Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-153"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.6.3-153"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"How to bring Europe closer to citizens and how to bring citizens closer to Europe is one of the main issues under discussion probably since the beginning of the European Community. The Convention on the Future of Europe worked out the basis for the current Treaty of Lisbon and also laid the ground for the mechanism for the citizens’ initiative. We now have this on our tables in concrete form, and in the very near future all citizens in the EU will have the possibility to bring issues important to them to the attention of European decision-makers. This initiative is one of the strongest measures for uniting citizens in Europe – an initiative which requires joint action, cooperation, coordination and the will to work together for a common European goal. Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference. I call upon the Commission and the Member States to promote this initiative and to ensure that it is easily accessible for everyone. I especially welcome the proposal for joint hearings with the Commission and Parliament. It is highly important that the directly elected European Parliament is closely involved and follows the concerns and issues of citizens."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jak přiblížit Evropu občanům a jak přiblížit občany Evropě, to je jednou z nejdiskutovanějších otázek pravděpodobně od počátku Evropského společenství. Konvent o budoucnosti Evropy vypracoval základ současné Lisabonské smlouvy a také položil základ mechanismu občanské iniciativy. Tu máme nyní na stole v konkrétní podobě a ve velmi blízké budoucnosti budou mít všichni občané EU možnost upozornit na otázky, které jsou pro ně důležité, ty, kteří mají v Evropě rozhodovací pravomoc. Tato iniciativa je jedním z nejsilnějších opatření na sjednocení občanů Evropy – iniciativa, která vyžaduje společné úsilí, spolupráci, koordinaci a vůli společně pracovat na dosažení společného evropského cíle. Na každém hlasu ve společnosti záleží, ale jen jednotným hlasem lze něco změnit. Apeluji na Komisi a členské státy, aby tuto iniciativu podporovaly a umožnily, aby byla snadno dostupná všem. Obzvláště vítám návrh na společná slyšení s Komisí a Parlamentem. Je nanejvýš důležité, aby se přímo volený Evropský parlament zájmy a záležitostmi občanů podrobně zabýval a sledoval je."@cs1
"Hvordan vi skal bringe Europa tættere på borgerne, og hvordan vi skal bringe borgerne tættere på Europa, er et af de primære spørgsmål, der har været drøftet, sandsynligvis siden begyndelsen af Det Europæiske Fællesskab. Konventet om Europas fremtid lagde grunden til den nugældende Lissabontraktat og også til mekanismen i borgerinitiativet. Dette ligger nu foran os i konkret form, og i den allernærmeste fremtid vil alle borgere i EU få mulighed for at henlede de europæiske beslutningstageres opmærksomhed på spørgsmål, der er vigtige for dem. Dette initiativ er en af de stærkeste foranstaltninger til forening af borgerne i Europa – et initiativ, som kræver en fælles indsats, samarbejde, koordinering og viljen til at arbejde sammen for et fælles europæisk mål. Hver stemme i samfundet tæller, men kun en forenet røst kan gøre en reel forskel. Jeg opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme dette initiativ og sikre, at det er let tilgængeligt for alle. Jeg er særlig glad for forslaget om fælles høringer i Kommissionen og Parlamentet. Det er meget vigtigt, at det direkte valgte Parlament er tæt inddraget og følger borgernes bekymringer og problemer."@da2
"Die Frage, wie man Europa und die Bürgerinnen und Bürger einander näher bringt, ist wahrscheinlich seit Beginn der Europäischen Gemeinschaft eines der wichtigen diskutierten Anliegen. Der Konvent zur Zukunft Europas hat sowohl die Grundlagen für die aktuelle Fassung des Vertrags von Lissabon ausgearbeitet als auch das Fundament für die Bürgerinitiative gelegt. Das Ergebnis liegt uns nun vor, und in naher Zukunft werden alle Bürgerinnen und Bürger in der EU die Möglichkeit haben, die europäischen Entscheidungsträger auf Fragen, die ihnen wichtig erscheinen, aufmerksam zu machen. Diese Initiative ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um Bürgerinnen und Bürger in Europa zusammenzuführen – es ist eine Initiative, die gemeinsames Handeln, Zusammenarbeit, Koordination und den Willen, zusammen für ein gemeinsames europäisches Ziel zu arbeiten, erfordert. Jede Stimme in einer Gesellschaft zählt, doch nur Geschlossenheit kann wirklich etwas bewegen. Ich rufe die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, diese Initiative zu fördern und sicherzustellen, dass sie für jeden leicht zugänglich ist. Besonders begrüße ich den Vorschlag zu gemeinsamen Anhörungen mit der Kommission und dem Parlament. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass das direkt gewählte Europäische Parlament eng eingebunden ist und den Anliegen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger nachgeht."@de9
"Το πώς θα έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και πώς θα έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη είναι ένα από τα βασικά ζητήματα υπό συζήτηση ίσως από την αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κατήρτισε τη βάση της ισχύουσας Συνθήκης της Λισαβόνας και προετοίμασε επίσης το έδαφος για τον μηχανισμό της πρωτοβουλίας πολιτών. Σήμερα, την έχουμε ενώπιόν μας σε συγκεκριμένη μορφή, και στο πολύ άμεσο μέλλον όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ζητήματα που είναι σημαντικά για τους ίδιους ενώπιον των ευρωπαίων αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτέλεσε ένα από τα ισχυρότερα μέτρα για την ένωση των πολιτών στην Ευρώπη – μια πρωτοβουλία που απαιτεί από κοινού δράση, συνεργασία, συντονισμό και θέληση συνεργασίας για έναν κοινό ευρωπαϊκό στόχο. Κάθε φωνή στην κοινωνία μετρά, αλλά μόνο μια ενωμένη φωνή μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτήν την πρωτοβουλία και να διασφαλίσουν ότι θα είναι εύκολα προσβάσιμη για όλους. Επικροτώ ιδίως την πρόταση για κοινές ακροάσεις με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά και να παρακολουθεί τους προβληματισμούς και τα προβλήματα των πολιτών."@el10
"Cómo acercar Europa a los ciudadanos y cómo acercar los ciudadanos a Europa es una de las cuestiones fundamentales a debate, seguramente desde los primeros tiempos de la Comunidad Europea. La Convención sobre el Futuro de Europa desarrolló las bases del actual Tratado de Lisboa y también preparó el terreno para el mecanismo de la iniciativa ciudadana. Ahora todos tenemos este asunto encima de la mesa de manera muy real y concreta y en el futuro muy cercano todos los ciudadanos de la UE tendrán la posibilidad de dirigir la atención de quienes toman las decisiones en Europa hacia cuestiones que son importantes para ellos. Esta iniciativa es una de las medidas más contundentes para unir a los ciudadanos en Europa, una iniciativa que requiere acción conjunta, cooperación, coordinación y la voluntad de trabajar juntos en pos de un objetivo europeo común. Todas las voces de la sociedad son importantes pero solo una única voz unánime puede verdaderamente marcar la diferencia. Hago un llamamiento a la Comisión y los Estados miembros para que promuevan esta iniciativa y se aseguren de que resulta de fácil acceso para todos. Me complace especialmente la propuesta a favor de audiencias conjuntas de la Comisión y el Parlamento. Es fundamental que el Parlamento Europeo, que ha sido elegido directamente, se involucre fuertemente y esté al día de cuáles son las preocupaciones y las cuestiones que más importan a los ciudadanos."@es21
"See, kuidas Euroopa inimestele ja inimesed Euroopale lähemale tuua, on olnud üks peamisi teemasid, mille üle on arutletud vast juba Euroopa Ühenduse algusest peale. Euroopa Liidu tuleviku konvent töötas välja praeguse Lissaboni lepingu aluse ning pani samuti aluse kodanikualgatuse mehhanismile. Nüüd on see meil konkreetselt olemas ja üsna peagi saavad kõik ELi kodanikud juhtida Euroopa otsuste tegijate tähelepanu nende jaoks tähtsatele probleemidele. See algatus on üks tugevamaid meetmeid Euroopa kodanike ühendamiseks, sest algatus vajab ühist tegutsemist, koostööd, kooskõlastamist ja koostöötahet, et saavutada Euroopa ühine eesmärk. Iga hääl ühiskonnas on oluline, aga ainult üheskoos ühtsel häälel rääkides saab reaalselt midagi muuta. Kutsun komisjoni ja liikmesriike üles seda algatust edendama ning kandma hoolt selle eest, et see oleks kõigi jaoks kergesti juurdepääsetav. Eriti tervitan ettepanekut parlamendi ja komisjoni ühiste kuulamiste kohta. On äärmiselt tähtis, et otseselt valitud Euroopa Parlament on asjaga tihedalt seotud ja lähtub kodanike muredest ja küsimustest."@et5
"Miten EU saadaan lähemmäs kansalaisia ja miten kansalaiset saadaan lähemmäs EU:ta on ollut luultavasti yksi tärkeimmistä keskustelun aiheista Euroopan yhteisön perustamisesta alkaen. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta laati perustan nykyiselle Lissabonin sopimukselle ja antoi myös perustan kansalaisaloitetta koskevalle mekanismille. Meillä on se nyt pöydillämme konkreettisessa muodossa, ja hyvin lähitulevaisuudessa kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus esittää heille tärkeitä asioita EU:n päätöksentekijöille. Tämä aloite on yksi vahvimmista toimenpiteistä EU:n kansalaisten yhdistämiseksi – aloite, joka edellyttää yhteistä toimintaa, yhteistyötä, koordinaatiota ja halua tehdä yhdessä työtä yhteisen eurooppalaisen tavoitteen eteen. Jokainen ääni yhteiskunnassa on tärkeä, mutta vain yhtenäinen ääni voi todella muuttaa asioita. Kehotan komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tätä aloitetta ja varmistamaan, että se on helposti kaikkien käytettävissä. Suhtaudun erityisen myönteisesti ehdotukseen yhteisistä kuulemisista komission ja parlamentin kanssa. On erittäin tärkeää, että suoraan vaaleilla valittu Euroopan parlamentti on tiiviisti mukana ja se seuraa kansalaisten huolia ja kysymyksiä."@fi7
"Comment rapprocher l’Europe des citoyens et comment rapprocher les citoyens de l’Europe, voilà l’une des principales questions débattues depuis, sans doute, l’émergence de la Communauté européenne. La convention sur l’avenir de l’Europe a jeté les bases de l’actuel traité de Lisbonne et établi les fondements du mécanisme de l’initiative citoyenne. C’est désormais ce sur quoi nous travaillons très concrètement et, dans un avenir très proche, tous les citoyens de l’Union auront la possibilité de soumettre à l’attention des décideurs européens des sujets qui leur importent. Cette initiative est l’une des plus puissantes au service de l’union des citoyens – une initiative qui requiert de l’union dans l’action, de la coopération, de la coordination et de la volonté d’œuvrer ensemble en faveur d’un objectif européen commun. Dans la société, toute voix compte, mais seule une voix unie peut vraiment faire la différence. J’invite la Commission et les États membres à promouvoir cette initiative et à faire en sorte qu’elle soit réellement accessible à tout un chacun. Je salue en particulier la proposition en faveur d’auditions communes impliquant la Commission et le Parlement. Il est très important que le Parlement européen directement élu soit étroitement impliqué et suive de près les sujets de préoccupation des citoyens."@fr8
"Hogyan kerüljön közelebb Európa a polgárokhoz, és hogyan kerüljenek közelebb a polgárok Európához, ez az egyik fő vitatott kérdés, valószínűleg az Európai Közösség kezdete óta. Az Európai Konvent kidolgozta a jelenlegi Lisszaboni Szerződés alapját, és lefektette a jövőbeni polgári kezdeményezés mechanizmusának alapjait. Most ez megvalósult formában került az asztalunkra, és a közeljövőben az Unió összes polgárának lehetősége nyílik arra, hogy a számára fontos kérdésekre irányítsa az európai döntéshozók figyelmét. Ez a kezdeményezés az egyik legfontosabb intézkedés Európa polgárainak egyesítésére – olyan kezdeményezés, amely közös cselekvést, összefogást, koordinációt igényel, és az együttműködésre irányuló akaratot egy közös európai cél érdekében. A társadalomban mindenki szava számít, ám csak sokak közös szava képes valódi változást elérni. Kérem a Bizottságot és a tagállamokat, hogy népszerűsítsék ezt a kezdeményezést, és biztosítsák, hogy könnyen hozzáférhető legyen mindenki számára. Különösen egyetértek a közös, bizottsági és parlamenti meghallgatásokra vonatkozó javaslattal. Rendkívül fontos a demokratikusan megválasztott Európai Parlament szoros bevonása a folyamatba, hogy követhesse a polgárok aggályainak és kérdéseinek útját."@hu11
"Il modo per avvicinare l’Europa ai cittadini e i cittadini all’Europa è uno dei temi di discussione principali probabilmente sin dagli esordi della Comunità europea. La convenzione sul futuro dell’Europa ha elaborato la base per l’attuale trattato di Lisbona creando anche le fondamenta per il meccanismo dell’iniziativa dei cittadini. Ora abbiamo tale iniziativa concretamente sul tavolo e in un futuro molto prossimo tutti i cittadini dell’Unione avranno la possibilità di sottoporre questioni per loro importanti all’attenzione dei decisori europei. Questa iniziativa è una delle misure più forti per unire i cittadini in Europa, un’iniziativa che richiede azione congiunta, cooperazione, coordinamento e la volontà di lavorare insieme per un obiettivo europeo comune. Ogni voce nella società conta, ma soltanto una voce unita può fare realmente la differenza. Esorto la Commissione e gli Stati membri a promuovere tale iniziativa e garantire che sia facilmente accessibile a tutti. Apprezzo in particolare la proposta di organizzare audizioni congiunte con Commissione e Parlamento. È estremamente importante che il Parlamento europeo, eletto direttamente, sia fortemente coinvolto e segua le preoccupazioni e i problemi dei cittadini."@it12
"Kaip Europą priartinti prie piliečių ir kaip piliečius priartinti prie Europos – tai yra vienas svarbiausių klausimų tikriausiai nuo pat Europos bendrijos įsteigimo. Konvencija dėl Europos ateities sukurtas dabartinės Lisabonos sutarties pagrindas, taip pat padėtas pagrindas piliečių iniciatyvos mechanizmui. Dabar tai turime ant savo stalų konkrečia forma, todėl artimiausiu metu visi ES piliečiai turės galimybę atkreipti Europos sprendimus priimančių asmenų dėmesį į jiems svarbius klausimus. Ši iniciatyva yra viena veiksmingiausių Europos piliečių vienijimo priemonių – iniciatyva, kuriai reikalingi bendri veiksmai, bendradarbiavimas, koordinavimas ir noras dirbti kartu siekiant bendro Europos tikslo. Kiekviena nuomone socialiniais klausimais, tačiau tik vieninga nuomone galima kažką realiai pakeisti. Raginu Komisiją ir valstybes nares remti šią iniciatyvą ir užtikrinti, kad ja galėtų lengvai naudotis visi. Ypač pritariu pasiūlymui dėl bendrų Komisijos ir Parlamento klausymų. Labai svarbu, kad tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas aktyviai dalyvautų ir domėtųsi piliečių rūpesčiais ir problemomis."@lt14
"Jautājums par to, kā tuvināt Eiropu pilsoņiem un kā tuvināt pilsoņus Eiropai ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas ir ticis apspriests jau no pašas Eiropas Kopienas dibināšanas dienas. Konvencijā par Eiropas nākotni tika izstrādāts pašreizējā Lisabonas līguma un pilsoņu iniciatīvas mehānisma pamats. Tagad tas ir uz mūsu galdiem, un tuvākajā nākotnē visiem ES pilsoņiem būs iespēja vērst Eiropas lēmumu pieņēmēju uzmanību uz jautājumiem, kas pilsoņiem ir svarīgi. Šī iniciatīva ir viens no visefektīvākajiem Eiropas pilsoņu apvienošanas pasākumiem — tā ir iniciatīva, kas prasa kopīgu rīcību, sadarbību, koordināciju un gribu kopīgi darboties kopēja Eiropas mērķa labā. Ikviena sabiedrības locekļa balss ir svarīga, bet tikai kopīga balss var ietekmēt notikumu gaitu. Es aicinu Komisiju un dalībvalstis veicināt šo iniciatīvu un nodrošināt, lai tā būtu viegli pieejama ikvienam pilsonim. Es jo īpaši atzinīgi vērtēju priekšlikumu organizēt Komisijas un Parlamenta kopīgu atklātu uzklausīšanu. Ir ļoti svarīgi, lai tieši ievēlētais Eiropas Parlaments būtu cieši iesaistīts un kalpotu pilsoņu interesēm un viņu problēmām risināšanai."@lv13
"How to bring Europe closer to citizens and how to bring citizens closer to Europe is one of the main issues under discussion probably since the beginning of the European Community. The Convention on the Future of Europe worked out the basis for the current Lisbon Treaty and also laid the ground for the mechanism for the Citizens’ Initiative. We now have this on our tables in concrete form, and in the very near future all citizens in the EU will have the possibility to bring issues important to them to the attention of European decision-makers. This initiative is one of the strongest measures for uniting citizens in Europe – an initiative which requires joint action, cooperation, coordination and the will to work together for a common European goal. Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference. I call upon the Commission and the Member States to promote this initiative and to ensure that it is easily accessible for everyone. I especially welcome the proposal for joint hearings with the Commission and Parliament. It is highly important that the directly elected European Parliament is closely involved and follows the concerns and issues of citizens."@mt15
"De vraag hoe Europa dichter bij de burgers kan worden gebracht en hoe de burgers dichter bij Europa kunnen worden gebracht is een van de belangrijkste discussiepunten sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap. De Conventie over de toekomst van Europa heeft de basis uitgewerkt voor het huidige Verdrag van Lissabon en heeft tevens de grondslag gelegd voor het mechanisme van het burgerinitiatief. Nu ligt hierover een concreet voorstel ter tafel, en in de zeer nabije toekomst hebben alle burgers in de EU de mogelijkheid om kwesties die zij belangrijk vinden onder de aandacht van de Europese beleidsmakers te brengen. Dit initiatief is een van de sterkste maatregelen om de burgers in Europa te verenigen – het is een initiatief dat gemeenschappelijk handelen vereist, samenwerking, coördinatie en de wil om gezamenlijk aan een gedeelde Europese doelstelling te werken. Elke stem in de samenleving telt, maar alleen een gezamenlijke stem kan een verschil maken. Ik verzoek de Commissie en de lidstaten dit initiatief te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen. Ik ben in het bijzonder verheugd over het voorstel van gezamenlijke hoorzittingen met de Commissie en het Parlement. Het is van het hoogste belang dat het rechtstreeks gekozen Europees Parlement nauw bij het initiatief betrokken wordt en nauwlettend volgt met welke zorgen en problemen de burgers te maken hebben."@nl3
"To, jak zbliżyć Europę do obywateli, a obywateli do Europy, jest jedną z najważniejszych kwestii omawianych chyba od zarania Wspólnoty Europejskiej. Konwent ds. przyszłości Europy wypracował podstawy obecnego traktatu lizbońskiego, kładąc też podwaliny pod mechanizm inicjatywy obywatelskiej. Dziś widzimy go przed sobą w konkretnej postaci, a w najbliższej przyszłości wszyscy obywatele UE będą mogli przedstawiać ważne dla nich kwestie europejskim decydentom. Inicjatywa ta jest jednym z najskuteczniejszych sposobów jednoczenia obywateli Europy – jest to inicjatywa wymagająca wspólnego działania, współpracy, koordynacji oraz woli, by pracować razem na rzecz wspólnego europejskiego celu. Każdy głos w społeczeństwie liczy się, ale tylko wspólny głos może coś zmienić. Wzywam Komisję i państwa członkowskie do działania na rzecz tej inicjatywy oraz zapewnienia, aby była ona łatwo dostępna dla wszystkich. Szczególnie cieszy mnie propozycja wspólnych wysłuchań z udziałem Komisji i Parlamentu. Jest bardzo ważne, aby wyłoniony w bezpośrednich wyborach Parlament Europejski był ściśle zaangażowany i śledził troski oraz kwestie nurtujące obywateli."@pl16
"Como aproximar a Europa dos cidadãos e como aproximar os cidadãos da Europa é uma das principais questões em discussão provavelmente desde o início da Comunidade Europeia. A Convenção sobre o Futuro da Europa elaborou a base do actual Tratado de Lisboa e também preparou o terreno para o mecanismo da iniciativa de cidadãos. Temo-lo agora sobre as nossas mesas já concretizado e, no futuro muito próximo, todos os cidadãos da UE terão a possibilidade de levar à atenção dos decisores europeus questões que são importantes para eles. Esta iniciativa é uma das medidas mais fortes para unir os cidadãos da Europa - uma iniciativa que exige acção conjunta, cooperação, coordenação e a vontade de trabalhar em conjunto para um objectivo europeu comum. Todas as vozes na sociedade são importantes, mas só uma voz unida pode marcar realmente a diferença. Apelo à Comissão e aos Estados-Membros no sentido de promoverem esta iniciativa e de garantirem que ela é facilmente acessível a toda a gente. Saúdo especialmente a proposta de audições conjuntas com a Comissão e o Parlamento. É de grande importância que o Parlamento Europeu eleito por sufrágio directo participe de perto nas preocupações e questões dos cidadãos e as acompanhe."@pt17
"Cum să apropiem Europa de cetățeni și cum să apropiem cetățenii de Europa este una dintre cele mai dezbătute probleme, probabil încă de la începutul Comunității Europene. Convenția privind Viitorul Europei a pus bazele actualului Tratat de la Lisabona, precum și pentru mecanismul inițiativei cetățenilor. Avem acum acest lucru pe mesele noastre în formă concretă și, în viitorul foarte apropiat, toți cetățenii din Uniunea Europeană vor avea posibilitatea de a supune aspecte importante pentru ei atenției factorilor de decizie europeni. Această inițiativă este una dintre cele mai puternice măsuri pentru a uni cetățenii din Europa – o inițiativă ce necesită acțiune comună, cooperare, coordonare și dorința de a lucra împreună pentru un obiectiv european comun. Fiecare voce din societate contează, dar doar o voce unitară poate să schimbe cu adevărat situația. Fac apel la Comisie și statele membre pentru a promova această inițiativă și pentru a se asigura că este ușor accesibilă de toată lumea. Salut în special propunerea pentru audieri comune cu Comisia și Parlamentul. Este extrem de important ca Parlamentul European, ales în mod direct, să se implice îndeaproape și să urmărească preocupările și problemele cetățenilor săi."@ro18
"Ako priblížiť Európu k občanom a ako priblížiť občanov k Európe sú jednými z najhlavnejších otázok, o ktorých sa diskutuje pravdepodobne od začiatku Európskeho spoločenstva. Konvent o budúcnosti Európy vypracoval základ súčasnej Lisabonskej zmluvy a položil tiež základy mechanizmu iniciatívy občanov. Teraz to máme na stole v konkrétnej podobe a vo veľmi blízkej budúcnosti budú mať všetci občania v EÚ možnosť upriamiť pozornosť tých, ktorí sú zodpovední za rozhodovanie v Európe, na otázky, ktoré sú pre nich dôležité. Táto iniciatíva je jedným z najsilnejších opatrení na zjednotenie občanov v Európe – iniciatíva, ktorá vyžaduje spoločné kroky, spoluprácu, koordináciu a vôľu spolupracovať na spoločnom európskom cieli. Každý hlas v spoločnosti je dôležitý, ale len spoločný hlas môže naozaj niečo zmeniť. Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby podporovali túto iniciatívu a zaistili, že je pre každého ľahko dostupná. Vítam najmä návrh na spoločné vypočutia za prítomnosti Komisie a Parlamentu. Je veľmi dôležité, aby bol priamo volený Európsky parlament úzko zapojený a chápal obavy a problémy občanov."@sk19
"Kako Evropo približati državljanom in kako državljane približati Evropi, je eno od glavnih vprašanj, o katerih se verjetno razpravlja že od začetka Evropske skupnosti. Konvencija o prihodnosti Evrope je pripravila podlago za sedanjo Lizbonsko pogodbo in tudi temelj za mehanizem državljanske pobude. To imamo zdaj pred seboj v konkretni obliki in zelo kmalu bodo vsi državljani v EU imeli možnost, da bodo na vprašanja, ki so pomembna zanje, opozorili evropske nosilce odločanja. Ta pobuda je eden od najmočnejših ukrepov za povezovanje državljanov v Evropi – pobuda, za katero so potrebni skupno ukrepanje, sodelovanje, usklajevanje in pripravljenost na skupno prizadevanje za skupni evropski cilj. Vsak glas v družbi je pomemben, vendar lahko le enoten glas doseže dejanske spremembe. Komisijo in države članice pozivam, naj spodbujajo to pobudo in zagotovijo, da bo lahko dostopna vsem. Še posebej pozdravljam predlog za skupne predstavitve s Komisijo in Parlamentom. Izjemno pomembno je, da neposredno izvoljeni Evropski parlament tesno sodeluje in upošteva pomisleke in vprašanja državljanov."@sl20
"Hur EU ska föras närmare sina medborgare och medborgarna närmare EU är en av de viktigaste frågor som förmodligen har diskuterats ända sedan Europeiska gemenskapens födelse. Konventet om EU:s framtid utarbetade ett underlag för dagens Lissabonfördrag och lade även grunden till mekanismen för medborgarinitiativet. Nu ligger det på vårt bord i konkret form och inom en mycket snar framtid kommer alla medborgare i EU att kunna föra fram frågor som är viktiga för dem till EU:s beslutsfattare. Initiativet är en av de starkaste åtgärderna för att förena medborgarna i EU – ett initiativ som kräver gemensamma insatser, samarbete, samordning och viljan att arbeta tillsammans för ett gemensamt EU-mål. Alla röster i samhället räknas, men bara en förenad röst kan betyda mycket. Jag uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja detta initiativ och se till att det är lättillgängligt för alla. Jag välkomnar särskilt förslaget om gemensamma utfrågningar med kommissionen och parlamentet. Det är oerhört viktigt att det direktvalda Europaparlamentet är nära involverat och följer medborgarnas angelägenheter och frågor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph