Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-539"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.38.2-539"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I have absolutely no interest in football but occasionally I have seen pictures of a game, and I have looked at the manager and thought of the Commissioner. Two-one down and, despite her best efforts, her team faces relegation; then a goal is scored. I do not know who scores it – maybe the goalkeeper on the opposite side walks into the net carrying his own ball – but one way or another it is a draw; a vital point is secured and relegation is avoided. It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day. I am told that, at Cancún, a great cheer went up when there was a resolution to the negotiations. I can understand the relief of delegates there of it not being a defeat, but it was hardly a triumph. Where is the mention of curbing the rise in temperatures by 2015? Where is the ambition to cut CO emissions by 50% by 2050? Where are the post-Kyoto commitments? Fudged and dodged and kicked into the long grass. But criticism is easy; what is being attempted has never been done before. It requires the governments of the world to join together in collective action; that, of course, is why the critics on the nationalist Right hate it so much. Every government in the world accepts the science and accepts that we are not doing enough to stop world temperatures rising by two degrees centigrade. Even China, this time, recognised that there are limits to national sovereignty and accepted that there should be international verification of its emissions because we are in this together: one race, one species on a single planet. There are some very difficult questions to be answered as we go forward. How do we move from here to make a post-Kyoto binding agreement that places requirements not just upon developed countries but also upon developing countries? How do we secure the funding? Really, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection? How do we persuade our own governments to raise our 2020 ambitions from 20% to 30% cuts in CO ? But maybe we have an answer to that. With China well on its way to reducing its carbon intensity by 45%, it is in our economic interest to make sure that we take these measures, or we are going to be left behind economically. Maybe now, thanks to our not being defeated at Cancún, we have the momentum – the sense that we are going forward again – to make the changes that are necessary."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, o fotbal se vůbec nezajímám, ale občas shlédnu kousek zápasu a při pohledu na trenéra myslím na paní komisařku. Tým prohrává dva jedna, a ať komisařka dělá, co dělá, hrozí mu, že vypadne; pak padne gól. Nevím, kdo ho dal – možná si brankář soupeře dal vlastní gól –, ale ať už se to stalo tak či onak, je to remíza; byl získán rozhodující bod a vypadnutí je zažehnáno. Není to vítězství, ale ani porážka a trenér žije dalším zápasem. Dozvěděl jsem se, že v Cancúnu zavládla velká radost, když se jednání uzavřela usnesením. Chápu, že přítomným delegátům se ulevilo, že nedošlo k fiasku, ale stěží to lze považovat za vítězství. Kde se hovoří o omezení zvyšování teploty do roku 2015? Kde zůstala ambice snížit emise CO do roku 2050 o 50 %? Kde jsou závazky na období po Kjótském protokolu? Zůstalo jen u pohádek, kliček a vytáček. Ale kritizovat je snadné; to, oč se tu snažíme, nemá v minulosti obdoby. Vyžaduje to, aby se vlády na celém světě spojily ve společném úsilí; samozřejmě právě proto se to kritikům z řad nacionalistické pravice tolik zajídá. Všechny vlády na světě uznávají vědu a souhlasí s tím, že neděláme dost pro to, abychom zastavili růst světové teploty o dva stupně Celsia. Dokonce i Čína tentokrát uznala, že státní svrchovanost má své meze, a přijala, že je zapotřebí provádět mezinárodní ověření jejích emisí, protože v této věci jsme na jedné lodi: jsme jedno lidstvo, jeden živočišný druh sdílející jednu planetu. Dále bude zapotřebí zodpovědět některé velmi složité otázky. Jak od tohoto výsledku postoupíme k závazné dohodě na období po Kjótském protokolu, která nebude klást požadavky pouze na vyspělé země, ale také na rozvojové země? Jak zajistíme financování? Ano, jak získáme peníze na slíbené přizpůsobení a na ochranu lesů? Jak přesvědčíme vlastní vlády o zvýšení našich cílů v oblasti snížení emisí CO z 20 % na 30 %? Ale možná víme, jak na to odpovědět. Má-li Čína nakročeno k tomu snížit svoji uhlíkovou náročnost o 45 %, je v našem ekonomickém zájmu zajistit přijetí těchto opatření nebo nám hrozí, že hospodářsky zaostaneme. Možná že teď, díky tomu, že jsme v Cancúnu neutrpěli porážku, budeme mít energii – pocit, že už konečně nestojíme na místě – provést nezbytné změny."@cs1
"Hr. formand! Jeg interesserer mig overhovedet ikke for fodbold, men nogle gange ser jeg billeder af en kamp, og jeg har set på træneren og tænkt på kommissæren. Nede med 2-1 og på trods af hendes store indsats er holdet truet af nedrykning. Så bliver der scoret et mål. Jeg ved ikke, hvem der scorer – måske går det andet holds målmand ind i nettet med bolden – men på den ene eller anden måde får man uafgjort, man får et vigtigt point og undgår nedrykning. Det er ikke en triumf, men heller ikke et nederlag, og træneren har mulighed for at udkæmpe endnu en kamp. Jeg har hørt, at der udbrød jubel i Cancún, at man nåede frem til en løsning efter forhandlingerne. Jeg forstår lettelsen hos de delegerede over, at de undgik et nederlag, men det var næppe en triumf. Hvor nævner man bekæmpelse af temperaturstigningen inden 2015? Hvor er ambitionen om at reducere CO emissionerne med 50 % inden 2050? Hvor er forpligtelserne til perioden efter Kyoto? Udvandet, undveget og sparket ud i det lange græs. Men det er let at kritisere, for det, man forsøger her, har aldrig været gjort før. Det kræver, at verdens regeringer går sammen om en kollektiv indsats, og det er naturligvis grunden til, at kritikerne på den nationalistiske højrefløj hader dette så meget. Alle regeringer i verden accepterer videnskaben og accepterer, at vi ikke gør nok for at forhindre, at verdens temperaturer stiger med to grader celsius. Selv Kina erkendte denne gang, at der er grænser for den nationale suverænitet og accepterede, at der skal foregå international kontrol med landets emissioner, fordi vi er i samme båd. En race, en art på en enkelt planet. Der er nogle meget vanskelige spørgsmål, der skal besvares, mens vi bevæger os fremad. Hvordan kommer vi videre herfra til en bindende aftale om perioden efter Kyoto, der ikke kun stiller krav til de udviklede lande, men også til udviklingslandene? Hvordan sikrer vi finansieringen? Hvordan skaffer vi de penge, som vi lovede til tilpasning og beskyttelse af skovene? Hvordan overtaler vi vores egne regeringer til at øge vores 2020-ambitioner fra 20 % til 30 % reduktion af CO ? Men måske har vi et svar på det. Mens Kina er godt på vej mod at reducere sin CO intensitet med 45 %, er det i vores økonomiske interesse at sørge for, at vi træffer disse foranstaltninger, ellers vil vi komme til at sakke agterud rent økonomisk. Måske har vi nu, fordi vi ikke led nederlag i Cancún, den dynamik – følelsen af, at vi bevæger os fremad igen – der skal til for at foretage de ændringer, der er nødvendige."@da2
"Herr Präsident, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball, aber ich habe schon ab und zu Bilder von einem Spiel gesehen, wobei ich mir den Manager angeschaut habe und an die Kommissarin gedacht habe. 2:1 Rückstand und trotz ihrer Bemühungen steht ihr Team vor dem Abstieg; dann fällt ein Tor. Ich weiß nicht, wer es schießt – vielleicht spaziert der Torwart auf der anderen Seite mit seinem eigenen Ball ins Netz – aber auf jeden Fall steht es Gleichstand; ein entscheidender Punkt ist gerettet worden, und der Abstieg wird verhindert. Es ist kein Triumph, aber auch keine Niederlage; und der Manager kann noch einen weiteren Tag kämpfen. Ich habe erfahren, dass es in Cancún großen Jubel gab, als bei den Verhandlungen eine Entschließung herausgekommen ist. Ich kann die Erleichterung der Delegierten darüber verstehen, dass es keine Niederlage war, aber es war wohl kaum ein Triumph. Wo ist die Erwähnung einer Drosselung des Temperaturanstiegs bis 2015? Wo ist das Ziel, die CO Emissionen bis 2050 um 50 % zu senken? Wo sind die Verpflichtungen nach Kyoto? Man hat sich gedrückt und die Sache auf Eis gelegt. Aber es ist leicht zu kritisieren; was man hier versucht hat, ist noch nie geschafft worden. Es setzt voraus, dass die Regierungen der Welt gemeinsam handeln; deswegen ist das den nationalistischen Rechten so zuwider. Jede Regierung in der Welt akzeptiert die Wissenschaft und akzeptiert, dass wir nicht genug tun, um den Temperaturanstieg auf der Welt bei zwei Grad Celsius zu halten. Sogar China hat diesmal anerkannt, dass es Grenzen der nationalen Souveränität gibt, und akzeptiert, dass es eine internationale Überprüfung seiner Emissionen gibt, weil wir im selben Boot sitzen: eine Rasse, eine Spezies auf einem einzigen Planeten. In dem Prozess müssen einige sehr schwierige Fragen beantwortet werden. Wie verfahren wir weiter, um zu einem verbindlichen Abkommen nach Kyoto zu gelangen, das nicht nur an die Industrieländer, sondern auch an die Entwicklungsländer Anforderungen stellt? Wie gewährleisten wir die Finanzierung? Wie bekommen wir wirklich das Geld, das wir für die Anpassung und den Schutz der Wälder versprochen haben? Wie überzeugen wir unsere eigenen Regierungen, unsere Zielsetzungen für 2020 in Bezug auf die Senkungen von CO von 20 % auf 30 % zu erhöhen? Aber vielleicht haben wir darauf schon eine Antwort. Da China dabei ist, seine Treibhausgasintensität um 45 % zu senken, liegt es in unserem wirtschaftlichen Interesse dafür zu sorgen, dass wir diese Maßnahmen ergreifen, ansonsten werden wir wirtschaftlich abgehängt. Vielleicht haben wir nun, da wir in Cancún nicht geschlagen worden sind, den Antrieb – das Gefühl, dass wir wieder vorwärts kommen – um die notwendigen Veränderungen vorzunehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ποδόσφαιρο, αλλά τυχαία είδα φωτογραφίες από έναν αγώνα, και κοίταξα τον προπονητή και σκέφτηκα την Επίτροπο. Χάνει με 2-1 και, παρότι κάνει ό,τι μπορεί, η ομάδα της κινδυνεύει με υποβιβασμό· στη συνέχεια μπαίνει γκολ. Δεν ξέρω ποιος το βάζει –ίσως ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας μπαίνει στο τέρμα κρατώντας την μπάλα του– αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουμε ισοπαλία, εξασφαλίζεται ένας κρίσιμος πόντος και αποφεύγεται ο υποβιβασμός. Δεν είναι θρίαμβος, αλλά ούτε και ήττα· και ο προπονητής επιβιώνει για να αγωνιστεί άλλη μία μέρα. Μου είπαν ότι, στο Κανκούν, ακούστηκαν ζητωκραυγές όταν οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε μία απόφαση. Κατανοώ την ανακούφιση των αντιπροσώπων εκεί για τη μη αποτυχία, αλλά δεν ήταν και θρίαμβος. Πού είναι η αναφορά στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας έως το 2015; Πού είναι η φιλοδοξία να μειωθούν οι εκπομπές CO κατά 50% έως το 2050; Πού είναι οι δεσμεύσεις για την περίοδο μετά το Κιότο; Υπεκφυγές, ελιγμοί και παραλείψεις. Αλλά η κριτική είναι εύκολη· αυτό που επιδιώκεται εν προκειμένω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Απαιτείται από τις κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο να συνεργαστούν αναλαμβάνοντας συλλογική δράση· γι’ αυτό ακριβώς, φυσικά, οι επικριτές από την εθνικιστική Δεξιά το απεχθάνονται τόσο. Κάθε κυβέρνηση στον κόσμο αποδέχεται τα επιστημονικά στοιχεία και αναγνωρίζει ότι δεν πράττουμε αρκετά για να εμποδίσουμε τη θερμοκρασία να αυξηθεί πάνω από 2 C. Ακόμη και η Κίνα, αυτήν τη φορά, αναγνώρισε ότι υπάρχουν όρια στην εθνική κυριαρχία και δέχθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει διεθνής επαλήθευση των εκπομπών της, επειδή αντιμετωπίζουμε αυτήν την κατάσταση από κοινού: μία φυλή, ένα γένος, σε έναν πλανήτη. Υπάρχουν ορισμένα πολύ δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να λάβουν απάντηση στην πορεία. Πώς θα προχωρήσουμε από δω και πέρα για να επιτύχουμε μία δεσμευτική συμφωνία μετά το Κιότο που να θέτει απαιτήσεις όχι μόνο στις ανεπτυγμένες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες; Πώς θα εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση; Αλήθεια, πώς θα βρούμε τα χρήματα που υποσχεθήκαμε για την προσαρμογή και την προστασία των δασών; Πώς θα πείσουμε τις ίδιες μας τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις φιλοδοξίες μας για το 2020 από το 20% στο 30% όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO ; Αλλά ίσως να έχουμε μία απάντηση ως προς αυτό. Ενώ η Κίνα βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά τη μείωση της έντασης άνθρακα κατά 45%, είναι προς το συμφέρον μας από οικονομική άποψη να λάβουμε αυτά τα μέτρα, ειδάλλως θα αρχίσουμε να υστερούμε οικονομικά. Ίσως τώρα, χάρη στη μη αποτυχία μας στο Κανκούν, να έχουμε τη δυναμική –την αίσθηση ότι προχωρούμε και πάλι μπροστά– να κάνουμε τις αλλαγές που είναι απαραίτητες."@el10
"Señor Presidente, no me interesa el fútbol en absoluto, pero alguna vez he visto fotografías de un partido, y al ver al entrenador he pensado en la Comisaria: pierde por un tanto y, pese a sus mejores esfuerzos, su equipo se enfrenta a bajar a segunda; luego alguien marca un gol. No sé quién lo marca —tal vez el guardameta del equipo contrario se introduzca en su propia portería con el balón—, pero el caso es que el resultado es un empate; se marca un gol fundamental y así se evita bajar a segunda. No ha sido una victoria, pero tampoco una derrota; y el entrenador vive para luchar un día más. Me dicen que, en Cancún, se celebró con gran regocijo la resolución de las negociaciones. Comprendo el alivio de los delegados que estaban allí presentes ante el hecho de que no se produjera una derrota, pero difícilmente puede decirse que se consiguiera una victoria. ¿Dónde está la mención de frenar el aumento de la temperatura de aquí a 2015? ¿Dónde está el objetivo de recortar las emisiones de CO en un 50 % de aquí a 2050? ¿Dónde están los compromisos para el período posterior a Kioto? Esquivado, sorteado y pateado en la hierba. Pero criticar es muy fácil; cuanto se está logrando no se había alcanzado nunca hasta ahora. Requiere que los gobiernos del mundo se aúnen en una acción colectiva; ese es, desde luego, el motivo de que los críticos de la derecha nacionalista lo detesten de esa manera. Todos los gobiernos del mundo aceptan la ciencia y aceptan que no estamos trabajando lo suficiente para evitar que la temperatura mundial aumente en dos grados centígrados. Incluso China, en esta ocasión, ha reconocido que existen límites a la soberanía nacional y ha admitido que debería establecerse una verificación internacional de sus emisiones, porque estamos juntos en este compromiso: una sola raza y una sola especie en un único planeta. A medida que avancemos, será necesario responder una serie de preguntas sumamente difíciles. ¿Cómo avanzamos a partir de aquí para elaborar un acuerdo vinculante después de Kioto que imponga exigencias no solo a los países desarrollados, sino también a los países en desarrollo? ¿Cómo aseguramos la financiación? Realmente, ¿cómo conseguimos el dinero que prometimos destinar a la adaptación y la protección de los bosques? ¿Cómo convencemos a nuestros propios gobiernos para que ampliemos nuestros objetivos de aquí a 2020 y aumentemos los recortes de las emisiones de CO del 20 % al 30 %? Pero tal vez tengamos una respuesta a esas incógnitas. Ahora que China está decidida a reducir su intensidad de carbono en un 45 %, redunda en nuestros intereses económicos que nos encarguemos de adoptar esas medidas, o de lo contrario nos quedaremos atrás en el plano económico. Tal vez ahora, gracias a que no hemos sido derrotados en Cancún, tengamos el impulso necesario —la sensación de que de nuevo estamos avanzando— para llevar a cabo los cambios necesarios."@es21
"Austatud juhataja! Mind ei huvita absoluutselt jalgpall, aga olen sellest mängust pilte näinud, ning olen vaadanud meeskonnakaptenit ja mõelnud volinikule. Kaks-üks taga ning hoolimata suurimast pingutusest saab tema meeskond lüüa; seejärel lüüakse värav. Ma ei tea, kes punkti saab – võib-olla lööb vastaste väravavaht palli oma väravasse – aga igatahes on nüüd viik; oluline punkt on päästetud ning lüüasaamisest hoidutud. See pole võit, aga see pole ka kaotus – ning kapten saab veel ühe võimaluse. Mulle on öeldud, et Cancúnis rõõmustati väga, kui läbirääkimiste kohta võeti vastu resolutsioon. Suudan mõista sealsete delegaatide kergendustunnet, et nad ei saanud lüüa, aga see polnud kindlasti ka võit. Kus mainitakse temperatuuritõusu vähendamist 2015. aastaks? Kus on kirjas eesmärk vähendada 2050. aastaks süsinikdioksiidiheidet 50%? Kus on Kyoto-järgsed kohustused? Nendest on kõrvale puigeldud ja need on maha salatud. Ent kritiseerida on lihtne; seda, mida üritatakse, pole kunagi varem tehtud. See nõuab kogu maailma riikide valitsuste vahelist koostööd. Seepärast muidugi kriitikud natsionalistlikust paremtiivast vihkavad seda nii väga. Iga riigi valitsus maailmas tunnustab teaduslikke andmeid ning on nõus, et me ei tee piisavalt, et peatada maailmas temperatuuri tõus kahe Celsiuse kraadi võrra. Isegi Hiina tunnistas seekord, et riigi suveräänsusel on piirid, ning nõustus sellega, et tema heitkoguseid tuleks kontrollida rahvusvaheliselt, sest see on meie ühine probleem: elame kõik ühel ja samal planeedil. Edasi liikudes peame vastama mõnele väga keerulisele küsimusele. Kuidas jätkame nüüd tegevust, et koostada Kyoto-järgne siduv kokkulepe, mis seab nõudmised mitte üksnes arenenud riikidele, vaid ka arenguriikidele? Kuidas tagame rahastamise? Tõepoolest – kuidas saame raha, mida lubasime kohanemiseks ja metsade kaitseks? Kuidas veename oma valitsusi muutma ELi 2020. aasta eesmärki rangemaks ja vähendama süsinikdioksiidiheidet 20% asemel 30%? Aga võib-olla on meil sellele vastus. Samal ajal kui Hiina on kindlalt vähendamas oma süsinikdioksiidiheidet 45% võrra, on meie majanduslik huvi tagada, et võtame sellised meetmed. Vastasel korral jääme majanduslikult maha. Võib-olla nüüd, tänu sellele, et me Cancúnis lüüa ei saanud, on meil jõudu – tunne, et liigume taas edasi – teha vajalikke muudatusi."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla ei ole minkäänlaista kiinnostusta jalkapalloa kohtaan, mutta silloin tällöin katselen otteluita, ja kun näen managerin, mieleeni tulee komission jäsen. Kaksi–yksi tappiolla, ja vaikka hän tekee parhaansa, hänen joukkueensa on häviämässä, ja sitten tehdään maali. En tiedä, kuka tekee maalin, ehkäpä vastapuolen maalivahti kävelee verkkoon omaa palloaan kantaen, mutta tavalla tai toisella kyseessä on tasapeli, tärkeä tulos varmistetaan ja häviäminen vältetään. Se ei ole voitto, mutta ei tappiokaan, ja manageri jatkaa ottelua joku toinen päivä. Minulle kerrottiin, että Cancúnissa hurrattiin, kun neuvottelut saatiin päätökseen. Voin ymmärtää valtuutettujen helpotuksen siitä, että neuvottelut eivät olleet tappio, mutta ei niitä voi oikein pitää voittonakaan. Missä mainitaan, että lämpötilan nousu hillitään vuoteen 2015 mennessä? Missä on tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä? Missä ovat Kioton jälkeiset sitoumukset? Väistettynä ja ruohikkoon potkaistuna. Kritiikki on helppoa, koska tällaista ei ole koskaan yritetty aiemmin. Tämä vaatii, että maailman hallitukset liittyvät yhteen kollektiivisiin toimiin; sen vuoksi luonnollisesti kansallismielisen oikeiston arvostelijat vihaavat tätä niin paljon. Maailman kaikki hallitukset hyväksyvät tieteellisen näytön ja sen, että emme toimi tarpeeksi estääksemme maapallon lämpötilan nousun kahdella celsiusasteella. Jopa Kiina tällä kertaa tunnusti, että kansalliselle suvereniteetille on rajansa, ja hyväksyi, että sen päästöistä tehdään kansainvälinen tarkastus, koska tämä asia koskee meitä kaikkia: yksi rotu, yksi laji yhdellä ainoalla planeetalla. Eteenpäin pyrkiessämme on vastattava joihinkin erittäin vaikeisiin kysymyksiin. Miten me etenemme tässä asiassa, jotta saadaan aikaan sitova Kioton jälkeinen sopimus, jonka perusteella vaatimuksia sovelletaan kehittyneiden valtioiden lisäksi kehitysmaihin? Miten varmistamme rahoituksen? Miten me saamme rahoituksen, joka luvattiin sopeuttamistoimia ja metsien suojelua varten? Miten me saisimme omat hallituksemme nostamaan vuotta 2020 koskevia tavoitteitamme siten, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 prosentin sijasta 30 prosenttia? Ehkäpä meillä on vastaus tähän. Koska Kiina aikoo vähentää hiilidioksidi-intensiteettiään 45 prosentilla, on taloudellisen etumme mukaista, että nämä toimet otetaan mukaan, tai muussa tapauksessa jäämme taloudellisesta näkökulmasta jälkeen. Ehkä nyt, koska toiveitamme ei tehty tyhjäksi Cancúnissa, meillä on puhtia – tunnemme, että pääsemme jälleen eteenpäin – tehdä tarvittavat muutokset."@fi7
"Monsieur le Président, je ne m’intéresse absolument pas au football, mais il m’est arrivé de regarder un match. En voyant l’entraîneur, j’ai pensé à la commissaire. Menée deux à un et, malgré ses efforts, son équipe entrevoit le spectre de la relégation. Puis un but est marqué. Je ne sais pas qui est l’auteur du but – peut-être le gardien de but adverse rentre-t-il dans ses propres filets –, mais au final, c’est un match nul, un point vital est sauvé et la relégation est évitée. Ce n’est pas un triomphe, mais ce n’est pas une défaite, et l’entraîneur sauve sa tête. On me dit qu’une clameur s’est élevée lorsque la conclusion des négociations a été annoncée. Je peux comprendre le soulagement des délégués, qui ont évité une défaite, mais on ne peut pas vraiment parler de triomphe. Où est la mention de l’arrêt de la hausse des températures d’ici 2015? Où est l’ambition de réduire les émissions de CO2 de 50 % d’ici 2050? Où sont les engagements post-Kyoto? Évités, contournés, dissimulés dans les grandes herbes. Toutefois, la critique est aisée, ce que l’on tente n’a jamais été fait auparavant. Il faut que les gouvernements du monde s’unissent dans le cadre d’une action collective, raison pour laquelle les détracteurs de la droite nationaliste la détestent à ce point. N’importe quel gouvernement du monde reconnaît la science et reconnaît que nous n’agissons pas suffisamment pour limiter la hausse des températures mondiales de deux degrés centigrades. La Chine elle-même a cette fois admis qu’il existait des limites à la souveraineté nationale et a accepté un contrôle international de ses émissions, car nous sommes tous dans le même bateau: une race, une espèce sur une planète unique. Nous devons répondre à des questions très difficiles à mesure que nous progressons. Que faire désormais pour mettre au point un accord post-Kyoto qui impose des exigences aux pays développés, mais aussi aux pays en développement? Comment assurer le financement? Comment trouver l’argent que nous avons promis au titre de l’adaptation et de la protection des forêts? Comment convaincre nos propres gouvernements de revoir à la hausse nos ambitions et passer à 30 % de réductions des émissions de CO2 d’ici 2020, au lieu de 20 %? Mais peut-être avons-nous une réponse à cette question. La Chine étant en bonne voie pour réduire son intensité en carbone de 45 %, il est dans notre intérêt économique de nous assurer que nous prenons ces mesures, au risque de rester à la traîne sur le plan économique. Puisque nous avons évité la défaite à Cancún, peut-être aurons-nous maintenant l’élan nécessaire – le sentiment de progresser à nouveau – pour apporter les changements qui s’imposent."@fr8
"Elnök úr, engem abszolút nem érdekel a futball, de néha-néha már láttam képeket e játékból. És amikor a menedzser arcát mutatták, a biztos asszonyra gondoltam. Kettő-egy a másik csapat javára, és legnagyobb erőfeszítései ellenére is csapatának a kieséssel kell számolnia. Ekkor gólt ér el csapata. Nem tudom, ki is lövi a gólt – talán a másik csapat kapusa egyszerűen besétál saját kapujába a labdával –, de végeredményben ez döntetlen. Egy létfontosságú pontot sikerült szerezni, a csapat a kiesést elkerülte. Ez nem győzelem, de nem is vereség. És a menedzser másnap folytatja a küzdelmet. Azt mondták nekem, hogy Cancúnban nagy taps fogadta egy tárgyalási határozat megszületését. Megértem a küldöttek felszabadult sóhaját, hogy megúszták a vereséget. De ez még aligha győzelem. Hol kerül említésre az, hogy 2015-re meg kell fékezni a hőmérséklet emelkedését? Hol a nagy elán, hogy 2050-re 50%-kal mérséklődjék a CO kibocsátás? Hol vannak a Kiotót követően tett kötelezettségvállalások? Trükközünk, cselezünk, majd a labdát felrúgjuk a lelátóra. Tudom, bírálni könnyű. Amivel most próbálkozunk, még sohasem történt meg korábban. Törekvéseink azt kívánják, hogy a világ kormányai együttes fellépésre szánják el magukat. És természetesen ez az, amiért a nacionalista jobboldal ezt olyannyira gyűlöli. A világ kormányainak mindegyike elfogadja a tudományt, elfogadja, hogy nem teszünk eleget annak érdekében, hogy megállítsuk a hőmérséklet két foknál magasabb emelkedését. Ezúttal még Kína is elismerte, hogy a nemzeti szuverenitásnak korlátai vannak. Elfogadta, hogy nemzetközi ellenőrzés alá kell vonni kibocsátását, mert e téren egyek vagyunk: egyetlen faj, az emberi faj, egyetlen bolygón. Továbbhaladásunk folyamatában jelentkeznek nagyon nehezen megválaszolható kérdések. Miként is mozdulunk el innen egy Kiotó-utáni, kötelező érvénnyel bíró megállapodás irányában úgy, hogy ne csupán a fejlett, de a fejlődő országokkal szemben is elvárások jelentkezzenek? Miként biztosíthatjuk a pénzügyi forrásokat? Valóban, honnan is szerezzük meg azt a pénzt, amelyet az alkalmazkodásra és az erdők védelmére beígértünk? Miként is győzzük meg saját kormányainkat annak érdekében, hogy a szén-dioxid-kibocsátásunkat érintő, 2020-ra tervezett törekvéseinket 20%-ról 30%-ra emeljék? Ámbár, talán rendelkezünk a válasszal. Miután Kína hozzáfogott szén-dioxid-kibocsátása intenzitásának 45%-os mérsékléséhez, saját gazdasági érdekeink is intézkedések meghozatalát követelik. Ellenkező esetben gazdaságilag lemaradunk. Most talán, köszönhetően annak, hogy Cancúnban nem szenvedtünk vereséget – kihasználva azon érzetet, hogy haladunk előre –megragadhatjuk az alkalmat és végrehajthatjuk a szükséges változtatásokat."@hu11
"Signor Presidente, non mi interessa assolutamente il calcio ma di tanto in tanto ho visto qualche partita, e guardando l’allenatore ho pensato al Commissario. Sotto per due a uno, nonostante tutti gli sforzi, la sua squadra rischia la retrocessione quando viene segnato un gol. Non so chi lo abbia segnato – forse è il portiere dall’altro lato del campo a entrare in rete con il pallone – ma in un modo o nell’altro si arriva al pareggio; si guadagna un punto prezioso e si evita la retrocessione. Non è un trionfo, ma neanche una sconfitta; e l’allenatore può lottare per un’altra giornata. Mi dicono che a Cancún la risoluzione ti è stata accolta con grande clamore. Posso capire il sollievo dei delegati quando hanno capito che non stavano andando incontro a una sconfitta, ma non è stato neppure un trionfo. La risoluzione menziona forse la necessità di contenere l’aumento delle temperature entro il 2015? Dov’è finita l’ambizione di tagliare le emissioni di CO del 50 per cento entro il 2050? Dove sono finiti gli impegni post-Kyoto? Abborracciati, scansati e nascosti sotto il tappeto. Ma è facile muovere critiche: ciò che si sta tentando oggi non è mai stato tentato prima. Occorre che i governi di tutto il mondo collaborino a un’azione collettiva; ed è questo, ovviamente, l’aspetto che i critici della destra nazionalista detestano maggiormente. Tutti i governi al mondo accettano la scienza e il fatto che non stiamo facendo abbastanza per impedire che le temperature mondiali aumentino di due gradi centigradi. Persino la Cina, questa volta, ha riconosciuto che esistono limiti alla sovranità nazionale e ha accettato di sottoporsi a una verifica internazionale sulle emissioni, perché in questo campo siamo tutti sulla stessa barca: un’unica specie e un solo pianeta. Ci sono domande molto spinose a cui dobbiamo dare una risposta strada facendo. Da dove ci troviamo ora, come facciamo a pervenire a un accordo vincolante post-Kyoto che fissi obiettivi non soltanto per i paesi sviluppati, ma anche per quelli in via di sviluppo? In che modo possiamo garantire i fondi necessari? Dove prenderemo il denaro che abbiamo promesso di destinare all’adattamento e alla protezione delle foreste? Come facciamo a convincere i nostri governi a puntare più in alto rispetto alle ambizioni per il 2020, ad aumentare i tagli alle emissioni di CO dal 20 al 30 per cento? Forse abbiamo una risposta a questa domanda: con la Cina ben avviata a ridurre del 45 per cento la propria intensità di carbonio, è nel nostro interesse adottare provvedimenti in tal senso, altrimenti finiremo per restare indietro sul piano economico. Forse oggi, dopo aver evitato la sconfitta a Cancún, abbiamo ritrovato lo slancio per apportare i cambiamenti necessari."@it12
"Pone pirmininke, visai nesidomiu futbolu, bet atsitiktinai pamačiau keletą žaidimo epizodų, žiūrėjau į trenerį ir pagalvojau apie Komisijos narę. Pralaimime 2:1 ir, nepaisant didžiausių Komisijos narės pastangų, jos komandai gresia iškritimas, tada įmušamas įvartis. Nežinau, kas jį pelno: galbūt kamuoliu nešinas vartininkas kitoje aikštelės pusėje įeina į vartus, bet vienaip ar kitaip lygiosios, pelnomas lemiamas taškas ir išvengiama iškritimo. Tai ne pergalė, bet ir ne pralaimėjimas, o treneris gyvena tam, kad kovotų kitą dieną. Man sakė, kad Kankūne patvirtinus rezoliuciją dėl derybų buvo labai džiaugtasi. Galiu suprasti delegacijos narių jaustą palengvėjimą, kad procesas nežlugo, tačiau vargu ar tai pergalė. Kur paminėta kova su temperatūros kilimu iki 2015 m.? Kur siekis iki 2050 m. sumažinti išmetamo CO kiekį 50 proc.? Kur įsipareigojimai po Kioto? Suklastoti, sufalsifikuoti ir pamiršti. Vis dėlto kritikuoti lengva. Anksčiau niekada nebuvo siekta konferencijoje iškeltų tikslų. Reikalaujama, kad vyriausybės visame pasaulyje suvienytų savo pastangas bendriems veiksmams; žinoma, štai todėl nacionalistinių dešiniųjų kritikai to labai nemėgsta. Visame pasaulyje vyriausybės pripažįsta mokslinius duomenis ir patvirtina, kad per mažai stengiamės siekdami sustabdyti temperatūros kilimą iki dviejų laipsnių Celsijaus. Šįkart net Kinija pripažino, kad nacionalinis suverenitetas turi ribas, ir pritarė, kad išmetami teršalai turėtų būti tikrinami tarptautiniu mastu, nes mus sieja ta pati žmonių rasė, ta pati giminė ir gyvename toje pačioje planetoje. Žengdami pirmyn turime atsakyti į keletą labai sudėtingų klausimų. Kaip iš čia pajudėsime, kad pasiektume privalomą susitarimą po Kioto, kuriuo būtų nustatyti reikalavimai ne tik išsivysčiusioms, bet ir besivystančioms šalims? Kaip išsaugoti finansavimą? Iš tiesų, kaip gausime pinigus, kuriuos pažadėjome skirti prisitaikymui ir miškų apsaugai? Kaip įtikinsime savo vyriausybes, kad iki 2020 m. turėtume sumažinti išmetamo CO kiekį ne 20 proc., o 30 proc.? Bet galbūt atsakymas yra. Kinijai mažinant išmetamo anglies dioksido kiekį 45 proc., mūsų ekonominis interesas yra užtikrinti, kad imtumėmės šių priemonių, kitaip ekonomiškai atsiliksime. Turbūt dabar metas padėkoti nepralaimėjusiems Kankūne, turime akstiną – jausmą, dėl kurio vėl einame pirmyn, kad pasiektume būtinas permainas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man nav pilnīgi nekādas intereses par futbolu, taču dažkārt esmu redzējis attēlus no spēlēm, un esmu skatījies uz menedžeri un domājis par komisāri. Divi — viens, un, neskatoties uz viņas lielajām pūlēm, viņas komandai draud pārcelšana zemākā līgā; tad tiek gūti vārti. Es nezinu, kurš tos gūst — varbūt vārtsargs pretējā pusē šķērso vārtu līniju ar bumbu rokās — taču, tā vai citādi, ir panākts neizšķirts; ir gūts svarīgs punkts, un pārcelšana zemākā līgā ir novērsta. Tas nav triumfs, bet tā arī nav sakāve; un menedžeris dzīvo, lai turpinātu cīņu. Man ir stāstīts, ka sarunu nobeigumā Kankunā atskanēja varenas ovācijas. Es varu saprast delegācijas dalībnieku atvieglojumu, ka tā nav sakāve, taču tas diez vai ir triumfs. Kur ir pieminēta temperatūras palielināšanās ierobežošana līdz 2015. gadam? Kur ir mērķis samazināt CO emisijas par 50 % līdz 2050. gadam? Kur ir saistības pēc Kioto? Krāpšanās un izvairīšanās, un jautājumu nostumšana malā. Taču kritizēt ir viegli; nekad iepriekš nav īstenoti pašreizējie centieni. Lai to izdarītu, pasaules valdībām ir jāvienojas kopīgā rīcībā; tas, protams, ir iemesls, kāpēc labējie nacionālisti to tik ļoti ienīst. Katra valdība pasaulē piekrīt zinātniskiem pierādījumiem un piekrīt, ka mēs nedarām pietiekami, lai apturētu pasaules temperatūras celšanos par diviem grādiem pēc Celsija. Šoreiz pat Ķīna atzina, ka valstu suverenitātei ir robežas, un pieņēma, ka tās emisijām jāpiemēro starptautiska pārbaude, jo mēs tajā esam visi kopā: viena rase, viena suga uz vienas planētas. Virzoties uz priekšu, ir jāatbild uz dažiem ļoti sarežģītiem jautājumiem. Kāda būs turpmākā virzība, lai panāktu saistošu vienošanos pēc Kioto, kurā ir noteiktas prasības ne vien attīstītajām valstīm, bet arī jaunattīstības valstīm? Kā mēs nodrošināsim finansējumu? Patiesi, kā mēs iegūsim naudu, ko mēs solījām pielāgošanai un mežu aizsardzībai? Kā mēs pārliecināsim savas valdības palielināt 2020. gada mērķus no 20 % līdz 30 % CO samazinājumam? Bet varbūt mums uz to ir atbilde. Tā kā Ķīna grasās samazināt savu oglekļa intensitāti par 45 %, mūsu ekonomikas interesēs ir nodrošināt, lai mēs veiktu šos pasākumus, vai arī mēs atpaliksim ekonomiski. Varbūt pašlaik, pateicoties tam, ka neesam cietuši sakāvi Kankunā, mums būs stimuls — sajūta, ka mēs atkal virzāmies uz priekšu —, lai veiktu nepieciešamās pārmaiņas."@lv13
"Mr President, I have absolutely no interest in football but occasionally I have seen pictures of a game, and I have looked at the manager and thought of the Commissioner. Two-one down and, despite her best efforts, her team faces relegation; then a goal is scored. I do not know who scores it – maybe the goalkeeper on the opposite side walks into the net carrying his own ball – but one way or another it is a draw; a vital point is secured and relegation is avoided. It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day. I am told that, at Cancún, a great cheer went up when there was a resolution to the negotiations. I can understand the relief of delegates there of it not being a defeat, but it was hardly a triumph. Where is the mention of curbing the rise in temperatures by 2015? Where is the ambition to cut CO emissions by 50% by 2050? Where are the post-Kyoto commitments? Fudged and dodged and kicked into the long grass. But criticism is easy; what is being attempted has never been done before. It requires the governments of the world to join together in collective action; that, of course, is why the critics on the nationalist Right hate it so much. Every government in the world accepts the science and accepts that we are not doing enough to stop world temperatures rising by two degrees centigrade. Even China, this time, recognised that there are limits to national sovereignty and accepted that there should be international verification of its emissions because we are in this together: one race, one species on a single planet. There are some very difficult questions to be answered as we go forward. How do we move from here to make a post-Kyoto binding agreement that places requirements not just upon developed countries but also upon developing countries? How do we secure the funding? Really, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection? How do we persuade our own governments to raise our 2020 ambitions from 20% to 30% cuts in CO ? But maybe we have an answer to that. With China well on its way to reducing its carbon intensity by 45%, it is in our economic interest to make sure that we take these measures, or we are going to be left behind economically. Maybe now, thanks to our not being defeated at Cancún, we have the momentum – the sense that we are going forward again – to make the changes that are necessary."@mt15
"Mr President, I have absolutely no interest in football but occasionally I have seen pictures of a game, and I have looked at the manager and thought of the Commissioner. Two-one down and, despite her best efforts, her team faces relegation; then a goal is scored. I do not know who scores it – maybe the goalkeeper on the opposite side walks into the net carrying his own ball – but one way or another it is a draw; a vital point is secured and relegation is avoided. It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day. I am told that, at Cancún, a great cheer went up when there was a resolution to the negotiations. I can understand the relief of delegates there of it not being a defeat, but it was hardly a triumph. Where is the mention of curbing the rise in temperatures by 2015? Where is the ambition to cut CO emissions by 50% by 2050? Where are the post-Kyoto commitments? Fudged and dodged and kicked into the long grass. But criticism is easy; what is being attempted has never been done before. It requires the governments of the world to join together in collective action; that, of course, is why the critics on the nationalist Right hate it so much. Every government in the world accepts the science and accepts that we are not doing enough to stop world temperatures rising by two degrees centigrade. Even China, this time, recognised that there are limits to national sovereignty and accepted that there should be international verification of its emissions because we are in this together: one race, one species on a single planet. There are some very difficult questions to be answered as we go forward. How do we move from here to make a post-Kyoto binding agreement that places requirements not just upon developed countries but also upon developing countries? How do we secure the funding? Really, how do we get the money that we promised for adaptation and forest protection? How do we persuade our own governments to raise our 2020 ambitions from 20% to 30% cuts in CO ? But maybe we have an answer to that. With China well on its way to reducing its carbon intensity by 45%, it is in our economic interest to make sure that we take these measures, or we are going to be left behind economically. Maybe now, thanks to our not being defeated at Cancún, we have the momentum – the sense that we are going forward again – to make the changes that are necessary."@nl3
"Panie Przewodniczący! Zupełnie nie interesuję się piłką nożną, ale czasami zdarza mi się trafić na fragment meczu i wówczas, patrząc na trenera, przychodzi mi na myśl pani komisarz. Przegrywa 1:2, a pomimo jej największych wysiłków zespołowi grozi spadek; wtedy pada bramka. Nie wiem, kto ją strzelił – być może to bramkarz po przeciwnej stronie boiska wpadł do własnej bramki razem z piłką – ale tak czy inaczej mamy remis; udało się zdobyć cenny punkt i uniknąć spadku. To żadne zwycięstwo, ale też nie porażka, a trener ocalał, by podjąć walkę kolejnego dnia. Powiedziano mi, że na spotkaniu w Cancún ogromnymi owacjami przyjęto zakończenie negocjacji. Mogę zrozumieć ulgę delegatów z powodu tego, że nie doszło do porażki, ale to nie był żaden triumf. A gdzie odniesienie do powstrzymania wzrostu temperatur do 2015 roku? Gdzie ambicje ograniczenia emisji o 50 % do 2050 roku? Gdzie zobowiązania na okres po protokole z Kioto? Schowane, pominięte i zamiecione pod dywan. Ale łatwo krytykować; nikomu jeszcze nie udało się to, czego próbuje się dokonać. Trzeba, aby wszystkie rządy na całym świecie połączyły wysiłki; oczywiście właśnie dlatego tak mocno nienawidzą tego krytycy z nacjonalistycznej prawicy. Każdy rząd na świecie akceptuje naukę i to, że nie robimy wystarczająco dużo, by powstrzymać wzrost temperatur na całym świecie poniżej dwóch stopni Celsjusza. Tym razem nawet Chiny uznały, że istnieją granice suwerenności narodowej i zaakceptowały potrzebę międzynarodowej weryfikacji ich emisji, ponieważ wszyscy jedziemy na jednym wózku: jedna rasa, jeden gatunek na całej planecie. Posuwając się naprzód trzeba równocześnie odpowiedzieć na pewne bardzo trudne pytania. Jakie działania mamy zamiar teraz podjąć, aby dojść do wiążącego porozumienia następującego po protokole z Kioto, w którym określi się zobowiązania nie tylko krajów uprzemysłowionych, ale również rozwijających się? Jak mamy zamiar zagwarantować finansowanie? Skąd naprawdę weźmiemy środki, które obiecaliśmy na dostosowanie się i ochronę lasów? W jaki sposób przekonamy nasze własne rządy do zwiększenia naszych ambicji zredukowania emisji CO do 2020 roku z 20 % do 30 %? Być może jednak mamy na to odpowiedź. Skoro Chiny znajdują się na najlepszej drodze do zmniejszenia intensywności emisji CO o 45 %, to w naszym interesie gospodarczym leży zapewnienie, byśmy podjęli takie działania, albo nasza gospodarka pozostanie w tyle. Być może teraz, kiedy nie zostaliśmy pokonani w Cancún, mamy impet – poczucie, że znowu idziemy naprzód – aby dokonać niezbędnych zmian."@pl16
"Senhor Presidente, não tenho qualquer interesse por futebol mas, ocasionalmente, já tenho visto imagens de jogos, vi o treinador e pensei na Senhora Comissária. Está dois a um, a equipa a perder, e, apesar de todos os seus esforços, a sua equipa habilita-se a ser despromovida; e então é marcado um golo. Não sei quem o marca – talvez o guarda-redes do lado adversário entre na baliza levando a bola consigo – mas, de uma forma ou outra, é empate; um ponto vital é assegurado e a despromoção evitada. Não é um triunfo, mas não é uma derrota; e o treinador sobrevive para continuar a luta por mais um dia. Foi-me dito que foram batidas muitas palmas em Cancún por haver uma resolução para as negociações. Consigo compreender o alívio dos delegados por não ter sido uma derrota, mas dificilmente se trata de um triunfo. Onde está a menção da redução do aumento das temperaturas até 2015? Onde está a ambição para cortar as emissões de CO em 50% até 2050? Onde estão os compromissos pós-Quioto? Adulterados, varridos para debaixo do tapete. Mas criticar é fácil; o que se está a tentar fazer nunca antes foi feito. Exige que os governos do mundo se juntem numa acção colectiva; é, evidentemente, por isso que os críticos da direita nacionalista tanto o odeiam. Todos os governos do mundo aceitam a ciência e admitem que não estamos a fazer o suficiente para impedir que as temperaturas mundiais aumentem dois graus centígrados. Até a China, desta vez, reconheceu que há limites à soberania nacional e aceitou que deveria haver verificação internacional das suas emissões, porque estamos juntos nesta questão: uma raça, uma espécie num único planeta. Há questões muito difíceis a responder à medida que progredimos. Como passamos daqui para a elaboração de um acordo vinculativo pós-Quioto que imponha requisitos, não só aos países desenvolvidos, como também aos países em desenvolvimento? Como asseguramos o financiamento? Sim, de facto, como conseguimos o dinheiro que prometemos para a adaptação e a protecção florestal? Como persuadimos os nossos próprios governos a elevarem as nossas ambições para 2020, de 20% para 30% de reduções de CO ? Mas talvez tenhamos resposta para isso. Com a China bem encaminhada para reduzir a sua intensidade de carbono em 45%, é do nosso interesse económico garantir que tomamos estas medidas, ou seremos deixados para trás economicamente. Talvez agora, graças ao facto de não termos sido derrotados em Cancún, tenhamos o ímpeto – a percepção de que estamos de novo a avançar – para fazer as mudanças necessárias."@pt17
"Dle președinte, nu mă interesează chiar deloc fotbalul, dar ocazional am văzut imagini dintr-un meci, și m-am uitat la manager și m-am gândit la comisar. Condusă cu doi la unu și, în pofida tuturor strădaniilor, echipa ei stă în fața retrogradării. Apoi se marchează un gol. Nu știu cine l-a marcat, poate că portarul echipei adverse a intrat în poartă ducând mingea în brațe, dar într-un fel sau altul este egalitate. S-a obținut un punct vital, iar retrogradarea a fost evitată. Nu este un triumf, dar nu este o înfrângere. Managerul rămâne pentru a mai lupta în altă zi. Mi s-a spus că, la Cancun, asentimentul a crescut mult în momentul în care a existat o rezoluție asupra negocierilor. Pot înțelege ușurarea delegaților de acolo că nu este vorba de o înfrângere, dar a fost prea puțin un triumf. Unde este mențiunea de limitare a creșterii temperaturii până în 2015? Unde este ambiția de reducere a emisiilor de CO2 cu 50 % până în 2050? Unde sunt angajamentele post-Kyoto? Au fost eschivate și evitate și date la o parte în speranța că vor fi uitate. Dar este ușor să critici. Ceea ce s-a încercat nu s-a mai făcut niciodată până atunci. Aceasta cere ca guvernele lumii să se alăture toate într-o acțiune colectivă. Desigur că acesta este motivul pentru care critica din partea dreptei naționaliste este atât de intensă. Orice guvern din lume acceptă știința și acceptă că nu facem suficient pentru a opri creșterea temperaturii globale cu două grade centigrade. De data aceasta, chiar și China a recunoscut că există limite ale suveranității naționale și că trebuie să existe verificări internaționale ale emisiilor ei fiindcă suntem împreună în această situație: o singură rasă, o singură specie pe o singură planetă. Pe măsură ce mergem mai departe trebuie date răspunsuri unor întrebări foarte dificile. Cum vom ieși din această situație pentru a realiza un acord juridic obligatoriu post-Kyoto care să impună cerințe nu doar țărilor dezvoltate ci și celor în curs de dezvoltare? Cum vom asigura fondurile? În realitate, cum vom obține bani pe care i-am promis pentru adaptare și protecția pădurilor? Cum ne vom convinge propriile guverne să crească ambițiile noastre din 2020 de la o scădere de 20 % la 30 % a CO2? Dar poate că avem un răspuns la toate acestea. China fiind pe cale de a-și reduce intensitatea emisiilor de carbon cu 45 %, este în interesul nostru economic să ne asigurăm că luăm aceste măsuri, altfel vom rămâne în urmă din punct de vedere economic. Poate că acum, mulțumită faptului că nu am fost învinși la Cancun, avem impulsul, conștiința că avansăm din nou, să facem schimbările care sunt necesare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vôbec ma nezaujíma futbal, ale keď niekedy vidím zábery z hry a keď sa pozerám na trénera, spomeniem si na pani komisárku. Stav je 2:1 v neprospech jej tímu, ktorý upadá, aj napriek jej najlepšiemu úsiliu. A potom príde gól. Neviem, kto skóroval – možno brankár na druhej strane vkráčal do bránky s loptou – no nech je to už ako chce, je to remíza. Získal sa rozhodujúci bod a porážke sa zabránilo. Nie je to víťazstvo, ale nie je to ani porážka a tréner môže bojovať aj ďalší deň. Počúvam, že v Cancúne prišlo veľké povzbudzovanie a potom vzniklo odhodlanie rokovať. Chápem úľavu delegátov, keď neboli porazení, ale len ťažko sa to dá nazvať víťazstvom. Kde je zmienka o obmedzení nárastu teploty do roku 2015? Kde je ambícia znížiť emisie CO o 50 % do roku 2050? Kde sú záväzky platné po skončení platnosti Kjótskeho protokolu? Prekrútené a vypustené a odkopnuté do zabudnutia. Kritizovať je však jednoduché. Ešte nikdy sa neudialo to, o čo sa tu pokúšame. Vyžaduje si to, aby sa vlády sveta spojili a spoločne konali. A práve preto to, samozrejme, kritici nacionalistickej pravice tak veľmi nenávidia. Každá vláda na svete akceptuje vedu a pripúšťa, že nerobíme dosť, aby sme zastavili rast svetovej teploty o viac ako dva stupne Celzia. Dokonca aj Čína tentoraz uznala, že národná zvrchovanosť má hranice, a pripustila, že jej emisie musia podliehať medzinárodnému overovaniu, pretože v tomto probléme sme spolu: jedna rasa, jeden druh na jednej planéte. Pred nami sú veľmi ťažké otázky, na ktoré treba odpovedať. Ako sa dostaneme zo súčasného stavu k záväznej dohode po ukončení platnosti Kjótskeho protokolu, ktorá stanoví požiadavky nielen na vyspelé krajiny, ale aj na rozvojové krajiny? Ako zabezpečíme financovanie? Naozaj, ako získame peniaze, ktoré sme prisľúbili na prispôsobenie sa a ochranu lesov? Ako presvedčíme naše vlastné vlády, aby zvýšili naše ambície, pokiaľ ide o zníženie emisií CO z 20 % na 30 % do roku 2020? No možno na to máme odpoveď. Keďže Čína bude smerovať k obmedzeniu svojej intenzity uhlíka o 45 %, bude v našom hospodárskom záujme, aby sme prijali tieto opatrenia. Inak budeme hospodársky zaostávať. Možno teraz, vďaka tomu, že sme v Cancúne neutrpeli porážku, budeme mať dostatočnú silu – pocit, že znovu napredujeme –, aby sme urobili potrebné zmeny."@sk19
"─ Gospod predsednik, nogomet me sploh ne zanima, včasih pa vseeno vidim kakšno fotografijo to igre in ob pogledu na trenerja pomislim na komisarko. Nasprotnik vodi z dva proti ena, moštvu grozi izpad iz lige, nato pa pade gol. Ne glede na to, kdo ga je dosegel ─ morda je celo nasprotnikov vratar kar zakorakal v gol z žogo v roki ─ je rezultat neodločen, točka rešena in moštvo rešeno izpada iz lige. To ni zmaga, ampak tudi poraz ne, torej si je trener vendarle rešil kožo. Slišim, da je v Cancúnu zavladalo veliko navdušenje, ko so se pogajanja iztekla v resolucijo. Lahko razumem olajšanje delegatov, da izid ni bil poraz, težko pa bi govorili o zmagi. Kje je omenjeno obvladanje segrevanja do leta 2015? Kje je ambicija, da bi izpuste CO do leta 2050 zmanjšali za 50 %? Kje so zaveze za obdobje po Kjotu? Vse to je zmečkano, poteptano in vrženo v koš. Res pa je, da je kritizirati najlažje; tega, za kar si prizadevamo zdaj, ni poskusil še nihče. Naši cilji zahtevajo združitev vseh vlad sveta v skupnem delovanju, prav zato pa nacionalistični desničarski kritiki te cilje tako sovražijo. Vse vlade na svetu priznavajo znanstvene podatke in se zavedajo, da ne delajo dovolj, da bi preprečili dvig temperature na svetu za dve stopinji Celzija. Tokrat je celo Kitajska priznala, da obstajajo meje državne suverenosti, in soglašala z mednarodnim preverjanjem izpustov, saj težave zadevajo nas vse: smo ena rasa, ena vrsta na enem planetu. Na poti nas čaka nekaj zelo težkih vprašanj. Kako preiti s sedanjega stanja k zavezujočemu pokjotskemu sporazumu, ki bo nalagal zahteve ne le razvitim državam, ampak tudi državam v razvoju? Kako naj zagotovimo finančna sredstva? Prav res, kako bomo zagotovili denar, ki smo ga obljubili za prilagajanje in zaščito gozdov? Kako naj prepričamo lastne vlade, naj dvignejo naš cilj z 20 % na 30 % zmanjšanj izpustov CO do leta 2020? Morda pa odgovor na ta vprašanja že poznamo. Če bo Kitajska res zmanjšala ogljično intenzivnost za 45 %, so ukrepi za uresničitev ambicioznejših ciljev v našem gospodarskem interesu, saj bomo drugače gospodarsko zaostali. Morda pa bomo zdaj, ko v Cancúnu nismo doživeli poraza, zmogli zagon ─ zadeve se namreč spet premikajo ─ za potrebne spremembe."@sl20
"Herr talman! Jag är helt ointresserad av fotboll men ibland har jag sett bilder från en match och jag har tittat på tränaren och tänkt på kommissionen. Underläge 2–1 och trots alla hennes insatser riskerar hennes lag att åka ur serien. Då gör plötsligt laget mål. Jag vet inte vem som gör målet – kanske det andra lagets målvakt går in i sitt eget mål med bollen. Hur som helst slutar matchen oavgjort. En viktig poäng säkras och nedflyttningen undviks. Det är inte en seger, men det är inte en förlust, och tränaren överlever. Jag har hört att folk jublade i Cancún när förhandlingarna gav resultat. Jag förstår om deltagarna där var lättade över att det inte blev en förlust, men det var knappast en seger. Var nämner man att den globala uppvärmningen ska minskas till 2015? Var finns ambitionen att sänka koldioxidutsläppen med 50 procent till 2050? Var finns åtagandena efter Kyoto? Dessa frågor har fifflats bort, undvikits och sparkats ut i ruffen. Att kritisera är emellertid enkelt. Det vi försöker göra har aldrig gjorts tidigare. Det krävs att världens regeringar går samman och agerar gemensamt. Det är just därför som kritikerna på den yttersta högerkanten hatar detta så mycket. Alla världens regeringar accepterar vad forskarna har kommit fram till och accepterar att vi inte gör tillräckligt för att hejda temperaturen i världen från att stiga med 2 °C. Till och med Kina erkände den här gången att det finns gränser för den nationella suveräniteten och accepterade internationell kontroll av utsläpp eftersom vi alla sitter i samma båt. Det handlar om en ras, en art på en gemensam planet. Vi har några mycket viktiga frågor att besvara framöver Hur rör vi oss härifrån till ett bindande avtal efter Kyotoprotokollet, som ställer krav inte bara på de industrialiserade länderna utan även på utvecklingsländerna? Hur säkrar vi finansieringen? Allvarligt talat, hur ska vi få tag i de pengar som vi har utlovat till anpassning och skogsskydd? Hur övertygar vi våra egna regeringar att höja 2020-målet om att minska koldioxidutsläppen från 20 till 30 procent? Men kanske har vi ett svar på det. Eftersom Kina är på god väg att sänka sina koldioxidutsläpp med 45 procent ligger det i vårt ekonomiska intresse att se till att vi vidtar dessa åtgärder. Annars kommer vi att hamna på efterkälken ekonomiskt. Kanske vi nu, tack var att vi inte led ett nederlag i Cancún, har ett s.k. momentum – dvs. att vi rör oss framåt igen – så att vi kan göra de ändringar som behövs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,15,1,19,14,16,11,2,10,3,13,4,21,9,17,12
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph