Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-672"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.40.2-672"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Energetická účinnost patří ke klíčovým prioritám strategie Evropa 2020 a energetické strategie pro Evropu 2011–2020, což činí předloženou zprávu velmi důležitou a aktuální i ve vztahu k nedávnému summitu v Cancúnu. Zpráva navazuje na akční plán energetické účinnosti z roku 2006, vyzývá Komisi k aktualizaci tohoto plánu, k revizi směrnice o energetických službách a též ke stanovení závazného cíle dosáhnout do roku 2020 zlepšení ve výši 20 % v oblasti energetické účinnosti. Ve zprávě jsou diskutovány argumenty pro výhodnost vyšší energetické účinnosti: sociální (potenciál vytvoření 1 milionu pracovních míst či pokles energetické chudoby v EU), ekonomické (potenciální energetické úspory až do výše 100 miliard EUR), strategické (zachování konkurenceschopnosti evropských podniků přes energetické úspory) a v neposlední i argumenty bezpečnostní (vyšší energetická soběstačnost EU). Zpráva obsahuje doporučení v oblasti energetické infrastruktury, rozvoje měst a budov, informačních a komunikačních výrobků, dopravy, pobídek a financování. Za důležité považuji zejména úlohu finančních zdrojů (strukturální fondy, nástroj Evropské investiční banky ELENA, vnitrostátní fondy pro energetickou účinnost apod.) při financování projektů v oblasti energetické účinnosti. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Bendta Bendtsena obsahuje precizní analýzu dané problematiky, jakož i relevantní doporučení v oblasti energetické účinnosti, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Energieffektivitet er en af de centrale prioriteringer i Europa 2020-strategien og Energistrategien for Europa 2011-2020, hvilket også understreger denne betænknings vigtighed og relevans i relation til det nylige topmøde i Cancún. Betænkningen er baseret på energieffektivitetshandlingsplanen fra 2006. Her opfordres Kommissionen til at ajourføre planen, revidere direktivet om energiydelser og også indføre bindende mål for at sikre en 20 %-forbedring i energieffektivitet inden 2020. I betænkningen argumenteres der også for fordelene ved større energieffektivitet på forskellige områder såsom sociale fordele (potentiel skabelse af 1 mio. job og fald i energifattigdommen i EU), økonomiske fordele (potentielle energibesparelser på op til 100 mia. EUR), strategiske fordele (beskyttelse af de europæiske virksomheders konkurrenceevne gennem energibesparelser) og sidst, men ikke mindst fordelen ved energisikkerhed (større selvforsyning på energiområdet i EU). Betænkningen indeholder anbefalinger vedrørende energiinfrastruktur, udvikling af byer og bygninger, informations- og kommunikationsprodukter, udbud og finansiering. Finansieringskilder (strukturfondene, Den Europæiske Investeringsbanks ELENA-instrument, nationale fonde for energieffektivitet osv.) spiller også en vigtig rolle i finansieringen af energieffektivitetsprojekter. Generelt synes jeg, at hr. Bendtsens betænkning indeholder en præcis analyse af dette emne og også relevante anbefalinger vedrørende energieffektivitet, og jeg anbefaler derfor, at den bliver vedtaget i den foreliggende form."@da2
"Energieeffizienz ist eine der wichtigsten Prioritäten der Europa 2020-Strategie und der Energiestrategie für Europa 2011-2020, was den vorgelegten Bericht in Bezug auf den jüngsten Gipfel in Cancún ebenfalls sehr wichtig und aktuell macht. Der Bericht baut auf dem Aktionsplan für Energieeffizienz von 2006 auf, appelliert an die Kommission, diesen Plan zu aktualisieren, die Richtlinie über Energiedienstleistungen zu überarbeiten und auch, verbindliche Ziele zum Erreichen einer 20%igen Verbesserung der Energieeffizienz bis 2020 festzulegen. Der Bericht erörtert Argumente für die Vorteile einer größeren Energieeffizienz: Sozial (potentielle Schaffung von 1 Million Arbeitsplätzen oder Verringerung der Energiearmut in der EU), wirtschaftlich (potentielle Energieeinsparungen von bis zu 100 Mrd. EUR), strategisch (Beibehalt der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen durch Energieeinsparungen) und nicht zuletzt Energiesicherheit (größere energiewirtschaftliche Unabhängigkeit für die EU). Der Bericht umfasst Empfehlungen für den Bereich der Energieinfrastruktur, die Projektierung von Städten und Gebäuden, Informations- und Kommunikationsprodukte, Ausschreibungen und Finanzierung. Meiner Meinung nach ist die Rolle der Finanzierungsquellen (der Strukturfonds, des ELENA-Instruments der Europäischen Investitionsbank, nationaler Fonds für Energieeffizienz usw.) bei der Finanzierung von Energieeffizienzprojekten besonders wichtig. Insgesamt bin ich der Meinung, dass der von Herrn Bendtsen vorgelegte Bericht eine genaue Analyse der Angelegenheit enthält, so wie relevante Empfehlungen bezüglich der Energieeffizienz, und ich empfehle daher dessen Annahme in der vorgeschlagenen Form."@de9
"Η ενεργειακή απόδοση είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της ενεργειακής στρατηγικής για την Ευρώπη 2011-2020, πράγμα που καθιστά την υποβληθείσα έκθεση επίσης εξαιρετικά σημαντική και επίκαιρη όσον αφορά την πρόσφατη διάσκεψη στο Κανκούν. Η έκθεση βασίζεται στο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση που συντάχθηκε το 2006, καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το σχέδιο αυτό, να αναθεωρήσει την οδηγία για τις υπηρεσίας ενέργειας, καθώς και να θεσπίσει δεσμευτικούς στόχους προκειμένου να επιτευχθεί μια βελτίωση της τάξεως του 20% στην ενεργειακή απόδοση έως το 2020. Η έκθεση συζητά επιχειρήματα για τα πλεονεκτήματα της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης: κοινωνικά (ενδεχόμενη δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας ή μείωση της ενεργειακής πενίας στην ΕΕ), οικονομικά (ενδεχόμενη εξοικονόμηση ενέργειας έως και 100 δισεκατομμύρια ευρώ), στρατηγικά (διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας) και, τέλος, ενεργειακή ασφάλεια (μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία για την ΕΕ). Η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις στον τομέα των ενεργειακών υποδομών, της ανάπτυξης των πόλεων και των κτιρίων, των προϊόντων ενημέρωσης και επικοινωνίας, των μειοδοτικών προσφορών και της χρηματοδότησης. Κατά τη γνώμη μου, ο ρόλος των χρηματοδοτικών πόρων (τα διαρθρωτικά ταμεία, το μέσο ELENA της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα εθνικά κονδύλια για την ενεργειακή απόδοση, κλπ.) στη χρηματοδότηση σχεδίων για την ενεργειακή απόδοση είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Γενικά, πιστεύω ότι η έκθεση που υπέβαλε ο κ. Bendtsen περιλαμβάνει μια ακριβή ανάλυση του θέματος, καθώς και σχετικές προτάσεις για την ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, προτείνω την έγκρισή της με τη μορφή που έχει προταθεί."@el10
"Energy efficiency is one of the key priorities of the Europe 2020 strategy and the Energy Strategy for Europe 2011-2020, which also makes the submitted report highly important and topical in relation to the recent summit in Cancún. The report builds on the Energy Efficiency Action Plan from 2006, calls on the Commission to update this plan, to revise the directive on energy services and also to establish binding targets to achieve a 20% improvement in energy efficiency by 2020. The report discusses arguments for the advantages of greater energy efficiency: social (potential creation of 1 million jobs or decline in energy poverty in the EU), economic (potential energy savings of up to EUR 100 billion), strategic (retaining the competitiveness of European companies through energy savings) and, last but not least, energy security (greater energy self-sufficiency for the EU). The report includes recommendations in the area of energy infrastructure, the development of towns and buildings, information and communications products, tenders and financing. In my opinion, the role of the funding sources (the Structural Funds, the ELENA instrument of the European Investment Bank, national funds for energy efficiency, etc.) in financing energy efficiency projects is particularly important. Overall, I think that the report submitted by Mr Bendtsen contains an accurate analysis of this issue, as well as relevant recommendations on energy efficiency, and I therefore recommend approving it in its proposed form."@en4
"La eficiencia energética es una de las prioridades fundamentales de la Estrategia Europa 2020 y la estrategia energética para Europa 2011-2020, que también hace que este informe sea sumamente importante y de actualidad en relación con la cumbre celebrada recientemente en Cancún. El informe se basa en el Plan de acción para la eficiencia energética de 2006, insta a la Comisión a actualizar este plan, a revisar la directiva sobre los servicios energéticos y también a establecer objetivos vinculantes para lograr un aumento del 20 % en eficiencia energética para 2020. El informe expone argumentos a favor de las ventajas de una mayor eficiencia energética: sociales (posible creación de un millón de puestos de trabajo o disminución de la pobreza energética en la UE), económicas (posible ahorro energético de hasta 100 000 millones de euros), estratégicas (mantenimiento de la competitividad de las empresas europeas mediante ahorro energético) y, por último pero no menos importante, de seguridad energética (mayor autosuficiencia energética para la UE). El informe incluye recomendaciones en las esferas de infraestructura energética, desarrollo de ciudades y edificios, productos de información y comunicaciones, licitaciones y financiación. En mi opinión, el papel de las fuentes de financiación (los Fondos Estructurales, el instrumento ELENA del Banco Europeo de Inversiones, los fondos nacionales de eficiencia energética, etc.) al financiar proyectos de eficiencia energética es especialmente importante. En general, creo que el informe presentado por el señor Bendtsen incluye un análisis preciso de esta cuestión, así como recomendaciones pertinentes sobre la eficiencia energética y, por lo tanto, recomiendo que se apruebe en su forma propuesta."@es21
"Energiatõhusus on üks Euroopa 2020. aasta strateegia ja Euroopa energiastrateegia 2011–2020 üks võtmetähtsusega prioriteete, mille tõttu on ka esitatud raport väga oluline ja päevakajaline seoses hiljutise tippkohtumisega Cancúnis. Raportis tuginetakse energiatõhususe tegevuskavale, mis pärineb aastast 2006, ja kutsutakse komisjoni üles seda kava ajakohastama, vaatama läbi energiateenuste direktiiv ning kehtestama siduvad eesmärgid, et saavutada energiatõhususe 20%-line paranemine 2020. aastaks. Raportis arutatakse suurema energiatõhususe eeliste kasuks rääkivaid argumente: sotsiaalsed (võimalus luua miljon töökohta või vähendada kütteostuvõimetust ELis), majanduslikud (võimalik energiasääst kuni 100 miljardit eurot), strateegilised (Euroopa ettevõtete konkurentsivõime säilitamine energiasäästu kaudu) ning lisaks energiajulgeolek (ELi suurem sõltumatus energia vallas). Raport sisaldab soovitusi energiainfrastruktuuri, linnade ja hoonete arenduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toodete, pakkumiste ja rahastamise valdkonnas. Minu arvates on rahastamisallikate (struktuurifondid, Euroopa Investeerimispanga tehniline abivahend ELENA, energiatõhususe riiklikud fondid jne) roll energiatõhususe projektide rahastamisel eriti tähtis. Üldjoontes leian, et Bendt Bendtseni esitatud raport sisaldab selle küsimuse täpset analüüsi ning asjakohaseid soovitusi energiatõhususe kohta, ning seepärast soovitan see esitatud kujul heaks kiita."@et5
"Energiatehokkuus on yksi Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan energiastrategian 2011–2020 ensisijaisista tavoitteista. Sen vuoksi esitetty mietintö on erittäin tärkeä ja ajankohtainen Cancúnissa hiljattain järjestetyn kokouksen vuoksi. Mietintö perustuu vuoden 2006 energiatehokkuustoimintasuunnitelmaan, siinä kehotetaan komissiota päivittämään tätä suunnitelmaa, tarkistamaan energiapalveluita koskevaa direktiiviä ja myös ottamaan käyttöön sitovia tavoitteita, jotta energiatehokkuutta parannetaan 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Mietinnössä käsitellään näkökohtia, jotka liittyvät suuremman energiatehokkuuden etuihin: yhteiskunnan (luodaan mahdollisesti miljoona työpaikkaa tai energiaköyhyyden vähentyminen EU:ssa), talouden (mahdollisen energiasäästön arvo on jopa 100 miljardia euroa), strategisten näkökohtien (säilytetään eurooppalaisten yritysten kilpailukyky energiansäästöjen ansiosta) ja lopuksi energian toimitusvarmuuden (suurempi energiaomavaraisuus EU:ssa) kannalta. Mietintöön sisältyy suosituksia, jotka koskevat energiainfrastruktuurin, kaupunkien ja rakennusten kehittämisen, tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden, hankintamenettelyjen ja rahoituksen aloja. Omasta mielestäni rahoituslähteiden tehtävä (rakennerahastot, Euroopan investointipankin ELENA-väline, energiatehokkuutta koskevat kansalliset rahastot ja niin edelleen) energiatehokkaiden tuotteiden rahoittamisessa on erityisen tärkeää. Olen kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että Bendt Bendtsenin esittämään mietintöön sisältyy tarkka analyysi tästä asiasta samoin kuin asianmukaiset suositukset energiatehokkuudesta, ja sen vuoksi suosittelen, että se hyväksytään ehdotetussa muodossa."@fi7
"L’efficacité énergétique est une des principales priorités de la stratégie Europe 2020 et de la stratégie énergétique pour l’Europe 2011-2020, qui fait aussi que le rapport présenté est extrêmement important et actuel après le récent sommet de Cancún. Le rapport s’appuie sur le plan d’action pour l’efficacité énergétique de 2006, demande à la Commission d’actualiser ce plan, d’amender la directive sur les services énergétiques et d’établir des objectifs contraignants afin de parvenir à une amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici 2020. Le rapport examine les arguments en faveur d’une plus grande efficacité énergétique: avantages sociaux (création potentielle d’un million d’emplois ou réduction de la précarité énergétique dans l’UE), économiques (économies d’énergie potentielles pouvant atteindre 100 milliards d’euros), stratégiques (maintien de la compétitivité des entreprises européennes grâce aux économies d’énergie) et, dernier avantage, mais non des moindres, la sécurité énergétique (une plus grande autosuffisance énergétique pour l’UE). Le rapport contient des recommandations dans le domaine de l’infrastructure énergétique, du développement des villes et de l’immobilier, des produits de l’information et des communications, des marchés publics et du financement. À mon avis, le rôle des sources de financement (les fonds structurels, l’instrument ELENA de la Banque européenne d’investissement, les fonds nationaux pour l’efficacité énergétique, etc.) dans le financement des projets d’efficacité énergétique est particulièrement important. Dans l’ensemble, je pense que le rapport présenté par M. Bendtsen contient une analyse exacte de cette question, ainsi que des recommandations pertinentes sur l’efficacité énergétique, et je recommande donc de l’approuver dans la forme sous laquelle il est proposé."@fr8
"Az energiahatékonyság az Európa 2020 stratégia és a 2011-2020. évi európai energiastratégia egyik kulcsfontosságú prioritása, ami miatt a benyújtott jelentés is rendkívül fontos és időszerű a közelmúltban lezajlott cancúni csúcstalálkozó kapcsán. A jelentés a 2006. évi energiahatékonysági cselekvési tervre építve felszólítja a Bizottságot ennek a tervnek a frissítésére, az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv átdolgozására, valamint kötelező célkitűzések meghatározására az energiahatékonyság 20%-os javításának 2020-ig történő elérése érdekében. A jelentés megtárgyalja a fokozott energiahatékonyság előnyei mellett szóló érveket: társadalmi (egymillió új munkahely létrehozásának lehetősége vagy az energiaszegénység csökkentése az EU-ban), gazdasági (akár 100 milliárd euró értékű energia megtakarítása), stratégiai (az európai társaságok versenyképességének megőrzése az energiatakarékosság útján), és végül, de nem utolsósorban az energiabiztonság (az EU fokozott energetikai önellátása). A jelentés tartalmaz ajánlásokat az energetikai infrastruktúra, a városok és épületek fejlesztése, az információs és kommunikációs termékek, valamint a tenderek és a finanszírozás területén. Véleményem szerint különösen fontos a finanszírozási források szerepe (a strukturális alapok, az Európai Beruházási Bank ELENA-eszköze, a nemzeti energiahatékonysági pénzalapok stb.) az energiahatékonysági projektek finanszírozásában. Általában véve úgy gondolom, hogy a Bendtsen úr által benyújtott jelentés pontosan elemzi ezt a kérdést, és releváns ajánlásokat tartalmaz az energiahatékonyságra nézve, ezért javaslom, hogy fogadjuk el a javasolt formában."@hu11
"L’efficienza energetica è una delle principali priorità della strategia Europa 2020 nonché della strategia energetica europea 2011-2020; tale circostanza conferisce importanza e attualità particolari alla relazione in esame, anche alla luce del recente vertice di Cancún. La relazione, che si fonda sul Piano d’azione per l’efficienza energetica del 2006, invita la Commissione ad aggiornare il piano stesso, a rivedere la direttiva sui servizi energetici nonché a stabilire obiettivi vincolanti per un miglioramento del 20 per cento dell’efficienza energetica entro il 2020. La relazione analizza le argomentazioni concernenti i vantaggi di una maggior efficienza energetica: sociali (potenziale creazione di un milione di posti di lavoro o diminuzione della povertà energetica nell’Unione europea), economici (potenziali risparmi energetici che potrebbero toccare i 100 miliardi di euro), strategici (mantenimento della competitività delle imprese europee grazie ai risparmi energetici) e, ultimo ma non meno importante aspetto, di sicurezza energetica (maggiore indipendenza energetica per l’Unione europea). La relazione comprende raccomandazioni in tema di infrastrutture energetiche, sviluppo di edifici e aree urbane, prodotti dell’informazione e delle comunicazioni, appalti e finanziamenti. A mio parere, il ruolo delle fonti di finanziamento (i Fondi strutturali, lo strumento ELENA della Banca europea per gli investimenti, i fondi nazionali per l’efficienza energetica, eccetera) per finanziare i progetti per l’efficienza energetica è particolarmente importante. Nel complesso, ritengo che la relazione presentata dall’onorevole Bendtsen contenga una precisa analisi del problema e puntuali raccomandazioni in materia di efficienza energetica; invito perciò ad approvarla nella forma in cui è stata proposta."@it12
"Energijos vartojimo efektyvumas – vienas pagrindinių prioritetų, nustatytų strategijoje „Europa 2020“ ir 2011–2020 m. Europos energetikos strategijoje, todėl, be kita ko, pateiktas pranešimas yra itin svarbus ir aktualus neseniai Kankūne vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo požiūriu. Pranešimas grindžiamas 2006 m. Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planu, jame Komisija raginama atnaujinti šį planą, peržiūrėti direktyvą dėl energetikos paslaugų ir nustatyti privalomus tikslus, kad iki 2020 m. energijos vartojimo efektyvumas būtų padidintas 20 proc. Pranešime aptariami didesnio energijos vartojimo efektyvumo privalumai: socialiniai privalumai (galimybė sukurti 1 mln. darbo vietų arba sumažinti energijos nepritekliaus problemą ES), ekonominiai privalumai (galimybė sutaupyti energijos, kurios vertė siekia iki 100 mlrd. EUR), strateginis privalumas (taupant energiją išlaikomas Europos įmonių konkurencingumas) ir paskutinis, tačiau ne mažiau svarbus energetinio saugumo privalumas (didesnės ES energetinės nepriklausomybės galimybės). Pranešime pateikiamos rekomendacijos energetikos infrastruktūros, miestų augimo ir pastatų statybos, informacinių ir ryšių technologijų produktų, pirkimo ir finansavimo srityse. Mano nuomone, energijos vartojimo efektyvumo klausimo požiūriu itin svarbus finansavimo šaltinių (struktūrinių fondų, Europos investicijų banko priemonės ELENA, nacionalinės energijos vartojimo efektyvumui skirtų lėšų) vaidmuo. Apskritai manau, kad B. Bendtseno parengtame pranešime šis klausimas išnagrinėtas tiksliai, taip pat pateikiamos atitinkamos rekomendacijos dėl efektyvaus energijos vartojimo, todėl rekomenduoju pritarti jam be pakeitimų."@lt14
"Energoefektivitāte ir viena no galvenajām prioritātēm stratēģijā „Eiropa 2020” un enerģētikas stratēģijā Eiropai 2011.–2020. gadam, kādēļ arī iesniegtais ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs un aktuāls saistībā ar neseno augstākā līmeņa sanāksmi Kankunā. Ziņojums pamatojas uz Energoefektivitātes rīcības plānu no 2006. gada, aicina Komisiju atjaunināt šo plānu, pārskatīt direktīvu par enerģijas pakalpojumiem, kā arī noteikt saistošus mērķus, lai panāktu energoefektivitātes uzlabojumu par 20 % līdz 2020. gadam. Ziņojumā tiek aplūkoti argumenti par lielākas energoefektivitātes priekšrocībām: sociālām (iespējams izveidot 1 miljonu darbavietu vai enerģētiskās nabadzības samazināšanos ES), ekonomiskām (iespējams enerģijas ietaupījums līdz pat EUR 100 miljardiem), stratēģiskām (Eiropas uzņēmumu konkurētspējas saglabāšana, izmantojot enerģijas ietaupījumus) un visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — attiecībā uz energoapgādes drošību (iespējama lielāka enerģijas pašpietiekamība ES). Ziņojumā ietverti ieteikumi attiecībā uz enerģētikas infrastruktūru, pilsētu un ēku attīstību, informāciju un komunikācijas produktiem, iepirkumu konkursiem un finansēšanu. Manuprāt, finansējuma avotu (struktūrfondu, Eiropas Investīciju bankas instrumenta, valsts finansējuma energoefektivitātei utt.) nozīme energoefektivitātes projektu finansēšanā ir īpaši svarīga. Kopumā, manuprāt iesniegtais ziņojums ietver šā jautājuma rūpīgu analīzi, kā arī atbilstošus ieteikumus attiecībā uz energoefektivitāti, un tāpēc es aicinu to apstiprināt tā piedāvātajā veidā."@lv13
"Energetická účinnost patří ke klíčovým prioritám strategie Evropa 2020 a energetické strategie pro Evropu 2011–2020, což činí předloženou zprávu velmi důležitou a aktuální i ve vztahu k nedávnému summitu v Cancúnu. Zpráva navazuje na akční plán energetické účinnosti z roku 2006, vyzývá Komisi k aktualizaci tohoto plánu, k revizi směrnice o energetických službách a též ke stanovení závazného cíle dosáhnout do roku 2020 zlepšení ve výši 20 % v oblasti energetické účinnosti. Ve zprávě jsou diskutovány argumenty pro výhodnost vyšší energetické účinnosti: sociální (potenciál vytvoření 1 milionu pracovních míst či pokles energetické chudoby v EU), ekonomické (potenciální energetické úspory až do výše 100 miliard EUR), strategické (zachování konkurenceschopnosti evropských podniků přes energetické úspory) a v neposlední i argumenty bezpečnostní (vyšší energetická soběstačnost EU). Zpráva obsahuje doporučení v oblasti energetické infrastruktury, rozvoje měst a budov, informačních a komunikačních výrobků, dopravy, pobídek a financování. Za důležité považuji zejména úlohu finančních zdrojů (strukturální fondy, nástroj Evropské investiční banky ELENA, vnitrostátní fondy pro energetickou účinnost apod.) při financování projektů v oblasti energetické účinnosti. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Bendta Bendtsena obsahuje precizní analýzu dané problematiky jakož i relevantní doporučení v oblasti energetické účinnosti, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@mt15
"Energetická účinnost patří ke klíčovým prioritám strategie Evropa 2020 a energetické strategie pro Evropu 2011–2020, což činí předloženou zprávu velmi důležitou a aktuální i ve vztahu k nedávnému summitu v Cancúnu. Zpráva navazuje na akční plán energetické účinnosti z roku 2006, vyzývá Komisi k aktualizaci tohoto plánu, k revizi směrnice o energetických službách a též ke stanovení závazného cíle dosáhnout do roku 2020 zlepšení ve výši 20 % v oblasti energetické účinnosti. Ve zprávě jsou diskutovány argumenty pro výhodnost vyšší energetické účinnosti: sociální (potenciál vytvoření 1 milionu pracovních míst či pokles energetické chudoby v EU), ekonomické (potenciální energetické úspory až do výše 100 miliard EUR), strategické (zachování konkurenceschopnosti evropských podniků přes energetické úspory) a v neposlední i argumenty bezpečnostní (vyšší energetická soběstačnost EU). Zpráva obsahuje doporučení v oblasti energetické infrastruktury, rozvoje měst a budov, informačních a komunikačních výrobků, dopravy, pobídek a financování. Za důležité považuji zejména úlohu finančních zdrojů (strukturální fondy, nástroj Evropské investiční banky ELENA, vnitrostátní fondy pro energetickou účinnost apod.) při financování projektů v oblasti energetické účinnosti. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Bendta Bendtsena obsahuje precizní analýzu dané problematiky jakož i relevantní doporučení v oblasti energetické účinnosti, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění."@nl3
"Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z podstawowych priorytetów strategii „Europa 2020” i strategii energetycznej dla Europy na lata 2011-2020, co powoduje, że przedstawione tutaj sprawozdanie nabiera dużego znaczenia i aktualności w kontekście ostatniego szczytu w Cancún. Przedmiotowe sprawozdanie opiera się na planie działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii z 2006 roku. Wzywa się w nim Komisję do uaktualnienia tego planu, zmiany dyrektywy dotyczącej świadczenia usług energetycznych oraz wyznaczenia wiążących celów zwiększenia efektywności energetycznej do 2020 roku o 20 %. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera argumentację przedstawiającą korzyści ze zwiększenia efektywności energetycznej, w tym korzyści społeczne (możliwość stworzenia miliona nowych miejsc pracy czy ograniczenia ubóstwa energetycznego w UE), korzyści gospodarcze (możliwość oszczędności energii na kwotę 100 miliardów euro), korzyści strategiczne (utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich dzięki oszczędności energii) i wreszcie, korzyści w zakresie bezpieczeństwa energetycznego (wzrost samowystarczalności energetycznej UE). Sprawozdanie zawiera zalecenia dotyczące infrastruktury energetycznej, rozwoju miast i budynków, produktów informacyjno-telekomunikacyjnych, przetargów i finansowania. Uważam, że szczególnie istotną rolę w finansowaniu projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej mają do odegrania źródła finansowania (fundusze strukturalne, instrument Europejskiego Banku Inwestycyjnego ELENA, krajowe fundusze na rzecz efektywności energetycznej itp.). Ogólnie biorąc, uważam, że sprawozdanie przedstawione przez pana posła Bendtsena zawiera prawidłową analizę tej kwestii i odpowiednie zalecenia dotyczące efektywności energetycznej, dlatego też zalecam przyjęcie tego sprawozdania w proponowanej tutaj wersji."@pl16
"A eficiência energética é uma das principais prioridades da estratégia Europa 2020 e da Estratégia de Energia para a Europa 2011-2020, o que também torna o relatório apresentado altamente importante e actual relativamente à cimeira realizada recentemente em Cancún. O relatório tem na sua base o Plano de Acção para a Eficiência Energética de 2006, apela à Comissão para que actualize este plano, reveja a directiva sobre os serviços de energia e também estabeleça metas vinculativas de forma a conseguir uma melhoria de 20% em termos de eficiência energética até 2020. O relatório discute os argumentos a favor das vantagens de uma maior eficiência energética: vantagens sociais (criação potencial de 1 milhão de empregos ou declínio na pobreza energética na UE), económicas (poupanças potenciais em termos de energia num valor até EUR 100 mil milhões), estratégicas (manutenção da competitividade das empresas europeias através da poupança de energia) e, por último, mas também importante, a segurança energética (maior auto-suficiência energética para a UE). O relatório inclui recomendações no domínio das infra-estruturas de energia, desenvolvimento de cidades e edifícios, produtos de informação e comunicação, concursos e financiamento. Na minha opinião, o papel das fontes de financiamento (os Fundos Estruturais, o instrumento ELENA do Banco Europeu de Investimento, os fundos nacionais para a eficiência energética, etc.) no financiamento dos projectos de eficiência energética é especialmente importante. Em termos globais, penso que o relatório apresentado pelo senhor deputado Bendtsen contém uma análise rigorosa desta questão, bem como recomendações pertinentes em matéria de eficiência energética, pelo que recomendo a aprovação do mesmo na sua forma proposta."@pt17
"Eficiența energetică reprezintă una dintre principalele priorități ale strategiei Europa 2020 și ale strategiei Energia pentru Europa pentru 2011-2020, lucru care face ca raportul prezentat să fie extrem de important și de actualitate, în contextul recentului summit de la Cancun. Raportul are la bază planul de acțiune privind eficiența energetică din 2006, solicită Comisiei să actualizeze acest plan, să revizuiască directiva privind serviciile energetice dar și să stabilească obiective obligatorii prin care să se obțină o îmbunătățire cu 20 % a eficienței energetice până în anul 2020. Raportul discută argumente aduse în favoarea avantajelor unei eficiențe energetice mai mari: din punct de vedere social (posibila creare a unui număr de 1 milion de locuri de muncă sau reducerea sărăciei energetice în UE), din punct de vedere economic (potențiale economii de energie de până la 100 de miliarde de euro), din punct de vedere strategic (menținerea competitivității companiilor europene prin economia de energie) și, în fine dar nu în cele din urmă, din punct de vedere al securității energetice (o mai mare autonomie energetică pentru UE). Raportul include recomandări în domeniul infrastructurii energetice, privind dezvoltarea orașelor și clădirilor, privind produse informatice și de comunicație, propuneri și finanțări. După părerea mea, rolul surselor de finanțare (fondurile structurale, instrumentul ELENA al Băncii Europene de Investiții, fonduri naționale pentru eficiența energetică, etc.) în finanțarea proiectelor privind eficiența energetică este extrem de important. În general, consider că raportul prezentat de dl Bendtsen conține o analiză corectă a acestei probleme, precum și recomandări relevante privind eficiența energetică, prin urmare recomand aprobarea documentului în forma propusă."@ro18
"Energetická efektívnosť je jedna z kľúčových priorít stratégie Európa 2020 a európskej energetickej stratégie na roky 2011 – 2020, na základe čoho je predložená správa veľmi dôležitá a aktuálna aj v súvislosti s nedávnym samitom v Cancúne. Správa vychádza z akčného plánu pre energetickú účinnosť z roku 2006, vyzýva Komisiu na aktualizáciu tohto plánu, na revíziu smernice o energetických službách a tiež na stanovenie záväzných cieľov zameraných na 20 % zlepšenie energetickej efektívnosti do roku 2020. V správe sa rozoberajú argumenty v prospech výhod väčšej energetickej efektívnosti. Ide o sociálne dôvody (potenciálne vytvorenie 1 milióna pracovných miest alebo pokles energetickej chudoby v EÚ), hospodárske dôvody (potenciálne úspory energie do výšky až 100 miliárd EUR), strategické dôvody (zachovanie konkurencieschopnosti európskych spoločností prostredníctvom úspor energie) a v neposlednom rade ide o energetickú bezpečnosť (väčšiu energetickú sebestačnosť pre EÚ). V správe sú zahrnuté odporúčania v oblasti energetickej infraštruktúry, rozvoja miest a budov, informačných a komunikačných výrobkov, verejných súťaží a financovania. Podľa môjho názoru je úloha zdrojov financovania (štrukturálnych fondov, nástroja ELENA Európskej investičnej banky, národných fondov pre energetickú efektívnosť a podobne) pri financovaní projektov energetickej efektívnosti mimoriadne dôležitá. Celkovo si myslím, že správa, ktorú predložil pán Bendtsen, obsahuje presnú analýzu danej problematiky, ako aj relevantné odporúčania týkajúce sa energetickej efektívnosti, a preto odporúčam jej prijatie v navrhovanej podobe."@sk19
"Energetska učinkovitost je ena ključnih prednostnih nalog strategije Evropa 2020 in energetske strategije za Evropo v obdobju 2011–2020, zaradi katere je predloženo poročilo izredno pomembno in aktualno v zvezi z nedavnim vrhom v Cancúnu. Poročilo gradi na Akcijskem načrtu o energetski učinkovitosti iz leta 2006, poziva Komisijo, naj posodobi ta načrt, pregleda direktivo o energetskih storitvah in ustvari zavezujoče cilje za dosego 20-odstotnega izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020. V poročilu so obravnavane utemeljitve za prednosti večje energetske učinkovitosti: socialne (mogoče ustvarjanje 1 milijona delovnih mest ali upad energetske revščine v EU), ekonomske (mogoči energetski prihranki do 100 milijard EUR), strateške (ohranitev konkurenčnosti evropskih podjetij preko energetskih prihrankov) in nenazadnje energetske varnosti (večja energetska samozadostnost za EU). V poročilu so vključena priporočila na področju energetske infrastrukture, razvoj mest in stavb, informacije in komunikacijski proizvodi, razpisi in financiranje. Po mojem mnenju je posebno pomembna vloga financiranja sredstev (strukturnih skladov, instrumenta Evropske investicijske banke ELENA, nacionalnih sredstev za energetsko učinkovitost itd.) v financiranje projektov za energetsko učinkovitost. Na splošno menim, da poročilo, ki ga je predložil gospod Bendtsen, vsebuje točno analizo tega vprašanja in tudi ustrezna priporočila za energetsko učinkovitost, zato priporočam, da se sprejme v predlagani obliki."@sl20
"Energieffektivitet är en av huvudprioriteringarna i Europa 2020-strategin och Energistrategin för Europa 2011–2010 som också gör det betänkande som lagts fram mycket viktigt och aktuellt med tanke på det toppmöte som nyligen ägde rum i Cancún. Betänkandet bygger på handlingsplanen för energieffektivitet från 2006, i betänkandet uppmanas kommissionen att uppdatera denna plan, se över direktivet om energitjänster och även att införa bindande mål för att uppnå förbättringar på 20 procent med avseende på energieffektivitet senast 2020. I betänkandet diskuteras argument för fördelarna med högre energieffektivitet: sociala fördelar (potentiellt kan 1 miljoner arbetstillfällen skapas eller försvinna i energifattigdom i EU), ekonomiska fördelar (potentiella energibesparingar på upp till 100 miljarder euro), strategiska fördelar (för de europeiska företagens konkurrenskraft genom energisparande) och, sist men inte minst, fördelar för energitryggheten (EU blir i högre grad självförsörjande). Betänkandet innehåller rekommendationer på områdena för energiinfrastruktur, utveckling av städer och byggnader, informations- och kommunikationsprodukter, anbudsförfarande och finansiering. Jag anser att finansieringskällornas roll (strukturfonderna, Europeiska centralbankens instrument Elena, nationella fonder för energieffektivitet etc.) inom finansiering av projekt för energieffektivitet är särskilt viktig. Generellt sett anser jag att det betänkande som Bendt Bendtsen har lagt fram innehåller en noggrann analys i denna fråga och relevanta rekommendationer om energieffektivitet, och jag rekommenderar därför att detta betänkande ska godkännas i dess form enligt förslaget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph