Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.5.3-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Este evident, așa cum au zis și antevorbitorii, că Uniunea Europeană nu a realizat până în prezent suficiente progrese pentru asigurarea stabilității financiare a piețelor sale. În contextul în care speculatorii pun zilnic în pericol stabilitatea monedei unice, prin metoda izolării și prin exercitarea unor presiuni asupra statelor membre, soluția nu poate veni decât prin menținerea solidarității la nivel european. Astfel, crearea unui mecanism permanent pentru asigurarea stabilității financiare a zonei euro a devenit o necesitate, iar acesta va trebui coordonat prin intermediul metodei comunitare. Interesul cetățenilor este cel mai bine apărat atunci când instituțiile europene sunt pe deplin implicate în procesul de decizie și atunci când interesul general primează asupra intereselor..... Totodată, trebuie să avem în vedere faptul că este indispensabilă implicarea tuturor celor 27 de state membre în acest viitor mecanism în cadrul pieței unice. Instabilitatea altor monede va avea întotdeauna efecte semnificative asupra stării monedei euro."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jak uvedli i předešlí řečníci, Evropská unie samozřejmě dosud neučinila dostatečný pokrok z hlediska zajištění finanční stability svých trhů. V situaci, kdy spekulanti denně ohrožují stabilitu jednotné měny izolací členských států a nátlakem, existuje jediné řešení, a sice zachování solidarity na úrovni EU. Samozřejmě vytvoření stálého mechanismu pro ochranu finanční stability eurozóny se stalo nutností a bude muset být koordinováno v rámci metody Společenství. Zájmy občanů jsou nejlépe chráněné, když jsou orgány EU plně zapojeny do rozhodovacího procesu a společný prospěch má přednost před zájmy .... Zároveň musíme mít na paměti, že je zásadní, aby do tohoto budoucího mechanismu bylo v rámci jednotného trhu zapojeno všech 27 členských států. Nestabilita jiných měn bude mít vždy velký dopad na situaci eura."@cs1
"Fru formand! Som det også er blevet nævnt af de tidligere talere, har EU åbenbart ikke gjort tilstrækkelige fremskridt hidtil med hensyn til at sikre finansiel stabilitet på sine markeder. På baggrund af at spekulanter sætter den fælles valutas stabilitet på spil hver eneste dag ved at isolere og presse medlemsstaterne, kan løsningen kun virke ved at opretholde solidariteten på EU-plan. Oprettelsen af en permanent mekanisme til beskyttelse af euroområdets finansielle stabilitet er da også blevet en nødvendighed og vil skulle koordineres ved hjælp af fællesskabsmetoden. Borgernes interesser varetages bedst, når EU-institutionerne er fuldt ud inddraget i beslutningsprocessen, og det fælles bedste kommer før interesserne. Samtidig må vi huske på, at det er afgørende for alle 27 medlemsstater at være involveret i denne fremtidige mekanisme som led i det indre marked. Andre valutaers ustabilitet vil altid have stor indflydelse på euroens stilling."@da2
"Frau Präsidentin! Wie von einigen Rednern bereits erwähnt wurde, hat die Europäische Union bisher offensichtlich nicht genügend Fortschritte in Bezug auf die Sicherung der finanziellen Stabilität ihrer Märkte gemacht. Vor einem Hintergrund, wo Spekulanten Tag für Tag die Stabilität der Einheitswährung gefährden, indem sie einzelne Mitgliedstaaten isolieren und unter Druck setzen, kann eine Lösung nur durch die Aufrechterhaltung der Solidarität auf EU-Ebene erreicht werden. Die Schaffung eines ständigen Mechanismus zur Wahrung der Finanzstabilität im Euroraum ist zur Notwendigkeit geworden und muss nach der Gemeinschaftsmethode koordiniert werden. Die Interessen der Bürger sind dann am besten gewahrt, wenn die EU-Institutionen voll in den Entscheidungsfindungsprozess mit einbezogen werden und das Gemeinwohl vor einzelne Interessen gestellt wird … Gleichzeitig müssen wir daran denken, dass es unbedingt erforderlich ist, alle 27 Mitgliedstaaten in diesen zukünftigen Mechanismus als Teil des Binnenmarkts einzubinden. Die Instabilität anderer Währungen wird stets erhebliche Auswirkungen auf den Euro haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όπως επεσήμαναν και προηγούμενοι ομιλητές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημειώσει μέχρι στιγμής επαρκή πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των αγορών της. Σε μια συγκυρία κατά την οποία οι κερδοσκόποι θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος σε καθημερινή βάση, απομονώνοντας τα κράτη μέλη και ασκώντας τους πιέσεις, η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διατήρησης της αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ. Πράγματι, η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ καθίσταται πλέον αναγκαία, και θα πρέπει να συντονιστεί με τη χρήση της κοινοτικής μεθόδου. Τα συμφέροντα των πολιτών προστατεύονται καλύτερα όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και το γενικό συμφέρον υπερτερεί των συμφερόντων … Ταυτοχρόνως, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κρίνεται ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών σε αυτόν τον μελλοντικό μηχανισμό. Η αστάθεια άλλων νομισμάτων θα έχει πάντα σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση του ευρώ."@el10
"Madam President, as has also been mentioned by previous speakers, the European Union has obviously not made sufficient progress up to now in terms of ensuring the financial stability of its markets. Against a background where speculators are jeopardising the stability of the single currency on a daily basis by isolating and exerting pressure on Member States, the solution can only be achieved by maintaining solidarity at EU level. Indeed, creating a permanent mechanism for safeguarding the euro area’s financial stability has become a necessity and will have to be coordinated using the Community method. Citizens’ interests are best protected when EU institutions are fully involved in the decision-making process and the general good takes precedence over the interests..... At the same time, we must bear in mind that it is vital for all 27 Member States to be involved in this future mechanism as part of the single market. The instability of other currencies will always have a considerable impact on the position of the euro."@en4
"Señora Presidenta, como también han mencionado otros oradores anteriores, es evidente que la Unión Europea no ha avanzado lo suficiente en la garantía de la estabilidad financiera de sus mercados. Con un telón de fondo en el que los especuladores perjudican a diario la estabilidad de la moneda única aislando a los Estados miembros y ejerciendo presión sobre ellos, la solución solo puede lograrse manteniendo la solidaridad a escala de la Unión Europea. De hecho, la creación de un mecanismo permanente para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro se ha convertido en una necesidad, y tendrá que coordinarse mediante el método de la Unión. Los intereses de los ciudadanos están mejor protegidos cuando las instituciones de la UE participan plenamente en el proceso de toma de decisiones y el bien común prevalece sobre los intereses… Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que es esencial que los 27 Estados miembros participen en este mecanismo futuro como parte del mercado único. La inestabilidad de otras divisas siempre repercutirá de manera significativa en la posición del euro."@es21
"Austatud juhataja! Nagu eelmised sõnavõtjad juba mainisid, ei ole Euroopa Liit teinud seni piisavaid edusamme oma turgudel finantsstabiilsuse tagamise poole. Olukorras, kus spekulandid ohustavad iga päev ühisraha stabiilsust, selleks liikmesriike isoleerides ja neile survet avaldades, on ainus lahendus solidaarsuse säilitamine ELi tasandil. Alalise mehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse kaitsmiseks on muutunud väga vajalikuks ning seda tuleb kooskõlastada ühenduse meetodit kasutades. Kodanike huvid on kõige paremini kaitstud siis, kui ELi institutsioonid on otsuste tegemise protsessi täiel määral kaasatud ning kui üldine heaolu on huvidest tähtsam... Samal ajal peame meeles pidama, et ühisturu liikmetena peavad kõik 27 liikmesriiki kuuluma sellesse tulevasse mehhanismi. Teiste valuutade ebastabiilsus jääb euro positsioonile alati tugevat mõju avaldama."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten aiemmat puhujat ovat myös maininneet, Euroopan unioni ei selvästikään ole tähän mennessä edennyt riittävästi markkinoidensa rahoitusvakauden takaamisen osalta. Koska keinottelijat vaarantavat yhtenäisvaluutan vakauden päivittäin eristämällä ja painostamalla jäsenvaltioita, ratkaisu voidaan saada aikaan vain säilyttämällä yhteisvastuu EU:n tasolla. Pysyvän mekanismin luomisesta euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi on todellakin tullut välttämättömyys, ja sitä on koordinoitava käyttämällä yhteisön menetelmää. Kansalaisten etuja suojellaan parhaiten, kun EU:n toimielimet osallistuvat täysimääräisesti päätöksentekoprosessiin ja yleinen hyvä voittaa edut. Meidän on kuitenkin muistettava, että on olennaista, että kaikki 27 jäsenvaltiota osallistuvat tähän tulevaan mekanismiin osana sisämarkkinoita. Muiden valuuttojen epävakaudella on aina huomattava vaikutus euron tilanteeseen."@fi7
"Madame la Présidente, ainsi que de précédents orateurs l’ont également mentionné, l’Union européenne n’a, de toute évidence, pas progressé suffisamment jusqu’ici au niveau de la garantie de la stabilité financière de ses marchés. Dans un contexte où les spéculateurs mettent en péril la stabilité de la monnaie unique au quotidien en isolant des États membres et en exerçant une pression sur eux, la solution ne peut être trouvée qu’en maintenant la solidarité au niveau de l’UE. En effet, la création d’un mécanisme permanent pour protéger la stabilité financière de la zone euro est devenue une nécessité et devra être coordonnée en utilisant la méthode communautaire. Les intérêts des citoyens sont mieux protégés lorsque les institutions de la zone euro sont pleinement impliquées dans le processus décisionnel et que le bien de tous l’emporte sur les intérêts particuliers. En même temps, nous devons garder à l’esprit qu’il est vital pour les 27 États membres d’être impliqué dans ce futur mécanisme dans le cadre du marché unique. L’instabilité des autres devises aura toujours une incidence considérable sur la position de l’euro."@fr8
"Elnök asszony, mint azt a korábbi felszólalók is említették, az Európai Unió nyilvánvalóan mindeddig nem tett elegendő előrelépést piacainak pénzügyi stabilitása érdekében. Olyan háttér mellett, ahol a spekulánsok a tagállamok izolálásával és nyomásával naponta veszélyeztetik az egységes valuta stabilitását, a megoldást kizárólag az uniós szintű szolidaritás fenntartásával lehet elérni. Az euróövezet pénzügyi stabilitásának védelme érdekében szükségessé vált egy állandó mechanizmus létrehozása, amit a közösségi módszerek alkalmazásával kell koordinálni. A polgárok érdekeit akkor védelmezzük a legjobban, ha az uniós intézmények teljes mértékben részt vesznek a döntéshozatali folyamatban, és az általános közjó elsőbbséget élvez az érdekek felett..... Ugyanakkor észben kell tartanunk, hogy mind a 27 tagállam számára létfontosságú, hogy az egységes piac részeként részt vegyenek ebben a jövőbeli mechanizmusban. A többi valuta instabilitása mindig is jelentős hatással lesz az euró helyzetére."@hu11
"Signora Presidente, come è stato anche detto in precedenti interventi, l’Unione europea non ha evidentemente compiuto sinora progressi sufficienti per garantire la stabilità finanziaria dei suoi mercati. In un contesto in cui gli speculatori stanno mettendo ogni giorno a repentaglio la stabilità della moneta unica isolando gli Stati membri ed esercitando pressioni su di essi, la soluzione può essere attuata soltanto mantenendo la solidarietà a livello europeo. La creazione di un meccanismo di salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro è diventata di fatto una necessità e dovrà essere coordinata utilizzando il metodo comunitario. Gli interessi dei cittadini sono protetti al meglio quanto le istituzioni comunitarie sono pienamente partecipi del processo decisionale e il bene generale ha la priorità sugli interessi dei singoli… Nel contempo, dobbiamo ricordare che è vitale per tutti i 27 Stati membri essere coinvolti in questo futuro meccanismo come parte del mercato unico. L’instabilità di altre valute avrà sempre un impatto notevole sulla posizione dell’euro."@it12
"Ponia pirmininke, kaip jau minėjo ankstesni kalbėtojai, akivaizdu, kad iki šiol Europos Sąjungos pažanga užtikrinant rinkų finansinį stabilumą buvo nepakankama. Kai bendrosios valiutos stabilumui kasdien kyla pavojus dėl to, kad spekuliantai izoliuoja valstybes nares ir daro joms spaudimą, sprendimą galima rasti tik išlaikant ES vienybę. Taigi nuolatinio mechanizmo, kuris užtikrintų euro zonos finansinį stabilumą, sukūrimas tapo būtinas, o jo kūrimo procesas turės būti koordinuojamas laikantis Bendrijos metodo. Piliečių interesai geriausiai ginami kai sprendimų priėmimo procese visomis teisėmis dalyvauja ES institucijos, o visuomenės gerovė yra svarbiau nei interesų..... Taip pat neturėtume pamiršti, kad tai svarbu visoms 27 valstybėms narėms būsimo mechanizmo, kuris yra bendrosios rinkos dalis, dalyvėms. Kitų valiutų nestabilumas visuomet turės įtakos euro padėčiai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kā jau minēja iepriekšējie runātāji, Eiropas Savienība acīmredzami līdz šim nav panākusi pietiekamu progresu attiecībā uz tās tirgu finansiālās stabilitātes nodrošināšanu. Laikā, kad spekulanti ik dienas apdraud vienotās valūtas stabilitāti, izolējot dalībvalstis un piemērojot tam spiedienu, risinājumu var rast, tikai saglabājot solidaritāti ES līmenī. Patiešām, pastāvīga mehānisma izveidošana, lai aizsargātu euro zonas finansiālo stabilitāti, ir kļuvusi par neatliekamu vajadzību un būs jākoordinē, izmantojot Kopienas metodi. Pilsoņu intereses vislabāk var aizsargāt tad, ja ES iestādes pilnā mērā iesaistās lēmumu pieņemšanas procesā un ja kopējam labumam piešķir prioritāti attiecībā pret interesēm... Tajā pašā laikā mums jāpatur prātā, ka ir svarīgi, lai visas 27 dalībvalstis iesaistītos šajā nākotnes mehānismā saistībā ar vienoto tirgu. Citu valūtu nestabilitātei vienmēr būs būtiska ietekme uz euro pozīciju."@lv13
"Este evident, aşa cum au zis şi antevorbitorii, că Uniunea Europeană nu a realizat până în prezent suficiente progrese pentru asigurarea stabilităţii financiare a pieţelor sale. În contextul în care speculatorii pun zilnic în pericol stabilitatea monedei unice, prin metoda izolării şi prin exercitarea unor presiuni asupra statelor membre, soluţia nu poate veni decât prin menţinerea solidarităţii la nivel european. Astfel, crearea unui mecanism permanent pentru asigurarea stabilităţii financiare a zonei euro a devenit o necesitate, iar acesta va trebui coordonat prin intermediul metodei comunitare. Interesul cetăţenilor este cel mai bine apărat atunci când instituţiile europene sunt pe deplin implicate în procesul de decizie şi atunci când interesul general primează asupra intereselor..... Totodată, trebuie să avem în vedere faptul că este indispensabilă implicarea tuturor celor 27 de state membre în acest viitor mecanism în cadrul pieţei unice. Instabilitatea altor monede va avea întotdeauna efecte semnificative asupra stării monedei euro."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, zoals de vorige sprekers al hebben gezegd, is het duidelijk dat de Europese Unie tot nu toe onvoldoende vooruitgang heeft geboekt bij het financieel stabiliseren van haar markten. Terwijl speculanten de stabiliteit van de gemeenschappelijke munt dagelijks in gevaar brengen, door middel van het isoleren en het onder druk zetten van lidstaten, kan de oplossing slechts komen vanuit de instandhouding van solidariteit op Europees niveau. Zo is het instellen van een permanent mechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen noodzaak geworden, hetgeen via de communautaire methode moet worden gecoördineerd. Het belang van de burger wordt het beste beschermd als de Europese instellingen volledig betrokken zijn bij het besluitvormingsproces en als het algemeen belang voorrang heeft op belangen… Tegelijkertijd moeten we in het oog houden dat de betrokkenheid van de 27 lidstaten onontbeerlijk is bij dit toekomstige mechanisme in het kader van de gemeenschappelijke markt. Instabiliteit van andere munteenheden zal altijd aanzienlijke gevolgen hebben voor de positie van de euro."@nl3
"Pani Przewodnicząca! Jak wspomnieli już poprzedni mówcy, Unia Europejska nie poczyniła najwyraźniej jak dotychczas wystarczających postępów, jeżeli chodzi o zapewnienie stabilności finansowej jej rynków. W sytuacji, gdy spekulanci zagrażają codziennie stabilności jednej waluty, izolując poszczególne państwa członkowskie i wywierając presję na nie, rozwiązanie można znaleźć jedynie, zachowując solidarność na szczeblu UE. W istocie stworzenie stałego mechanizmu chroniącego stabilność finansową strefy euro stało się koniecznością i będzie on musiał podlegać koordynacji metodą wspólnotową. Interesy obywateli są chronione najlepiej, gdy instytucje Unii w pełni uczestniczą w procesie decyzyjnym, a wspólne dobro przeważa nad interesami… Jednocześnie trzeba pamiętać, że bardzo ważne jest, aby wszystkich 27 państw członkowskich było zaangażowanych w ten przyszły mechanizm w ramach jednolitego rynku. Niestabilność innych walut będzie zawsze wywierać znaczny wpływ na pozycję euro."@pl16
"Senhora Presidente, tal como o referiram alguns oradores anteriores, obviamente, a União Europeia não fez, até à data, progressos suficientes no que respeita à estabilidade financeira dos seus mercados. Num contexto em que, diariamente, os especuladores põem em perigo a estabilidade da moeda única, isolando e exercendo pressão sobre os Estados-Membros, a única solução reside na manutenção da solidariedade ao nível da UE. Com efeito, a criação de um mecanismo permanente para preservar a estabilidade financeira na área do euro tornou-se uma necessidade, mecanismo que terá de ser coordenado com recurso ao método comunitário. Os interesses dos cidadãos ficam mais bem protegidos quando as Instituições da UE se envolvem plenamente no processo decisório e quando o interesse geral prevalece sobre os interesses….. Ao mesmo tempo, devemos ter em mente que é vital que, de futuro, a totalidade dos 27 Estados-Membros esteja envolvida neste mecanismo, no quadro do mercado único. A instabilidade de outras moedas terá sempre um impacto considerável na posição do euro."@pt17
"Vážená pani predsedajúca, ako už povedali predchádzajúci rečníci, Európska únia zjavne doposiaľ neurobila dostatočný pokrok z hľadiska zabezpečenia finančnej stability svojich trhov. V situácii, keď špekulanti dennodenne ohrozujú stabilitu jednotnej meny izolovaním a vyvíjaním tlaku na členské štáty, je možné dosiahnuť riešenie iba zachovaním solidarity na úrovni EÚ. Vytvorenie stáleho mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny sa stalo skutočne nevyhnutnosťou a bude sa musieť koordinovať pomocou metódy Spoločenstva. Záujmy občanov sú najlepšie chránené vtedy, keď sa inštitúcie EÚ v plnej miere zapájajú do rozhodovacieho procesu a všeobecné dobro má prednosť pred záujmami... Zároveň musíme pamätať na to, že je dôležité, aby do tohto budúceho mechanizmu ako súčasti jednotného trhu bolo zapojených všetkých 27 členských štátov. Nestabilita ďalších mien bude mať vždy významný vplyv na pozíciu eura."@sk19
"Gospa predsednica, kakor so omenili tudi predhodni govorniki, Evropska unija do zdaj očitno ni dosegla zadostnega napredka v zvezi z zagotavljanjem finančne stabilnosti svojih trgov. Glede na to, da špekulanti vsakodnevno ogrožajo stabilnost enotne valute s tem, da osamijo države članice in izvajajo pritisk nanje, je rešitve mogoče doseči samo z ohranitvijo solidarnosti na ravni EU. Dejansko je vzpostavitev stalnega mehanizma za ohranjanje finančne stabilnosti evrskega območja postala nujna in jo bo treba uskladiti z metodo Skupnosti. Interesi državljanov so najbolje zaščiteni, ko so institucije EU popolnoma vključene v postopek odločanja in ko imajo splošne koristi prednost pred interesi … Obenem moramo upoštevati, da je nujno, da je vseh 27 držav članic vključenih v ta prihodnji mehanizem v okviru enotnega trga. Nestabilnost drugih valut bo vedno pomembno vplivala na položaj evra."@sl20
"Fru talman! Precis som även tidigare talare har nämnt har EU uppenbarligen inte gjort tillräckliga framsteg hittills för att garantera finansiell stabilitet på marknaderna. I en situation där spekulanterna dagligen sätter den gemensamma valutans stabilitet på spel genom att isolera och sätta press på medlemsstaterna, är den enda lösningen att upprätthålla solidariteten på EU-nivå. Att upprätta en permanent mekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitet har faktiskt blivit en nödvändighet, och detta måste samordnas genom att vi tillämpar unionsmetoden. Medborgarnas intressen skyddas bäst när EU-institutionerna är fullständigt delaktiga i beslutsprocessen och när det allmänna bästa går före egenintressen. Samtidigt måste vi tänka på att det är ytterst viktigt att samtliga 27 medlemsstater deltar i denna framtida mekanism som en del av den inre marknaden. Andra valutors instabilitet kommer alltid att ha en avsevärd inverkan på euron."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph