Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.5.3-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, não é aceitável que continuem a adiar as medidas essenciais, indiferentes ao crescimento do desemprego, da pobreza, das desigualdades, assimetrias e recessão económica que os ditos planos de austeridade provocam, enquanto os grupos económicos e financeiros continuam com lucros cada vez maiores. Assim, aqui ficam mais algumas questões: Por que não alteram os estatutos e as orientações do Banco Central Europeu para que os seus empréstimos sejam feitos directamente aos Estados-Membros à taxa de 1%, como fazem actualmente aos bancos privados, os quais depois cobram taxas 3, 4 ou 5 vezes superiores, agravando as dívidas soberanas? Por que não decidem aplicar uma taxa sobre os movimentos de capitais e não tomam as medidas necessárias para acabar com os paraísos fiscais e os mercados de produtos derivados pondo fim à especulação sobre a dívida soberana? Por que não decidem aumentar o orçamento comunitário para uma verdadeira política de coesão económica e social visando aumentar a produção, criar emprego com direitos …"@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, není přijatelné, aby byla nadále odkládána zásadní opatření, opatření, která neberou ohled na zvýšenou nezaměstnanost, chudobu, nerovnováhu, nerovnost a hospodářskou recesi, které tyto úsporné plány způsobí, zatímco hospodářské a finanční skupiny mají nadále stále větší zisky. Vede to jen k dalším otázkám: Proč nebyly změněny stanovy a pokyny Evropské centrální banky tak, aby půjčovala přímo členským státům s 1% úrokovou sazbou, stejnou, za kterou nyní půjčuje soukromým bankám, které pak účtují sazby třikrát, čtyřikrát či pětkrát vyšší a zvyšují tak státní dluh? Proč se nerozhodlo o uvalení daně na pohyb kapitálu a nebyla přijata potřebná opatření pro ukončení daňových rájů a trhů s deriváty pro zastavení spekulací o státním dluhu? Proč nerozhodnout o zvýšení rozpočtu Společenství pro skutečnou politiku hospodářské a sociální soudržnosti s cílem zvýšit výrobu a vytvořit pracovní místa s právy…"@cs1
"Fru formand! Det er ikke acceptabelt, at væsentlige foranstaltninger fortsat skal udskydes, foranstaltninger, der ikke tager hensyn til stigningen i arbejdsløsheden, fattigdommen, uligheden, forskellene og den økonomiske tilbagegang, som disse spareplaner vil forårsage, mens økonomiske og finansielle grupper fortsat har en stigende indtjening. Det fører til flere spørgsmål, f.eks.: Hvorfor er Den Europæiske Centralbanks vedtægter og retningslinjer ikke blevet ændret med hensyn til lån, der ydes direkte til medlemsstaterne til en rente på 1 %, den samme som til private banker, som så opkræver tre, fire eller fem gange så høje renter og dermed øger statsgælden? Hvorfor er det ikke blevet besluttet at anvende en skat på kapitalbevægelser og ikke træffe de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skattely og derivatmarkeder, som ville bringe spekulation i statsgælden til ophør? Hvorfor ikke beslutte at øge EU-budgettet til en reel politik for økonomisk og social samhørighed med det formål at øge produktionen og skabe job med rettigheder ..."@da2
"Frau Präsidentin! Es ist nicht hinnehmbar, dass wesentliche Maßnahmen weiterhin aufgeschoben werden, Maßnahmen, bei denen die Zunahme der Arbeitslosigkeit, Armut, Ungleichheit, Diskrepanz und wirtschaftlichen Rezession, die durch diese Sparpläne verursacht wird, außer Acht gelassen werden, während Wirtschafts- und Finanzgruppen immer größere Gewinne machen. Dies führt somit zu weiteren Fragen: Warum wurden die Satzung und die Leitlinien der Europäischen Zentralbank hinsichtlich ihrer den Mitgliedstaaten direkt gewährten Darlehen mit einem Zinssatz von 1 % nicht geändert; dasselbe gilt für die Privatbanken, die drei-, vier- oder fünfmal höhere Zinssätze ansetzen und dadurch die Staatsschulden erhöhen? Weshalb wurde nicht beschlossen, eine Steuer auf den Kapitalverkehr zu erheben und weshalb wurden die erforderlichen Maßnahmen zur Abschaffung der Steuerparadiese und Derivativmärkte und damit zur Ausschaltung von Spekulationen auf Staatsschulden nicht getroffen? Warum beschließen wir nicht eine Aufstockung des Gemeinschaftshaushalts zugunsten einer Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, die auf eine Steigerung der Produktion und auf die Schaffung von Arbeitsplätzen abzielt, die rechtlich abgesichert sind..."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται η αναβολή λήψης ουσιωδών μέτρων, μέτρων που παραβλέπουν την αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, της ανισότητας, των αποκλίσεων και της οικονομικής ύφεσης που θα προκαλέσουν αυτά τα σχέδια λιτότητας, ενώ οι οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί όμιλοι εξακολουθούν να αποκομίζουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό εγείρει περισσότερα ερωτήματα. Για ποιον λόγο δεν τροποποιήθηκαν το καταστατικό και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να χορηγούνται απευθείας στα κράτη μέλη δάνεια με επιτόκιο ύψους 1%, ήτοι με το ίδιο επιτόκιο που προβλέπεται για τις τράπεζες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβάλλουν τριπλάσια, τετραπλάσια ή πενταπλάσια επιτόκια, επιδεινώνοντας κατά τον τρόπο αυτόν το δημόσιο χρέος; Για ποιον λόγο δεν έχει ληφθεί η απόφαση για την εφαρμογή φόρου επί των κινήσεων κεφαλαίων, και για ποιον λόγο δεν λαμβάνονται τα απραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων και των αγορών παραγώγων προϊόντων, θέτοντας τέρμα στην κερδοσκοπική δραστηριότητα επί του δημοσίου χρέους; Για ποιον λόγο δεν αποφασίζεται η ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισμού για την άσκηση πραγματικής πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η οποία θα στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα …"@el10
"Madam President, it is not acceptable that essential measures should continue to be put off, measures that disregard the increase in unemployment, poverty, inequality, disparity and economic recession that these austerity plans will cause, while economic and financial groups continue to make ever larger profits. This just leads to more questions: Why have the statutes and the guidelines of the European Central Bank not been changed with regard to their loans made directly to Member States at a rate of 1%, the same as for private banks, who then charge rates three, four or five times higher, thus aggravating sovereign debt? Why has it not been decided to apply a tax on movements of capital, and not take the necessary measures to put an end to tax havens and derivative markets, ending speculation on sovereign debt? Why not decide to increase the community budget for a real policy of economic and social cohesion that aims to increase production and create jobs with rights …"@en4
"Señora Presidenta, no es aceptable que sigan posponiéndose medidas esenciales que ignoran el incremento del desempleo, la pobreza, la desigualdad, la disparidad y la recesión económica que generarán estos planes de austeridad, mientras los grupos económicos y financieros siguen obteniendo beneficios cada vez mayores. Esto plantea otras cuestiones adicionales: ¿Por qué no se han modificado los estatutos y las directrices del Banco Central Europeo con respecto a los préstamos que se hacen directamente a los Estados miembros a una tasa del 1 %, la misma que a los bancos privados, que a su vez aplican tipos tres, cuatro o cinco veces superiores, agravando así la deuda soberana? ¿Por qué no se ha decidido aplicar un impuesto sobre los movimientos de capitales en lugar de adoptar las medidas necesarias para poner fin a los paraísos fiscales y a los mercados de derivados, acabando con la especulación de la deuda soberana? ¿Por qué no decidir incrementar el presupuesto de la Unión para lograr una verdadera política de cohesión económica y social que aspire a aumentar la producción y a crear empleo con derechos…"@es21
"Austatud juhataja! Ei ole vastuvõetav, et vajalikke meetmeid lükatakse edasi hoolimata töötuse taseme tõusust, kasvavast vaesusest, ebavõrdsusest, erinevustest ja tõsisemaks muutuvast majanduslangusest, mida need kokkuhoiumeetmed põhjustavad, ajal kui majandus- ja finantsettevõtted üha suuremat kasumit teenivad. See tekitab üha rohkem küsimusi. Miks ei ole muudetud Euroopa Keskpanga põhikirja ja suuniseid, mis puudutavad liikmesriikidele antavaid 1% intressimääraga laenusid, nagu erapankade puhul, mis võtavad siis kolm, neli või viis korda suuremat intressi ning riigivõlga veelgi suuremaks muudavad? Miks ei ole võetud vastu otsust maksustada kapitalitehinguid ja astuda vajalikud sammud, et teha lõpp maksuparadiisidele ja tuletisinstrumentide turgudele, mis lõpetaks spekuleerimise riigivõlaga? Miks ei ole võetud vastu otsust suurendada ühenduse eelarvet reaalse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika loomiseks, mille eesmärk on suurendada tootmist ja luua õigustega töökohti…"@et5
"Arvoisa puhemies, on sietämätöntä, että olennaisia toimenpiteitä pitäisi edelleen lykätä, toimenpiteitä, jotka koskevat työttömyyden kasvua, köyhyyttä, epätasa-arvoa, eriarvoisuutta ja talouden taantumaa, joita nämä säästötoimenpiteet aiheuttava, kun talous- ja rahoitusryhmät saavat koko ajan suurempia voittoja. Se saa aikaan vain lisää kysymyksiä: Miksi Euroopan keskuspankin perussääntöjä ja ohjesääntöjä ei ole muutettu sen osalta, että ne antavat lainoja suoraan jäsenvaltioille yhden prosentin korolla, samalla kuin yksityisille pankeille, jotka sitten veloittava kolme, neljä tai viisi kertaa korkeampaa korkoa ja pahentavat siten valtionvelkaa. Miksi ei ole päätetty soveltaa veroa pääoman liikkumiseen ja miksi ei ole toteutettu tarvittavia toimenpiteitä veroparatiisien ja johdannaismarkkinoiden lopettamiseksi, valtionvelalla keinottelun lopettamiseksi? Miksi ei päätetä kasvattaa yhteisön talousarviota sellaisen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan reaalipolitiikan osalta, jolla pyritään lisäämään tuotantoa ja oikeudet sisältävää työtä..."@fi7
"Madame la Présidente, il n’est pas acceptable que des mesures essentielles continuent d’être reportées, des mesures qui ne tiennent pas compte de la hausse du chômage, de la pauvreté, de l’inégalité, de la disparité et de la récession économique que ces plans d’austérité causeront, tandis que les groupes économiques et financiers continuent d’engranger des profits toujours plus grands. Cela ne fait que susciter d’autres questions. Pourquoi les statuts et les orientations de la Banque centrale européenne n’ont-ils pas été changés s’agissant des prêts accordés directement aux États membres au taux de 1 %, le même que pour les banques privées, qui font ensuite payer des taux trois, quatre ou cinq fois supérieurs, aggravant ainsi la dette souveraine? Pourquoi n’a-t-on pas décidé d’appliquer une taxe sur les mouvements de capitaux et n’a-t-on pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme aux paradis fiscaux et aux marchés des produits dérivés, et faire ainsi cesser la spéculation sur la dette souveraine? Pourquoi ne pas décider d’augmenter le budget communautaire en vue d’une véritable politique de cohésion économique et sociale qui vise à augmenter la production et à créer des emplois assortis de droits…"@fr8
"Elnök asszony, elfogadhatatlan, hogy az elengedhetetlen intézkedéseket továbbra is halogassák, azokat az intézkedéseket, amelyek figyelmen kívül hagyják a munkanélküliség, a szegénység, az egyenlőtlenség, a különbségek és a gazdasági recesszió növekedését, amit a megszorító tervek okozni fognak, miközben a gazdasági és pénzügyi csoportok továbbra is egyre nagyobb nyereséget érnek el. Ez csak még több kérdéshez vezet: Miért nem változtatták meg az Európai Központi Bank alapokmányát és útmutatásait a közvetlenül a tagállamoknak − ahogyan a magánbankoknak is − 1%-os kamattal nyújtott hitelekre tekintettel, amelyek aztán háromszor, négyszer vagy ötször magasabb kamatot számítanak fel, növelve ezzel az államadósság mértékét? Miért nem döntötték el a tőkemozgások megadóztatását és miért nem tették meg az adóparadicsomok és a származékos értékpapírok piacának megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, véget vetve ezzel az államadósságot érintő spekulációknak? Miért nem döntöttek úgy, hogy növelik a közösségi költségvetést a valódi gazdasági és szociális kohéziós politika érdekében, amelynek célja a termelés növelése, munkahelyek teremtése lenne, olyan jogokkal …"@hu11
"Signora Presidente, non è accettabile che si debbano continuare a rimandare misure essenziali, misure che ignorano l’aumento della disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza, la disparità e la recessione economica che questi piani di causeranno, mentre gruppi economici e finanziari continuano a trarne profitti sempre più ingenti. Ciò solleva ulteriori quesiti. Perché lo statuto e gli orientamenti della Banca centrale europea non sono stati modificati per quanto concerne i prestiti concessi direttamente agli Stati membri a un tasso dell’1 per cento, lo stesso accordato alle banche private, che poi impongono tassi tre, quattro o cinque volte superiori aggravando così il debito sovrano? Perché non si è deciso di applicare un’imposta sui movimenti di capitale e non si sono assunte le misure necessarie per porre fine ai paradisi fiscali e ai mercati dei derivati in maniera che cessi la speculazione sul debito sovrano? Perché non si è deciso di incrementare il bilancio comunitario per una reale politica di coesione economica e sociale che sia volta ad aumentare la produzione e creare posti di lavoro accompagnati da diritti…"@it12
"Ponia pirmininke, man nepriimtina, kad svarbiausios priemonės vis atidedamos, kad ignoruojamas padidėjęs nedarbo lygis, skurdas, nelygybė, ekonominiai skirtumai ir ekonomikos nuosmukis – reiškiniai, kuriuos sukels šie taupymo planai, o ekonominės bei finansinės grupės ir toliau gaus vis didesnį pelną. Dėl to kyla tik dar daugiau klausimų: Kodėl, atsižvelgiant į Europos centrinio banko valstybėms narėms tiesiogiai teikiamų paskolų 1 proc. dydžio palūkanų normą, t. y. tokią pat, kokia taikoma ir privatiems bankams, kurie vėliau ima, tris, keturis ar penkis kartus didesnes palūkanas ir taip dar labiau didina valstybės skolą, nebuvo pakeistas Europos centrinio banko statutas ir gairės? Kodėl nebuvo nuspręsta apmokestinti kapitalo judėjimo ir nebuvo imtasi reikiamų priemonių, kad būtų padarytas galas mokesčių rojumi vadinamoms šalims, išvestinių finansinių priemonių rinkoms ir būtų baigtos spekuliacijos valstybių skolos tema? Kodėl nebuvo nuspręsta padidinti Bendrijos biudžeto, skirto tikrai ekonominės ir socialinės sanglaudos politikai, kuria siekiama padidinti gamybą ir sukurti teises užtikrinančių darbo vietų …"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ir nepieņemami, ka turpina atlikt būtiskus pasākumus, kas ņemtu vērā bezdarba, nabadzības, nevienlīdzības, būtisku atšķirību un ekonomikas lejupslīdes palielināšanos, ko šie taupības plāni radīs, kamēr ekonomikas un finanšu grupas turpinās gūt vēl lielāku peļņu. Tas tikai ierosina vairāk jautājumu. Kāpēc nav izmainīti Eiropas Centrālās bankas statūti un pamatnostādnes attiecībā uz tās aizdevumiem, ko tieši piešķir dalībvalstīm ar 1 % likmi, kura ir tāda pati kā privāto banku likme, kas pēc tam piemēro trīsreiz, četrreiz vai piecreiz augstākas likmes, tā paaugstinot valstu parādus? Kāpēc nav pieņemts lēmums piemērot nodokli par kapitāla pārvietošanu un pasākumus, kas vajadzīgi, lai likvidētu „nodokļu oāzes” un atvasināto instrumentu tirgus, tā pārtraucot spekulācijas saistībā ar valstu parādiem? Kāpēc nevarētu izlemt palielināt Kopienas budžetu, lai nodrošinātu patiesu ekonomikas politiku un sociālo kohēziju, kuras mērķis ir palielināt ražošanas apjomus un radīt darba vietas ar tiesībām …"@lv13
"Senhora Presidente, não é aceitável que continuem a adiar as medidas essenciais, indiferentes ao crescimento do desemprego, da pobreza, das desigualdades, assimetrias e recessão económica que os ditos planos de austeridade provocam, enquanto os grupos económicos e financeiros continuam com lucros cada vez maiores. Assim, aqui ficam mais algumas questões: Por que não alteram os estatutos e as orientações do Banco Central Europeu para que os seus empréstimos sejam feitos directamente aos Estados-Membros à taxa de 1%, como fazem actualmente aos bancos privados, os quais depois cobram taxas 3, 4 ou 5 vezes superiores, agravando as dívidas soberanas? Por que não decidem aplicar uma taxa sobre os movimentos de capitais e não tomam as medidas necessárias para acabar com os paraísos fiscais e os mercados de produtos derivados pondo fim à especulação sobre a dívida soberana? Por que não decidem aumentar o orçamento comunitário para uma verdadeira política de coesão económica e social visando aumentar a produção, criar emprego com direitos …"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het is onaanvaardbaar dat nog langer wordt gewacht met het nemen van essentiële maatregelen. Dat getuigt van onverschilligheid ten aanzien van de toename van de werkloosheid, de armoede, de ongelijkheden, de wanverhoudingen en de economische recessie die door de bezuinigingsplannen wordt veroorzaakt. En ondertussen maken de economische en financiële concerns steeds meer winst. Dat brengt mij tot de volgende vragen. Waarom worden de statuten en de richtsnoeren van de Europese Centrale Bank niet op zodanige wijze aangepast dat de ECB-leningen direct aan de lidstaten worden toegekend tegen een percentage van 1 procent, en niet zoals nu aan particuliere banken, die op hun beurt een percentage aanrekenen dat drie, vier of vijf keer hoger ligt en op die manier de staatsschuld aanwakkeren? Waarom wordt niet besloten tot een heffing op kapitaalverkeer en worden er geen maatregelen genomen om de belastingparadijzen en derivatenmarkten uit de wereld te helpen, zodat eens en voor altijd een einde wordt gemaakt aan de speculatie op staatsschuld? Waarom wordt niet besloten om de Gemeenschapsbegroting op te trekken en een echt beleid voor economische en sociale samenhang te bekostigen waarmee wordt gestreefd naar een verhoging van de productie en het scheppen van werkgelegenheid met rechten…"@nl3
"Pani Przewodnicząca! Nie do przyjęcia jest dalsze odkładanie niezbędnych środków oraz ignorowanie wzrostu bezrobocia, ubóstwa, nierówności, dysproporcji i recesji gospodarczej spowodowanych planami oszczędnościowymi, podczas gdy grupy gospodarcze oraz finansowe osiągają coraz większe zyski. Prowadzi to do kolejnych pytań: Dlaczego nie zmieniono statutu i wytycznych Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do udzielania pożyczek bezpośrednio państwom członkowskim przy stopie 1%, takiej samej, jak dla banków prywatnych, które później żądają stóp trzy-, cztero- lub pięciokrotnie wyższych, pogłębiając problem długu państwowego? Dlaczego nie zadecydowano o opodatkowaniu przepływów kapitału i nie podjęto niezbędnych środków, aby położyć kres rajom podatkowym i rynkom instrumentów pochodnych, co zakończyłoby spekulację długiem państwowym? Dlaczego nie zadecydować o podwyższeniu budżetu Wspólnoty w celu wdrożenia rzeczywistej polityki spójności gospodarczej i społecznej, której celem byłoby zwiększenie produkcji i stworzenie pełnoprawnych miejsc pracy…"@pl16
"Dnă președintă, nu este acceptabil ca măsurile esențiale să fie amânate în continuare, măsuri care nu țin cont de creșterea șomajului, sărăcia, inegalitatea, disparitatea și recesiunea economică pe care aceste planuri de austeritate le vor cauza, în timp ce grupurile economice și financiare realizează în continuare profituri tot mai mari. Acest lucru dă naștere la mai multe întrebări: De ce nu au fost modificate statutele și orientările BCE cu privire la împrumuturile pe care aceasta le acordă în mod direct statelor membre la o rată de 1 %, la fel ca pentru băncile private, care apoi percep rate de trei, patru sau cinci ori mai mari, agravând astfel datoria suverană? De ce nu s-a luat decizia aplicării unei taxe pe circulația de capital și nu s-au luat măsurile necesare pentru a pune capăt paradisurilor fiscale și piețelor de instrumente financiare derivate, care ar restricționa speculația cu datoria suverană? De ce să nu decidem creșterea bugetului comunitar pentru o politică reală de coeziune economică și socială cu scopul de a crește producția și a crea locuri de muncă cu drepturi..."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, je neprijateľné, aby sa naďalej odkladali nevyhnutné opatrenia, a to bez ohľadu na rast nezamestnanosti, chudoby, nerovnosti, rozdielov a hospodárskej recesie, ktoré tieto úsporné plány spôsobia, zatiaľ čo hospodárske a finančné skupiny dosahujú čoraz väčšie zisky. To vedie len k ďalším otázkam: Prečo neboli zmenené stanovy a usmernenia Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o pôžičky, ktoré poskytuje priamo členským štátom pri 1 % sadzbe, rovnakej ako pre súkromné banky, ktoré potom účtujú trojnásobne, štvornásobne alebo päťnásobne vyššie sadzby, a teda zvyšujú vládne dlhy? Prečo sa nerozhodlo o uplatnení dane z pohybu kapitálu a o prijatí potrebných opatrení na zrušenie daňových rajov a trhov s derivátmi, ktoré by ukončili špekulácie so štátnymi dlhopismi? Prečo nerozhodnúť o zvýšení rozpočtu Spoločenstva na reálnu politiku hospodárskej a sociálnej súdržnosti zameranej na zvýšenie výroby a vytvorenie pracovných miest so zaručenými právami..."@sk19
"Fru talman! Det är inte godtagbart att man fortsätter att skjuta upp nödvändiga åtgärder och bortser från den ökade arbetslösheten, fattigdomen, de ökade orättvisorna och skillnaderna och den ekonomiska recession som dessa åtstramningsplaner kommer att orsaka, medan ekonomiska och finansiella grupper fortsätter att göra allt större vinster. Detta leder bara till ännu fler frågetecken. Varför har inte Europeiska centralbankens stadga och riktlinjer ändrats när det gäller de lån som ECB ger direkt till medlemsstaterna till en räntesats på 1 procent, densamma som för privata banker, som sedan tar ut avgifter som är tre, fyra eller fem gånger högre, vilket förvärrar de nationella skulderna? Varför har man inte beslutat att tillämpa en skatt på kapitalrörelser och varför vidtar man inte de nödvändiga åtgärderna för att sätta stopp för skatteparadisen och derivatmarknaderna, och därmed få slut på spekulationen om de nationella skulderna? Varför inte besluta att öka EU-budgeten för en verklig politik för ekonomisk och social sammanhållning som syftar till att öka produktionen och skapa arbetstillfällen med rättigheter ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph