Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-16-Speech-4-285"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101216.20.4-285"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a un an très exactement, nous votions ici, dans cette assemblée, une résolution concernant les gays et les lesbiennes et la loi Bahati en Ouganda. Pourquoi revenir, un an après, avec une résolution quasi-identique? Parce que le problème est loin d’être clos. D’abord le mouvement évangéliste qui était derrière cette loi Bahati, n’a pas baissé les bras et on peut toujours voir resurgir cette loi en Ouganda. La deuxième raison, c’est que, en octobre et en novembre derniers, le journal ougandais a fait du et a publié la liste d’homosexuels ougandais qui ont été immédiatement traqués et violés et se cachent encore aujourd’hui comme des réprouvés. La Cour constitutionnelle ougandaise a fait arrêter la publication de ce journal, mais on voit bien que l’atmosphère est détériorée. C’est la chasse à l’homme. Troisièmement, seulement treize pays africains reconnaissent des droits aux homosexuels. Le reste des pays ont des législations très diverses, mais certains d’entre eux – le Soudan, le nord du Nigéria, la Mauritanie - punissent encore de mort les homosexuels. Alors, et je finis par cela, il y a eu très récemment une déclaration, je dirais un peu unilatérale, des pays ACP, qui disent «Oui, on vous embête un petit peu sur ce problème des homosexuels, mais ce sont nos aspects culturels». Non, ce sont des droits de l’homme, ce sont des valeurs universelles et nous souhaitons réellement que ces valeurs universelles soient fermement défendues par la Commission et par toute l’Union européenne."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, přesně před rokem jsme v této sněmovně přijali usnesení týkající se gayů a lesbiček a Bahatiho návrhu zákona v Ugandě. Proč se tedy po roce vracíme s téměř stejným usnesením? Jelikož problém ještě zdaleka není vyřešen. V první řadě, evangelické hnutí „The Family“ („Rodina“), které stálo za tímto Bahatiho návrhem, se nevzdalo, takže můžeme být stále svědky toho, jak se tento návrh zákona v Ugandě znovu a znovu objevuje. Druhým důvodem je skutečnost, že loni v říjnu a v listopadu spustily ugandský list očerňovací kampaň a zveřejnily seznam ugandských homosexuálů, kteří byli okamžitě vypátráni a napadeni a dodnes se skrývají jako vyvrhelové. Ugandský ústavní soud vydávání těchto novin zastavil, ale je nad slunce jasnější, že atmosféra stále více houstne a že jde o hon na lidi. Zatřetí, pouze 13 afrických zemí uznává práva homosexuálů. Zbývající země mají různé zákony, ale v některých z nich – Súdánu, severní Nigérii, Mauritánii – lze za homosexualitu udělit stále trest smrti. Přesto, a tím skončím svůj projev, před nedávnou dobou země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) učinily prohlášení – z mého pohledu jaksi jednostranné –, v němž uvedly, že jsou si vědomy toho, že nás problém týkající se homosexuálů poněkud znepokojuje, ale že tyto postoje jsou součástí jejich kultury. Nikoli, jde o lidská práva, jde o univerzální hodnoty a my skutečně chceme, aby Komise a celá Evropská unie tyto univerzální hodnoty důsledně hájila."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! For præcist et år siden vedtog vi en beslutning her i Parlamentet omhandlende bøsser og lesbiske og Bahati-lovgivningen i Uganda. Hvorfor så komme tilbage et år senere med et næsten identisk beslutningsforslag? Fordi problemet langtfra er løst. For det første har vækkelsesbevægelsen 'The Family', som stod bag denne Bahati-lovgivning, ikke givet op, og vi ser stadig, at denne lov dukker op igen i Uganda. Den anden grund er, at den ugandiske avis Rolling Stones i oktober og november kørte en smædekampagne, hvor den offentliggjorde en liste over homoseksuelle ugandere, som øjeblikkelig blev jagtet og angrebet, og som i dag stadig lever i skjul som udstødte. Forfatningsdomstolen i Uganda har standset udgivelsen af denne avis, men det er tydeligt, at stemningen er blevet dårligere. Det er en menneskejagt. For det tredje anerkendes homoseksuelles rettigheder kun i 13 afrikanske lande. De resterende lande har meget forskellige lovgivninger, men nogle af dem – Sudan, det nordlige Nigeria, Mauretanien – straffer stadig homoseksuelle med døden. Alligevel, og jeg slutter med dette, udsendte landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) for ganske nylig en erklæring – som jeg finder temmelig ensidig – hvori de udtaler, at de er klar over, at dette spørgsmål om homoseksuelle generede os lidt, men at disse forhold var en del af deres kultur. Nej, det drejer sig om menneskerettigheder, om universelle værdier, og vi ønsker virkelig, at disse universelle værdier bliver forsvaret kraftigt af Kommissionen og af hele Den Europæiske Union."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Genau vor einem Jahr haben wir in diesem Parlament eine Entschließung zu Schwulen und Lesben und dem Bahati-Gesetz in Uganda verabschiedet. Wieso also ein Jahr später eine fast identische Entschließung vorlegen? Weil das Problem bei weitem nicht gelöst ist. Erstens hat die evangelikale Bewegung „The Family“, die hinter diesem Bahati-Gesetz gestanden hat, nicht aufgegeben, und dieses Gesetz taucht immer noch in Uganda auf. Der zweite Grund ist, dass die ugandische Zeitung im letzten Oktober und November eine „Name and Shame“-Kampagne durchgeführt hat, während der sie eine Liste ugandischer Homosexueller veröffentlicht hat, die sofort aufgespürt und angegriffen wurden und sich als Ausgestoßene heute immer noch verstecken. Das ugandische Verfassungsgericht hat die Herausgabe dieser Zeitung gestoppt, aber es ist klar, dass die Atmosphäre sich verschlechtert hat. Das ist eine Menschenjagd. Drittens erkennen nur 13 Länder in Afrika die Rechte Homosexueller an. Die restlichen Länder haben sehr unterschiedliche Gesetze, aber einige von ihnen – Sudan, der nördliche Teil Nigerias, Mauretanien – verhängen für Homosexuelle immer noch die Todesstrafe. Dennoch, und damit schließe ich, haben die Länder der Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP) kürzlich eine – meiner Meinung nach etwas einseitige – Erklärung abgegeben, dass sie sich bewusst seien, dass dieses Problem in Bezug auf Homosexuelle uns etwas stört, aber dass diese Aspekte Teil ihrer Kultur seien. Nein, das sind Menschenrechte, das sind universelle Werte, und wir wollen wirklich, dass diese universellen Werte von der Kommission und der gesamten Europäischen Union entschlossen verteidigt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ακριβώς πριν από ένα έτος σε αυτό το Σώμα εγκρίναμε ψήφισμα για τις λεσβίες και τους ομοφυλόφιλους και τον νόμο Bahati στην Ουγκάντα. Γιατί, ένα έτος μετά, επανερχόμαστε με ένα σχεδόν πανομοιότυπο ψήφισμα; Διότι το πρόβλημα απέχει πολύ από τη λύση του. Πρώτον, το κίνημα των ευαγγελιστών «Η οικογένεια», το οποίο βρισκόταν πίσω από τον νόμο Bahati, δεν έχει παραιτηθεί από τις προσπάθειές του και εξακολουθούμε να βλέπουμε αυτόν τον νόμο να επανέρχεται στην Ουγκάντα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, πέρυσι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η εφημερίδα της Ουγκάντα διεξήγαγε εκστρατεία «κατονομασίας και διαπόμπευσης» και δημοσίευσε κατάλογο ομοφυλοφίλων της Ουγκάντα, οι οποίοι αμέσως εντοπίστηκαν και δέχθηκαν επίθεση και συνεχίζουν σήμερα να κρύβονται ως παρίες. Το συνταγματικό δικαστήριο της Ουγκάντα διέκοψε τη δημοσίευση της εφημερίδας, αλλά είναι σαφές ότι το κλίμα έχει επιδεινωθεί. Πρόκειται για ανθρωποκυνηγητό. Τρίτον, μόνο 13 αφρικανικές χώρες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν πολύ διαφορετικές νομοθεσίες, αλλά ορισμένες εξ αυτών –Σουδάν, βόρεια Νιγηρία, Μαυριτανία– εξακολουθούν να επιβάλλουν τη θανατική ποινή στους ομοφυλοφίλους. Ωστόσο, και θα ολοκληρώσω την ομιλία μου με αυτό το σημείο, πολύ πρόσφατα, οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) προέβησαν σε δήλωση –κατά την άποψή μου μονόπλευρη– σύμφωνα με την οποία γνώριζαν ότι ενοχλούμαστε ελαφρώς από αυτό το ζήτημα σχετικά με τους ομοφυλοφίλους, αλλά πρόκειται για πτυχές του πολιτισμού τους. Όχι, πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, για οικουμενικές αξίες και θέλουμε πραγματικά αυτές οι οικουμενικές αξίες να τύχουν ισχυρής υπεράσπισης από την Επιτροπή και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση."@el10
"Mr President, Commissioner, exactly one year ago, we adopted a resolution in this House concerning gays and lesbians and the Bahati Bill in Uganda. Why return, one year later, with an almost identical resolution? Because the problem is far from solved. Firstly, the evangelist movement ‘The Family’, which was behind this Bahati Bill, has not given up, and we can still see this bill reappearing in Uganda. The second reason is that, last October and November, Uganda’s newspaper carried out a name and shame campaign and published a list of Ugandan homosexuals, who were immediately tracked down and attacked and are still in hiding as outcasts today. The Ugandan Constitutional Court has stopped the publication of this newspaper but it is clear that the atmosphere has deteriorated. This is a manhunt. Thirdly, only 13 African countries recognise homosexuals’ rights. The remaining countries have very different laws, but some of them – Sudan, northern Nigeria, Mauritania – still punish homosexuals with death. Yet, and I shall end with this, very recently, the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries made a statement – a somewhat one-sided one in my view – to the effect that they were aware that this issue regarding homosexuals bothered us slightly, but that these aspects were part of their culture. No, they are human rights, they are universal values, and we really do want these universal values to be strongly defended by the Commission and by the entire European Union."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, hace exactamente un año, aprobamos una resolución en esta Cámara sobre los gays y las lesbianas y la Ley Bahati en Uganda. ¿Por qué volver, un año más tarde, con una resolución casi idéntica? Pues porque el problema está muy lejos de resolverse. En primer lugar, el movimiento evangelista «La Familia», que estaba detrás de esta Ley Bahati, no ha desistido, y todavía podemos ver la reaparición de esta Ley en Uganda. La segunda razón es que, el pasado octubre y noviembre, el periódico de Uganda llevó a cabo una campaña de denuncia y descrédito y publicó una lista de los homosexuales en Uganda, quienes fueron perseguidos y atacados de inmediato y que aún están en la clandestinidad como parias en la actualidad. El Tribunal Constitucional de Uganda ha detenido la publicación de este diario, pero está claro que el ambiente se ha deteriorado. Se trata de una cacería humana. En tercer lugar, solo 13 países africanos reconocen los derechos de los homosexuales. Los demás países tienen leyes muy diferentes, pero algunos de ellos —Sudán, el norte de Nigeria y Mauritania— aún castigan a los homosexuales con la muerte. Sin embargo, y termino con esto, hace muy poco, los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) hicieron una declaración —algo unilateral, desde mi punto de vista— en el sentido de que eran conscientes de que esta cuestión con respecto a los homosexuales nos molestaba un poco, pero que estos aspectos eran parte de su cultura. No, son los derechos humanos, son valores universales, y realmente queremos que estos valores universales sean defendidos con rotundidad por parte de la Comisión y de toda la Unión Europea."@es21
"Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Täpselt aasta tagasi võtsime siin täiskogul vastu resolutsiooni homoseksuaalide ja Bahati eelnõu kohta Ugandas. Miks tulla aasta hiljem tagasi peaaegu identse resolutsiooniga? Sest probleem ei ole kaugeltki lahendatud. Esiteks ei ole evangelistlik liikumine „Perekond”, mis oli Bahati eelnõu algataja, alla andnud ning eelnõu ilmub Ugandas ikka ja jälle välja. Teine põhjus on see, et eelmise aasta oktoobris ja novembris korraldas Uganda ajaleht Rolling Stone nimetamise ja häbistamise kampaania ning avaldas nimekirja Uganda homoseksuaalidest, kes kohe üles otsiti, keda rünnati ja kes täna endiselt endid väljaheidetutena varjavad. Uganda põhiseaduskohus on peatanud selle ajalehe avaldamise, aga on selge, et õhkkond on veelgi halvenenud. Tegemist on inimjahiga. Kolmandaks, ainult 13 Aafrika riiki tunnustavad homoseksuaalide õigusi. Ülejäänud riikides on väga erinevad seadused, aga mõned neist – Sudaan, põhja-Nigeeria, Mauritaania – karistavad homoseksuaale endiselt surmanuhtlusega. Siiski – ja ma lõpetan sellega – tegid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid hiljuti avalduse, mis minu arvates oli mõnevõrra ühepoolne, selle kohta, et nad on teadlikud, et homoseksuaalide küsimus meid natuke häirib, aga et need aspektid on osa nende kultuurist. Ei, need on inimõigused, need on universaalsed väärtused ning me tõesti tahame, et komisjon ja kogu Euroopa Liit neid universaalseid väärtusi jõuliselt kaitseks."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tasan vuosi sitten hyväksyimme tässä parlamentissa päätöslauselman, joka koskee homoja ja lesboja sekä Bahatin lakiesitystä Ugandassa. Miksi annamme vuotta myöhemmin lähes samanlaisen päätöslauselman? Siksi, että ongelmaa ei ole lähellekään loppuunkäsitelty. Ensinnäkin evankelinen liike "The Family", joka oli Bahatin lakiesityksen takana, ei ole antanut periksi, ja laki saatetaan ottaa uudelleen esille Ugandassa. Toinen syy on se, että viime loka- ja marraskuussa ugandalainen Rolling Stone -sanomalehti järjesti julkisen häpäisykampanjan ja julkaisi luettelon Ugandan homoseksuaaleista. Heidät jäljitettiin välittömästi, heidän kimppuunsa käytiin ja he pysyttelevät edelleen hyljeksittyinä piilossa. Ugandan perustuslakituomioistuin on lakkauttanut kyseisen sanomalehden julkaisemisen, mutta on selvää, että ilmapiiri on kärsinyt. Kyse on ihmismetsästyksestä. Kolmanneksi, ainoastaan 13 Afrikan valtiota tunnustaa homoseksuaalien oikeudet. Muilla valtioilla on hyvin erilaisia lakeja, mutta joissakin niistä – Sudanissa, Pohjois-Nigeriassa, Mauritaniassa – homoseksuaalit tuomitaan edelleen kuolemaan. Tästä huolimatta, ja tähän päätän puheenvuoroni, hyvin hiljan AKT-valtiot antoivat lausunnon – mielestäni jokseenkin yksipuolisen sellaisen –, jonka mukaan kyseisissä maissa ollaan selvillä siitä, että homoseksuaalikysymys vaivaa meitä jossain määrin mutta että kyse on kulttuuriin liittyvistä seikoista. Ei, kyse on ihmisoikeuksista, kyse on yleismaailmallisista arvoista, ja me todella haluamme, että komissio ja koko Euroopan unioni puolustavat näitä yleismaailmallisia arvoja pontevasti."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, pontosan egy évvel ezelőtt ebben a Házban fogadtunk el egy állásfoglalást a leszbikusokkal és homoszexuálisokkal, illetve az ugandai Bahati-törvénnyel kapcsolatban. Miért terjesztettek be most, egy évvel később egy majdnem teljesen ugyanolyan állásfoglalásra irányuló indítványt? Természetesen azért, mert korántsem oldódott meg ez a probléma. Elsőként hadd említsem meg, hogy a Bahati-törvény háttérében álló „ ” evangélista mozgalom még mindig nem adta fel, és látjuk, hogy Ugandában újra és újra előkerül ez a törvényjavaslat. A második ok az, hogy a múlt év októberében és novemberében az ugandai napilap megszégyenítő kampányt indított, amelynek során közzétett egy listát, amely ugandai homoszexuálisok nevét tartalmazta, akiket azon nyomban lenyomoztak és megtámadtak, és akik a mai napig is kirekesztettként élik életüket. Az ugandai alkotmánybíróság leállította a napilap terjesztését, de egyértelmű, hogy a közhangulat rendkívül negatívvá vált. Ez már voltaképpen egy hajtóvadászattal is felér. Harmadsorban pedig mindössze 13 afrikai állam ismeri el a homoszexuálisok jogait. A többi országban különböző törvények vannak érvényben, de néhol – Szudánban, Nigériában és Mauritániában – még mindig halálbüntetéssel büntetik a homoszexuálisokat. Ugyanakkor – és ezzel be is fejezem – a közelmúltban az AKCS-országok nyilatkozatot adtak ki, amelyben – véleményem szerint meglehetősen egyoldalúan – elmondják, hogy ugyan tisztában vannak azzal, hogy bennünket némiképpen zavar az ő homoszexuálisokkal szembeni hozzáállása, mégis ez kultúrájuk részét képezi. Nem, ezek emberi jogok, egyetemes értékek, és igenis elvárjuk, hogy a Bizottság és az egész Európai Unió kiálljon ezek mellett az értékek mellett és megvédje őket."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, esattamente un anno fa, in quest’Aula, abbiamo approvato una risoluzione sui gay e le lesbiche e la legge Bahati in Uganda. Perché ripresentare, un anno più tardi, una risoluzione quasi identica? Occorre farlo perché purtroppo il problema è ancora lontano da una soluzione. In primo luogo, il movimento evangelista “The Family”, che ha appoggiato la legge Bahati, non ha ancora capitolato e lo vediamo ripresentarsi nuovamente in Uganda. In secondo luogo, in ottobre e novembre di quest’anno il giornale ugandese ha condotto una campagna denigratoria e ha pubblicato un elenco di nomi di omosessuali ugandesi. Queste persone sono state immediatamente rintracciate e picchiate e ancor oggi si nascondono come reietti. La corte costituzionale ugandese ha interrotto la pubblicazione del giornale, ma ormai il clima si è deteriorato ed è in corso una caccia all’uomo. In terzo luogo, solo 13 paesi africani riconoscono i diritti degli omosessuali, mentre gli altri hanno legislazioni molto diverse e alcuni, come il Sudan, la Nigeria settentrionale e la Mauritania, condannano ancora a morte gli omosessuali. Eppure – concludo – recentemente i paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico hanno dichiarato, in modo a mio avviso un po’ unilaterale, che erano consapevoli che la questione relativa all’omosessualità ci disturbava leggermente, ma che tali aspetti facevano parte della loro cultura. Si tratta invece di diritti umani, di valori universali e noi vogliamo che questi valori universali vengano difesi con fermezza dalla Commissione e da tutta l’Unione europea."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, lygiai prieš vienus metus šiame Parlamente patvirtinome rezoliuciją dėl gėjų ir lesbiečių ir D. Bahati įstatymo Ugandoje. Kodėl praėjus vieniems metams grįžtame su beveik tokia pat rezoliucija? Todėl, kad problema dar toli gražu neišspręsta. Pirma, evangelistų judėjimas „The Family“, kuris slypi už šio D. Bahati įstatymo, nepasidavė ir vis dar matome, kad šis įstatymas vėl pasirodo Ugandoje. Antra priežastis ta, kad praėjusius spalio ir lapkričio mėn. Ugandos laikraštyje „Rolling Stone“ buvo išspausdintas sąrašas Ugandos homoseksualų, kurie netrukus buvo susekti ir užpulti ir šiandien vis dar slepiasi kaip atstumtieji. Ugandos Konstitucinis Teismas sustabdė šio dienraščio leidybą, tačiau akivaizdu, kad atmosfera pablogėjo. Tai – gaudynės. Trečia, tik 13 Afrikos šalių pripažįsta homoseksualų teises. Likusiose šalyse galioja labai skirtingi įstatymai, tačiau kai kurios iš jų – Sudanas, Šiaurės Nigerija, Mauritanija – vis dar baudžia homoseksualus mirties bausme. Tačiau, ir tai bus paskutinė mano pastaba, visai neseniai Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalys padarė – mano manymu, tam tikra prasme vienašališką – pareiškimą, esą jos žinojo, kad mes šiek tiek rūpinamės šiuo su homoseksualais susijusiu klausimu, tačiau šie aspektai buvo jų kultūros dalis. Ne, tai – žmogaus teisės, visuotinės vertybės, ir mes norime, kad šias visuotines vertybes tvirtai gintų Komisija ir visa Europos Sąjunga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Tieši pirms gada mēs šajā Parlamentā pieņēmām rezolūciju par gejiem, lesbietēm un Bahati likumu Ugandā. Kādēļ pēc gada atkal ir vajadzīga gandrīz tāda pati rezolūcija? Tas ir tādēļ, ka problēma nebūt nav atrisināta. Pirmkārt, evaņģēliskā kustība kas „stāvēja” aiz Bahati likuma, nav padevusies, un mēs aizvien redzam, ka šis likums Ugandā joprojām ir spēkā. Otrkārt, pagājušā gada oktobrī un novembrī Ugandas laikrakstā tika izvērsta „vārdā saukšanas un kaunināšanas” kampaņa pret Ugandas homoseksuāļiem, publicējot viņu vārdus. Kampaņas sekas bija šo personu tūlītēja vajāšana un uzbrukumi tām, un tie kā izstumtie ir spiesti slēpties vēl šodien. Ugandas Konstitucionālā tiesa lika laikrakstam pārtraukt publikāciju, bet ir skaidrs, ka situācija vairs nebija glābjama. Tā ir cilvēku vajāšana. Treškārt, tikai 13 Āfrikas valstīs ir atzītas homoseksuāļu tiesības. Pārējās valstīs likumi šajā jomā ir atšķirīgi, bet dažās, proti, Sudānā, Ziemeļnigērijā un Mauritānijā, par homoseksualitāti piespriež nāvessodu. Tomēr, un ar to es arī beigšu savu uzstāšanos, vēl nesen Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona (ĀKK) valstis sniedza, manuprāt, diezgan vienpusēju paziņojumu par to, ka tās apzinās, ka jautājums par homoseksuāļiem mums rada bažas, bet šie aspekti ir daļa no to kultūras. Nē, tās ir cilvēktiesības un vispārējas vērtības, un mēs patiesi vēlamies, lai Komisija un visa ES tās stingri aizsargātu."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y a un an très exactement, nous votions ici, dans cette assemblée, une résolution concernant les gays et les lesbiennes et la loi Bahati en Ouganda. Pourquoi revenir, un an après, avec une résolution quasi-identique? Parce que le problème est loin d'être clos. D'abord le mouvement évangéliste qui était derrière cette loi Bahati, n'a pas baissé les bras et on peut toujours voir resurgir cette loi en Ouganda. La deuxième raison, c'est que, en octobre et en novembre derniers, le journal ougandais a fait du et a publié la liste d'homosexuels ougandais qui ont été immédiatement traqués et violés et se cachent encore aujourd'hui comme des réprouvés. La Cour constitutionnelle ougandaise a fait arrêter la publication de ce journal, mais on voit bien que l'atmosphère est détériorée. C'est la chasse à l'homme. Troisièment, seulement treize pays africains reconnaissent des droits aux homosexuels. Le reste des pays ont des législations très diverses, mais certains d'entre eux – le Soudan, le nord du Nigéria, la Mauritanie – punissent encore de mort les homosexuels. Alors, et je finis par cela, il y a eu très récemment une déclaration, je dirais un peu unilatérale, des pays ACP, qui disent "Oui, on vous embête un petit peu sur ce problème des homosexuels, mais ce sont nos aspects culturels". Non, ce sont des droits de l'homme, ce sont des valeurs universelles et nous souhaitons réellement que ces valeurs universelles soient fermement défendues par la Commission et par toute l'Union européenne."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, precies een jaar geleden hebben wij hier in deze vergaderzaal gestemd over een resolutie inzake homoseksuele en lesbische personen en het wetsvoorstel-Bahati in Oeganda. Waarom een jaar later terugkomen met een vrijwel identieke resolutie? Omdat het probleem nog allerminst uit de wereld is. Allereerst heeft de evangelische beweging die achter dit wetsvoorstel-Bahati zat, het er niet bij laten zitten en dit wetsvoorstel kan in Oeganda elk moment opnieuw opduiken. De tweede reden is dat de Oegandese krant in oktober en november jongstleden heeft bedreven en een lijst heeft gepubliceerd van Oegandese homoseksuelen, die onmiddellijk werden aangevallen en verkracht en nog altijd ondergedoken leven als paria’s. Het constitutionele hof van Oeganda heeft deze krant weliswaar een publicatieverbod opgelegd, maar het is duidelijk dat het klimaat is verslechterd. Homoseksuele mannen zijn opgejaagd wild. Ten derde erkennen slechts dertien Afrikaanse landen dat homoseksuelen rechten hebben. De overige landen hebben zeer uiteenlopende wetten, maar sommige daarvan – Soedan, het noorden van Nigeria, Mauritanië – leggen nog doodstraffen op aan homoseksuelen. Verder, en daarmee sluit ik af, hebben de ACS-landen zeer kortgeleden een naar mijn idee nogal unilaterale verklaring doen uitgaan waarvan de strekking luidde: “We begrijpen dat deze kwestie met betrekking tot homoseksuelen u een beetje dwarszit, maar deze aspecten maken deel uit van onze cultuur. Nee, het zijn mensenrechten, het zijn universele waarden en wij willen echt dat deze universele waarden op krachtige wijze worden verdedigd door de Commissie en door de hele Europese Unie."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Dokładnie rok temu przyjęliśmy w tym Parlamencie rezolucję dotyczącą gejów i lesbijek oraz ustawy Bahatiego w Ugandzie. Po co rok później wracać z nieomal identyczną rezolucją? Ponieważ problem jest daleki od rozwiązania. Po pierwsze, ruch ewangelicki „Rodzina”, który stał za ustawą Bahatiego, nie poddał się i nadal jesteśmy świadkami regularnego pojawiania się tej ustawy w Ugandzie. Drugim powodem jest to, że w październiku i listopadzie tego roku ugandyjska gazeta przeprowadziła zawstydzającą kampanię i opublikowała listę ugandyjskich homoseksualistów, których natychmiast wyśledzono oraz zaatakowano i którzy nadal żyją obecnie w ukryciu jako wyrzutki. Ugandyjski Trybunał Konstytucyjny wstrzymał wydawanie tej gazety, ale wyraźnie widać, że pogorszyła się atmosfera. To obława. Po trzecie, tylko 13 krajów afrykańskich uznaje prawa homoseksualistów. Pozostałe kraje mają bardzo różne ustawodawstwo, ale niektóre z nich – Sudan, północna Nigeria, Mauretania – nadal stosują karę śmierci wobec homoseksualistów. Mimo to, i na tym zakończę, całkiem niedawno kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku wydały oświadczenie – moim zdaniem nieco jednostronne – w którym przyznają, że choć wiedzą, iż problem poszanowania prawa homoseksualistów nieco nas martwi, to sprawy te stanowią część ich kultury. Nie, to prawa człowieka, to wartości uniwersalne, i naprawdę chcemy, by Komisja i cała Unia Europejska broniła tych uniwersalnych wartości."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, há exactamente um ano, aprovámos aqui neste Parlamento uma resolução relativa aos homossexuais e lésbicas e ao “projecto de lei Bahati” no Uganda. Porquê apresentarmos, um ano depois, uma resolução praticamente igual? Porque o problema está longe de estar resolvido. Em primeiro lugar, o movimento evangélico “The Family”, que esteve por detrás deste “projecto de lei Bahati”, ainda não baixou os braços e podemos voltar a assistir ao ressurgimento do projecto de lei no Uganda. A segunda razão é que, em Outubro e Novembro passados, o jornal ugandês levou a cabo uma campanha de identificação e denúncia e publicou uma lista dos nomes dos homossexuais ugandeses, que foram imediatamente localizados e atacados, e continuam ainda hoje a viver escondidos, como se de proscritos se tratasse. O Tribunal Constitucional ugandês suspendeu a publicação desse jornal, mas podemos constatar que a situação se deteriorou. É uma caça ao homem. Em terceiro lugar, apenas 13 países africanos reconhecem os direitos dos homossexuais. Os restantes países possuem legislações muito diversas, mas alguns, como o Sudão, o Norte da Nigéria, a Mauritânia, continuam a punir os homossexuais com a morte. No entanto, e concluo assim a minha intervenção, os países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP) fizeram muito recentemente uma declaração – a meu ver, um tanto ou quanto unilateral – segundo a qual estavam cientes de que esta questão dos homossexuais nos incomodava um pouco, mas que eram aspectos que eram inerentes à cultura dos seus países. Não, é de direitos humanos que se trata, de valores que são universais, e o que pretendemos efectivamente é que estes valores sejam firmemente defendidos pela Comissão e por toda a União Europeia."@pt17
"Domnule președinte, domnule comisar, în urmă cu exact un an am adoptat o rezoluție în această Cameră privind homosexualii și lesbienele și Legea Bahati din Uganda. De ce să venim, un an mai târziu, cu o rezoluție aproape identică? Deoarece problema este departe de a fi rezolvată. În primul rând, mișcarea evanghelică „Familia”, care a susținut această Lege Bahati, nu a renunțat și vedem că această lege continuă să reapară în Uganda. Al doilea motiv este că în luna octombrie sau noiembrie a anului trecut, ziarul ugandez a organizat o campanie de identificare și defăimare și a publicat lista cu homosexualii din Uganda, care au fost imediat vânați și atacați și care se ascund și în prezent ca niște proscriși. Curtea Constituțională din Uganda a oprit publicarea acestui ziar, însă este clar că atmosfera s-a deteriorat. Aceasta este o vânătoare de oameni. În al treilea rând, doar 13 țări africane recunosc drepturile homosexualilor. Restul țărilor au legi foarte diferite, însă unele dintre ele – Sudan, Nigeria de nord, Mauritania – continuă să pedepsească homosexualii cu moartea. Totuși, și voi încheia cu acest aspect, foarte recent, țările din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) au făcut o declarație – oarecum unilaterală, după părerea mea – în care precizau că sunt la curent cu faptul că această chestiune privind homosexualii ne deranjează întrucâtva, însă că aceste aspecte sunt parte a culturii lor. Nu, este vorba despre drepturile omului, despre valori universale și ne dorim sincer ca aceste valori să fie apărate ferm de Comisie și de întreaga Uniune."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, presne pred rokom sme v tomto Parlamente prijali uznesenie týkajúce sa gejov a lesbičiek a Bahatiho zákona v Ugande. Prečo sa po roku vraciame s takmer identickým uznesením? Pretože problém ani zďaleka nie je vyriešený. Po prvé, evanjelizačné hnutie Rodina, ktoré stálo za týmto Bahatiho zákonom, sa nevzdalo a vidíme, že tento zákon sa v Ugande stále znovu objavuje. Druhým dôvodom je skutočnosť, že v októbri a novembri začali ugandské noviny hanobiacu kampaň a zverejnili zoznam ugandských homosexuálov, ktorých okamžite začali vyhľadávať a útočiť na nich a ktorí sa aj dnes stále skrývajú ako štvanci. Ugandský ústavný súd zastavil vydávanie týchto novín, ale je zrejmé, že situácia sa zhoršila. Je to poľovačka na ľudí. Po tretie, iba 13 afrických krajín uznáva práva homosexuálov. V ostatných krajinách platia veľmi odlišné zákony, ale v niektorých z nich – v Sudáne, severnej Nigérii, Mauritánii – stále trestajú homosexuálov smrťou. A celkom nedávno, a tým skončím, vydala skupina afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT) vyhlásenie – myslím si, že trochu jednostranné –, podľa ktorého sú si vedomé, že tento problém s homosexuálmi nás mierne znepokojil, ale že tieto aspekty sú súčasťou ich kultúry. Nie, sú to ľudské práva, sú to univerzálne hodnoty, a my skutočne chceme, aby Komisia a celá Európska únia tieto univerzálne hodnoty dôrazne obhajovali."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, pred točno enim letom smo v Parlamentu sprejeli resolucijo v zvezi z geji in lezbijkami ter Bahatijevim zakonom v Ugandi. Zakaj se leto kasneje vračamo s skoraj povsem enako resolucijo? Ker je problem daleč od tega, da bi bil rešen. Prvič, evangeličansko gibanje „Družina“, ki je stalo za tem Bahatijevim zakonom, ni popustilo, in vidimo lahko, da se ta zakon ponovno pojavlja v Ugandi. Drugi razlog je, da je oktobra in novembra lani ugandski časopis izvedel kampanjo razkritja in javne osramotitve ter objavil seznam ugandskih homoseksualcev, ki so jih takoj izsledili in napadli ter se danes še vedno skrivajo kot izobčenci. Ugandsko ustavno sodišče je ustavilo izdajo tega časopisa, vendar je jasno, da se je ozračje poslabšalo. To je lov na ljudi. Tretjič, samo 13 afriških držav priznava pravice homoseksualcev. Preostale države imajo zelo različne zakone, toda nekatere izmed njih – Sudan, severna Nigerija, Mavretanija – za homoseksualce predvidevajo smrtno kazen. Toda nedavno, in s tem bom tudi zaključila, so afriške, karibske in pacifiške (AKP) države podale izjavo – po mojem mnenju sicer enostransko –, da se zavedajo, da nas to vprašanje v zvezi s homoseksualci nekoliko moti, vendar so ti vidiki del njihove kulture. Ne, to so človekove pravice, to so univerzalne vrednote, in resnično hočemo, da se Komisija in celotne Evropska unija odločno zavzemata za te univerzalne vrednote."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot! För exakt ett år sedan antog vi en resolution här i kammaren om homosexuella och Bahati-lagförslaget i Uganda. Varför återkomma ett år senare med en i stort sett identisk lagstiftning? Därför att problemet är långt ifrån löst. För det första har evangeliströrelsen ”Familjen”, som låg bakom Bahati-lagförslaget, inte gett upp och vi kan fortfarande se att lagförslaget dyker upp på nytt i Uganda. För det andra genomförde Ugandas nyhetstidning en namn- och skamkampanj i oktober och november förra året, och offentliggjorde en förteckning över Ugandas homosexuella, som omedelbart spårades upp och attackerades och som fortfarande gömmer sig som utstötta än i dag. Ugandas författningsdomstol har stoppat publiceringen av denna tidning, men det är tydligt att situationen har förvärrats. Detta är människojakt. För det tredje har endast 13 afrikanska länder erkänt de homosexuellas rättigheter. De återstående länderna har mycket olika lagar, men vissa av dem – Sudan, norra Nigeria, Mauretanien – bestraffar fortfarande homosexuella med döden. Jag avslutar med att säga att staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet ändå har gjort ett uttalande – ett något ensidigt sådant enligt min mening – som går ut på att de är medvetna om att denna fråga om homosexuella har besvärat oss i viss mån, men att dessa aspekter är en del av deras kultur. Nej, de är mänskliga rättigheter, de är allmänna värderingar och vi vill verkligen att dessa allmänna värderingar ska försvaras med eftertryck av kommissionens och hela EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Rolling Stone"18,20,15,1,19,16,11,22,10,3,13,4,21,9,17,12,8
"The Family"15,11,3,8
"The Family"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph