Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-546"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.29.3-546"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame Ashton, permettez-moi de remercier M. Arlacchi pour l’atmosphère constructive dans laquelle nous avons travaillé. Ce rapport propose une analyse très honnête, très juste des lacunes de l’intervention internationale en Afghanistan depuis 2001. Nous en approuvons le message clé: il n’y aura pas d’issue militaire. La guerre coûte très cher. La guerre coûte en vies humaines tant parmi les soldats qu’au sein de la population, la guerre ne fait que renforcer les talibans. La seule solution est politique. Ce qu’attendent les Afghans, c’est un véritable investissement dans le développement de leur pays, dans l’aide à la bonne gouvernance, dans la construction d’un système judiciaire. Le problème des droits fondamentaux et, en premier lieu, des droits des femmes, reste entier. Le très récent rapport de la mission des Nations unies en Afghanistan révèle l’incapacité du gouvernement afghan à protéger pleinement les droits des femmes et des filles. Je cite: «Tant que les femmes et les filles sont soumises à des pratiques qui leur nuisent, les dégradent et les privent de leurs droits, peu de progrès significatifs et durables peuvent être faits en Afghanistan». Pour garantir les droits des femmes afghanes, il faut non seulement des garanties juridiques et constitutionnelles sur le papier, mais le plus important c’est encore leur application rapide et adéquate. L’Assemblée nationale n’a que peu d’influence dans le pays, l’essentiel du pouvoir étant concentré dans les mains du président Karzaï. S’il n’est pas trop tard, un soutien sans faille, pour renforcer la démocratie et l’état de droit, doit venir de l’Union européenne aux diverses institutions et, en particulier, au parlement qui vient d’être élu."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní Ashtonová, dovolte mi, abych využila této příležitosti a poděkovala panu Arlacchimu za konstruktivní atmosféru, v níž jsme pracovali. Tato zpráva nabízí velmi upřímnou a velmi přesnou analýzu nedostatků mezinárodní intervence v Afghánistánu, která probíhá od roku 2001. Schvalujeme její základní sdělení: řešení nebude vojenské. Válka je velmi drahá. Válka stojí lidské životy jak vojáků, tak místních obyvatel, a slouží pouze k posílení Tálibánu. Jediné řešení je politické. Afghánci očekávají skutečnou investici do rozvoje jejich země, do podpory řádné veřejné správy a do vytvoření soudního systému. Problém základních práv, především práv žen, zůstává stále stejný. Velmi nedávná zpráva mise Organizace spojených národů v Afghánistánu ukazuje, že afghánská vláda není schopná plně chránit práva žen a dívek. Cituji: „Dokud budou ženy a dívky vystaveny praktikám, které jim škodí, ponižují je a zbavují je jejich práv, nebude možné v Afghánistánu dosáhnout významného nebo trvalého pokroku.“ Pro zajištění ochrany práv afghánských žen potřebujeme nejen právní a ústavní záruky na papíře, ale především jejich rychlé a náležité provádění v praxi. Národní shromáždění má v zemi jen malý vliv, neboť většina moci je soustředěna v rukou prezidenta Karzáího. Není-li příliš pozdě, musí Evropská unie poskytnout jednotlivým institucím a zejména nedávno zvolenému parlamentu neutuchající podporu, zaměřenou na posílení demokracie a právního státu."@cs1
"Fru formand, fru Ashton! Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke hr. Arlacchi for den konstruktive stemning, der har hersket omkring arbejdet. Den foreliggende betænkning giver en meget ærlig, meget fair analyse af minusserne ved den internationale indsats i Afghanistan siden 2001. Vi bifalder hovedbudskabet, nemlig at der ikke findes nogen militær løsning. Krigen har nogle enorme omkostninger. Krigen koster menneskeliv både blandt soldaterne og i befolkningen, og krigen tjener blot til at styrke Taliban. Den eneste løsning er af politisk karakter. Det, afghanerne venter på, er reel investering i deres lands udvikling, i støtte til god regeringsførelse og i etablering af et retssystem. Problemet med grundlæggende rettigheder, frem for alt kvinders rettigheder, er fortsat uløst. Den ganske nye rapport fra FN's mission i Afghanistan viser den afghanske regerings manglende evne til fuldt ud at sikre kvinders og pigers rettigheder. Jeg citerer: "Så længe kvinder og piger er udsat for forskellige former for praksis, der skader dem, nedværdiger dem og fratager dem deres rettigheder, kan der ikke ske de store væsentlige eller varige fremskridt i Afghanistan". For at sikre de afghanske kvinders rettigheder har vi ikke alene brug for skriftlige juridiske og forfatningsmæssige garantier, men nok så vigtigt, at de på hurtig og passende vis bringes i anvendelse. Det nationale parlament har ringe indflydelse på landet, idet magten for størstedelens vedkommende er koncentreret i præsident Karzais hænder. Hvis det ikke er for sent, skal EU yde urokkelig støtte til de forskellige institutioner og især til det nyvalgte parlament med henblik på at befæste demokratiet og retsstaten."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Ashton, darf ich diese Gelegenheit nutzen, Herrn Arlacchi für die konstruktive Atmosphäre zu danken, in der wir gearbeitet haben. Dieser Bericht bietet eine sehr ehrliche, sehr ausgewogene Analyse der Defizite bei der internationalen Intervention in Afghanistan seit 2001. Wir stimmen der Kernbotschaft zu: Es wird keine militärische Lösung geben. Der Krieg bringt immense Kosten mit sich. Der Krieg kostet Menschenleben sowohl auf der Seite der Soldaten als auch in der Bevölkerung, und er dient nur der Stärkung der Taliban. Die einzige Lösung ist politischer Natur. Was die Afghanen erwarten, ist eine wirkliche Investition in die Entwicklung ihres Landes für die Förderung einer verantwortungsvollen Staatsführung und für die Errichtung eines Rechtssystems. Das Problem der Grundrechte, vor allem das der Frauenrechte, besteht weiterhin. Der jüngste Bericht über die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan belegt die Unfähigkeit der afghanischen Regierung, die Rechte von Frauen und Mädchen umfassend zu schützen. Ich zitiere: „Solange Frauen und Mädchen einer verletzenden Behandlung ausgesetzt sind, degradiert und ihrer Rechte beraubt werden, kann der Fortschritt in Afghanistan kaum bedeutend und nachhaltig sein.“ Um die Rechte der afghanischen Frauen zu schützen, brauchen wir nicht nur die schriftlichen Gewährleistungen durch Rechtstexte und Verfassung, sondern vielmehr deren schnelle und angemessene Umsetzung. Die Nationalversammlung besitzt in diesem Land wenig Einfluss, während der Großteil der Macht in den Händen von Präsident Karzai liegt. Falls es noch nicht zu spät ist, muss die Europäische Union den verschiedenen Institutionen und vor allem dem gerade erst gewählten Parlament seine unablässige Unterstützung zukommen lassen, um Demokratie und Rechtstaatlichkeit zu stärken."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ashton, επιτρέψτε μου να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον κ. Arlacchi για την εποικοδομητική ατμόσφαιρα στην οποία εργαστήκαμε. Αυτή η έκθεση προσφέρει μια πολύ ειλικρινή, πολύ δίκαιη ανάλυση των αδυναμιών στη διεθνή επέμβαση στο Αφγανιστάν από το 2001. Επιδοκιμάζουμε το βασικό μήνυμά της: δεν θα υπάρξει στρατιωτική λύση. Ο πόλεμος έχει ένα τεράστιο κόστος. Ο πόλεμος κοστίζει ανθρώπινες ζωές τόσο στις τάξεις των στρατιωτών όσο και στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού και χρησιμεύει μόνο για να ενισχυθούν οι Ταλιμπάν. Η μόνη λύση είναι μια πολιτική λύση. Αυτό που περιμένουν οι Αφγανοί είναι αληθινές επενδύσεις για την ανάπτυξη της χώρας, για τη στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, για τη δημιουργία ενός δικαστικού συστήματος. Το πρόβλημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των γυναικών, παραμένει άθικτο. Η πολύ πρόσφατη έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν καταδεικνύει την ανικανότητα της αφγανικής κυβέρνησης να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Παραθέτω κατά λέξη: «Όσο οι γυναίκες και τα νέα κορίτσια υφίστανται πρακτικές που τις βλάπτουν, τις μειώνουν και τους στερούν τα δικαιώματά τους, ελάχιστη σημαντική ή διαρκής πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί στο Αφγανιστάν». Προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των αφγανών γυναικών, χρειαζόμαστε όχι μόνο γραπτές νομικές και συνταγματικές εγγυήσεις, αλλά κυρίως την ταχεία και σωστή εφαρμογή τους. Η Εθνική Συνέλευση έχει ελάχιστη επιρροή στη χώρα, καθώς το μεγάλο μέρος της εξουσίας είναι συγκεντρωμένο στα χέρια του προέδρου Karzai. Αν δεν είναι πολύ αργά, πρέπει να υπάρχει αμέριστη στήριξη, για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα θεσμικά όργανα και, ιδιαίτερα, στο κοινοβούλιο που έχει μόλις εκλεγεί."@el10
"Madam President, Mrs Ashton, may I take this opportunity to thank Mr Arlacchi for the constructive atmosphere in which we have worked. This report offers a very honest, very fair analysis of the shortcomings in the international intervention in Afghanistan since 2001. We approve its key message: there will be no military solution. The war is having a huge cost. The war is costing human lives both amongst the soldiers and the population and it only serves to strengthen the Taliban. The only solution is a political one. What the Afghans are waiting for is real investment in their country’s development, in support for good governance, in the creation of a judicial system. The problem of fundamental rights, most importantly women’s rights, remains intact. The very recent report of the United Nations mission in Afghanistan demonstrates the inability of the Afghan Government to fully safeguard the rights of women and girls. I quote: ‘As long as women and girls are subject to practices that harm them, degrade them and deprive them of their rights, little significant or lasting progress can be made in Afghanistan’. In order to safeguard the rights of Afghan women, not only do we need written legal and constitutional guarantees, but more importantly their rapid and appropriate application. The National Assembly has little influence in the country, the bulk of the power being concentrated in the hands of President Karzai. If it is not too late, unfailing support, to strengthen democracy and the state of law, must come from the European Union to the various institutions and, in particular, to the parliament that has just been elected."@en4
"Señora Presidenta, señora Ashton, permítanme aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al señor Arlacchi por el ambiente tan constructivo en el que hemos trabajado. Este informe ofrece un análisis muy honesto y justo de los defectos de la intervención internacional en Afganistán desde 2001. Aprobamos su mensaje clave: no habrá una solución militar. La guerra está teniendo un altísimo coste. La guerra está costando vidas humanas, tanto de soldados como de la población, y solo sirve para fortalecer a los talibanes. La única solución posible es una solución política. Lo que los afganos están esperando es una inversión real en el desarrollo de su país, en el respaldo de la buena gobernanza y en la creación de un sistema judicial. El problema de los derechos fundamentales, y más aún de los derechos de las mujeres, sigue intacto. El reciente informe de la misión de las Naciones Unidas en Afganistán demuestra la incapacidad del Gobierno afgano de proteger plenamente los derechos de las mujeres y las niñas. Cito: «Mientras mujeres y niñas sean objeto de prácticas que las perjudican, las degradan y las privan de sus derechos, pocos avances significativos o duraderos se podrán hacer en Afganistán». A fin de salvaguardar los derechos de las mujeres afganas, no solo necesitamos garantías jurídicas y constitucionales por escrito, sino, aún más importante, su rápida y adecuada aplicación. La Asamblea Nacional tiene poca influencia en el país, la mayor parte del poder se concentra en manos del Presidente Karzai. Si no es demasiado tarde, un respaldo inagotable, para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, debe partir de la Unión Europea hacia las distintas instituciones y, en concreto, hacia el parlamento que acaba de elegirse."@es21
"Austatud juhataja! Catherine Ashton, lubage mul kasutada võimalust, tänamaks Pino Arlacchit konstruktiivse õhkkonna eest, milles töötanud oleme. Raportis pakutakse väga ausat, väga õiglast analüüsi rahvusvahelise sekkumise puudujääkidest Afganistanis 2001. aastast saadik. Avaldame heakskiitu selle põhisõnumile: sõjalist lahendust ei tule. Sõjal on tohutu maksumus. Sõda läheb maksma inimelusid nii sõdurite kui elanikkonna seas ja ainult tugevdab Talibani. Ainuke lahendus on poliitiline. Mida afgaanid ootavad, on tõeline investeerimine nende riigi arengusse, hea haldustava toetamiseks, kohtusüsteemi loomisse. Põhiõiguste, mis kõige olulisem, naiste õiguste probleem on jätkuvalt puutumata. ÜRO Afganistani missiooni väga värskest raportist ilmneb Afganistani valitsuse suutmatus täielikult naiste ja tütarlaste õigusi kaitsta. Tsiteerin: „Kuniks naiste ja tütarlaste pihta on suunatud tavad, mis neid kahjustavad, alandavad ja jätavad neid ilma õigustest, on Afganistanis võimalikud piiratud olulised või kestvad edusammud.“ Afganistani naiste õiguste kaitsmiseks ei ole meil tarvis mitte ainult kirjalikke õiguslikke ja põhiseaduslikke tagatisi, vaid, mis veelgi olulisem, nende kiiret ja asjakohast rakendamist. Rahvusassambleel on riigis vähe mõju, kuna lõviosa võimust on koondunud president Karzai kätte. Kui ei ole liiga hilja, peab Euroopa Liidult tulema erinevatele institutsioonidele ning iseäranis äsja valitud parlamendile raugematu toetus demokraatia ja õigusriigi tugevdamiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän jäsen Arlacchia siitä rakentavasta ilmapiiristä, jossa työskentelimme. Mietintö tarjoaa hyvin rehellisen ja hyvin oikeudenmukaisen analyysin kansainvälisen operaation puutteista Afganistanissa vuoden 2001 jälkeen. Yhdymme sen keskeiseen viestiin: sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen. Sota vaatii valtavan hinnan. Se maksaa ihmishenkiä sekä sotilaiden että siviiliväestön keskuudessa, ja se vain vahvistaa talibaneja. Ainoa mahdollinen ratkaisu on poliittinen. Afganistanilaiset odottavat todellisia investointeja maansa kehitykseen, hyvän hallinnon tukemiseen ja oikeusjärjestelmän luomiseen. Perusoikeuksissa, ja varsinkin naisten oikeuksissa, on edelleen ongelmia. Yhdistyneiden Kansakuntien Afganistanin-operaation hyvin tuoreessa raportissa osoitetaan, että Afganistanin hallitus ei pysty turvaamaan täysin naisten ja tyttöjen oikeuksia. Lainaan sitä suoraan: "Niin kauan kuin naisiin ja tyttöihin kohdistuu heitä vahingoittavia tai alentavia tai heidän oikeutensa riistäviä käytäntöjä, Afganistanissa ei voida juuri saada aikaan merkittävää tai kestävää edistystä." Afganistanilaisnaisten oikeuksien turvaamiseksi me tarvitsemme kirjallisia oikeudellisia ja perustuslaillisia takeita ja varsinkin niiden nopeaa ja asianmukaista toimeenpanoa. Kansalliskokouksella on maassa vain vähän vaikutusvaltaa, ja suurin osa vallasta on keskittynyt presidentti Karzain käsiin. Ellei jo ole liian myöhäistä, Euroopan unionin on annettava eri toimielimille ja etenkin juuri valitulle parlamentille vankkumatonta tukea demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi."@fi7
"Elnök asszony, Ashton asszony! Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak Arlacchi úrnak azért a konstruktív légkörért, amelyben dolgoztunk. Ez a jelentés nagyon őszinte és nagyon igazságos elemzést ad a 2001 óta tartó afganisztáni nemzetközi beavatkozás hiányosságairól. Egyetértünk kulcsüzenetével, miszerint nem lesz katonai megoldás. A háború nagyon sokba kerül. A háború emberi áldozatokkal jár, mind a katonák, mind a lakosság körében, és kizárólag a tálibok megerősödését szolgálja. Az egyetlen megoldás a politikai megoldás. Az afgánok tényleges beruházást várnak az országuk fejlődésébe, a jó kormányzás támogatásába és az igazságszolgáltatási rendszer létrehozásába. Az alapvető jogokkal kapcsolatos probléma − mindenekelőtt a nők jogainak problémája − változatlanul fennáll. Az ENSZ afganisztáni missziójának legutóbbi jelentése rámutat arra, hogy az afgán kormány nem képes a nők és lányok jogainak teljes körű védelmére. Idézem: „Egészen addig, amíg a nők és lányok bántalmazásnak vannak kitéve, megalázzák őket és megfosztják őket jogaiktól, semmilyen jelentős vagy tartós előrehaladást sem lehet Afganisztánban elérni.” Az afgán nők jogainak védelme érdekében a jogi és alkotmányos garanciákra nem csak írásban van szükségünk, de ami ennél is sokkal fontosabb, hogy ezen garanciák gyors és megfelelő alkalmazása is szükséges. A Nemzetgyűlésnek szinte alig van befolyása az országban, a hatalom túlnyomó többsége Karzai elnök kezében koncentrálódik. Amennyiben még nem túl késő, akkor az Európai Uniónak a demokrácia és a jogállamiság megerősítését célzó egyértelmű támogatást kell nyújtania a különböző intézményeknek és különösen az újonnan megválasztott parlamentnek."@hu11
"Signora Presidente, Baronessa Ashton, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'onorevole Arlacchi per il clima costruttivo nel quale abbiamo lavorato. Questa relazione offre un’analisi molto onesta e molto corretta delle carenze nell’intervento internazionale in Afghanistan a partire dal 2001. Ne approviamo il messaggio fondamentale: non vi sarà alcuna soluzione militare. La guerra sta richiedendo un costo enorme. La guerra sta costando vite umane sia tra i soldati sia tra la popolazione civile e serve solo a rafforzare i talebani. L'unica soluzione è quella politica. Quello che gli afghani si aspettano è un vero e proprio investimento nello sviluppo del loro paese, a sostegno di una buona governance e della creazione di un sistema giudiziario. Il problema dei diritti fondamentali, soprattutto dei diritti delle donne, resta irrisolto. Il recente rapporto della missione delle Nazioni Unite in Afghanistan dimostra l'incapacità del governo afghano di garantire pienamente i diritti delle donne e delle bambine e afferma testualmente che fino a quando donne e ragazze saranno oggetto di pratiche che le umiliano, le degradano e le privano dei loro diritti, in Afghanistan si potrà progredire ben poco né lo si potrà fare in modo duraturo. Al fine di salvaguardare i diritti delle donne afghane c’è bisogno non solo di garanzie scritte, giuridiche e costituzionali, ma soprattutto di una loro applicazione rapida e adeguata. L'Assemblea nazionale ha poca influenza nel paese: il grosso del potere è concentrato nelle mani del Presidente Karzai. Se non è troppo tardi, le varie istituzioni e in particolare il parlamento che è stato appena eletto, devono ricevere dall’Unione europea un sostegno su cui fare affidamento per rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto."@it12
"Ponia pirmininke, C. Ashton, norėčiau pasinaudoti šia proga ir padėkoti P. Arlacchi už konstruktyvią darbo aplinką. Šiame pranešime pateikiama labai atvira, sąžininga 2001 m. tarptautinės intervencijos į Afganistaną trūkumų analizė. Pritariame pagrindinei pozicijai: nebus jokio karinio sprendimo. Karas brangiai kainuoja. Jis pareikalauja žmonių gyvybių, ir karių, ir gyventojų, o taip tik stiprinamas Talibanas. Yra tik politinis sprendimas. Afganistaniečiai laukia tikrų investicijų į jų šalies vystymąsi, į paramą geram valdymui ir teisminei sistemai sukurti. Lieka neaptarta pagrindinių teisių, svarbiausia, moterų teisių, problema. Pačiame naujausiame Jungtinių Tautų misijos Afganistane pranešime parodomas Afganistano valdžios nesugebėjimas visapusiškai apsaugoti moterų ir mergaičių teisių. Cituoju: „Tol, kol moterims ir mergaitėms bus daroma žala, jos bus žeminamos ir atimamos jų teisės, Afganistane bus nedaug esminės arba ilgalaikės pažangos.“ Siekiant apsaugoti Afganistano moterų teises, mums reikia ne tik teisinių ir konstitucinių garantijų, bet dar svarbiau – skubaus ir tinkamo jų taikymo. Nacionalinė asamblėja turi nedaug įtakos šalyje, kai didelė valdžios dalis sutelkta prezidento H. Karzai rankose. Jeigu dar ne per vėlu, Europos Sąjunga turi suteikti tikrą paramą įvairioms institucijoms, visų pirma ką tik išrinktam parlamentui, siekiant sustiprinti demokratiją ir teisinę valstybę."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze kundze! Ļaujiet man izmantot šo iespēju un pateikties kungam par konstruktīvo gaisotni, kas valdīja mūsu darbā. Šis ziņojums sniedz ļoti godīgu, ļoti taisnīgu analīzi par starptautisko pasākumu kļūmēm Afganistānā kopš 2001. gada. Mēs atbalstām tā galveno vēstījumu: militāra risinājuma nebūs. Šis karš izmaksā ļoti daudz. Šis karš prasa cilvēku dzīvības gan karavīru, gan iedzīvotāju vidū, un tas palīdz vienīgi spēcināt . Vienīgais risinājums ir politisks. Afgāņi gaida patiesus ieguldījumus savas valsts attīstībā, labas pārvaldības atbalstā, tiesu sistēmas izveidē. Joprojām neskarts ir jautājums par pamattiesībām, īpaši sieviešu tiesībām. Apvienoto Nāciju misijas Afganistānā nesenais ziņojums atspoguļo Afganistānas valdības nespēju pilnībā aizsargāt sieviešu un meiteņu tiesības. Citēju: „Kamēr vien sievietes un meitenes būs pakļautas darbībām, kas tām kaitē, degradē tās vai liedz tām to tiesības, Afganistānā iespējams maznozīmīgs jeb maz noturīgs progress”. Lai aizsargātu afgāņu sieviešu tiesības, nepieciešamas ne tikai rakstiskas tiesiskas un konstitucionālas garantijas, bet, kas vēl svarīgāk, ātra un atbilstīga to piemērošana. Nacionālajai asamblejai valstī ir maza ietekme, lielākā daļa varas ir prezidenta rokās. Ja vēl nav par vēlu, tad Eiropas Savienībai ir patiesi jāatbalsta dažādas iestādes, īpaši nupat ievēlētais parlaments, lai stiprinātu demokrātiju un valsts tiesiskumu."@lv13
"Madame la Présidente, Madame Ashton, permettez-moi de remercier M. Arlacchi pour l'atmosphère constructive dans laquelle nous avons travaillé. Ce rapport propose une analyse très honnête, très juste des lacunes de l'intervention internationale en Afghanistan depuis 2001. Nous en approuvons le message clé: il n'y aura pas d'issue militaire. La guerre coûte très cher. La guerre coûte en vies humaines tant parmi les soldats qu'au sein de la population, la guerre ne fait que renforcer les Talibans. La seule solution est politique. Ce qu'attendent les Afghans, c'est un véritable investissement dans le développement de leur pays, dans l'aide à la bonne gouvernance, dans la construction d'un système judiciaire. Le problème des droits fondamentaux et, en premier lieu, des droits des femmes, reste entier. Le très récent rapport de la mission des Nations unies en Afghanistan révèle l'incapacité du gouvernement afghan à protéger pleinement les droits des femmes et des filles. Je cite: "Tant que les femmes et les filles sont soumises à des pratiques qui leur nuisent, les dégradent et les privent de leurs droits, peu de progrès significatifs et durables peuvent être faits en Afghanistan". Pour garantir les droits des femmes afghanes, il faut non seulement des garanties juridiques et constitutionnelles sur le papier, mais le plus important c'est encore leur application rapide et adéquate. L'Assemblée nationale n'a que peu d'influence dans le pays, l'essentiel du pouvoir étant concentré dans les mains du Président Karzai. S'il n'est pas trop tard, un soutien sans faille, pour renforcer la démocratie et l'état de droit, doit venir de l'Union européenne aux diverses institutions et, en particulier, au parlement qui vient d'être élu."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, barones Ashton, ik zou graag de heer Arlacchi willen bedanken voor de constructieve sfeer waarin wij hebben samengewerkt. In dit verslag wordt een heel eerlijke en terechte analyse gegeven van de tekortkomingen van de internationale interventie in Afghanistan sinds 2001. We zijn het eens met de belangrijkste boodschap: er kan geen militaire oplossing worden gevonden. De oorlog brengt enorme kosten met zich mee. De oorlog kost mensenlevens, zowel van soldaten als van burgers, en maakt alleen de Taliban sterker. De enige mogelijke oplossing is van politieke aard. Wat de Afghanen verwachten, is een daadwerkelijke investering in de ontwikkeling van hun land, in de ondersteuning bij een goed bestuur, in de opbouw van een rechtssysteem. Het probleem van grondrechten, voornamelijk vrouwenrechten, blijft bestaan. Uit het zeer recente verslag van de missie van de Verenigde Naties in Afghanistan blijkt dat de Afghaanse regering niet in staat is de rechten van vrouwen en meisjes volledig te beschermen. Ik citeer: "Zolang vrouwen en meisjes worden onderworpen aan praktijken die hen schade toebrengen, hen vernederen en hen hun rechten ontnemen, kan er weinig noemenswaardige en duurzame vooruitgang worden geboekt in Afghanistan". Om de rechten van Afghaanse vrouwen te waarborgen, zijn niet alleen juridische en constitutionele garanties op papier nodig, maar is het belangrijker dat deze snel en op de juiste manier worden toegepast. Het nationale parlement heeft in dit land maar weinig invloed; de meeste macht ligt in handen van president Karzai. Als het nog niet te laat is, moet de Europese Unie ondersteuning bieden bij het versterken van de democratie en de rechtsstaat aan de verschillende instellingen, in het bijzonder het onlangs gekozen parlement."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Pani Baronesso! Korzystając z okazji, chciałabym podziękować Panu Posłowi Arlacchiemu za konstruktywną atmosferę, w jakiej prowadziliśmy nasze prace. W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono bardzo rzetelną, bardzo uczciwą analizę błędów, jakie od 2001 roku zostały popełnione w trakcie międzynarodowej interwencji w Afganistanie. Zgadzamy się z podstawowym przesłaniem sprawozdania: militarne rozwiązanie trwającego tam kryzysu jest niemożliwe. Koszt wojny jest zbyt duży. Wojna, w której giną zarówno żołnierze, jak i miejscowa ludność, prowadzi jedynie do wzmocnienia talibów. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozwiązanie polityczne. Afgańczycy oczekują rzeczywistego inwestowania w rozwój ich kraju, wspierania dobrej administracji, tworzenia systemu sądowego. Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych, szczególnie praw kobiet. Z niedawnego sprawozdania misji ONZ w Afganistanie wynika, że rząd afgański nie potrafi w pełni zapewnić ochrony praw kobiet i dziewczynek. Cytuję: „Dopóki wobec kobiet i dziewczynek stosowane będą praktyki, które są dla nich krzywdzące, poniżające i które pozbawiają je ich praw, dopóty trudno będzie stwierdzić, że w Afganistanie osiągnięty został rzeczywisty i trwały postęp”. Aby zapewnić ochronę praw afgańskich kobiet, trzeba nie tylko wprowadzić prawne i konstytucyjne gwarancje tych praw, lecz także zadbać o ich szybką i odpowiednią realizację. Zgromadzenie Narodowe nie ma dużego wpływu na sprawy kraju, ponieważ większość władzy skoncentrowana jest w rękach prezydenta Karzaia. O ile nie jest jeszcze za późno, Unia Europejska, chcąc wzmocnić demokrację i praworządność, musi nieustannie wspierać różne instytucje państwowe, w szczególności niedawno wybrany parlament."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Baronesa Ashton, permitam-me agradecer ao senhor deputado Arlacchi a atmosfera construtiva em que trabalhámos. Este relatório oferece-nos uma análise muito honesta e muito justa das insuficiências da intervenção internacional no Afeganistão desde 2001. Aprovamos a sua mensagem chave: não haverá uma solução militar. Os custos da guerra são elevadíssimos. A guerra custa vidas humanas, tanto entre os soldados como entre a população, e serve apenas para reforçar os talibãs. A única solução é uma solução política. Aquilo que os Afegãos esperam é um verdadeiro investimento no desenvolvimento do seu país, no apoio à boa governação, na construção de um sistema judicial. O problema dos direitos fundamentais, e sobretudo dos direitos das mulheres, permanece intacto. O relatório muito recente da missão das Nações Unidas no Afeganistão demonstra a incapacidade do Governo afegão de salvaguardar plenamente os direitos das mulheres e das raparigas. Passo a citar: "Enquanto as mulheres e as raparigas forem submetidas a práticas que as lesam, que as degradam e as privam dos seus direitos, poucos progressos significativos e duradouros podem ser feitos no Afeganistão". Para salvaguardar os direitos das mulheres afegãs precisamos não só de garantias constitucionais no papel, mas também, muito principalmente, da rápida e adequada aplicação das mesmas. A Assembleia Nacional tem pouca influência no país, estando a maior parte do poder concentrado nas mãos do Presidente Karzai. Se não for tarde de mais, para reforçar a democracia e o Estado de direito é preciso que haja um apoio indefectível por parte da União Europeia às diversas instituições e, em particular, ao parlamento que acaba de ser eleito"@pt17
"Dnă președintă, dnă Ashton, permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi dlui Arlacchi pentru atmosfera constructivă în care am lucrat. Acest raport oferă o analiză foarte sinceră și foarte corectă a neajunsurilor din cadrul intervenției internaționale din Afganistan din 2001. Suntem de acord cu mesajul său cheie: nu va exista o soluție militară. Războiul costă enorm de mult. Războiul costă vieți omenești atât în rândul soldaților, cât și în rândul populației, și nu face altceva decât să întărească partea talibană. Singura soluție este una politică. Oamenii din Afganistan așteaptă investiții reale în dezvoltarea țării lor, în susținerea bunei guvernări, în crearea unui sistem juridic. Problema drepturilor fundamentale, în special cea a drepturilor femeii, rămâne intactă. Raportul foarte recent al misiunilor ONU în Afganistan demonstrează faptul că guvernul afgan nu este capabil să protejeze complet drepturile femeilor și fetelor. Citez: „Atât timp cât femeile și fetele sunt supuse unor practici care le rănesc, le umilesc și le lipsesc de drepturile lor, în Afganistan nu se prea pot înregistra progrese semnificative sau durabile”. Pentru a proteja drepturile femeilor afgane nu este nevoie doar de garanții legale și constituționale, ci, mai important, este nevoie de aplicarea rapidă și corespunzătoare a acestora. Adunarea Națională are o influență mică asupra țării, cea mai mare parte a puterii fiind concentrată în mâinile președintelui Karzai. Dacă nu este prea târziu, susținerea pentru consolidarea democrației și a statului de drept trebuie să ajungă de la Uniunea Europeană la diverse instituții și, în special, la parlamentul care tocmai a fost ales."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani Ashtonová, dovoľte mi využiť túto príležitosť a poďakovať pánovi Arlacchimu za konštruktívnu atmosféru, v ktorej sme pracovali. Táto správa ponúka veľmi úprimnú, veľmi spravodlivú analýzu nedostatkov medzinárodnej intervencie v Afganistane od roku 2001. Súhlasíme s jej hlavným posolstvom: neexistuje vojenské riešenie. Vojna má privysokú cenu. Vojna stojí ľudské životy z radov vojakov, ako aj z radov obyvateľstva a slúži len na posilnenie Talibanu. Jediným východiskom je politické riešenie. Afganci čakajú na skutočné investície na rozvoj svojej krajiny, na podporu dobrého riadenia, na vytvorenie súdneho systému. Problém základných práv, predovšetkým práv žien, ostáva nedotknutý. Nedávna správa misie Organizácie Spojených národov v Afganistane poukazuje na neschopnosť afganskej vlády v plnej miere zabezpečiť práva žien a dievčat. Citujem: „Kým budú ženy a dievčatá vystavené praktikám, ktoré im ubližujú, ponižujú ich a zbavujú ich práv, dovtedy sa v Afganistane nedá dosiahnuť podstatný alebo trvalý pokrok.“ Aby sme zabezpečili práva afganských žien, potrebujeme nielen písomné právne a ústavné záruky, ale čo je dôležitejšie, ich rýchle a primerané zavedenie. Národné zhromaždenie má v krajine malý vplyv, keďže väčšina moci je sústredená v rukách prezidenta Karzaja. Ak nie je príliš neskoro, zo strany Európskej únie musí prísť stála podpora na posilnenie demokracie a právneho štátu voči inštitúciám a najmä parlamentu, ktorý bol práve zvolený."@sk19
"Gospa predsednica, gospa Ashton, naj to priložnost izkoristim za zahvalo gospodu Arlacchiju za konstruktivno ozračje, v katerem smo delali. To poročilo ponuja zelo pošteno, zelo pravično analizo pomanjkljivosti mednarodnega posega v Afganistanu od leta 2001. Podpiramo njegovo ključno sporočilo: nobene vojaške rešitve ne bo. Vojna prinaša ogromne stroške. Vojna stane človeška življenja med vojaki in med prebivalstvom, pomaga pa le Talibanom, ki se krepijo. Edina rešitev je politična rešitev. Kar Afganistanci čakajo, so prave naložbe v razvoj njihove države, v podporo dobrega upravljanja in oblikovanja pravosodnega sistema. Nedotaknjen ostaja problem temeljnih pravic, in najpomembneje, pravic žensk. Zelo nedavno poročilo misije Združenih narodov v Afganistanu kaže nesposobnost afganistanske vlade, da bi v celoti zavarovala pravice žensk in deklic. Navajam: „Dokler bodo ženske in dekleta žrtve praks, ki jim škodujejo, jih ponižujejo in ropajo pravic, je mogoče v Afganistanu doseči le malo pomembnega ali trajnega napredka“. Za zaščito pravic afganistanskih žensk potrebujemo ne le pisna pravna in ustavna zagotovila, ampak, kar je še pomembneje, njihovo hitro in ustrezno izvajanje. Državni zbor ima malo vpliva v državi, večina oblasti je skoncentrirane v rokah predsednika Karzaja. Če še ni prepozno, mora Evropska unije zagotoviti neomajno podporo različnim institucijam in še zlasti parlamentu, ki je bil pravkar izvoljen, za krepitev demokracije in pravne države."@sl20
"Fru talman, fru Ashton! Får jag ta detta tillfälle i akt och tacka Pino Arlacchi för den konstruktiva atmosfär som vi har arbetat i. Detta betänkande erbjuder en mycket ärlig, mycket rättvis analys av bristerna i den internationella interventionen av Afghanistan sedan 2001. Vi godtar dess viktigaste budskap: det blir ingen militär lösning. Kriget medför för närvarande enorma kostnader. Kriget kostar människoliv både bland soldaterna och befolkningen och det tjänar bara till att stärka talibanerna. Den enda lösningen är politisk. Vad afghanerna väntar på är en verklig investering i deras lands utveckling, i stöd för gott styre, för skapandet av ett rättsväsen. Problemet med grundläggande rättigheter, i första hand kvinnors rättigheter, förblir intakt. Den allra senaste rapporten om FN:s uppdrag i Afghanistan visar på den afghanska regeringens oförmåga att fullständigt garantera kvinnors och flickors rättigheter. Jag citerar: ”Så länge som kvinnor och flickor utsätts för sedvänjor som skadar dem, förnedrar dem och berövar dem deras rättigheter, kan föga betydande eller varaktiga framsteg göras i Afghanistan.”. För att garantera de afghanska kvinnornas rättigheter behöver vi inte bara skriftliga rättsliga och konstitutionella garantier, utan ännu viktigare är den snabba och korrekta tillämpningen av dem. Nationalförsamlingen har föga inflytande i landet, den mesta makten är koncentrerad till president Karzai. Om det inte är för sent måste aldrig sviktande stöd för att stärka demokratin och rättsstaten komma från EU till de olika institutionerna och särskilt till parlamentet som just har valts."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph