Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-223"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.23.3-223"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, yesterday I wondered whether I had fallen through a kink in the space-time continuum and ended up in the 1970s. Today I am wondering whether it is the 1770s. Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government. He said that ‘at such distance and from under the eye of their constituents’, governors must of necessity tend to ‘corruption, plunder and waste’. What a perfect description of what happens in the EU budget, with its unapproved accounts, the misallocation of resources, and these constantly rising figures, despite the attempts of the 27 Member States to rein in their spending. It is what happens when you have no link between taxation, representation and expenditure, when the EU expects bouquets for spending money but not brickbats for raising it. The only way in which we will be able to bring these figures back in line with public opinion is when we restore budgetary responsibility to national parliaments and to national parliamentarians who have to justify themselves to their constituents, who are also their taxpayers."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, včera jsem se ptal sám sebe, zda jsem časovou smyčkou nepropadl do časoprostorového kontinua a neskončil v 70. letech dvacátého století. Dnes si říkám, zda to nejsou 70. léta osmnáctého století. Dovolte, abych ocitoval postřeh, který vyslovil Thomas Jefferson o vládě ve Spojeném království. Řekl, že „při takové vzdálenosti a mimo dohled svých voličů“ mají vládci nutně sklon ke „korupci, loupení a plýtvání“. Je to vskutku dokonalý obraz toho, co se děje v rozpočtu EU, kde jsou neschválené účetní závěrky, špatné rozdělování finančních prostředků a neustále rostoucí čísla, i přes snahy 27 členských států krotit své výdaje. Toto se děje, když neexistuje žádná spojitost mezi daněmi, zastoupením a výdaji, když EU očekává pugety za utrácení peněz, ale už ne urážky za zvyšování výdajů. Jediný způsob, jak se nám podaří uvést tato čísla opět do souladu s veřejným míněním, je vrátit rozpočtovou odpovědnost národním parlamentům, neboť ty se musí ospravedlňovat před svými voliči, kteří jsou zároveň jejich daňovými poplatníky."@cs1
"( ) Hr. formand! I går spekulerede jeg på, om jeg var faldet gennem en krumning i rum-tidskontinuummet og var endt i 1970'erne. I dag spekulerer jeg på, om det er 1770'erne. Lad mig nævne en observation, som Thomas Jefferson gjorde vedrørende forvaltning over afstande. Han sagde, at på en sådan afstand – og under deres vælgeres bevågenhed – er de valgte nødt til at vogte sig for "korruption, uforholdsmæssige opkrævninger og spild". Sikke en perfekt beskrivelse af det, der foregår i EU-budgettet med de ikkegodkendte konti, den fejlagtige tildeling af ressourcer og de konstant stigende beløb – på trods af de tilløb, de 27 medlemsstater gør til at tøjle deres udgifter. Det er det, der sker, når der ikke er forbindelse mellem beskatningen, de valgte repræsentanter og udgifterne, som når EU forventer ros for at bruge penge, men ikke ris for at skaffe dem. Den eneste måde, hvorpå vi kan bringe beløbene tilbage på linje med, hvad offentligheden synes er i orden, vil være, at vi giver ansvaret for budgettet tilbage til de nationale parlamenter og til medlemmerne af de nationale parlamenter, der skal retfærdiggøre sig over for deres vælgere, som også er deres skatteydere."@da2
"Herr Präsident, gestern habe ich mich gefragt, ob ich durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum gefallen und in den 1970er Jahren gelandet bin. Heute frage ich mich, ob es die 1770er Jahre sind. Lassen Sie mich eine Bemerkung zitieren, die Thomas Jefferson über weltentrückte und distanzierte Regierungen gemacht hat. Er sagte sinngemäß, „bei einer solchen Distanziertheit gegenüber den Wählern“ neigen Regierende zwingend zu „Korruption, Plünderung und Verschwendung“. Was für eine perfekte Beschreibung für das, was im EU-Haushalt passiert, mit seinen nicht genehmigten Konten, der Fehlzuweisung von Mitteln und den ständig steigenden Zahlen, obwohl die 27 Mitgliedstaaten versuchen, ihre Ausgaben zu reduzieren. Das ist es, was passiert, wenn es keine Verbindung zwischen Abgaben, Nachweis und Ausgaben gibt, wenn die EU Lob fürs Geldausgeben erwartet, aber keine Kritik für die Erhebung von Steuern einstecken kann. Die einzige Möglichkeit, diese Zahlen wieder mit der öffentlichen Meinung in Einklang zu bringen, besteht darin, dass wir die Verantwortung für den Haushalt wieder an nationale Parlamente und nationale Parlamentarier abgeben, die sich gegenüber ihren Wählern, die auch ihre Steuerzahler sind, rechtfertigen müssen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εχθές αναρωτήθηκα εάν χάθηκα στον χωροχρόνο και κατέληξα στη δεκαετία του 1970. Σήμερα, αναρωτιέμαι εάν βρίσκομαι στη δεκαετία του 1770. Επιτρέψτε μου να παραθέσω μια παρατήρηση που διατύπωσε ο Thomas Jefferson σχετικά με την αποστασιοποιημένη διακυβέρνηση. Είτε ότι «σε τόση απόσταση και υπό το βλέμμα των ψηφοφόρων τους», οι κυβερνήτες τείνουν υποχρεωτικώς στη «διαφθορά, τη διαρπαγή και τη διασπάθιση». Τι τέλεια περιγραφή για το τι συμβαίνει στον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τους μη εγκεκριμένους λογαριασμούς του, τη μη αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και τους συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς, παρά τις προσπάθειες των 27 κρατών μελών να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει κανένας σύνδεσμός μεταξύ της φορολογίας, της εκπροσώπησης και των δαπανών, όταν η ΕΕ προσδοκά επαίνους για τις δαπάνες χρημάτων, αλλά όχι επικρίσεις για την αύξησή τους. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε εκ νέου τους αριθμούς αυτούς με την κοινή γνώμη είναι να αποκαταστήσουμε την ευθύνη σε θέματα προϋπολογισμού στα εθνικά κοινοβούλια και στους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίου, οι οποίοι πρέπει να δικαιολογούνται στους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας, που είναι ταυτόχρονα και οι φορολογούμενοί τους."@el10
"Señor Presidente, ayer me preguntaba si no me habría subido por error a la máquina del tiempo y me encontraba de vuelta en la década de 1970. Y hoy lo que me pregunto es si no estaré en la de 1770. Permítanme que cite una observación de Thomas Jefferson sobre el gobierno a larga distancia; decía que «desde tan lejos y apartados de la vista de los electores», los gobernadores a la fuerza deben tender a «la corrupción, el expolio y el despilfarro». Una descripción perfecta de lo que ocurre en el caso del presupuesto de la UE con sus cuentas no aprobadas, la distribución errónea de recursos y esas cantidades en permanente aumento pese a los intentos de los veintisiete Estados miembros de controlar su gasto. Es lo que ocurre cuando no hay vinculación alguna entre finalidad, representación y gasto, cuando la UE espera toda clase de elogios por gastar dinero pero ni la menor crítica por recaudarlo. La única manera de hacer que esas cifras vuelvan a niveles aceptables a ojos de la opinión pública es devolver la responsabilidad presupuestaria a los parlamentos nacionales y a sus miembros, que tendrán que rendir cuentas ante los votantes, quienes además también son los contribuyentes."@es21
"Austatud juhataja! Eile hakkasin mõtlema, et kas olen ehk läbi aegruumi lõhe kukkunud ning 1970ndates lõpetanud. Täna tundus mulle, nagu elaksime 1770ndatel. Meenutaksin siinkohal Thomas Jeffersoni sõnu eemalt valitsemise kohta. Ta ütles, et kaugel viibivad ja oma valijate silma alt kadunud valitsejad kalduvad korrumpeeruma, riisuma ja raiskama. Kui täpselt kirjeldab see ELi eelarvega toimuvat – heakskiitmata raamatupidamine, vahendite vääreraldamine ja need pidevalt suurenevad summad, mis 27 liikmesriigi kokkuhoiumeetmetest hoolimata põrmugi ei vähene. Just nii juhtub siis, kui puudub igasugune side maksusüsteemi, esindatuse ja kulude vahel, kui EL ootab küll kiidusõnu raha kulutamise eest, ent ei ole valmis selle kogumisega kaasnevaks kriitikaraheks. Ainus lahendus, kuidas need numbrid taas avaliku arvamuse kohaselt sobivatesse piiridesse saada, on anda eelarveline vastutus uuesti üle riikide parlamentidele ja riigi parlamendiliikmetele, kes peavad end õigustama oma valijate ees, kes on ühtlasi ka nende maksumaksjad."@et5
"Arvoisa puhemies, eilen mietin, olenko joutunut avaruusaikajatkumon pyörteisiin ja päätynyt 1970-luvulle. Tänään mietin, olenko sittenkin 1770-luvulla. Haluan siteerata erästä Thomas Jeffersonin toteamusta etähallinnosta. Hän sanoi, että "pitkän etäisyyden päästä ja kaukana äänestäjiensä valvovan silmän alta hallitsijoiden on välttämätöntä pyrkiä korruptioon, rosvoukseen ja tuhlailuun". Siinäpä vasta täydellinen kuvaus EU:n talousarviosta, jota koskeva tilinpäätös on vahvistamatta, jonka varoja väärinkäytetään ja jonka määrärahoja nostetaan jatkuvasti huolimatta siitä, että kaikki 27 jäsenvaltiota pyrkivät hillitsemään kulujaan. Juuri näin käy, kun verotuksen, edustuksen ja menojen välillä ei ole yhteyttä ja kun EU odottaa saavansa kiitosta rahan käytöstä ja välttävänsä kritiikin sen lisäämisestä. Ainut keino palauttaa määrärahat yleisen mielipiteen hyväksymälle tasolle on siirtää vastuu talousarviosta takaisin kansallisille parlamenteille – kansallisille parlamenteille, jotka ovat tilivelvollisia äänestäjilleen, eli veronmaksajilleen."@fi7
"Monsieur le Président, hier je me suis demandé si une bizarrerie du continuum de l’espace-temps ne m’avait pas ramené aux années 1970. Aujourd’hui je me demande s’il ne s’agit pas des années 1770. Permettez-moi de citer une remarque de Thomas Jefferson au sujet de l’éloignement du gouvernement. Il disait qu’à une telle distance et si loin du regard de leurs électeurs, les dirigeants doivent nécessairement avoir tendance à la corruption, au pillage et au gaspillage. Quelle parfaite description de ce qu’il se passe avec le budget de l’UE, avec ses comptes non approuvés, l’allocation inappropriée des ressources et ces chiffres en hausse constante, malgré les tentatives des 27 États membres pour freiner leurs dépenses. Voilà ce qu’il se passe quand il n’y a pas de lien entre la fiscalité, la représentation et les dépenses, quand l’UE s’attend à recevoir des fleurs pour avoir dépensé de l’argent, mais pas à des jets de tomates pour en avoir dépensé davantage. Le seul moyen que nous ayons de rendre ces chiffres conformes aux attentes de l’opinion publique, c’est de redonner la responsabilité budgétaire aux parlements nationaux et aux parlementaires nationaux qui doivent se justifier devant leurs électeurs, qui sont également leurs contribuables."@fr8
"Elnök úr, tegnap úgy éreztem, hogy egy téridő-görbületbe estem, és a 70-es években landoltam. Ma már úgy érzem, hogy talán inkább az 1770-es években. Hadd idézzem Thomas Jefferson szavait a távolról kormányzó kormányokról!. Ha a vezetők „távolról és választópolgáraik felügyelete nélkül kormányoznak”, akkor szükségszerűen hajlanak a „korrupcióra, sikkasztásra és pazarlásra”. Micsoda tökéletes leírása ez annak, ami az EU költségvetésével történik: jóvá nem hagyott elszámolások, a források rossz elosztása és – a 27 tagállam költségcsökkentési kísérletei ellenére – a folyamatosan növekvő számok. Ez történik, ha nincs kapcsolat az adóztatás, a képviselet és a források felhasználása között. Az EU köszönetet vár azért, hogy elkölti a pénzt, de úgy gondolja, nem jár kritika azért, ha növeli a kiadásokat. Egyedül úgy lehet ezeket a számokat a közvélemény elvárásainak megfelelően alakítani, ha a költségvetési felelősséget visszaadjuk a nemzeti parlamenteknek és azok képviselőinek, akik elszámolással tartoznak választópolgáraiknak, akik egyben az adófizetők is."@hu11
"Signor Presidente, ieri mi sono chiesto se non fossi per caso precipitato in un tunnel spazio-temporale tornando indietro nel tempo fino agli anni Settanta; oggi mi chiedo se mi trovo nel 1770. Vorrei citare un commento di Thomas Jefferson riguardo al governo distante. Egli disse: “A una tale distanza e da sotto gli occhi degli elettori i governanti devono per necessità tendere alla corruzione, al saccheggio e allo sperpero”. È una descrizione perfetta di quello che sta succedendo al bilancio dell’Unione europea, che presenta conti non approvati, un’errata allocazione delle risorse e cifre in costante aumento, nonostante i tentativi dei 27 Stati membri di contenere le spese. Ecco cosa succede quando c’è uno scollamento tra tassazione, rappresentanza e spesa, e quando l’Unione europea si attende solo elogi per il denaro che spende e nessuna critica per il denaro che riscuote. L’unico modo per riallineare queste cifre all’opinione pubblica è ripristinare la responsabilità in materia di bilancio nei parlamenti e nei parlamentari nazionali che devono rendere conto ai loro elettori, ovvero i loro contribuenti."@it12
"Pone pirmininke, vakar savęs klausiau, gal man pavyko prasiveržti pro erdvės ir laiko kilpą ir dėl to atsidūriau XX a. aštuntajame dešimtmetyje. Šiandien savęs klausiu, ar tai ne XVIII a. aštuntasis dešimtmetis. Norėčiau pacituoti pastabą, kurią T. Jefferson pateikė apie nutolusią vyriausybę. Jis sakė, kad, „būdami tokiu atstumu ir ištrūkę savo rinkėjams iš akių“, valdytojai neišvengiamai linksta į „korupciją, grobstymą ir švaistymą“. Koks tobulas apibūdinimas to, kas nutinka ES biudžetui ir jo nepatvirtintoms sąskaitoms, neteisingam lėšų paskirstymui ir šiems nuolat didėjantiems skaičiams, nepaisant 27 valstybių narių bandymų pažaboti jų išlaidavimą. Štai kas atsitinka, kai jūs neturite ryšio tarp apmokestinimo, atstovavimo ir išlaidų ir kai ES tikisi puokščių už pinigų leidimą, o ne plytgalių už išlaidų didinimą. Vienintelis būdas sugrąžinti šiuos skaičius į tokį lygį, kuris atitiktų viešąją nuomonę, – mums sugrąžinti atsakomybę nacionaliniams parlamentams ir nacionaliniams parlamentarams, privalantiems pasiteisinti savo rinkėjams, kurie taip pat yra jų mokesčių mokėtojai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vakar es vēlējos uzzināt, vai neesmu izkritis caur telpas–laika vijumiem un nokļuvis 20. gadsimta 70–tajos gados. Šodien es vēlētos uzzināt, vai tie nav 18. gadsimta 70–tie gadi. Atļaujiet man citēt piezīmi, ko izteica par attālo pārvaldību. Viņš sacīja, ka “no šāda attāluma un šādā vēlētāju uzraudzībā” pārvaldītāji noteikti pievērsīsies „korupcijai, laupīšanai un izšķērdībai”. Kāds teicams apraksts tam, kas notiek saistībā ar ES budžetu, ar tā neapstiprinātajiem aprēķiniem, resursu neracionālu izmantošanu un šiem pastāvīgi augošajiem cipariem, neskatoties uz 27 dalībvalstu mēģinājumiem ierobežot savus tēriņus. Tas notiek, ja nav saiknes starp nodokļu sistēmu, pārstāvību un izdevumiem, kad ES gaida ziedu buķetes par naudas tēriņiem, bet ne nelabvēlīgas atsauksmes par to palielināšanu. Vienīgais veids, kā šos skaitļus atkal saskaņot ar sabiedrības viedokli, ir atjaunot valstu parlamentu un parlamentāriešu atbildību par budžetu, jo viņiem savi lēmumi ir jāpamato vēlētājiem, kas ir arī viņu nodokļu maksātāji."@lv13
"Mr President, yesterday I wondered whether I had fallen through a kink in the space-time continuum and ended up in the 1970s. Today I am wondering whether it is the 1770s. Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government. He said that ‘at such distance and from under the eye of their constituents’, governors must of necessity tend to ‘corruption, plunder and waste’. What a perfect description of what happens in the EU budget, with its unapproved accounts, the misallocation of resources, and these constantly rising figures, despite the attempts of the 27 Member States to rein in their spending. It is what happens when you have no link between taxation, representation and expenditure, when the EU expects bouquets for spending money but not brickbats for raising it. The only way in which we will be able to bring these figures back in line with public opinion is when we restore budgetary responsibility to national parliaments and to national parliamentarians who have to justify themselves to their constituents, who are also their taxpayers."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, gisteren vroeg ik me nog af of ik misschien door een kronkel in het ruimte-tijd-continuüm in de jaren zeventig van de twintigste eeuw was beland. Vandaag vraag ik me af of het niet 1770 is. Ik zou een opmerking van Thomas Jefferson willen citeren over een regering die ver van het volk afstaat. Hij meende dat de regerenden op een afstand, onttrokken aan het zicht van de kiezers, zich welhaast moeten overgeven aan corruptie, zelfverrijking en verkwisting. Wat een perfecte beschrijving van de gebeurtenissen rond de EU-begroting met haar niet-goedgekeurde rekeningen, slordige toewijzing van middelen en bedragen die continu stijgen, ondanks de pogingen van de 27 lidstaten om hun uitgaven te beteugelen. Dit is wat er gebeurt als er geen koppeling bestaat tussen belastingheffing, volksvertegenwoordiging en uitgaven, als de EU schouderklopjes verwacht als zij de geldkraan openzet, maar geen verwensingen wil als zij de begroting verhoogt. We kunnen deze bedragen alleen weer in lijn brengen met de verwachtingen van de publieke opinie wanneer de begrotingsverantwoordelijkheid wordt teruggegeven aan de nationale parlementen en de nationale parlementariërs, die aan hun kiezers, die tegelijkertijd hun belastingbetalers zijn, rekenschap moeten afleggen."@nl3
"Panie Przewodniczący! Wczoraj zastanawiałem się, czy wpadłem w zagięcie czasoprzestrzeni i trafiłem w lata siedemdziesiąte XX wieku. Dziś zastanawiam się, czy jestem w latach siedemdziesiątych XVIII wieku. Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie. Powiedział on, że „w takiej odległości i z dala od oczu wyborców” gubernatorzy nieodmiennie skłaniają się ku „korupcji, rabunkowi i marnotrawstwu”. Cóż za doskonały opis tego, co dzieje się w budżecie UE z jego niezatwierdzonymi sprawozdaniami, niewłaściwym przydziałem środków i nieustannie rosnącymi liczbami pomimo wysiłków 27 państw członkowskich na rzecz ograniczania własnych wydatków. Takie rzeczy dzieją się, gdy nie ma związku między opodatkowaniem, reprezentacją i wydatkami oraz gdy UE spodziewa się pochwał za swoje wydatki, ale nie nagany za sposób ich finansowania. Jedynym sposobem przywrócenia zgodności tych liczb z zapatrywaniami społecznymi będzie oddanie odpowiedzialności za budżet z powrotem parlamentom krajowym oraz tamtejszym posłom i posłankom, którzy muszą tłumaczyć się przed swoimi wyborcami, a zarazem podatnikami."@pl16
"Senhor Presidente, ontem, perguntei-me se teria sido sugado por algum "buraco negro" e ido parar à década de 1970. Hoje pergunto-me se estarei na de 1770. Permitam-me que cite uma observação feita por Thomas Jefferson a respeito do governo à distância. Diz ele que, à distância e subtraídos ao olhar dos cidadãos, os governantes tendem forçosamente para "a corrupção, o saque e o desperdício". Que magnífica descrição do que ocorre com o orçamento da UE, com as suas contas por aprovar, a má aplicação dos recursos, e estes números em escalada permanente, apesar das tentativas dos 27 Estados-Membros de controlarem a sua despesa. É o que sucede quando tributação, representação e despesa não estão interligadas, quando a UE pode contar com ramos de flores para gastar dinheiro, mas não se sujeita a ser zurzida por não ter de ir buscá-lo ao bolso dos contribuintes. A única maneira de conseguirmos reconciliar estes números com as exigências da opinião pública é devolvermos os poderes orçamentais aos parlamentos nacionais e aos deputados nacionais, que respondem perante os seus eleitores, que são também os seus contribuintes."@pt17
"Dle președinte, ieri m-am întrebat dacă nu cumva m-am pierdut într-un continuu spațiu-timp și am ajuns în anii 1970. Astăzi mă întreb dacă nu cumva este vorba de anii 1770. Permiteți-mi să citez o observație pe care Thomas Jefferson a făcut-o cu privire la guvernarea la distanță. Acesta a spus că „la o astfel de distanță de privirile alegătorilor lor”, guvernatorii tind în mod inevitabil către „corupție, jaf și risipă”. Ce descriere perfectă a ceea ce se întâmplă cu bugetul Uniunii Europene, cu conturile sale neaprobate, alocarea greșită a resurselor, și aceste cifre care continuă să crească, în ciuda încercărilor celor 27 de state membre de a-și ține în frâu cheltuielile. Este ceea ce se întâmplă atunci când nu există nici o legătură între impozitare, reprezentare și cheltuieli, atunci când UE așteaptă elogii când cheltuie banii dar nu și critici atunci când îi colectează. Singura modalitate prin care vom fi în măsură să readucem aceste cifre la nivelul dorit de opinia publică este de a restabili responsabilitatea bugetară a parlamentelor naționale și a parlamentarilor naționali, care trebuie să se justifice în fața alegătorilor lor, cei care sunt și contribuabilii lor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, včera som si lámal hlavu nad tým, či som sa nedostal do časopriestorovej slučky a neocitol sa v 70. rokoch 20. storočia. Dnes si zasa lámem hlavu nad tým, či toto nie sú 70. roky 18. storočia. Dovoľte, aby som citoval myšlienku Thomasa Jeffersona o vzdialenej vláde. Jefferson povedal, že „z takej vzdialenosti a pod chabým dohľadom svojich voličov“ guvernéri musia zákonite mať tendenciu ku „korupcii, sprenevere a plytvaniu“. Aký dokonalý opis toho, čo sa deje s rozpočtom EÚ, s jeho nepotvrdenými účtami, zlým rozdeľovaním zdrojov a týmito neustále rastúcimi číslami napriek pokusom 27 členských štátov krátiť svoje výdavky. Toto sa stáva, keď neexistuje súvislosť medzi zdanením, reprezentáciou a výdavkami, keď EÚ očakáva cukor za míňanie peňazí, ale nie bič za zvyšovanie výdavkov. Jediný spôsob, ako dokážeme vrátiť tieto čísla do súladu s verejnou mienkou, je obnovenie zodpovednosti v oblasti rozpočtu pre národné parlamenty a poslancov, ktorí sa musia obhajovať pred svojimi voličmi, ktorí sú aj ich daňovými poplatníkmi."@sk19
"Gospod predsednik, včeraj sem se spraševal, ali sem padel skozi zanko v prostorsko-časovnem kontinuumu in se znašel v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Danes se sprašujem, ali smo v sedemdesetih letih sedemnajstega stoletja. Naj navedem pripombo Thomasa Jeffersona o oddaljeni vladi. Rekel je, da se tako oddaljeni in pred pogledi svojih volivcev skriti voditelji zagotovo nagibajo h korupciji, plenjenju in zapravljanju. To je odličen opis dogajanja v proračunu EU, ki ima neodobrena finančna poročila, napačno dodeljena sredstva in te stalno naraščajoče številke kljub poskusom 27 držav članic, da bi obrzdale svojo porabo. To se dogaja, ko ni povezave med obdavčitvijo, predstavniško ravnjo in odhodki, ko EU pričakuje pohvale za porabo denarja in nobenih kritik za povečanje porabe. Te številke bomo lahko ponovno uskladili z javnim mnenjem le, če bomo ponovno vzpostavili proračunsko odgovornost do nacionalnih parlamentov in nacionalnih poslancev, ki se morajo zagovarjati pred svojimi volivci, ki so tudi njihovi davkoplačevalci."@sl20
"Herr talman! I går undrade jag om jag hade fallit genom en maska i rum-tid-väven och hamnat på 1970-talet. I dag undrar jag om det är 1770-talet. Låt mig citera vad Thomas Jefferson sade om en avlägsen regeringsmakt. Han sade att på sådana avstånd och utanför sina väljares synfält är det oundvikligt att de styrande kommer att visa en benägenhet mot korruption, plundring och slöseri. Vilken perfekt beskrivning av vad som händer med EU:s budget, med dess icke godkända konton, snedfördelningen av resurser och dessa konstant stigande siffror, trots att de 27 medlemsstaterna försöker hålla nere sina utgifter. Det är vad som händer när det saknas en koppling mellan beskattning, representation och utgifter, när EU förväntar sig ros när man spenderar pengar, men inte ris när man höjer budgeten. Det enda sättet för oss att kunna få ned dessa siffror till en nivå som överensstämmer med den allmänna opinionen är att återföra budgetansvaret till de nationella parlamenten och till nationella parlamentsledamöter som måste stå till svars inför sina väljare, som också är deras skattebetalare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR ). -"18,20,15,1,14,2,13,4,21,9
"Thomas Jefferson"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph