Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-542"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.29.3-542"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, l’Afghanistan n’a plus beaucoup de choix. Premièrement, le statu quo n’est plus une option réaliste puisque les forces de l’OTAN annoncent une à une leur retrait d’un pays dont nous ne savons pas encore s’il est à même de garantir sa propre sécurité. Deuxièmement, le retour à la situation d’avant 2000 serait-il une option? Et bien faire le nid aux réseaux terroristes devrait de nouveau exposer le pays à un bras de fer avec les forces armées étrangères. Troisièmement, faut-il confier le pouvoir à des talibans modérés? Je suis incapable de me prononcer sur cette option, étant donné que personne ne peut nous dire ce qu’est un Taliban modéré. Demandons-le aux femmes afghanes qui sortent de l’enfer et qui viennent de retrouver un peu de liberté. Quatrièmement, reste la poursuite des efforts requis pour consolider les quelques acquis et continuer à lutter pour plus de démocratie et davantage de développement. Karzaï, qui veut incarner cette option, se heurte à un obstacle de taille, à savoir sa propre personne. Tant qu’il n’y a pas d’alternative crédible, c’est la seule option qui nous reste."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, Afghánistán již nemá moc na výběr. Za prvé, status quo již není reálný, protože síly NATO oznamují jedna po druhé své stažení z Afghánistánu, přestože ještě nevíme, zda je tato země schopna zajistit svou vlastní bezpečnost. Za druhé, byl by řešením návrat k situaci před rokem 2000? Pokud zde vytvoříme útočiště pro teroristické sítě, vystavíme zemi opět zkoušce síly s cizími ozbrojenými silami. Třetí možností by mělo být svěřit zemi umírněným Tálibáncům. K této možnosti se nejsem schopen vyjádřit, protože nám nikdo nemůže říct, co to znamená umírněný Tálibánec. Zeptejme se afghánských žen, které se dostaly z pekla a právě našly určitou svobodu. Za čtvrté zbývá pokračování v úsilí o konsolidaci toho, čeho bylo dosaženo, a pokračování v boji za větší demokracii a větší rozvoj. Karzáí, který se snaží být ztělesněním této možnosti, naráží na zásadní překážku, a tou je jeho vlastní osoba. Dokud nebudeme mít jinou přesvědčivou alternativu, je toto jediná možností, která nám zůstává."@cs1
"Fru formand! Afghanistan har ikke længere så mange valgmuligheder. For det første er status quo ikke længere nogen realistisk mulighed, i og med at NATO-styrkerne én for én bebuder, at de trækker sig ud af Afghanistan, men ikke desto mindre ved vi stadig ikke, om landet kan garantere for sin egen sikkerhed. For det andet kan man spørge, om en tilbagevenden til situationen inden 2000 er en mulighed. Desuden ville vi, hvis vi skaber et fristed for terroristnetværk, atter udsætte landet for en styrkeprøve med de fremmede militærstyrker. For det tredje er det et spørgsmål, om der skal overdrages magt til de moderate Taliban-tilhængere. Jeg kan ikke sige, hvad jeg synes om denne mulighed, for der er ingen, som kan fortælle, hvad en moderat Taliban-tilhænger er. Lad os spørge de afghanske kvinder, der er undsluppet fra helvede og netop har genfundet noget af deres frihed. For det fjerde er det, der udestår, at man forfølger indsatsen for at konsolidere det, der er blevet opnået, og fortsætter kampen for mere demokrati og større udvikling. Karzai, der forsøger at personificere den valgmulighed, er stødt på en væsentlig forhindring, nemlig hans egen person. Indtil der er fundet et troværdigt alternativ, er det den eneste valgmulighed, vi har."@da2
"Frau Präsidentin, Afghanistan hat nicht mehr wirklich die Wahl. Erstens stellt der Status quo keine realistische Option mehr dar, da die NATO-Kräfte nach und nach ihren Abzug aus Afghanistan ankündigen, wobei wir noch nicht wissen, ob das Land in der Lage sein wird, für seine eigene Sicherheit Sorge zu tragen. Wäre zweitens eine Rückkehr zur Situation vor dem Jahr 2000 eine Option? Wir würden das Land somit erneut einem Kräftemessen mit ausländischen Militärkräften aussetzen, indem wir Rückzugsgebiete für Terrornetzwerke schaffen. Sollte drittens den gemäßigten Taliban die Einflussnahme ermöglicht werden? Ich kann nicht sagen, was ich von dieser Option halte, da uns niemand genau sagen kann, was ein gemäßigter Taliban-Anhänger ist. Fragen wir doch die afghanischen Frauen, die der Hölle entkommen sind und gerade erst ein bisschen Freiheit wiederentdeckt haben. Was viertens verbleibt, ist eine Weiterführung der Anstrengungen, um das Erreichte zu festigen, und die Fortsetzung des Kampfes für mehr Demokratie und stärkere Entwicklung. Karzai, der die Verkörperung dieser Option darstellen möchte, muss noch ein deutliches Hindernis überwinden, nämlich seine Person. Bis es eine glaubwürdige Alternative gibt, ist dies die einzige uns offenstehende Option."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το Αφγανιστάν δεν έχει πλέον πολλές επιλογές. Καταρχάς, η παρούσα κατάσταση δεν είναι πλέον μια ρεαλιστική επιλογή, καθώς οι δυνάμεις του NATO ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη την απόσυρσή τους από το Αφγανιστάν, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η χώρα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλειά της. Δεύτερον, θα ήταν επιλογή μία επιστροφή στην κατάσταση πριν από το 2000; Επιπλέον, αν δημιουργήσουμε έναν θύλακα για τρομοκρατικά δίκτυα, θα εκθέταμε για άλλη μία φορά τη χώρα σε μια δοκιμασία αντοχής με τις ξένες ένοπλες δυνάμεις. Τρίτον, πρέπει να εμπιστευτούμε την εξουσία σε μετριοπαθείς Ταλιμπάν; Δεν είμαι σε θέση να πω την άποψή μου γι’ αυτήν την εναλλακτική λύση, καθώς κανείς δεν μπορεί να μας πει τι είναι ένας μετριοπαθής Ταλιμπάν. Ας ρωτήσουμε τις αφγανές γυναίκες που βγήκαν από την κόλαση και μόλις ανακάλυψαν ξανά λίγη ελευθερία. Τέταρτον, αυτό που μένει είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες να εδραιωθούν αυτά που έχουν επιτευχθεί και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για περισσότερη δημοκρατία και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ο Karzai, ο οποίος επιδιώκει να είναι η ενσάρκωση αυτής της επιλογής, έχει συναντήσει ένα σημαντικό εμπόδιο, δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό. Μέχρι να υπάρξει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουμε."@el10
"Madam President, Afghanistan has no longer a great deal of choice. Firstly, the status quo is no longer a realistic option insofar as the NATO forces are announcing one after another their withdrawal from Afghanistan, yet we do not yet know whether the country is able to guarantee its own security. Secondly, would a return to the pre-2000 situation be an option? Furthermore, if we create a pocket for terrorist networks, we would expose the country once again to a trial of strength with the foreign armed forces. Thirdly, should power be entrusted to the moderate Taliban? I am unable to say what I think about this option, as no one can tell us what a moderate Taliban is. Let us ask the Afghan women who have emerged from hell and have just rediscovered some freedom. Fourthly, what remains is to pursue efforts to consolidate what has been achieved and to continue to fight for more democracy and greater development. Karzai, who is seeking to be the embodiment of that option, has come up against a major obstacle, namely his own person. Until there is a credible alternative, that is the only option remaining to us."@en4
"Señora Presidenta, Afganistán ya no cuenta con muchas opciones. En primer lugar, el status quo ya no es una opción realista en la medida en que las fuerzas de la OTAN están anunciando una tras otra su retirada de Afganistán, y no sabemos si el país es capaz de garantizar su propia seguridad. En segundo lugar, ¿sería una opción volver a la situación previa al año 2000? Asimismo, si creamos un foco para las redes terroristas, expondríamos al país una vez más a una prueba de fuerza con las fuerzas armadas extranjeras. En tercer lugar, ¿se debería confiar el poder a los talibanes moderados? Yo no puedo decir lo que pienso con respecto a esta opción, porque nadie puede decirnos lo que es un talibán moderado. Preguntémosles a las mujeres afganas que han salido de un infierno y acaban de volver a descubrir algo de libertad. En cuarto lugar, lo que queda por hacer es reivindicar esfuerzos para consolidar lo que ya se ha conseguido y seguir luchando para lograr más democracia y un mayor desarrollo. Karzai, que pretende ser la encarnación de esa opción, se ha tropezado con un gran obstáculo, que resulta ser él mismo. Hasta que no haya una alternativa creíble, esa es la única opción que nos queda."@es21
"Austatud juhataja! Afganistanil enam palju valikuid ei ole. Esiteks ei ole enam realistlik variant, kuivõrd NATO jõud teatavad üksteise järel Afganistanist lahkumisest, ent me ei tea veel, kas riik suudab ise oma julgeolekut tagada. Teiseks, kas 2000. aasta eelsesse olukorda naasmine oleks variant? Lisaks, kui loome peidupaiga terrorivõrgustikele, määraksime riigi uuesti jõukatsumisele relvastatud välisjõududega. Kolmandaks, kas tuleks usaldada võimu mõõdukale Talibanile? Ma ei oska öelda, mida sellest variandist arvan, kuna keegi ei oska meile öelda, mis on mõõdukas Taliban. Küsigem Afganistani naistelt, kes on pääsenud põrgust ja äsja taasavastanud teatud vabaduse. Neljandaks jääb jõupingutuste rakendamine, tugevdamaks saavutatut, ning võitluse jätkamine suurema demokraatia ja arengu eest. Karzai, kes püüab olla selle variandi kehastus, on sattunud olulisele tõkkele, nimelt omaenda isikule. Kuniks tekib tõsiselt võetav alternatiiv, on see ainus meile jäänud variant."@et5
"Arvoisa puhemies, Afganistanilla ei enää ole paljon valinnanvaraa. Ensinnäkin vallitsevan tilanteen jatkuminen ei enää ole realistinen vaihtoehto, sillä Naton joukot ilmoittavat yksi toisensa jälkeen vetäytyvänsä Afganistanista, vaikka me emme vielä tiedä, pystyykö se takaamaan oman turvallisuutensa. Toiseksi, olisiko paluu vuotta 2000 edeltäneeseen tilanteeseen mahdollinen? Lisäksi, jos me luomme taskun terroristiverkostoille, altistamme maan taas kerran voimainmittelylle ulkomaisten asevoimien kanssa. Kolmanneksi, olisiko maltillisille talibaneille annettava valtaa? En pysty sanomaan, mitä tästä vaihtoehdosta ajattelen, sillä kukaan ei pysty kertomaan, mitä ovat maltilliset talibanit. Meidän pitää kysyä sitä afganistanilaisilta naisilta, jotka ovat päässeet pois helvetistä ja saaneet juuri takaisin jonkin verran vapautta. Neljänneksi, jäljelle jää se, että pyritään vakiinnuttamaan tähän asti saavutetut tulokset ja jatketaan taistelua demokratian ja kehityksen lisäämisen puolesta. Presidentti Karzai, joka yrittää olla tämän vaihtoehdon henkilöitymä, on törmännyt suureen esteeseen, nimittäin omaan persoonaansa. Tämä on ainoa meille jäävä mahdollisuus, kunnes löytyy uskottava vaihtoehto."@fi7
"Elnök asszony! Afganisztánnak nem maradt sok választása. Először is a jelenlegi állapot többé már nem jelent reális lehetőséget, mivel a NATO erők egymás után jelentik be Afganisztánból való kivonulásukat, azt viszont még nem tudjuk, hogy az ország képes-e saját biztonságát garantálni. Másodszor megoldást jelentene-e a 2000 előtti helyzethez való visszatérés? Továbbá amennyiben a terrorista hálózatok újra befészkelhetik magukat, azzal az országot megint a külföldi fegyveres erőkkel szembeni erőpróbának tennénk ki. Harmadszor ruházzuk fel hatalommal a mérsékelt tálibokat? Képtelen vagyok véleményt mondani erről a lehetőségről, mivel senki sem tudja megmondani nekünk, hogy mi is a mérsékelt tálib. Kérdezzük ezt meg az afgán nőktől, akik a pokolból tértek vissza és most újra egy kis szabadságra leltek! Negyedszer nem marad más, mint hogy folytassuk az eddigi vívmányok megszilárdítására irányuló erőfeszítéseinket, és tovább küzdjünk a több demokrácia és az erőteljesebb fejlődés megteremtéséért. Karzai, aki megpróbál ezen opció megtestesítője lenni, komoly akadályba ütközött, nevezetesen saját személyébe. Egészen addig, amíg nincs hiteles alternatíva, ez marad az egyetlen opció számunkra."@hu11
"Signora Presidente, l’Afghanistan non ha più molte scelte. In primo luogo, lo status quo non è più un'opzione realistica dal momento che, una dopo l'altra, le forze della NATO stanno annunciando il ritiro dall'Afghanistan e tuttavia non sappiamo ancora se il paese sia in grado di garantire la propria sicurezza. In secondo luogo, un ritorno alla situazione pre-2000 sarebbe un'alternativa? Inoltre, se creassimo una sacca per le reti terroristiche, esporremmo ancora una volta il paese a un braccio di ferro con le forze armate straniere. In terzo luogo, il potere dovrebbe essere affidato ai talebani moderati? Non sono in grado di pronunciarmi su questa opzione, proprio come nessuno può dirci che cosa sia un talebano moderato. Chiediamolo alle donne afghane che sono emerse da un inferno e hanno appena riscoperto una certa libertà. In quarto luogo, non ci resta che proseguire negli sforzi per consolidare quanto è stato fatto e continuare a lottare per una maggiore democrazia e un maggiore sviluppo. Il Presidente Karzai, che sta cercando di incarnare tale opzione, si scontra con un ostacolo importante, vale a dire la sua stessa persona. Finché non vi sarà un'alternativa credibile, questa è l'unica opzione che ci resta."@it12
"Ponia pirmininke, Afganistanas nebeturi pasirinkimo. Pirma, faktinė padėtis daugiau nebėra tinkama išeitis, atsižvelgiant į NATO pajėgų vis paskelbiamą pasitraukimą iš Afganistano?], tačiau dar nežinome, ar šalis gali užtikrinti savo pačios saugumą. Antra, ar grįžimas prie 2000 m. buvusios padėties būtų priimtinas? Dar daugiau, jeigu sukursime galimybę veikti teroristų tinklams, dar kartą pastūmėsime šią šalį susidurti su užsienio ginkluotosiomis pajėgomis. Trečia, ar valdžia turėtų būti patikėta nuosaikiajam Talibanui? Negaliu pasakyti savo nuomonės, nes niekas negali mums paaiškinti, kas yra nuosaikusis Talibanas. Paklauskime Afganistano moterų, kurių padėtis neseniai pasikeitė ir jos atgavo šiek tiek laisvės. Ketvirta, lieka imtis veiksmų stiprinti tai, kas buvo pasiekta, ir toliau kovoti už demokratijos plitimą ir didesnį vystymąsi. H. Karzai, kuris siekia teikti šią galimybę, susidūrė su didžiule kliūtimi, būtent pačiu savimi. Kol bus sukurta patikima alternatyva, tai vienintelė mums liekanti išeitis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Afganistānai vairs nav īpaši daudz iespēju. Pirmkārt vairs nav reāla iespēja, ciktāl tas attiecas uz NATO spēkiem, kas cits pēc cita atsauc savus karavīrus no Afganistānas, lai gan mēs vēl nezinām, vai valsts spēj nodrošināt pati savu drošību. Otrkārt, vai būtu iespējama atgriešanās situācijā, kāda bija pirms 2000. gada? Turklāt, ja mēs radīsim ienākumus teroristu tīklam, tad mēs atkārtoti ar ārvalstu bruņotajiem spēkiem pakļausim valsti izturības pārbaudei. Treškārt, vai vara būtu jāuztic mērenajiem spēkiem? Es īsti nezinu, ko par to domāju, jo neviens mums nevar pateikt, kas īsti ir mērenais Pajautāsim afgāņu sievietēm, kuras ir izgājušas cauri ellei un ir tikko atguvušas zināmu brīvību. Ceturtkārt, mums neatliek neviena cita iespēja, kā vien turpināt censties konsolidēt to, kas ticis sasniegts, un turpināt cīnīties par lielāku demokrātiju un labāku attīstību. kurš vēlas būt šīs iespējas iemiesojums, ir pārvarējis galveno šķērsli, proti, pats sevi. Kamēr nebūs nevienas ticamas alternatīvas, šī ir mūsu vienīgā iespēja."@lv13
"Madame la Présidente, l'Afghanistan n'a plus beaucoup de choix. Premièrement, le statu quo n'est plus une option réaliste puisque les forces de l'OTAN annoncent une à une leur retrait d'un pays dont nous ne savons pas encore s'il est à même de garantir sa propre sécurité. Deuxièmement, le retour à la situation d'avant 2000 serait-il une option? Et bien faire le nid aux réseaux terroristes devrait de nouveau exposer le pays à un bras de fer avec les forces armées étrangères. Troisièmement, faut-il confier le pouvoir à des talibans modérés? Je suis incapable de me prononcer sur cette option, étant donné que personne ne peut nous dire ce qu'est un taliban modéré. Demandons-le aux femmes afghanes qui sortent de l'enfer et qui viennent de retrouver un peu de liberté. Quatrièmement, reste la poursuite des efforts requis pour consolider les quelques acquis et continuer à lutter pour plus de démocratie et davantage de développement. Karzai, qui veut incarner cette option, se heurte à un obstacle de taille, à savoir sa propre personne. Tant qu'il n'y a pas d'alternative crédible, c'est la seule option qui nous reste."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, Afghanistan heeft niet meer zoveel te kiezen. Allereerst is de status quo niet langer een realistische optie aangezien de strijdkrachten van de NAVO een voor een hun vertrek uit Afghanistan aankondigen, terwijl we nog niet zeker weten of dat land zijn eigen veiligheid kan garanderen. Op de tweede plaats, zou het een optie zijn om weer terug te gaan naar de situatie van voor 2000? En bovendien, als we een broedplaats voor terroristische netwerken maken, zouden we het land opnieuw blootstellen aan een krachtmeting met de buitenlandse strijdkrachten. Ten derde, moeten we de macht overdragen aan de gematigde Taliban? Ik kan niet zeggen wat ik vind van die mogelijkheid, omdat niemand ons kan vertellen wat een gematigde Taliban is. Laten we het vragen aan de Afghaanse vrouwen die aan de hel zijn ontkomen en juist een beetje vrijheid hebben hervonden. Ten vierde, wat ons rest is ons te blijven inspannen om dat wat bereikt is te consolideren en te blijven vechten voor meer democratie en meer ontwikkeling. Karzai, die de belichaming van die optie probeert te zijn, is een enorm obstakel tegengekomen, namelijk zichzelf. Zolang er geen geloofwaardig alternatief is, blijft dat voor ons de enige optie die overblijft."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Afganistan nie ma już dużego wyboru. Po pierwsze, utrzymywanie statusu quo nie będzie już dłużej możliwe, ponieważ członkowie NATO, jeden po drugim, ogłaszają zamiar wycofania swoich sił z Afganistanu, a my nadal nie wiemy, czy państwo to będzie w stanie samo zapewnić sobie bezpieczeństwo. Po drugie, czy możliwy jest powrót do sytuacji sprzed 2000 roku? Jeśli stworzymy ognisko siatek terrorystycznych, ponownie narazimy ten kraj na próbę sił z obcymi siłami zbrojnymi. Po trzecie, czy powinno nastąpić przekazanie władzy umiarkowanym talibom? Nie jestem w stanie powiedzieć, co myślę o takim pomyśle, ponieważ nikt nie potrafi wskazać kim są umiarkowani talibowie. Zapytajmy afgańskie kobiety, które przeszły przez piekło i które dopiero teraz zaczynają odkrywać namiastkę wolności. Po czwarte, pozostaje nam podejmowanie wysiłków w celu ugruntowania tego, co już udało się osiągnąć i kontynuowania walki o demokrację i rozwój. Przed prezydentem Karzaiem, który stara się być uosobieniem tego wariantu, stoi poważna przeszkoda, którą jest on sam. Dopóki nie znajdziemy wiarygodnej alternatywy, dopóty będzie to jedyny dostępny nam wariant."@pl16
"Senhor Presidente, o Afeganistão já não tem muito por onde escolher. Em primeiro lugar, o deixou de ser uma opção realista, na medida em que as forças da NATO estão, uma após outra, a anunciar a sua retirada do Afeganistão, embora não saibamos ainda se o país está apto a garantir a sua própria segurança. Em segundo lugar, poderia um regresso à situação pré-2000 constituir uma opção? Além disso, se criássemos um berço para redes terroristas, iríamos expor de novo o país a um braço de ferro com as forças armadas estrangeiras. Em terceiro lugar, deveria o poder ser confiado aos talibãs moderados? Sou incapaz de me pronunciar sobre esta opção, visto ninguém saber dizer-nos o que são talibãs moderados. Perguntemos isso às mulheres afegãs que saíram do inferno e que acabaram de recuperar um pouco de liberdade. Em quarto lugar, a opção que nos resta é prosseguir esforços para consolidar aquilo que foi alcançado e continuar a lutar por mais democracia e maior desenvolvimento. Karzai, que pretende ser a encarnação desta opção, esbarrou contra um grande obstáculo, nomeadamente a sua própria pessoa. Enquanto não houver uma alternativa credível, é essa a única opção que nos resta."@pt17
"Dnă președintă, Afganistanul nu mai are prea multe opțiuni. În primul rând, status quo-ul nu mai reprezintă o opțiune realistă, întrucât forțele NATO își anunță rând pe rând retragerea din Afganistan, și totuși încă nu știm dacă țara este capabilă să își asigure propria securitate. În al doilea rând, revenirea la situația dinainte de anul 2000 ar reprezenta o opțiune? Mai mult, creând un mediu pentru rețele teroriste, am expune din nou țara la situația de a-și măsura puterile cu forțele armate străine. În al treilea rând, ar trebui oare să încredințăm puterea talibanilor moderați? Nu pot spune ceea ce cred în privința acestei opțiuni, întrucât nimeni nu ne poate spune ce este acela un taliban moderat. Haideți să le întrebăm pe femeile afgane care au scăpat din iad și care tocmai au regăsit un strop de libertate. În al patrulea rând, ceea ce ne rămâne de făcut este să fim constanți în eforturile depuse pentru a consolida ceea ce s-a realizat și să continuăm să luptăm pentru mai multă democrație și pentru o mai mare dezvoltare. Karzai, cel care încearcă să fie întruchiparea acestei opțiuni, s-a lovit de un obstacol important, respectiv propria sa persoană. Până când va apărea o alternativă credibilă, aceasta este singura opțiune care ne rămâne."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Afganistan už nemá veľmi na výber. Po prvé, súčasný stav už nie je realistická možnosť, pokým sily NATO postupne ohlasujú svoje stiahnutie z Afganistanu, teraz však ešte nevieme, či je krajina schopná zaistiť svoju vlastnú bezpečnosť. Po druhé, bol by alternatívou návrat situácie spred roku 2000? Navyše, ak vytvoríme útočiská pre teroristické siete, opäť vystavíme krajinu skúške sily so zahraničnými ozbrojenými silami. Po tretie, mala by sa moc zveriť do rúk umierneného Talibanu? Nedokážem povedať, čo si o tejto možnosti myslím, keďže nám nikto nevie povedať, čo je to umiernený Taliban. Spýtajme sa afganských žien, ktoré prešli peklom a práve znovu objavili akúsi slobodu. Po štvrté, ostáva pokračovať v úsilí s cieľom zjednotiť to, čo sa dosiahlo, a naďalej bojovať za viac demokracie a väčší rozvoj. Prezident Karzaj, ktorý chce zosobňovať takúto možnosť, narazil na veľkú prekážku, a to na seba samého. To je jediná možnosť, ktorá nám ostáva, kým nenájdeme dôveryhodnú alternatívu."@sk19
"Gospa predsednica, Afganistanu ni ostalo kaj veliko izbire. Prvič, status quo ni več realna možnost, ker NATO sile ena za drugo napoveduje svoj umik iz Afganistana, pa še vedno ne vemo, ali je država sposobna zagotavljati lastno varnost. Drugič, ali bi vrnitev v stanje pred letom 200 bilo mogoče? In če oblikujemo žep za teroristične mreže, bi državo še enkrat izpostavili preizkušanju moči s tujimi oboroženimi silami. Tretjič, naj bi oblast prepustili zmernim Talibanom? Ne morem povedati, kaj menim o tej možnosti, ker nam nihče ne zna pojasniti, kaj je zmeren Taliban. Povprašajmo afganistanske ženske, ki so zapustile pekel in pravkar ponovno odkrile nekaj svobode. Četrtič, kar je še ostalo, je prizadevanje za utrditev že doseženega in nadaljevanje boja za demokracijo in hitrejši razvoj. Karzai, ki si prizadeva za utelešenje te možnosti, je naletel na glavno oviro, ki je on sam. Dokler ne bo kakšne verodostojne alternative, je to tudi za nas edina možnost, ki ostaja."@sl20
"Fru talman! Afghanistan har inte längre mycket att välja på. För det första är status quo inte längre ett realistiskt alternativ eftersom Natostyrkorna en efter en tillkännager sitt tillbakadragande från Afghanistan och ändå vet vi inte ännu om landet kan garantera sin egen säkerhet. För det andra skulle ett återvändande till situationen före 2000 vara ett alternativ? Om vi dessutom skapar en ficka för terroristnätverk skulle vi återigen utsätta landet för ett styrketest med de utländska väpnade styrkorna. För det tredje, bör man anförtro makt åt de moderata talibanerna? Jag kan inte säga vad jag tycker om detta alternativ, eftersom ingen kan säga vad en moderat taliban är. Vi kan ju fråga de afghanska kvinnorna som har kommit ifrån helvetet och just upptäckt lite frihet på nytt. För det fjärde, vad som återstår är att fullfölja ansträngningarna för att konsolidera vad som åstadkommits och att fortsätta att kämpa för mer demokrati och bättre utveckling. Karzai som försöker personifiera det alternativet har stött på ett stort hinder, nämligen sin egen person. Tills det finns ett trovärdigt alternativ är detta den enda möjlighet som återstår för oss."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Taleban."13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph