Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-12-14-Speech-2-528"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20101214.37.2-528"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je voudrais précisément, mais sommairement répondre à tous les orateurs qui se sont exprimés et que je remercie. M. Balčytis, les agences – je l’ai dit moi-même – ne créent pas les problèmes. Il faut simplement qu’elles les évaluent correctement et que le thermomètre marche correctement. Et s’agissant de produits, d’entreprises, d’États, nous sommes en droit, compte tenu de l’importance de ces notations, d’attendre, de prendre les moyens d’obtenir une évaluation, une notation objective et crédible. Je pense qu’ESMA, de ce point de vue-là, M. Balčytis, aura un rôle que vous ne devez pas sous-estimer. Je réponds également et enfin à M. Szegedi que, s’agissant du niveau des sanctions, le cahier des charges d’ESMA, avec le texte que vous allez adopter, précise les choses, et que l’ESMA appliquera ces sanctions avec le souci de la proportionnalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie par avance de votre vote de soutien à cette nouvelle étape qui montrera, je le répète une nouvelle fois, que l’Europe progresse concrètement, objectivement, qu’elle tire les leçons de la crise, grâce au concours et à l’impulsion de la Présidence belge et grâce au concours de tous les groupes du Parlement européen. D’abord M. Bodu, je partage naturellement votre point de vue sur les risques du modèle payeur-émetteur. Je l’ai moi-même signalé dans mon intervention tout à l’heure. C’est donc un sujet qui fait partie de notre consultation dans la future proposition, la troisième étape. Nous allons également et effectivement revenir, je le dis à M. Fox comme à Mme Băsescu, sur la question des produits structurés. M. Fox, j’ai bien entendu votre souci de sécurité en ce qui concerne ces échanges d’information et nous veillerons à cette sécurité, mais nous allons revenir sur ce point. Et, nous allons aussi continuer à nous appuyer sur la compétence d’ESMA dans ce domaine, c’est pour nous une question d’efficacité. M. Pittella, merci de vos encouragements. Je pense que c’est bien que, comme M. Klute ou Mme Gáll-Pelcz, vous souligniez l’importance de cette nouvelle autorité de supervision. Il y a encore des questions difficiles à traiter, que nous avons bien identifiées et vous l’avez vous-même rappelé très justement: le manque de concurrence dans ce secteur, la question de la notation du risque souverain, que M. Kelly a évoquée à l’instant et qui pose un problème particulier. Nous allons prendre en compte ces idées dans la nouvelle phase de consultation. Je partage l’opinion de M. Klinz sur l’importance des sanctions et la capacité pour ESMA d’en imposer. Mme Regner a également évoqué ce point. Sur la question du pays tiers, M. Klinz, l’objectif est de ne pas affaiblir la rigueur de nos exigences et je le dis également à M. Mitchell, qui a évoqué la crédibilité européenne vis-à-vis de ces décisions qui doivent être prises. Merci à M. Giegold pour son appréciation positive sur l’avancée que nous avons réalisée ensemble aujourd’hui. Quant au recrutement à la tête des autorités européennes, je ne peux naturellement pas, à l’heure actuelle, livrer d’information précise sur des noms, mais je voudrais vous dire M. Giegold, comme d’ailleurs à M. Martin, que la procédure est en cours, qu’elle est conduite en toute objectivité, et que, pour moi, les critères sur lesquels le choix doit se faire, sont ceux de la compétence et de l’indépendance. Je voudrais également dire à Mme Regner que les agences vont monter en puissance. À partir de premières équipes, elles vont se développer selon les compétences qui leur ont été données et celles qui leur seront données. Nous avons ce souci de la crédibilité du travail des agences en termes de moyens et de compétences. M. Klute, merci pour vos commentaires. Vous identifiez bien les problèmes qui restent à traiter et je suis conscient, comme je l’ai dit à plusieurs députés, qu’il faudra bien traiter ces questions au fond. C’est pour cela que l’idée d’avoir traité cette question de régulation des agences en trois temps est, me semble-t-il, constructive et positive."@fr8
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, chtěl bych odpovědět přesně, ale stručně všem těm, kteří zde hovořili a jimž za jejich příspěvek děkuji. Pane Balčytisi, agentury, jak jsem sám uvedl, nevytvářejí problémy. Je jen třeba, aby náležitě vyhodnocovaly problémy, a teploměr musí řádně fungovat. Ve vztahu k produktům, podnikům a státům máme právo, vzhledem k významu těchto ratingů, požadovat objektivní a věrohodná hodnocení nebo ratingy a podniknout kroky směřující k zajištění těchto kritérií. Myslím si, že z tohoto hlediska, pane Balčytisi, byste neměl podceňovat roli, kterou bude hrát orgán ESMA. A konečně bych chtěl také odpovědět na podnět pana Szegediho, že pokud jde o výši pokut, konkrétní podmínky pro orgán ESMA jsou v textu, o jehož přijetí budete hlasovat, v tomto ohledu velice podrobně vymezeny a že orgán ESMA bude tyto pokuty uplatňovat v souladu se zásadou proporcionality. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám předem za váš hlas, kterým podpoříte tuto novou etapu, jež ukáže – ještě jednou to zopakuji – že Evropa činí konkrétní a objektivní pokrok, že si bere poučení z krize, díky podpoře a podnětům belgického předsednictví a díky podpoře všech skupin v Evropském parlamentu. Za prvé, pane Brodu, pochopitelně sdílím váš názor na rizika modelu „emitent platí“. Sám jsem na to ve svém projevu právě nyní upozornil. Je to proto téma, které je součástí našich konzultací v rámci budoucího návrhu, ve třetí etapě. Jak jsem již řekl panu Foxovi a paní Băsescuové, budeme se muset skutečně také vrátit k záležitosti strukturovaných produktů. Pane Foxi, pečlivě jsem si vyslechl vaše obavy týkající se bezpečnosti, pokud jde o výměny informací, a dohlédnu na to; k tomuto bodu se ještě vrátíme. Budeme také i nadále spoléhat na kompetentnost orgánu ESMA v této oblasti. Pro nás je to otázka účinnosti. Pane Pittelo, děkuji vám za vaše povzbuzení. Myslím si, že je dobré, že jako pan Klute a paní Gállová-Pelczová zdůrazňujete význam tohoto nového orgánu dohledu. Existují pořád ještě určité náročné problémy, které je třeba řešit a které jsme určili, a vy jste nás na ně zcela správně upozornil: nedostatečná hospodářská soutěž v tomto odvětví, problém ratingu státního dluhu, o kterém se pan Kelly právě zmínil a který představuje zvláštní problém. Tyto podněty vezmeme v úvahu v nové fázi konzultací. Ztotožňuji se s názorem pana Klinze na význam pokut a schopnosti orgánu ESMA ukládat je. Paní Regnerová tento bod rovněž zmínila. Pokud jde o problém třetích zemí, pane Klinzi, cílem je zajistit, aby naše požadavky zůstaly přísné, a tutéž poznámku adresuji rovněž panu Mitchellovi, který zmínil problém prestiže Evropy ve vztahu k těmto rozhodnutím, jež je třeba přijmout. Jsem vděčný panu Giegoldovi za jeho pozitivní hodnocení pokroku, jehož jsme dnes společně dosáhli. Co se týče tématu náboru lidí, kteří mají být obsazeni do řídících funkcí evropských orgánů, pochopitelně vám nemohu v tuto chvíli poskytnout jakékoli konkrétní informace o jménech, avšak chci vám, pane Giegolde a také vám, pane Martine, říci, že tento proces nyní probíhá, že je uskutečňován zcela objektivně a že, pokud jde o mě, kritéria, podle nichž musí být tento výběr proveden, jsou kompetentnost a nezávislost. Paní Regnerové chci také říci, že pravomoci agentur budou posíleny. Už od počátečních zřízených týmů se budou rozvíjet v souladu s kompetencemi, které jim byly a budou dány. Snažíme se zajistit důvěryhodnost práce agentur z hlediska metod a kompetencí. Pane Klute, děkuji vám za vaše připomínky. Jasně jste určil problémy, které zbývá řešit, a jsem si vědom, jak jsem již řekl několika poslancům, že budeme muset tyto otázky důkladně přezkoumat. To je důvod, proč se mi myšlenka řešení problému regulace agentur ve třech etapách jeví jako konstruktivní a pozitivní."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne svare præcist, men kortfattet på alle spørgsmålene, som jeg vil takke for. Hr. Balčytis, det er ikke bureauerne, der skaber problemerne, som jeg selv var inde på. De skal bare vurdere problemerne korrekt, og termometeret skal fungere korrekt. Med hensyn til produkter, virksomheder og stater har vi i lyset af disse vurderingers betydning ret til at forvente og tage initiativ til en evaluering eller en vurdering, som er objektiv og troværdig. Jeg mener ikke, hr. Balčytis, at De på den baggrund skal undervurdere den rolle, som ESMA kan spille. Endelig vil jeg også gerne som svar til hr. Szegedi sige vedrørende omfanget af sanktionerne, at man i specifikationerne for ESMA i den tekst, som De skal stemme om, går i detaljer med dette, og ESMA vil anvende disse sanktioner i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke Dem på forhånd for Deres vedtagelse af denne nye fase, som vil vise – jeg gentager det igen – at Europa gør konkrete og objektive fremskridt, at vi tager ved lære af krisen takket være støtte og dynamik fra det belgiske formandskab og takket være støtten fra alle grupper i Europa-Parlamentet. Først, hr. Bodu. Jeg er naturligvis enig med Dem i det risikable ved udstederen betaler-modellen. Jeg tog selv dette op i mit indlæg lige før. Det er derfor et emne, der er en del af vores høring om fremtidens forslag, den tredje fase. Som jeg sagde til hr. Fox og fru Băsescu, vil vi også vende tilbage til spørgsmålet om strukturerede produkter. Hr. Fox, jeg lyttede nøje til Dem om sikkerheden ved informationsudveksling, og det vil vi holde øje med. Vi vender tilbage til dette. Vi vil også fortsat udnytte ESMA's kompetence på dette område. For os at se er det et spørgsmål om effektivitet. Hr. Pittella, tak for Deres opmuntrende ord. Jeg mener, at det er udmærket, at De i lighed med hr. Klute og fru Gáll-Pelcz understregede betydningen af denne nye tilsynsmyndighed. Der er stadig nogle vanskelige spørgsmål, der skal løses, som vi har identificeret tidligere, og De erindrede os om dem, nemlig manglende konkurrence inden for sektoren, spørgsmålet om vurdering af statsgæld, som hr. Kelly nævnte lige før, og som udgør et særligt problem. Vi vil tage hensyn til disse idéer under den nye høringsfase. Jeg deler hr. Klinz' synspunkt vedrørende betydningen af sanktioner og ESMA's evne til at indføre dem. Fru Regner nævnte også dette punkt. Med hensyn til tredjelande, hr. Klinz, er formålet at sikre, at vi stadig stiller strenge krav, og dette siger jeg også til hr. Mitchell, der nævnte Europas troværdighed med hensyn til de beslutninger, der skal træffes. Jeg er hr. Giegold taknemmelig for hans positive vurdering af de fremskridt, vi har gjort i fællesskab i dag. Med hensyn til spørgsmålet om at ansætte folk til at forvalte de europæiske myndigheder kan jeg naturligvis ikke komme med specifikke oplysninger om navne i øjeblikket, men jeg vil gerne sige til Dem, hr. Giegold, og også til hr. Martin, at processen nu er i gang, at den bliver gennemført fuldstændig objektivt, og at kriterierne for udvælgelsen efter min mening skal være kompetence og uafhængighed. Jeg vil også gerne sige til fru Regner, at bureauerne vil få flere beføjelser. Fra de allerførste hold vil de udvikle sig i overensstemmelse med de kompetencer, de har haft, og som de vil få. Vi ønsker virkelig at sikre bureauernes troværdighed med hensyn til metoder og kompetencer. Hr. Klute, tak for Deres bemærkninger. De har klart identificeret de problemer, som vi mangler at løse, og jeg er som sagt bevidst om, at vi vil skulle undersøge disse spørgsmål grundigt. Derfor opfatter jeg tanken om at løse problemerne med regulering af bureauerne i tre faser som konstruktiv og positiv."@da2
"Herr Präsident, ich würde gerne auf das, was meine Vorredner gesagt haben, denen ich für ihre Äußerungen danken möchte, kurz eingehen. Herr Balčytis, wie ich bereits selbst geäußert habe, sind die Agenturen nicht für die Probleme verantwortlich. Sie müssen die Probleme nur richtig beurteilen, und das Thermometer muss richtig funktionieren. In Bezug auf Produkte, Geschäfte und Zustände haben wir angesichts der Bedeutung dieser Bewertungen das Recht, objektive und glaubwürdige Bewertungen oder Ratings zu erwarten und diesbezüglich auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wenn man die Sache aus diesem Blickwinkel betrachtet, Herr Balčytis, sollten Sie die Rolle, die die ESMA spielen wird, nicht unterschätzen. Abschließend würde ich auf die Äußerungen von Herrn Szegedi gerne erwidern, dass bezüglich der Strafmaßnahmen die Spezifikationen für die ESMA in dem Wortlaut, den Sie annehmen werden, diesbezüglich detaillierte Vorgaben enthalten, und dass die ESMA diese Strafmaßnahmen im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anwenden wird. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte mich bereits im Vorfeld für Ihre Unterstützung für diese neue Phase bedanken, die aufzeigen wird – wie ich nochmals wiederholen möchte –, dass Europa konkrete und objektive Fortschritte macht, dass es dank der Unterstützung und der Impulse durch den belgischen Ratsvorsitz und dank der Unterstützung aller Fraktionen des Europäischen Parlaments seine Lektion aus der Krise gelernt hat. Als erstes, Herr Bodu, bin ich auch Ihrer Meinung, was die Risiken des Modells des zahlenden Emittenten anbelangt. Ich habe diesen Punkt in meiner Rede eben erwähnt. Deshalb handelt es sich hier um ein Thema, das Bestandteil unserer Beratungen über den zukünftigen Vorschlag, d. h. die dritte Stufe, sein wird. Wie ich bereits zu Herrn Fox und Frau Băsescu gesagt habe, werden wir in der Tat auch zu dem Punkt der strukturierten Produkte zurückkommen. Herr Fox, ich habe mir Ihre Bedenken über die Sicherheit hinsichtlich des Austausches von Informationen genau angehört und werde das weiter verfolgen; dieser Punkt ist noch nicht ad acta gelegt. Wir werden uns in diesem Bereich auch weiterhin auf die Kompetenz der ESMA verlassen. Für uns ist das eine Frage der Effizienz. Herr Pitella, vielen Dank für Ihre Ermutigung. Ich denke, dass es richtig ist, dass Sie genau so wie Herr Klute und Frau Gáll-Pelcz auf die Bedeutung dieser neuen Aufsichtsbehörde hinweisen. Es bleiben noch einige schwierige Themen, die es anzusprechen gilt und an die Sie uns zu Recht erinnert haben: der fehlende Wettbewerb auf diesem Sektor, das Thema der Bewertung der Staatsschulden, das Herr Kelly gerade ansprach und das ein großes Problem darstellt. Wir werden diese Vorschläge in der neuen Beratungsphase berücksichtigen. Ich teile die Ansicht von Herrn Klinz bezüglich der Bedeutung der Strafmaßnahmen und dass die ESMA diese verhängen kann. Frau Regner erwähnte diesen Punkt ebenfalls. Beim Thema Drittländer, Herr Klinz, besteht das Ziel darin, sicherzustellen, dass unsere Anforderungen hoch bleiben, und ich möchte das auch zu Herrn Mitchell sagen, der in Bezug auf diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen, Europas Glaubwürdigkeit ansprach. Ich bin Herrn Giegold für seine positive Bewertung der Fortschritte, die wir heute zusammen gemacht haben, sehr dankbar. Zum Thema der Einstellung von Mitarbeitern zur Verwaltung der europäischen Behörden kann ich aktuell natürlich keine Informationen über Namen preisgeben, ich würde Ihnen Herr Giegold und ebenfalls Ihnen Herr Martin jedoch gerne sagen, dass in dieser Angelegenheit Fortschritte gemacht wurden, dass alles vollständig objektiv abgewickelt wird, und was mich anbelangt, die Kriterien, anhand derer die Auswahl getroffen werden muss, Kompetenz und Unabhängigkeit sind. Ich würde Frau Regner auch gerne sagen, dass die Agenturen an Bedeutung zunehmen werden. Aus den ersten Teams werden sie sich im Einklang mit den Kompetenzen entwickeln, die sie erhalten haben und erhalten werden. Wir sind bemüht, die Glaubwürdigkeit der Arbeit der Agenturen in Bezug auf Verfahren und Kompetenzen sicherzustellen. Herr Klute, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben sehr anschaulich auf die Probleme hingewiesen, die noch gelöst werden müssen, und es ist mir durchaus bewusst, wie ich bereits mehreren Abgeordneten gesagt habe, dass wir diese Probleme gründlich untersuchen müssen. Aus diesem Grund erscheint mir die Idee, dieses Thema der Regulierung der Agenturen in drei Stufen anzugehen, konstruktiv und positiv zu sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω με ακρίβεια, αλλά και με συντομία σε όλους όσοι έλαβαν τον λόγο, τους οποίους ευχαριστώ. Κύριε Balčytis, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προανέφερα, δεν δημιουργούν τα προβλήματα. Χρειάζεται απλώς να αξιολογούν σωστά τα προβλήματα και το θερμόμετρο πρέπει να λειτουργεί σωστά. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις και τα κράτη, έχουμε το δικαίωμα, δεδομένης της σημασίας αυτών των αξιολογήσεων, να αναμένουμε και να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε η αξιολόγηση που θα μας παρασχεθεί να είναι αντικειμενική και αξιόπιστη. Θεωρώ ότι υπό αυτό το πλαίσιο, κύριε Balčytis, δεν πρέπει να υποτιμάτε τον ρόλο που θα διαδραματίσει η ΕΑΚΑΑ. Τέλος, θα ήθελα επίσης να πω ως απάντηση στον κ. Szegedi ότι όσον αφορά το επίπεδο των κυρώσεων, οι προδιαγραφές για την ΕΑΚΑΑ στο κείμενο που θα εγκρίνετε υπεισέρχονται στις σχετικές λεπτομέρειες καθώς και ότι η ΕΑΚΑΑ θα επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ψήφο στήριξης για αυτό το νέο στάδιο, το οποίο θα καταδείξει –επαναλαμβάνω– ότι η Ευρώπη σημειώνει συγκεκριμένη και αντικειμενική πρόοδο, ότι αντλεί διδάγματα από την κρίση, χάρη στη στήριξη και την ώθηση που δίνεται από τη βελγική Προεδρία και χάρη στη στήριξη όλων των Ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, κύριε Bodu, προφανώς συμμερίζομαι την άποψή σας για τους κινδύνους του μοντέλου «ο οργανισμός έκδοσης πληρώνει». Το ανέφερα στην ομιλία μου μόλις τώρα. Είναι συνεπώς ένα ζήτημα που αποτελεί μέρος της διαβούλευσής μας στη μελλοντική πρόταση, το τρίτο στάδιο. Όπως είπα στον κ. Fox και την κ. Băsescu, θα επανέλθουμε όντως και στο θέμα των δομημένων προϊόντων. Κύριε Fox, άκουσα με προσοχή τις ανησυχίες σας για την ασφάλεια όσον αφορά τις ανταλλαγές πληροφοριών και θα προσέχουμε την κατάσταση· θα επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Θα συνεχίσουμε εν προκειμένω να βασιζόμαστε στην ικανότητα της ΕΑΚΑΑ. Για εμάς, πρόκειται για θέμα αποτελεσματικότητας. Κύριε Pittella, σας ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Πιστεύω ότι είναι καλό ότι όπως ο κ. Klute και η κ. Gall-Pelcz, τονίζετε τη σημασία αυτής της νέας εποπτικής αρχής. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα δύσκολα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα οποία έχουμε αναγνωρίσει, και εσείς μας τα υπενθυμίσατε πολύ σωστά: η έλλειψη ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα, το θέμα της αξιολόγησης του δημόσιου χρέους, το οποίο ο κ. Kelly ανέφερε μόλις τώρα και το οποίο συνιστά ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα λάβουμε υπόψη αυτές τις ιδέες κατά τη νέα φάση διαβούλευσης. Συμμερίζομαι την άποψη του κ. Klinz για τη σημασία των κυρώσεων και την ικανότητα της ΕΑΚΑΑ να τις επιβάλει. Η κ. Regner ανέφερε επίσης αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά το θέμα των τρίτων χωρών, κύριε Klinz, ο σκοπός είναι να διασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσεις μας παραμένουν αυστηρές και το λέω αυτό και στον κ. Mitchell, ο οποίος ανέφερε την αξιοπιστία της Ευρώπης σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Είμαι ευγνώμων στον κ. Giegold για τη θετική εκτίμηση της προόδου που σημειώσαμε μαζί σήμερα. Όσον αφορά το θέμα της πρόσληψης ατόμων για να διαχειριστούν τις ευρωπαϊκές αρχές, προφανώς δεν μπορώ να παράσχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα ονόματα αυτήν τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να σας πω, κύριε Giegold, και σε εσάς, κύριε Martin, ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ότι διεξάγεται εντελώς αντικειμενικά και ότι όσο με αφορά, τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να γίνει η επιλογή είναι η ικανότητα και η ανεξαρτησία. Θα ήθελα επίσης να πω στην κ. Regner ότι οι οργανισμοί θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία. Ήδη οι πρώτες ομάδες θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν και θα αποκτήσουν. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του έργου των οργανισμών σε ό,τι αφορά τις μεθόδους και τις αρμοδιότητες. Κύριε Klute, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Αναγνωρίσατε με σαφήνεια τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και έχω πλήρη επίγνωση, όπως είπα σε αρκετούς βουλευτές, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχώς αυτά τα θέματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ιδέα του να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ρύθμισης των οργανισμών σε τρία στάδια μου φαίνεται εποικοδομητική και θετική."@el10
"Mr President, I would like to respond accurately, but succinctly to all those who have spoken, to whom I give my thanks. Mr Balčytis, the agencies, as I have said myself, are not creating the problems. They just need to evaluate the problems properly and the thermometer needs to work properly. With regard to products, businesses and states, we have the right, considering the importance of these ratings, to expect and to take steps to obtain an evaluation or rating which is objective and credible. I think that from this point of view, Mr Balčytis, you should not underestimate the role that ESMA will play. Finally, I would also say in response to Mr Szegedi that, regarding the level of the penalties, the specifications for ESMA in the text that you will be adopting go into detail on this, and that ESMA will apply these penalties in accordance with the proportionality principle. Mr President, ladies and gentlemen, I thank you in advance for your vote of support for this new stage, which will show – I repeat once more – that Europe is making concrete and objective progress, that it is learning the lessons of the crisis, thanks to the support and the impetus given by the Belgian Presidency, and thanks to the support of all the groups in the European Parliament. First, Mr Bodu, I obviously share your point of view on the risks of the issuer-pays model. I made this point myself in my speech just now. It is therefore a subject which forms part of our consultation in the future proposal, the third stage. As I said to Mr Fox and Mrs Băsescu, we will indeed also return to the matter of structured products. Mr Fox, I listened carefully to your concerns about security as regards exchanges of information, and we will keep an eye on this; we will come back to this point. We will also continue to rely on the competence of ESMA in this area. For us, this is a question of efficiency. Mr Pittella, thank you for your encouragement. I think that it is good that, like Mr Klute and Mrs Gáll-Pelcz, you emphasise the importance of this new supervisory authority. There are still some difficult issues to be addressed, which we have identified, and you yourself quite rightly reminded us of them: the lack of competition in this sector, the issue of rating sovereign debt, which Mr Kelly mentioned just now, and which poses a particular problem. We will take these ideas into account in the new consultation phase. I share Mr Klinz’s view on the importance of penalties and the ability of ESMA to impose them. Mrs Regner also mentioned this point. On the issue of third countries, Mr Klinz, the aim is to ensure that our requirements remain rigorous, and I say this also to Mr Mitchell, who mentioned Europe’s credibility with respect to these decisions which must be taken. I am grateful to Mr Giegold for his positive assessment of the progress that we have made together today. On the subject of recruiting people to manage the European authorities, I obviously cannot provide any specific information about names at the moment, but I would like to say to you, Mr Giegold, and also to Mr Martin, that the process is now under way, that it is being conducted completely objectively, and that, as far as I am concerned, the criteria according to which the choice must be made are competence and independence. I would also say to Mrs Regner that the agencies will gain in power. From the very first teams, they will develop in accordance with the competences that they have been and will be given. We are anxious to ensure the credibility of the agencies’ work in terms of methods and competences. Mr Klute, thank you for your comments. You have clearly identified the problems which remain to be dealt with, and I am conscious, as I have said to several Members, that we will have to thoroughly examine these issues. That is why the idea of dealing with this issue of regulating the agencies in three stages seems to me to be constructive and positive."@en4
"Señor Presidente, quisiera responder con exactitud, pero brevemente, a todos los oradores que han intervenido y a los que quiero expresar mi agradecimiento. Señor Balčytis, las agencias —yo mismo lo he afirmado— no causan problemas. Solo es necesario que evalúen los problemas como es debido y que el termómetro funcione correctamente. Con respecto a los productos, las empresas y los Estados, tenemos derecho, habida cuenta de la importancia de estas calificaciones, a esperar, a adoptar las medidas necesarias para obtener una evaluación o una calificación objetiva y creíble. Creo que, desde esta perspectiva, señor Balčytis, no debería subestimar el papel que le tocará desempeñar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Por último, en respuesta al señor Szegedi, quisiera decir que, en cuanto al nivel de las sanciones, las especificaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en el texto que van a adoptar son muy detalladas al respecto, y que la Autoridad Europea de Valores y Mercados aplicará estas multas con arreglo al principio de proporcionalidad. Señor Presidente, Señorías, gracias de antemano por su voto a favor de esta nueva etapa, que mostrará, vuelvo a repetir, que Europa está progresando de manera objetiva y que está aprendiendo lecciones de la crisis, gracias al apoyo y al impulso de la Presidencia belga, y gracias al apoyo de todos los grupos del Parlamento Europeo. En primer lugar, señor Bodu, naturalmente comparto su opinión sobre los riesgos que entraña el modelo «el emisor paga». Yo mismo lo he señalado en mi anterior intervención. Así pues, este tema forma parte de nuestra consulta en la futura propuesta, la tercera fase. Como he dicho al señor Fox y a la señora Băsescu, también vamos a volver, efectivamente, al asunto de los productos estructurados. Señor Fox, he escuchado atentamente sus preocupaciones en relación con la seguridad en los intercambios de información, y vamos a velar por esta seguridad, pero volveremos a abordar este punto. También vamos a seguir confiando en la competencia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en este ámbito. Para nosotros es una cuestión de eficacia. Señor Pittella, gracias por su apoyo. Creo que es positivo que, al igual que el señor Klute y la señora Gáll-Pelcz, usted también ponga de relieve la importancia de esta nueva autoridad de supervisión. Todavía quedan algunas cuestiones difíciles por abordar, cuestiones que hemos identificado bien y que ustedes mismos han recordado, y con mucha razón: la falta de competencia en este sector y la cuestión de la calificación de la deuda soberana, que el señor Kelly acaba de mencionar y que plantea un problema particular. Vamos a tener en cuenta estas ideas en la nueva fase de consulta. Comparto la opinión del señor Klinz sobre la importancia de las sanciones y la capacidad de la Autoridad Europea de Valores y Mercados para imponerlas. La señora Regner también ha mencionado este punto. En relación con la cuestión de los terceros países, señor Klinz, el objetivo es no mermar el rigor de nuestras exigencias, y también se lo digo al señor Mitchell, que ha mencionado la credibilidad de Europa con respecto a estas decisiones que deben tomarse. Gracias al señor Giegold por su evaluación positiva de los avances que hemos realizado hoy conjuntamente. En cuanto a la contratación de personal directivo de las autoridades europeas, naturalmente no puedo facilitar información concreta sobre nombres en este momento, pero me gustaría decirle, señor Giegold, y también al señor Martin, que el proceso está en marcha, que se está dirigiendo de un modo totalmente objetivo y que, por lo que a mí respecta, los criterios conforme a los cuales deberá llevarse a cabo la selección son la competencia y la independencia. También quisiera aclarar a la señora Regner que las agencias van a ganar más poder. A partir de estos primeros equipos, van a desarrollarse en función de las competencias que se les han concedido y de las que se les concederán. Nos preocupa la credibilidad del trabajo que lleven a cabo las agencias en cuanto a sus métodos y sus competencias. Señor Klute, gracias por sus observaciones. Ha identificado con claridad los problemas que quedan por abordar, y, como he dicho a varias de Sus Señorías, soy consciente de que tendremos que examinar esos problemas con detenimiento. Por eso, la idea de que se haya abordado la cuestión de la regulación de las agencias en tres fases me parece constructiva y positiva."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tänan kõiki sõnavõtjaid ja püüan vastata neile korrektselt, kuid lühidalt. Lugupeetud Zigmantas Balčytis! Nagu ma ütlesin, ei kujuta agentuurid ise probleemi. Nad peavad hindama vaid probleeme asjakohaselt ning kraadiklaas peab töötama õigesti. Teenuseid, ettevõtteid ja riike ning krediidireitingute tähtsust arvestades loodame, et saame – ja astume samme, et see nii oleks – hinnangu või reitingu, mis on objektiivne ja usaldusväärne. Härra Balčytis! Arvan, et sellest seisukohast ei tohiks te alahinnata EVJA rolli. Viimaseks ütlen Csanád Szegedile vastuseks, et mis puudutab karistuste määra, siis seda käsitletakse üksikasjalikult EVJA kirjelduses selles tekstis, mille te vastu võtate. EVJA kohaldab neid karistusi proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt. Lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed! Tänan teid ette, et te annate hääletusel toetuse sellele uuele etapile, mis näitab – ma kordan veel –, et tänu eesistujariigi Belgia toetusele ja tema antud tõukele ning tänu kõikidele Euroopa Parlamendi fraktsioonide toetusele teeb Euroopa konkreetseid ja objektiivseid edusamme ning võtab arvesse kriisist saadud õppetunde. Lugupeetud Sebastian Valentin Bodu! Ma jagan ilmselgelt teie seisukohta seoses mudeli “emitent maksab” riskidega. Ma tõin selle äsja esile ka oma sõnavõtus. Seda küsimust käsitleme seepärast oma konsultatsioonides tulevase ettepaneku, s.o kolmanda etapi üle. Nagu Ashley Fox ja Elena Băsescu ütlesid, tuleme me tõepoolest tagasi ka struktureeritud teenuste juurde. Lugupeetud härra Fox! Kuulasin hoolega teie muret teabevahetusega seotud turvalisuse üle ning võin öelda, et me jälgime seda tähelepanelikult ja arutame seda küsimust uuesti. Toetume selle suhtes endist viisi ka EVJA pädevusele. Meie jaoks on siinjuures tegemist tõhususe küsimusega. Lugupeetud Giovanni Pittella! Tänan teid julgustuse eest. Arvan, et on hea, et te rõhutasite – nagu ka parlamendiliikmed Klute ja Gáll-Pelcz – selle uue järelevalveasutuse tähtsust. Vaja on veel käsitleda mõningaid keerulisi küsimusi, mille me ka esile tõime ning mida te õigesti meile meelde tuletasite, nimelt konkurentsi puudumine selles sektoris ja riigivõla hindamine, mida Seán Kelly äsja nimetas ja mis kujutab endast konkreetset probleemi. Me võtame neid mõtteid arvesse konsultatsioonide uues etapis. Jagan Wolf Klinzi seisukohta seoses karistuste tähtsuse ja EVJA suutlikkusega neid kohaldada. Seda tõi esile ka Evelyn Regner. Lugupeetud härra Klinz! Mis puudutab kolmandate riikide küsimust, siis me püüame teha nii, et nõuded oleksid ranged, ning sedasama ütlen ma ka Gay Mitchellile, kes mainis Euroopa usaldusväärsust otsuste suhtes, mis on vaja teha. Olen tänulik Sven Giegoldile tema positiivse hinnangu eest edusammudele, mille me täna koos saavutasime. Mis puudutab inimeste töölevõtmist ELi asutustesse, siis ma ei saa ilmselgelt anda teile praegu konkreetset teavet nimede kohta, kuid soovin öelda teile, Sven Giegold, ja ka teile, Hans-Peter Martin, et protsess on praegu käimas, et seda korraldatakse täiesti objektiivselt ning minu teada on valiku kriteeriumideks asjatundlikkus ja sõltumatus. Evelyn Regnerile soovin öelda, et agentuuride volitused laienevad. Alates kõige esimestest meeskondadest laienevad need võimkonna järgi, mis neile on antud ja antakse. Me püüame iga hinna eest tagada agentuuride töömeetodite ja võimupiiride usaldusväärsuse. Lugupeetud Jürgen Klute! Tänan teid märkuste eest. Me oleme määranud selgelt kindlaks probleemid, mida tuleb veel käsitleda ja nagu ma juba mitmele parlamendiliikmele ütlesin, olen teadlik, et peame neid põhjalikult uurima. Seepärast ongi minu arvates idee lahendada agentuuride reguleerimise küsimus kolmes etapis edasiviiv ja hea."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan vastata täsmällisesti mutta ytimekkäästi kaikille puheenvuoron käyttäjille, joille esitän kiitokseni. Hyvä Zigmantas Balčytis, kuten olen itse sanonut, laitokset eivät aiheuta ongelmia. Niiden on ainoastaan arvioitava ongelmat asianmukaisesti, ja kuumemittarin on toimittava kunnolla. Kun otetaan huomioon luottoluokitusten merkitys, meillä on tuotteiden, yritysten ja valtioiden osalta oikeus odottaa saavamme puolueettoman ja uskottavan arvion tai luokituksen ja toteuttaa siihen tähtääviä toimia. Hyvä Zigmantas Balčytis, tältä kannalta teidän ei mielestäni pitäisi aliarvioida EAMV:n tulevaa roolia. Lopuksi toteaisin vastauksena Csanád Szegedille, että seuraamusten tason osalta ne EAMV:tä koskevat eritelmät, joita on esitetty tekstissä, jonka parlamentti aikoo hyväksyä, ovat tässä suhteessa yksityiskohtaisia ja että EAMV aikoo soveltaa näitä seuraamuksia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä etukäteen siitä, että tuette äänestyksessä tätä uutta vaihetta, joka osoittaa – toistan vielä kerran – että Eurooppa saavuttaa konkreettista ja objektiivista edistystä, että se ottaa opikseen kriisistä puheenjohtajavaltio Belgian tuen ja kannustuksen sekä kaikkien Euroopan parlamentin ryhmien tuen ansiosta. Hyvä Sebastian Valentin Bodu, ensinnäkin on selvää, että olen kanssanne samaa mieltä liikkeeseenlaskija maksaa -mallin riskeistä. Totesin tämän juuri äsken omassa puheenvuorossani. Näin ollen se on aihe, joka on osa kuulemismenettelyä tulevan ehdotuksen yhteydessä, kolmannessa vaiheessa. Kuten totesin Ashley Foxille ja Elena Băsesculle, aiomme ehdottomasti myös palata strukturoituja tuotteita koskevaan kysymykseen. Hyvä Ashley Fox, kuuntelin tarkasti tietojenvaihdon turvallisuuteen liittyviä huolenaiheitanne, ja pidämme tätä silmällä; palaamme tähän seikkaan vielä. Luotamme myös jatkossa EAMV:n pätevyyteen tällä alalla. Meille tässä on kysymys tehokkuudesta. Hyvä Gianni Pittella, kiitos rohkaisustanne. Mielestäni on hyvä, että korostatte Jürgen Kluten ja Ildikó Gáll-Pelczin tavoin tämän uuden valvontaviranomaisen merkitystä. Ratkaistavana on vielä joitakin vaikeita kysymyksiä, jotka olemme panneet merkille ja joista te itse aivan oikeutetusti meille muistutitte: kilpailun puute rahoitusalalla, valtion joukkolainojen luottoluokitus, jonka Seán Kelly juuri äsken mainitsi ja joka on erityisen ongelmallista. Otamme nämä ajatukset huomioon uudessa kuulemismenettelyssä. Olen Wolf Klinzin kanssa samaa mieltä siitä, että seuraamukset ja EAMV:n kyky määrätä niitä ovat tärkeitä. Myös Evelyn Regner mainitsi tämän näkökohdan. Hyvä Wolz Klinz, kolmansia maita koskevassa kysymyksessä tavoitteena on varmistaa, että vaatimuksemme säilyvät tiukkoina, ja sanon tämän myös Gay Mitchellille, joka mainitsi Euroopan uskottavuuden näiden välttämättömien päätösten osalta. Olen kiitollinen Sven Giegoldille siitä, että hän arvioi myönteisesti sitä edistystä, jota olemme tänään yhdessä saavuttaneet. Aiheesta, joka koskee ihmisten palkkaamista EU:n viranomaisten johtoon totean, etten tietenkään voi antaa mitään täsmällisiä tietoja nimistä tällä hetkellä, mutta haluan sanoa teille, Sven Giegold, ja myös David Martinille, että prosessi on nyt käynnissä, että se suoritetaan täysin puolueettomasti ja että ainakin minun mielestäni valintaperusteina ovat pätevyys ja riippumattomuus. Haluan myös sanoa Evelyn Regnerille, että laitokset saavat lisää valtuuksia. Aivan ensimmäisistä työryhmistä alkaen ne kehittyvät niiden valtuuksien mukaisesti, joita niille on annettu ja annetaan myöhemmin. Olemme halukkaita varmistamaan laitosten työn uskottavuuden menetelmien ja toimivallan osalta. Hyvä Jürgen Klute, kiitos huomioistanne. Olette selvästi määritellyt vielä ratkaisematta olevat ongelmat, ja kuten olen useille jäsenille todennut, olen selvillä siitä, että meidän on tutkittava nämä kysymykset perinpohjaisesti. Siksi ajatus laitosten sääntelyyn liittyvän kysymyksen käsittelystä kolmessa vaiheessa vaikuttaa minusta rakentavalta ja myönteiseltä."@fi7
"Tisztelt elnök úr! Szeretnék pontosan, de tömören válaszolni mindazoknak, akik reagáltak, s akiket ezért köszönet illet. Balčytis képviselő úr, amint mondtam, nem a hitelminősítők okozzák a problémákat. Nekik mindössze megfelelően kell értékelniük őket, és a mérőműszereknek jól kell működniük. Ami a termékeket, az üzleti vállalkozásokat és az országokat illeti, jogunkban áll, a minősítések fontosságára tekintettel olyan lépéseket elvárni és megtenni, amelyeknek a segítségével objektív, hiteles értékelés és minősítés biztosítható. Az a véleményem, hogy ebből a perspektívából szemlélve, Balčytis képviselő úr, nem szabad alábecsülni azt a szerepet, amelyet az ESMA játszik majd. Végezetül pedig Szegedi képviselő úrnak szeretnék válaszolni. A szöveg, amelyet jóváhagynak majd az ESMA paramétereiről, részletesen ismerteti a szankciók mértékét, továbbá az ESMA az arányosság elvének megfelelően alkalmazza a büntetéseket. Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Előre is köszönöm szavazataikat, amelyekkel ezt az új szakaszt támogatják. Mindez, szeretném ismételten hangsúlyozni, bizonyítja, hogy Európa konkrét és objektív haladást ért el, levonta a válság tanulságait, a belga elnökség támogatásának és ösztönzésének, továbbá az Európai Parlament képviselőcsoportjai támogatásának köszönhetően. Először Bodu képviselő úrnak. Teljes mértékben egyetértek Önnel a „kibocsátó fizet” modell kockázatairól alkotott véleményét illetően. Én magam is felhoztam ezt az érvet korábbi felszólalásomban. Ezért tehát ez a téma az egyeztetés részét képezi a majdani javaslatban, a harmadik szakaszban. Amint Fox képviselő úrnak és Băsescu képviselő asszonynak is mondtam, vissza kell térnünk a strukturált termékek kérdésére. Fox képviselő úr! Figyelmesen hallgattam aggályait a biztonsággal kapcsolatban az információcserét illetően. Nem feledkezünk meg róluk, még visszatérünk erre a kérdésre. Továbbra is az ESMA kompetenciájára hagyatkozunk ebben a kérdésben. Számunkra ez a hatékonyság kérdését is jelenti. Pittella képviselő úr! Köszönöm bíztató szavait. Úgy vélem, hasznos, hogy Klute képviselő úrhoz és Gáll-Pelcz képviselő asszonyhoz hasonlóan, Ön is kiemeli ennek az új hatóságnak a fontosságát. Vannak még megoldandó nehéz kérdések, amelyeket feltártunk, és amelyekre jogosan emlékeztetett: a verseny hiánya a szektorban, az államadósság minősítése, amelyeket Kelly képviselő úr említett, és amelyek sajátos problémát jelentenek. Ezeket a gondolatokat figyelembe vesszük majd a konzultáció új szakaszában. Egyetértek Klinz képviselő úr véleményével a bírság fontosságával kapcsolatban, továbbá, hogy az ESMA-nak lehetőséget kell kapnia pénzbüntetés kiszabására. Regner képviselő asszony is említette ezt a kérdést. Ami a harmadik országokat illeti, Klinz képviselő úr, célunk az, hogy biztosítsuk: elvárásaink továbbra is szigorúak maradnak, és ugyanezt tudom mondani Mitchell képviselő úrnak is, aki Európa hitelességéről beszélt azokkal a határozatokkal kapcsolatban, amelyeket meg kell hozni. Hálás vagyok Giegold képviselő úrnak, hogy kedvezőnek értékeli az előrelépést, amelyet ma sikerült elérnünk. Ami az európai hatóságokat vezető munkatársak toborzását illeti, konkrét nevekkel még nem tudok szolgálni, de szeretném tájékoztatni Giegold és Martin képviselő urakat arról, hogy a kiválasztási folyamat elindult, teljes mértékben objektív és, véleményem szerint, a szakértelem és a függetlenség az a két szempont, amely alapján választani kell. Regner képviselő asszonynak megemlíteném továbbá, hogy az ügynökségek befolyása nőni fog. Már a legelső csoportoktól kezdve azokkal a jogkörökkel összhangban fejlődnek, amelyeket kaptak és kapni fognak. Igyekszünk biztosítani az ügynökségek munkájának hitelességét a módszerek és határkörök tekintetében. Klute képviselő úr! Köszönöm észrevételeit. Pontosan és egyértelműen fogalmazta meg a problémát, amellyel továbbra is foglalkozni kell, és tudom – ahogyan több képviselőnek említettem is –, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket. Ezért tartom konstruktívnak és pozitívnak, hogy a hitelminősítők szabályozásának kérdésével három szakaszban foglalkozzunk."@hu11
"Signor Presidente, vorrei rispondere in modo dettagliato ma conciso a tutti coloro che sono intervenuti e ai quali esprimo i miei ringraziamenti. Onorevole Balčytis, come ho affermato io stesso, non sono le agenzie a creare i problemi. Il loro compito è soltanto quello di valutare in maniera adeguata i problemi: il termometro deve essere funzionante. Per quanto riguarda i prodotti, le imprese e gli Stati, tenuto conto dell’importanza dei rating, abbiamo il diritto di aspettarci una valutazione, o rating, obiettiva e credibile e di adoperarci per ottenerla. Credo, onorevole Balčytis, che, da questo punto di vista, non dovrebbe sottovalutare il ruolo che giocherà l’ESMA. Infine, per rispondere all’onorevole Szegedi, voglio precisare che, in merito all’entità delle sanzioni, le disposizioni per l’ESMA nel testo che adotterete descrivono il tutto dettagliatamente e l’ESMA stabilirà le sanzioni secondo il principio di proporzionalità. Signor Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio in anticipo per i voti a favore di questa nuova fase, che dimostrerà, lo ripeto ancora una volta, che l’Europa sta progredendo in modo concreto e oggettivo, che sta imparando dalla crisi, grazie al sostegno e allo slancio forniti dalla Presidenza belga, e grazie all’appoggio di tutti i gruppi del Parlamento europeo. Innanzi tutto, onorevole Bodu, condivido le sue opinioni sui rischi che comporta il modello “issuer-pays”, ai quali io stesso ho appena fatto riferimento nel mio intervento. La questione sarà, pertanto, tra gli argomenti che faranno parte della consultazione nella futura proposta, la terza fase. Come ho detto agli onorevoli Fox e Băsescu, torneremo effettivamente anche sulla questione dei prodotti strutturati. Onorevole Fox, ho ascoltato con attenzione le sue preoccupazioni in merito agli scambi di informazione, che controlleremo, ma torneremo su questo punto. Continueremo anche ad affidarci alla competenza dell’ESMA in questo campo: per noi, è una questione di efficienza. Onorevole Pittella, la ringrazio per l’incoraggiamento. Credo sia positivo che lei, al pari degli onorevoli Klute e Gáll-Pelcz, sottolinei l’importanza della nuova autorità di vigilanza. Esistono ancora alcune questioni difficili da affrontare, che noi abbiamo identificato e che voi giustamente ci avete ricordato: la mancanza di concorrenza nel settore, la questione dell’emissione del debito pubblico, che l’onorevole Kelly ha appena menzionato e che pone un problema particolare. Prenderemo in considerazione queste idee nella nuova fase di consultazione. Mi trovo d’accordo con l’onorevole Klinz sull’importanza delle sanzioni e sulla possibilità per l’ESMA di imporne. Anche l’onorevole Regner ha fatto riferimento alla questione. Per quanto riguarda i paesi terzi, onorevole Klinz, l’obiettivo è assicurare che i nostri requisiti rimangano rigorosi, e mi rivolgo anche all’onorevole Mitchell, che ha chiamato in causa la credibilità dell’Europa in merito a tali decisioni che vanno prese. Ringrazio l’onorevole Giegold per la valutazione positiva dei progressi che abbiamo compiuto oggi insieme. Per quanto riguarda l’assunzione del personale che gestirà le autorità europee, naturalmente, non posso al momento fornire informazioni specifiche sui nomi, ma voglio informare lei, onorevole Giegold, e anche l’onorevole Martin, che il processo è in corso, che lo si sta conducendo in modo del tutto oggettivo e che, per quanto mi riguarda, i criteri secondo i quali si dovranno operare le scelte sono quelli della competenza e dell’indipendenza. Desidero anche informare l’onorevole Regner del fatto che le agenzie conseguiranno maggior potere. A cominciare dai primissimi gruppi, si svilupperanno secondo le competenze che sono state e saranno loro assegnate. Desideriamo garantire la credibilità dell’operato delle agenzie per quanto riguarda metodi e competenze. Onorevole Klute, la ringrazio per i commenti. Ha identificato in modo chiaro i problemi che restano da affrontare e mi rendo conto, come ho detto a diversi membri, che dovremo esaminare in modo approfondito tali questioni. È per questo che giudico costruttiva e vantaggiosa l’idea di affrontare la questione della regolamentazione delle agenzie in tre fasi."@it12
"Pone pirmininke, visiems kalbėjusiems – dėkoju jiems – norėčiau atsakyti labai tiksliai, bet glaustai. Pone Z. Balčyti, agentūros, kaip pats sakiau, nekuria problemų. Jos tik turi tinkamai įvertinti problemas, ir termometras turi veikti gerai. Kalbant apie produktus, įmones ir valstybes, turime teisę, atsižvelgdami į šių reitingų svarbą, tikėtis objektyvių ir patikimų vertinimų ar reitingų ir imtis veiksmų, kad juos gautume. Manau, kad šiuo požiūriu, pone Z. Balčyti, neturėtumėte per menkai vertinti ESMA atliekamą vaidmenį. Galiausiai, atsakydamas C. Szegedi, norėčiau pasakyti, kad, kalbant apie nuobaudų lygį, tekste, kurį tvirtinsite ryt, EMSA nustatytose specifikacijose išsamiai tai nurodyta ir kad EMSA skirs tas nuobaudas laikydamasi proporcingumo principo. Pone pirmininke, ponios ir ponai, dėkoju jums iš anksto už jūsų balsus, palaikančius šį naują etapą, kuris parodys – dar kartą kartoju – kad Europa daro konkrečią ir objektyvią pažangą, kad ji mokosi iš krizės pamokų, dėl Tarybai pirmininkaujančios Belgijos suteiktos paramos ir stimulo ir dėl visų Europos Parlamento frakcijų paramos. Pirmiausia, pone S. V. Bodu, tikrai pritariu jūsų požiūriui į modelio „emitentas moka“ riziką. Pats ką tik savo kalboje tai minėjau. Todėl tai tema, sudaranti dalį mūsų konsultacijos dėl būsimo pasiūlymo, trečias etapas. Kaip sakiau A. Foxui ir E. Băsescu, taip pat turėsime grįžti prie struktūrizuotų produktų temos. Pone A. Foxai, atidžiai išklausiau jūsų išreikšto susirūpinimo dėl saugumo keičiantis informacija, stebėsime tai; dar grįšime prie šios temos. Taip pat toliau kliausimės ESMA kompetencija šioje srityje. Mums tai efektyvumo klausimas. Pone G. Pittella, ačiū už jūsų padrąsinimą. Manau, kad gerai, kad jūs, kaip ir J. Klute ir I. Gáll-Pelcz, pabrėžiate šios naujos priežiūros institucijos svarbą. Dar yra keli sudėtingi klausimai, kurių reikia imtis, kuriuos identifikavome, ir jūs patys visai teisingai mums apie juos priminėte: konkurencijos šiame sektoriuje stoka, suverenios skolos reitingavimo klausimas, kurį ką tik paminėjo S. Kelly ir dėl kurio kyla konkreti problema. Atsižvelgsime į šias idėjas naujame konsultacijų etape. Pritariu W. Klinzo požiūriui į nuobaudų svarbą ir ESMA gebėjimą jas skirti. E. Regner taip pat minėjo tai. Dėl trečiųjų šalių klausimo, pone W. Klinzai, tikslas yra užtikrinti, kad mūsų reikalavimai išliktų griežti, tą patį sakau ir G. Mitchellui, minėjusiam Europos patikimumą sprendimų, kurie turi būti priimti, atžvilgiu. Dėkoju S. Giegoldui už jo teigiamą pažangos, padarytos mūsų iki šiandien, vertinimą. Kalbant apie žmonių samdymą Europos institucijoms valdyti, akivaizdu, kad šiuo metu aš negaliu pateikti jokios konkrečios informacijos nurodydamas pavardes, bet norėčiau pasakyti jums, pone S. Giegoldai, taip pat pone H. P. Martinai, kad procesas jau vyksta, jis vykdomas visiškai objektyviai ir kad, kiek tai susiję su manimi, kriterijai, pagal kuriuos turi būti renkamasi, yra kompetencija ir nepriklausomumas. Taip pat pasakyčiau poniai E. Regner, kad agentūros įgaus galių. Nuo pat pirmų komandų jos plėtosis pagal kompetenciją, kuri joms nustatyta dabar ir bus nustatyta ateityje. Labai rūpinamės, kad užtikrintume agentūrų darbo patikimumą metodų ir kompetencijos požiūriu. Pone J. Klute, ačiū už jūsų pastabas. Aiškiai nurodėte problemas, kurias dar reikia spręsti, ir aš suvokiu, kaip sakiau keliems nariams, kad turėsime atidžiai išnagrinėti šiuos klausimus. Štai kodėl mintis imtis šio agentūrų reguliavimo klausimo trimis etapais man atrodo konstruktyvi ir teigiama."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu izteikties precīzi, bet īsi, un tādēļ es saku paldies visiem runātājiem. kungs, aģentūras, kā jau es pats teicu, nerada problēmas. Tāpat kā termometra uzdevums ir pareizi rādīt temperatūru, tā aģentūru uzdevums ir pareizi novērtēt problēmas. Tādēļ gan termometram, gan aģentūrai ir jāstrādā pareizi. Attiecībā uz produktiem, uzņēmumiem un valstīm mums ir tiesības, ņemot vērā šo reitingu svarīgumu, saņemt objektīvu un ticamu novērtējumu jeb reitingu. kungs, es uzskatu, ka, raugoties no šī viedokļa, jums nevajadzētu EVTI nozīmi novērtēt par zemu. Visbeidzot es vēlētos atbildēt uz kunga jautājumu par soda sankciju līmeņiem, kas ir sīki izskaidroti EVTI instrukcijās tekstā, par kuru jūs balsosiet, un pateikt, ka EVTI šīs soda sankcijas piemēros saskaņā ar proporcionalitātes principu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es jau iepriekš pateicos jums, ka jūs balsosiet par šo jauno posmu, kas parādīs — to es vēlreiz atkārtoju —, ka Eiropa veic progresīvas pārmaiņas un ka tā mācās no krīzes kļūdām, pateicoties Beļģijas prezidentūras atbalstam un stimulam un pateicoties visu Parlamenta politisko grupu atbalstam. Sākšu ar atbildi kungam. Es noteikti piekrītu jūsu viedoklim par modeļa „emitents maksā” riskiem. Es savā šodienas runā jau pieminēju šo punktu, jo tas ir viens no mūsu apspriežamajiem tematiem trešā posma debatēs par nākamo priekšlikumu. Kā jau es teicu kungam un kundzei, mēs patiešām atgriezīsimies arī pie strukturēto produktu lietas. kungs, es uzmanīgi ieklausījos jūsu bažās par informācijas apmaiņas drošību, un mēs to rūpīgi uzmanīsim; pie šī punkta mēs atgriezīsimies. Mēs arī turpināsim paļauties uz EVTI kompetenci šajā jomā. Šis mums ir darba efektivitātes jautājums. kungs, pateicos jums par drosmi. Es uzskatu, ka ir labi, ka jūs, tāpat kā kungs un kundze uzsverat to, cik liela nozīme ir šai jaunajai uzraudzības iestādei. Vēl ir jāpiemin daži sarežģīti jautājumi, kurus mēs paši esam noteikuši un kurus jūs mums esat atgādinājuši — konkurences trūkums šajā nozarē, jautājums par valsts parāda novērtēšanu, ko tikko pieminēja kungs un kas rada īpašu problēmu. Mēs šīs idejas ņemsim vērā jaunajā apspriežu posmā. Es piekrītu kunga viedoklim par sodu sankciju nozīmi un par EVTI piešķirtajām pilnvarām to piemērošanā. Arī kungs pieminēja šo punktu. kungs, runājot par trešām valstīm, mūsu mērķis ir saglabāt stingras savas prasības, un es to teikšu arī kungam, kurš attiecībā uz šiem lēmumiem, kas vēl ir jāpieņem, pieminēja uzticēšanos Eiropai. Es pateicos kungam par viņa pozitīvo novērtējumu progresam, ko mēs visi kopā šodien esam panākuši. Attiecībā uz tematu par cilvēku pieņemšanu darbā Eiropas iestādēs es, kā liekas, nevaru jums pašlaik sniegt nekādu konkrētu informāciju par personālijām, bet es gribētu pateikt kungam un arī kungam, ka process ir sācies, ka tas tiek vadīts pilnīgi taisnprātīgi un ka, cik man ir zināms, izvēles kritēriji ir kompetence un neatkarība. Es gribu pateikt arī kundzei, ka aģentūras iegūs ietekmi. Jau sākot ar pašām pirmajām komandām, tās attīstīsies saskaņā ar iepriekš un turpmāk piešķirtajām kompetencēm. Mēs ļoti vēlamies garantēt uzticēšanos aģentūru darbam attiecībā uz metodēm un kompetencēm. kungs, pateicos par komentāriem. Jūs skaidri atsedzāt problēmas, kas vēl ir jāatrisina, un es apzinos, kā jau es teicu vairākiem deputātiem, ka mums vajadzēs pamatīgi pārbaudīt šos jautājumus. Tādēļ doma par aģentūru regulēšanu trijos posmos man šķiet konstruktīva un pozitīva."@lv13
"Monsieur le Président, je voudrais précisément, mais sommairement répondre à tous les orateurs qui se sont exprimés et que je remercie. M. Balčytis, les agences – je l'ai dit moi-même – ne créent pas les problèmes. Il faut simplement qu'elles les évaluent correctement et que le thermomètre marche correctement. Et s'agissant de produits, d'entreprises, d'États, nous sommes en droit, compte tenu de l'importance de ces notations, d'attendre, de prendre les moyens d'obtenir une évaluation, une notation objective et crédible. Je pense qu'ESMA, de ce point de vue-là, M. Balčytis, aura un rôle que vous ne devez pas sous-estimer. Je réponds également et enfin à M. Szegedi que, s'agissant du niveau des sanctions, le cahier des charges d'ESMA, avec le texte que vous allez adopter, précise les choses, et que l'ESMA appliquera ces sanctions avec le souci de la proportionnalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie par avance de votre vote de soutien à cette nouvelle étape qui montrera, je le répète une nouvelle fois, que l'Europe progresse concrètement, objectivement, qu'elle tire les leçons de la crise, grâce au concours et à l'impulsion de la Présidence belge et grâce au concours de tous les groupes du Parlement européen. D'abord M. Bodu, je partage naturellement votre point de vue sur les risques du modèle payeur-émetteur. Je l'ai moi-même signalé dans mon intervention tout à l'heure. C'est donc un sujet qui fait partie de notre consultation dans la future proposition, la troisième étape. Nous allons également et effectivement revenir, je le dis à M. Fox comme à Mme Băsescu, sur la question des produits structurés. M. Fox, j'ai bien entendu votre souci de sécurité en ce qui concerne ces échanges d'information et nous veillerons à cette sécurité, mais nous allons revenir sur ce point. Et, nous allons aussi continuer à nous appuyer sur la compétence d'ESMA dans ce domaine, c'est pour nous une question d'efficacité. M. Pittella, merci de vos encouragements. Je pense que c'est bien que, comme M. Klute ou Mme Gáll-Pelcz, vous souligniez l'importance de cette nouvelle autorité de supervision. Il y a encore des questions difficiles à traiter, que nous avons bien identifiées et vous l'avez vous-même rappelé très justement: le manque de concurrence dans ce secteur, la question de la notation du risque souverain, que M. Kelly a évoquée à l'instant et qui pose un problème particulier. Nous allons prendre en compte ces idées dans la nouvelle phase de consultation. Je partage l'opinion de M. Klinz sur l'importance des sanctions et la capacité pour ESMA d'en imposer. Mme Regner a également évoqué ce point. Sur la question du pays tiers, M. Klinz, l'objectif est de ne pas affaiblir la rigueur de nos exigences et je le dis également à M. Mitchell, qui a évoqué la crédibilité européenne vis-à-vis de ces décisions qui doivent être prises. Merci à M. Giegold pour son appréciation positive sur l'avancée que nous avons réalisée ensemble aujourd'hui. Quant au recrutement à la tête des autorités européennes, je ne peux naturellement pas, à l'heure actuelle, livrer d'information précise sur des noms, mais je voudrais vous dire M. Giegold, comme d'ailleurs à M. Martin, que la procédure est en cours, qu'elle est conduite en toute objectivité, et que, pour moi, les critères sur lesquels le choix doit se faire, sont ceux de la compétence et de l'indépendance. Je voudrais également dire à Mme Regner que les agences vont monter en puissance. À partir de premières équipes, elles vont se développer selon les compétences qui leur ont été données et celles qui leur seront données. Nous avons ce souci de la crédibilité du travail des agences en termes de moyens et de compétences. M. Klute, merci pour vos commentaires. Vous identifiez bien les problèmes qui restent à traiter et je suis conscient, comme je l'ai dit à plusieurs députés, qu'il faudra bien traiter ces questions au fond. C'est pour cela que l'idée d'avoir traité cette question de régulation des agences en trois temps est, me semble-t-il, constructive et positive."@mt15
"Monsieur le Président, je voudrais précisément, mais sommairement répondre à tous les orateurs qui se sont exprimés et que je remercie. M. Balčytis, les agences – je l'ai dit moi-même – ne créent pas les problèmes. Il faut simplement qu'elles les évaluent correctement et que le thermomètre marche correctement. Et s'agissant de produits, d'entreprises, d'États, nous sommes en droit, compte tenu de l'importance de ces notations, d'attendre, de prendre les moyens d'obtenir une évaluation, une notation objective et crédible. Je pense qu'ESMA, de ce point de vue-là, M. Balčytis, aura un rôle que vous ne devez pas sous-estimer. Je réponds également et enfin à M. Szegedi que, s'agissant du niveau des sanctions, le cahier des charges d'ESMA, avec le texte que vous allez adopter, précise les choses, et que l'ESMA appliquera ces sanctions avec le souci de la proportionnalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie par avance de votre vote de soutien à cette nouvelle étape qui montrera, je le répète une nouvelle fois, que l'Europe progresse concrètement, objectivement, qu'elle tire les leçons de la crise, grâce au concours et à l'impulsion de la Présidence belge et grâce au concours de tous les groupes du Parlement européen. D'abord M. Bodu, je partage naturellement votre point de vue sur les risques du modèle payeur-émetteur. Je l'ai moi-même signalé dans mon intervention tout à l'heure. C'est donc un sujet qui fait partie de notre consultation dans la future proposition, la troisième étape. Nous allons également et effectivement revenir, je le dis à M. Fox comme à Mme Băsescu, sur la question des produits structurés. M. Fox, j'ai bien entendu votre souci de sécurité en ce qui concerne ces échanges d'information et nous veillerons à cette sécurité, mais nous allons revenir sur ce point. Et, nous allons aussi continuer à nous appuyer sur la compétence d'ESMA dans ce domaine, c'est pour nous une question d'efficacité. M. Pittella, merci de vos encouragements. Je pense que c'est bien que, comme M. Klute ou Mme Gáll-Pelcz, vous souligniez l'importance de cette nouvelle autorité de supervision. Il y a encore des questions difficiles à traiter, que nous avons bien identifiées et vous l'avez vous-même rappelé très justement: le manque de concurrence dans ce secteur, la question de la notation du risque souverain, que M. Kelly a évoquée à l'instant et qui pose un problème particulier. Nous allons prendre en compte ces idées dans la nouvelle phase de consultation. Je partage l'opinion de M. Klinz sur l'importance des sanctions et la capacité pour ESMA d'en imposer. Mme Regner a également évoqué ce point. Sur la question du pays tiers, M. Klinz, l'objectif est de ne pas affaiblir la rigueur de nos exigences et je le dis également à M. Mitchell, qui a évoqué la crédibilité européenne vis-à-vis de ces décisions qui doivent être prises. Merci à M. Giegold pour son appréciation positive sur l'avancée que nous avons réalisée ensemble aujourd'hui. Quant au recrutement à la tête des autorités européennes, je ne peux naturellement pas, à l'heure actuelle, livrer d'information précise sur des noms, mais je voudrais vous dire M. Giegold, comme d'ailleurs à M. Martin, que la procédure est en cours, qu'elle est conduite en toute objectivité, et que, pour moi, les critères sur lesquels le choix doit se faire, sont ceux de la compétence et de l'indépendance. Je voudrais également dire à Mme Regner que les agences vont monter en puissance. À partir de premières équipes, elles vont se développer selon les compétences qui leur ont été données et celles qui leur seront données. Nous avons ce souci de la crédibilité du travail des agences en termes de moyens et de compétences. M. Klute, merci pour vos commentaires. Vous identifiez bien les problèmes qui restent à traiter et je suis conscient, comme je l'ai dit à plusieurs députés, qu'il faudra bien traiter ces questions au fond. C'est pour cela que l'idée d'avoir traité cette question de régulation des agences en trois temps est, me semble-t-il, constructive et positive."@nl3
"Panie Przewodniczący! Chciałbym udzielić szczegółowej, acz zwięzłej odpowiedzi wszystkim, którzy zabrali głos, a którym chciałbym podziękować. Panie Pośle Balčytis! Jak już powiedziałem, to nie agencje są źródłem problemów. Po prostu muszą one właściwie oceniać owe problemy, a termometr musi funkcjonować prawidłowo. W odniesieniu do produktów, przedsiębiorstw i państw mamy prawo – biorąc pod uwagę znaczenie tych ratingów – oczekiwać obiektywnej i wiarygodnej oceny czy ratingu oraz podejmować kroki w celu jej uzyskania. Uważam, Panie Pośle Balčytis, że z tego punktu widzenia nie powinien Pan lekceważyć roli, jaką będzie odgrywał ESMA. Wreszcie, odpowiadając panu posłowi Szegediemu, chciałbym powiedzieć, że w kwestii kar w tekście, który mają państwo przyjąć, znajdują się szczegółowe wskazówki dla ESMA, a ESMA będzie stosować te kary zgodnie z zasadą proporcjonalności. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Z góry dziękuję Państwu za głosowanie popierające ten nowy etap, które pokaże – co jeszcze raz chciałbym powtórzyć – że Europa dokonuje konkretnego i obiektywnego postępu, że wyciąga wnioski z kryzysu dzięki poparciu i impetowi belgijskiej prezydencji oraz dzięki poparciu wszystkich grup w Parlamencie Europejskim. Na początek, Panie Pośle Bodu, oczywiście zgadzam się z pańską opinią dotyczącą zagrożeń związanych z modelem płatności przez emitenta. Sam wspomniałem o tym przed chwilą w swoim wystąpieniu. Dlatego to jedno z zagadnień będących elementem naszych konsultacji w ramach przyszłej propozycji, trzeciego etapu. Jak już powiedziałem panu posłowi Foxowi i pani poseł Băsescu, faktycznie wrócimy też do kwestii produktów strukturyzowanych. Panie Pośle Fox! Uważnie słuchałem pańskich obaw dotyczących bezpieczeństwa wymiany informacji i będziemy pilnie śledzić tę sprawę; wrócimy do tej kwestii. Będziemy też w dalszym ciągu polegać na kompetencjach ESMA w tej dziedzinie. Naszym zdaniem to kwestia wydajności. Panie Pośle Pitella! Dziękuję za pańskie zachęty. Moim zdaniem to dobrze, że podobnie jak pan poseł Klute i pani poseł Gáll-Pelcz, zwraca Pan uwagę na znaczenie tego nowego organu nadzorczego. Nadal są pewne trudne kwestie wymagające rozstrzygnięcia, które udało się nam zidentyfikować, a sami Państwo dość słusznie przypomnieli nam o nich: brak konkurencji w tym sektorze, kwestia oceny długu państwowego, o której przed chwilą wspomniał pan poseł Kelly, a która stanowi szczególnie istotny problem. Weźmiemy te pomysły pod uwagę w nowej fazie konsultacji. Zgadzam się z opinią pana posła Klinza dotyczącą znaczenia kar i prawa ESMA do ich nakładania. Również pani poseł Regner zwracała uwagę na to zagadnienie. Co się tyczy krajów trzecich, Panie Pośle Klinz, celem jest zapewnienie utrzymania rygorystycznego charakteru naszych wymogów i chciałbym powiedzieć to również panu posłowi Mitchellowi, który mówił o wiarygodności Europy w odniesieniu do tych decyzji, które należy podjąć. Jestem wdzięczny panu posłowi Giegoldowi za jego pozytywną ocenę postępu, jaki dzisiaj wspólnie osiągnęliśmy. W sprawie zatrudniania kadr do zarządzania organami europejskimi, oczywiście w chwili obecnej nie jestem w stanie podać jakichkolwiek konkretnych informacji dotyczących nazwisk, ale chciałbym powiedzieć Panu, Panie Pośle Giegold, podobnie jak panu posłowi Martinowi, że proces obecnie się toczy, że jest prowadzony w sposób całkowicie obiektywny i że – o ile wiem – kryteriami dokonywania wyboru są kompetencje i niezależność. Chciałbym też powiedzieć pani poseł Regner, że agencje będą zyskiwać dalsze kompetencje. Już od pierwszych zespołów będą rozwijać się zgodnie z kompetencjami, które już otrzymały i które jeszcze otrzymają. Pragniemy zapewnić wiarygodność pracy agencji pod względem metod i uprawnień. Panie Pośle Klute! Dziękuję za pańskie uwagi. Jasno określił pan problemy, które nadal musimy rozwiązać, a jak już kilku posłom mówiłem, doskonale wiem, że będziemy musieli dokładnie zbadać te kwestie. Właśnie dlatego wydaje mi się, że idea zajęcia się tym zagadnieniem uregulowania agencji w trzech etapach jest konstruktywna i korzystna."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de responder com exactidão, mas sucintamente, a todos quantos intervieram, e a quem agradeço. Senhor Deputado Balčytis, tal como afirmei, não são as agências que estão a criar problemas. Só precisam de avaliar os problemas correctamente e o termómetro tem de funcionar correctamente. No que diz respeito aos produtos, empresas e Estados, temos o direito, considerando a importância das notações, de ter como expectativa e de tomar medidas para obter uma avaliação ou notação que seja objectiva e credível. Penso que, deste ponto de vista, Senhor Deputado Balčytis, não deveria subestimar o papel que a ESMA vai desempenhar. Por fim, diria também, em resposta ao senhor deputado Szegedi, que, relativamente ao grau de sanção, as especificações relativas à ESMA no texto que vão aprovar pormenorizam este aspecto e que a ESMA irá aplicar essas sanções de acordo com o princípio da proporcionalidade. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço-vos desde já pelo vosso voto de apoio a esta nova fase, que irá mostrar - volto a repeti-lo - que a Europa está a realizar progressos concretos e objectivos, está a retirar lições da crise, graças ao apoio e ao ímpeto dados pela Presidência belga e ao apoio de todos os grupos políticos do Parlamento Europeu. Primeiro, Senhor Deputado Bodu, evidentemente, partilho o seu ponto de vista sobre os riscos do modelo emissor-pagador. Eu próprio defendi este ponto de vista na intervenção que acabei de fazer. É, por isso, um assunto que faz parte da nossa consulta na futura proposta, o terceiro estádio. Tal como disse ao senhor deputado Fox e à senhora deputada Băsescu, vamos mesmo voltar também à questão dos produtos estruturados. Senhor Deputado Fox, ouvi com atenção as suas preocupações com a segurança no que diz respeito ao intercâmbio de informação, e vamos manter-nos atentos a isto; vamos voltar a este ponto. Vamos também continuar a confiar na competência da ESMA neste domínio. Para nós, é uma questão de eficiência. Senhor Deputado Pittella, muito obrigado pelo seu encorajamento. Penso que é positivo que, tal como o senhor deputado Klute e a senhora deputada Gáll-Pelcz, saliente a importância desta nova autoridade de supervisão. Subsistem algumas questões difíceis a tratar, questões que foram identificadas, e que o próprio senhor deputado nos recordou: a falta de concorrência neste sector e a questão da notação da dívida soberana, que o senhor deputado Kelly acaba de referir e que é particularmente problemática. Iremos ter estas ideias em conta na nova fase de consulta. Partilho o ponto de vista do senhor deputado Klinz sobre a importância das sanções e da capacidade da ESMA para as impor. A senhora deputada Regner também referiu este ponto. Quanto à questão dos países terceiros, Senhor Deputado Klinz, o objectivo é assegurar que as nossas exigências continuem a ser rigorosas, e digo isto também ao senhor deputado Mitchell, que referiu a credibilidade da Europa no que diz respeito a estas decisões que têm de ser tomadas. Fico grato ao senhor deputado Giegold pela sua avaliação positiva do progresso que, em conjunto, alcançámos hoje. Quanto ao tema do recrutamento de pessoas para a gestão das autoridades europeias, naturalmente não posso dar qualquer informação específica sobre nomes neste momento, mas gostaria de lhe dizer, Senhor Deputado Giegold, e também ao senhor deputado Martin, que o processo está presentemente em curso, está a ser conduzido de forma totalmente objectiva e, no que me toca, os critérios de selecção são a competência e a independência. Gostaria também de dizer à senhora deputada Regner que as agências vão ficar com mais poder. Desde as primeiras equipas, vão desenvolver-se de acordo com as competências que lhe foram e vão ser cometidas. Estamos ansiosos por garantir a credibilidade do trabalho das agências em termos de métodos e competências. Senhor Deputado Klute, muito obrigado pelos seus comentários. O senhor deputado identificou claramente os problemas que continuam por tratar, sendo que estou consciente, tal como disse a alguns deputados, de que vamos ter de analisar exaustivamente estas questões. É por isso que a ideia de lidar com esta questão da regulação das agências em três estádios me parece ser construtiva e positiva."@pt17
"Dle președinte aș dori să le răspund exact, dar succint, tuturor celor care au luat cuvântul și cărora le mulțumesc. Dle Balčytis, după cum am spus, nu agențiile creează problemele. Ele trebuie doar să evalueze problemele în mod adecvat, iar termometrul trebuie să funcționeze în mod corespunzător. În ceea ce privește produsele, afacerile și statele, dată fiind importanța acestor ratinguri, avem dreptul să așteptăm și să întreprindem demersuri pentru a obține o evaluare sau un rating care este obiectiv și credibil. Dle Balčytis, din acest punct de vedere, cred că nu ar trebui să subestimați rolul pe care îl va juca AEVMP. În sfârșit, ca răspuns pentru dl Szegedi, aș mai vrea să spun că, în ceea ce privește nivelul penalităților, sunt detaliate specificațiile pentru AEVMP în textul pe care îl veți adopta și că AEVMP va aplica aceste penalități în conformitate cu principiul proporționalității. Dle președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc anticipat pentru votul dumneavoastră de sprijin pentru această nouă etapă, care va arăta, și repet, că Europa înregistrează un progres concret și obiectiv, că ea a tras învățăminte din criză, datorită sprijinului și impulsului dat de președinția belgiană și datorită sprijinului tuturor grupurilor din Parlamentul European. În primul rând, dle Bodu, în mod evident vă împărtășesc punctul de vedere asupra riscurilor modelului „emitentul plătește”. Tocmai am exprimat această opinie în discursul meu. Prin urmare, este o temă care face parte din consultările noastre pentru viitoarea propunere, în cea de-a treia etapă. După cum le-am spus domnului Fox și doamnei Băsescu, vom reveni într-adevăr, de asemenea, la problema produselor structurate. Dle Fox, v-am ascultat cu atenție îngrijorările în legătură cu securitatea schimbului de informații și vom avea în vedere acest aspect. Vom reveni asupra acestui punct. Vom continua, de asemenea, să ne bazăm pe competența AEVMP în acest domeniu. Pentru noi, aceasta reprezintă o problemă de eficiență. Dle Pittella, vă mulțumesc pentru încurajările dumneavoastră. Cred că este bine că, la fel ca și dl Klute și dna Gáll-Pelcz, ați subliniat importanța acestei noi autorități de supraveghere. Mai există încă câteva aspecte dificile care trebuie abordate, pe care noi le-am identificat, iar dumneavoastră, pe bună dreptate, ni le-ați reamintit: lipsa de concurență în acest sector, problema ratingului datoriei suverane, pe care dl Kelly tocmai a menționat-o, și care ridică o problemă specială. Vom lua în considerare aceste idei în noua fază de consultări. Împărtășesc punctul de vedere al domnului Klinz asupra importanței sancțiunilor și a capacității AEVMP de a le aplica. Dna Regner a menționat, de asemenea, acest punct. Asupra problemei țărilor terțe, dle Klinz, scopul este de a ne asigura că cerințele noastre rămân riguroase și îi voi spune acest lucru și dlui Mitchel, care a menționat credibilitatea Europei în legătură cu aceste decizii care trebuie luate. Îi sunt recunoscător dlui Giegold pentru aprecierea lui pozitivă a progresului pe care l-am făcut astăzi împreună. În legătură cu subiectul recrutării personalului de conducere a autorităților europene, nu pot acum, în mod evident, să furnizez informații specifice asupra numelor, dar aș dori să vă spun, dle Giegold, și de asemenea dlui Martin, că procesul este în derulare, că el se desfășoară cu o obiectivitate totală, și că, în ceea ce mă privește, criteriile după care va trebui să se facă alegerea sunt competența și independența. Aș dori să-i spun dnei Regner că puterea agențiilor va crește. Începând de la primele echipe, ele se vor dezvolta în conformitate cu competențele care le-au fost date și li se vor da. Dorim să asigurăm credibilitatea activității agențiilor sub aspectul metodelor și competențelor. Dle Klute, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Ați identificat în mod clar problemele care mai trebuie abordate, iar eu sunt conștient, după cum le-am spus unor deputați, că va trebui să examinăm în mod amănunțit aceste aspecte. De aceea mi se pare constructivă și pozitivă ideea de abordare în trei etape a problemei reglementării agențiilor."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel presne a stručne odpovedať všetkým rečníkom a poďakovať sa im. Pán Balčytis, ako som už spomínal, agentúry nevytvárajú problémy. Je len potrebné, aby zhodnotili problémy správne a aby teplomer fungoval správne. Pokiaľ ide o produkty, podniky a štáty, ak vezmeme do úvahy dôležitosť týchto ratingov, máme právo očakávať a podniknúť kroky na získanie hodnotenia alebo ratingu, ktorý bude objektívny a dôveryhodný. Pán Balčytis, myslím si, že z tohto uhla pohľadu by ste nemali podceňovať úlohu, ktorú bude ESMA zohrávať. Nakoniec by som chcel odpovedať aj pánovi Szegedimu, že pokiaľ ide o úrovne pokút, podrobne sa nimi zaoberá špecifikácia ESMA v texte, ktorý budete prijímať, a že ESMA bude uplatňovať tieto pokuty v súlade so zásadou proporcionality. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vopred vám ďakujem za to, že hlasovaním podporíte túto novú etapu, ktorá dokáže, a to opakujem, že Európa dosahuje konkrétny a objektívny pokrok, že sa poučila z krízy, a to vďaka podpore a stimulom zo strany belgického predsedníctva a vďaka podpore všetkých skupín v Európskom parlamente. Vážený pán Bodu, v prvom rade by som chcel povedať, že sa stotožňujem s vaším názorom na riziká modelu „emitent platí“. Pred chvíľou som to sám spomenul vo svojom vystúpení. Táto otázka preto tvorí súčasť našich konzultácií o budúcom návrhu v tretej etape. Ako som už povedal pánovi Foxovi a pani Băsescovej, určite sa vrátime aj k otázke štruktúrovaných produktov. Vážený pán Fox, vypočul som si pozorne vaše obavy o bezpečnosť v súvislosti s výmenou informácií a túto tému budeme sledovať. K tomuto bodu sa ešte vrátime. V tejto oblasti sa budeme aj ďalej spoliehať na kompetencie ESMA. Pre nás je to otázkou účinnosti. Vážený pán Pittella, ďakujem vám za povzbudenie. Myslím si, že je dobré, že spolu s pánom Klutem a pani Gállovou-Pelczovou zdôrazňujete dôležitosť tohto nového orgánu dohľadu. Stále je potrebné venovať sa niektorým zložitým otázkam, ktoré sme identifikovali, a vy sám ste nás na ne úplne správne upozornili. Ide o nedostatok kompetencií v tomto sektore, o otázku ratingu vládneho dlhu, ktorú práve spomenul pán Kelly a ktorá predstavuje osobitný problém. Týmto myšlienkam sa budeme venovať v novej etape konzultácií. Stotožňujem sa s názorom pána Klinza na význam pokút a možnosti ESMA ukladať ich. O tomto bode sa zmienil aj pán Regner. Čo sa týka otázky tretích krajín, pán Klinz, cieľom je zabezpečiť, aby naše požiadavky zostali prísne, a hovorím to aj pánovi Mitchellovi, ktorý spomenul dôveryhodnosť Európy s ohľadom na tieto rozhodnutia, ktoré je potrebné prijať. Ďakujem pánovi Giegoldovi za jeho pozitívne hodnotenie pokroku, ktorý sme dnes spolu dosiahli. Čo sa týka náboru ľudí na riadenie európskych orgánov, nemôžem v tejto chvíli jednoznačne poskytnúť žiadne konkrétne informácie o menách. Rád by som vám však povedal, pán Giegold aj pán Martin, že proces náboru práve prebieha a že je vedený úplne objektívne a že aspoň podľa mňa musia byť kritériami pri výbere kompetentnosť a nezávislosť. Chcel by som tiež pani Regnerovej povedať, že moc agentúr sa rozšíri. Od prvých tímov sa budú vyvíjať v súlade s kompetenciami, ktoré dostali a dostanú. Všemožne sa snažíme zabezpečiť dôveryhodnosť práce agentúr v zmysle metód a kompetencií. Ďakujem za vaše poznámky, pán Klute. Jasne ste identifikovali problémy, ktoré je stále potrebné vyriešiť, a som si vedomý, ako som to už niektorým poslancom povedal, že tieto problémy budeme musieť pozorne preskúmať. Práve preto mi myšlienka riešenia problému regulácie agentúr v troch etapách pripadá konštruktívna a pozitívna."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi natančno, a jedrnato odgovoril vsem udeležencem razprave, ki se jim za prispevke zahvaljujem. Gospod Balčytis, tudi sam sem rekel, da agencije niso vir težav. Njihova naloga je samo pravilno vrednotiti težave ─ termometer mora delovati pravilno. Ko gre za produkte, podjetja in države, imamo glede na pomen bonitetnih ocen vso pravico do objektivnih in verodostojnih bonitetnih ocen in do ukrepov, s katerimi si take ocene zagotovimo. Gospod Balčytis, kar se tega tiče, ne bi smeli podcenjevati vloge ESMA. Za konec pa bi rad v odgovor gospodu Szegediju povedal, da so glede višine kazni določila o ESMA, o katerih boste glasovali jutri, precej podrobna, in da bo ESMA izrekal kazni po načelu sorazmernosti. Gospod predsednik, gospe in gospodje, vnaprej se vam zahvaljujem za vaše glasovanje v podporo tej novi fazi, ki bo ─ ponavljam ─ pokazala, da Evropa konkretno in objektivno napreduje, da se uči iz krize, za to pa gre zasluga zagnanemu delu belgijskega predsedstva in podpori vseh skupin v Evropskem parlamentu. Prvič, gospod Bodu, soglašam z vami glede tveganj v zvezi z modelom „plača izdajatelj“. To sem omenil tudi v svojem govoru. Zato je to vprašanje tudi tema naših posvetovanj o predvidene predlogu, o tretji fazi ureditve. Gospodu Foxu in gospe Băsescu sem že povedal, da se bomo vrnili tudi k vprašanjem strukturiranih produktov. Gospod Fox, pazljivo sem prisluhnil vašim pomislekom v zvezi z varnostjo izmenjave podatkov in na to bomo pozorni; o tem bomo še razpravljali. Tudi v prihodnje se bomo v zvezi s tem področjem zanašali na strokovno usposobljenost ESMA. Taka rešitev se nam zdi učinkovitejša. Gospod Pittella, hvala za vašo podporo. Veseli me, da skupaj z gospodom Klutejem in gospo Gáll-Pelcz izpostavljate pomen novega nadzornega organa. Vemo, da ostaja odprtih še nekaj težavnih vprašanj, in povsem upravičeno ste nas opozorili na njih: šibka konkurenca v tem sektorju, vprašanje ocenjevanja državnih dolgov, ki ga je pravkar omenil gospod Kelly in je še posebej pereče. Vaše zamisli bomo upoštevali v naslednji fazi posvetovanj. Soglašam z gospodom Klinzem, kako pomembne so kazni in kako pomembna je pristojnost ESMA, da jih izreka. To je omenila tudi gospa Regner. Kar zadeva tretje države, gospod Klinz, je naš namen vztrajati pri strogih in doslednih zahtevah; enak je odgovor na besede gospoda Mitchela, ki je odprl vprašanje verodostojnosti Evrope v zvezi z odločitvami, ki jih moramo sprejeti. Hvaležen sem gospodu Giegoldu za ugodno oceno naših skupnih dosežkov. Kar zadeva izbiranje vodilnih kadrov evropskih organov vam seveda danes še ne morem posredovati nikakršnih imen, rad pa bi vam zagotovil, gospod Giegold, pa tudi vam, gospod Martin, da je postopek že v teku, da poteka popolnoma objektivno, in da sta, vsaj zame, merili, ki morata voditi izbiro, sposobnost in neodvisnost. Gospe Regner bi rad povedal, da se bodo organi okrepili. Njihove začetne ekipe bodo postopoma rasle s pristojnostmi, ki jim jih bomo nalagali. Veliko nam je do tega, da bo delo teh organov prepričljivo, tako glede postopkov kot strokovnih znanj. Gospod Klute, hvala vam za vaše pripombe. Jasno ste našteli probleme, ki jih moramo še rešiti, in zavedam se, kot sem povedal že več poslancem, da jih bomo morali temeljito preučiti. Prav zato se mi zdi urejanje agencij v treh fazah konstruktiven in koristen pristop."@sl20
"Herr talman! Jag vill ge ordentliga, men kortfattade, svar till alla som har talat, och tacka dem så mycket. Zigmantas Balčytis, som jag har nämnt är det inte kreditvärderingsinstituten som skapar problemen. De behöver bara bedöma problemen på ett korrekt sätt och termometern måste fungera ordentligt. När det gäller produkter, företag och stater har vi med tanke på hur viktiga dessa kreditbetyg är rätt att förvänta oss och att vidta åtgärder för att få en utvärdering eller ett betyg som är objektivt och trovärdigt. Zigmantas Balčytis, sett ur detta perspektiv bör Esmas kommande roll inte underskattas. Avslutningsvis vill jag svara Csanád Szegedi med att säga att när det gäller nivån på påföljderna tas detta i detalj upp i specifikationerna för Esma i den text som ni är på väg att anta. Esma kommer dessutom att tillämpa dessa påföljder i enlighet med proportionalitetsprincipen. Herr talman, mina damer och herrar! Tack på förhand för ert stöd för denna nya fas. Som jag redan har nämnt kommer den att visa att EU gör konkreta och objektiva framsteg, att det drar lärdom av krisen, tack var det belgiska ordförandeskapets stöd och drivkraft, och tack vare stödet från samtliga politiska grupper i Europaparlamentet. Sebastian Valentin Bodu, jag håller helt klart med dig om riskerna med modellen där emittenten betalar. Jag tog själv upp detta problem i mitt anförande. Det är därför ett ämne som ingår i vårt samråd om det framtida förslaget, den tredje fasen. Som jag sade till Ashley Fox och Elena Băsescu kommer vi även att återkomma till frågan om strukturerade produkter. Ashley Fox, jag lyssnade noga till din oro för bristande säkerhet i samband med utbyte av uppgifter. Vi kommer att hålla ett öga på detta och återkomma till denna fråga längre fram. Vi kommer även att fortsätta att använda oss av Esmas kompetens på detta område. För oss handlar det om effektivitet. Gianni Pittella, tack för dina uppmuntrande ord. Jag anser att det är bra att du, precis som Jürgen Klute och Ildikó Gáll-Pelcz, betonade betydelsen av denna nya tillsynsmyndighet. Vissa svåra frågor återstår fortfarande att lösa. Vi vet vilka de är, och ni har påmint oss om dem. Det handlar om bristen på konkurrens i denna sektor, frågan om betygsättning av statspapper, som Seán Kelly precis nämnde, och som utgör ett särskilt problem. Vi kommer att ta hänsyn till detta under den nya samrådsfasen. Jag håller med Wolf Klinz om att det är viktigt med påföljder och att Esma har förmågan att verkställa dem. Även Evelyn Regner tog upp detta. Wolf Klinz, när det gäller tredjeländer är målet att se till att vi fortsätter att ha hårda krav. Här vänder jag mig även till Gay Mitchell, som tog upp EU:s trovärdighet i fråga om de beslut som måste fattas. Jag tackar Sven Giegold för hans positiva ord om de framsteg vi tillsammans har gjort i dag. När det gäller rekryteringen av personal till EU-myndigheterna kan jag i nuläget givetvis inte gå in närmare på namn. Däremot kan jag meddela både Sven Giegold och David Martin att rekryteringsprocessen nu har inletts, att den genomförs på ett fullständigt objektivt sätt och att urvalskriterierna, så vitt jag vet, baseras på kompetens och oavhängighet. Till Evelyn Regner vill jag även säga att kreditvärderingsinstituten kommer att få ökat inflytande. Redan från början kommer de att utvecklas i överensstämmelse med sina nuvarande och kommande kompetensområden. Vi är angelägna att garantera institutens trovärdighet i fråga om metoder och kompetensområden. Jürgen Klute, tack för dina kommentarer. Du har helt klart hittat de problem som återstår att lösa. Som jag har sagt till flera ledamöter är jag medveten om att vi noga måste undersöka dessa frågor. Det är därför som jag anser att idén om att hantera frågan om reglering i tre faser är en konstruktiv och positiv lösning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bodu"13
"Gáll-Pelczthink"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph