Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-15-Speech-3-043"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnă președintă, europenii trăiesc într-un paradox interesant. Pe de o parte, pe durata existenței sale de 12 ani, moneda euro s-a dovedit cea mai stabilă dintre monede la nivel mondial. Conform cifrelor oficiale furnizate de BCE din Frankfurt, inflația medie în timpul acestei perioade a fost de 1,97 %, ceea ce înseamnă numai cu 3 puncte procentuale sub ținta de 2 %. Valoarea euro față de dolarul american a rămas, de-a lungul întregii perioade, din rațiuni practice, mai mare decât era în momentul creării monedei europene. Pe de altă parte, totuși, în ultima perioadă există opinii conform cărora chiar ar exista riscul ca euro să se prăbușească. Cum am ajuns într-o astfel de situație? Comportamentul grotesc și iresponsabil cauzat de politicile populiste, atât ale stângii, cât și ale dreptei, ne-au condus în acest punct. Cu toate acestea, vom permite ca democrația să se dovedească mai slabă decât regimurile relativ autoritare pentru a ne proteja moneda? Avem nevoie de un comportament responsabil, avem nevoie ca cinci reguli de aur privind conduita responsabilă să fie consacrate în politicile noastre. Să le adoptăm în Parlament, să decidem cum vom măsura nivelul conduitei responsabile și al unei conduite care este în beneficiul binelui comun promovat de politicile din statele noastre membre. Taxa pe tranzacțiile financiare și euroobligațiunile trebuie să fie, prin urmare, elementele fundamentale. Aceasta este datoria noastră acum, să adoptăm astfel de politici, pentru protejarea monedei noastre comune."@ro18
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Meie, eurooplased elame huvitava paradoksiga. Ühest küljest on euro oma 12aastase olemasolu jooksul osutunud kõige stabiilsemaks valuutaks maailmas. Frankfurdis paikneva Euroopa Keskpanga ametlike andmete kohaselt oli keskmine inflatsioon sellel perioodil 1,97%, mis on ainult kolm protsendipunkti väiksem 2% eesmärgist. Euro vahetuskurss USA dollari suhtes on kõigele vaatamata jäänud kõrgemaks, kui see oli Euroopa ühisraha kasutuselevõtmise ajal. Teisest küljest aga oleme kuulnud viimasel ajal jutte, et euro võib isegi kokku kukkuda. Kuidas me sellisesse olukorda sattusime? Sellesse olukorda viis meis nii parempoolsete kui ka vasakpoolsete poliitiliste jõudude groteskne ja vastutustundetu populistlik poliitika. Kas kavatseme aga oma raha kaitsmiseks tõesti lubada, et demokraatia jääb alla suhteliselt autoritaarsetele režiimidele? Vajame vastutustundlikku käitumist, peame sätestama oma poliitikas viis vastutustundliku käitumise kuldreeglit. Võtame need siin parlamendis omaks. Otsustame, kuidas mõõta vastutustundlikku käitumist ja käitumist ühise heaolu nimel, mida liikmesriigid oma poliitikas edendavad. Seepärast peavad selle nurgakivid olema finantstehingute maks ja eurovõlakirjad. See ongi meie kohustus. Peame need poliitikameetmed vastu võtma oma ühisraha kaitsmiseks."@et5
lpv:spoken text
lpv:spoken text
lpv:translated text
"Evropejci živimo v zanimivem paradoksu. Po eni strani je evro v dvanajstletnem življenju pokazal, da je najstabilnejša svetovna valuta. Povprečna inflacija po uradnih podatkih Centralne banke v Frankfurtu v tem času je bila 1,97 %, torej le 3 stotinke procenta pod ciljno vrednostjo 2 %. Vrednost evra proti dolarju je praktično ves čas višja, kot je bila ob ustanovitvi skupne evropske valute. Po drugi strani poslušamo zadnje čase, da obstaja celo nevarnost propada evra. Kako smo lahko prišli v tako situacijo? Nenormalno obnašanje populističnih politik, levih in desnih, neodgovorno obnašanje nas je pripeljalo do tega. Ali bomo res dovolili, da se bo demokracija kazala šibkejša od bolj avtoritarnih režimov v obrambi svoje valute? Potrebujemo odgovorno obnašanje, potrebujemo pet zlatih pravil odgovornega obnašanja naših politik. Sprejmimo jih tukaj v Parlamentu, določimo, po čem bomo merili odgovorno in solidarno obnašanje naših politik v državah članicah. Ključna temelja naj bosta zato davek na finančne transakcije in evroobveznice. To je naša dolžnost danes, da jih sprejmemo za obrambo naše skupne valute."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, my Evropané žijeme v zajímavém paradoxu. Na jedné straně, euro během své 12leté existence dokázalo, že je nejstabilnější měnou mezi celosvětovými měnami. Podle oficiálních údajů Evropské centrální banky ve Frankfurtu byla průměrná inflace v tomto období 1,97 %, což jsou pouze 3 procentní body pod cílem 2 %. Hodnota eura vůči americkému dolaru je prakticky po celou dobu vyšší, než byla při zavedení evropské měny. Na druhé straně však v poslední době slýcháme o tom, že euru dokonce hrozí kolaps. Jak jsme se do takovéto situaci dostali? Do této situace nás dostal absurdní a nezodpovědný přístup pramenící z populistických politik, jak levicové, tak pravicové. Dovolíme však skutečně při obraně naší měny, aby se naše demokracie ukázala slabší než relativně autoritářské režimy? Potřebujeme zodpovědný přístup, potřebujeme, aby byly naše politiky postaveny na pěti zlatých pravidlech zodpovědného přístupu. Přijmeme je zde v Parlamentu, rozhodněme o tom, jak budeme posuzovat úroveň zodpovědného přístupu a přístupu prospěšného pro společné dobro podporované politikami v členských státech. Základním kamenem by tedy měly být daň z finančních transakcí a eurobondy. Dnes je naší povinností takové politiky schválit na obranu naší společné měny."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani predsedajúca, my Európania žijeme so zaujímavým paradoxom. Na jednej strane euro počas svojej dvanásťročnej existencie dokázalo, že je najstabilnejšou svetovou menou. Podľa oficiálnych údajov Európskej centrálnej banky vo Frankfurte priemerná inflácia v tomto období dosahovala 1,97 %, čo je len tri percentuálne body pod cieľom 2 %. Hodnota eura voči americkému doláru zostala po celý čas vo všetkých praktických ohľadoch vyššia ako v čase vzniku európskej meny. Na druhej strane však v poslednom čase počúvame zvesti o tom, že euru dokonca možno hrozí kolaps. Ako sme sa mohli dostať do takej situácie? Do tohto bodu nás priviedlo groteskné a nezodpovedné správanie spôsobené populistickými politikami ľavice aj pravice. Chceme však pri obrane našej meny skutočne dopustiť, aby sa demokracia ukázala slabšia ako pomerne autoritárske režimy? Potrebujeme zodpovedné správanie, potrebujeme v našich politikách zakotviť päť zlatých pravidiel zodpovedného správania. Prijmime ich tu v Parlamente, rozhodnime, ako budeme merať mieru zodpovedného správania a správania v prospech spoločného dobra presadzovaného politikami v našich členských štátoch. Základným kameňom by preto mala byť daň z finančných transakcií a európske dlhopisy. Prijatie týchto politík na ochranu našej spoločnej meny je dnes našou povinnosťou."@sk19
lpv:translated text
"Ponia pirmininke, mes, europiečiai, gyvename matydami įdomų paradoksą. Per 12 savo egzistavimo metų euro įrodė esantis stabiliausia pasaulio valiuta. Remiantis oficialiais Frankfurte esančio Europos centrinio banko duomenimis, vidutinė infliacija šiuo laikotarpiu buvo 1,97 proc., tik 3 procentiniais punktais mažesnė negu 2 proc. tikslinis rodiklis. Euro vertė JAV dolerio atžvilgiu visą laiką visais praktiniais požiūriais liko aukštesnė negu tada, kai Europos valiuta buvo sukurta. Tačiau pastaruoju metu girdėjome istorijų, esą euro gali būti netgi ant žlugimo ribos. Kaip galėjome atsidurti tokioje padėtyje? Šią padėtį lėmė absurdiškas ir neatsakingas ir kairiųjų, ir dešiniųjų populistinės politikos formuotojų elgesys. Vis dėlto ar gindami savo valiutą tikrai leisime, kad demokratija pasirodytų esanti silpnesnė negu režimai, kuriems būdingas gana didelis autoritarizmas? Turime atsakingai elgtis, turime savo politikos priemonėse įtvirtinti penkias auksines atsakingo elgesio taisykles. Priimkime jas čia, Parlamente, nuspręskime, kaip rengiamės nustatyti atsakingo elgesio lygį – elgesį, naudingą bendram labui, ginamam politikos priemonėmis mūsų valstybėse narėse. Todėl pagrindas turėtų būti finansinių operacijų mokestis ir euroobligacijos. Todėl šiandien, ginant bendrą valiutą, patvirtinti tokią politiką – mūsų pareiga."@lt14
lpv:translated text
"Pani Przewodnicząca! My, Europejczycy, doświadczamy ciekawego paradoksu. Z jednej strony w swojej 12-letniej historii euro okazało się najstabilniejszą ze światowych walut. Zgodnie z oficjalnymi liczbami podanymi przez Europejski Bank Centralny we Frankfurcie średnia inflacja w tym okresie wyniosła 1,97%, czyli tylko o 3 punkty bazowe poniżej wynoszącego 2% celu. Wartość euro w stosunku do dolara przez cały ten okres pozostała z praktycznego punktu widzenia wyższa niż w chwili ustanowienia waluty europejskiej. Z drugiej strony słyszymy ostatnio, że euro może nawet grozić upadek. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Doprowadziły nas tu groteskowe i nieodpowiedzialne zachowania spowodowane populizmem zarówno lewicy, jak i prawicy. Czy jednak broniąc naszej waluty pozwolimy, aby okazało się, że demokracja jest słabsza od reżimów w znacznej mierze autorytarnych? Potrzebujemy odpowiedzialnego postępowania – potrzebujemy pięciu złotych zasad odpowiedzialnego postępowania, które pokierują naszą polityką. Powinniśmy przyjąć je tutaj w Parlamencie, zadecydować, w jaki sposób będziemy mierzyć poziom odpowiedzialnego postępowania i postępowania służącego wspólnemu dobru, które jest celem polityki państw członkowskich. Podstawą powinny zatem stać się podatek od transakcji finansowych i euroobligacje. Dzisiaj jest naszym obowiązkiem przyjąć taką politykę w obronie naszej wspólnej waluty."@pl16
lpv:translated text
"Elnök asszony, mi, európaiak, érdekes paradoxonban élünk. Egyfelől, 12 éves fennállása alatt, az euró a világ legstabilabb valutájának bizonyult. A frankfurti Európai Központi Bank által nyújtott hivatalos adatok szerint az átlagos infláció ez alatt az időszak alatt 1,97% volt, ami csupán 3 százalékponttal van a 2%-os célkitűzés alatt. Az euró USA dollárral szembeni értéke mindez idő alatt és minden praktikus szempont szerint magasabb maradt, mint amikor az európai valutát létrehozták. Másfelől azonban olyan történeteket hallunk mostanság, hogy az eurót akár az összeomlás veszélye is fenyegetheti. Hogyan kerülhettünk ilyen helyzetbe? Mind a bal, mind pedig a jobb oldal populista politikái által okozott groteszk és felelőtlen viselkedés hozott minket ilyen helyzetbe. A valutánk védelmében azonban tényleg hagyni fogjuk, hogy a demokrácia gyengébbnek bizonyuljon, mint a viszonylag tekintélyelvű rendszerek? Felelős viselkedésre és arra van szükségünk, hogy a felelős viselkedés öt aranyszabálya megcsillanjon a politikáinkban. Fogadjuk el ezeket itt, a Parlamentben, döntsük el, hogy mi alapján fogjuk mérni a felelős és a tagállamainkban a politikáink által előmozdított közös értékek számára kedvező viselkedést. A pénzügyi tranzakciókra kivetett adónak és az eurókötvényeknek ezért sarokkőnek kell lenniük. Közös valutánk védelme érdekében ma kötelességünk, hogy ilyen politikákat fogadjunk el."@hu11
lpv:translated text
"Fru formand! Vi europæere lever i et interessant paradoks. På den ene side har euroen i sin 12 år lange levetid vist sig at være den mest stabile af alle verdens valutaer. Ifølge officielle tal fra Den Europæiske Centralbank i Frankfurt har den gennemsnitlige inflation i denne periode været 1,97 %, hvilket kun er 3 procentpoint under målet på 2 %. Euroens værdi over for den amerikanske dollar har hele vejen ligget højere, end den gjorde, da den blev skabt. På den anden side har vi dog hørt historier på det seneste om, at euroen måske er på randen af sammenbrud. Hvordan kan vi dog være havnet i den situation? Det er en grotesk og uansvarlig opførsel forårsaget af populistiske politikker fra både venstre og højre, der har bragt os i den situation. Men vil vi virkelig for at forsvare vores valuta tillade, at demokratiet viser sig at være svagere end de forholdsvis autoritære regimer? Vi har brug for ansvarlig opførsel, vi har brug for at forankre fem gyldne regler for ansvarlig opførsel i vores politik. Lad os vedtage dem her i Parlamentet, lad os beslutte, hvordan vi skal måle graden af ansvarlig opførsel og opførsel, som er til fælles bedste ifølge politikkerne i vores medlemsstater. Afgiften på finansielle transaktioner og euroobligationerne bør derfor være hovedhjørnestenen. Det er vores pligt i dag at vedtage sådanne politikker til forsvar for vores fælles mønt."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, me eurooppalaiset elämme kiinnostavan ristiriidan kanssa. Euro on toisaalta 12-vuotisen olemassaolonsa aikana osoittautunut vakaimmaksi maailmanvaluutaksi. Frankfurtissa sijaitsevan Euroopan keskuspankin virallisten lukujen mukaan keskimääräinen inflaatio tänä aikana on ollut 197 prosenttia, joka on vain kolme prosenttiyksikköä alle kahden prosentin tavoitteen. Euron arvo suhteessa Yhdysvaltain dollariin on käytännöllisesti katsoen koko ajan ollut korkeampi kuin silloin, kun EU:n valuutta perustettiin. Toisaalta kuitenkin olemme viime aikoina kuulleet juttuja, joiden mukaan euro saattaisi olla jopa kaatumisvaarassa. Miten olemme saattaneet joutua sellaiseen tilanteeseen? Sekä vasemmiston että oikeiston populististen toimien aiheuttama irvokas ja vastuuton käytös on saanut meidät tähän pisteeseen. Aiommeko kuitenkin valuuttamme puolustaessamme sallia, että demokratia osoittautuu heikommaksi kuin suhteellisen autoritaariset hallinnot? Tarvitaan vastuullista käytöstä, ja politiikassamme on vahvistettava vastuullisen käytöksen viisi kultaista sääntöä. Hyväksykäämme ne täällä parlamentissa, päättäkäämme, miten aiomme mitata vastuullista käytöstä ja käytöstä, joka hyödyttää yhteistä hyvää, jota edistetään politiikalla jäsenvaltioissamme. Rahaliikenteen veron ja eurobondien pitäisi siksi olla kulmakivi. Se on velvollisuutemme tänään, kyseisten toimien hyväksyminen, yhteisvaluuttamme puolustamiseksi."@fi7
lpv:translated text
"Fru talman! Vi européer lever med en intressant paradox. Å ena sidan har euron under de 12 år den har funnits visat sig vara den mest stabila av världsvalutorna. Enligt de officiella siffror som har lämnats av Europeiska centralbanken i Frankfurt, har den genomsnittliga inflationen under denna period varit 1,97 procent, vilket bara är 3 procentenheter under målet på 2 procent. Eurons värde mot US-dollarn har i praktiken genomgående varit högre än det var när euron inrättades. Ändå har vi hört den senaste tiden att euron riskerar att kollapsa. Hur kunde vi hamna i en sådan situation? Groteskt och oansvarigt uppförande till följd av både vänsterns och högerns populistiska politik har gjort att vi befinner oss i det här läget. När vi nu försvarar vår valuta, kan vi verkligen tillåta att demokratin visar sig vara svagare än relativt auktoritära regimer? Vi behöver ett ansvarsfullt agerande, vi behöver fem gyllene regler för ansvarsfullt uppförande i vår politik. Låt oss anta dem här i parlamentet, låt oss besluta om hur vi ska mäta nivån för ett ansvarsfullt agerande som gynnar allmänhetens bästa som främjas av politiken i våra medlemsstater. En skatt på finansiella transaktioner och euroobligationer bör därför vara hörnstenen. Det är vår skyldighet i dag att föra en sådan politik till försvar av vår gemensamma valuta."@sv22
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, wij Europeanen leven met een interessante paradox. Aan de ene kant heeft de euro gedurende de twaalf jaar van zijn bestaan bewezen dat het om een van de meest stabiele munteenheden ter wereld gaat. Volgens de officiële cijfers van de Europese Centrale Bank in Frankfurt bedroeg de gemiddelde inflatie in deze periode 1,97 procent en dat is slechts 3 procentpunten lager dan de target van 2 procent. De waarde van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar is voor alle praktische doeleinden hoger gebleven dan toen de Europese valuta werd ingevoerd. Aan de andere kant horen wij echter verhalen dat de euro zelfs het risico loopt om in elkaar te klappen. Hoe zijn wij in een dergelijke situatie verzeild geraakt? Wij zijn op dit punt aanbeland door het groteske en onverantwoordelijke gedrag van populistische beleidsmaatregelen, zowel ter linker- als ter rechterzijde. Gaan wij bij het verdedigen van onze munteenheid echter ook zo ver dat wij toestaan dat de democratie zwakker blijkt dan relatief autoritaire regimes? Wij hebben verantwoordelijk gedrag nodig, wij hebben behoefte aan vijf gouden regels voor verantwoordelijk gedrag die in ons beleid verankerd dienen te worden. Laten wij die regels hier in dit Parlement vaststellen. Laten wij besluiten op welke manier wij niet alleen de mate van verantwoordelijk gedrag gaan meten, maar ook de mate van gedrag dat ten goede komt aan het gemeenschappelijk belang zoals dat door het beleid van de onze lidstaten bevorderd wordt. Dat betekent dat de belasting op financiële transacties en euro-obligaties de hoeksteen zullen moeten vormen. Het is onze plicht vandaag om een dergelijk beleid goed te keuren ter verdediging van onze gemeenschappelijke munteenheid."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, ως Ευρωπαίοι, βιώνουμε ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Από τη μια πλευρά, κατά τη δωδεκαετή ύπαρξή του, το ευρώ έχει αποδειχθεί το πλέον σταθερό από όλα τα παγκόσμια νομίσματα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη, η μέση τιμή του πληθωρισμού κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθε στο 1,97%, ήτοι μόνο 3 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από τον στόχο του 2%. Καθ’ όλο το χρονικό αυτό διάστημα, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, παρέμεινε, για απολύτως πρακτικούς λόγους, υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή της κατά την έναρξη της κυκλοφορίας του ευρωπαϊκού νομίσματος. Από την άλλη πλευρά, ακούμε τελευταία φήμες, σύμφωνα με τις οποίες το ευρώ κινδυνεύει ενδεχομένως ακόμα και να καταρρεύσει. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε περιπέσει σε μια τέτοια κατάσταση; Στο σημείο αυτό μας έφερε η παράδοξη και ανεύθυνη συμπεριφορά που προκλήθηκε από τις λαϊκιστικές πολιτικές αμφότερων της Αριστεράς και της Δεξιάς. Υπερασπιζόμενοι, ωστόσο, το νόμισμά μας, είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να επιτρέψουμε στη δημοκρατία να αποδειχθεί ασθενέστερη από τα σχετικά απολυταρχικά καθεστώτα; Πρέπει να υιοθετήσουμε υπεύθυνη συμπεριφορά, πρέπει να κατοχυρώσουμε στις πολιτικές μας πέντε κανόνες υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ας τους εγκρίνουμε στο παρόν Σώμα, ας αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προβαίνουμε σε μέτρηση του επιπέδου της υπεύθυνης συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς που ωφελεί το γενικό συμφέρον, το οποίο προάγεται από τις πολιτικές των κρατών μελών μας. Ως εκ τούτου, ακρογωνιαίο λίθο θα πρέπει να αποτελέσουν ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τα ευρωομόλογα. Αυτό είναι σήμερα το καθήκον μας, να εγκρίνουμε πολιτικές αυτού του είδους, προς υπεράσπιση του κοινού μας νομίσματος."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze, mēs, eiropieši, saskaramies ar interesantu paradoksu. No vienas puses, savu 12 gadu eksistences laikā euro ir sevi apliecinājis kā stabilāko pasaules valūtu. Saskaņā ar Eiropas Centrālā bankas oficiālajiem datiem Frankfurtē vidējā inflācija šajā laikposmā ir bijusi 1,97 %, kas ir par 3 procentpunktiem zem 2 % mērķa. Euro vērtība attiecībā pret ASV dolāru visās jomās un visām praktiskajām vajadzībām ir saglabājusi augstāku līmeni, nekā tai bija laikā, kad Eiropas valūtu izveidoja. Tomēr, no otras puses, pēdējā laikā dzirdam runas, ka euro, iespējams, draud sabrukuma risks. Kā mēs nokļuvām šādā situācijā? Šādā situācijā mūs ir novedusi izkropļota un bezatbildīga rīcība, ko izraisīja populistiski politikas virzieni gan no kreiso, gan labējo puses. Taču vai patiešām, aizstāvot savu valūtu, mēs ļausim demokrātijai izrādīties vājākai par samērā autoritāriem režīmiem? Mums vajadzīga atbildīga rīcība, mums mūsu politikas virzienos jāievieš pieci atbildīgas rīcības zelta likumi. Pieņemsim tos šajā Parlamentā, izlemsim, kā novērtēt atbildīgas rīcības līmeni un tādu rīcību, kas veicina kopējo labumu, kuru atbalsta politikas virzieni mūsu dalībvalstīs. Tāpēc par stūrakmeni ir jākļūst finanšu transakciju nodoklim un eiroobligācijām. Tāds šodien ir mūsu pienākums — pieņemt šādus politikas virzienus, aizstāvot mūsu vienoto valūtu."@lv13
lpv:translated text
"Senhora Presidente, nós, europeus, estamos a viver num paradoxo interessante. Por um lado, durante os seus 12 anos de existência, o euro demonstrou ser a mais estável das moedas globais. Segundo dados oficiais fornecidos pelo Banco Central Europeu em Frankfurt, a inflação média durante este período foi de 1,97%, o que representa apenas 3 pontos percentuais abaixo da meta de fixada de 2%. O valor do euro face ao dólar dos EUA manteve-se, em toda parte e para todos os efeitos, mais elevado do que era quando a moeda europeia foi criada. Porém, por outro lado, temos vindo a ouvir, ultimamente, histórias de que o euro correrá mesmo o risco de colapso. Como é que conseguimos chegar a esta situação? O comportamento grotesco e irresponsável das políticas populistas de esquerda e direita trouxeram-nos até este ponto. No entanto, será que ao defender a nossa moeda, iremos de facto permitir que a democracia se revele mais débil do que alguns regimes relativamente autoritários? Precisamos de um comportamento responsável, precisamos de consagrar nas nossas políticas cinco regras de ouro próprias de um comportamento responsável. Adoptemo-las aqui neste Parlamento, decidamos como vamos avaliar o nível de comportamento responsável e de comportamento que beneficie o bem comum promovido pelas políticas dos nossos Estados-Membros. O imposto sobre as transacções financeiras e as euro-obrigações devem ser a pedra angular. Essa é a nossa obrigação hoje, a saber, adoptar essas políticas, em defesa da nossa moeda comum."@pt17
lpv:translated text
"Señora Presidenta, los europeos vivimos inmersos en una interesante paradoja. Por una parte, durante sus 12 años de existencia, el euro ha demostrado ser la divisa más estable a escala mundial. Según las cifras oficiales publicadas por el Banco Central Europeo de Frankfurt, la tasa media de inflación durante este período ha sido de 1,97 %, que supone tan solo tres puntos porcentuales por debajo del objetivo del 2 %. El valor del euro frente al dólar USD se ha mantenido a todos los efectos prácticos por encima del nivel que registraba cuando se estableció la divisa europea. Sin embargo, por otra parte, últimamente hemos escuchado rumores de que el euro podría estar al borde del colapso. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? El comportamiento grotesco e irresponsable provocado por las políticas populistas de la derecha y la izquierda nos ha llevado a este punto. No obstante, al defender nuestra divisa, ¿vamos a permitir que la democracia resulte más débil que los regímenes relativamente autoritarios? Necesitamos comportamientos responsables y necesitamos cinco reglas de oro de comportamiento responsable que se consagren en nuestras políticas. Adoptémoslas aquí en el Parlamento, decidamos cómo vamos a medir el nivel de comportamiento responsable y del comportamiento que beneficie al bien común que promueven las políticas en nuestros Estados miembros. En consecuencia, el impuesto sobre las transacciones financieras y las euroobligaciones deberán ser la piedra angular. Hoy es nuestro deber adoptar dichas políticas, en defensa de nuestra divisa común."@es21
lpv:translated text
"Frau Präsidentin! Wir Europäer leben mit einem interessanten Widerspruch. Einerseits hat sich der Euro im Laufe seines 12-jährigen Bestehens als die weltweit stabilste Währung erwiesen. Amtlichen Zahlen der Europäischen Zentralbank in Frankfurt zufolge lag die durchschnittliche Inflationsrate in diesem Zeitraum bei 1,97 %, also nur 3 Prozentpunkte unterhalb des 2 %-Ziels. Der Wert des Euro gegenüber dem Dollar ist in der ganzen Zeit und unter allen praktischen Aspekten höher geblieben als bei der Einführung der europäischen Währung. Zum anderen wurde in letzter Zeit aber mehrfach berichtet, dass der Euro sogar kurz vor dem Zusammenbruch stehen könnte. Wie konnten wir in eine solche Lage geraten? Das groteske und unverantwortliche Verhalten, das durch die populistische Politik der Linken wie der Rechten hervorgerufen wurde, hat uns hierhin gebracht. Aber werden wir es bei der Verteidigung unserer Währung denn wirklich zulassen, dass sich die Demokratie im Vergleich mit relativ autoritären Regimen als schwächer erweist? Wir brauchen verantwortungsvolles Handeln, wir brauchen fünf goldene Regeln für verantwortungsvolles Handeln, die in unserer Politik verankert werden müssen. Nehmen wir sie hier im Parlament an, beschließen wir, wie wir den Grad des verantwortlichen Handelns und des Handelns zum Wohle der Gemeinschaft, das durch die Maßnahmen unserer Mitgliedstaaten gefördert wird, messen können. Die Steuern auf Finanztransaktionen und Eurobonds sollten daher der Eckstein sein. Heute besteht unsere Verantwortung darin, zur Verteidigung unserer Gemeinschaftswährung derartige Maßnahmen anzunehmen."@de9
lpv:translated text
"Madam President, we Europeans are living with an interesting paradox. On the one hand, during its 12-year existence, the euro has proved to be the most stable of the global currencies. According to official figures provided by the European Central Bank in Frankfurt, average inflation during this period has been 1.97%, which is only 3 percentage points below the 2% target. The euro’s value against the US dollar has, throughout, to all practical purposes, remained higher than it was when the European currency was established. On the other hand, though, we have been hearing stories lately that the euro might even be at the risk of collapse. How could we have got into such a situation? Grotesque and irresponsible behaviour caused by the populist policies of both the left and the right has brought us to this point. However, in defending our currency, are we really going to allow democracy to prove weaker than relatively authoritarian regimes? We need responsible behaviour, we need five golden rules of responsible behaviour to be enshrined in our policies. Let us adopt them here in Parliament, let us decide how we are going to measure the level of responsible behaviour and behaviour which benefits the common good promoted by the policies in our Member States. The tax on financial transactions and eurobonds should therefore be the cornerstone. That is our duty today, to adopt such policies, in defence of our common currency."@en4
lpv:translated text
"Madame la Présidente, en tant qu’Européens, nous vivons avec un paradoxe intéressant. D’une part, au cours de ses 12 ans d’existence, l’euro s’est avéré la devise la plus stable au monde. Selon les chiffres officiels fournis par la Banque centrale européenne à Francfort, l’inflation moyenne durant cette période a été de 1,97 %, ce qui n’est que 3 centièmes de point en-deçà de l’objectif des 2 %. Tout ce temps, la valeur de l’euro par rapport au dollar américain est, à toutes fins utiles, restée supérieure à son niveau lors du lancement de la monnaie européenne. D’autre part, toutefois, nous avons récemment entendu des bruits courir selon lesquels l’euro pourrait même risquer de s’effondrer. Comment nous sommes-nous mis dans une telle situation? C’est le comportement grotesque et irresponsable causé par les politiques populistes de la gauche et de la droite qui nous ont conduits dans cette situation. Cependant, en défendant notre devise, allons-nous vraiment laisser la démocratie se montrer plus faible que les régimes relativement autoritaires? Nous avons besoin de comportements responsables, nous avons besoin que les cinq règles d’or du comportement responsable soient sauvegardées dans nos politiques. Adoptons-les ici au Parlement, décidons comment nous allons mesurer le niveau de comportement responsable et de comportement qui profite au bien commun promu par les politiques au sein de nos États membres. La taxe sur les transactions financières et les euro-obligations devraient donc en constituer la pierre angulaire. Notre devoir aujourd’hui est d’adopter ces politiques, afin de défendre notre monnaie commune."@fr8
lpv:translated text
"Signora Presidente, noi europei stiamo vivendo un interessante paradosso. Da un lato, durante i suoi 12 anni di esistenza, l’euro si è dimostrato la valuta globale più stabile. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Banca centrale europea di Francoforte, l’inflazione media durante questo periodo è stata dell’1,97 per cento, soltanto 3 punti percentuali al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento. Il valore dell’euro rispetto al dollaro è rimasto a tutti gli effetti e per tutti gli scopi pratici superiore a quello che era quando si è introdotta la moneta europea. D’altro canto, però, abbiamo sentito dire ultimamente che l’euro potrebbe persino correre il rischio di crollare. Come siamo potuti giungere a una situazione del genere? Ci ha portato a questo punto il comportamento grottesco e irresponsabile causato dalle politiche populiste sia della sinistra sia della destra. Tuttavia, nel difendere la nostra valuta, consentiremo veramente che la democrazia si dimostri più debole di regimi relativamente autoritari? Dobbiamo assumere un comportamento responsabile. È necessario che le nostre politiche racchiudano le cinque regole d’oro del comportamento responsabile. Adottiamole qui, in Parlamento. Decidiamo come misureremo la responsabilità del comportamento, come valuteremo un comportamento che vada a vantaggio del bene comune promosso dalle politiche dei nostri Stati membri. L’imposta sulle transazioni finanziarie e le eurobbligazioni dovrebbero dunque rappresentare la pietra miliare. Questo è il nostro dovere oggi, adottare tali politiche, a difesa della nostra moneta comune."@it12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101215.5.3-043"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph