Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-529"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.37.2-529"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d’abord revenir sur le fait que de nombreuses et bonnes questions ont été posées dans ce débat. Le commissaire Barnier les a reprises les unes derrière les autres. Je voudrais simplement vous dire que cette modification, cet amendement de règlement est une première étape dans l’octroi de pouvoirs de surveillance nécessaires à l’Autorité européenne des marchés financiers, que d’autres révisions – on en a parlé – de ce règlement auront lieu prochainement, et je crois que sur cette question, et sur beaucoup d’autres questions importantes, d’ailleurs, qui ont été posées aujourd’hui, ce sera véritablement l’occasion de grouper l’ensemble du débat dans la révision que la Commission s’apprête à nous proposer. Je voudrais revenir quelques instants, dans le même registre d’ailleurs – le commissaire Barnier l’évoquait lui-même tout à l’heure – sur la suppression des dispositions sur la transparence des notations de crédit et de l’information sous-jacente. Je pense que cela ne signifie pas du tout que les institutions européennes ne soutiennent pas l’idée de la transparence des notations de crédit, au contraire. Mais à ce stade, à l’heure d’une décision, la meilleure solution était de se coordonner à l’avance sur la base des développements de la scène internationale pour ne pas perturber la compétitivité des marchés européens. Et donc, pour l’instant, de meilleures solutions pour cette question font encore l’objet de recherches, de discussions, d’approfondissement et nous pensons que le meilleur compromis politique est celui qui vous est soumis au vote demain. En conclusion, je souhaiterais rappeler qu’il s’agit donc d’une étape importante – vous avez été nombreux à le souligner – qui contribuera à améliorer la stabilité des marchés financiers et soutiendra le développement d’un cadre de surveillance plus efficace."@fr8
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejprve bych rád poukázal na skutečnost, že v této rozpravě bylo položeno mnoho podnětných otázek. Komisař Barnier jednu po druhé zodpověděl. Chtěl bych vám jednoduše říci, že tato úprava, tato změna nařízení, je prvním krokem v procesu přiznání nezbytných pravomocí dohledu Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a že, jak již bylo řečeno, se brzy uskuteční další revize tohoto nařízení. Myslím si, že v souvislosti s touto otázkou a mnohými jinými důležitými otázkami, které dnes byly nastoleny, to bude skutečně příležitost soustředit celou diskusi v rámci revize, kterou se Komise připravuje nám navrhnout. Ve stejných intencích bych se rád vrátil na několik okamžiků k vypuštění ustanovení o transparentnosti ratingů a souvisejícím informacím, o nichž se sám komisař Barnier právě zmínil. Nemyslím si, že by to mělo jakkoli znamenat, že evropské orgány nepodporují myšlenku transparentnosti ratingů – opak je pravdou. Avšak v této etapě, kdy je přijímáno rozhodnutí, bylo nejlepším řešením zajistit předem naši koordinaci na základě vývoje na mezinárodní scéně, abychom neovlivnili konkurenceschopnost evropských trhů. V tomto okamžiku jsou proto eventuální lepší řešení tohoto problému stále ještě zkoumána, projednávána a navrhována a jsme přesvědčeni, že nejlepším politickým kompromisem je ten, o kterém budete zítra hlasovat. Na závěr bych chtěl zopakovat, že se jedná o důležitý krok, jak mnozí z vás zdůraznili, který pomůže zlepšit stabilitu finančních trhů a který podpoří navržení účinnějšího rámce dozoru."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne vende tilbage til de mange gode spørgsmål, der er blevet stillet ved denne forhandling. Kommissær Barnier kommenterede dem et for et. Jeg vil blot sige, at denne ændring af forordningen er et første skridt i retning af at tildele Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed de nødvendige tilsynsbeføjelser, og at der som nævnt vil ske yderligere revisioner af denne forordning inden længe. Jeg mener, at det i forbindelse med dette spørgsmål og de mange andre vigtige spørgsmål, der er blevet taget op i dag, virkelig vil være en mulighed for at samle hele debatten om den revision, som Kommissionen er ved at gøre klar til at foreslå os. I samme forbindelse vil jeg gerne kort vende tilbage til afskaffelsen af bestemmelserne om åbenhed i kreditvurderingerne og de tilhørende oplysninger, som kommissær Barnier selv nævnte lige før. Jeg mener ikke, at dette på nogen måde betyder, at de europæiske institutioner ikke støtter tanken om åbenhed i kreditvurderingerne – tværtimod. Men på dette tidspunkt, hvor vi skal tage en beslutning, var den bedste løsning at koordinere på forhånd på grundlag af udviklingen på den internationale scene for ikke at påvirke de europæiske markeders konkurrenceevne. I øjeblikket leder vi derfor efter bedre løsninger på dette problem, vi diskuterer og udvikler, og vi mener, at det bedste politiske kompromis er det, som De skal stemme om i morgen. Sammenfattende vil jeg gerne gentage, at dette er et vigtigt skridt, som mange af Dem har understreget, som vil bidrage til at forbedre stabiliteten på de finansielle markeder, og som støtter udviklingen af en mere effektiv tilsynsramme."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, als erstes würde ich gerne nochmals auf die Tatsache zurückkommen, dass bei dieser Debatte viele gute Fragen gestellt wurden. Kommissar Barnier hat diese jeweils einzeln angesprochen. Ich würde lediglich gerne zu Ihnen sagen, dass dieser Änderungsvorschlag, diese Änderung der Vorschrift ein erster Schritt ist, der Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde die erforderlichen Aufsichtsbefugnisse zu gewähren, und dass wie bereits gesagt wurde, andere Überprüfungen dieser Verordnung in Kürze folgen werden. Ich glaube, dass im Zusammenhang mit diesem Thema und vielen anderen wichtigen Themen, die heute angesprochen wurden, dies eine echte Chance sein wird, um diese Debatte bei der Überprüfung, die uns die Kommission in Kürze vorschlagen wird, zusammenzufassen. Diesbezüglich würde ich auch gerne kurz auf die Abschaffung der Bestimmungen für die Transparenz der Kreditbewertungen und zugehörigen Informationen kommen, die Kommissar Barnier selbst gerade erwähnte. Ich glaube nicht, dass dies in irgendeiner Form bedeutet, dass die europäischen Institutionen den Gedanken der Transparenz von Ratings nicht unterstützen - ganz im Gegenteil. Wenn jedoch in dieser Phase eine Entscheidung getroffen wird, sollten wir uns möglichst selbst vorab auf der Grundlage der Entwicklungen auf der internationalen Bühne entsprechend koordinieren, um nicht die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Märke zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund wird deshalb aktuell noch nach besseren Lösungen für dieses Problem gesucht, diskutiert und entwickelt, und wir sind der Meinung, dass der beste politische Kompromiss derjenige ist, über den Sie morgen abstimmen werden. Abschließend würde ich gerne nochmals wiederholen, dass dies ein wichtiger Schritt ist, wie viele von Ihnen ebenfalls betont haben, der dazu beitragen wird, die Stabilität der Finanzmärkte zu verbessern und die Entwicklung eines effektiveren Aufsichtsrahmens zu unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να επανέλθω στο γεγονός ότι έγιναν πολλές καλές ερωτήσεις στη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ο Επίτροπος Barnier αναφέρθηκε σε αυτές μία προς μία. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτή η τροποποίηση του κανονισμού είναι ένα πρώτο βήμα προς τη χορήγηση των αναγκαίων εποπτικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και ότι, όπως αναφέρθηκε, πρόκειται να υπάρξουν και άλλες αναθεωρήσεις αυτού του κανονισμού σύντομα. Θεωρώ ότι όσον αφορά αυτό και άλλα σημαντικά ζητήματα που αναφέρθηκαν σήμερα, αυτό θα αποτελέσει πραγματικά μια ευκαιρία να επικεντρωθεί ολόκληρη η συζήτηση στην αναθεώρηση την οποία η Επιτροπή προετοιμάζεται να μας προτείνει. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επιστρέψω για λίγο στην αφαίρεση των διατάξεων για τη διαφάνεια των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και των σχετικών πληροφοριών, στην οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος Barnier μόλις τώρα. Δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν στηρίζουν την ιδέα της διαφάνειας των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας –το αντίθετο, μάλιστα. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, όταν λαμβάνεται μια απόφαση, η καλύτερη λύση ήταν να συντονιστούμε εκ των προτέρων βάσει των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, προκειμένου να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών. Επί του παρόντος, συνεπώς, ερευνώνται, συζητούνται και αναπτύσσονται ακόμη καλύτερες λύσεις, και πιστεύουμε ότι ο καλύτερος πολιτικός συμβιβασμός είναι αυτός για τον οποίο θα ψηφίσετε αύριο. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, όπως πολλοί έχετε τονίσει, το οποίο θα βοηθήσει στη βελτίωση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα στηρίξει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού εποπτικού πλαισίου."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, first, I would like to come back to the fact that many good questions have been asked in this debate. Commissioner Barnier addressed them one by one. I would simply like to say to you that this modification, this amendment of the regulation, is a first step in granting the necessary supervisory powers to the European Securities and Markets Authority, and that, as has been said, other revisions of this regulation will take place shortly. I think that, on this issue, and on many other important issues raised today, this will truly be an opportunity to bring together the whole debate in the revision which the Commission is getting ready to propose to us. On the same note, I would like to return for a few moments to the removal of the provisions on transparency of credit ratings and associated information, which Commissioner Barnier himself mentioned just now. I do not think that this in any way means that the European institutions do not support the idea of transparency of credit ratings – quite the contrary. However, at this stage, when a decision is being taken, the best solution was to coordinate ourselves in advance on the basis of developments on the international stage, in order not to affect the competitiveness of the European markets. For the moment, therefore, better solutions to this issue are still being researched, discussed and developed, and we think that the best political compromise is the one on which you will be voting tomorrow. In conclusion, I would like to repeat that this is an important step, as many of you have stressed, which will help to improve the stability of the financial markets and which will support the development of a more effective supervisory framework."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero referirme al hecho de que en este debate se han planteado numerosas y acertadas cuestiones. El Comisario Barnier les ha dado respuesta una por una. Yo solo querría decirles que esta modificación, esta enmienda al reglamento, constituye una primera etapa en la concesión de los competencias de supervisión necesarias a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y que, como se ha dicho, próximamente tendrán lugar otras revisiones de este reglamento. Creo que, en relación con esta cuestión, y con otras cuestiones importantes que se han planteado hoy, esto brindará realmente la oportunidad de agrupar el conjunto del debate en la revisión que la Comisión está a punto de proponernos. Desde este mismo ángulo, quisiera volver unos minutos sobre la supresión de las disposiciones relativas a la transparencia de las calificaciones crediticias y de la información asociada, que el propio Comisario Barnier acaba de mencionar. No creo que esta medida signifique en absoluto que las instituciones europeas no apoyen la idea de la transparencia de las calificaciones crediticias; más bien todo lo contrario. Sin embargo, en esa fase, a la hora de tomar una decisión, la mejor solución era que nos coordináramos con antelación sobre la base de los acontecimientos ocurridos en el ámbito internacional, para no perjudicar la competitividad de los mercados europeos. Así pues, de momento, sigue siendo necesario buscar, debatir y estudiar con detenimiento soluciones más adecuadas para esta cuestión, y creemos que el mejor compromiso político es el que Sus Señorías van a votar mañana. Para concluir, me gustaría recordar que se trata —como han señalado muchas de Sus Señorías— de una etapa importante que contribuirá a mejorar la estabilidad de los mercados financieros y apoyará la elaboración de un marco de vigilancia más eficaz."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed! Kõigepealt soovin öelda, et siin arutelus on esitatud palju häid küsimusi. Volinik Barnier vastas igaühele neist. Mina soovin lihtsalt öelda, et see muudatus – määruse muutmine – on esimene samm Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele vajalike järelevalvevolituste andmisel ning nagu öeldud, vaadatakse see määrus üsna pea läbi. Arvan, et meil on võimalus võtta arvesse mõtteid, mis seonduvad nii selle küsimuse ja ka paljude teiste täna tõstatatud sisuliste küsimustega, õigusakti läbivaatamises, mille kohta komisjon valmistub meile ettepanekuid tegema. Seetõttu soovin ma tulla veel mõneks hetkeks tagasi reitinguagentuuride ja seotud teabe läbipaistvust käsitlevate sätete eemaldamise juurde. Ka volinik Barnier rääkis sellest äsja. Minu arvates ei tähenda see ilmtingimata seda, et ELi institutsioonid ei toeta reitinguagentuuride läbipaistvuse mõtet – otse vastupidi. Praeguses etapis, kui otsus tehti, oli aga parim lahendus see, et me kooskõlastame kõigepealt oma tegevust rahvusvahelisel areenil toimuvate sündmuste põhjal, et mitte kahjustada Euroopa turgude konkurentsivõimet. Seepärast töötatakse praegu uuringute ja arutelude abil välja paremat lahendust sellele küsimusele ning me arvame, et parim poliitiline kompromiss on see, mille üle te homme hääletate. Lõpetuseks soovin korrata, et nagu paljud teist rõhutasid, on tegemist otsustava sammuga, mis aitab parandada finantsturgude stabiilsust ning edendab tõhusama järelevalveraamistiku arendamist."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ensiksi haluan palata siihen tosiasiaan, että tässä keskustelussa on kysytty monta hyvää kysymystä. Komission jäsen Michel Barnier käsitteli niitä yksi kerrallaan. Haluan vain sanoa teille, että tämä muutos, tämä asetukseen tehtävä tarkistus, on ensimmäinen vaihe tarvittavien valvontavaltuuksien myöntämisessä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, ja että kuten todettiin, tähän asetukseen tehdään pian muita tarkistuksia. Mielestäni tämän kysymyksen ja monien muiden tänään estettyjen tärkeiden kysymysten osalta tämä on todellakin tilaisuus tehdä yhteenveto koko keskustelusta muutosehdotuksessa, jonka komissio valmistautuu esittelemään meille. Samalla haluan palata hetkeksi luottoluokitusten ja niihin liittyvien tietojen avoimuutta koskevien säännösten poistamiseen, jonka komission jäsen Michel Barnier juuri äsken itse mainitsi. Mielestäni tämä ei suinkaan tarkoita, että EU:n toimielimet eivät kannattaisi ajatusta luottoluokitusten avoimuudesta – aivan päinvastoin. Tässä vaiheessa kuitenkin, kun päätöstä ollaan tekemässä, paras ratkaisu oli koordinoida toimintamme ennalta kansainvälisen kehityksen perusteella, jotta emme vaikuttaisi Euroopan markkinoiden kilpailukykyyn. Näin ollen tällä hetkellä tutkitaan, käsitellään ja kehitetään edelleen parempia ratkaisuja tähän kysymykseen, ja mielestämme paras poliittinen kompromissi on se, josta parlamentti huomenna äänestää. Lopuksi haluan toistaa, että kuten monet teistä ovat korostaneet, tämä on tärkeä vaihe, joka auttaa parantamaan rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tukee tehokkaamman valvontakehyksen kehittämistä."@fi7
"Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Először is szeretnék visszatérni arra, hogy ebben a vitában sok jó kérdés hangzott el. Barnier biztos úr egyenként válaszolta meg őket. Annyit szeretnék mondani mindössze, hogy ez a módosítás, a szabályozásnak ez a kiegészítése az első lépés, amely felruházza az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot a szükséges felügyeleti hatáskörrel és jogosultságokkal, s amint már szó volt róla, hamarosan a szabályozás további felülvizsgálata várható. Véleményem szerint ebben a kérdésben, csakúgy, mint a ma felvetett sok más fontos kérdésben is, valódi lehetőség nyílik arra, hogy összegezzük az egész vitát abban a felülvizsgálatban, amelyet a Bizottság javasolni fog nekünk. Ugyanebben az összefüggésben szeretnék visszatérni egy pillanatra a hitelminősítések és a kapcsolódó információk átláthatóságára vonatkozó rendelkezések megszüntetésére, amelyet Barnier biztos úr épp most említett. Nem hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy az európai intézmények ne támogatnák a hitelminősítések átláthatóságának gondolatát. Épp ellenkezőleg. Most azonban, amikor határozatot hozunk, a legjobb megoldás, ha előzetesen önmagunkat koordináljuk a nemzetközi fejlemények alapján, hogy ne befolyásoljuk az európai piacok versenyképességét. Jelenleg e kérdés jobb megoldásait még keresik, alakítják, azokról vita folyik, és – véleményünk szerint – a legjobb politikai kompromisszum az, amiről holnap Önök fognak szavazni. Végül szeretném megismételni, hogy ez fontos lépés, ahogyan Önök közül már többen is kiemelték, amely javítani fogja a pénzügyi piacok stabilitását és támogatja egy hatékonyabb felügyeleti keret kialakítását."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzi tutto, desidero ritornare sul fatto che, nel corso del dibattito, sono state poste molte domande interessanti, che il Commissario Barnier ha affrontato una per una. Vi informo semplicemente che queste modifiche, questi emendamenti al regolamento, costituiscono una prima fase del processo di attribuzione dei necessari poteri di vigilanza all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e che, come è stato detto, a breve si effettueranno ulteriori revisioni del regolamento. Ritengo che per questa e per molte altre questioni importanti sollevate oggi, ciò costituirà davvero un’opportunità per concentrare tutto il dibattito sulla revisione che la Commissione si sta preparando a presentarci. Sulla stessa linea, ritornerei per un attimo all’eliminazione delle disposizioni sulla trasparenza dei rating del credito e delle informazioni correlate, alla quale il Commissario Barnier ha appena fatto riferimento. Ritengo che questo non significhi in alcun modo che le istituzioni europee non sostengano l’idea della trasparenza nei rating del credito, è, anzi, vero il contrario. Nondimeno, in una fase in cui si stanno prendendo delle decisioni, la soluzione migliore era coordinarci in anticipo in base agli sviluppi del contesto internazionale, al fine di evitare qualunque interferenza con la competitività dei mercati europei. Per il momento, quindi, stiamo ancora cercando, discutendo e sviluppando soluzioni migliori al problema e riteniamo che il miglior compromesso politico sia quello che voterete domani. In conclusione, ribadisco che, come molti di voi hanno già evidenziato, si tratta di una fase importante, che contribuirà a migliorare la stabilità dei mercati finanziari e che promuoverà lo sviluppo di una struttura di vigilanza più efficace."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad per šias diskusijas užduota daug gerų klausimų. Komisijos narys M. Barnier atsakė į kiekvieną jų. Aš tiesiog norėčiau pasakyti jums, kad šis reglamento pakeitimas, šis dalinis pakeitimas yra pirmas žingsnis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai suteikiant būtinus priežiūros įgaliojimus ir kad, kaip sakyta, netrukus bus atliekamos kitos šio reglamento peržiūros. Manau, kad dėl šio klausimo ir daugelio kitų svarbių šiandien keltų klausimų bus galimybė diskutuoti vykdant peržiūrą, kurią Komisija rengiasi mums pasiūlyti. Kartu norėčiau grįžti kelioms minutėms prie nuostatų dėl kredito reitingų ir susijusios informacijos skaidrumo pašalinimo, kurį ką tik paminėjo pats Komisijos narys M. Barnier. Nemanau, kad tai kaip nors reiškia, kad Europos institucijos nepalaiko kredito reitingų skaidrumo minties – visai atvirkščiai. Tačiau šiame etape, kai priimamas sprendimas, geriausias sprendimas buvo susiderinti iš anksto atsižvelgiant į pokyčius tarptautinėje scenoje, kad nebūtų paveiktas Europos rinkų konkurencingumas. Todėl šiuo metu geresnis šio klausimo sprendimas dar tiriamas, aptariamas ir kuriamas, ir manome, kad geriausias politinis kompromisas yra tas, dėl kurio ryt balsuosime. Baigdamas noriu pakartoti, kad tai svarbus žingsnis, kaip daugelis pabrėžėte, padėsiantis padidinti finansų rinkų stabilumą ir palaikysiantis veiksmingesnės priežiūros sistemos kūrimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu atgriezties pie fakta, ka šajās debatēs tika uzdoti daudzi labi jautājumi. Komisārs atbildēja uz visiem pēc kārtas. Es vienkārši gribētu pateikt, ka šīs izmaiņas, šie regulas grozījumi ir pirmais solis, lai Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei piešķirtu nepieciešamās uzraudzības pilnvaras, un — kā jau tika teikts — ka drīz notiks nākamā šīs regulas pārskatīšana. Es uzskatu, ka šī pārskatīšana, ko Komisija gatavojas ierosināt, patiešām būs iespēja rosināt debates par šo jautājumu un daudziem citiem šodien izvirzītiem svarīgiem jautājumiem. Šajā sakarībā es uz brīdi gribētu atgriezties pie kredītreitingu un ar tiem saistītas informācijas pārredzamības noteikumu atcelšanas, ko komisārs pats tikko pieminēja. Es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā nozīmē to, ka Eiropas iestādes neatbalsta ideju par kredītreitingu pārredzamību — tieši otrādi. Tomēr šajā posmā, kad tiek pieņemts lēmums, vislabākais risinājums bija jau iepriekš vienoties, pamatojoties un notikumiem starptautiskajā līmenī, lai neietekmētu Eiropas tirgu konkurētspēju. Tādēļ pašlaik šī jautājuma labākie risinājumi vēl joprojām tiek pētīti, diskutēti un izstrādāti, un mēs uzskatām, ka vislabākais politiskais kompromiss būs tas, par kuru jūs rīt balsosiet. Nobeigumā es gribētu atkārtot, ka šis ir svarīgs solis, kā jau daudzi to ir uzsvēruši, kas palīdzēs uzlabot finanšu tirgu stabilitāti un kas atbalstīs efektīvākas uzraudzības sistēmas izveidošanu."@lv13
"Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord revenir sur le fait que de nombreuses et bonnes questions ont été posées dans ce débat. Le commissaire Barnier les a reprises les unes derrière les autres. Je voudrais simplement vous dire que cette modification, cet amendement de règlement est une première étape dans l'octroi de pouvoirs de surveillance nécessaires à l'Autorité européenne des marchés financiers, que d'autres révisions – on en a parlé – de ce règlement auront lieu prochainement, et je crois que sur cette question, et sur beaucoup d'autres questions importantes, d'ailleurs, qui ont été posées aujourd'hui, ce sera véritablement l'occasion de grouper l'ensemble du débat dans la révision que la Commission s'apprête à nous proposer. Je voudrais revenir quelques instants, dans le même registre d'ailleurs – le commissaire Barnier l'évoquait lui-même tout à l'heure – sur la suppression des dispositions sur la transparence des notations de crédit et de l'information sous-jacente. Je pense que cela ne signifie pas du tout que les institutions européennes ne soutiennent pas l'idée de la transparence des notations de crédit, au contraire. Mais à ce stade, à l'heure d'une décision, la meilleure solution était de se coordonner à l'avance sur la base des développements de la scène internationale pour ne pas perturber la compétitivité des marchés européens. Et donc, pour l'instant, de meilleures solutions pour cette question font encore l'objet de recherches, de discussions, d'approfondissement et nous pensons que le meilleur compromis politique est celui qui vous est soumis au vote demain. En conclusion, je souhaiterais rappeler qu'il s'agit donc d'une étape importante – vous avez été nombreux à le souligner – qui contribuera à améliorer la stabilité des marchés financiers et soutiendra le développement d'un cadre de surveillance plus efficace."@mt15
"Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord revenir sur le fait que de nombreuses et bonnes questions ont été posées dans ce débat. Le commissaire Barnier les a reprises les unes derrière les autres. Je voudrais simplement vous dire que cette modification, cet amendement de règlement est une première étape dans l'octroi de pouvoirs de surveillance nécessaires à l'Autorité européenne des marchés financiers, que d'autres révisions – on en a parlé – de ce règlement auront lieu prochainement, et je crois que sur cette question, et sur beaucoup d'autres questions importantes, d'ailleurs, qui ont été posées aujourd'hui, ce sera véritablement l'occasion de grouper l'ensemble du débat dans la révision que la Commission s'apprête à nous proposer. Je voudrais revenir quelques instants, dans le même registre d'ailleurs – le commissaire Barnier l'évoquait lui-même tout à l'heure – sur la suppression des dispositions sur la transparence des notations de crédit et de l'information sous-jacente. Je pense que cela ne signifie pas du tout que les institutions européennes ne soutiennent pas l'idée de la transparence des notations de crédit, au contraire. Mais à ce stade, à l'heure d'une décision, la meilleure solution était de se coordonner à l'avance sur la base des développements de la scène internationale pour ne pas perturber la compétitivité des marchés européens. Et donc, pour l'instant, de meilleures solutions pour cette question font encore l'objet de recherches, de discussions, d'approfondissement et nous pensons que le meilleur compromis politique est celui qui vous est soumis au vote demain. En conclusion, je souhaiterais rappeler qu'il s'agit donc d'une étape importante – vous avez été nombreux à le souligner – qui contribuera à améliorer la stabilité des marchés financiers et soutiendra le développement d'un cadre de surveillance plus efficace."@nl3
"Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Na wstępie chciałbym nawiązać do tego, że w ramach przedmiotowej debaty padło wiele dobrych pytań. Pan komisarz Barnier odpowiedział na nie po kolei. Ja chciałbym po prostu powiedzieć Państwu, że ta modyfikacja, ta zmiana rozporządzenia, stanowi pierwszy krok na drodze do przyznania Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych niezbędnych uprawnień nadzorczych, oraz – o czym już wspomniano – że niedługo dojdzie do kolejnych zmian przedmiotowego rozporządzenia. Uważam, że w tej kwestii, podobnie jak w odniesieniu do wielu innych poruszonych dzisiaj spraw, naprawdę będzie to szansa skoncentrowania całej debaty na zmianie, do której przedstawienia nam Komisja właśnie się przygotowuje. W tym samym tonie chciałbym wrócić na chwilę do skreślenia przepisów dotyczących przejrzystości ratingów i związanej z tym informacji, o czym przed chwilą wspomniał pan komisarz Barnier. Nie sądzę, aby w jakikolwiek sposób oznaczało to, że instytucje europejskie nie popierają koncepcji przejrzystości ratingów – wręcz przeciwnie. Jednakże na obecnym etapie, kiedy podejmuje się decyzję, najlepszym rozwiązaniem było uprzednie skoordynowanie się na podstawie rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej, aby nie zmniejszyć konkurencyjności rynków europejskich. Dlatego obecnie nadal poszukuje się lepszych rozwiązań tego zagadnienia, omawia się je i opracowuje, a my sądzimy, że najlepszym kompromisem politycznym jest ten, nad którego przyjęciem będą Państwo jutro głosować. Na zakończenie chciałbym powtórzyć, że to ważny krok, co podkreślało wielu spośród państwa, który pomoże zwiększyć stabilność rynków finansowych i wesprze rozwój skuteczniejszych ram nadzoru."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, primeiro, gostaria de voltar ao facto de que muitas boas questões foram suscitadas neste debate. O Senhor Comissário Barnier abordou-as uma a uma. Gostaria simplesmente de vos dizer que esta modificação, esta alteração da regulamentação, constitui um primeiro passo em direcção à concessão dos poderes de supervisão necessários à Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados e que, tal como foi dito, outras revisões desta regulamentação irão ter lugar em breve. Penso, sobre esta questão e sobre muitas outras questões importantes suscitadas no debate de hoje, que vai ser verdadeiramente uma oportunidade de incorporar todo o debate na revisão que a Comissão está pronta a propor-nos. Na mesma linha, gostaria de voltar, por alguns instantes, à remoção das disposições em matéria de transparência das notações de crédito e informação associada, que o próprio Senhor Comissário Barnier acaba de referir. Não acho que isto signifique, de modo algum, que as Instituições europeias não apoiam a ideia da transparência das notações de crédito - bem pelo contrário. No entanto, nesta fase, quando uma decisão está a ser tomada, a melhor solução era coordenar-nos antecipadamente, com base em desenvolvimentos na cena internacional, para não afectar a competitividade dos mercados europeus. De momento, portanto, melhores soluções para esta questão continuam a ser procuradas, discutidas e desenvolvidas, e achamos que o melhor compromisso político é aquele que será submetido à vossa votação amanhã. A concluir, gostaria de reiterar que se trata de um passo importante, tal como muitos dos senhores deputados salientaram, um passo que ajudará a melhorar a estabilidade dos mercados financeiros e que irá apoiar o desenvolvimento de um quadro de supervisão mais eficaz."@pt17
"Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să revin asupra faptului că, în această dezbatere, s-au adresat multe întrebări pertinente. Comisarul Barnier le-a abordat una câte una. Aș dori să vă spun doar că această modificare, această amendare a regulamentului, constituie primul pas în acordarea de atribuții de supraveghere Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și că, după cum s-a spus, în scurt timp se vor face și alte revizuiri ale acestui regulament. Cred că, în legătură cu această problemă și cu multe alte probleme importante ridicate astăzi, aceasta va constitui o adevărată ocazie de reconciliere a întregii dezbateri în revizuirea pe care Comisia se pregătește să ne-o propună. În aceeași notă, aș dori să revin pentru câteva momente asupra eliminării prevederilor în legătură cu transparența ratingurilor de credit și a informațiilor asociate lor, pe care comisarul Barnier tocmai le-a menționat. Nu cred că aceasta înseamnă în vreun fel că instituțiile europene nu susțin ideea de transparență a ratingurilor de credit, dimpotrivă. În orice caz, în această etapă de luare a deciziei, cea mai bună soluție a fost să ne coordonăm anticipat, pe baza evoluțiilor de la nivel internațional, pentru a nu afecta competitivitatea piețelor europene. De aceea, pentru moment, se caută soluții mai bune pentru această problemă, ele sunt discutate și dezvoltate, și credem că cel mai bun compromis politic este acela asupra căruia veți vota mâine. În concluzie, aș dori să repet că acesta constituie un pas important, după cum au subliniat mulți dintre dumneavoastră, care va ajuta la îmbunătățirea stabilității piețelor financiare și care va sprijini dezvoltarea unui cadru de supraveghere mult mai eficient."@ro18
"( ) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som sa chcel vrátiť k tomu, že v tejto rozprave sme si vypočuli množstvo dobrých otázok. Pán komisár Barnier sa im jednotlivo venoval. Chcel by som vám len povedať, že táto úprava, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu, je prvým krokom k udeleniu potrebných právomocí v oblasti dohľadu Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a že sa čoskoro uskutočnia aj ďalšie revízie tohto nariadenia, ako už bolo povedané. Myslím si, že v súvislosti s touto otázkou a ostatnými dôležitými otázkami, ktoré tu dnes odzneli, to bude skutočná príležitosť venovať celú túto rozpravu revízii, ktorú sa nám Komisia chystá navrhnúť. V tomto istom duchu by som sa chcel na chvíľu vrátiť k vypusteniu ustanovení o transparentnosti úverových ratingov a súvisiacich informácií, o ktorých sa komisár Barnier pred chvíľou zmienil. Nemyslím si, že by to znamenalo, že európske inštitúcie nepodporujú myšlienku transparentnosti úverových ratingov. Práve naopak. V tejto etape však bolo pri rozhodovaní najlepším riešením skoordinovať vopred samých seba na základe vývoja na medzinárodnej scéne, aby sa tak neovplyvnila konkurencieschopnosť európskych trhov. V tejto chvíli sa preto stále hľadajú, prerokúvajú a pripravujú lepšie riešenia tohto problému a myslíme si, že najlepším politickým kompromisom je riešenie, o ktorom budete zajtra hlasovať. Na záver by som chcel zopakovať, že ide o dôležitý krok, ako to mnohí z vás zdôraznili, ktorý pomôže zlepšiť stabilitu finančných trhov a ktorý podporí vytvorenie účinnejšieho rámca dohľadu."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi rad ponovil ugotovitev, da smo v razpravi slišali niz umestnih vprašanj. Komisar Barnier je odgovoril na vsa vprašanja po vrsti. Osebno bi rad samo povedal, da je ta sprememba uredbe prvi korak pri podeljevanju potrebnih nadzornih pristojnosti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge in da bodo, kot smo slišali, v kratkem sledile še nove revizije te uredbe. Menim, da bo v zvezi s tem in v zvezi z drugimi pomembnimi vprašanji, ki ste jih odprli danes, prava priložnost za celovito razpravo revizija, za katero pripravlja predlog Komisija. V enakem duhu bi se rad za trenutek ustavil še k umiku določbe o preglednosti bonitetnih ocen in z njimi povezanih podatkov, ki ga je pravkar omenil tudi komisar Barnier. Po mojem mnenju to nikakor ne pomeni, da se evropske institucije ne zavzemajo za preglednost delovanja bonitetnih agencij ─ ravno nasprotno. Vendar je v tej fazi, ko sprejemamo odločitev, najboljša izbira naša vnaprejšnja uskladitev z dogajanji na mednarodni ravni, da ne bi ogrožali konkurenčnosti evropskih trgov. V tem trenutku so boljše rešitve za to področje še v fazi raziskav, razprav in oblikovanja, zato menimo, da je najboljši politični kompromis tak, kot ga vsebuje predlog, o katerem boste glasovali jutri. Za zaključek bi rad ponovil, da gre za pomemben korak, kot ste poudarili tudi mnogi med vami, ki bo pripomogel k večji stabilnosti finančnih trgov in pomagal oblikovati učinkovitejšo ureditev nadzora."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Först och främst vill jag på nytt framhålla att det har ställts många bra frågor under denna debatt. Kommissionsledamot Michel Barnier besvarade dem en och en. Jag vill bara säga att denna modifiering, denna ändring av förordningen, är ett första steg för att ge Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten de tillsynsbefogenheter som krävs. Som redan nämnts kommer fler revideringar av förordningen att ske inom kort. När det gäller denna fråga, och när det gäller många andra viktiga frågor som har tagits upp i dag, innebär detta verkligen en möjlighet att sammanfatta hela debatten i den revidering som kommissionen förbereder. Dessutom vill jag kort gå tillbaka till avskaffandet av bestämmelserna om insyn när det gäller kreditbetyg och tillhörande uppgifter, vilket kommissionsledamot Michel Barnier själv precis tog upp. Jag anser inte alls att detta innebär att EU-institutionerna inte stöder tanken på öppenhet i fråga om kreditbetyg – tvärtom. I denna fas, när ett beslut ska fattas, var den bästa lösningen emellertid att samordna oss i förväg och låta den internationella utvecklingen styra. Annars hade de europeiska marknadernas konkurrenskraft påverkats. För närvarande fortsätter vi därför att undersöka, diskutera och utveckla bättre lösningar på detta problem. Vi anser att den bästa politiska kompromissen är den som ni kommer att rösta om i morgon. Avslutningsvis vill jag upprepa att detta är ett viktigt steg, vilket även många av er har betonat. Det kommer att förbättra stabiliteten på finansmarknaderna och stödja utvecklandet av ett effektivare tillsynsregelverk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph