Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-16-Speech-4-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101216.4.4-078"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Commission has created a huge crisis in the egg industry. Like it or not, 100 million birds will still be in cages on D-day – or should I say E-day? There is neither the cash nor the logistics to prevent this. Insisting on the ruthless enforcement of its rules in a year’s time from the comfort of an armchair may give the speaker a great feeling of satisfaction, but it could seriously jeopardise the long-term health of the British egg sector. Let us look at the practical implications. How do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours? Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day? On the assumption that you somehow succeed in either of these, where will consumers turn for their 83 million daily eggs? To Ukraine, to India, to Argentina, to Brazil, where all the eggs will have been laid in battery cages. Do any of these countries have a reputation for high welfare standards? Once this trade starts, it will expand very rapidly by virtue of its competitive advantage. It will be very difficult to stop. It will completely undermine the efforts of colony egg producers in the UK. In effect, we will export a large slice of our industry which has just made massive investments to stay compliant with EU rules. I believe that an intra-Community trading ban is a complete non-starter. Not only will it be impossible to police across open borders, but it could be challenged by the WTO. So the least bad solution – and I say ‘least bad’ – is to allow temporary derogations to non-compliant producers with conditions attached. There are some naked images I enjoy looking at, but I do not enjoy the visual image of lorry-loads of naked, unstamped eggs leaving foreign battery cage units en route to the UK in 2012. Unstamped eggs are a gift to a fraudulent trader. We have learnt this the hard way in the UK. Our UK solution is to mechanically stamp eggs with the code numbers that represent their method of production at the laying farm itself. This operation is proceeding on my own farm at this very moment, and the machinery is reliable. The Commission say it is far too difficult for them to organise the stamping of a special code on non-compliant eggs, despite its obvious necessity. Yes, this is, of course, the same Commission that is forcing UK sheep farmers to unnecessarily identify sheep individually with unreliable electronic equipment. What a glaring inconsistency. The ‘least bad’ solution – and I use that expression again – is for the EU to insist that non-compliant Member States spend their regional funds on stamping machines and also to pay for an inspectorate whose staff are nationals of compliant Member States. This inspectorate will also visit packing stations and build up a database of the processors who use these battery cage eggs in their products. Most UK retailers are keen to avoid trading in battery caged eggs after the deadline, but they can only succeed in this if these eggs are properly identified."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Komise způsobila ve vaječném průmyslu ohromnou krizi. Ať se vám to líbí nebo ne, v den D – nebo bych snad měl říct v „den V“? – bude v klecích ještě na 100 milionů opeřenců. Tomu nezabrání ani peníze, ani logistická řešení. Trvají-li účastníci diskuse z pohodlí svého křesla na prosazování svých pravidel, možná jim to dodává pocit uspokojení, ale mohlo by to závažně ohrozit dlouhodobou kondici britského odvětví produkce vajec. Pojďme se podívat na jednotlivé aspekty. Jak se zbavíte 100 milionů nosnic za 24 hodin? Nebo jak lze bezpečně zlikvidovat 83 milionů vajec denně? Za předpokladu, že se vám jednoho z toho nějakým způsobem podaří dosáhnout, kde spotřebitelé vezmou svých 83 milionů vajec denně? Na Ukrajině, v Indii, v Argentině či v Brazílii, kde jsou veškerá vejce produkována v klecových chovech. Je snad některá z těchto zemí známá svými vysokými normami pro dobré životní podmínky zvířat? Jakmile tento obchod začne, velmi rychle se silou své konkurenční výhody rozšíří. A bude velmi těžko k zastavení. Úplně se tím zničí úsilí zástupů producentů vajec ve Velké Británii. Ve výsledku se tím zbavíme velkého dílu svého průmyslu, který právě vynaložil masivní investice na splnění pravidel EU. Domnívám se, že zákaz obchodování uvnitř Společenství je předem naprosto ztracený případ. Nejen že nebude možné to v rámci otevřených hranic ohlídat, ale mohlo by se to setkat s odporem WTO. Takže nejméně špatné řešení – záměrně říkám „nejméně špatné“ – je povolit dočasný odklad pro výrobce, jež nesplňují dotčené podmínky. Pohled na nákladní vozy, které na cestě do Velké Británie v roce 2012 převážejí neoznačená vejce ze zahraničních klecových chovů, není pohledem, z něhož bych se chtěl radovat. Neoznačená vejce jsou darem pro podloudné obchodníky. Velmi tvrdým způsobem jsme se o tom ve Velké Británii poučili. Naším řešením ve Velké Británii je mechanicky označovat vejce už v samotných drůbežárnách číselným kódem, který by rozlišoval metodu jejich produkce. Tak se tomu v současné době děje i v mém vlastním provozu a jedná se o velmi spolehlivé zařízení. Komise tvrdí, že je pro ně příliš složité organizovat značení vajec, která nesplňují podmínky, zvláštním kódem, ačkoliv je to zjevně nutné. Ano, a to je samozřejmě tatáž Komise, která nutí britské chovatele ovcí, aby zbytečně značily jednotlivé ovce pomocí nespolehlivého elektronického zařízení. Jak očividný rozpor! Nejméně špatné řešení – a opět uvádím tento výraz – pro EU je trvat na tom, aby členské státy, jež nesplňují podmínky, vynaložily své regionální prostředky na označovací stroje a aby rovněž zaplatily inspekční skupinu, jejíž členové by byli příslušníky členských států, které podmínky splňují. Tato inspekce by také navštěvovala balicí stanice a vytvořila by databázi zpracovatelů, kteří ve svých výrobcích používají vejce z klecových chovů. Většina britských maloobchodníků se usilovně snaží vyhnout obchodování s vejci z klecových chovů po uplynutí lhůty, ale to se jim může podařit jen pokud budou tato vejce příslušně označena."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen har skabt en enorm krise inden for ægindustrien. Uanset om vi kan lide det eller ej, vil 100 mio. fugle fortsat være i bure på D-dagen – eller skulle jeg sige E-dagen? Der er hverken penge eller logistik til at forhindre dette. Når en taler her fra lænestolen insisterer på en skånselsløs håndhævelse af reglerne om et års tid, giver det måske vedkommende en følelse af tilfredshed, men det vil kunne bringe den britiske ægsektors sundhed i fare på lang sigt. Lad os se på de praktiske problemer. Hvordan fjerner og bortskaffer man 100 mio. høner på 24 timer? Eller hvordan smadrer og bortskaffer man sikkert 83 mio. æg hver dag? Hvis det antages, at en af disse ting lykkes, hvor vil forbrugerne så få deres 83 mio. daglige æg fra? Fra Ukraine, fra Indien, fra Argentina, fra Brasilien, hvor alle æggene vil være lagt af høner i æglægningsbure. Har nogen af disse lande ry for høje velfærdsstandarder? Når denne handel begynder, vil den meget hurtigt vokse på grund af dens konkurrencefordel. Det vil være meget vanskeligt at stoppe den. Det vil fuldstændigt underminere producenter af æg fra fritgående høner i Det Forenede Kongerige. Vi vil rent faktisk eksportere en stor del af vores industri, der lige har foretaget massive investeringer for at leve op til EU-reglerne. Jeg mener, at et handelsforbud inden for EU er dømt til at mislykkes helt. Det vil ikke blot være umuligt at håndhæve over åbne grænser, WTO kan også sætte spørgsmålstegn ved det. Så den mindst dårlige løsning – og jeg sagde "mindst dårlige" – er at tillade midlertidige dispensationer for producenter, der ikke lever op til kravene. Der er nogle nøgenbilleder, som jeg godt kan lide at se på, men jeg kan ikke lide det visuelle billede af lastbiler fyldt med nøgne, ustemplede æg, der forlader udenlandske batteribure på vej mod Det Forenede Kongerige i 2012. Ustemplede æg er en gave for en svindler. Vi har lært dette på den hårde måde i Det Forenede Kongerige. Vores løsning i Det Forenede Kongerige er mekanisk at stemple æg med kodenumre, som angiver produktionsmetoden på selve æglægningsbedriften. Dette foregår på min egen bedrift netop i dette øjeblik, og maskineriet er pålideligt. Kommissionen siger, at det er alt for vanskeligt for den at indføre stempling med en særlig kode på æg, der ikke lever op til kravene, til trods for at der helt klart er et behov herfor. Ja, det er naturligvis den samme Kommission, som tvinger britiske fåreavlere til unødvendigt at identificere får individuelt med upålideligt elektronisk udstyr. Hvilken iøjnefaldende inkonsekvens. Den "mindst dårlige" løsning – og jeg bruger det udtryk igen – er, at EU insisterer på, at medlemsstater, der ikke lever op til kravene, bruger deres regionale midler til stemplemaskiner og også betaler for et tilsyn, hvis personale består af statsborgere fra medlemsstater, der lever op til kravene. Dette tilsyn skal også besøge pakkestationer og opbygge en database over de forarbejdningsvirksomheder, der bruger burhønseæg i deres produkter. De fleste detailhandlende i Det Forenede Kongerige vil meget gerne undgå at forhandle burhønseæg efter fristen, men det kan de kun, hvis disse æg identificeres ordentligt."@da2
"Herr Präsident! Die Kommission hat eine gewaltige Krise in der Eierindustrie verursacht. Egal ob wir es mögen oder nicht, zu dem Termin werden immer noch 100 Millionen Vögel in Käfigen leben. Es gibt weder das Geld noch die logistischen Möglichkeiten, um dies zu verhindern. Das Bestehen auf der schonungslosen Umsetzung der Regeln in einem Jahr aus der gemütlichen Position im Sessel heraus kann dem Redner ein großartiges Gefühl der Befriedigung bescheren, aber es kann auch die langfristige Gesundheit des britischen Eiersektors ernsthaft gefährden. Lassen Sie uns die praktischen Auswirkungen betrachten. Wie entfernt und entsorgt man 100 Millionen Hennen in 24 Stunden? Oder wie zerschlägt und entsorgt man 83 Millionen Eier täglich sicher? Unter der Annahme, dass man irgendwie mit beidem Erfolg hat, wo bekommen dann die Verbraucher ihre 83 Millionen Eier täglich her? Aus der Ukraine, Indien, Argentinien, Brasilien, wo alle Eier in Legebatterien erzeugt werden. Ist irgendeines dieser Länder bekannt für hohe Tierschutznormen? Sobald dieser Handel beginnt, wird er sich aufgrund seines Wettbewerbsvorteils schnell ausbreiten. Er wird schwer aufzuhalten sein. Das wird die Bemühungen der Kolonieeiererzeuger im Vereinigten Königreich völlig untergraben. Tatsächlich werden wir einen großen Teil unserer Industrie, die gerade gewaltige Investitionen gemacht hat, um die EU-Regeln einzuhalten, exportieren. Ich glaube, dass ein innergemeinschaftliches Handelsverbot völlig unmöglich ist. Es wird nicht nur unmöglich sein, dieses Verbot über offene Grenzen hinweg zu verfolgen, sondern es könnte auch von der WHO angegriffen werden. Also besteht die am wenigsten schlimme Lösung – ich sage „am wenigsten schlimme“ – darin, Erzeugern, die die Vorschriften nicht einhalten, mit Auflagen zeitweilige Abweichungen zu gestatten. Es gibt Nacktbilder, die ich gerne ansehe, aber die Vorstellung von Lastwagen voller nackter, nicht gestempelter Eier, die 2012 von den ausländischen Lagebatterien in Richtung des Vereinigten Königreichs fahren, gefällt mir nicht. Nicht gestempelte Eier sind ein Geschenk für betrügerische Händler. Das haben wir im Vereinigten Königreich auf die harte Tour gelernt. Unsere Lösung im Vereinigten Königreich besteht darin, automatisch die Codenummer, die die Erzeugungsmethode kennzeichnet, auf dem Hühnerhof selbst auf das Ei zu stempeln. Dieses Verfahren wird gegenwärtig auf meinem eigenen Hof angewandt und die Technik ist zuverlässig. Die Kommission sagt, dass es viel zu schwierig sei, die Kennzeichnung nicht vorschriftsmäßiger Eier mit einem speziellen Code zu organisieren, obwohl es offensichtlich notwendig ist. Ja, das ist natürlich dieselbe Kommission, die die Schafhalter des Vereinigten Königreichs zwingt, Schafe unnötigerweise mit unzuverlässiger elektronischer Ausrüstung individuell zu kennzeichnen. Was für ein eklatanter Widerspruch. Die „am wenigsten schlimme“ Lösung – und ich verwende wieder diesen Ausdruck – besteht darin, dass die EU darauf besteht, dass die Mitgliedstaaten, die die Vorschriften nicht einhalten, ihre Regionalfonds für Stempelmaschinen nutzen und auch um eine Prüfungsanstalt zu bezahlen, deren Personal aus Staatsbürgern von Mitgliedstaaten besteht, die die Vorschriften einhalten. Diese Prüfungsanstalt wird auch Kontrollbesuche bei Verpackungsanlagen durchführen und eine Datenbank der Verarbeitungsbetriebe anlegen, die diese Legebatterieeier in ihren Erzeugnissen verwenden. Die meisten Einzelhändler im Vereinigten Königreich sind sehr daran interessiert, nach Ablauf der Frist einen Handel mit Legebatterieeiern zu verhindern, aber sie können dabei nur Erfolg haben, wenn diese Eier ordnungsgemäß gekennzeichnet sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια τεράστια κρίση στη βιομηχανία των αυγών. Είτε μας αρέσει είτε όχι, 100 εκατομμύρια όρνιθες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε κλωβούς την ημέρα έναρξης ισχύος της νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν ούτε τα χρήματα ούτε η υλικοτεχνική υποστήριξη για να το αποτρέψουμε. Η επιμονή στην αυστηρότατη εφαρμογή των κανόνων σε έναν χρόνο από τώρα από την άνεση της πολυθρόνας του μπορεί να δίνει στον ομιλητή ένα σπουδαίο αίσθημα ικανοποίησης, αλλά θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την μακροπρόθεσμη ευρωστία του βρετανικού κλάδου αυγών. Ας δούμε τις πρακτικές επιπτώσεις. Πώς θα απομακρύνετε και θα διαθέσετε 100 εκατομμύρια όρνιθες σε 24 ώρες; Ή πώς θα σπάσετε και θα διαθέσετε με ασφάλεια 83 εκατομμύρια αυγά κάθε μέρα; Αν υποθέσουμε ότι με κάποιον τρόπο καταφέρετε να κάνετε κάτι από αυτά τα δύο, πού θα στραφούν οι καταναλωτές για να προμηθευτούν τα 83 εκατομμύρια αυγά τους ημερησίως; Στην Ουκρανία, την Ινδία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, όπου όλα τα αυγά έχουν παραχθεί σε συστοιχίες κλωβών. Φημίζεται καμία από αυτές τις χώρες για υψηλά πρότυπα στην καλή μεταχείριση των ζώων; Όταν ξεκινήσει αυτό το εμπόριο, θα επεκταθεί πολύ γρήγορα λόγω του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος. Θα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Θα υπονομεύσει εντελώς τις προσπάθειες των παραγωγών αυγών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα, θα εξάγουμε ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας μας το οποίο έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις μόλις πρόσφατα για να εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ. Πιστεύω ότι μια απαγόρευση ενδοκοινοτικού εμπορίου είναι μια απόλυτα καταδικασμένη υπόθεση. Όχι μόνο θα είναι αδύνατον να αστυνομεύει κανείς την κατάσταση πέρα από τα ανοικτά σύνορα, αλλά μπορεί να αμφισβητηθεί και από τον ΠΟΕ. Έτσι η λιγότερο κακή λύση –και επαναλαμβάνω «λιγότερο κακή»– είναι να επιτραπούν προσωρινές παρεκκλίσεις στους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται οι οποίες θα συνοδεύονται από όρους. Υπάρχουν κάποιες γυμνές εικόνες που μου αρέσει να βλέπω, αλλά δεν μου αρέσει η φανταστική εικόνα των φορτίων γυμνών, χωρίς σήμανση αυγών που φεύγουν από ξένες μονάδες συστοιχιών κλωβών και κατευθύνονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο το 2012. Τα χωρίς σήμανση αυγά είναι ένα δώρο για τον έμπορο που επιδίδεται σε απάτη. Αυτό το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η λύση που υιοθετήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να σφραγίζουμε μηχανικά τα αυγά με κωδικούς που αντιπροσωπεύουν τη μέθοδο παραγωγής τους στη μονάδα παραγωγής. Η επιχείρηση αυτή λαμβάνει χώρα στην δική μου μονάδα αυτή τη στιγμή, και τα μηχανήματα είναι αξιόπιστα. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι είναι πολύ δύσκολο για εκείνη να οργανώσει τη σφράγιση των αυγών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία με έναν ειδικό κωδικό, παρά το γεγονός ότι είναι προφανώς αναγκαίο. Ναι, αυτή είναι φυσικά η ίδια Επιτροπή που αναγκάζει τους εκτροφείς προβάτων του Ηνωμένου Βασιλείου να ταυτοποιούν μεμονωμένα τα πρόβατα με μη αξιόπιστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό χωρίς να υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Τι κατάφωρη ασυνέπεια! Η «λιγότερο κακή» λύση –και χρησιμοποιώ ξανά αυτή την έκφραση– είναι να επιμείνει η ΕΕ τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται να δαπανήσουν τους περιφερειακούς πόρους τους για μηχανές αποτύπωσης και επίσης να πληρώσουν για μια Επιθεώρηση το προσωπικό της οποίας θα είναι υπήκοοι των κρατών μελών που συμμορφώνονται. Αυτή η Επιθεώρηση θα επισκέπτεται επίσης τους σταθμούς συσκευασίας και θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τους μεταποιητές που χρησιμοποιούν αυτά τα αυγά από συστοιχίες κλωβών στα προϊόντα τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν να αποφύγουν το εμπόριο αυγών από συστοιχίες κλωβών μετά την προθεσμία, αλλά αυτό μπορούν να το καταφέρουν μόνο αν τα αυγά αυτά φέρουν την κατάλληλη σήμανση."@el10
"Señor Presidente, la Comisión ha creado una enorme crisis en la industria del huevo. Nos guste o no, una cifra de 100 millones de aves seguirán estando en jaulas el día-D —¿o debería decir el día E?—. No hay dinero ni logística para evitarlo. Insistir en la aplicación implacable de sus normas en el plazo de un año desde un cómodo sillón puede dar al orador un gran sentimiento de satisfacción, pero podría perjudicar bastante la salud a largo plazo del sector huevero británico. Echemos un vistazo a las consecuencias prácticas. ¿Cómo se puede quitar y disponer de 100 millones de gallinas en 24 horas? O bien, ¿cómo romper con seguridad y disponer de 83 millones de huevos cada día? En el supuesto de que tenga éxito en alguna de estas cosas, ¿dónde pedirán los consumidores sus 83 millones de huevos diarios? Pues a Ucrania, la India, Argentina o Brasil, donde todos los huevos se hayan criado en jaulas en batería. ¿Alguno de estos países tienen la reputación de cumplir con normas estrictas en el ámbito del bienestar animal? Una vez que este comercio se inicie, va a ampliarse con mucha rapidez en virtud de su ventaja competitiva. Será muy difícil detenerlo. Socavará completamente los esfuerzos de los productores de huevos en colonias del Reino Unido. En efecto, exportaremos una buena parte de nuestra industria, que acaba de hacer grandes inversiones para seguir cumpliendo con las normas de la UE. Creo que una prohibición para el comercio intracomunitario no va a cuajar en absoluto. No solo será imposible de vigilar a través de las fronteras abiertas, sino que puede resultar desafiante para la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, la solución menos mala —y digo «menos mala»— es permitir excepciones temporales a los productores que no cumplen las condiciones relacionadas. Hay algunas imágenes de desnudos que me gusta observar, pero no disfruto con la imagen visual de cargas de camiones de huevos desnudos sin etiqueta dejando las unidades de jaulas en batería extranjeras de camino al Reino Unido en 2012. Los huevos sin etiquetas son un regalo para los comerciantes fraudulentos. Hemos aprendido esta dura lección en el Reino Unido. Nuestra solución en el Reino Unido es etiquetar mecánicamente los huevos con códigos que representen su método de producción en la propia granja. Esta operación se está llevando a cabo en mi propia granja en este mismo momento, y la maquinaria es fiable. La Comisión dice que es demasiado difícil para ellos organizar el estampado de un código especial en los huevos que no cumplan las condiciones establecidas, a pesar de que se trata de una necesidad sin duda alguna. Sí, por supuesto, es la propia Comisión que obliga a los ganaderos de ovinos del Reino Unido a identificar innecesariamente a cada ovino con equipos electrónicos poco fiables. Qué gran incoherencia. La solución «menos mala» —y vuelvo a utilizar la expresión— es que la UE insista en que los Estados miembros que no cumplan las condiciones gasten sus fondos regionales en maquinaria de estampado y que paguen por un comité de inspección cuyos miembros sean nacionales de los Estados miembros que sí cumplen las condiciones. Este comité también visitará centrales de acondicionamiento y creará una base de datos de consumidores que utilizan estos huevos de jaulas en batería en sus productos. La mayoría de los minoristas del Reino Unido están dispuestos a evitar el comercio de huevos de jaulas en batería después del plazo establecido, pero solo tendrán éxito si los huevos están identificados como es debido."@es21
"Austatud juhataja! Komisjon on munatööstuses tekitanud väga suure kriisi. Kas see meeldib meile või mitte, viimselpäeval (või peaksin ma ütlema munapäeval?) on 100 miljonit kana ikka veel puuris. Selle ärahoidmiseks puudub raha ja logistika. Sõnavõtjale võib pakkuda suurt rahuldust nõuda oma mugavast tugitoolist eeskirjade armutut täitmist, kuid see võib Briti munasektori pikas perspektiivis suurde ohtu seada. Mõelgem praktilistele tagajärgedele! Kuidas kõrvaldada ja hävitada 100 miljonit kana 24 tunni jooksul? Või kuidas saab iga päev ohutult purustada ja hävitada 83 miljonit muna? Oletame, et kuidagi teil üks neist variantidest õnnestub, siis kust saavad tarbijad oma 83 miljonit igapäevast muna? Ukrainast, Indiast, Argentinast, Brasiiliast, kus kõik munad munetakse täiustamata puurides. Kas mõnda neid riikidest teatakse selle kõrgete heaolustandardite poolest? Kui nende riikidega kaubanduseks juba läheb, siis kasvab selle maht tänu konkurentsieelisele väga kiiresti. Seda on raske peatada. Sellega nullitakse Ühendkuningriigis täiustatud puure kasutavate tootjate pingutused. Tegelikult annaksime ära suure osa oma tööstusest, mis on just teinud ulatuslikke investeeringuid, et säilitada vastavus ELi eeskirjadega. Ma arvan, et ühendusesisene kauplemiskeeld on vale koht, kust alustada. Seda mitte ainult ei ole võimalik avatud piiride tõttu kontrollida, vaid ka Maailma Kaubandusorganisatsioon võib selle vastu protesteerida. Nii et kõige vähem halb lahendus – ja ma kordan: kõige vähem halb – oleks lubada ajutiselt teatud tingimustel erandeid nõuetele mittevastavatele tootjatele. Mõned alastust kujutavad pildid meeldivad mulle, kuid mulle ei meeldi ette kujutada, kuidas pärast 2012. aastat hakkavad täiustamata puure kasutavatest välismaistest ettevõtetest Ühendkuningriigi suunas veerema veoautod, mille kastid on täis n-ö alasti, ilma märgistusega mune. Märgistuseta munad on kingitus petistele. Me oleme seda Ühendkuningriigis valusatest kogemustest õppinud. Meie lahendus Ühendkuningriigis on märgistada munad mehaaniliselt koodiga, mis näitab nende tootmisviisi munatootmisettevõttes. Hetkel tehakse seda minu põllumajandusettevõttes ja vastavad masinad on usaldusväärsed. Komisjon väidab, et nõuetele mittevastavate munade erikoodiga märgistamine on liiga keeruline, kuigi seda on ilmselgelt vaja teha. Jah, tegemist on loomulikult sellesama komisjoniga, mis sunnib Ühendkuningriigi lambakasvatajaid lambaid ebausaldusväärsete elektrooniliste seadmetega ükshaaval märgistama, milleks pole mingit vajadust. Milline tohutu järjekindlusetus! Kõige vähem halb lahendus – ja ma kasutan seda väljendit uuesti – oleks see, kui EL nõuaks, et nõuetele mittevastavad liikmesriigid kasutaksid oma regionaalfonde märgistamisseadmete ostmiseks ning tasuksid ka kontrolliasutuse loomise eest, mille personal koosneks nõuetele vastavate liikmesriikide kodanikest. See kontrolliasutus külastaks ühtlasi pakendamisjaamu ja looks andmebaasi töötlejatest, kes kasutavad oma toodetes täiustamata puurides peetud kanadelt pärit mune. Enamik Ühendkuningriigi jaemüüjatest soovib vältida täiustamata puurides peetud kanadelt pärit munadega kauplemist pärast tähtaja kukkumist, kuid nad saavad seda teha üksnes siis, kui need munad on nõuetekohaselt märgistatud."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on saanut aikaan valtavan kriisin munantuotannossa. Pidimmepä siitä tai emme, 100 miljoonaa kanaa on yhä häkeissään määräpäivänä, tai sanoisinko hävittämispäivänä. Tämän estämiseen ei ole rahaa eikä logistiikkaa. Puhuja voi kokea suurta tyytyväisyyttä vaatiessaan säälimättömästi mukavasta nojatuolistaan käsin näiden sääntöjen toteuttamista vuoden kuluessa, mutta se saattaa vaarantaa vakavasti Yhdistyneen kuningaskunnan munantuotannon elinkelpoisuuden pitkällä aikavälillä. Tarkastelkaamme tämän vaikutuksia käytännössä. Kuinka aiotte hävittää 100 miljoonaa kanaa vuorokaudessa? Toisin sanoen kuinka voidaan turvallisesti murskata ja hävittää 83 miljoonaa munaa päivittäin? Oletetaan, että onnistutte jommassakummassa, mutta mihin kuluttajat palauttavat 83 miljoonaa munaa joka päivä? Ukrainaan, Intiaan, Argentiinaan ja Brasiliaan, missä kaikki munat on munittu häkeissä. Onko yksikään näistä maista korkean eläinten hyvinvointitason maineessa? Kaupankäynnin alettua se leviää hyvin nopeasti edullisen kilpailuaseman ansiosta. Sitä on hyvin vaikea pysäyttää. Se vesittää täysin Yhdistyneen kuningaskunnan munantuottajakuntien ponnistelut. Viemme itse asiassa maasta suuren osan tuotannostamme, jossa on juuri tehty massiivisia panostuksia, jotta se vastaisi EU:n sääntöjä. Yhteisön sisäinen kauppakielto ei tule mielestäni missään nimessä onnistumaan. Sen valvominen auki olevien rajojen yli olisi ensinnäkin mahdotonta, mutta myös WTO voisi vastustaa sitä. Siten vähiten huono ratkaisu – ja sanon todella "vähiten huono ratkaisu" – olisi väliaikaisten poikkeusten ehdollinen salliminen tuottajille, jotka eivät ole noudattaneet lainsäädäntöä. Pidän joidenkin paljaiden kuvien katselusta, mutta en halua katsella kuvia kuorma-autolastillisista merkitsemättömiä paljaita munia, jotka lähtevät ulkomaisista häkkikanaloista kohti Yhdistynyttä kuningaskuntaa vuonna 2012. Merkitsemättömät munat ovat kuin lahja vilpillisille kauppiaille. Olemme oppineet tämän kantapään kautta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistynyt kuningaskunta on ratkaissut asian siten, että munat merkitään mekaanisesti koodinumeroilla, jotka kertovat kanatiloilla käytetyn munien tuotantomenetelmän. Tätä operaatiota toteutetaan parhaillaan omalla tilallani, ja järjestelmä on varma. Komission mukaan heille on aivan liian vaivalloista järjestää vaatimustenvastaisten munien erityinen merkitsemisjärjestelmä, vaikka se olisi ilmiselvästi tarpeen. Nyt tietysti tämä sama komissio vaatii Yhdistyneen kuningaskunnan lampaankasvattajia merkitsemään turhaan kunkin lampaan epäluotettavalla elektronisella laitteella. Tämä on räikeän epäjohdonmukaista toimintaa. "Vähiten huono ratkaisu" – käytän jälleen tätä ilmaisua – olisi se, että EU vaatisi vaatimuksia laiminlyöviä jäsenvaltioita käyttämään aluerahastonsa merkintäkoneisiin sekä kustantamaan tarkastuslaitoksen, jonka henkilökunta tulee velvoitteensa hoitaneista jäsenvaltioista. Tarkastajat kävisivät myös pakkausasemilla ja kehittäisivät tietokannan jalostajista, jotka käyttävät tuotteissaan häkkikanaloiden munia. Suurin osa Yhdistyneen kuningaskunnan jälleenmyyjistä haluaa välttää kaupankäyntiä häkkikananmunilla määräajan jälkeen, mutta he onnistuvat tässä vain, jos munat on asianmukaisesti merkitty."@fi7
"Monsieur le Président, la Commission a provoqué une grave crise dans le secteur des œufs. Qu’on le veuille où non, 100 millions de poules seront encore dans des cages au jour J - ou devrais-je dire au jour OE? Nous n’avons ni les moyens financiers, ni les capacités logistiques nécessaires pour l’empêcher. Celui qui, bien assis dans son fauteuil, exige une application implacable des règles dans un an, peut se sentir content de lui - mais cette attitude pourrait mettre en péril la santé à long terme du secteur britannique de la production d’œufs. Voyons les conséquences pratiques. Comment éliminer 100 millions d’œufs en 24 heures? Comment écraser et éliminer 83 millions d’œufs par jour en toute sécurité? En supposant que vous y arriviez, où les consommateurs vont-ils trouver les 83 millions d’œufs qui leur manquent? En Ukraine, en Inde, en Argentine, au Brésil, où tous les œufs auront été pondus dans des cages non aménagées. Ces pays sont-ils réputés pour leurs normes strictes de bien-être animal? Une fois que ce commerce aura été lancé, il prendra rapidement de l’ampleur en raison de son avantage concurrentiel. Il sera très difficile de l’arrêter. Il sapera complètement les efforts des producteurs d’œufs de poules élevées au sol au Royaume-Uni. Nous allons en fait exporter une grande partie d’un secteur qui vient de consentir des investissements considérables pour se conformer aux règles de l’Union européenne. Je pense qu’une interdiction de vente dans toute l’Union est absolument impossible. Non seulement nous ne parviendrons pas à contrôler nos frontières ouvertes, mais cette interdiction pourrait aussi être contestée par l’OMC. La solution la moins mauvaise – et je dis bien la «moins mauvaise» – est dès lors d’accorder des dérogations temporaires aux producteurs non conformes, sous certaines conditions. Il est des images dénudées que j’apprécie, mais je n’aime pas imaginer des camions entiers d’œufs nus, sans marquage, quittant en masse des élevages étrangers utilisant des cages non aménagées, à destination du Royaume-Uni en 2012. Les œufs sans marquage sont une bénédiction pour les commerçants malhonnêtes. Nous l’avons appris à nos dépens au Royaume-Uni. La solution adoptée par le Royaume-Uni est de marquer automatiquement les œufs au moyen d’un code indiquant leur mode de production et l’exploitation dans laquelle ils ont été pondus. Ma propre exploitation utilise actuellement ce système, et les machines utilisées sont fiables. La Commission prétend qu’il serait bien trop difficile d’organiser l’apposition d’un marquage spécial sur les œufs non conformes, malgré la nécessité évidente de le faire. Oui, il s’agit évidemment de la même Commission qui oblige les éleveurs d’ovins britanniques à identifier chaque mouton individuellement, une mesure inutile qui nécessite un matériel électronique peu fiable. Quelle incohérence grossière. La solution la «moins mauvaise», pour l’Union, et j’utilise à nouveau cette expression, serait d’insister pour que les États membres non conformes consacrent leurs fonds régionaux à l’achat de machines à marquage mécanique et au financement d’une agence d’inspection dont le personnel serait recruté parmi les ressortissants d’États qui respectent les règles. Ces inspecteurs visiteront également les centres de conditionnement et créeront une base de données des entreprises de transformation qui utilisent des œufs produits en cages non aménagées dans leurs produits. La plupart des commerçants britanniques souhaitent éviter de vendre des œufs pondus en cages non aménagées après l’échéance, mais ils n’y arriveront que si ces œufs sont convenablement identifiés."@fr8
"Elnök úr, a Bizottság hatalmas válságot idézett elő a tojáságazatban. Ha tetszik, ha nem, 100 millió szárnyas lesz még mindig ketrecben a határidő napján? Nincsen az a pénz, sem az a logisztika, amivel ez megelőzhető lenne. A felszólaló nagy elégedettséget érezhet, amint kényelmesen ülve ragaszkodik a szabályainak egy éven belüli könyörtelen végrehajtásához, azonban komolyan veszélyeztetheti a brit tojáságazat hosszú távú egészségét. Vessünk egy pillantást a gyakorlati következményekre! Hogyan szabadulunk meg 100 millió tyúktól 24 óra alatt? Vagy hogyan semmisítünk meg biztonságosan naponta 83 millió tojást? Ha feltételezzük, hogy bármelyiket is sikerül valahogyan megoldania, hova forduljanak a fogyasztók a napi 83 millió tojásért? Ukrajnához, Indiához, Argentínához, Brazíliához, ahol minden tojás ketrecblokkos tartásból származik. Van-e olyan ezek közül az országok közül, amelyik a magas szintű jóléti normákról híres? Ha egyszer beindul ez a kereskedelem, a versenyelőny miatt nagyon gyorsan növekedni fog. Nagyon nehéz lesz leállítani. Teljesen alá fogja ásni az alternatív rendszert alkalmazó, brit tojástermelők erőfeszítéseit. Tulajdonképpen azon iparágunk jelentős szeletét fogjuk exportálni, amelyik éppen most ruházott be nagy összegeket abban, hogy továbbra is megfeleljen az uniós szabályoknak. Úgy vélem, hogy a Közösségen belüli kereskedelmi tilalom eleve kudarcra ítélt lépés. Azonkívül, hogy a nyitott határokkal lehetetlen lesz az ellenőrzés, a WTO is tiltakozhat. A legkevésbé rossz megoldás tehát az – hangsúlyozom, hogy a legkevésbé rossz –, ha feltételekhez kötött, ideiglenes mentességet kapnak a jogszabálynak nem megfelelő termelők. Vannak olyan képek, amelyeken szívesen gyönyörködöm a csupasz testek látványában, de egyáltalán nem tetszik, ha olyan csupasz, pecsét nélküli tojásrakományokat képzelek maga elé, amelyeket 2012-ben külföldi ketrecblokkokból szállítanak Nagy-Britanniába. A pecsét nélküli tojás ajándék a csaló kereskedő számára. Ezt Nagy-Britanniában keservesen megtanultuk. A mi brit megoldásunk szerint már a tojástermelő gazdaságban rápecsételnék a tojásokra a termelési módnak megfelelő kódszámokat. A saját gazdaságomban így történik jelenleg, és megbízható a gépezet. A Bizottság azt állítja, hogy túl nehéz feladat számukra, hogy megszervezzék a nem megfelelő tojások speciális kóddal való pecsételését, annak nyilvánvaló szükségessége ellenére. Igen, természetesen ugyanarról a Bizottságról van szó, mint amelyik arra kényszeríti a brit juhtartókat, hogy megbízhatatlan elektronikus berendezéssel, szükségtelen egyéni azonosítóval lássák el a juhokat. Milyen kirívó következetlenség! Az a legkevésbé rossz megoldás – és megint ezt a kifejezést használom –, ha az Európai Unió ragaszkodik ahhoz, hogy a jogszabályoknak nem megfelelő tagállamok regionális alapjaikat bélyegzőgépekre és olyan felügyeletre költsék, amelynek a jogszabályoknak megfelelő tagállamok állampolgárai a munkatársai. Ez a felügyelet csomagolóüzemeket is vizsgálni fog, és adatbázist épít ki azon feldolgozókról, akik ketrecblokkos tojást használnak fel termékeikhez. A brit kiskereskedők többsége nagyon el szeretné kerülni a ketrecblokkos tojás kereskedelmét a határidőt követően, de ez csak akkor sikerülhet, ha megfelelően azonosítjuk ezeket a tojásokat."@hu11
"Signor Presidente, il Commissario ha creato una profonda crisi nell‘industria delle uova. Che ci piaccia o meno, 100 milioni di galline saranno ancora in gabbia il giorno X. Non vi sono le risorse né finanziarie né logistiche per evitarlo. Magari l’oratore si sente enormemente soddisfatto insistendo sulla crudele attuazione di queste norme entro un anno, comodamente seduto in poltrona, ma questo potrebbe seriamente mettere a rischio la salute del settore delle uova britannico sul lungo periodo. Vediamo alcune implicazioni pratiche. Come rimuoveremo e smaltiremo 100 milioni di galline in 24 ore? Oppure come romperemo e smaltiremo 83 milioni di uova al giorno? Presumendo di riuscire in una delle due opzioni, dove troveranno i consumatori altri 83 milioni di uova al giorno? In Ucraina, India, Argentina, Brasile, dove le uova vengono prodotte in gabbie in batteria. Qualcuno di questi paesi è famoso per alti standard di benessere degli animali? Una volta avviato questo commercio, si espanderà rapidamente sulla scorta dell’enorme vantaggio competitivo e sarà molto difficile fermarlo. Minerà alla base gli sforzi dei produttori di uova in colonie del Regno Unito. In realtà, esporteremo una grande parte della nostra industria che ha appena intrapreso massicci investimenti per rispettare le norme europee. Un divieto sul commercio interno alla Comunità europea è un pessimo punto di partenza: non solo sarà impossibile sorvegliare le frontiere aperte, ma potrebbe essere contestato dall’OMC. Il male minore, e sottolineo “il male minore”, è di consentire deroghe temporanee e le relative condizioni per i produttori non in regola. Mi diverto a guardare alcune immagini senza didascalia, ma non mi diverte affatto pensare all’immagine di carichi di uova senza timbro, provenienti da gabbie in batteria e dirette verso il Regno Unito nel 2012. Le uova senza timbro sono il regalo al commercio illegale, come abbiamo imparato a nostre spese nel Regno Unito. La soluzione che proponiamo è di stampare in modo meccanico sulle uova il codice corrispondente al metodo di produzione già nello stabilimento di produzione. Nella mia fattoria è già in essere questa procedura e i macchinari sono molto affidabili. La Commissione sostiene che sia troppo difficile organizzare la stampa di un codice speciale per le uova non conformi, nonostante sia evidentemente necessario. Sì, si tratta della stessa Commissione che sta obbligando gli allevatori di pecore britannici a identificare le singole pecore con un apparecchio elettronico, sebbene sia inutile. Che incoerenza, vero? Il “male minore” (e uso sempre la stessa espressione) è che l’Unione europea insista affinché gli Stati membri non in regola investano i propri fondi regionali in macchinari per la stampa dei codici. La Commissione dovrebbe inoltre istituire un ispettorato con personale proveniente dagli Stati membri in regola, che ispezioni gli stabilimenti per il confezionamento e crei un database dei produttori che impiegano uova provenienti da allevamenti in batteria nei loro prodotti. La maggior parte dei negozianti britannici sono favorevoli a non vendere uova provenienti da allevamenti in batteria, ma possono farlo solamente se è possibile identificare chiaramente questi prodotti."@it12
"Pone pirmininke, Europos Komisija kiaušinių pramonėje sukėlė didžiulę krizę. Patinka jums tai ar ne, 100 mln. paukščių vis dar bus narvuose T-dieną – o gal turėčiau sakyti K-dieną? Nėra nei grynųjų, nei strategijų tam išvengti. Reikalavimas negailestingai priversti vykdyti šias taisykles per vienus metus patogiai čia sėdinčiam kalbėtojui gali suteikti didelį pasitenkinimą, tačiau toks reikalavimas gali rimtai statyti į pavojų ilgalaikę Didžiosios Britanijos kiaušinių sektoriaus gerovę. Pagalvokime apie praktines pasekmes. Kaip galima per 24 val. likviduoti ir atsikratyti 100 mln. vištų? Arba kaip galima kasdien saugiai sudaužyti ir sunaikinti 83 mln. kiaušinių? Darant prielaidą, kad jums kažkaip pavyks padaryti vieną iš šių dalykų, į ką vartotojai atsigręš norėdami nusipirkti 83 mln. kiaušinių? Į Ukrainą, Indiją, Argentiną, Braziliją, kuriose visi kiaušiniai bus padėti bateriniuose narvuose. Ar kuri nors iš šių šalių žinomos dėl aukštų gerovės standartų? Prasidėjusi tokia prekyba labai greitai išplis dėl savo konkurencinio pranašumo. Bus labai sunku ją sustabdyti. Ji visiškai pakenks JK vištų augintojų, kurie augina dedeklių kolonijas, pastangoms. Tiesą sakant, eksportuosime didelę dalį mūsų pramonės, kurioje ką tik buvo padarytos didžiulės investicijos, kad būtų galima toliau laikytis ES taisyklių. Manau, kad Bendrijos vidaus prekybos draudimas – visiškai pasmerktas žlugti sumanymas. Bus ne tik neįmanoma palaikyti tvarką atviruose valstybių pasieniuose, bet tam gali prieštarauti PPO. Taigi mažiausiai nepalankus sprendimas – sakau „mažiausiai nepalankus“ – leisti laikinus nukrypimus taisyklių nesilaikantiems gamintojams, nustatant tam tikras sąlygas. Man patinka nepagražinti vaizdai, bet man nepatinka sunkvežimių, prikrautų neapsaugotų, nepažymėtų kiaušinių, išvežtų iš užsienio baterinių narvų blokų ir keliaujančių į JK, vaizdas. Neatspauduoti kiaušiniai – dovana nesąžiningiems prekybininkams. Iš to mes JK skaudžiai pasimokėme. Mūsų sprendimas JK – mašinomis atspauduoti kiaušinius kodiniais skaičiais, reiškiančiais jų gamybos metodą pačiame vištų dedeklių ūkyje. Toks procesas šiuo metu vyksta mano paties ūkyje ir įrenginiai yra patikimi. Europos Komisija teigia, kad jiems per sunku organizuoti specialaus kodo ant taisyklių neatitinkančių kiaušinių žymėjimą, nors tai akivaizdžiai būtina. Taip, žinoma, ta pati Europos Komisija JK avių augintojus verčia be reikalo nustatyti kiekvieną avį atskirai naudojant nepatikimą elektroninę įrangą. Koks akį rėžiantis nesuderinamumas. „Mažiausiai nepalankus sprendimas“ – vėl vartoju šį posakį – turi būti ES reikalavimas, kad taisyklių nesilaikančios valstybės narės savo regionines lėšas leistų ženklinimo įrenginiams ir mokėtų inspekcijai, kurios personalas būtų valstybių narių, kurios laikosi minėtų taisyklių, piliečiai. Ši inspekcija taip pat lankys pakavimo vietas ir sukurs tvarkytojų, kurie savo produktams naudoja baterinius narvus, duomenų bazę. Daugelis JK mažmenininkų po nurodytos datos nori vengti prekybos bateriniuose narvuose augintų vištų kiaušiniais, bet jiems gali tai pavykti tik tuomet, jeigu minėti kiaušiniai bus tinkamai identifikuoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Komisija ir izraisījusi milzīgu krīzi olu rūpniecībā. Patīk tas vai nē, dienā „D” 100 miljoni putnu joprojām būs būros. Vai arī man būtu jāsaka — dienā „E”? Tā novēršanai nav ne naudas, ne loģistikas. Iespējams, uzstāšana uz nesaudzīgu savu noteikumu ieviešanu gada laikā, ērti sēžot atzveltnes krēslā, kādam var sniegt lielu apmierinātības izjūtu, taču tas varētu nopietni apdraudēt Apvienotās Karalistes olu ražošanas nozares ilgtermiņa stabilitāti. Palūkosimies uz to no praktiskās puses. Kā jūs likvidēsiet 100 miljonus vistu 24 stundu laikā? Vai, kā jūs katru dienu sasmalcinātu un likvidētu 83 miljonus olu? Pieņemot, ka jums kaut kā izdosies gūt panākumus kādā no šīm darbībām, kur vērsīsies patērētāji pēc saviem 83 miljoniem ikdienas olu? Pie Ukrainas, Indijas, Argentīnas, Brazīlijas, kur visas olas tiek dētas, dējējvistas turot daudznodalījumu būros. Vai kādai no šīm valstīm ir augstu labturības standartu reputācija? Kad šī tirdzniecība sāksies, tā, pateicoties savām konkurētspējas priekšrocībām, ļoti strauji izvērtīsies. To būs ļoti grūti apturēt. Tā pilnīgi sagraus AK koloniju olu ražotāju centienus. Rezultātā mēs eksportēsim lielu daļu mūsu nozares, kas tikko ir veikusi milzīgus ieguldījumus, lai saglabātu atbilstību ES noteikumiem. Es uzskatu, ka tirdzniecības aizliegums Eiropas Kopienas iekšienē ir pilnīgai neveiksmei nolemts pasākums. Būs ne tikai neiespējami veikt kontroli pie atvērtajām robežām, bet to varētu apstrīdēt arī PTO. Tādējādi vismazāk sliktais risinājums — un es saku „vismazāk sliktais” — ir pieļaut pagaidu atkāpes attiecībā uz prasībām neatbilstīgajiem ražotājiem, izvirzot konkrētus nosacījumus. Ir daži kaili tēli, uz kuriem man patīk skatīties, bet man nepatīk tāds vizuāls tēls kā milzīgs daudzums kravas mašīnu ar kailām, nemarķētām olām, kuras 2012. gadā dodas prom no ārvalstu daudznodalījumu būru uzņēmumiem ceļā uz Apvienoto Karalisti. Nemarķētas olas ir dāvana negodīgam tirgotājam. Mēs AK to sāpīgā veidā esam iemācījušies. Mūsu risinājums Apvienotajā Karalistē ir mehāniski marķēt olas ar koda skaitli, kas norāda uz olu ražošanas metodi attiecīgajā saimniecībā, kurā tās ir dētas. Šī darbība pašlaik norisinās arī manis paša saimniecībā, un šī tehnika ir uzticama. Komisija saka, ka tai ir pārāk sarežģīti organizēt īpaša koda marķējumu uz neatbilstīgajām olām par spīti tā acīmredzamajai nepieciešamībai. Jā, protams, tā ir tā pati Komisija, kas spiež Apvienotās Karalistes aitu audzētājus nevajadzīgi identificēt katru aitu atsevišķi, izmantojot neuzticamu elektronisko iekārtu. Kāda uzkrītoša nekonsekvence! „Vismazāk sliktais” risinājums Eiropas Savienībai — un es vēlreiz lietoju šo izteicienu — ir uzstāt, lai dalībvalstis, kas neatbilst šīm prasībām, izmantotu savus reģionālos līdzekļus marķēšanas iekārtām un arī maksātu inspekcijai, kuras personāls ir prasībām atbilstošo dalībvalstu iedzīvotāji. Šī inspekcija apmeklēs arī iepakošanas vietas un izveidos to ražošanas uzņēmumu datubāzi, kuri savos produktos izmanto daudznodalījumu būros ražotās olas. Lielākā daļa AK mazumtirgotāju grib izvairīties no daudznodalījumu būros ražoto olu pārdošanas pēc direktīvā noteiktā termiņa, taču viņi to varēs darīt tikai tad, ja šīs olas būs pienācīgi marķētas."@lv13
"Mr President, the Commission has created a huge crisis in the egg industry. Like it or not, 100 million birds will still be in cages on D-day – or should I say E-day? There is neither the cash nor the logistics to prevent this. Insisting on the ruthless enforcement of its rules in a year’s time from the comfort of an armchair may give the speaker a great feeling of satisfaction, but it could seriously jeopardise the long-term health of the British egg sector. Let us look at the practical implications. How do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours? Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day? On the assumption that you somehow succeed in either of these, where will consumers turn for their 83 million daily eggs? To Ukraine, to India, to Argentina, to Brazil, where all the eggs will have been laid in battery cages. Do any of these countries have a reputation for high welfare standards? Once this trade starts, it will expand very rapidly by virtue of its competitive advantage. It will be very difficult to stop. It will completely undermine the efforts of colony egg producers in the UK. In effect, we will export a large slice of our industry which has just made massive investments to stay compliant with EU rules. I believe that an intra-Community trading ban is a complete non-starter. Not only will it be impossible to police across open borders, but it could be challenged by the WTO. So the least bad solution – and I say ‘least bad’ – is to allow temporary derogations to non-compliant producers with conditions attached. There are some naked images I enjoy looking at, but I do not enjoy the visual image of lorry-loads of naked, unstamped eggs leaving foreign battery cage units en route to the UK in 2012. Unstamped eggs are a gift to a fraudulent trader. We have learnt this the hard way in the UK. Our UK solution is to mechanically stamp eggs with the code numbers that represent their method of production at the laying farm itself. This operation is proceeding on my own farm at this very moment, and the machinery is reliable. The Commission say it is far too difficult for them to organise the stamping of a special code on non-compliant eggs, despite its obvious necessity. Yes, this is of course the same Commission that is forcing UK sheep farmers to unnecessarily identify sheep individually with unreliable electronic equipment. What a glaring inconsistency. The ‘least bad’ solution – and I use that expression again – is for the EU to insist that non-compliant Member States spend their regional funds on stamping machines and also to pay for an inspectorate whose staff are nationals of compliant Member States. This inspectorate will also visit packing stations and build up a database of the processors who use these battery cage eggs in their products. Most UK retailers are keen to avoid trading in battery caged eggs after the deadline, but they can only succeed in this if these eggs are properly identified."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie heeft een grote crisis in de eierindustrie veroorzaakt. Of we dat nu leuk vinden of niet, honderd miljoen kippen zullen op D-day – of moeten we zeggen E-day? – nog steeds in kooien zitten. We hebben noch het geld noch de logistiek om dat te verhinderen. Het mag degene die vanuit zijn luie stoel spreekt een gevoel van voldoening geven om aan te dringen op het zonder meer invoeren van de regelgeving over een jaar, maar het zou de gezondheid van de Britse eiersector op lange termijn ernstige schade toe kunnen brengen. Laten we eens naar de praktische gevolgen kijken. Hoe kun je je binnen 24 uur ontdoen van honderd miljoen kippen? En hoe kun je op een veilige manier dagelijks 83 miljoen eieren vernietigen? Stel dat dat op de een of andere manier toch lukt, waar gaan consumenten dan heen voor hun dagelijkse 83 miljoen eieren? Naar Oekraïne, India, Argentinië en Brazilië, waar alle eieren afkomstig zijn uit legbatterijen. Hebben deze landen een reputatie op het gebied van hoge welzijnsnormen? Zodra deze handel op gang komt, zal die heel snel uitbreiden als gevolg van het concurrentievoordeel. Die handel zal zeer moeilijk te stoppen zijn. Hierdoor zullen de inspanningen van de producenten van scharreleieren in het Verenigd Koninkrijk volledig ondermijnd worden. In feite zullen we een groot deel van onze industrie gaan uitvoeren, terwijl die juist massaal heeft geïnvesteerd om volgens de EU-regels te kunnen blijven werken. Ik vind dat een handelsverbod binnen de Europese Unie volslagen kansloos is. Het zal niet alleen onmogelijk zijn om het te controleren met de open grenzen, maar ook de Wereldhandelsorganisatie zou er vraagtekens bij kunnen zetten. De minst slechte oplossing – en ik zeg de "minst slechte" – is daarom om onder bepaalde voorwaarden tijdelijk ontheffing te verlenen aan niet-conforme producenten. Hoewel ik bepaalde naaktbeelden wel kan waarderen, verheug ik me niet op het beeld van vrachtwagens vol naakte, ongestempelde eieren uit buitenlandse legbatterijen die in 2012 op weg zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Eieren zonder stempel spelen frauduleuze handelaren in de kaart. In het Verenigd Koninkrijk hebben we dat door schade en schande geleerd. De Britse oplossing is om eieren op de houderij zelf mechanisch te stempelen met codes waaruit blijkt hoe ze zijn geproduceerd. Dit gebeurt momenteel ook op mijn eigen houderij en het systeem is betrouwbaar. De Commissie zegt dat het veel te lastig is om te zorgen dat niet-conforme eieren van een speciale code worden voorzien, ondanks de duidelijke noodzaak. Ja, dit is natuurlijk dezelfde Commissie die Britse schapenfokkers verplicht om hun schapen onnodig individueel te identificeren met onbetrouwbare elektronische apparatuur. Wat een enorme inconsistentie. De “minst slechte” oplossing – en ik gebruik die term opnieuw – is dat de Europese Unie erop staat dat niet-conforme lidstaten hun regionale middelen aanwenden voor stempelmachines en dat zij ook betalen voor een inspectie die bestaat uit onderdanen van conforme lidstaten. Die inspectie moet ook verpakkingsbedrijven bezoeken en een database samenstellen van verwerkingsbedrijven die deze eieren uit legbatterijen in hun producten verwerken. De meeste Britse detailhandelaren willen de handel in eieren uit legbatterijen best vermijden na de afgesproken termijn, maar dat lukt alleen als die eieren duidelijk herkenbaar zijn."@nl3
"Panie Przewodniczący! Komisja wywołała ogromny kryzys we wspólnotowym sektorze produkcji jaj. Czy nam się to podoba, czy nie, 100 milionów ptaków będzie w klatkach w „godzinie zero” – a może powinienem powiedzieć w „godzinie jajo”? A nie ma ani pieniędzy, ani logistyki, żeby temu zapobiec. Z perspektywy wygodnego fotela domaganie się w rocznym terminie bezwzględnego egzekwowania przepisów może dać mówcy poczucie wielkiej satysfakcji, ale na dłuższą metę może też poważnie zagrozić kondycji brytyjskiego sektora produkcji jaj. Przyjrzyjmy się praktycznym następstwom. W jaki sposób w ciągu 24 godzin usunąć i pozbyć się 100 milionów kur? Albo, w jaki sposób każdego dnia bezpiecznie rozbijać i usuwać 83 miliony jaj? Przy założeniu, że w jakiś sposób można to zrobić, to gdzie zwrócą się konsumenci po 83 miliony codziennie spożywanych jaj? Na Ukrainę, do Indii, do Argentyny, do Brazylii, gdzie wszystkie jaja wyprodukowane zostaną w klatkach w systemie bateryjnym? Czy któreś z tych państw cieszy się reputacją spełniającego wysokie normy dobrostanu? Jak już ten handel raz się zacznie, to z racji swojej przewagi konkurencyjnej rozwinie się bardzo szybko. Będzie bardzo trudno go zatrzymać. To całkowicie zniweczy wysiłki brytyjskich producentów jaj z chowu w systemie kolonijnym. Faktycznie wyeksportujemy dużą część naszego sektora, który właśnie poczynił ogromne inwestycje, by zachować przestrzeganie przepisów UE. Uważam, że zakaz handlu wewnątrzwspólnotowego absolutnie nie nadaje się do wprowadzenia. Niemożliwe będzie nadzorowanie go na otwartych granicach, a ponadto może zostać zakwestionowany przez WTO. Tak więc rozwiązanie będące najmniejszym złem – i mówię „najmniejszym złem” – polega na zezwoleniu na czasowe odstępstwa względem producentów niespełniających wymagań, pod pewnymi warunkami. Są pewne „gołe” obrazki, które lubię oglądać, ale nie podoba mi się obraz całych ciężarówek „gołych”, niestemplowanych jaj, wyruszających w 2012 roku z zagranicznych zakładów chowu bateryjnego w drogę do Wielkiej Brytanii. Niestemplowane jaja to prezent dla nieuczciwego handlowca. W Wielkiej Brytanii przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. Nasze brytyjskie rozwiązanie polega na mechanicznym stemplowaniu jaj numerami kodowymi, wskazującymi metodę chowu w danej fermie niosek. W chwili kiedy to mówię operacja taka prowadzona jest w mojej własnej fermie. Te maszyny są niezawodne. Komisja mówi, że jest dla niej o wiele za trudne zorganizowanie stemplowania specjalnym kodem jaj niezgodnych z wymogami, choć jest to niewątpliwie konieczne. Tak, oczywiście, to jest ta sama Komisja, która zmusza brytyjskich hodowców owiec do indywidualnego ich znakowania zawodnymi urządzeniami elektronicznymi. Cóż za rażąca niekonsekwencja! Rozwiązanie będące „najmniejszym złem” – znów używam tego wyrażenia – polega na tym, żeby UE domagała się od państw członkowskich, które nie spełniły wymagań, wydania ich własnych środków z funduszy regionalnych na maszyny stemplujące, jak również na opłacenie inspektoratu z personelem składającym się z obywateli państw członkowskich, które spełniły wymagania. Inspektorzy ci będą również wizytowali zakłady pakujące i stworzą bazę danych przedsiębiorców, którzy używają jaj z bateryjnego systemu chowu w swoich produktach. Większość brytyjskich detalistów bardzo chce uniknąć handlu jajami pochodzącymi z chowu w klatkach bateryjnych po terminie, ale uda im się to, jeżeli te jaja będą właściwie identyfikowane."@pl16
"Senhor Presidente, a Comissão criou uma enorme crise na indústria dos ovos. Queiramos ou não, ainda estarão 100 milhões de aves em gaiolas no dia D – ou devo dizer dia O? Não existem fundos nem logística para evitar que isto aconteça. O facto de pessoas confortavelmente sentadas insistirem na execução implacável das suas normas dentro de um ano pode dar ao orador um grande sentimento de satisfação, mas arrisca-se a comprometer seriamente a solidez do sector dos ovos britânico a longo prazo. Analisemos as implicações práticas. Como retiramos e eliminamos 100 milhões de galinhas em 24 horas? Ou como se destroem e eliminam 83 milhões de ovos por dia? Mesmo que os senhores consigam cumprir um destes objectivos, para onde se voltarão os consumidores para obter os seus 83 milhões de ovos por dia? Para a Ucrânia, Índia, Argentina ou Brasil, onde os ovos terão sido postos em baterias de gaiolas. Algum destes países é conhecido por normas rigorosas de bem-estar dos animais? Quando este comércio tiver início, expandir-se-á muito rapidamente em virtude da sua vantagem concorrencial. Será muito difícil pará-lo. Ele comprometerá os esforços dos produtores de ovos em colónias do Reino Unido. De facto, exportaremos uma grande parte da nossa indústria, que acaba de fazer enormes investimentos para continuar a cumprir as regras da UE. Entendo que uma proibição do comércio intracomunitário é uma total falsa partida. Além de ser impossível policiar fronteiras abertas, essa proibição pode também ser contestada pela Organização Mundial do Comércio. Assim, a solução menos negativa – e digo “menos negativa” – é permitir derrogações temporárias aos produtores não cumpridores impondo condições. Gosto de observar algumas imagens da natureza, mas não apreciarei a imagem visual de camiões cheios de ovos em estado natural, sem identificação, a caminho do Reino Unido em 2012. Os ovos sem identificação são uma oferta para os comerciantes fraudulentos. Aprendemos isto da pior maneira no Reino Unido. A nossa solução, no Reino Unido, é identificar os ovos com os números de código que representam o seu método de produção na própria exploração onde ocorre a postura. Esta operação está neste momento em curso na minha própria exploração e a maquinaria é fiável. A Comissão afirma que lhe é extremamente difícil organizar a colocação de um código especial nos ovos que não cumprem as regras, apesar da sua necessidade evidente. Sim, trata-se, efectivamente, da mesma Comissão que obriga os produtores de ovinos do Reino Unido a identificar desnecessariamente os seus animais, um por um, com equipamento electrónico pouco fiável. É uma incoerência flagrante. A solução “menos má” – e volto a utilizar essa expressão – é a UE insistir em que os Estados-Membros incumpridores apliquem os seus fundos regionais em máquinas de identificação e paguem também uma inspecção constituída por nacionais dos Estados-Membros cumpridores. Esta inspecção deve também visitar centros de embalagem e criar uma base de dados das empresas transformadoras que utilizam estes ovos provenientes de baterias de gaiolas nos seus produtos. A maior parte dos retalhistas do Reino Unido pretende evitar a comercialização de ovos provenientes de baterias de gaiolas após o prazo, mas apenas o conseguirão se estes ovos forem devidamente identificados."@pt17
"Domnule președinte, Comisia a creat o criză imensă pe piața de ouă. Fie că vă place sau nu, 100 de milioane de păsări încă se vor afla în cuști în ziua Z, sau să spun mai degrabă ziua O? Nu există nici banii, nici logistica necesară pentru a împiedica acest lucru. Insistarea asupra executării nemiloase a normelor sale peste un an, din fotoliul său confortabil, îi poate da vorbitorului un sentiment minunat de satisfacție, dar acest lucru ar putea pune grav în pericol sănătatea pe termen lung a sectorului ouălor din Regatul Unit. Să analizăm implicațiile practice. Cum se pot înlătura și elimina 100 milioane de găini în 24 de ore? Sau cum se pot strivi și arunca în siguranță 83 de milioane de ouă în fiecare zi? Sau, presupunând că veți reuși oricare dintre acestea, de unde vor lua consumatorii cele 83 de milioane de ouă zilnice? Din Ucraina, din India, din Argentina, din Brazilia, unde toate ouăle au fost produse în baterii. Are vreuna dintre aceste țări reputația unor standarde ridicate privind bunăstarea? După ce va începe, acest comerț se va extinde foarte rapid datorită avantajului său competitiv. Va fi foarte greu de oprit. Va submina în totalitate eforturile producătorilor de ouă de colonie din Regatul Unit. În consecință, vom exporta o mare parte din industria noastră care tocmai a făcut investiții masive pentru a rămâne în conformitate cu normele UE. Cred că o interdicție asupra comerțului intracomunitar nu este deloc un început. Nu numai că va fi imposibil de controlat peste granițele deschise, dar ar putea fi pusă sub semnul întrebării și de OMC. Așadar, soluția cea mai puțin rea – și spun „cea mai puțin rea” – este de a permite derogări pentru producătorii care nu respectă anumite condiții. Există unele imagini incomplete pe care îmi place să le privesc, dar nu îmi place imaginea vizuală a camioanelor cu ouă neștampilate care pleacă din unitățile de producție în cuști din străinătate către Regatul Unit, în 2012. Ouăle neștampilate sunt un dar pentru un comerciant necinstit. În Regatul Unit am învățat acest lucru pe calea cea grea. Soluțiile noastre se referă la ștampilarea mecanică a ouălor cu codurile numerice care reprezintă metoda de producție de la ferma producătoare. Această operațiune este în desfășurare la ferma mea chiar în acest moment, iar aparatura este fiabilă. Comisia spune că este mult mai dificil pentru ei să organizeze ștampilarea unui cod special pe ouăle neconforme, în ciuda necesității evidente a acestui lucru. Da, aceasta este, desigur, aceeași Comisie care obligă crescătorii de oi din Regatul Unit să își identifice inutil oile în mod individual cu echipamente electronice nefiabile. Ce inconsecvență grosolană. Soluția „cea mai puțin rea”, folosesc din nou expresia, este ca UE să insiste ca statele membre care sunt în neconformitate să își cheltuiască fondurile regionale pe aparate de ștampilat și, de asemenea, să plătească pentru un inspectorat al cărui personal să fie compus din resortisanți ai statelor membre în conformitate. Acest inspectorat va vizita și unitățile de ambalare și va construi o bază de date a procesatorilor care folosesc aceste ouă produse în baterii în produsele lor. Majoritatea comercianților din Regatul Unit sunt dornici să evite importul de ouă produse în baterii după expirarea termenului limită, însă aceștia nu vor reuși decât dacă aceste ouă vor fi identificate în mod corespunzător."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Komisia vyvolala v odvetví výroby vajec obrovskú krízu. Či sa nám to páči, alebo nie, v deň „D“ – alebo skôr v deň „V“? – bude 100 miliónov vtákov ešte stále v klietkach. Na to, aby sa tomu predišlo, nie sú ani peniaze, ani logistika. Nástojiť na nemilosrdnom presadzovaní jej pravidiel o rok neskôr z pohodlia kresla môže rečníkovi priniesť veľký pocit uspokojenia, no môže to vážne ohroziť dlhodobé zdravie britského odvetvia výroby vajec. Pozrime sa na praktické dôsledky. Ako sa dá za 24 hodín premiestniť a zbaviť 100 miliónov sliepok? Alebo ako každý deň bezpečne rozbiť a zbaviť sa 83 miliónov vajec? Za predpokladu, že sa vám nejako podarí uspieť v jednej z týchto vecí, kde budú spotrebitelia každodenne hľadať svojich 83 miliónov vajec? Na Ukrajine, v Indii, v Argentíne, v Brazílii, kde sa všetky vajcia znášajú v batériových klietkach. Sú niektoré z týchto krajín známe prísnymi normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok? Keď sa raz tento obchod začne, bude vďaka svojej konkurenčnej výhode napredovať veľmi rýchlo. Zastaviť ho bude veľmi ťažké. Úplne to podkope úsilie výrobcov vo Veľkej Británii vyrábajúcich vajcia v skupinovom chove. Povedie to k vývozu veľkej časti nášho odvetvia, ktoré nedávno vynaložilo veľké investície na to, aby splnilo pravidlá v EÚ. Myslím si, že v žiadnom prípade nemôžeme zaviesť zákaz obchodovania v rámci Spoločenstva. Nielenže by bolo nemožné ustrážiť otvorené hranice, ale mohla by to napadnúť aj Svetová obchodná organizácia (WTO). Najmenej škodlivé riešenie – hovorím „najmenej škodlivé“ – je teda pod určitými podmienkami povoliť výrobcom nespĺňajúcim požiadavky dočasné výnimky. V niektorých prípadoch sa rád pozriem na nahotu, no nepáči sa mi predstava nákladných áut plných nahých, neoznačených vajec opúšťajúcich batériové klietky v zahraničí a smerujúcich v roku 2012 do Veľkej Británie. Neoznačené vajcia sú darom pre podvodného obchodníka. Vo Veľkej Británii sme v tejto veci dostali bolestivú lekciu. Vo Veľkej Británii sme to vyriešili tak, že vajcia sa mechanicky označujú číselnými kódmi, ktoré predstavujú spôsob ich výroby, priamo na znáškových farmách. Táto operácia práve v tejto chvíli prebieha na mojej vlastnej farme a tento postup je spoľahlivý. Komisia tvrdí, že je pre ňu príliš náročné zariadiť označovanie vajec nespĺňajúcich požiadavky osobitným kódom, a to napriek tomu, že je to očividne nevyhnutné. Áno, ide, samozrejme, o tú istú Komisiu, ktorá núti chovateľov oviec vo Veľkej Británii, aby zbytočne jednotlivé ovce označovali pomocou nespoľahlivého elektronického zariadenia. To je do očí bijúci rozpor! „Najmenej škodlivé“ riešenie – znovu používam tento výraz – je, aby EÚ nástojila na tom, aby členské štáty, ktoré požiadavky nespĺňajú, použili svoje regionálne fondy na označovacie zariadenia a tiež na vyplatenie inšpektorátu, ktorý zamestnáva občanov členských štátov spĺňajúcich požiadavky. Tento inšpektorát bude navštevovať aj baliarne a vytvorí databázu spracovateľov, ktorí vo svojich výrobkoch používajú tieto vajcia z chovu v batériových klietkach. Väčšina britských maloobchodných predajcov sa po stanovenej lehote rada vyhne obchodovaniu s vajcami z chovu v batériových klietkach, no môže sa im to podariť len vtedy, ak budú tieto vajcia náležite označené."@sk19
"Gospod predsednik, Komisija je v industriji jajc ustvarila veliko krizo. Če vam je všeč ali ne, bo na dan D v baterijski reji še vedno 100 milijonov ptic – ali naj rečem dan E? Ni ne denarja ne logistike, da bi to preprečili. Vztrajanje pri neusmiljeni uveljavitvi pravil čez eno leto iz udobja naslonjača lahko govornika navda z velikim občutkom zadovoljstva, vendar pa bi lahko resno ogrozilo dolgoročno zdravje britanskega sektorja jajc. Oglejmo si dejanske posledice. Kako odstranite in uničite 100 milijonov kokoši v 24 urah? Ali kako varno razbijete in odstranite 83 milijonov jajc vsak dan? Če domnevamo, da vam bo nekaj od tega uspelo, kje bodo potrošniki vsak dan dobili svojih 83 milijonov jajc? Iz Ukrajine, Indije, Argentine, Brazilije, kjer bodo vsa jajca znesena v baterijski reji. Ali je katera koli od teh držav znana po visokih standardih za dobro počutje živali? Ko se bo začela ta trgovina, se bo zaradi svoje konkurenčne prednosti zelo hitro razširila. Zelo težko jo bo ustaviti. Popolnoma bo spodkopala prizadevanja vseh proizvajalcev jajc v Združenem kraljestvu. Posledično bomo izvažali velik del naše industrije, ki je pravkar obsežno vlagala, da bi ostala skladna s pravili EU. Menim, da je prepoved trgovine znotraj Skupnosti popolnoma neučinkovita. Ne bo samo nemogoče stvari urejati preko odprtih meja, ampak bi temu lahko oporekala tudi STO. Torej je najmanj slaba rešitev – in pravim „najmanj slaba“ –, da proizvajalcem, ki niso dosegli skladnosti, omogočimo začasna odstopanja in jim hkrati določimo pogoje. Rad si ogledam nekatere nezastrte podobe, vendar pa mi ni všeč pogled na tovor golih, nežigosanih jajc, ki leta 2012 zapušča tuje enote baterijske reje in je namenjen v Združeno kraljestvo. Nežigosana jajca so darilo za goljufivega trgovca. To smo se v Združenem kraljestvu naučili na grd način. Naša rešitev v Združenem kraljestvu je mehansko žigosanje jajc s šiframi, ki predstavljajo način njihove proizvodnje na sami farmi kokoši nesnic. To se v točno tem trenutku opravlja na moji kmetiji, stroji pa so zanesljivi. Komisija pravi, da je zanjo pretežko organizirati žigosanje posebne šifre na jajca, ki ne izpolnjujejo zahtev, kljub temu, da je to očitno potrebno. Da, to je seveda ista Komisija, ki ovčerejce v Združenem kraljestvu sili, da po nepotrebnem posamezno označijo ovce z nezanesljivo elektronsko opremo. Kakšna očitna nedoslednost. „Najmanj slaba“ rešitev – ponovno uporabljam ta izraz – je, da EU vztraja pri tem, da države članice, ki ne izpolnjujejo zahtev, svoje regionalne sklade uporabijo za stroje za žigosanje in tudi plačajo za inšpektorat, katerega osebje sestavljajo državljani držav članic, ki ne izpolnjujejo zahtev. Ta inšpektorat bo obiskal tudi pakirne centre in vzpostavil podatkovno bazo predelovalcev, ki v svojih proizvodih uporabljajo ta jajca iz baterijske reje. Večina prodajalcev na drobno v Združenem kraljestvu bi se rada izognila jajcem iz baterijske reje po roku, vendar pa jim to lahko uspe samo, če bodo ta jajca ustrezno označena."@sl20
"Herr talman! Kommissionen har skapat en enorm kris i äggindustrin. Oavsett vad vi tycker om det kommer 100 miljoner fåglar fortfarande att sitta i bur på dagen D – eller borde jag säga dagen Ä? Det finns varken pengar eller logistik för att förhindra det. En talare som sitter bekvämt i sin fåtölj och kräver ett obarmhärtigt genomförande av reglerna om ett års tid kanske känner sig oerhört nöjd, men detta kan allvarligt äventyra den brittiska äggsektorns välmående på sikt. Låt oss titta på de praktiska konsekvenserna. Hur ska man få bort och göra sig av med 100 miljoner höns på 24 timmar? Eller krossa och göra sig av med 83 miljoner ägg per dag på ett säkert sätt? Och om vi antar att något av det här lyckas på något sätt, varifrån ska konsumenterna få sina 83 miljoner ägg om dagen? Från Ukraina, Indien, Argentina eller Brasilien, där alla ägg lagts i burar. Har något av de länderna rykte om sig att ha höga djurskyddsnormer? När den här handeln väl startar kommer konkurrensfördelen att göra att den expanderar mycket snabbt. Den kommer att bli mycket svår att stoppa. Den kommer att fullständigt underminera de insatser som görs av de brittiska äggproducenterna. Vi kommer i själva verket att exportera en stor del av vår industri som just gjort stora investeringar för att fortsätta att följa EU-reglerna. Jag anser att ett handelsförbud inom EU är dömt att misslyckas. Att övervaka öppna gränser kommer inte bara att vara omöjligt – det kan också ifrågasättas av WTO. Så den minst dåliga lösningen – och då menar jag ”minst dåliga” – är att tillåta tillfälliga undantag för producenter som inte följer reglerna, med villkor. Det finns vissa nakenbilder jag tycker om att titta på, men jag tycker inte om bilden av lass med nakna, ostämplade ägg som lämnar utländska buranläggningar på väg till Storbritannien 2012. Ostämplade ägg är en gåva till oärliga handlare. Det har vi lärt oss den hårda vägen i Storbritannien. Vår brittiska lösning är att stämpla äggen mekaniskt på värpanläggningen med de koder som motsvarar produktionsmetoden. Så här går det till på min egen anläggning just nu, och utrustningen är pålitlig. Kommissionen säger att det är alldeles för svårt för dem att organisera stämpling av en särskild kod på ägg som inte uppfyller reglerna, trots att det helt uppenbart är nödvändigt. Ja, det är givetvis samma kommission som tvingar brittiska fåruppfödare att i onödan identifiera får individuellt med opålitlig elektronisk utrustning. Vilken påfallande inkonsekvens. Den ”minst dåliga” lösningen – jag använder det uttrycket igen – är att EU kräver att medlemsstater som inte rättar sig efter reglerna utnyttjar sina regionala fonder till stämplingsmaskiner och till att betala för ett inspektionsorgan med personal från medlemsstater som följer reglerna. Inspektionsorganet kan också besöka förpackningsanläggningar och bygga upp en databas över de bearbetningsföretag som använder burägg i sina produkter. De flesta brittiska detaljhandlare är angelägna om att undvika handel med burägg efter tidsfristens utgång, men det kan de bara lyckas med om äggen identifieras på lämpligt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Stuart Agnew,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph