Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-465"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.26.3-465"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, vos deux institutions ont mené des travaux importants en matière de gouvernance économique et le Parlement européen est aujourd’hui saisi des six propositions de la Commission sur la gouvernance économique. Ce ne peut être l’esprit du traité de Lisbonne pour lequel nous nous sommes battus et que vous avez vous-mêmes l’obligation de mettre en œuvre, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire. Nous sommes, aujourd’hui, sous le régime du traité de Lisbonne qui prévoit dans son article 9, je cite, que dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale, ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation de formation et de protection de la santé humaine. Cet article s’impose à toutes les institutions de l’Union et à toutes ses politiques. Or, aujourd’hui, vous n’avez pas mené d’étude d’impact sur le «paquet de gouvernance économique» sur lequel vous nous demandez de délibérer. Ces études d’impact sont très chères au cœur de la Commission lorsqu’il s’agit, par exemple, de mettre en œuvre une législation sur les maladies électromagnétiques. Nous nous en réjouissons, mais nous souhaiterions que le même zèle soit appliqué à la gouvernance économique. Car sinon que voit-on? On voit le commissaire Rehn nous expliquer qu’aujourd’hui, il y aurait trois piliers dans sa stratégie, à la fois la croissance d’un côté, la gouvernance économique de l’autre et enfin, la surveillance des marchés financiers. Mais si le bras droit ignore ce que fait le bras gauche, alors il n’y aura pas de cohérence de l’action de l’Union européenne; il y aura une absence de respect de ce qu’est le droit européen au titre de cet article 9. Nous vous demandons donc d’évaluer l’impact social en termes d’emploi, en termes de financement des retraites, de toutes les retraites, en termes de protection sociale, en termes de financement des services publics, des mesures que vous vous apprêtez à prendre. Quel sera l’impact sur votre objectif dans la stratégie 2020 de la lutte contre la pauvreté lorsque nous apprenons qu’aujourd’hui, au sein de l’Union européenne, 116 millions de personnes étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale sur la base des chiffres valables pour l’année 2008? La réalité c’est que la Commission semble appliquer un mandat secret qui est celui qui vous demande en écho aux préoccupations de certains États membres, au sein du Conseil, de réformer le pacte de stabilité pour le rendre plus contraignant, pour prévoir des sanctions préventives et correctives en ignorant la stratégie d’investissement nécessaire autour de ce que vous avez arrêté vous-même, la stratégie 2020. Or, les années qui viennent sont des années, nous le savons, qui en termes de création d’emplois, se heurteront à une situation au regard des perspectives de croissance qui sera plus difficile que lors des années qui viennent de s’écouler. Nous ne sommes pas des adversaires du retour à de saines finances publiques mais nous sommes des adversaires d’une stratégie de croissance qui ne connaît aucun moyen de financement avec des plans d’austérité qui risquent d’avoir des effets sociaux incommensurables avec des conséquences potentielles en termes d’inégalité et où aucune des inégalités, au regard de la distribution des richesses, n’est engagée."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane úřadující předsedo Rady, pane komisaři, obě vaše instituce pracovaly velmi usilovně na problematice správy ekonomických záležitostí a Evropský parlament dnes vede rozpravu o šesti návrzích Komise týkajících se správy ekonomických záležitostí. Toto nemůže být podstata Lisabonské smlouvy, za kterou jsme tak těžce bojovali a kterou vy, pane úřadující předsedo Rady a pane komisaři, jste povinni provádět. Dnes se nacházíme v režimu Lisabonské smlouvy, jejíž článek 9 uvádí, že při vymezování a provádění svých politik a činností, cituji, „přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví“. Tento článek je závazný pro všechny instituce Unie a pro všechny její politiky. Avšak dodnes jste ještě nevypracovali posouzení dopadů týkající se „balíčku o správě hospodářských záležitostí“, ke kterému, jak žádáte, se mám vyjádřit. Komisi na těchto posouzeních dopadu velmi záleží, když se například jedná o provádění právního předpisu o elektromagnetických nemocech. To je třeba uvítat, avšak byli bychom rádi, kdyby se se stejným zanícením přistupovalo ke správě hospodářských záležitostí. Jinak vidíme co? Vidíme, jak nám komisař Rehn dnes vysvětluje, že v jeho strategii by měly být tři pilíře: na jedné straně růst, na druhé straně správa hospodářských záležitostí a nakonec dohled nad finančními trhy. Jestliže však pravá ruka neví, co dělá levá, postup Evropské unie nebude ucelený a evropské právo z hlediska článku 9 nebude dodržováno. Proto vás žádáme, abyste hodnotili sociální dopad opatření, jež hodláte přijmout, z hlediska zaměstnanosti, z hlediska financování starobních důchodů, z hlediska sociální ochrany, z hlediska financování veřejných služeb. Jaký dopad bude mít váš boj proti chudobě na cíl vaší strategie 2020, když se na základě údajů platných v roce 2008 dozvídáme, že dnes je v Evropské unii ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením 116 milionů osob? Skutečnost je taková, že Komise zřejmě uplatňuje tajný mandát, když vás žádá, abyste v reakci na obavy některých členských států v Radě reformovali Pakt stability a růstu tak, aby byl závaznější, aby umožňoval preventivní a nápravné sankce a zároveň ignoroval nezbytnou zastřešující investiční strategii, kterou jste sami přijali, strategii 2020. Víme, že pokud jde o vytváření pracovních míst, bude situace z hlediska vyhlídek růstu v příštích několika letech obtížnější, než byla v letech právě uplynulých. Nejsme proti návratu ke scénářům veřejných financí, ale jsme proti strategii růstu, pro jejíž financování nejsou žádné prostředky, s plány úspor, které mohou mít nesmírné sociální důsledky, s potenciálními dopady z hlediska nerovnosti, a v níž žádná z těchto nerovností, pokud jde o distribuci bohatství, nebude řešena."@cs1
". Fru formand, hr. rådsformand, hr. kommissær! Både Rådet og Kommissionen har gjort et stort stykke arbejde inden for økonomisk styring, og i dag drøfter Parlamentet Kommissionens seks forslag om økonomisk styring. Det kan ikke være ånden i Lissabontraktaten, som vi kæmpede så hårdt for, og som rådsformanden og kommissæren har pligt til at gennemføre. I dag er vi underlagt Lissabontraktatens artikel 9, i henhold til hvilken Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager hensyn til – og jeg citerer – "de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed". Denne artikel er bindende for alle Unionens institutioner og politikker. Kommissionen har imidlertid endnu ikke gennemført en konsekvensanalyse af den "pakke om økonomisk styring", som Parlamentet skal drøfte. Disse konsekvensanalyser ligger Kommissionen meget på sinde, når det f.eks. gælder gennemførelse af lovgivning om sygdomme, der skyldes elektromagnetisk stråling. Det er godt, men vi så gerne, at der blev udvist samme iver i forbindelse med økonomisk styring. Hvad ser vi ellers? Vi ser i dag kommissær Rehn forklare os, at der skulle være tre søjler i denne strategi, nemlig dels vækst, dels økonomisk styring og endelig overvågning af de finansielle markeder. Men hvis højre hånd ikke ved, hvad venstre hånd foretager sig, vil EU's aktiviteter blive usammenhængende, og EU-lovgivningen i henhold til artikel 9 vil ikke blive overholdt. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre Kommissionen til at analysere de sociale konsekvenser inden for beskæftigelse, finansiering af pension, social beskyttelse og finansiering af offentlige tjenester af de foranstaltninger, som Kommissionen har til hensigt at træffe. Hvilken indflydelse vil kampen mod fattigdom få på målet med Kommissionens Europa 2020-strategi, når vi i dag på grundlag af tal fra 2008 hører, at 116 mio. borgere i EU er truet af fattigdom eller social udstødelse? Virkeligheden er, at Kommissionen lader til at anvende et hemmeligt mandat og – som svar på visse medlemsstaters bekymringer i Rådet – anmoder Parlamentet om at reformere stabilitets- og vækstpagten for at gøre den mere bindende og indføre forebyggende og korrigerende sanktioner, imens den samtidig ignorerer den nødvendige investeringsstrategi, når det gælder det, som Kommissionen selv har vedtaget, nemlig Europa 2020-strategien. Når det gælder jobskabelse, ved vi, at situationen, når det gælder vækstudsigterne, i de kommende år vil blive mere vanskelig end i de foregående. Vi er ikke imod en tilbagevenden til scenarier med offentlige finanser, men vi er imod en vækststrategi uden finansielle midler med spareplaner, som kan få store sociale følger med potentielle konsekvenser i form af ulighed, og hvor ingen af ulighederne, når det gælder fordelingen af velstand, tackles."@da2
". Frau Präsidentin, verehrter amtierender Ratspräsident, Herr Kommissar! Ihre beiden Institutionen haben im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung sehr harte Arbeit geleistet, und das Europäische Parlament berät heute über die sechs Vorschläge der Europäischen Kommission zur wirtschaftspolitischen Steuerung. Dies kann nicht der Geist des Vertrags von Lissabon sein, für den wir so hart gekämpft haben und den Sie, verehrter amtierender Präsident des Rates und Sie, Herr Kommissar, einzuhalten verpflichtet sind. Heute gelten die Regelungen des Vertrags von Lissabon, der in Artikel 9 vorsieht, dass die Union bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen – ich zitiere: „den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung trägt“. Dieser Artikel ist für alle Institutionen der Union und all ihre Politikbereiche verbindlich. Dennoch haben Sie bis heute noch keine Folgenabschätzung über das „Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung“ durchgeführt, über das ich nachdenken soll. Diese Folgenabschätzungsstudien liegen der Kommission sehr am Herzen, wenn es beispielsweise darum geht, Rechtsvorschriften über Krankheiten durch elektromagnetische Strahlung umzusetzen. Dies ist zu begrüßen, aber wir würden gerne sehen, dass mit dem gleichen Eifer auch an die wirtschaftspolitische Steuerung herangegangen wird. Und was können wir ansonsten sehen? Wir sehen Kommissar Rehn, wie er uns heute erklärt, es gäbe drei Säulen in seiner Strategie: Wachstum auf der einen Seite, wirtschaftspolitische Steuerung auf der anderen und dann noch die Aufsicht über die Finanzmärkte. Wenn aber die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, dann sind die Maßnahmen der Europäischen Union nicht kohärent, und das europäische Recht im Sinne des Artikels 9 wird nicht eingehalten. Daher bitten wir Sie eindringlich, die sozialen Auswirkungen der von Ihnen geplanten Maßnahmen auf Beschäftigung, Finanzierung der Altersrente, sozialen Schutz sowie die Finanzierung der öffentlichen Dienste zu evaluieren. Welche Auswirkungen wird der Kampf gegen die Armut auf Ihr Ziel für die Strategie Europa 2020 haben, wenn wir heute erfahren müssen, dass nach den für 2008 gültigen Zahlen in der Europäischen Union 116 Mio. Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind? Die Realität sieht so aus, dass die Kommission anscheinend ein geheimes Mandat verfolgt, nämlich Sie wegen der Bedenken einiger Mitgliedstaaten im Rat zu bitten, den Stabilitäts- und Wachstumspakt verbindlicher zu gestalten und präventive Maßnahmen und korrigierende Sanktionen vorzusehen, während jedoch gleichzeitig die nötigen Investitionsstrategien vernachlässigt werden, die Sie ja selbst mit der Strategie 2020 beschlossen haben. Was die Schaffung von Arbeitsplätzen betrifft, wissen wir, dass die Lage in Bezug auf Wachstumsperspektiven in den nächsten paar Jahren schwieriger werden wird, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Wir sind nicht dagegen, wieder zu einer Finanzierung durch öffentliche Mittel zurückzukehren, aber wir sind gegen eine Wachstumsstrategie, die keine Finanzierungsmittel hat und auf Sparmaßnahmen aufbaut, die unkalkulierbare soziale Auswirkungen mit potenziellen Ungleichheiten als Folge hat und bei der keine dieser Ungleichheiten der Wohlstandsverteilung berücksichtigt wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, τα δύο θεσμικά σας όργανα εργάστηκαν πολύ σκληρά για το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά για τις έξι προτάσεις της Επιτροπής για την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας για το οποίο αγωνιστήκαμε τόσο σκληρά και το οποίο εσείς, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου και κύριε Επίτροπε, έχετε υποχρέωση να εφαρμόσετε. Σήμερα βρισκόμαστε υπό το καθεστώς της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 9 της οποίας προβλέπει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας». Το άρθρο αυτό είναι δεσμευτικό για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και για όλες τις πολιτικές της. Σήμερα, ωστόσο, δεν διεξαγάγατε εκτίμηση των επιπτώσεων για τη «δέσμη μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης» για την οποία μου ζητάτε να αποφασίσω. Αυτές οι εκτιμήσεις επιπτώσεων είναι πολύ αρεστές στην Επιτροπή όταν πρόκειται, για παράδειγμα, για την εφαρμογή νομοθεσίας για τις παθήσεις που οφείλονται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.. Αυτό το επιδοκιμάζουμε, θα θέλαμε όμως να επιδεικνύεται ο ίδιος ζήλος και για την οικονομική διακυβέρνηση. Ωστόσο, τι βλέπουμε; Βλέπουμε τον Επίτροπο Rehn να μας εξηγεί σήμερα πως θα υπάρχουν τρεις πυλώνες στη στρατηγική του: αφενός η ανάπτυξη, αφετέρου η οικονομική διακυβέρνηση και, τέλος, η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αν όμως το ένα χέρι δεν ξέρει τι κάνει το άλλο, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι συνεκτική και δεν θα υπάρχει συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά το άρθρο 9. Για τον λόγο αυτόν, σας καλούμε να αξιολογήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων που ετοιμάζεστε να λάβετε από τη σκοπιά της απασχόλησης, της χρηματοδότησης των συντάξεων γήρατος, της κοινωνικής προστασίας και της χρηματοδότησης των δημοσίων υπηρεσιών. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της καταπολέμησης της φτώχειας στη στρατηγική σας για το 2020 όταν μαθαίνουμε πως σήμερα, βάσει στοιχείων του 2008, στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούνται 116 εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό; Η πραγματικότητα είναι ότι η Επιτροπή φαίνεται να ασκεί μια μυστική εντολή ζητώντας σας να μεταρρυθμίσετε, ως απάντηση στις ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών στο Συμβούλιο, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης για να το κάνετε πιο δεσμευτικό, να προβλέψετε προληπτικές και διορθωτικές κυρώσεις μη λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαία επενδυτική στρατηγική γι’ αυτό που οι ίδιοι εγκρίνατε – τη στρατηγική για το 2020. Γνωρίζουμε ότι, αναφορικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης. Δεν είμαστε αντίθετοι σε μια επιστροφή στο σκηνικό των δημοσίων οικονομικών, είμαστε όμως αντίθετοι σε μια στρατηγική ανάπτυξης που δεν έχει μέσα χρηματοδότησης, με σχέδια λιτότητας που ίσως να έχουν ανυπολόγιστες κοινωνικές συνέπειες, με πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά την ανισότητα, και που δεν αντιμετωπίζει καμία από τις ανισότητες που αφορούν την κατανομή του πλούτου."@el10
". Madam President, President-in-Office of the Council, Commissioner, both your institutions have worked very hard in the field of economic governance and, today, the European Parliament is debating the six Commission proposals on economic governance. This cannot be the spirit of the Treaty of Lisbon, for which we fought so hard and which you, President-in-Office of the Council, Commissioner, have an obligation to implement. Today, we are under the regime of the Treaty of Lisbon, Article 9 of which provides that, in the definition and implementation of its policies and actions, the Union shall, and I quote, ‘take into account requirements linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, training and protection of human health’. This article is binding on all the institutions of the Union and on all its policies. Yet, today, you have not carried out an impact assessment on the ‘economic governance package’ on which you are asking me to deliberate. These impact assessments are very close to the heart of the Commission when, for example, it comes to implementing legislation on electromagnetic diseases. This is to be welcomed, but we would like the same zeal to be applied to economic governance. Otherwise, what do we see? We see Commissioner Rehn explaining to us today that there would be three pillars in his strategy: growth on the one hand, economic governance on the other, and, finally, supervision of the financial markets. But if the right hand does not know what the left hand is doing, the action of the European Union will be incoherent and European law in terms of Article 9 will not be complied with. We therefore urge you to evaluate the social impact in terms of employment, in terms of the funding of retirement pension, in terms of social protection, in terms of the funding of public services, of the measures you are preparing to take. What impact will the fight against poverty have on your 2020 Strategy objective, when we learn that, today, within the European Union, 116 million people were threatened by poverty or social exclusion on the basis of figures valid for 2008? The reality is that the Commission seems to be applying a secret mandate asking you, in response to the concerns of some Member States, within the Council, to reform the Stability and Growth Pact to make it more binding, to provide for preventive and corrective sanctions, while ignoring the necessary investment strategy around what you yourselves have adopted, the 2020 Strategy. We know that, as regards job creation, over the next few years the situation in terms of growth prospects will be more difficult than in the years that have just elapsed. We are not opposed to a return to public finance scenes but we are opposed to a growth strategy that has no means of financing, with austerity plans that may have immeasurable social effects, with potential consequences in terms of inequality, and where none of the inequalities, with respect to the distribution of wealth, is addressed."@en4
". Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, sus dos instituciones han trabajado muy duro en el ámbito de la gobernanza económica y, en el día de hoy, el Parlamento Europeo está debatiendo las seis propuestas de la Comisión sobre la gobernanza económica. Este no puede ser el espíritu del Tratado de Lisboa, por el que tanto luchamos y que ustedes, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, tienen la obligación de aplicar. Hoy nos encontramos bajo el régimen del Tratado de Lisboa, cuyo artículo 9 establece y cito: «En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana». Este artículo es vinculante para todas las instituciones de la Unión y para todas sus políticas. Sin embargo, a fecha de hoy no han llevado ustedes a cabo una evaluación de impacto acerca del «paquete de gobernanza económica», sobre el que me han pedido que delibere. Esas evaluaciones de impacto tienen gran importancia para la Comisión, por ejemplo en lo que se refiere a aplicar la legislación sobre enfermedades electromagnéticas. Esto es de agradecer, pero nos gustaría que se exhibiera el mismo celo con la gobernanza económica. De lo contrario, ¿qué es lo que vemos? Vemos al Comisario Rehn explicarnos hoy que su estrategia contará con tres pilares: el crecimiento por una parte, la gobernanza económica por otra y, finalmente, una supervisión de los mercados financieros. Pero si los tres pilares no están interconectados, la acción de la Unión Europea resultará incoherente y no se cumplirá el Derecho comunitario en términos del artículo 9. Por tanto, les urgimos a evaluar el impacto social de las medidas que está preparando en términos de empleo, en términos de financiación de las pensiones de jubilación, en términos de protección social y en términos de financiación de los servicios públicos. ¿Qué impacto tendrá la lucha contra la pobreza en el objetivo de su Estrategia 2020 cuando sabemos que hay en la Unión Europea 116 millones de personas amenazadas por la pobreza o por la exclusión social, según unas cifras válidas para 2008? La realidad es que la Comisión parece estar aplicando un mandato secreto al pedirles, en respuesta a las preocupaciones de algunos Estados miembros, dentro del Consejo, que se reforme el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacerlo más vinculante, para introducir sanciones preventiva y correctivas; al tiempo que parece ignorar la estrategia de inversiones necesaria en torno a lo que ustedes mismos han adoptado, la Estrategia Europa 2020. Sabemos que, en lo que se refiere a la creación de empleo, en los próximos años la situación en términos de perspectivas de crecimiento será más complicada que en los años recién transcurridos. No nos oponemos a la recuperación de las escenas de finanzas públicas, pero somos contrarios a una estrategia de crecimiento sin medios de financiación, con unos planes de austeridad que pueden tener unos efectos sociales incalculables, con unas consecuencias potenciales en términos de desigualdad, y en el que no se trata ninguna de las desigualdades relacionadas con la distribución de la riqueza."@es21
". Austatud juhataja, nõukogu eesistuja, volinik! Teie mõlema institutsioonid on näinud majanduse juhtimise vallas kõvasti vaeva ja täna arutatakse Euroopa Parlamendis komisjoni kuut ettepanekut majanduse juhtimise kohta. See ei saa olla Lissaboni lepingu mõte, mille pärast nii kõvasti võitlesime ja mille rakendamiseks on teil, nõukogu eesistuja ja volinik, kohustus. Täna kehtib meil Lissaboni lepingu artikkel 9, milles sätestatakse, et oma poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel, tsiteerin, „võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid”. Artikkel on siduv liidu kõikidele institutsioonidele ja kõikidele selle poliitikavaldkondadele. Ometi ei ole te praegu teinud mõjuhindamist majanduse juhtimise paketile, mida palute mul kaaluda. Sellised mõjuhindamised on komisjonile väga südamelähedased, kui on näiteks tegemist elektromagnethaigusi käsitlevate õigusaktide rakendamisega. Seda tuleb toetada, kuid sooviksime, et sama indu rakendataks majanduse juhtimise puhul. Mida me muidu näeme? Näeme, kuidas volinik Rehn meile täna selgitab, et tema strateegias oleks kolm sammast: ühest küljest majanduskasv, teisest küljest majanduse juhtimine ning lõpuks finantsturgude järelvalve. Ent kui parem käsi ei tea, mida vasem teeb, on Euroopa Liidu tegutsemine seosetu ja artikli 9 mõttes ei järgita Euroopa õigust. Seetõttu soovitame teil tungivalt hinnata tööhõive, vanaduspensioni, sotsiaalkaitse, avalike teenuste rahastamise tasandil meetmete sotsiaalset mõju, mille rakendamist ette valmistate. Mis mõju avaldab võitlus vaesusega teie 2020. aasta strateegia eesmärgile, kui saame teada, et 2008. aasta arvnäitajatest lähtuvalt ähvardab täna 116 miljonit inimest Euroopa Liidus vaesus või sotsiaalne tõrjutus? Tegelikkus on, et komisjon näib rakendavat salamandaati, millega palutakse teil vastusena mõnede liikmesriikide muredele reformida nõukogus stabiilsuse ja kasvu pakti, et muuta seda siduvamaks, näha ette ennetavaid ja korrigeerivaid sanktsioone, eirates samal ajal investeerimisstrateegiat, mis on hädavajalik teie enda vastu võetud 2020. aasta strateegia puhul. Teame, et töökohtade loomise puhul kujuneb olukord järgmise viie aasta jooksul kasuväljavaadete suhtes raskemaks kui alles möödunud aastatel. Me ei ole vastu riikide rahanduse arutelude taaskäivitamisele, kuid oleme vastu kasvustrateegiale, mis on rahastamisvahenditeta, mille säästukavadel võib olla mõõtmatuid sotsiaalseid mõjusid, mille tagajärjeks võib olla ebavõrdsus ja milles ei lahendata ebavõrdsusi jõukuse jaotamise seisukohast."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, teidän toimielimenne ovat työskennelleet hyvin ankarasti talouden ohjausjärjestelmän alalla, ja tänään Euroopan parlamentti keskustelee kuudesta talouden ohjausjärjestelmää koskevasta komission ehdotuksesta. Tämä ei voi olla Lissabonin sopimuksen hengen mukaista, jonka puolesta me taistelimme lujasti ja joka teidän velvollisuutenanne, arvoisat neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, on panna täytäntöön. Noudatamme nykyisin Lissabonin sopimusta, jonka 9 artiklassa säädetään, että "unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutukseen ja ihmisten terveyden suojelemiseen liittyvät vaatimukset". Tämä artikla koskee sitovasti kaikkia unionin toimielimiä ja kaikkia sen toimintalinjoja. Silti ette ole tähän mennessä suorittaneet vaikutustenarviointia "talouden ohjausjärjestelmää koskevasta säädöspaketista", josta pyydätte meitä käymään keskustelun. Vaikutustenarvioinnit ovat hyvin lähellä komission sydäntä, kun on kyse esimerkiksi sähkömagneettisia sairauksia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tämä on hyvä asia, mutta haluaisimme, että taloushallintoon suhtauduttaisiin samalla tarmolla. Sillä mitä meillä muutoin on? Komission jäsen Rehn on selittänyt meille tänään, että hänen strategiassaan olisi kolme pilaria: yhtäältä kasvu, toisaalta talouden ohjausjärjestelmä, ja lisäksi rahoitusmarkkinoiden valvonta. Mutta jos oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee, Euroopan unionin toiminta on epäjohdonmukaista eikä 9 artiklan mukaista unionin lainsäädäntöä noudateta. Tästä syystä kehotamme teitä arvioimaan valmistelemienne toimenpiteiden sosiaaliset vaikutukset työllisyyden, vanhuuseläkkeiden rahoituksen, sosiaalisen suojelun ja julkisten palvelujen rahoituksen kannalta. Miten köyhyyden torjunta vaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteeseenne, kun saamme kuulla, että vuoden 2008 lukujen perusteella Euroopan unionissa on tällä hetkellä 116 miljoonaa ihmistä, jotka ovat vaarassa joutua köyhyyteen tai sosiaalisesti syrjäytyneiksi? Komissio vaikuttaa todellisuudessa käyttävän salaista mandaattia pyytäessään teitä vastauksena eräiden jäsenvaltioiden neuvostossa esittämiin huoliin uudistamaan vakaus- ja kasvusopimuksen niin, että siitä tehdään sitovampi, sekä säätämään ennalta ehkäisevistä ja korjaavista seuraamuksista ja samalla olemaan piittaamatta teidän itsenne hyväksymästä välttämättömästä investointistrategiasta, Eurooppa 2020 -strategiasta. Tiedämme, että työpaikkojen luomisen kasvunäkymien suhteen tilanne on muutaman lähivuoden aikana vaikeampi kuin viime vuosina. Emme vastusta paluuta julkiseen rahoitukseen, mutta vastustamme kasvustrategiaa, jolla ei ole rahoituskeinoja, johon liittyy mahdollisesti valtavia sosiaalisia seurauksia aiheuttavia säästösuunnitelmia, joka saattaa lisätä eriarvoisuutta ja jossa ei puututa millään lailla varallisuuden epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen."@fi7
"szerző. Elnök asszony, soros tanácsi elnök úr, biztos úr, az önök által vezetett mindkét intézmény nagyon keményen dolgozott a gazdasági kormányzás kapcsán, és ma az Európai Parlament a gazdasági kormányzásról szóló hat bizottsági javaslatot vitatja meg. Ez nem lehet annak a Lisszaboni Szerződésnek a szelleme, amelyért olyan keményen harcoltunk, és amelynek a végrehajtásért ön, soros tanácsi elnök úr, biztos úr, felelős. Ma a Lisszaboni Szerződés hatálya alá tartozunk, amelynek 9. cikke kiköti, hogy az Unió politikái és cselekvései meghatározása és végrehajtása során, idézem, „figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”. Máig sem végeztek azonban hatásvizsgálatot „a gazdasági kormányzási csomag” kapcsán, amelynek megvitatását kérik tőlem. Ezek a hatásvizsgálatok nagyon fontosak a Bizottság számára, amikor például elektromágneses sugárzás okozta megbetegedésekről szóló jogszabályok végrehajtásáról van szó. Ez üdvözlendő, azonban ugyanezt a lelkesedést szeretnénk látni a gazdasági kormányzás kapcsán is. Máskülönben mit látunk? Azt, hogy Rehn biztos úr ma elmagyarázza nekünk, hogy stratégiája három pillérből állna: az egyik a növekedés, a másik a gazdasági kormányzás és végül a pénzügyi piacok ellenőrzése. Ha azonban nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, akkor az Európai Unió cselekvései következetlenek lesznek, és az európai uniós jogszabályok nem fognak teljesülni a 9. cikk alapján. Éppen ezért arra ösztönözzük, hogy értékelje az ön által tervezett intézkedések társadalmi hatását a foglalkoztatásra, az öregségi nyugdíj finanszírozására, a szociális védelemre és a közszolgáltatás finanszírozására. Milyen hatással lesz a szegénység elleni küzdelem az ön 2020-as stratégiai célkitűzésére, amikor tudjuk, hogy az Európai Unióban jelenleg 116 millió embert veszélyeztet a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség a 2008-as évre vonatkozó adatok alapján? A valóságban azonban úgy tűnik, hogy a Bizottság egy titkos megbízatás keretében arra kéri önt, néhány tagállam aggodalmaira adott válaszként, a Tanácson belül, hogy reformálja meg a stabilitási és növekedési paktumot, hogy az még szigorúbb legyen, megelőző és korrekciós szankciókat tartalmazzon, miközben figyelmen kívül hagyja a szükséges befektetési stratégiát az önök által elfogadott 2020-as stratégia kapcsán. Tudjuk, hogy a munkahelyteremtés kapcsán a következő évek növekedési kilátásai rosszabbak lesznek az elmúlt évekéhez képest. Nem ellenezzük a közfinanszírozáshoz való visszatérést, azonban ellenzünk egy olyan növekedési stratégiát, amely nem rendelkezik finanszírozási forrásokkal, olyan megszorító intézkedésekkel, amelyeknek jelentős társadalmi hatásai lehetnek, lehetséges következményekkel az egyenlőtlenségre, és ahol az egyenlőtlenség semmilyen formájával, a vagyon megosztását illetően, nem foglalkozunk."@hu11
". Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Commissario, entrambe le vostre istituzioni hanno lavorato intensamente nel settore della governance economica e oggi, a tale proposito, il Parlamento europeo discute le sei proposte della Commissione. Questo non può essere lo spirito del trattato di Lisbona per il quale ci siamo così duramente battuti e che voi stessi, signor Presidente del Consiglio, signor Commissario, avete l’obbligo di attuare. Ci troviamo oggi nel quadro del regime previsto dall’articolo 9 del trattato di Lisbona che stabilisce che, nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione deve tenere “conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana”. Tutte le istituzioni dell’Unione, e le relative politiche, sono obbligate a rispettare tale articolo. Fino ad ora, tuttavia, non è ancora stata condotta alcuna valutazione d’impatto sul pacchetto di governance economica sul quale mi chiedete di intervenire. Queste valutazioni d’impatto stanno particolarmente a cuore alla Commissione quando si tratta, ad esempio, di dare attuazione alla legislazione relativa ai danni alla salute provocati dalle onde elettromagnetiche. E’ un atteggiamento che accogliamo con favore anche se vorremmo che lo stesso zelo si applicasse anche alla governance economica. Altrimenti cosa vediamo? Vediamo il Commissario Rehn illustrarci oggi i tre possibili pilastri della sua strategia: crescita da una parte, governance economica dall’altra e, in ultimo, vigilanza dei mercati finanziari. Ma se la mano destra ignora quello che fa la mano sinistra, non vi sarà coerenza nell’azione dell’Unione europea né conformità con il diritto europeo in merito all’articolo 9. Vi esortiamo quindi a valutare l’impatto sociale delle misure che adotterete in termini di occupazione, finanziamento delle pensioni, protezione sociale e finanziamento dei servizi pubblici. Quale impatto avrà la lotta contro la povertà sul vostro obiettivo della strategia UE 2020 quando, sulla base delle cifre a disposizione per il 2008, apprendiamo che oggi, nell’Unione europea, 116 milioni di persone sono minacciate dalla povertà e dall’esclusione sociale? La realtà è che la Commissione sembra applicare un mandato segreto che, per rispondere alle preoccupazioni di alcuni Stati membri in seno al Consiglio, vi richiede di riformare il Patto di stabilità e crescita per renderlo maggiormente vincolante e di predisporre sanzioni preventive e correttive, ignorando la strategia di investimento necessaria alla strategia 2020 da voi stessi adottata. Per quanto concerne la creazione di posti di lavoro, sappiamo che nei prossimi anni la situazione in termini di prospettive di crescita sarà più difficile rispetto agli ultimi anni. Non siamo contrari a un ritorno ai finanziamenti pubblici, ma ci opponiamo a una strategia di crescita che non preveda alcun mezzo di finanziamento con piani di austerità che potrebbero avere effetti sociali incommensurabili e potenziali conseguenze in termini di ineguaglianza e che non miri ad affrontare le disuguaglianze relative alla ripartizione della ricchezza."@it12
". Ponia pirmininke, Tarybos Pirmininke, Komisijos nary, abi jūsų institucijos sunkiai dirbo ekonomikos valdysenos srityje ir šiandien Europos Parlamentas svarsto šešis Komisijos pasiūlymus dėl ekonomikos valdysenos. Tai nėra ta Lisabonos sutarties dvasia, dėl kurios taip sunkiai kovojome ir kurią jūs, Tarybos Pirmininke ir Komisijos nary, privalote įgyvendinti. Šiandien gyvename pagal Lisabonos sutartį, kurios 9 straipsnyje numatyta, kad, apibrėždama ir įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, Europos Sąjunga turi, cituoju: „atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos apsauga“. Šis straipsnio nuostatos privalomos visoms Europos Sąjungos institucijoms ir visoms jos politikos sritims. Tačiau iki šios dienos jūs dar neįvertinote „ekonomikos valdysenos paketo“, dėl kurio prašote mane pareikšti savo nuomonę, poveikio. Komisijai labai patinka atlikti tokius poveikio vertinimus, pvz., kai reikia įgyvendinti teisės aktus dėl elektromagnetinio poveikio sukeliamų ligų. Tai vertintina teigiamai, bet pageidautume, kad tokį patį uolumą ji rodytų ir ekonomikos valdysenos atžvilgiu. O šiaip ką matome? Matome Komisijos narį O. Rehną, šiandien mums pasakojantį apie tris savo strategijos ramsčius: viena vertus – augimą, antra vertus – ekonomikos valdyseną ir galiausiai – finansų rinkų priežiūrą. Bet jei kairė ranka nežino, ką daro dešinė, Europos Sąjungos veiksmai bus nenuoseklūs ir nebus laikomasi 9 straipsnyje išdėstytų Europos Sąjungos teisės nuostatų. Todėl raginame jus įvertinti priemonių, kurių ketinate imtis, socialinį poveikį užimtumui, senatvės pensijų kaupimui, socialinei apsaugai ir viešųjų paslaugų finansavimui. Kokį poveikį kova su skurdu padarys jūsų strategijos „Europa 2020“ tikslams, jei žinome, kad, 2008 m. duomenimis, 116 mln. Europos Sąjungos gyventojų gresia skurdas ir socialinė atskirtis? Tikrovė yra tokia: atrodo, kad Komisija, naudodamasi slaptais įgaliojimais, prašo jūsų, reaguojant į kai kurių valstybių narių Taryboje pareikštus nuogąstavimus, reformuoti Stabilumo ir augimo paktą, padaryti jį dar labiau įpareigojantį, numatyti kardomąsias ir taisomąsias sankcijas, tuo tarpu ignoruojant būtinas investicijas, susijusias su jūsų pačių patvirtinta strategija „Europa 2020“. Žinome, kad kuriant darbo vietas jų gausėjimo perspektyvos per kelerius artimiausius metus klostysis kur kas sunkiau nei ką tik pasibaigusiais metais. Nesipriešiname grįžimui prie valstybės finansų struktūros, bet priešinamės augimo strategijai be finansavimo priemonių su neišmatuojamą socialinį poveikį galinčiais padaryti griežto taupymo planais, su galimomis nelygybės pasekmėmis, strategijai, kurioje nesvarstomi jokie su turto paskirstymu susiję nelygybės aspektai."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, Padomes priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Abas jūsu pārstāvētās iestādes ekonomikas pārvaldības jomā ir ieguldījušas ļoti lielu darbu, un šodien Eiropas Parlaments debatē par sešiem Komisijas priekšlikumiem par ekonomikas pārvaldību. Tāds nedrīkst būt Lisabonas līgums, par kuru mēs tik ļoti cīnījāmies un kuru jums, Padomes priekšsēdētāja kungs un komisāra kungs, ir pienākums īstenot. Patlaban mūsu darbību nosaka Lisabonas līgums, kura 9. pantā ir paredzēts, ka, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība — es citēju — „ņem vērā prasības, kas saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa sekmēšanu, atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu”. Šis pants ir saistošs visām Savienības iestādēm un jāievēro visās Savienības politikas jomās. Tomēr šodien jūs man lūdzat izteikties par „ekonomikas pārvaldības paketi”, kurai neesat veikuši ietekmes novērtējumu. Komisijai ļoti patīk šie novērtējumi, kad runa ir par, piemēram, tiesību aktu par elektromagnētisma izraisītām slimībām īstenošanu. Tas ir ļoti labi, taču mēs gribētu, lai tikpat liela centība attiektos arī uz ekonomikas pārvaldību. Citādi, ko mēs redzam? Šodien mēs redzam komisāru skaidrojam mums, ka viņa stratēģijai būs trīs pīlāri — pirmkārt, izaugsme; otrkārt, ekonomikas pārvaldība, un, visbeidzot, finanšu tirgu uzraudzība. Taču, ja kreisā roka nezinās, ar ko nodarbojas labā, Eiropas Savienība rīkosies nesaskaņoti un Eiropas tiesību akti saistībā ar Līguma 9. pantu netiks ievēroti. Tādēļ mēs jūs aicinām novērtēt to, kāda būs jūsu plānoto pasākumu sociālā ietekme uz nodarbinātību, atvaļināšanās pensiju finansējumu, sociālo aizsardzību un sabiedrisko pakalpojumu finansējumu. Kā cīņa pret nabadzību ietekmēs jūsu 2020. gada stratēģijas mērķus, ja mēs zinām, ka, pamatojoties uz datiem par 2008. gadu, Eiropas Savienībā nabadzība vai sociālā atstumtība šobrīd draud 116 miljoniem cilvēku? Patiesībā šķiet, ka Komisija izmanto slepenas pilnvaras un, reaģējot uz atsevišķu dalībvalstu Padomē paustajām bažām, lūdz jūs reformēt Stabilitātes un izaugsmes paktu, padarot to saistošāku un nosakot preventīvas un koriģējošas sankcijas, tai pašā laikā ignorējot nepieciešamo ieguldījumu stratēģiju, kuru jūs paši esat pieņēmuši — stratēģiju „Eiropa 2020”. Mēs zinām, ka pāris tuvāko gadu laikā situācija saistībā ar izaugsmes iespējām darba vietu radīšanas jomā būs vēl sarežģītāka nekā jau pagājušajos gados. Mēs neiebilstam atgriezties pie valsts finansējuma, taču iebilstam pret izaugsmes stratēģiju, kurai nav finansējuma, kurā ir iekļauti taupības plāni, kam var būt neizmērojama sociālā ietekme, kā arī politiskās sekas, radot nevienlīdzību, un kurā nav pievērsta uzmanība nevienlīdzībai attiecībā uz labklājības sadalījumu."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, vos deux institutions ont mené des travaux importants en matière de gouvernance économique et le Parlement européen est aujourd'hui saisi des six propositions de la Commission sur la gouvernance économique. Ce ne peut être l'esprit du traité de Lisbonne pour lequel nous nous sommes battus et que vous avez vous-mêmes l'obligation de mettre en œuvre, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire. Nous sommes, aujourd'hui, sous le régime du traité de Lisbonne qui prévoit dans son article 9, je cite, que dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale, ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation de formation et de protection de la santé humaine. Cet article s'impose à toutes les institutions de l'Union et à toutes ses politiques. Or, aujourd'hui, vous n'avez pas mené d'étude d'impact sur le "paquet de gouvernance économique" sur lequel vous nous demandez de délibérer. Ces études d'impact sont très chères au cœur de la Commission lorsqu'il s'agit, par exemple, de mettre en œuvre une législation sur les maladies électromagnétiques. Nous nous en réjouissons, mais nous souhaiterions que le même zèle soit appliqué à la gouvernance économique. Car sinon que voit-on? On voit le commissaire Rehn nous expliquer qu'aujourd'hui, il y aurait trois piliers dans sa stratégie, à la fois la croissance d'un côté, la gouvernance économique de l'autre et enfin, la surveillance des marchés financiers. Mais si le bras droit ignore ce que fait le bras gauche, alors il n'y aura pas de cohérence de l'action de l'Union européenne; il y aura une absence de respect de ce qu'est le droit européen au titre de cet article 9. Nous vous demandons donc d'évaluer l'impact social en termes d'emploi, en termes de financement des retraites, de toutes les retraites, en termes de protection sociale, en termes de financement des services publics, des mesures que vous vous apprêtez à prendre. Quel sera l'impact sur votre objectif dans la stratégie 2020 de la lutte contre la pauvreté lorsque nous apprenons qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, 116 millions de personnes étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale sur la base des chiffres valables pour l'année 2008? La réalité c'est que la Commission semble appliquer un mandat secret qui est celui qui vous demande en écho aux préoccupations de certains États membres, au sein du Conseil, de réformer le pacte de stabilité pour le rendre plus contraignant, pour prévoir des sanctions préventives et correctives en ignorant la stratégie d'investissement nécessaire autour de ce que vous avez arrêté vous-même, la stratégie 2020. Or, les années qui viennent sont des années, nous le savons, qui en termes de création d'emplois, se heurteront à une situation au regard des perspectives de croissance qui sera plus difficile que lors des années qui viennent de s'écouler. Nous ne sommes pas des adversaires du retour à des scènes finances publiques mais nous sommes des adversaires d'une stratégie de croissance qui ne connaît aucun moyen de financement avec des plans d'austérité qui risquent d'avoir des effets sociaux incommensurables avec des conséquences potentielles en termes d'inégalité et où aucune des inégalités, au regard de la distribution des richesses, n'est engagée."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, uw instellingen hebben allebei heel hard gewerkt op het gebied van economisch bestuur, en vandaag debatteert het Europees Parlement over de zes Commissievoorstellen inzake economisch bestuur. Dit kan niet in overeenstemming zijn met de geest van het Verdrag van Lissabon, waarvoor wij zo hard hebben gevochten en die u, fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, moet invoeren. Wij vallen vandaag onder het stelsel van het Verdrag van Lissabon, waarvan artikel 9 bepaalt dat de Unie bij haar beleid en optreden rekening houdt met, ik citeer, "de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid". Dit artikel is bindend voor alle instellingen van de Unie en voor alle beleidslijnen. Toch hebt u nog geen effectbeoordeling uitgevoerd van het pakket inzake economisch bestuur waarover u vandaag wilt beraadslagen. Nochtans hecht de Commissie wel veel belang aan deze effectbeoordelingen wanneer het bijvoorbeeld gaat om de invoering van wetgeving inzake ziekten door elektromagnetische straling. Dat is een verheugend feit, maar we zouden graag zien dat dezelfde ijver aan de dag werd gelegd wanneer het gaat om economisch bestuur. Want wat zien we anders? We zien hoe commissaris Rehn ons vandaag komt uitleggen dat zijn strategie drie pijlers omvat: ten eerste groei, ten tweede economisch bestuur en ten derde toezicht op de financiële markten. Maar als de rechterhand niet weet wat de linkerhand doet, zal het optreden van de Europese Unie niet coherent zijn en zal de Europese wetgeving wat betreft artikel 9 niet worden nageleefd. Daarom verzoeken wij u met aandrang om de sociale invloed van de maatregelen die u wilt nemen, te onderzoeken, met name op het gebied van werkgelegenheid, financiering van de pensioenen, sociale bescherming en financiering van openbare diensten. Welke invloed zal de strijd tegen armoede hebben op uw doel van de 2020-strategie? We hebben immers vandaag vernomen dat er, op basis van cijfers die golden voor 2008, in de Europese Unie 116 miljoen mensen leven onder de dreiging van armoede of sociale uitsluiting. Het is zo dat de Commissie gebruik lijkt te maken van een of ander geheim mandaat door u te vragen, naar aanleiding van de punten van bezorgdheid die sommige lidstaten in de Raadnaar voren hebben gebracht om het stabiliteits- en groeipact te hervormen, om het meer bindend te maken, om te voorzien in preventieve en corrigerende sancties, en daarbij de vereiste investeringsstrategie te negeren rond de 2020-strategie, die u nota bene zelf hebt goedgekeurd. We weten dat we op het gebied van het scheppen van werkgelegenheid de komende jaren moeilijker groei zullen kunnen realiseren dan de afgelopen jaren. We zijn niet gekant tegen een terugkeer naar scenario's van overheidsfinanciering, maar wij zijn wel gekant tegen een groeistrategie die niet in financieringsmiddelen voorziet, met bezuinigingsplannen die onafzienbare sociale gevolgen kunnen hebben, mogelijk op het gebied van ongelijkheid, en die geen enkele vorm van ongelijkheid met betrekking tot de verdeling van de welvaart aanpakt."@nl3
"Pani Przewodnicząca, Panie Urzędujący Przewodniczący Rady, Panie Komisarzu! Obydwie Wasze instytucje bardzo ciężko pracowały nad sprawą zarządzania gospodarczego i dzisiaj Parlament Europejski prowadzi debatę nad sześcioma wnioskami Komisji w sprawie zarządzania gospodarczego. Panie Urzędujący Przewodniczący Rady, Panie Komisarzu! Nie na tym ma polegać duch traktatu lizbońskiego, o który tak usilnie walczyliśmy, a który Panowie macie obowiązek realizować. <BRK> Dzisiaj obowiązuje nas traktat lizboński, a art. 9 tego traktatu stanowi, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia Europejska – cytuję – „bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego”. Artykuł ten obowiązuje wszystkie instytucje Unii i dotyczy wszystkich dziedzin jej polityki. Dzisiaj jednak nie przedstawiliście Państwo oceny skutków „pakietu zarządzania gospodarczego”, o rozważenie którego mnie prosicie. Takie oceny skutków są bardzo ważne dla Komisji wówczas, gdy na przykład chodzi o przepisy wykonawcze dotyczące chorób mikrofalowych. Jest to godne pochwały, lecz życzylibyśmy sobie podobnego zapału w przypadku sprawy zarządzania gospodarczego. Inaczej bowiem, co widzimy? Widzimy pana komisarza Rehna tłumaczącego nam dzisiaj, że w jego strategii znajdą się trzy filary: z jednej strony wzrost gospodarczy, z drugiej – zarządzanie gospodarcze i w końcu nadzór nad rynkami finansowymi. Lecz jeżeli ręka prawa nie wie, co robi lewa, działanie Unii Europejskiej będzie nieskładne, a jeden z europejskich przepisów, czyli art. 9, nie będzie przestrzegany. Dlatego nalegamy, aby oszacować skutki społeczne środków, które zamierzacie przyjąć, pod kątem zatrudnienia, finansowania emerytur, zabezpieczenia socjalnego, finansowania usług publicznych. Jaki wpływ na Wasz cel określony w strategii UE 2020 będzie miała walka z ubóstwem, jeżeli dowiadujemy się dzisiaj, na podstawie danych za rok 2008, że w Unii Europejskiej 116 milionów ludzi jest zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym? Prawda jest taka, że Komisja zdaje się realizować sekretne instrukcje, prosząc Was w odpowiedzi na obawy niektórych państw członkowskich wyrażone na forum Rady o takie zreformowanie paktu stabilności i wzrostu, by stał się bardziej wiążący, by przewidywał rygorystyczne środki zapobiegawcze i naprawcze, przy czym jednocześnie Komisja lekceważy konieczną strategię inwestycyjną skupioną wokół tego, co sama przyjęła, czyli strategii UE 2020. Jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, mamy świadomość, że w ciągu kilku następnych lat sytuacja będzie znacznie trudniejsza niż w ostatnich latach. Nie jesteśmy przeciwni powracaniu do tematyki finansów publicznych, ale strategii rozwoju pozbawionej możliwości finansowania, która przewiduje plany oszczędnościowe mogące spowodować nieobliczalne skutki społeczne, potęgujące nierówność, i która nie przewiduje zajęcia się żadną z form nierówności w podziale dóbr."@pl16
". Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, quer o Conselho, quer a Comissão trabalharam muito arduamente no domínio da governação económica, estando hoje o Parlamento Europeu a debater as seis propostas da Comissão sobre o assunto. Este não pode ser o espírito do Tratado de Lisboa, pelo qual nos batemos tão duramente e que os senhores, Senhor Presidente em exercício do Conselho e o Senhor Comissário, têm obrigação de implementar. Hoje, estamos sob o regime do Tratado de Lisboa, que no seu artigo 9º estipula, e passo a citar, "que na definição e execução das suas políticas e acções, a União tem em conta as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de uma protecção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de educação, formação e protecção da saúde humana". Este artigo é vinculativo em todas as Instituições da União e em todas as suas políticas. Não obstante, hoje, o Senhor Presidente em exercício do Conselho e o Senhor Comissário não procederam a uma avaliação de impacto sobre o "pacote de governação económica" sobre a qual me pedem que delibere. Estas avaliações de impacto são muito caras à Comissão, quando de trata, por exemplo, de implementar uma legislação sobre doenças electromagnéticas. Isso é de aplaudir, mas desejaríamos que se empregasse o mesmo zelo na governação económica. De outro modo, o que vemos? Vemos o Comissário Rehn a explicar-nos hoje que devia haver três pilares na sua estratégia: crescimento, por um lado; governação económica, por outro, e, finalmente, supervisão dos mercados financeiros. Todavia, se a mão direita não sabe o que faz a esquerda, a acção da União Europeia será incoerente e não haverá respeito do Direito europeu a título do artigo 9º. Exortamo-los, por conseguinte, a avaliar o impacto social em termos de emprego, em termos do financiamento das pensões de reforma, em termos da segurança social, em termos do financiamento dos serviços públicos, das medidas que se preparam para tomar. Qual será o impacto da luta contra a pobreza sobre o objectivo do Conselho e da Comissão na Estratégia "Europa 2020", quando ficamos a saber que hoje, na União Europeia, 116 milhões de pessoas estavam ameaçadas de pobreza ou exclusão social com base em números válidos para 2008? A realidade é que a Comissão parece aplicar um mandato secreto, pedindo-lhes, em resposta às preocupações de alguns Estados-Membros, dentro do Conselho, que reformem o Pacto de Estabilidade e Crescimento de molde a torná-lo mais vinculativo, a fim de estabelecer sanções preventivas e correctivas, ignorando a estratégia de investimento necessária em torno da qual os senhores mesmos adoptaram a Estratégia "Europa 2020". Sabemos que, no que diz respeito à criação de postos de trabalho, ao longo dos próximos anos, a situação em termos de perspectivas de crescimento será mais difícil do que foi nos anos que acabam de findar. Não somos contrários a um regresso a cenas de finanças públicas, mas opomo-nos a uma estratégia de crescimento que não tem meios de financiamento, com planos de austeridade que correm o risco de ter efeitos sociais incomensuráveis, com potenciais consequências em termos de desigualdade e em que nenhuma das desigualdades relativamente à distribuição das riqueza é abordada."@pt17
". Dnă președintă, dle Președinte în exercițiu al Consiliului, dle comisar, ambele instituții au lucrat mult în domeniul guvernanței economice și, astăzi, Parlamentul European dezbate cele șase propuneri ale Comisiei privind guvernanța economică. Acesta nu poate fi spiritul Tratatului de la Lisabona, pentru care am luptat din greu și pe care dvs., dle Președinte în exercițiu al Consiliului, dle comisar aveți obligația să îl aplicați. Astăzi suntem guvernați de Tratatul de la Lisabona, iar articolul 9 prevede ca, în definirea și aplicarea politicilor și activităților sale, Uniunea să, citez, „țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane”. Acest articol are caracter obligatoriu pentru toate instituțiile Uniunii și pentru toate politicile sale. Totuși, astăzi, nu ați realizat o evaluare de impact pentru „pachetul de guvernanță economică” asupra căruia ne cereți să deliberăm. Aceste evaluări de impact sunt foarte mult pe placul Comisiei, atunci când, de exemplu, se vorbește de aplicarea legislației privind bolile asociate câmpurilor electromagnetice. Acest lucru trebuie salutat, însă am dori să vedem același interes și în privința guvernanței economice. Dar, dimpotrivă, ce vedem? Îl vedem pe dl comisar Rehn explicându-ne astăzi că strategia s-ar baza pe trei piloni: pe de o parte, creșterea economică, pe de altă parte, guvernanța și, în final, supravegherea piețelor financiare. Însă, dacă dreapta nu știe ce face stânga, măsurile Uniunii Europene vor fi incoerente, și nu se va respecta legislația europeană în conformitate cu articolul 9. Prin urmare, vă solicităm să efectuați o evaluare a impactului social în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, finanțarea pensiilor, protecția socială, finanțarea serviciilor publice sau măsurile pe care vă pregătiți să le luați. Ce impact va avea lupta împotriva sărăciei asupra obiectivului Strategiei 2020, în condițiile în care, pe baza cifrelor valabile pentru 2008, aflăm că astăzi, în Uniunea Europeană, 116 milioane de oameni au cunoscut amenințarea sărăciei sau a excluziunii sociale? Se pare că în realitate Comisia îndeplinește un mandat secret în temeiul căruia vi se solicită, ca răspuns la preocupările unor state membre din cadrul Consiliului, să reformați Pactul de stabilitate si creștere, astfel încât acesta să aibă un caracter mai obligatoriu, să stipuleze sancțiuni preventive și corective, ignorând strategia de investiție necesară pe care o presupune ceea ce ați adoptat chiar dvs., respectiv Strategia 2020. Știm că, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, în următorii ani situația legată de perspectivele de creștere va fi mai dificilă decât în anii trecuți. Nu ne opunem unei reveniri pe scenele finanțelor publice, dar suntem adversarii unei strategii de creștere care nu are niciun mijloc de finanțare și se bazează doar pe planuri de austeritate care pot avea efecte sociale enorme și sunt susceptibile de a genera consecințe majore în ceea ce privește inegalitățile, neabordând niciuna dintre aceste inegalități prin luarea în considerare a distribuirii bogăției."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, obe vaše inštitúcie veľmi usilovne pracovali v oblasti hospodárskeho riadenia a dnes sa v Európskom parlamente diskutuje o šiestich návrhoch Komisie o hospodárskom riadení. Toto nemôže byť podstatou Lisabonskej zmluvy, za ktorú sme tak tvrdo bojovali a ktorú ste, vážený pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, povinní vykonávať. V súčasnosti pracujeme v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorej článok 9 uvádza, že pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia, citujem, „prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia“. Tento článok je záväzný pre všetky inštitúcie Únie a vzťahuje sa na všetky jej politiky. Napriek tomu ste ešte nevykonali hodnotenie sociálneho dosahu „balíka hospodárskeho riadenia“, ktorý mám zvažovať. Komisii veľmi záleží na týchto hodnoteniach dosahov napríklad v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov o ochoreniach spôsobených elektromagnetickým žiarením. Treba to uvítať, no chceli by sme, aby sa s rovnakým nadšením pristupovalo aj k hospodárskemu riadeniu. Čoho sme inak svedkami? Sme svedkami toho, ako nám dnes pán komisár Rehn vysvetľuje, že jeho stratégia bude stáť na troch pilieroch: na jednej strane na raste, na druhej na hospodárskom riadení a napokon na dohľade finančných trhov. Ak však pravá ruka nevie, čo robí ľavá, nebude činnosť Európskej únie súvislá a nebude sa dodržiavať európske právo, pokiaľ ide o článok 9. Preto vás naliehavo žiadame, aby ste zhodnotili sociálny dosah, pokiaľ ide o zamestnanosť, financovanie starobných dôchodkov, sociálnu ochranu, financovanie verejných služieb a opatrenia, ktoré plánujete prijať. Aký dosah bude mať na váš cieľ stratégie do roku 2020 boj proti chudobe, keď na základe údajov z roku 2008 vieme, že v súčasnosti ohrozuje chudoba a sociálne vylúčenie v Európskej únii 116 miliónov ľudí? Skutočnosť je taká, že Komisia vás – zrejme na základe tajného mandátu – v reakcii na obavy niektorých členských štátov žiada o reformu Paktu stability a rastu, aby bol záväznejší, a o ustanovenie preventívnych a nápravných sankcií v rámci Rady, pričom neberie do úvahy potrebnú investičnú stratégiu v súvislosti so stratégiou 2020, ktorú ste sami prijali. Vieme, že pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, v najbližších rokoch bude situácia v súvislosti s vyhliadkami na rast zložitejšia ako v uplynulých rokoch. Nenamietame proti návratu verejných financií na scénu, ale sme proti stratégii rastu bez prostriedkov financovania, no s plánmi úsporných opatrení, ktoré môžu mať nesmierne sociálne dosahy. Sme proti stratégii s potenciálnymi následkami, pokiaľ ide o nerovnosť, proti stratégii, ktorou sa neriešia žiadne nerovnosti v súvislosti s rozdelením bohatstva."@sk19
"Gospa predsednica, predsednik Sveta, obe instituciji sta si močno prizadevali na področju gospodarskega upravljanja in danes Evropski parlament razpravlja o šestih predlogih Komisije o gospodarskem upravljanju. To ne more biti duh Lizbonske pogodbe, za katero smo si tako prizadevali in ki ste jo, predsednik Sveta, zavezani izvajati. Danes delujemo v skladu z Lizbonsko pogodbo, njen člen 9 pa določa, da Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti, navajam „upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja“. Ta člen je zavezujoč za vse institucije Unije in vse njene politike. Vendar danes niste izvedli ocene vpliva na „sveženj o gospodarskem upravljanju“, o katerem želite, da razpravljam. Te ocene vplivov so zelo blizu Komisiji, ko gre na primer za izvajanje zakonodaje o elektromagnetni bolezni. To je treba pozdraviti, vendar bi radi, da se z isto vnemo lotimo gospodarskega upravljanja. Kaj sicer vidimo? Vidimo komisarja Rehna, ki nam danes pojasnjuje, da bi njegova strategija imela tri stebre: rast na eni strani, gospodarsko upravljanje na drugi in na koncu nadzor finančnih trgov. Vendar bo delovanje Evropske unije neskladno, če desna roka ne ve, kaj počne leva, evropska zakonodaja v smislu člena 9 pa se ne bo upoštevala. Zato vas pozivamo, da ocenite socialni vpliv v smislu financiranja pokojninskega sistema, socialnega varstva, financiranja javnih storitev in ukrepov, na katere se pripravljate. Kakšen bo vpliv boja proti revščini na vaš cilj strategije 2020, ko vemo, da je danes v Evropski uniji 116 milijonov ljudi ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti na podlagi podatkov, ki veljajo za leto 2008? V resnici se zdi, da Komisija, uporablja tajna pooblastila, ko želi, da kot odziv na pomisleke nekaterih držav članic v Svetu prenovite pakt za stabilnost in rast, da bi bil bolj zavezujoč in bi zagotavljal preventivne in korektivne sankcije, ne meni pa se za potrebno naložbeno strategijo, na podlagi katere ste odobrili strategijo 2020. Vemo, da bodo v naslednjih nekaj letih razmere glede ustvarjanja delovnih mest v smislu možnosti za rast težje kot v letih, ki so pravkar minila. Ne nasprotujemo vrnitvi scene javnih financ, smo pa proti strategiji za rast, ki nima nobenih finančnih sredstev, pač pa ima varčevalne ukrepe, ki imajo lahko nemerljive socialne učinke in morebitne posledice glede neenakosti in kjer se ne obravnava nobena od neenakosti glede porazdelitve bogastva."@sl20
". Fru talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot! Era båda institutioner har lagt ned mycket hårt arbete på området ekonomisk styrning och i dag debatterar Europaparlamentet de sex kommissionsförslagen om ekonomisk styrning. En sådan strategi kan inte vara i Lissabonfördragets anda. Vi kämpade så hårt för detta fördrag och ni, herr rådsordförande och herr kommissionsledamot, är skyldiga att genomföra det. I dag styrs vi av artikel 9 i Lissabonfördraget där det föreskrivs att unionen vid fastställandet och genomförandet av sin politik och sina åtgärder ska ”beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor”. Denna artikel är bindande för alla unionens institutioner och all dess politik. Trots det har ni ännu inte genomfört någon konsekvensbedömning av det paket om ekonomisk styrning som ni ber mig att överväga. När det t.ex. gäller genomförandet av lagstiftning om sjukdomar orsakade av elektromagnetisk strålning är kommissionen mycket angelägen om att genomföra konsekvensbedömningar. Detta är positivt, men vi skulle önska att samma entusiasm ägnades åt ekonomisk styrning. Vad händer annars? Kommissionsledamot Olli Rehn har i dag förklarat för oss att hans strategi består av tre pelare: tillväxt, ekonomisk styrning och slutligen övervakning av finansmarknaderna. Men om den högra handen inte vet vad den vänstra gör kommer EU:s agerande att te sig inkonsekvent och EU-lagstiftningen i artikel 9 kommer inte att efterlevas. Därför uppmanar vi er att utvärdera de sociala konsekvenserna när det gäller sysselsättning, finansiering av pension, socialt skydd, finansiering av samhällsservice och de åtgärder ni förbereder er på att vidta. På vilket sätt kommer kampen mot fattigdom påverka ert mål med 2020-strategin mot bakgrund av att vi i dag fått veta att 116 miljoner människor i EU hotades av fattigdom eller social utestängning enligt 2008 års siffror? Det förefaller som om kommissionen utövar ett hemligt mandat som innebär att den ber er i rådet att möta medlemsstaternas oro med reformer av stabilitets- och tillväxtpakten för att göra den mer bindande samt föreskrivande av förebyggande och korrigerande påföljder. Samtidigt uppmanar den er att ignorera den nödvändiga investeringsstrategin för det som ni själva har antagit, nämligen 2020-strategin. I fråga om skapande av sysselsättning är vi medvetna om att situationen när det gäller tillväxtutsikter under de kommande åren kommer att bli svårare än vad den varit de senaste åren. Vi motsätter oss inte en återgång till offentlig finansiering. Däremot motsätter vi oss en tillväxtstrategi som saknar finansieringsverktyg, med åtstramningsplaner som kan få oändliga sociala effekter och potentiella konsekvenser när det gäller ojämlikheter och där ingen av dessa ojämlikheter när det gäller fördelning av välstånd åtgärdas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph