Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-491"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.27.3-491"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto la relatrice per aver accolto alcuni miei emendamenti sulla libertà religiosa e mi congratulo per il successo avuto nella redazione di questa relazione. Sono sempre più frequenti fatti tragici che riguardano la libertà dei credenti in tutto il mondo: impedimenti alla libertà di culto, aggressioni e omicidi, crescono di anno in anno. Questi atti criminali riguardano i credenti di tutte le religioni, e in particolare i cristiani. La libertà religiosa sta diventando paradossalmente un tema sempre più sensibile, anziché essere una delle libertà più naturali e indiscutibili. Per tutte queste ragioni, ribadisco la proposta già avanzata in precedenza di istituire un rapporto specifico, accurato e annuale del Parlamento europeo per verificare lo stato delle libertà religiose nel mondo. Questo rapporto fornirebbe gli elementi necessari per programmare interventi politici adeguati e preventivi."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych rád poděkoval paní zpravodajce Andrikienėové, že přijala některé z mých pozměňovacích návrhů o svobodě náboženského vyznání, a blahopřeji jí k úspěšnému vypracování této zprávy. Stále častěji dochází k tragickým událostem, které se týkají svobody věřících po celém světě: rok od roku se zvyšuje počet případů bránění svobodě vyznání, počet útoků a vražd. Tyto trestné činy se týkají věřících všech náboženství, zejména křesťanů. Náboženská svoboda se paradoxně stává stále citlivějším tématem, místo toho, aby byla jednou z nejpřirozenějších a nejnezpochybnitelnějších svobod. Ze všech těchto důvodů opakuji již dříve předložený návrh na to, aby Evropský parlament připravil konkrétní a pečlivou výroční zprávu o sledování stavu náboženské svobody ve světě. Tato zpráva by měla přinést informace potřebné pro plánování vhodných preventivních politických zásahů.."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! For det første vil jeg gerne takke ordføreren, fru Andrikienė, for at have accepteret visse af mine ændringsforslag om religiøs frihed, og jeg vil gerne lykønske hende med den vellykkede udarbejdelse af betænkningen. Mere og mere tragiske begivenheder finder sted, som vedrører friheden for troende i hele verden. Antallet af hindringer for friheden til andagt samt antallet af angreb og mord stiger år for år. Disse kriminelle handlinger vedrører troende inden for alle religioner, særlig kristne. Paradoksalt bliver religiøs frihed et stadig mere følsomt emne i stedet for at være en af de mest naturlige og ubestridelige friheder. Af alle disse årsager gentager jeg det forslag, der allerede blev fremsat tidligere, om at indføre en specifik og nøjagtig årlig betænkning fra Parlamentet om overvågning af status for religiøs frihed verden over. Denne betænkning skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at planlægge hensigtsmæssige og forebyggende politisk indgreb."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich der Berichterstatterin, Frau Andrikienė, dafür danken, dass sie einige meiner Änderungsanträge zur Religionsfreiheit akzeptiert hat, und ich gratuliere ihr zur erfolgreichen Ausarbeitung dieses Berichts. Es ereignen sich immer mehr tragische Dinge, die die Freiheit von Gläubigen in der ganzen Welt betreffen: Das Ausmaß der Einschränkungen der Religionsfreiheit und die Zahl der Angriffe und Morde wachsen von Jahr zu Jahr. Diese kriminellen Handlungen betreffen Gläubige aller Religionen, besonders Christen. Paradoxerweise wird die Religionsfreiheit zu einem zunehmend sensiblen Thema, anstatt eine der natürlichsten und nicht infrage zu stellenden Freiheiten zu sein. Aus all diesen Gründen wiederhole ich den Vorschlag, der schon früher vorgebracht wurde, einen speziellen und genauen Jahresbericht vom Europäischen Parlament einzuführen, um den Status der Religionsfreiheit in der Welt zu überwachen. Dieser Bericht würde die Informationen liefern, die nötig sind, angemessene und präventive politische Interventionen zu planen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Andrikienė, διότι έκανε δεκτές ορισμένες από τις τροπολογίες μου για τη θρησκευτική ελευθερία, και την συγχαίρω για την επιτυχή εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Συμβαίνουν ολοένα και περισσότερα τραγικά γεγονότα που αφορούν την ελευθερία των πιστών σε ολόκληρο τον κόσμο: ο αριθμός των εμποδίων στην ελευθερία της λατρείας, οι επιθέσεις και οι δολοφονίες αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Αυτές οι εγκληματικές πράξεις αφορούν πιστούς όλων των θρησκειών και ιδίως χριστιανούς. Κατά παράδοξο τρόπο, η θρησκευτική ελευθερία γίνεται ένα όλο και πιο ευαίσθητο θέμα, αντί να είναι μία από τις πιο φυσικές και αδιαμφισβήτητες ελευθερίες. Για τους παραπάνω λόγους, επαναλαμβάνω την πρόταση που υποβλήθηκε ήδη νωρίτερα να καθιερωθεί η εκπόνηση μιας ειδικής, ακριβούς και ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση της κατάστασης της θρησκευτικής ελευθερίας στον κόσμο. Αυτή η έκθεση θα παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να προγραμματίσουμε τις κατάλληλες προληπτικές πολιτικές παρεμβάσεις."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, first of all I should like to thank the rapporteur, Mrs Andrikienė, for accepting some of my amendments on religious freedom and I congratulate her for the successful drafting of this report. More and more tragic events are happening that concern the freedom of believers throughout the world: the number of obstacles to freedom of worship, assaults and murders is growing year by year. These criminal acts concern believers of all religions, particularly Christians. Paradoxically, religious freedom is becoming an increasingly sensitive subject instead of being one of the most natural and unquestionable freedoms. For all these reasons, I reiterate the proposal already put forward earlier to establish a specific, accurate and annual report by the European Parliament to monitor the status of religious freedom in the world. This report would provide the information needed to plan appropriate and preventive political interventions."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la señora Andrikienè, por aceptar algunas de mis enmiendas sobre libertad religiosa, y la felicito por el exitoso borrador de este informe. En todo el mundo se registran más y más sucesos que afectan a la libertad de los creyentes: los obstáculos para la libertad de credo, los ataques y los asesinatos crecen año tras año. Estos actos criminales afectan a creyentes de todas las religiones, en especial a los cristianos. Paradójicamente, la libertad de religión se está convirtiendo en un tema cada vez más delicado, en lugar de ser una de las libertades más naturales e incuestionables. Por todas estas razones, reitero la propuesta presentada anteriormente para establecer un informe específico, preciso y anual por parte del Parlamento Europeo para controla el estatus de la libertad de religión en el mundo. Este informe proporcionará la información necesaria para planificar unas intervenciones políticas preventivas adecuadas."@es21
"Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma tahaksin kõigepealt tänada raportöör Andrikienėt, kes nõustus mõne minu muudatusettepanekuga usuvabaduse kohta, ning õnnitlen teda raporti eduka koostamise puhul. Aina enam toimub traagilisi sündmusi, mis on seotud usklike vabadusega kogu maailmas: aasta-aastalt on aina rohkem takistusi usukommete järgimisel, rünnakuid ja mõrvu. Need kuriteod puudutavad kõiki usklikke, eeskätt kristlasi. Paradoksaalselt on usuvabadus muutumas aina tundlikumaks teemaks, selle asemel et olla üks kõige loomulikemast ja vaieldamatutest vabadustest. Ma kordan kõigil neil põhjustel juba varem esitatud ettepanekut võtta Euroopa Parlamendis kasutusele konkreetne, täpne ja iga-aastane aruanne, et jälgida usuvabaduse olukorda maailmas. Aruandes antakse teavet, mis on vajalik asjakohase ja ennetava poliitilise sekkumise kavandamiseks."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensinnäkin kiittää esittelijä Andrikienėa siitä, että hän hyväksyi eräät uskonnonvapautta koskevat tarkistukseni, ja onnittelen häntä tästä onnistuneesta mietinnöstä. Traagiset tapahtumat, jotka koskevat uskonnon harjoittajien vapautta kaikkialla maailmassa, lisääntyvät jatkuvasti: uskonnon harjoittamisen esteitä, hyökkäyksiä ja murhia on vuosi vuodelta enemmän. Nämä rikolliset teot kohdistuvat kaikkien uskontojen harjoittajiin ja erityisesti kristittyihin. Ristiriitaista kyllä, uskonnonvapaus on muuttumassa yhdestä luonnollisimmista ja itsestään selvimmistä vapauksista yhä arkaluonteisemmaksi aiheeksi. Kaikista näistä syistä toistan jo aiemmin esitetyn ehdotuksen siitä, että Euroopan parlamentti laatii vuosittain erityisen ja tarkan raportin, jolla seurataan uskonnonvapauden tilaa maailmassa. Raportti antaisi tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan suunnitella asianmukaisia ja ennalta ehkäiseviä poliittisia toimia."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d’abord à remercier la rapporteure, Mme Andrikienė, d’avoir accepté certains de mes amendements sur la liberté de religion et je la félicite pour la rédaction réussie de ce rapport. De plus en plus d’événements tragiques qui se produisent concernent la liberté des croyants dans le monde: le nombre d’obstacles à la liberté de culte, d’agressions et de meurtres croit chaque année. Ces actes criminels touchent des croyants de toutes les religions, notamment les chrétiens. Paradoxalement, la liberté religieuse devient de plus en plus un sujet sensible au lieu d’être l’une des libertés les plus naturelles et indiscutables. Pour toutes ces raisons, je réitère la proposition déjà avancée précédemment d’instituer l’élaboration d’un rapport annuel spécifique et précis par le Parlement européen afin d’observer la situation de la liberté de religion dans le monde. Ce rapport fournirait les informations nécessaires pour planifier des interventions politiques appropriées et préventives."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Andrikienė asszonynak azért, hogy elfogadta a vallásszabadságról szóló egyes módosításaimat, és gratulálok neki a jelentés eredményes összeállításához. A világon egyre több olyan tragikus esemény történik, melyek a hívők szabadságával függnek össze: évről-évre nő a vallásgyakorlás elé gördített akadályok, a támadások és a gyilkosságok száma. Ezek a bűncselekmények valamennyi vallás híveit, de elsősorban a keresztényeket sújtják. A vallásszabadság paradox módon egyre érzékenyebb témává válik ahelyett, hogy az egyik legtermészetesebb és megkérdőjelezhetetlen szabadság lenne. Mindezek okán megismétlem a már korábban előterjesztett javaslatomat arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament állítson össze egy részletes, éves különjelentést a vallásszabadságnak a világban való alakulását nyomon követendő. Egy ilyen jelentés szolgáltathatná a szükséges információkat a megfelelő, megelőző politikai beavatkozások megtervezéséhez."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai L. Andrikienei, kad atsižvelgė į kai kuriuos mano pakeitimus dėl religijos laisvės, ir pasveikinti ją puikiai parengus pranešimo projektą. Pasaulyje vis daugėja tragiškų įvykių, susijusių su tikinčiųjų laisve: kiekvienais metais vis labiau varžoma religinių apeigų laisvė, didėja smurto atvejų ir nužudymų skaičius. Nusikalstami veiksmai vykdomi visų religijų tikinčiųjų, ypač krikščionių, atžvilgiu. Paradoksalu, bet religijos laisvės klausimas, užuot buvęs pats natūraliausias ir neginčijamas, tampa vis keblesnis. Dėl visų šių priežasčių pakartosiu jau anksčiau teiktą pasiūlymą Europos Parlamentui parengti atskirą, išsamų religijos laisvės padėties pasaulyje stebėsenos metinį pranešimą. Šiame pranešime būtų pateikiama informacija, reikalinga tinkamiems prevenciniams politinio įsikišimo planams parengti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, vispirms es vēlos pateikties referentei kundzei, ka viņa atbalstīja dažus no grozījumiem, kurus es iesniedzu saistībā ar reliģijas brīvību, un es apsveicu viņu ar veiksmīgi sagatavoto ziņojumu. Visā pasaulē ir arvien vairāk traģisku notikumu, kas saistīti ar ticīgo brīvību — ar katru gadu arvien pieaug reliģijas brīvību ierobežojošu šķēršļu, uzbrukumu un slepkavību skaits. Šīs noziedzīgās darbības skar visu reliģiju ticīgos, īpaši kristiešus. Paradoksāli, ka reliģijas brīvība, kurai būtu jābūt vienai no pašsaprotamākajām un neapšaubāmākajām brīvības formām, kļūst par arvien delikātāku jautājumu. Visu šo iemeslu dēļ es vēlreiz vēršu uzmanību uz priekšlikumu, kas tika izteikts jau iepriekš un kas paredz, ka Eiropas Parlamentam ik gadu būtu jāsagatavo īpašs un precīzs ziņojums, kas ļautu pārraudzīt situāciju reliģijas brīvības jomā pasaulē. Šajā ziņojumā būtu jāiekļauj informācija, kas nepieciešama, lai varētu plānot atbilstošus un profilaktiskus politiskās intervences pasākumus."@lv13
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, allereerst dank ik de rapporteur, mevrouw Andrikienė, voor het feit dat zij een aantal van mijn amendementen over de vrijheid van godsdienst heeft overgenomen en feliciteer ik haar met dit geslaagde verslag. De vrijheid van godsdienst komt overal ter wereld steeds meer in het gedrang: jaar na jaar neemt het aantal inbreuken op de vrijheid van godsdienst, het geweld en het aantal moorden toe. Deze misdrijven worden gepleegd tegen gelovigen van alle religies en tegen christenen in het bijzonder. Gek genoeg wordt de vrijheid van godsdienst een steeds gevoeliger onderwerp, terwijl het een van de meest natuurlijke en onmiskenbare vrijheden is. Om al deze redenen herhaal ik het eerder geopperde voorstel voor een specifiek, accuraat jaarverslag van het Europees Parlement waarin de situatie van de vrijheid van godsdienst in de wereld wordt beoordeeld. Aan de hand van de informatie uit dit rapport zouden passende preventieve maatregelen kunnen worden genomen."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Po pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawczyni, Pani Poseł Andrikienė, za przyjęcie niektórych z moich poprawek dotyczących wolności religijnej i gratuluję jej sukcesu w postaci tego sprawozdania. Coraz częściej dochodzi do tragicznych wydarzeń dotyczących wolności wierzących na całym świecie: liczba przeszkód na drodze do wolności wyznania, liczba ataków i morderstw rośnie z roku na rok. Te czyny przestępcze dotyczą wyznawców wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijan. Paradoksalnie wolność religijna staje się coraz bardziej drażliwym tematem, zamiast być jedną z najbardziej naturalnych i niekwestionowanych swobód. Z tych wszystkich powodów chciałbym powtórzyć propozycję już wcześniej przedstawioną, aby Parlament Europejski przygotowywał co roku szczegółowe i dokładne sprawozdanie celem monitorowania stanu wolności religijnej na świecie. To sprawozdanie byłoby źródłem informacji potrzebnej do przygotowania właściwych i prewencyjnych interwencji politycznych."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por agradecer à relatora, a senhora deputada Andrikienė, por ter aceitado algumas das minhas alterações em matéria de liberdade de religião, e felicito-a pelo seu sucesso na elaboração deste relatório. São cada vez mais frequentes os acontecimentos trágicos respeitantes à liberdade dos crentes em todo o mundo: o número de obstáculos à liberdade de culto, agressões e homicídios aumenta de ano para ano. Estes actos criminosos afectam crentes de todas as religiões, particularmente os cristãos. Paradoxalmente, a liberdade de religião está a tornar-se um tema cada vez mais sensível, quando devia ser uma das liberdades mais naturais e inquestionáveis. Por todas estas razões, reitero a proposta já anteriormente apresentada no sentido da instituição de um relatório anual do Parlamento Europeu, específico e rigoroso, para fazer o acompanhamento do estado da liberdade de religião no mundo. Esse relatório deverá fornecer as informações necessárias para se programarem intervenções políticas adequadas e preventivas."@pt17
"Dnă președintă, doamnelor și domnilor, în primul rând țin să îi mulțumesc raportoarei, dna Andrikienė, pentru că a acceptat o parte din amendamentele mele privind libertatea religioasă și o felicit pentru succesul redactării acestui raport. În întreaga lume au loc din ce în ce mai multe evenimente tragice care au legătură cu libertatea de credință: numărul obstacolelor în calea libertății cultelor, al asalturilor și al crimelor crește de la an la an. Aceste acțiuni criminale țintesc credincioșii de toate religiile, însă în special creștinii. În mod paradoxal, libertatea religioasă devine un subiect din ce în ce mai delicat, în loc să fie una dintre cele mai naturale și mai evidente libertăți. Pentru toate aceste motive repet propunerea deja făcută mai devreme, ca Parlamentul European să realizeze un raport anual, specific și exact pentru monitorizarea situației libertății de religie în întreaga lume. Acest raport ne-ar oferi informațiile necesare planificării unor intervenții politice corespunzătoare și preventive."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, predovšetkým by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Andrikienėovej za prijatie niektorých mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa slobody náboženského vyznania a blahoželám jej k úspešnému vypracovaniu správy. Dochádza k čoraz väčšiemu počtu tragických udalostí, ktoré sa týkajú slobody veriacich na celom svete. Každý rok rastie počet prekážok slobody náboženského vyznania, útokov a vrážd. Tieto trestné činy sa týkajú veriacich v rámci všetkých náboženstiev, predovšetkým kresťanov. Sloboda náboženského vyznania sa, paradoxne, stáva stále citlivejšou témou namiesto toho, aby bola jednou z najprirodzenejších a najnespochybniteľnejších slobôd. Pre všetky uvedené dôvody znova opakujem návrh, ktorý bol predložený už skôr, aby Európsky parlament vypracovával konkrétnu a presnú výročnú správu s cieľom monitorovať stav slobody náboženského vyznania vo svete. Táto správa by poskytovala informácie potrebné na plánovanie vhodných a preventívnych politických zásahov."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej bi se zahvalil poročevalki, gospe Andrikienė, da je sprejela nekatere od mojih predlogov glede svobode veroizpovedi, in ji čestital za uspešno pripravo tega poročila. Vse več je tragičnih dogodkov, ki se tičejo svobode vernikov po svetu: številne ovire za svobodo čaščenja, vsako leto je več napadov in umorov. Ta kazniva dejanja se nanašajo na vernike vseh veroizpovedi, še zlasti kristjane. Presenetljivo je, da verska svoboda postaja vse občutljivejša téma, namesto da bi to bila ena najnaravnejših in nespornih svoboščin. Vse to so razlogi, zakaj ponavljam že prej podan predlog o uveljavitvi posebnega, natančnega letnega poročila Evropskega parlamenta o spremljanju statusa verske svobode v svetu. To poročilo bi zagotovilo informacije, ki so potrebne za načrtovanje ustreznega in preventivnega političnega posredovanja."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Först av allt vill jag tacka föredraganden Laima Liucija Andrikienė för att hon godtagit några av mina ändringsförslag om religionsfrihet. Jag gratulerar henne till det framgångsrika utarbetandet av detta betänkande. Det sker allt fler tragiska händelser som rör friheten för troende över världen, och antalet hinder mot den fria religionsutövningen växer samtidigt som antalet angrepp och mord ökar för varje år. Dessa brottsliga handlingar drabbar troende av alla religioner, i synnerhet kristna. Paradoxalt nog blir religionsfriheten en allt känsligare fråga i stället för att vara en av de mest naturliga och obestridliga friheterna. Av dessa skäl upprepar jag det förslag som redan tidigare lagts fram om att Europaparlamentet ska upprätta en specifik och omsorgsfull årsrapport för att övervaka statusen i fråga om religionsfrihet i världen. Denna rapport skulle ge den information som behövs för att planera lämpliga och förebyggande politiska ingripanden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph