Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-470"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.26.3-470"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, when I was canvassing for a ‘yes’ vote for the Treaty of Lisbon, I gave Irish citizens 10 reasons to vote ‘yes’ to Lisbon. One of those was the social clause, Article 9. On several occasions in this Chamber and elsewhere I have asked the Commission and the Council to now apply Article 9 in their proposals on economic governance and, of course, in their response to the current economic crisis, which is a real test of their commitment to the social clause. In Ireland we see the evidence of this response, where the minimum wage has been cut by one euro an hour in the last week, and where invalidity payments and payments to blind persons have also been cut. What now do the phrases ‘the fight against social exclusion’ or ‘the guarantee of adequate social protection’ contained in Article 9 signify to those citizens? Of course, you may say that this is an internal matter for Ireland, but it is not. The parameters for austerity in Ireland were set by the EU, and our government will send monthly reports to you. Will you remind them of Article 9 when the report comes in about the cut in the minimum wage? Why has this happened? This has happened because Irish banks and European banks engaged in reckless lending and borrowing right under the noses of the ECB. The interest rates you are now charging to Ireland for borrowing, according to today’s newspapers, are 3% more than were charged to Latvia, Romania and Hungary. Representatives from the Court of Auditors say that there is no precedent for the EU charging such a margin on loans. Can I ask you to confirm or deny this situation? If it is true, please explain to me, so that I can explain to Irish citizens, how the social clause is working for them. This situation is specific to Ireland, but if it is a template for other Member States in trouble, then Article 9 is dead in the water."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Paní předsedající, když jsem agitovala pro hlasy na podporu Lisabonské smlouvy, uvedla jsem irským občanům 10 důvodů, proč pro ni hlasovat. Jedním z těchto důvodů byla sociální klauzule, článek 9. Již několikrát jsem v této sněmovně i jinde žádala Komisi a Radu, aby nyní uplatňovaly článek 9 ve svých návrzích týkajících se správy ekonomických záležitostí a samozřejmě ve své reakci na současnou hospodářskou krizi, která je skutečnou zkouškou jejich závazku k této sociální klauzuli. V Irsku vidíme důkazy této reakce, kdy minulý týden byla snížena minimální mzda o jedno euro za hodinu a sníženy byly také dávky v invaliditě a dávky pro osoby zrakově postižené. Co nyní pro tyto občany znamenají výrazy „boj proti sociálnímu vyloučení“ nebo „záruka přiměřené sociální ochrany“ obsažené v článku 9? Můžete samozřejmě říci, že to je vnitřní záležitostí Irska, ale tak to není. Parametry úspor byly stanoveny EU a naše vláda vám bude posílat měsíční zprávy. Budete jim připomínat článek 9, až dostanete zprávu o snížení minimální mzdy? Proč k tomu došlo? Došlo k tomu proto, že irské a evropské banky bezstarostně poskytovaly a přijímaly úvěry přímo pod nosem Evropské centrální banky. Úrokové sazby, které nyní účtujete Irsku za půjčky, jsou podle dnešních novin o 3 % vyšší, než jaké byly účtovány Lotyšsku, Rumunsku a Maďarsku. Představitelé Účetního dvora říkají, že neexistuje precedens, aby EU účtovala za půjčky tak vysoké úroky. Mohu vás požádat, abyste tuto situaci potvrdili nebo vyvrátili? Pokud je to pravda, vysvětlete mi to prosím, abych mohla objasnit irským občanům, jak sociální klauzule působí v jejich prospěch. Tato situace se týká konkrétně Irska, ale je-li toto vzor pro jiné členské státy, které se dostanou do potíží, pak je článek 9 k ničemu."@cs1
"Fru formand! Da jeg arbejdede for et "ja" til Lissabontraktaten, gav jeg de irske borgere ti grunde til at stemme ja til traktaten. En af dem var den sociale bestemmelse, artikel 9. Ved flere lejligheder i Parlamentet og andre steder har jeg anmodet Kommissionen og Rådet om nu at anvende artikel 9 i deres forslag om økonomisk styring og naturligvis i deres reaktion på den nuværende økonomiske krise, der er en reel prøve på deres engagement i den sociale bestemmelse. I Irland ser vi tegnene på denne reaktion, hvor mindstelønnen er blevet sat ned med en euro i timen i sidste uge, og hvor invaliditetsydelserne og ydelserne til blinde også er blevet reduceret. Hvad betyder "bekæmpelse af social udstødelse" eller "sikring af passende social beskyttelse" i henhold til artikel 9 nu for disse borgere? Man kan naturligvis sige, at det er en intern sag for Irland, men det er det ikke. Parametrene for opstramningerne i Irland blev fastlagt af EU, og vores regering vil sende månedlige rapporter til EU. Vil Kommissionen og Rådet minde dem om artikel 9, når rapporterne om nedskæringerne af mindstelønnen kommer? Hvorfor er det sket? Det er sket, fordi de irske banker og de europæiske banker kastede sig ud i ansvarsløs lånoptagelse og långivning under Den Europæiske Centralbanks næse. De renter, der nu kræves af Irland for långivning, er ifølge dagens aviser 3 % højere end det, som blev krævet af Letland, Rumænien og Ungarn. Repræsentanter for Revisionsretten siger, at der ikke er nogen præcedens for, at EU kræver en sådan margen på lån. Jeg vil anmode Kommissionen og Rådet om at bekræfte eller benægte denne situation. Hvis det passer, vil Kommissionen og Rådet da forklare mig, så jeg kan forklare de irske borgere, hvordan den sociale bestemmelse virker for dem? Situationen er specifik for Irland, men hvis det er en skabelon for andre medlemsstater i vanskeligheder, er artikel 9 død."@da2
"Frau Präsidentin! Als ich um Ja-Stimmen für den Vertrag von Lissabon geworben habe, präsentierte ich den irischen Bürgerinnen und Bürgern 10 gute Gründe, um für Lissabon zu stimmen. Einer davon war die Sozialklausel, Artikel 9. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten in diesem Plenarsaal und auch anderswo die Kommission und den Rat aufgefordert, Artikel 9 in ihren Vorschlägen über die wirtschaftspolitische Steuerung anzuwenden und natürlich auch bei ihrer Antwort auf die derzeitige Wirtschaftskrise, die eine echte Bewährungsprobe in Bezug auf ihre Verpflichtung zur Sozialklausel darstellt. In Irland, wo letzte Woche der Mindestlohn um einen Euro gekürzt wurde und Invaliditätsrenten und Renten für Blinde ebenfalls gekürzt wurden, sehen wir, wie diese Antwort aussieht. Welche Bedeutung haben die in Artikel 9 enthaltenen Begriffe „Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung“ oder „Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes“ denn noch für diese Bürgerinnen und Bürger? Sie können natürlich sagen, dies sei lediglich eine interne Angelegenheit Irlands. Das ist es aber nicht. Die Parameter für Sparmaßnahmen in Irland wurden von der EU gesetzt, und unsere Regierungen wird Ihnen monatliche Berichte schicken. Werden Sie sie an Artikel 9 erinnern, wenn der Bericht über die Kürzung des Mindestlohns eintrifft? Wie konnte dies geschehen? Dies konnte geschehen, weil irische und europäische Banken unverantwortliche Praktiken bei der Kreditvergabe direkt vor den Augen der EZB betrieben haben. Die Zinssätze, die Sie Irland nun für Kredite berechnen, betragen laut den heutigen Tageszeitungen 3 % mehr als die Zinssätze, die Lettland, Rumänien und Ungarn berechnet wurden. Vertreter des Rechnungshofs sagen, es gäbe keinen Fall in der Vergangenheit, bei dem die EU so hohe Gebühren für Kredite berechnet habe. Darf ich Sie bitten, dies zu bestätigen oder zu verneinen? Falls dies wahr ist, erklären Sie mir bitte, inwiefern die Sozialklausel für die irischen Bürgerinnen und Bürgern gilt, damit ich es ihnen erklären kann. Diese Situation spielt sich ganz spezifisch in Irland ab, aber falls dies eine Vorlage für andere Mitgliedstaaten in Not sein soll, dann ist Artikel 9 hinfällig."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όταν έκανα αγώνα για θετική ψήφο για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, παρουσίασα στους ιρλανδούς πολίτες δέκα λόγους για να ψηφίσουν «ναι» στη Λισαβόνα. Ένας από αυτούς ήταν η κοινωνική ρήτρα, το άρθρο 9. Ζήτησα επανειλημμένα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εδώ στο Σώμα και αλλού, να εφαρμόσουν τώρα το άρθρο 9 στις προτάσεις τους για την οικονομική διακυβέρνηση και, φυσικά, στην απάντησή τους στη σημερινή οικονομική κρίση, η οποία είναι μία πραγματική δοκιμασία για την προσήλωσή τους στην κοινωνική ρήτρα. Στην Ιρλανδία βλέπουμε την απόδειξη αυτής της αντίδρασης, με τις ελάχιστες αποδοχές να έχουν μειωθεί κατά ένα ευρώ την ώρα την τελευταία εβδομάδα, καθώς και με περικοπές στα επιδόματα αναπηρίας και τα επιδόματα για τους τυφλούς. Τι σημαίνουν τώρα για τους πολίτες αυτούς οι φράσεις του άρθρου 9 «καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού» και «διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας»; Ασφαλώς μπορείτε να πείτε πως πρόκειται για εσωτερική υπόθεση της Ιρλανδίας, όμως δεν είναι έτσι. Οι παράμετροι της λιτότητας στην Ιρλανδία ορίστηκαν από την ΕΕ και η κυβέρνησή μας θα σας στέλνει μηνιαίες εκθέσεις. Θα της υπενθυμίσετε το άρθρο 9 όταν φθάσει η έκθεση για την περικοπή των ελαχίστων αποδοχών; Γιατί συνέβη αυτό; Συνέβη επειδή οι ιρλανδικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες προέβησαν σε απερίσκεπτη δανειοδοσία και δανειοληψία κάτω από τη μύτη της ΕΚΤ. Τα επιτόκια που χρεώνετε τώρα στην Ιρλανδία για τον δανεισμό είναι, σύμφωνα με τις σημερινές εφημερίδες, κατά 3% υψηλότερα από εκείνα που χρεώθηκαν στη Λετονία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου λένε πως δεν υπάρχει προηγούμενο χρέωσης τέτοιου περιθωρίου για δάνεια από την ΕΕ. Σας ζητώ να επιβεβαιώσετε ή να αρνηθείτε την κατάσταση αυτή. Εάν είναι αλήθεια, σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε πώς λειτουργεί η κοινωνική ρήτρα για τους ιρλανδούς πολίτες, προκειμένου να μπορέσω να τους το εξηγήσω με τη σειρά μου. Η κατάσταση αυτή είναι χαρακτηριστική για την Ιρλανδία, αν όμως αποτελέσει πρότυπο για άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τότε το άρθρο 9 είναι χαμένη υπόθεση."@el10
"Señora Presidenta, cuando hice campaña a favor del «sí» al Tratado de Lisboa, ofrecí a los ciudadanos irlandeses 10 razones para votar a favor de dicho Tratado. Una de ellas era la cláusula social, el artículo 9 del Tratado. En varias ocasiones, tanto en esta Cámara como en otros lugares, he pedido a la Comisión y al Consejo que apliquen el artículo 9 en sus propuestas sobre la gobernanza económica y, por supuesto, en su respuesta a la crisis económica actual, que representa una auténtica prueba para su compromiso con la cláusula social. En Irlanda, donde la semana pasada se redujo el salario mínimo en un euro por hora y donde las prestaciones por invalidez y las que reciben las personas ciegas también han experimentado una disminución, puede apreciarse claramente cuál es esa respuesta. ¿Qué significado tienen ahora para esos ciudadanos las expresiones «lucha contra la exclusión social» o «la garantía de una protección social adecuada» recogidas en el artículo 9? Podrían ustedes responder, por supuesto, que este es un asunto interno de Irlanda, pero no es así. Fue la UE la que fijó los parámetros de austeridad para Irlanda, y nuestro Gobierno debe enviarles informes mensuales. ¿Les recordarán ustedes el artículo 9 cuando llegue el informe sobre el recorte del salario mínimo? ¿Por qué ha ocurrido esto? Esto ha ocurrido porque los bancos irlandeses y europeos incurrieron en insensatas operaciones de préstamo y crédito ante las narices del BCE. Los tipos de interés que están cobrando actualmente a Irlanda por el préstamo, de acuerdo con los periódicos publicados hoy, son un 3 % superiores a los que se cobraron a Letonia, Rumanía y Hungría. Los representantes del Tribunal de Cuentas dicen que no existen precedentes de un margen tan elevado en los préstamos comunitarios. ¿Puedo pedirles que confirmen si esta situación es verdadera o falsa? Si es cierto, les ruego que me expliquen cómo se está aplicando la cláusula social a los ciudadanos irlandeses, para que yo pueda explicárselo a ellos. Esta situación está ocurriendo específicamente en Irlanda, pero si se trata de una medida que será de aplicación a otros Estados miembros que atraviesan situaciones de dificultad, entonces el artículo 9 es papel mojado."@es21
". Austatud juhataja! Kui kutsusin valijaid üles hääletama Lissaboni lepingu poolt, esitasin Iiri kodanikele kümme põhjust Lissaboni poolt hääletamiseks. Üks nendest oli sotsiaalne klausel, artikkel 9. Mitmel puhul siin istungisaalis ja mujal olen palunud, et komisjon ning nõukogu rakendaks nüüd artiklit 9 oma ettepanekutes ja selles, kuidas nad juhivad majandust ning reageerivad praegusele majanduskriisile, mis paneb nende pühendumuse sotsiaalsele klauslile tõeliselt proovile. Näeme reageeringu ilminguid Iirimaal, kus alampalka on kärbitud ühe euro võrra tunnis ja kus on samuti kärbitud invaliidsustoetusi ning toetusi pimedatele. Mida tähendavad nendele kodanikele nüüd artiklis 9 sisalduvad fraasid „sotsiaalse tõrjutuse vastane võitlus” või „piisava sotsiaalse kaitse tagamine”? Muidugi võite öelda, et tegemist on Iirimaa siseasjaga, kuid ei ole. Kokkuhoiu parameetrid Iirimaal seadis EL ja meie valitsus saadab teile igakuiseid raporteid. Kas meenutate neile artiklit 9, kui laekub raport alampalga kärpe kohta? Miks on see juhtunud? See on juhtunud selle pärast, et Iiri ja Euroopa pangad tegelesid laenude hoolimatu andmise ning võtmisega otse Euroopa Keskpanga nina all. Intressimäärad, mida nüüd Iirimaalt laenude eest võtate, on tänaste ajalehtede andmetel 3% kõrgemad kui need, mida võeti Lätilt, Rumeenialt ja Ungarilt. Kontrollikoja esindajad ütlevad, et puudub pretsedent, et EL oleks võtnud laenudelt sellist marginaali. Kas võin paluda, et kinnitaksite või eitaksite seda olukorda? Kui see vastab tõele, selgitage palun mulle, nii et saaksin selgitada Iiri kodanikele, kuidas sotsiaalne klausel nende seisukohast toimib. Olukord on Iirimaale spetsiifiline, kuid kui see kujutab malli teistele raskustes liikmesriikidele, siis on artikkel 9 surnud."@et5
"Arvoisa puhemies, kun kampanjoin Lissabonin sopimuksen puolesta, esitin Irlannin kansalaisille kymmenen syytä äänestää sen hyväksymisen puolesta. Yksi niistä oli sosiaalilauseke, sopimuksen 9 artikla. Olen täällä parlamentissa ja muualla kehottanut useaan otteeseen komissiota ja neuvostoa nyt soveltamaan 9 artiklaa niiden taloushallintoa koskevissa ehdotuksissa sekä luonnollisesti niiden vastatoimissa nykyiseen talouskriisiin, joka todella testaa sitä, kuinka lujasti ne ovat sitoutuneet sosiaalilausekkeen noudattamiseen. Näemme näiden vastatoimien vaikutukset Irlannissa, jossa vähimmäistuntipalkkaa viime viikolla alennettiin yhdellä eurolla ja jossa myös työkyvyttömille ja sokeille maksettavia tukia on pienennetty. Mitä 9 artiklassa mainitut "sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen" ja "riittävän sosiaalisen suojelun takaaminen" nyt merkitsevät näille kansalaisille? Saatatte tietysti sanoa, että tämä on Irlannin sisäinen asia, mutta tämä ei pidä paikkaansa. EU asetti Irlannin säästökriteerit, ja hallituksemme lähettää teille kuukausittain raportteja. Aiotteko muistuttaa sitä 9 artiklasta, kun se raportoi vähimmäispalkan alentamisesta? Miksi tämä on tapahtunut? Tämä on tapahtunut siksi, että irlantilaiset ja eurooppalaiset pankit harjoittivat holtitonta lainanantoa ja -ottoa aivan EKP:n nenän alla. Tämän päivän sanomalehtien mukaan Irlannilta perimänne lainan korko on 3 prosenttia korkeampi kuin Latvialta, Romanialta ja Unkarilta peritty korko. Tilintarkastustuomioistuimen edustajien mukaan on ennennäkemätöntä, että EU perii tällaista korkoa lainasta. Saanko pyytää teitä vahvistamaan tai kiistämään tämän? Jos se pitää paikkansa, olkaa hyvät ja selittäkää asia minulle, jotta voin selittää Irlannin kansalaisille, miten sosiaalilauseke heidän osaltaan toimii. Tämä tilanne koskee nimenomaan Irlantia, mutta jos se on malli, jota sovelletaan muihin vaikeuksissa oleviin jäsenvaltioihin, 9 artikla on epäonnistunut."@fi7
"Madame la Présidente, lorsque je démarchais pour un vote en faveur du traité de Lisbonne, je donnais aux citoyens irlandais dix raisons de voter «Oui». Une de ces raisons était la clause sociale, l’article 9. À plusieurs occasion devant cette Assemblée et ailleurs, j’ai demandé à la Commission et au Conseil d’appliquer l’article 9 dans leurs propositions de gouvernance économique et, naturellement, dans leur réponse à la crise économique actuelle, ce qui constitue une véritable mise à l’épreuve de leur engagement envers la clause sociale. Les Irlandais peuvent constater cette réponse: le salaire minimal a été réduit d’un euro de l’heure la semaine dernière, et les prestations d’invalidité ainsi que les prestations versées aux aveugles ont été diminuées également. Que signifient maintenant les termes «lutte contre l’exclusion sociale» ou «la garantie d’une protection sociale adéquate» de l’article 9 pour ces citoyens? Naturellement, vous pouvez dire qu’il s’agit d’un problème interne à l’Irlande, mais ce n’est pas le cas. Les paramètres d’austérité en Irlande ont été définis par l’UE, et notre gouvernement va vous envoyer des rapports mensuels. Leur rappellerez-vous l’article 9 lorsque le rapport abordera la coupe pratiquée dans le salaire minimum? Pourquoi cela s’est-il produit? Nous en sommes arrivés là parce que les banques irlandaises et les banques européennes se sont engagées dans des prêts et des emprunts téméraires sous le nez de la BCE. Les taux d’intérêt que vous imposez maintenant à l’Irlande pour son emprunt sont, d’après les journaux d’aujourd’hui, de 3 % supérieur aux taux imposés à la Lettonie, à la Roumanie et à la Hongrie. Les représentants de la Cour des comptes révèlent qu’il n’existe aucun précédent poussant l’UE à imposer de telles marges sur les prêts. Puis-je vous demander de confirmer ou d’infirmer ces propos? Le cas échéant, je vous saurai gré de bien vouloir m’expliquer, de sorte que je puisse à mon tour l’expliquer aux citoyens irlandais, comment fonctionne la clause sociale pour eux. Cette situation est particulière à l’Irlande, mais si elle sert d’exemple aux autres États membres qui connaissent des difficultés, alors l’article 9 est fichu."@fr8
"Elnök asszony, amikor igen választ kértem a Lisszabon Szerződés kapcsán, tíz indokot soroltam fel az ír állampolgároknak, hogy miért szavazzanak igennel a Szerződésre. Az egyik a szociális záradék, a 9. cikk volt. Számos alkalommal kértem a Bizottságot és a Tanácsot, ebben az ülésteremben és máshol is arra, hogy most alkalmazzák a 9. cikket a gazdasági kormányzással kapcsolatos javaslataikban, valamint a jelenlegi gazdasági válságra adott válaszukban, amely valóban próbára teszi a szociális záradék iránti elkötelezettségüket. Írországban látjuk ennek a válasznak a tanújelét, ahol a minimálbért a múlt héten óránként egy euróval csökkentették, és ahol a rokkantsági járadékokat és a vakoknak nyújtott járadékokat is csökkentették. Mit jelentenek ezeknek az embereknek a jelenlegi helyzetben a 9. cikkben szereplő „társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem” vagy a „megfelelő szociális védelem biztosítása” kifejezések? Természetesen mondhatjuk, hogy ez Írország belső ügye, azonban ez nem így van. Az írországi megszorítások paramétereit az EU határozta meg, és kormányunk havonta küld majd önnek jelentéseket. Emlékeztetni fogja őket a 9. cikkre, amikor megérkezik a minimálbér csökkentéséről szóló jelentés? Miért történt ez meg? Azért, mert az ír és európai bankok hanyag módon nyújtottak kölcsönöket az Európai Központi Bank szeme láttára. A kamatlábak, amelyeket most felszámolunk Írországnak a kölcsönökért, a mai újságok szerint 3%-kal magasabbak, mint amit Lettországnak, Romániának és Magyarországnak felszámoltunk. A Számvevőszék képviselői szerint nincs arra precedens, hogy az EU ilyen eltérést számoljon kölcsönök esetében. Megkérhetném, hogy ezt erősítse vagy cáfolja meg? Amennyiben igaz, kérem, magyarázza meg nekem, hogy el tudjam magyarázni az ír állampolgároknak, hogyan működik a szociális záradék az ő esetükben. Ez a helyzet különleges Írországot illetően, ha azonban ez mérce más bajban lévő tagállamok számára, akkor a 9. cikk halálra van ítélve."@hu11
"Signora Presidente, quando stavo facendo campagna referendaria a favore del trattato di Lisbona, ho fornito ai cittadini irlandesi 10 ragioni per appoggiarlo. Una di queste era la clausola sociale, l’articolo 9. In molte occasioni, in quest’Aula e altrove, ho chiesto alla Commissione e al Consiglio di applicare ora l’articolo 9 nelle loro proposte sulla governance economica e, naturalmente, nella loro risposta alla crisi economica in corso, che rappresenta un vero banco di prova del loro impegno nei confronti della clausola sociale. Possiamo vedere un segno di questa risposta in Irlanda, dove il salario minimo è stato tagliato di un euro all’ora nell’ultima settimana, e dove sono stati diminuiti anche i contributi di invalidità e quelli per le persone non vedenti. Cosa significano, per quei cittadini, le frasi “lotta contro l’esclusione sociale” o “garanzia di un’adeguata protezione sociale” contenute nell’articolo 9? Certo, potreste affermare che si tratta solo di una questione irlandese, ma non è così. I parametri di austerità in Irlanda sono stati fissati dall’UE e il nostro governo vi invierà relazioni con scadenza mensile. Quando sarà presentata la relazione riguardante il taglio del salario minimo, ricorderete loro l’articolo 9? Per quale motivo ciò è accaduto? È accaduto perché le banche irlandesi ed europee si sono impegnate in prestiti e affidamenti rischiosi, proprio sotto il naso della BCE. Secondo i quotidiani di oggi, gli attuali tassi di interesse sui prestiti decisi per l’Irlanda sono maggiori del 3 per cento rispetto a quelli applicati in Lettonia, Romania e Ungheria. I rappresentanti della Corte dei conti affermano che una tassazione dell’UE con un margine così alto sui prestiti non ha precedenti. Posso chiedervi di confermare o negare questa situazione? Nel caso fosse vera, vi prego di spiegarmi, così che io possa dare a mia volta una spiegazione ai cittadini irlandesi, in che modo la clausola sociale li agevolerebbe. Stiamo parlando del caso specifico dell’Irlanda, ma se il paese rappresenta un modello per gli altri Stati membri in difficoltà, allora l’articolo 9 è già naufragato."@it12
"Ponia pirmininke, agituodama balsuoti už Lisabonos sutartį, pateikiau Airijos piliečiams 10 priežasčių balsuoti „už“. Viena jų buvo socialinės apsaugos sąlyga – 9 straipsnis. Įvairiomis progomis šioje salėje ir kitur raginau Komisiją ir Tarybą remtis 9 straipsnio nuostatomis rengiant savo pasiūlymus dėl ekonomikos valdysenos ir, žinoma, imantis veiksmų prieš dabartinę ekonomikos krizę, kuri yra tikras išbandymas jų įsipareigojimui laikytis socialinės apsaugos sąlygos. Airijoje matome šių veiksmų padarinius: pastarąją savaitę vienu euru sumažintas minimalus valandinis atlyginimas, sumažintos neįgalumo išmokos ir išmokos akliesiems. Ką dabar šiems piliečiams reiškia 9 straipsnio nuostatos „kova su socialine atskirtimi“ arba „tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimas“? Žinoma, galėtumėte teigti, kad tai Airijos vidaus reikalas, bet taip nėra. Airijos taupymo priemonių rodiklius nustatė ES ir mūsų vyriausybė kas mėnesį jums teiks ataskaitas. Ar priminsite jai 9 straipsnio nuostatas, kai gausite ataskaitą apie minimalaus atlygio sumažinimą? Kodėl taip įvyko? Taip įvyko todėl, kad Airijos ir Europos bankai ECB panosėje beatodairiškai naudojosi teise teikti paskolas ir skolintis patiems. Šios dienos laikraščiuose rašoma, kad paskolų palūkanų normos, kurias dabar taikote Airijai, yra 3 proc. didesnės už taikytas Latvijai, Rumunijai ir Vengrijai. Audito Rūmų atstovai teigia, kad ES neturi jokios pagrindo paskoloms taikyti tokią maržą. Ar galiu jūsų paprašyti patvirtinti arba paneigti šią informaciją? Jei tai tiesa, prašau man paaiškinti, kad aš galėčiau paaiškinti Airijos piliečiams, kaip jų atžvilgiu veikia socialinės apsaugos sąlyga. Padėtis Airijoje ypatinga, bet jei šis modelis bus taikomas ir kitoms sunkumų patiriančioms šalims, tuomet 9 straipsnis atsidurs keblioje padėtyje"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kad aicināju Īrijas pilsoņus balsot par Lisabonas līguma pieņemšanu, es viņiem minēju 10 iemeslus, kuru dēļ atbalstīt Līgumu. Viens no šiem iemesliem bija sociālā klauzula, proti, 9. pants. Vairākas reizes gan šajā plenārsēžu zālē, gan citur esmu aicinājusi Komisiju un Padomi izmantot 9. pantu priekšlikumos par ekonomikas pārvaldību un, protams, arī reaģējot uz pašreizējo ekonomikas krīzi, kura ir īsts pārbaudījums šo iestāžu apņēmībai ievērot sociālo klauzulu. Īrijā mēs redzam to, kā šī reakcija izpaužas — pagājušajā nedēļā minimālā alga tika samazināta par vienu euro stundā un ir samazinātas arī invaliditātes pensijas un maksājumi aklajiem cilvēkiem. Ko Līguma 9. pantā iekļautās frāzes „sociālās atstumtības apkarošana” un „atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšana” šiem pilsoņiem izsaka tagad? Jūs, protams, varat sacīt, ka tā ir Īrijas iekšēja lieta, taču tā nav. Īrijā piemērojamos taupības kritērijus noteica ES, un mūsu valdība jums sūtīs ikmēneša ziņojumus. Vai jūs viņiem atgādināsiet par 9. pantu, kad saņemsiet ziņojumu par minimālās algas samazināšanu? Kādēļ tā ir noticis? Tā ir noticis tādēļ, ka Īrijas un Eiropas bankas ECB acu priekšā uzsāka bezatbildīgu aizdošanu un aizņemšanos. Procentu likmes, ko jūs patlaban nosakāt Īrijai par aizņemšanos, saskaņā ar šodienas avīzēs rakstīto ir par 3 % lielākas nekā Latvijai, Rumānijai un Ungārijai noteiktās. Revīzijas palātas pārstāvji saka, ka ES līdz šim nekad nav noteikusi tik lielu procentu likmi aizdevumiem. Vai varu jūs lūgt apstiprināt vai noliegt šo informāciju? Ja tā ir patiesa, lūdzu, paskaidrojiet man, lai es varētu paskaidrot Īrijas pilsoņiem, kā viņiem tiek piemērota sociālā klauzula. Šobrīd šādā situācijā atrodas Īrija, bet, ja šis ir modelis, kā rīkoties arī ar citām grūtībās nonākušām dalībvalstīm, tad Līguma 9. pants ir pazudis nebūtībā."@lv13
"Madam President, when I was canvassing for a ‘yes’ vote for the Lisbon Treaty, I gave Irish citizens 10 reasons to vote ‘yes’ to Lisbon. One of those was the social clause, Article 9. On several occasions in this Chamber and elsewhere I have asked the Commission and the Council to now apply Article 9 in their proposals on economic governance and, of course, in their response to the current economic crisis, which is a real test of their commitment to the social clause. In Ireland we see the evidence of this response, where the minimum wage has been cut by one euro an hour in the last week, and where invalidity payments and payments to blind persons have also been cut. What now do the phrases ‘the fight against social exclusion’ or ‘the guarantee of adequate social protection’ contained in Article 9 signify to those citizens? Of course, you may say that this is an internal matter for Ireland, but it is not. The parameters for austerity in Ireland were set by the EU, and our government will send monthly reports to you. Will you remind them of Article 9 when the report comes in about the cut in the minimum wage? Why has this happened? This has happened because Irish banks and European banks engaged in reckless lending and borrowing right under the noses of the ECB. The interest rates you are now charging to Ireland for borrowing, according to today’s newspapers, are 3% more than were charged to Latvia, Romania and Hungary. Representatives from the Court of Auditors say that there is no precedent for the EU charging such a margin on loans. Can I ask you to confirm or deny this situation? If it is true, please explain to me, so that I can explain to Irish citizens, how the social clause is working for them. This situation is specific to Ireland, but if it is a template for other Member States in trouble, then Article 9 is dead in the water."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, toen ik lobbyde voor een "ja"-stem voor het Verdrag van Lissabon, gaf ik de Ierse burgers tien redenen waarom ze voor het Verdrag zouden moeten stemmen. Eén daarvan was de sociale clausule, artikel 9. Ik heb de Commissie en de Raad bij verschillende gelegenheden in dit Parlement en elders gevraagd artikel 9 nu in hun voorstellen inzake economische governance en natuurlijk in hun antwoord op de huidige economische crisis op te nemen. Hieraan kunnen we zien of zij zich daadwerkelijk willen inzetten voor de sociale clausule. In Ierland zien we waaruit dit antwoord bestaat: het minimumloon is vorige week met een euro per uur verlaagd, en uitkeringen aan arbeidsongeschikten en blinden zijn gekort. Wat betekenen de zinsnedes "de bestrijding van sociale uitsluiting " of "de waarborging van een adequate sociale bescherming" uit artikel 9 voor die burgers? Nu kunt u natuurlijk zeggen dat dit een interne Ierse aangelegenheid is, maar dat is het niet. De parameters voor bezuinigingen in Ierland zijn opgelegd door de EU, en onze regering zal u maandelijks een verslag sturen. Gaat u haar wijzen op artikel 9 wanneer de verlaging van het minimumloon wordt gemeld? Waarom is dit gebeurd? Dit is gebeurd omdat Ierse en Europese banken vlak voor de neus van het ECB roekeloos leningen hebben verstrekt en zijn aangegaan. Volgens de kranten van vandaag moet Ierland voor zijn leningen 3% meer rente betalen dan Letland, Roemenië en Hongarije. Vertegenwoordigers van de Rekenkamer zeggen dat de EU nog niet eerder dermate hoge marges op leningen heeft gevraagd. Kunt u dit al dan niet bevestigen? Als het waar is, kunt u dit dan uitleggen, zodat ik aan de Ierse burgers kan uitleggen wat de sociale clausule voor hen inhoudt? Deze situatie is specifiek voor Ierland, maar als zij model moet staan voor andere lidstaten die in zwaar weer terechtkomen, dan is artikel 9 een dode letter."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Gdy prowadziłam kampanię na rzecz głosowania na „tak” w sprawie traktatu lizbońskiego w Irlandii, podawałam obywatelom irlandzkim 10 powodów, dla których należy głosować na „tak” w tej sprawie. Jednym z nich była klauzula społeczna, czyli art. 9. Przy kilku okazjach, zarówno na tej sali, jak i w innych miejscach, zwracałam się do Komisji i Rady, aby stosowały teraz art. 9 w swoich wnioskach w sprawie zarządzania gospodarczego i oczywiście w działaniach podejmowanych w odpowiedzi na obecny kryzys gospodarczy, co stanowi prawdziwy sprawdzian ich zaangażowania w realizację klauzuli społecznej. Dowody świadczące o reakcji na moje apele widzimy w Irlandii, gdzie w ubiegłym tygodniu zmniejszono o jedno euro wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy i gdzie obcięto wypłaty zasiłków inwalidzkich i zasiłków dla osób niewidomych. Co teraz dla tych obywateli oznaczają zawarte w art. 9 sformułowania „zwalczanie wykluczenia społecznego” czy „zapewnienie ochrony socjalnej”? Oczywiście można powiedzieć, że jest to wewnętrzna sprawa Irlandii, ale tak nie jest. Parametry oszczędnościowe w Irlandii zostały ustalone przez UE, a nasz rząd będzie przesyłać Komisji miesięczne sprawozdania. Czy przypomni mu pan o art. 9, gdy wpłyną sprawozdania informujące o cięciach płacy minimalnej? Dlaczego do nich doszło? Doszło do nich, ponieważ banki irlandzkie i banki europejskie zajmowały się lekkomyślną działalnością kredytową tuż pod nosem EBC. Jak podaje dzisiejsza prasa, oprocentowanie jakim teraz obciążacie Irlandię z tytułu udzielonych pożyczek, jest o 3% wyższe niż w przypadku Łotwy, Rumunii i Węgier. Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego twierdzą, że podobne oprocentowanie pożyczek nie ma precedensu w UE. Czy mogę prosić o potwierdzenie lub zaprzeczenie tej sytuacji? Jeżeli to prawda, proszę o wyjaśnienia, bym mogła wytłumaczyć obywatelom irlandzkim, w jaki sposób w ich przypadku działa omawiana klauzula. Opisana sytuacja występuje konkretnie w Irlandii, lecz jeżeli jest to typowe rozwiązanie w przypadku innych państw członkowskich przeżywających trudności, wówczas art. 9 po prostu prowadzi donikąd. <BRK>"@pl16
"Senhora Presidente, quando eu estava a fazer campanha por um "sim" a favor do Tratado de Lisboa, dei aos cidadãos irlandeses 10 razões para votarem a favor. Uma dessas razões era a cláusula social, o artigo 9º. Em várias ocasiões, nesta Câmara e em outros locais, pedi à Comissão e ao Conselho que agora aplicassem o artigo 9º nas suas propostas sobre a governação económica e, evidentemente, na sua resposta à actual crise económica, que é um verdadeiro teste ao seu compromisso em matéria de cláusula social. Na Irlanda, vemos a evidência desta resposta, onde, na semana passada, os salários mínimos foram cortados num euro por hora e onde os subsídios de invalidez e aos invisuais também foram cortados. O que significam agora para esses cidadãos frases como "luta contra a exclusão social" ou "garantia de uma protecção social adequada", contidas no artigo 9º? Os senhores podem dizer, é claro, que esse é um assunto interno da Irlanda. Mas não é. Os parâmetros de austeridade na Irlanda foram estabelecidos pela UE, e o nosso Governo passará a enviar-lhes um relatório mensal. Os senhores irão recordar-lhes o artigo 9º, quando chegar o relatório sobre os cortes nos salários mínimos? Que motivo houve para isto acontecer? Isto aconteceu porque os bancos irlandeses e os bancos europeus se envolveram em imprudentes concessões e pedidos de empréstimos, mesmo debaixo do nariz do BCE. As taxas de juro que agora estão a cobrar à Irlanda por pedir emprestado são, de acordo com os jornais de hoje, 3% mais elevadas do que as cobradas à Letónia, à Roménia e à Hungria. Representantes do Tribunal de Contas afirmam que não existe precedente para a UE cobrar uma tal margem sobre os empréstimos. Posso pedir-lhes que confirmem ou neguem situação? Se é verdade, por favor expliquem-me, para eu poder explicar aos cidadãos irlandeses o modo como a cláusula social está a funcionar para eles. Esta situação é específica para a Irlanda, mas se for um modelo para outros Estados-Membros em dificuldades, então o artigo 9º é letra morta."@pt17
"Dnă președintă, când făceam campanie electorală pentru un vot în favoarea Tratatului de la Lisabona, le-am dat cetățenilor irlandezi 10 motive pentru a vota pentru Lisabona. Unul dintre acelea a fost clauza socială, articolul 9. Cu diferite ocazii, în această cameră și în alte locuri am cerut Comisiei și Consiliului să aplice articolul 9 în propunerile lor privind guvernanța economică și, desigur, în răspunsul la actuala criză economică, fapt care ar fi un adevărat test al angajamentului lor față de clauza socială. În Irlanda vedem dovada acestui răspuns, unde salariul minim a fost redus cu un euro pe oră în ultima săptămână și unde indemnizațiile pentru invaliditate și pentru persoanele oarbe au fost de asemenea reduse. Ce semnifică acum pentru acești cetățeni frazele „combaterea excluziunii sociale” sau „garantarea unei protecții sociale corespunzătoare” din articolul 9? Desigur, ați putea spune că este o problemă internă a Irlandei, însă nu este așa. Parametrii austerității în Irlanda au fost stabiliți de către UE și guvernul nostru va trimite rapoarte lunare către dvs. Le veți reaminti de articolul 9 atunci când raportul va preciza reducerea salariului minim? De ce s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat pentru că băncile irlandeze și cele europene s-au angajat în împrumuturi nesăbuite chiar sub privirile BCE. Ratele dobânzilor pe care le impuneți acum în Irlanda pentru împrumuturi, potrivit ziarelor de astăzi, sunt cu 3 % mai mari decât în Letonia, România și Ungaria. Reprezentanții Curții de Audit spun că nu există precedent pentru impunerea de către UE a unor asemenea marje pe împrumuturi. Vă pot ruga să confirmați sau să infirmați această situație? Dacă este adevărat, vă rog sa-mi explicați, ca să le pot explica și eu cetățenilor irlandezi cum funcționează pentru ei clauza socială. Această situație este specifică Irlandei, dar dacă devine un model și pentru alte state membre aflate în dificultate, articolul 9 este mort din fașă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, keď som presviedčala voličov, aby hlasovali za Lisabonskú zmluvu, mala som pre írskych občanov desať dôvodov, prečo za ňu hlasovať. Jedným z nich bola sociálna doložka, článok 9. Pri viacerých príležitostiach som v tejto sále aj na iných miestach vyzývala Komisiu a Radu, aby článok 9 okamžite zahrnuli do svojich návrhov o hospodárskom riadení a, samozrejme, do reakcie na súčasnú hospodársku krízu, ktorá je skutočnou skúškou ich záväzku voči sociálnej doložke. V Írsku vidíme prejav ich reakcie. Minimálna mzda sa minulý týždeň znížila o jedno euro na hodinu a takisto sa znížili invalidné dôchodky a dôchodky nevidiacich. Čo momentálne frázy „boj proti sociálnemu vylúčeniu“ či „záruka primeranej sociálnej ochrany“ článku 9 signalizujú týmto občanom? Samozrejme, mohli by ste povedať, že ide o vnútornú záležitosť Írska, ale nie je to tak. Parametre úsporných opatrení v Írsku stanovila EÚ a naša vláda vám bude posielať mesačné správy. Upozorníte ju na článok 9, keď dostanete správu o krátení minimálnej mzdy? Prečo k tomu došlo? Došlo k tomu preto, lebo írske banky a európske banky priamo pod nosom Európskej centrálnej banky praktizovali nezodpovedné poskytovanie a branie pôžičiek. Úrokové sadzby, ktoré ste stanovili na pôžičky pre Írsko, sú podľa dnešného vydania tlače o 3 % vyššie ako úrokové sadzby pre Lotyšsko, Rumunsko a Maďarsko. Zástupcovia Dvora audítorov hovoria, že pre EÚ neexistuje precedens na účtovanie takýchto úrokových sadzieb na pôžičky. Môžem vás požiadať o to, aby ste potvrdili alebo vyvrátili tento stav? Ak je to pravda, vysvetlite mi, prosím vás – aby som to ja mohla vysvetliť írskym občanom –, ako funguje sociálna doložka v ich prípade. Táto situácia je špecifická pre Írsko, no ak je vzorom, podľa ktorého sa bude vyvíjať aj situácia v ďalších členských štátoch, ktoré majú problémy, potom článok 9 absolútne nemá šancu."@sk19
". Gospa predsednica, ko sem si prizadeval za pozitivno glasovanje o Lizbonski pogodbi, sem irskim državljanom dal 10 razlogov, da glasujejo „za“ Lizbono. Eden od njih je bil socialna klavzula, člen 9. Komisijo in Svet sem v tej dvorani in drugje večkrat prosil, naj člen 9 uporabi v svojih predlogih o gospodarskem upravljanju in seveda v odzivih na sedanjo gospodarsko krizo, ki je pravi preizkus njihove zavezanosti socialni klavzuli. Na Irskem vidimo dokaz za tak odziv, saj se je prejšnji teden minimalna plača zmanjšala za evro na uro, zmanjšala pa so se tudi nadomestila za invalidnost in nadomestila za slepe. Kaj pa zdaj frazi „boj proti socialni izključenosti“ ali „zagotovitev ustrezne socialne zaščite“, ki sta v členu 9, naznanjata tem državljanom? Seveda lahko rečete, da je to notranja zadeva Irske, vendar ni. Parametre za varčevanje je določila EU in naša vlada vam bo vsak mesec pošiljala poročila. Jih boste spomnili na člen 9, ko boste dobili poročilo o zmanjšanju minimalne plače? Zakaj se je to zgodilo? Do tega je prišlo, ker so se irske in evropske banke pred nosom ECB ukvarjale z nepremišljenim posojanjem in izposojanjem. Glede na trditve v današnjih časopisih so obresti, ki jih zdaj zaračunavate Irski za posojilo, za 3 % višje od obresti, ki ste jih zaračunali Latviji, Romuniji in Madžarski. Predstavniki Računskega sodišča pravijo, da ni precedenčnega primera, glede na katerega bi lahko EU zaračunavala takšno maržo za posojila. Vas lahko prosim, da takšno stanje potrdite ali zanikate? Če je res, mi pojasnite, da bom lahko irskim državljanom razložil, kako socialna klavzula deluje za njih. Te razmere so značilne za Irsko, ampak če je to predloga tudi za druge države članice, ki so v težavah, je člen 9 mrtev."@sl20
"Fru talman! När jag värvade röster för ett ”ja” till Lissabonfördraget gav jag de irländska medborgarna tio skäl att rösta ”ja”. Ett av dessa var den sociala klausulen, artikel 9. Vid flera tillfällen här i kammaren och på andra platser har jag bett kommissionen och rådet att tillämpa artikel 9 i sina förslag om ekonomisk styrning, och naturligtvis i sina åtgärder mot den aktuella ekonomiska krisen, som är ett verkligt test av deras engagemang för den sociala klausulen. På Irland ser vi effekterna av dessa åtgärder, genom att minimilönen under den senaste veckan har sänkts med en euro i timmen och genom att invaliditetsersättningen och ersättningen till blinda har sänkts. Vad innebär fraserna ”kampen mot social utestängning ” och ”garantier för ett fullgott socialt skydd” i artikel 9 nu för dessa medborgare? Ni kan naturligtvis säga att detta är en inrikespolitisk fråga som enbart gäller Irland, men så är inte fallet. Åtstramningsvillkoren i Irland fastställdes av EU, och vår regering kommer att sända månadsrapporter till er. Kommer ni att påminna dem om artikel 9 när rapporten om sänkningen av minimilönen inkommer? Varför har detta skett? Det har skett för att de irländska bankerna och europeiska bankerna på ett vårdslöst sätt lånar ut och lånar pengar mitt framför näsan på ECB. De räntesatser som ni nu tillämpar på Irlands lån är enligt dagens tidningar 3 procentenheter högre än de som tillämpades gentemot Lettland, Rumänien och Ungern. Företrädare för revisionsrätten säger att EU aldrig tidigare tillämpat en sådan lånemarginal. Får jag be er att bekräfta eller förneka denna situation? Om det är sant vill jag att ni förklarar för mig, så att jag i min tur kan förklara för de irländska medborgarna, hur den sociala klausulen fungerar för dem. Denna situation är specifik för Irland, men om den fungerar som en mall för andra medlemsstater som har problem så har artikel 9 förlorat sin betydelse."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph