpio savaites smūgį sudavė kelios stiprios stichinės nelaimės. Liūdime kartu su aukų šeimomis ir norėtume pareikšti užuojautą jiems ir šalių, kuriose tai įvyko, vyriausybėms."@lt14
"Sākumā es vēlos pateikt vairākas lietas. Gribu īsi minēt piecus jautājumus. Ceturtdien, 27. janvārī, būs Vācijas nacistu koncentrācijas un iznīcināšanas nometnes atbrīvošanas 66. gadadiena. Katru gadu šajā dienā mēs godinām vairāk nekā 1 miljona to cilvēku piemiņu, kuri gāja bojā šajā nometnē. Tas mums dod spēku strādāt kopīgi, lai veidotu mierīgu nākotni vienotai Eiropai, kura vairs nepiedzīvos šādus murgus. Otrkārt, 13. janvārī Lietuvas tauta atzīmēja 20. gadadienu kopš „Asiņainās svētdienas”, kad Padomju armija centās gāzt demokrātiski ievēlēto neatkarīgās Lietuvas valdību. Lietuvieši aizstāvēja savu brīvību, un šodien tiem ir tādas pašas tiesības kā citiem Eiroatlantiskās valstu kopienas dalībvalstīm. Pieminot šo gadadienu, kas ir svarīga Eiropai, mēs šodien paužam solidaritāti ar Baltkrievijas tautu, kas arī ir mūsu kaimiņi un kas joprojām gaida, kad viņu valstī ienāks brīvība un demokrātija. Treškārt, 2010. gada 23. decembrī Eiropas Savienība ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Šī konvencija kopā ar Eiropas Komisijas stratēģiju invaliditātes jomā līdz 2020. gadam nodrošinās vienlīdzīgas civilās, politiskās un ekonomiskās tiesības gandrīz 80 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju, kuriem ir kāda invaliditāte. Ceturtkārt, es vēlos vēlreiz atkārtot, ka mēs nopietni raizējamies par Ķīnas jurista pazušanu. Saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem viņam nākas saskarties ar sliktu attieksmi un spīdzināšanu. Eiropas Parlaments jau vairākkārt ir skatījis kunga lietu. Šodien es vēlos aicināt Ķīnas iestādes atklāt vietu, kur viņš tiek turēts, un sniegt ziņas par viņa veselības stāvokli. Visbeidzot atgādinu, ka kopš mūsu pēdējās tikšanās pirms Ziemassvētkiem ir beidzies Beļģijas prezidentūras pilnvaru laiks un Eiropas Savienības Padomes vadību ir uzņēmusies Ungārija. Mēs šajā Parlamenta sesijas daļā runāsim par abām prezidentūrām. Kopš mūsu pēdējās tikšanās ir notikuši arī svarīgi politiski notikumi. Es ar to domāju vēlēšanas Baltkrievijā un nesenās sadursmes Tunisijā. Abi šie notikumi ir iekļauti mūsu plenārsēdes darba kārtībā. Es vēlos arī visiem atgādināt, ka Ziemassvētku perioda pēdējās nedēļās ir notikušas vairākas nopietnas dabas katastrofas. Mēs jūtam līdzi upuru ģimenēm un vēlamies paust savu līdzjūtību viņiem un cietušo valstu valdībām."@lv13
"Mam kilka uwag wstępnych. Jest to 5 krótkich punktów. Dnia 27 stycznia mija 66. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Każdego roku w tym dniu czcimy pamięć ponad miliona zamordowanych tam ludzi. Daje nam to siłę do wspólnego budowania pokojowej przyszłości zjednoczonej Europy, która nie będzie znała w przyszłości takich koszmarów. Druga informacja: dnia 13 stycznia naród litewski obchodził 20. rocznicę krwawej niedzieli, kiedy to armia sowiecka dokonała próby obalenia demokratycznie wybranego rządu niepodległej Litwy. Litwini obronili swoją wolność i są dziś równoprawnymi członkami wspólnoty euroatlantyckiej. Wspominając tę ważną dla Europy rocznicę, solidaryzujemy się dzisiaj z Białorusinami, także naszymi sąsiadami, którzy oczekują jeszcze, by wolność i demokracja zagościły w ich kraju. Kolejna informacja: dnia 23 grudnia 2010 roku Unia Europejska przystąpiła do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja ta, wraz ze strategią w sprawie niepełnosprawności przygotowaną przez Komisję Europejską, pozwoli do 2020 roku zapewnić równość praw obywatelskich, politycznych i gospodarczych blisko 80 milionom obywateli Unii, którzy mają różnego rodzaju niepełnosprawności. Informacja czwarta: chciałbym także przypomnieć, że jesteśmy poważnie zaniepokojeni zniknięciem chińskiego adwokata pana Gao Zhishenga. Według najnowszych informacji jest on źle traktowany i poddawany torturom. Parlament Europejski kilkakrotnie już zajmował się sprawą pana Zhishenga. Dziś pragnę wezwać władze chińskie do ujawnienia miejsca jego pobytu i stanu zdrowia. Ostatnia informacja: od czasu naszego ostatniego spotkania przed świętami zakończyła się prezydencja belgijska, a przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przejęły Węgry. Będziemy na temat obydwu prezydencji rozmawiali na tej sesji Parlamentu. W tym czasie mieliśmy też do czynienia z ważnymi wydarzeniami politycznymi: wybory na Białorusi, ostatnie wypadki w Tunezji. Obydwa te punkty są w porządku obrad naszej sesji plenarnej. Pragnę też przypomnieć, że w ostatnich tygodniach świat dotknęło kilka poważnych klęsk żywiołowych. Łączymy się w bólu z rodzinami ich ofiar i przekazujemy im, a także rządom tych krajów, nasze kondolencje."@mt15
"Ik heb vijf korte inleidende verklaringen. Op donderdag 27 januari aanstaande is het precies 66 jaar geleden dat het Duitse naziconcentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Elk jaar op deze dag eren wij de nagedachtenis van de ruim een miljoen mensen die daar vermoord zijn. Dit geeft ons de kracht om gezamenlijk te bouwen aan een vreedzame toekomst voor een verenigd Europa, een Europa dat dergelijke nachtmerries niet nog eens zal meemaken. Ten tweede heeft het Litouwse volk op 13 januari de ‘bloedige zondag’ van twintig jaar geleden herdacht, waarop het Sovjetleger trachtte de democratisch gekozen regering van het onafhankelijke Litouwen omver te werpen. De Litouwers hebben hun vrijheid verdedigd en zijn vandaag gelijkberechtigde leden van de Euro-Atlantische gemeenschap. Op deze belangrijke datum voor Europa betuigen wij vandaag onze solidariteit met de mensen in Wit-Rusland, die ook onze buren zijn en die nog steeds uitzien naar vrijheid en democratie in hun land. Ten derde heeft de Europese Unie op 23 december 2010 het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van gehandicapten geratificeerd. Met dit verdrag, samen met de strategie voor mensen met een handicap van de Europese Commissie, kunnen tussen nu en 2020 voor circa 80 miljoen EU-burgers met wat voor handicap dan ook gelijke politieke, economische en burgerrechten worden gewaarborgd. Ten vierde wil ik ook graag herhalen dat wij ons ernstige zorgen maken over de verdwijning van de Chinese advocaat Gao Zhisheng. Volgens de laatste berichten wordt hij mishandeld en gemarteld. Het Europees Parlement heeft zich al een paar keer over de zaak van de heer Zhisheng uitgesproken. Vandaag wil ik een beroep doen op de Chinese regering om nadere informatie te verstrekken over de plaats van zijn gevangenhouding en zijn gezondheidstoestand. Ten slotte is sinds onze vorige bijeenkomst voor de feestdagen het Belgische voorzitterschap geëindigd, en heeft Hongarije de voorzittershamer in de Raad van de Europese Unie overgenomen. We zullen het in deze vergaderperiode over beide voorzitterschappen hebben. Ondertussen hebben er ook belangrijke politieke gebeurtenissen plaatsgevonden: de verkiezingen in Wit-Rusland, de recente ongeregeldheden in Tunesië. Deze punten staan allebei op de agenda van onze plenaire vergadering. Daarnaast wil ik eraan herinneren dat de wereld de afgelopen weken is getroffen door een aantal ernstige natuurrampen. Wij zijn solidair met de nabestaanden van de slachtoffers en brengen hun, evenals de regeringen van die landen, onze condoleances over."@nl3
"Tenho várias observações a fazer para começar. Trata-se de cinco pontos breves. Quinta-feira, 27 de Janeiro, assinala-se o 66º aniversário da libertação do campo de concentração e de extermínio de Auschwitz-Birkenau da Alemanha nazi. Todos os anos, neste dia, honramos a memória de mais de 1 milhão de pessoas que foram aí assassinadas. Isto dá-nos força para trabalharmos em conjunto para construir um futuro pacífico em prol de uma Europa unida, uma Europa que não viverá de novo pesadelos semelhantes. Em segundo lugar, no dia 13 de Janeiro, o povo da Lituânia acabou de celebrar o 20º aniversário do "Domingo Sangrento", a data em que o exército soviético tentou derrubar o governo democraticamente eleito da Lituânia independente. Os lituanos defenderam a sua liberdade, e detêm hoje direitos iguais como membros da comunidade euroatlântica. Relembrando este aniversário, um aniversário que é importante para a Europa, expressamos nesta data solidariedade com o povo da Bielorrússia, que também é nosso vizinho, e que espera ainda pela chegada da liberdade e da democracia ao seu país. Em terceiro lugar, no dia 23 de Dezembro de 2010, a União Europeia ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção, juntamente com a Estratégia Europeia para a Deficiência, lançada pela Comissão Europeia, garantirá igualdade de direitos civis, políticos e económicos aos cerca de 80 milhões de cidadãos da União portadores de algum tipo de deficiência, o mais tardar em 2020. Em quarto lugar, gostaria ainda de reiterar que estamos seriamente preocupados com o desaparecimento do advogado chinês Gao Zhisheng. De acordo com as últimas informações, Gao Zhisheng está a ser sujeito a maus tratos e tortura. O Parlamento Europeu tem abordado já várias vezes o este caso. Hoje, gostaria de apelar às autoridades chinesas para que revelem o local onde o advogado está preso e para que forneçam informações sobre o seu estado de saúde. Para finalizar, depois da nossa última reunião, realizada antes do Natal, terminou a Presidência belga e a liderança do Conselho da União Europeia foi assumida pela Hungria. Vamos abordar ambas as presidências no decorrer deste período de sessões do Parlamento. Desde a nossa última reunião ocorreram também importantes acontecimentos políticos. Estou a referir-me às eleições na Bielorrússia e aos conflitos recentes na Tunísia. Ambos estão na ordem dos trabalhos deste nosso período de sessões plenárias. Também gostaria de lembrar a todos que ocorreram vários desastres naturais graves nas últimas semanas do período do Natal. Compartilhamos os sentimentos das famílias das vítimas e queremos expressar as nossas condolências às famílias e aos governos dos países afectados."@pt17
"Aș dori să spun câteva lucruri la începutul acestei ședințe. Sunt cinci puncte concise. Joi, 27 ianuarie, se vor comemora 66 de ani de la eliberarea deținuților din lagărul german nazist de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau. În fiecare an, cu ocazia acestei zile, onorăm memoria a peste 1 milion de persoane ucise în acest lagăr. Acest lucru ne dă puterea necesară pentru a depune împreună eforturi în vederea clădirii unui viitor pașnic pentru o Europă unită, o Europă care să nu se mai confrunte niciodată cu astfel de coșmaruri. În al doilea rând, la 13 ianuarie, poporul lituanian a comemorat 20 de ani de la „Bloody Sunday” (Duminica sângeroasă), când armata sovietică a încercat să răstoarne de la putere guvernul Lituaniei independente, care fusese ales în mod democrat. Lituanienii și-au apărat libertatea, iar astăzi se bucură de aceleași drepturi ca și comunitatea euro-atlantică. În memoria acestei aniversări, o aniversare importantă pentru Europa, ne exprimăm, astăzi, solidaritatea față de poporul belarus care, de asemenea, ne este și vecin și care încă mai așteaptă ca și țara lor să se bucure în cele din urmă de libertate și democrație. În al treilea rând, la 23 decembrie 2010, Uniunea Europeană a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenția împreună cu strategia Comisiei Europene privind persoanele cu handicap vor permite, până în 2020, garantarea de drepturi civice, politice și economice egale pentru aproximativ 80 de milioane de cetățeni care se confruntă cu diferite dizabilități, din cadrul Uniunii. În al patrulea rând, doresc, de asemenea, să repet faptul că suntem cu adevărat preocupați de dispariția avocatului chinez, Gao Zhisheng. Potrivit ultimelor rapoarte, acesta este supus abuzurilor și torturii. Parlamentul European a început deja, în repetate rânduri, să lucreze la cazul dlui Zhisheng. Astăzi, doresc să solicit autorităților chineze să dezvăluie locul în care este deținut dl Zhisheng și să ofere detalii cu privire la starea de sănătate a acestuia. În cele din urmă, de la ultima noastră reuniune de dinainte de Crăciun, mandatul președinției belgiene s-a încheiat, iar conducerea Consiliului Uniunii Europene a fost preluată de Ungaria. În cadrul acestei ședințe parlamentare vom discuta despre ambele președinții. De asemenea, de la ultima noastră reuniune, au avut loc evenimente politice importante. Mă refer la alegerile din Belarus și la conflictele recente din Tunisia. Aceste două chestiuni se numără printre punctele pe care le vom dezbate în cadrul ședinței plenare. De asemenea, doresc să reamintesc tuturor faptul că, în ultimele săptămâni ale sărbătorilor de Crăciun, s-au înregistrat o serie de dezastre naturale grave. Ne exprimăm simpatia față de familiile victimelor și dorim să le transmitem condoleanțe acestora și guvernelor statelor afectate."@ro18
"Na začiatku by som chcel povedať niekoľko vecí. Máme tu päť stručných bodov. Vo štvrtok 27. januára si pripomenieme 66. výročie oslobodenia nemeckého nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim-Brezinka. Každý rok si v tento deň uctievame pamiatku viac ako milióna ľudí, ktorí tam boli zavraždení. To nám dáva silu spolupracovať na budovaní mierovej budúcnosti pre zjednotenú Európu, Európu, ktorá už nikdy nezažije takéto nočné mory. Po druhé, 13. januára si občania Litvy pripomenuli 20. výročie „krvavej nedele“, keď sa sovietska armáda pokúsila zvrhnúť demokraticky zvolenú vládu nezávislej Litvy. Litovčania si obránili svoju slobodu a dnes majú rovnaké práva ako členovia euroatlantického spoločenstva. Pri spomienke na toto výročie, ktoré je dôležité pre Európu, dnes vyjadrujeme solidaritu s obyvateľmi Bieloruska, ktorí sú tiež našimi susedmi a ktorí ešte stále čakajú, kedy do ich krajiny príde sloboda a demokracia. Po tretie, 23. decembra 2010 Európska únia ratifikovala Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor spolu so stratégiou Európskej komisie pre oblasť zdravotného postihnutia umožní do roku 2020 zaručiť rovnaké občianske, politické a hospodárske práva takmer 80 miliónom občanom Únie, ktorí trpia niektorým druhom zdravotného postihnutia. Po štvrté by som tiež chcel znovu zdôrazniť, že nás vážne znepokojuje zmiznutie čínskeho právnika Kaa Č'-šenga. Podľa najnovších správ je vystavený zlému zaobchádzaniu a mučeniu. Európsky parlament sa už niekoľkokrát zaoberal prípadom pána Č'-šenga. Dnes by som chcel vyzvať čínske orgány, aby prezradili miesto, kde je zadržiavaný, a poskytli podrobné informácie o jeho zdravotnom stave. Nakoniec, od nášho posledného stretnutia pred Vianocami sa skončilo belgické predsedníctvo a vedenie Rady Európskej únie prevzalo Maďarsko. O obidvoch predsedníctvach budeme hovoriť počas tejto schôdze Parlamentu. Od nášho posledného stretnutia sa udiali aj dôležité politické udalosti. Mám na mysli voľby v Bielorusku a nedávne konflikty v Tunisku. Obidve sú na programe práce našej plenárnej schôdze Tiež by som chcel všetkým pripomenúť, že v posledných týždňoch vianočného obdobia došlo k niekoľkým vážnym prírodným katastrofám. Súcitíme s rodinami obetí a chceli by sme im, ako aj vládam postihnutých krajín vyjadriť našu sústrasť."@sk19
"Na začetku želim povedati nekaj stvari. Gre za pet kratkih točk. V četrtek, 27. januarja, bomo obeležili 66. obletnico osvoboditve nemškega nacističnega koncentracijskega in uničevalnega taborišča Auschwitz-Birkenau. Vsako leto na ta dan počastimo spomin na več kot milijon ljudi, ki so bili tam pobiti. To nam vliva moč, da sodelujemo pri izgradnji mirne prihodnosti za enotno Evropo, za Evropo, v kateri se takšne nočne more več ne bodo zgodile. Drugič, 13. januarja so prebivalci Litve proslavili 20. obletnico „krvave nedelje“, ko je sovjetska vojska hotela zrušiti demokratično izvoljeno vlado neodvisne Litve. Litovci so branili svojo svobodo in danes uživajo enake pravice kot člani evroatlantske skupnosti. V spominu na ta dogodek, tj. ob obletnici, ki je pomembna za Evropo, danes izražamo solidarnost s prebivalci Belorusije, ki so tudi naši sosedi in ki še vedno čakajo, da v njihovo državo prideta svoboda in demokracija. Tretjič, 23. decembra 2010 je Evropska unija ratificirala Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Konvencija bo skupaj s strategijo Evropske komisije o invalidnosti omogočila, da se do leta 2020 skoraj 80 milijonom državljanom Unije z neko obliko invalidnosti zagotovijo enake državljanske, politične in gospodarske pravice. Četrtič, rad bi še enkrat povedal, da smo resno zaskrbljeni zaradi izginotja kitajskega odvetnika Gaa Džišenga. Zadnja poročila navajajo, da se z njim grobo ravna in da ga mučijo. Evropski parlament je že večkrat spregovoril o primeru gospoda Džišenga. Danes želim kitajske oblasti pozvati, da razkrijejo kraj, na katerem ga zadržujejo, in naj sporočijo podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju. Po našem zadnjem srečanju pred Božičem se je zaključilo tudi belgijsko predsedovanje, vodstvo Sveta Evropske unije pa je prevzela Madžarska. Na tem delnem zasedanju Parlamenta bomo spregovorili o obeh predsedovanjih. Po našem zadnjem srečanju so se zgodili pomembni politični dogodki. Mislim na volitve v Belorusiji in nedavne spopade v Tuniziji. Oba dogodka sta uvrščena v razpored dela našega delnega plenarnega zasedanja. Vse skupaj vas želim tudi spomniti, da je bilo v zadnjih tednih okrog Božiča več hudih naravnih nesreč. Sočustvujemo z družinami žrtev in želimo izraziti svoje sožalje tako njim kot vladam prizadetih držav."@sl20
"Jag har flera saker att ta upp innan vi börjar. Det är fem korta punkter. Torsdagen den 27 januari är 66-årsdagen för befriandet av de tyska nazisternas koncentrations- och förintelseläger Auschwitz-Birkenau. Varje år den här dagen hedrar vi minnet av de mer än en miljon människor som mördades där. Det ger oss styrkan att arbeta tillsammans för att skapa en fredlig framtid i ett enat Europa, ett Europa som inte ska uppleva sådana mardrömmar igen. För det andra firade det litauiska folket den 13 januari 20-årsdagen av den ”blodiga söndagen”, då den sovjetiska armén försökte störta den demokratiskt valda regeringen i det oberoende Litauen. Litauerna försvarade sin frihet, och i dag åtnjuter de lika rättigheter som medlemmar i den euroatlantiska gemenskapen. Genom att minnas denna årsdag, en årsdag som är viktig för Europa, uttrycker vi i dag solidaritet med folket i Vitryssland som också är våra grannar och som fortfarande väntar på att deras land får frihet och demokrati. För det tredje ratificerade EU den 23 december 2010 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna konvention kommer tillsammans med kommissionens handikappstrategi att göra det möjligt att garantera lika medborgerliga, politiska och ekonomiska rättigheter senast 2020 för närmare 80 miljoner medborgare i EU som har någon form av funktionsnedsättning. För det fjärde vill jag också återigen upprepa att vi är allvarligt oroade över den kinesiske advokaten Gao Zhishengs försvinnande. Enligt de senaste rapporterna blir han misshandlad och utsatt för tortyr. Europaparlamentet har redan tagit upp Gao Zhishengs fall många gånger. I dag vill jag uppmana de kinesiska myndigheterna att avslöja var han hålls häktad och informera om hans hälsotillstånd. Slutligen har det belgiska ordförandeskapet avslutats efter vårt senaste sammanträde före jul och ledningen för Europeiska unionens råd har övertagits av Ungern. Vi kommer att tala om båda ordförandeskapen under denna sammanträdesperiod i parlamentet. Sedan vårt senaste sammanträde har även viktiga politiska händelser ägt rum. Jag tänker på valet i Vitryssland och konflikterna nyligen i Tunisien. Båda dessa händelser finns med på arbetsplanen för sammanträdesperioden. Jag vill också påminna alla om att flera allvarliga naturkatastrofer har inträffat under de sista veckorna av juluppehållet. Vi känner sympati för offrens familjer, och vi vill uttrycka vårt deltagande med dem och med regeringarna i de drabbade länderna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Auschwitz-"13
"Birkenau"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph